MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 39         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 23 ianuarie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            31. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2002 privind unele măsuri pentru dezafectarea macaralelor-turn abandonate pe santierele de constructii

 

            36. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2002 privind unele măsuri pentru dezafectarea macaralelor-turn abandonate pe santierele de constructii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            53. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie privind impozitul pe profit”

 

            Lista cuprinzând autorizatiile, în vigoare la data de 1 ianuarie 2003, eliberate de Ministerul Finantelor Publice agentilor economici producători interni si importatori de alcool etilic rafinat, distilate si băuturi alcoolice distilate

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2002 privind unele măsuri pentru dezafectarea macaralelor-turn abandonate pe santierele de constructii

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111 din 10 septembrie 2002 privind unele măsuri pentru dezafectarea macaralelor-turn abandonate pe santierele de constructii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 20 septembrie 2002, cu următoarea modificare:

            - La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

            “Art. 1. - (1) Primarii comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti vor identifica, în termen de cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, macaralele-turn neutilizate timp de un an după expirarea autorizatiei de constructie sau abandonate pe teritoriul unitătilor administrativ-teritoriale si vor soma proprietarii să ia măsurile necesare în vederea dezafectării acestora, în termen de cel mult 90 de zile de la primirea somatiei.”

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 13 ianuarie 2003.

Nr. 31.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2002 privind unele măsuri pentru dezafectarea macaralelor-turn abandonate pe santierele de constructii

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2002 privind unele măsuri pentru dezafectarea macaralelor-turn abandonate pe santierele de constructii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2003.

Nr. 36.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ORDIN

pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie privind impozitul pe profit”

 

            În temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si ale art. 2 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicată, în baza prevederilor art. 21 si 22 din Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit,

 

            ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

 

Art. 1. - (1) Se aprobă modelul si continutul formularului “Declaratie privind impozitul pe profit” cod 14.13.01.04, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Formularul prevăzut la alin. (1) se utilizează pentru declararea impozitului pe profit aferent exercitiului financiar al anului 2002.

Art. 2. - Formularul prevăzut la art. 1 alin. (1) se completează potrivit instructiunilor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare si păstrare a formularului “Declaratie privind impozitul pe profit” cod 14.13.01.04 sunt prezentate în anexa nr. 3.

Art. 4. - (1) Declaratia privind impozitul pe profit se depune pe suport hârtie, după cum urmează:

- pe formularul tipărit pus la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice prin unitătile fiscale subordonate;

- pe formularul editat de contribuabil, prin folosirea programului de asistentă elaborat de Ministerul Finantelor Publice si pus la dispozitie gratuit de unitătile fiscale subordonate sau prin accesarea serverului de web la adresa www.mfinante.ro.

(2) Declaratia privind impozitul pe profit pe suport hârtie, editată de contribuabil, va fi însotită de formatul electronic al acesteia, rezultat prin folosirea programului de asistentă pus la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice. Declaratia privind impozitul pe profit în format electronic va fi transmisă pe dischetă 3 1/2 inch, 1.440 MB, compatibilă MS-DOS. Discheta va fi însotită de exemplarul listat pentru unitatea fiscală, semnat si stampilat, potrivit legii.

(3) Declaratia privind impozitul pe profit în format electronic se depune la acelasi termen ca si formularele tipărite sau listate, la unitatea fiscală competentă.

Art. 5. - Contribuabilii mari, definiti potrivit reglementărilor în vigoare, au obligatia să transmită o dată cu Declaratia privind impozitul pe profit pe suport hârtie si formatul electronic al acesteia, rezultat din folosirea programului de asistentă.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă anexele nr. 4a), 4b) si 4c) la Ordinul ministrului finantelor nr. 1.313/1999 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor de declarare a obligatiilor de plată la bugetul de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 24 decembrie 1999, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. - Directia generală de proceduri fiscale, Directia generală a tehnologiei informatiei, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 ianuarie 2003.

