MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 42         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 27 ianuarie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

32. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

 

37. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

 

33. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 72/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de privatizare a Societătii Comerciale “Santierul Naval” - S.A. Constanta

 

38. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 72/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de privatizare a Societătii Comerciale “Santierul Naval” - S.A. Constanta

 

34. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/1997 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Cinematografiei si constituirea Fondului cinematografic national

 

39. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/1997 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Cinematografiei si constituirea Fondului cinematografic national

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.597/2002. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

 

1.598/2002. - Hotârâre privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pentru agentii economici din industria de apărare care beneficiază în anul 2003 de prevederile art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

11. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind modificarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 101 din 29 august 2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 666 din 9 septembrie 2002, cu următoarea modificare:

- La articolul unic, alineatul (6) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“(6) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, prin Agentia Domeniilor Statului, poate prelua, prin echivalentă, si cereale în contul redeventei datorate de concesionarii terenurilor agricole, în perioada în care fondul «dezvoltarea agriculturii românesti» este gestionat de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 13 ianuarie 2003.

Nr. 32.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2003.

Nr. 37.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 72/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de privatizare a Societătii Comerciale “Santierul Naval” - S.A. Constanta

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 72 din 29 august 2002 privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de privatizare a Societătii Comerciale “Santierul Naval” - S.A. Constanta, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.8 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 31 august 2002, cu următoarele modificări:

1. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(2) Recuperarea creantei AVAB asupra societătii, rezultată din utilizarea sumei de 10 miliarde lei, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 304/2002, precum si a celei rezultate din costurile aferente asistentei juridice acordate în cazul navei Anopolis se va realiza prin aceeasi metodă a conversiei creantei în actiuni.”

2. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - Se scutesc la plată majorările de întârziere si penalitătile de orice fel aferente creantelor care fac obiectul conversiei prevăzute la art. 3-5, datorate si neachitate până la data finalizării privatizării.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 13 ianuarie 2003.

Nr. 33.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 72/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de privatizare a Societătii Comerciale “Santierul Naval” - S.A. Constanta

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 72/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de privatizare a Societătii Comerciale “Santierul Naval” - S.A. Constanta si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2003.

Nr. 38.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/1997 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Cinematografiei si constituirea Fondului cinematografic national

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152 din 5 octombrie 2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/1997 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Cinematografiei si constituirea Fondului cinematografic national, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 20 octombrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 13 ianuarie 2003.

Nr. 34.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/1997 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Cinematografiei si constituirea Fondului cinematografic national

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/1997 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Cinematografiei si constituirea Fondului cinematografic national si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2003.

Nr. 39.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 15 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, cu modificările si completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 209/1996 pentru aprobarea Metodologiei privind instituirea si evidenta inventarului general al patrimoniului sectorului productiei de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 5 aprilie 1996.

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, stabilesc procedurile si modul în care unitătile implicate aplică prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare ordonantă.

 

SECTIUNEA a 2-a

Inventarul capacitătilor productiei pentru apărare

 

Art. 2. - (1) Capacitătile productiei pentru apărare, ordine publică si sigurantă natională, definite conform prevederilor art. 2 lit. b) din ordonantă, se evidentiază în inventarul capacitătilor de productie, denumit în continuare inventar.

(2) Inventarul se întocmeste de către agentul economic, se avizează de ministerul de resort si se aprobă de autoritatea de specialitate.

(3) În inventar se evidentiază:

a) imobilizările corporale si necorporale cuprinse în capacitatea productiei pentru apărare, aprobată prin hotărâre a Guvernului;

b) infrastructura de utilităti aferentă;

c) documentatia tehnică pentru productia de apărare.

(4) Inventarierea se efectuează de către comisii de inventariere numite prin decizii scrise, emise de directorul sau de administratorul agentului economic, formate din cel putin 3 membri care trebuie să aibă acces la informatiile clasificate.

(5) Inventarul se întocmeste conform prevederilor legale privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului.

(6) Inventarul va fi însotit de fisa capacitătii, structurată si redactată conform anexelor nr. 1, 1a, 2, F.C.1, F.C.2, F.C.3, F.C.4 si F.C.5, precum si de listele de inventariere.

(7) Dosarul inventarului va fi întocmit în 3 exemplare care, după aprobare, se transmit ministerului de resort, autoritătii de specialitate si agentului economic care gestionează si administrează patrimoniul propriu.

(8) Centralizarea si evidenta inventarelor se fac la ministerul de resort.

(9) Inventarul se actualizează anual până la 30 septembrie sau în situatia modificării listei prevăzute la art. 3 din ordonantă.

(10) Inventarul actualizat se avizează de ministerul de resort si se aprobă de autoritatea de specialitate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde

secretar de stat

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.597.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

 

(11) Actualizarea inventarului nu înlocuieste inventarierea curentă a bunurilor agentului economic, efectuată în baza prevederilor legale.

Art. 3. - Agentii economici din industria de apărare întocmesc lista investitiilor nefinalizate care nu au fost sistate si a sculelor, dispozitivelor, verificatoarelor si aparatelor de măsură si control specifice productiei pentru apărare, conform prevederilor anexelor F.C.2 si F.C.4.

 

SECTIUNEA a 3-a

Documentatia tehnică

 

Art. 4. - (1) Agentii economici utilizatori de documentatii tehnice, definite conform art. 5 din ordonantă, nu vor transmite aceste documentatii sau orice informatii referitoare la acestea altor institutii sau agenti economici decât cu acordul scris al administratorului.

(2) Documentatiile tehnice aflate în administrarea institutiilor cu atributii în domeniul apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, care pot fi puse la dispozitie agentilor economici, sunt, în principal, următoarele:

a) documentatiile elaborate de institutii de stat si care au fost finantate din fonduri publice destinate apărării prin planurile tehnice ale acestora, prin planurile departamentale sau prin alte planuri de dezvoltare ale industriei de apărare, precum si prin contracte directe cu beneficiarii interni;

b) documentatiile de licentă care au fost achizitionate pentru productia destinată apărării, din fondurile pentru apărare sau prin contracte directe cu beneficiarii interni;

c) documentatiile întocmite de agentii economici pe bază de contracte cu beneficiarii interni după anul 1990;

d) documentatiile de licentă achizitionate de beneficiarii interni după anul 1990.

 

SECTIUNEA a 4-a

Conservarea si securitatea capacitătilor de productie pentru apărare

 

Art. 5. - (1) Conservarea capacitătilor de productie pentru apărare reprezintă ansamblul măsurilor organizatorice si al operatiilor tehnice necesare pentru protectia temporară împotriva coroziunii, îmbătrânirii, degradării fizice si chimice a capacitătilor de productie sau a unor active ale acestora, în scopul mentinerii parametrilor tehnico-functionali reglementati de instructiunile si normativele tehnice si tehnologice, pe un anumit interval de timp, determinat de lipsa de comenzi sau de imposibilitatea executării altor activităti productive.

(2) Securitatea implică securizarea capacitătilor de productie, care constă în asigurarea conditiilor de climat tehnologic impus de normativele de profil, a pazei acestora si a conditiilor de securitate, astfel încât productia să poată fi reluată cu cheltuieli minime si în timpul cel mai scurt.

Art. 6. - Se pot introduce în conservare mijloace de productie: masini, utilaje, instalatii, linii tehnologice; ele mente de plan general: constructii, drumuri interioare, căi ferate uzinale; elemente de constructii de arhitectură: hale industriale, plafoane, ateliere, magazii, depozite, anexe tehnice; elemente specifice termotehnice: puncte termice, instalatii interioare de încălzire, de ventilatie; instalatii electrice: utilaje si echipamente, posturi de apă, retele exterioare de transport si distributie; investitii, linii tehnologice si constructii nefinalizate; SDV-urile, materialele necesare reluării productiei, precum si documentatia tehnică si tehnologică aferentă produselor si echipamentelor militare.

Art. 7. - Activitatea de conservare-securizare a capacitătilor de productie va cuprinde următoarele etape:

a) pregătirea pentru intrarea în conservare-securizare, care constă în aducerea la parametrii tehnici a mijloacelor fixe ce urmează a fi conservate-securizate;

b) conservarea-securizarea propriu-zisă, conform instructiunilor tehnice specifice elaborate de fiecare agent economic pentru mijloacele fixe din patrimoniu;

c) mentinerea si urmărirea comportării în timp a mijloacelor fixe conservate.