Nr. 53.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

MODELUL

si continutul formularului “Declaratie privind impozitul pe profit” cod 14.13.01.04

 

Pagina a 2-a

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCTIUNI

pentru completarea formularului “Declaratie privind impozitul pe profit” cod 14.13.01.04

 

Declaratia privind impozitul pe profit se completează si se depune anual de către plătitorii de impozit pe profit, după definitivarea impozitului pe profit, astfel:

- până la data de 25 ianuarie a anului următor, de contribuabilii care până la această dată au definitivat închiderea exercitiului financiar anterior, potrivit art. 22 din Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit, de persoanele juridice fără scop patrimonial, precum si de contribuabilii care obtin venituri din cultura cerealelor si a plantelor tehnice, pomicultură si viticultură;

- până la termenul prevăzut pentru depunerea situatiilor financiare pentru anul expirat.

În cazul în care plătitorul corectează declaratia depusă initial, declaratia rectificativă se întocmeste pe acelasi model de formular, înscriind “X” în spatiul special prevăzut în acest scop.

Completarea formularului se face astfel:

Sectiunea “Date de identificare ale plătitorului”

În caseta “Cod de înregistrare fiscală” se înscrie codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

La completarea formularului se va tine seama de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 414/2002 privind impozitul pe profit si ale Hotărârii Guvernului nr. 859/2002 pentru aprobarea Instructiunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe profit.

- Rândurile 1-10 - se completează cu sumele respective, astfel cum sunt înregistrate în evidenta contabilă a contribuabilului. În categoria cheltuielilor aferente veniturilor din exploatare se înscrie si cheltuiala cu impozitul pe profit.

În categoria cheltuielilor si veniturilor extraordinare, pentru anul 2002, se vor înscrie cheltuielile si veniturile exceptionale pentru contribuabilii care aplică Hotărârea Guvernului nr. 704/1993 pentru aprobarea unor măsuri de executare a Legii contabilitătii nr. 82/1991, cu modificările si completările ulterioare. Pierderile se vor trece în paranteze la rândurile 3, 6, 9 si 10.

- Rândul 11 - se completează cu sumele reprezentând diferente favorabile de curs valutar rezultate în urma evaluării creantelor si datoriilor în valută, înregistrate în contabilitate la data schimbării sistemului contabil în contul “Rezultatul reportat”, ca urmare a retratării sau transpunerii, care devin impozabile la data încasării/plătii acestora, pentru perioada retratată sau transpusă.

- Rândul 12 - se completează cu sumele reprezentând diferente nefavorabile de curs valutar rezultate în urma evaluării creantelor si datoriilor în valută, înregistrate în contabilitate la data schimbării sistemului contabil în contul “Rezultatul reportat”, ca urmare a retratării sau transpunerii, la data încasării/plătii acestora, pentru perioada retratată sau transpusă, cheltuielile de administrare capitalizate în valoarea stocurilor (la data scăderii din gestiune a stocului respectiv), valoarea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare si valoarea mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar, rămase de recuperat, corespunzător duratei initiale de amortizare, după caz.

- Rândul 14 - se completează cu suma rezultată din aplicarea facilitătii fiscale reprezentând cheltuieli suplimentare de amortizare de 20% din valoarea de intrare a mijloacelor fixe si/sau a brevetelor de inventie amortizabile, potrivit legii, destinate activitătilor pentru care plătitorii sunt autorizati, cât si valoarea rămasă de recuperat pe durata de viată utilă după scăderea din valoarea de intrare a sumei egale cu deducerea de 20%. De asemenea, se înscriu si sumele reprezentând amortizarea, în situatia în care cea înregistrată în contabilitate nu corespunde cu amortizarea acceptată din punct de vedere fiscal.

- Rândul 15 - se completează cu sumele reprezentând dobânzile si diferentele de curs valutar, care sunt reportate din perioada precedentă si care vor fi tratate din punct de vedere fiscal ca fiind cheltuieli ale perioadei curente, urmând să devină subiect al limitării aplicabile în perioada curentă. Aceste sume vor fi preluate de la rd. 32 din Declaratia privind impozitul pe profit depusă pentru anul anterior.