Art. 8. - (1) Planul de conservare-securizare a capacitătilor productiei pentru apărare se elaborează la nivelul fiecărui agent economic, pe termen scurt, de la 30 de zile la un an calendaristic, si pe termen lung, până la 2 ani, după care ministerul de resort analizează oportunitatea mentinerii în continuare a acestora.

(2) Structura-cadru a planului de conservare-securizare este prezentată în anexa nr. 3.

Art. 9. - (1) Dotarea agentilor economici cu mijloacele tehnice si materialele necesare conservării-securizării se face, după caz, pe baza programelor de conservare aprobate sau a analizei capacitătilor proprii de conservare-securizare, respectându-se criteriile de conservare.

(2) Activitătile de conservare-securizare - scoatere din conservare se execută cu personal special instruit în acest scop, cu prioritate ales din personalul fără încărcare cu comenzi militare. Agentii economici care nu dispun de personal necesar pentru activitatea de conservare pot apela la personal specializat din afara unitătii, care are acces la informatii clasificate.

(3) Finantarea achizitionării mijloacelor prevăzute la alin. (1), precum si pentru trecerea si mentinerea în conservare-securizare a mijloacelor fixe din cadrul capacitătilor se face din surse proprii ale agentilor economici, venituri extrabugetare constituite cu această destinatie conform legii si în completare de la bugetul de stat, prin ministerul de resort.

(4) Agentii economici pot solicita scoaterea din conservare în scopul folosirii mijloacelor fixe pentru alte activităti decât cele pentru care au fost destinate initial, cheltuielile aferente fiind suportate din sursele proprii ale acestora.

(5) În cazul în care se solicită o nouă trecere în conservare, cheltuielile aferente se suportă din aceeasi sursă.

Art. 10. - (1) Controlul modului în care agentii economici au efectuat conservarea se execută de ministerul de resort si de autoritatea de specialitate.

(2) Cheltuielile materiale efectuate de agentii economici, ocazionate de activitătile prevăzute la alin. (1), sunt asimilate cheltuielilor conservării.

Art. 11. - Capacitătile de productie care nu pot fi oprite din motive de securitate a instalatiilor pot fi mentinute în functiune pe durata întreruperii activitătii productive, considerându-se conservate la cald, cheltuielile aferente fiind suportate din aceleasi surse ca si conservarea.

Art. 12. - Investitiile nefinalizate din lipsă de finantare se conservă numai dacă mentinerea acestora se justifică din punct de vedere al utilizării într-o perioadă de maximum un an de la data întreruperii finantării.

Art. 13. - Pentru capacitătile cu grad ridicat de risc se vor executa si lucrări de securizare contra efractiei, cu finantare de la buget.

 

SECTIUNEA a 5-a

Forta de muncă din industria de apărare

 

Art. 14. - (1) Pentru acoperirea drepturilor salariale ale personalului prevăzut la art. 10 din ordonantă, în completarea fondului de salarii al unitătii agentii economici primesc lunar un fond din sumele prevăzute anual cu această destinatie în bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Industriei si Resurselor.

(2) Fondul lunar pentru fiecare agent economic se stabileste de Ministerul Industriei si Resurselor pe baza analizei de încărcare a capacitătilor de productie pentru apărare cu comenzi militare, de export si civile si a activitătilor propuse a se desfăsura.

(3) În urma analizei Ministerul Industriei si Resurselor stabileste si aprobă numărul mediu de personal pentru fiecare agent economic care va beneficia, în luna analizată, de prevederile art. 10 din ordonantă. Fondul prevăzut se determină luându-se în calcul 75% din ultimul salariu mediu brut pe economie comunicat de Institutul National de Statistică, la care se adaugă contributiile datorate de angajatori potrivit legii.

Art. 15. - (1) Pentru fiecare lună agentul economic întocmeste un decont justificativ conform anexei nr. 4. Decontul justificativ se va încadra în fondul prevăzut si se va depune la directia de resort din Ministerul Industriei si Resurselor până la data de 7 a lunii următoare.

(2) Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) din ordonantă, fondul lunar alocat agentilor economici se regularizează, conform anexei nr. 4a, cu diferentele dintre 75% din salariul mediu brut pe economie din luna anterioară, comunicat de Institutul National de Statistică, si 75% din salariul mediu brut pe economie luat în calcul la întocmirea decontului justificativ, la care se adaugă contributiile datorate de angajatori potrivit legii.

(3) Sumele stabilite în conformitate cu alin. (1) si (2) se alocă agentilor economici prin ordin al ministrului industriei si resurselor în baza decontului justificativ si a regularizării aprobate.

Art. 16. - (1) Venitul lunar de completare prevăzut la art. 12 din ordonantă se stabileste si se plăteste de agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, o dată cu indemnizatia de somaj stabilită în conditiile legii.

(2) Venitul lunar de completare stabilit în conditiile ordonantei se acordă o singură dată persoanelor disponibilizate în cadrul programelor de restructurare.

(3) Venitul lunar de completare, prevăzut la art. 12 alin. (1) din ordonantă, se acordă si în perioadele în care beneficiarilor le-a fost suspendat sau le-a încetat dreptul la indemnizatia de somaj înainte de expirarea perioadei stabilite pentru acordarea indemnizatiei de somaj.

(4) În vederea acordării venitului lunar de completare agentii economici întocmesc liste nominale, în functie de domiciliu, cu persoanele disponibilizate, care vor fi înaintate la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Listele vor cuprinde următoarele elemente:

a) numele si prenumele;

b) codul numeric personal;

c) domiciliul stabil.

(5) Dacă la data stabilirii venitului lunar de completare Institutul National de Statistică nu a comunicat salariul mediu net pe economie, se ia în considerare ultimul salariu mediu net pe economie comunicat, urmând ca regularizarea să se facă în luna următoare stabilirii acestuia.

(6) Pentru ca persoanele care urmează a fi disponibilizate să beneficieze de serviciile de preconcediere colectivă este necesar ca angajatorii să comunice în scris agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, lista acestor persoane, în perioada acordării preavizului potrivit legii.

Art. 17. - Pentru luna ianuarie 2003 venitul de completare acordat salariatilor din unitătile industriei de apărare se stabileste în conformitate cu precizările comune emise de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale si de Ministerul Industriei si Resurselor nr. 476 M.S./100.857/DIP/2002.

 

SECTIUNEA a 6-a

Contraventii si sanctiuni

 

Art. 18. - Constituie contraventii următoarele fapte:

a) păstrarea necorespunzătoare a capacitătilor de productie pentru apărare trecute în conservare si finantate de la bugetul de stat;

b) neîntocmirea sau neactualizarea inventarului potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) si (3) din ordonantă;

c) nesolicitarea de către agentii economici a avizelor prevăzute la art. 6 si 7 din ordonantă;

d) întocmirea partială ori necorespunzătoare, cu date eronate, a inventarului.

Art. 19. - Contraventiile prevăzute la art. 18 lit. a) si b) se sanctionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, iar cele de la lit. c) si d), cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei.

Art. 20. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către:

a) împuterniciti ai autoritătii de specialitate, numiti de seful institutiei, cu legitimatie specială de control în ceea ce priveste activitătile de conservare a capacitătilor productiei de apărare;

b) persoane împuternicite de ministrul de resort, cu legitimatie specială de control si verificare în legătură cu activitătile agentilor economici din industria de apărare;

c) împuterniciti ai ministrului finantelor publice, cu legitimatie specială de control în legătură cu cheltuirea si folosirea fondurilor alocate de la buget;

d) persoane împuternicite de organele specializate de control ale Guvernului, după caz.

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 19, agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 21. - Contraventiilor prevăzute la art. 18 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

 

SECTIUNEA a 7-a

Dispozitii finale

 

Art. 22. - Institutiile din domeniul apărării, ordinii publice si sigurantei nationale pot emite, după caz, ordine si instructiuni interne de aplicare a prezentelor norme.

Art. 23. - Anexele nr. 1, 1a, 2, F.C.1, F.C.2, F.C.3, F.C.4 si F.C.5, 3, 4 si 4a*) fac parte integrantă din prezentele norme.