- Rândul 16 - se înscrie constituirea sau cresterea netă a fondului de rezervă în timpul anului, dacă acesta există, în limita a 5% din profitul contabil anual, până ce acesta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si vărsat, potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 414/2002.

- Rândul 17 - sumele de natura rezervelor legale constituite, potrivit reglementărilor în vigoare, de către Banca Natională a României, bănci, fonduri de garantare si cooperativele de credit.

- Rândul 18 - se completează de către contribuabilii care beneficiază de alte deduceri la calculul profitului impozabil. În această categorie se încadrează si sumele de natura veniturilor pentru care prin acte normative speciale s-a prevăzut neimpozitarea acestora. De asemenea, se completează cu suma reprezentând deducerea în cotă de 20% din valoarea investitiilor noi realizate în conditiile Legii nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ în economie, cu modificările ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, aprobată si modificată prin Legea nr. 490/2002, precum si ale altor acte normative.

- Rândul 20 - se completează cu dividendele pe care contribuabilul le-a primit de la o altă persoană juridică română.

- Rândul 21 - se înscriu sumele reprezentând:

- diferentele favorabile de valoare ale titlurilor de participare înregistrate ca urmare a încorporării rezervelor, a beneficiilor sau a primelor de emisiune ori prin compensarea unor creante la societatea comercială la care se detin participatiile;

- venituri rezultate din anularea datoriilor care au fost considerate cheltuieli nedeductibile, precum si din anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere sau a veniturilor realizate din recuperarea unor cheltuieli nedeductibile.

- Rândul 24 - se trece suma impozitului pe profit, care este înregistrată ca o cheltuială în evidenta contabilă a contribuabilului.

- Rândul 25 - se completează cu suma impozitului pe profiturile/veniturile din străinătate, reflectate drept cheltuială în evidenta contabilă a contribuabilului.

- Rândul 26 - se înscriu: amenzile, confiscările, dobânzile pentru plata cu întârziere si penalitătile de întârziere datorate către autoritătile române, potrivit prevederilor legale, altele decât cele prevăzute în contractele comerciale, amenzile, confiscările, dobânzile pentru plata cu întârziere si majorările datorate către autorităti străine ori în cadrul contractelor economice încheiate cu persoane nerezidente în România si/sau autorităti străine, cu exceptia majorărilor, al căror regim este reglementat prin conventiile de evitare a dublei impuneri.

- Rândul 28 - se înscrie valoarea cheltuielilor de sponsorizare, peste limita prevăzută de art. 9 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 414/2002.

- Rândul 29 - se înscrie valoarea cheltuielilor cu amortizarea din contabilitate pentru mijloacele fixe pentru care s-a calculat amortizarea fiscală stabilită la rd. 14 din Declaratia privind impozitul pe profit.

- Rândul 30 - se trec toate sumele înregistrate în cheltuieli, angajate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor si a rezervelor, peste limita legală, sau provizioane create în contabilitate, care nu sunt deductibile fiscal.

- Rândul 31 - reprezintă valoarea cheltuielilor cu dobânzile nedeductibile fiscal, care nu sunt reportate pentru perioada următoare, după aplicarea limitării prevăzute la art. 10 alin. (5) din Legea nr. 414/2002.

- Rândul 32 - reprezintă valoarea cheltuielilor cu dobânzile si cu diferentele de curs valutar nedeductibile fiscal pentru anul fiscal curent, inclusiv cele preluate din perioada anterioară, dar care sunt reportate pentru perioada următoare, potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 414/2002.

- Rândul 33 - se completează cu valoarea cheltuielilor aferente veniturilor neimpozabile.

- Rândul 34 - se completează cu valoarea cheltuielilor aferente veniturilor din străinătate ce depăsesc veniturile respective. Calculul pentru fiecare sursă de venituri externe se efectuează separat.