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pentru agentii economici din industria de apărare care beneficiază în anul 2003 de prevederile art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă numărul mediu maxim de personal pentru agentii economici din industria de apărare care beneficiază în anul 2003 de prevederile art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, cu modificările si completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.598.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cu numărul mediu maxim de personal pentru agentii economici din industria de apărare care beneficiază în anul 2003 de prevederile art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, cu modificările si completările ulterioare

 

Nr. crt.

Denumirea agentului economic

Numărul mediu maxim de personal

1.

C.N. ROMARM - S.A.

10.350

2.

S.C. AVIOANE CRAIOVA - S.A.

698

3.

S.C. ELPROF - S.A. Bucuresti

46

4.

S.C. IAR - S.A. Brasov

277

5.

S.C. IOR - S.A. Bucuresti

60

6.

S.C. Uzina Mecanică Mârsa - S.A.

40

7.

S.C. Uzina Mecanică Băbeni - S.A.

65

8.

S.C. ROMPIRO - S.A. Orăstie

26

9.

S.C. Uzina Mecanică Drăgăsani - S.A.

42

10.

S.C. Uzina Mecanică Filiasi - S.A.

45

11.

S.C. MFA - S.A. Mizil

55

12.

S.C. Santierul Naval Mangalia - S.A.

53

13.

S.C. ROMAERO - S.A. Bucuresti

175

 

TOTAL:

11.932

 

NOTĂ:

Având în vedere timpul necesar materializării contractelor cu Fortele Sistemului National de Apărare, a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională si a altor solutii alternative pentru salariatii fără încărcare, numărul mediu de personal din industria de apărare care va beneficia în primul semestru al anului 2003 de prevederile art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002, cu modificările si completările ulterioare, va fi de până la 15.000, cu încadrarea în numărul mediu maxim anual de 11.932.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

privind modificarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi

 

Având în vedere prevederile art. 25 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale, în temeiul prevederilor art. 5 lit. c) si ale art. 8 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 791/2001,

 

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale adoptă prezenta decizie.

Art. I. - Contractul-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii industriali, prevăzut în anexa nr. 2 la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1/2000 privind aprobarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 bis din 26 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 12 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

“b) limitarea furnizării gazelor naturale, începând cu a 46-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 7 zile calendaristice, în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată în termen de 45 de zile calendaristice de la data emiterii facturii;”

2. La articolul 12 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

“c) întreruperea furnizării gazelor naturale, începând cu a 56-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 7 zile calendaristice, în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată în termen de 55 de zile calendaristice de la data emiterii facturii;”

Art. II. - Contractul-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii comerciali, prevăzut în anexa nr. 3 la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 12 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

b) limitarea furnizării gazelor naturale, începând cu a 46-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 7 zile calendaristice, în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată în termen de 45 de zile calendaristice de la data emiterii facturii;”

2. La articolul 12 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

“c) întreruperea furnizării gazelor naturale, începând cu a 56-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 7 zile calendaristice, în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată în termen de 55 de zile calendaristice de la data emiterii facturii;”

Art. III. - Contractul-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii din sectorul distributiei districtuale a agentului termic, prevăzut în anexa nr. 4 la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 12 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

“b) limitarea furnizării gazelor naturale, începând cu a 46-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 7 zile calendaristice, în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată în termen de 45 de zile calendaristice de la data emiterii facturii;”

2. La articolul 12 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

“c) întreruperea furnizării gazelor naturale, începând cu a 56-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 7 zile calendaristice, în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată în termen de 55 de zile calendaristice de la data emiterii facturii;”

Art. IV. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă pct. 2 al art. II, cu referire la art. 12 alin. (1) lit. b) si c), pct. 2 al art. III, cu referire la art. 12 alin. (1) lit. b) si c), respectiv pct. 2 al art. IV, cu referire la art. 12 alin. (1) lit. b) si c) din Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 6/2003 privind modificarea si completarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 20 ianuarie 2003.

Art. V. - Departamentul preturi, tarife, reglementări comerciale, protectia consumatorilor, Departamentul inspectie, control, sesizări, reclamatii, grupe teritoriale, Serviciul legislatie, contencios, precum si părtile din contractele de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi au obligatia să aducă la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. VI. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Mihail Ciocodeică

 

Bucuresti, 22 ianuarie 2003.

Nr. 11.