- Rândul 35 - se înscriu sumele reprezentând depăsiri ale plafoanelor admisibile, stabilite prin dispozitii legale. De asemenea, se înscriu sumele care depăsesc limitele considerate deductibile, pentru cheltuielile sociale si pentru cheltuielile reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori, peste limitele dispozitiilor legii anuale a bugetului de stat, si alte cheltuieli nedeductibile. Totodată se completează si cu suma cheltuielilor care nu se încadrează în prevederile legale, respectiv sumele reprezentând cheltuieli care nu sunt aferente realizării veniturilor impozabile, cheltuieli pe care beneficiarii nu le pot justifica prin documente.

- Rândul 37 - pierderea se înscrie în paranteze.

- Rândul 38 - se înregistrează pierderea fiscală de recuperat, aferentă ultimilor 5 ani, prezentată la rd. 39 din declaratia anului precedent, potrivit prevederilor legale în vigoare, din anul înregistrării acestora.

- Rândul 39 - pierderea se înscrie în paranteze.

- Rândul 40.4 - se completează în situatia în care impozitul pe profit reprezintă mai putin de 5% din veniturile aferente acestor activităti, caz în care contribuabilul este obligat la plata unui impozit de 5% aplicat asupra acestor venituri. Se vor avea în vedere prevederile art. 6 din Legea nr. 414/2002.

- Rândul 41 - se înscriu sumele plătite în străinătate, cu titlu de impozit pe dobânzi, redevente, comisioane, dividende, prime de asigurare, impozit pe profit.

- Rândul 41.1. - se completează cu valoarea cea mai mică dintre următoarele două valori:

1. suma impozitelor externe plătite sau retinute pentru venitul din sursa externă, confirmată de documentele ce atestă plata acestora;

2. suma egală cu diferenta dintre veniturile impozabile realizate în străinătate si cheltuielile deductibile aferente acestora, la care se aplică cota de impozit pe profit din România.

- Rândul 42 - se înscrie suma ce reprezintă scutirea de la plata impozitului pe profit realizat din activitatea desfăsurată pe durata de existentă a zonei defavorizate sau a zonei libere, cota-parte de profit reinvestit scutit etc.

- Rândul 43 - se înscriu sumele ce reprezintă reduceri ale impozitului pe profit, calculate potrivit legislatiei în vigoare.

- Rândul 45 - se înscrie suma impozitului pe profit datorat pentru anul fiscal de raportare.

- Rândul 49 - se fac mentiuni referitoare la facilitătile fiscale aplicate în timpul anului pentru care declaratia este depusă, dacă legea prevede această obligatie. De asemenea, se completează si în situatia în care un contribuabil întruneste conditiile pentru a beneficia de facilităti acordate de mai multe legi, acesta având obligatia să opteze explicit pentru un singur regim de facilităti.

 

ANEXA Nr. 3

 

CARACTERISTICILE

de tipărire, modul de difuzare, utilizare si păstrare a formularului “Declaratie privind impozitul pe profit”

cod 14.13.01.04

 

1. Denumire: Declaratie privind impozitul pe profit

2. Cod: 14.13.01.04

3. Format: A4/t2

4. UM: seturi

5. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreste pe ambele fete;

- se poate utiliza echipament informatic pentru completarea si editarea declaratiilor

6. Se difuzează: gratuit

7. Se utilizează la: declararea impozitului pe profit

8. Se întocmeste în: 2 exemplare de: toti plătitorii de impozit pe profit

9. Circulă: - originalul la organul fiscal

- copia la plătitorul de impozite si taxe

10. Se arhivează: la dosarul fiscal al plătitorului de impozite si taxe.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

LISTA

cuprinzând autorizatiile, în vigoare la data de 1 ianuarie 2003, eliberate de Ministerul Finantelor Publice agentilor economici producători interni si importatori de alcool etilic rafinat, distilate si băuturi alcoolice distilate1)

 

Pagina 1

Pagina  a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a