MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 45         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 28 ianuarie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

25. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea si înregistrarea bovinelor în România

 

30. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea si înregistrarea bovinelor în România

 

27. - Lege pentru înfiintarea comunei Tămăseu, judetul Bihor, prin reorganizarea comunei Biharia

 

32. - Decret privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Tămăseu, judetul Bihor, prin reorganizarea comunei Biharia

 

28. - Lege pentru înfiintarea comunei Paleu, judetul Bihor, prin reorganizarea comunei Cetariu

 

33. - Decret privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Paleu, judetul Bihor, prin reorganizarea comunei Cetariu

 

29. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2002 pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor în România

 

34. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2002 pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor în România

 

38. - Lege privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

 

52. - Decret pentru promulgarea Legii privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            2. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2003

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea si înregistrarea bovinelor în România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113 din 10 septembrie 2002 privind identificarea si înregistrarea bovinelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 27 septembrie 2002, cu următoarele modificări:

1. Partea introductivă a articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Bovinele existente pe teritoriul României sunt supuse procesului de identificare si înregistrare prin realizarea următoarelor actiuni:”

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Agentia Natională Sanitară Veterinară din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor este coordonatorul programului si proprietarul bazei de date privind identificarea si înregistrarea bovinelor, pentru realizarea trasabilitătii.

(2) Conditiile de folosire a bazei de date privind identificarea si înregistrarea bovinelor se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, la propunerea Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie «Prof. dr. G. K. Constantinescu» si a Agentiei Nationale Sanitare Veterinare.”

3. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Aplicarea mărcilor auriculare se va efectua de către medicii veterinari concesionari, în baza unui act aditional la contractul de concesiune încheiat între medicul veterinar concesionar si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, prin Agentia Domeniilor Statului, în colaborare cu specialistii din cadrul oficiilor judetene de selectie si reproductie a animalelor.”

4. Alineatul (4) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“(4) Contravaloarea mărcilor auriculare si a pasaportului individual se suportă din bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.”

5. Alineatul (4) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“(4) Consiliile locale nu vor mai elibera bilete de adeverire a proprietătii bovinelor pentru care s-au eliberat pasapoarte.”

6. Alineatele (1) si (2) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Bovinele identificate si înregistrate se sacrifică numai în unităti de sacrificare autorizate sanitar veterinar, unităti care au obligatia de a preda lunar, pe bază de tabel, directiei sanitare veterinare judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti mărcile auriculare si pasapoartele individuale ale bovinelor sacrificate.

(2) Bovinele identificate si înregistrate care au fost sacrificate de urgentă vor fi expediate către unitătile de sacrificare autorizate sanitar veterinar, unităti care au obligatia de a preda lunar, pe bază de tabel, directiei sanitare veterinare judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti mărcile auriculare si pasapoartele individuale ale bovinelor sacrificate.”

7. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Consiliile locale comunale, orăsenesti, precum si structurile Ministerului de Interne vor acorda sprijinul necesar agentiilor Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru realizarea procesului de identificare si înregistrare a bovinelor.”

8. Litera h) a articolului 14 va avea următorul cuprins:

“h) sacrificarea bovinelor identificate si înregistrate în alte locuri decât în unitătile de sacrificare autorizate sanitar veterinar, cu amendă de la 60.000.000 lei la 70.000.000 lei.”

9. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 14 si aplicarea sanctiunilor se fac prin proces-verbal încheiat de către medicii veterinari de stat, precum si de medicii veterinari concesionari cu atributii de inspectori ai politiei sanitare veterinare, delegati de Agentia Natională Sanitară Veterinară.”

10. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 13 ianuarie 2003.

Nr. 25.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea si înregistrarea bovinelor în România

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea si înregistrarea bovinelor în România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2003.

Nr. 30.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru înfiintarea comunei Tămăseu, judetul Bihor, prin reorganizarea comunei Biharia

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Art. 1. - (1) Se înfiintează comuna Tămăseu, judetul Bihor, având în componentă satele Tămăseu, Niuved, Parhida si Satu Nou, prin reorganizarea comunei Biharia din acelasi judet.

            (2) Resedinta comunei Tămăseu se stabileste în satul Tămăseu.

Art. 2. - (1) Comuna Biharia, în urma reorganizării prevăzute la art. 1, va avea în componentă satele Biharia si Cauaceu.

(2) Resedinta comunei Biharia rămâne în satul Biharia.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor publice locale în comuna Tămăseu, judetul Bihor, rezolvarea problemelor curente se va asigura de doi delegati numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar numit de prefect, în conditiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va face potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Tămăseu.

Art. 4. - (1) Consiliul Judetean Bihor si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Directia generală a finantelor publice a judetului Bihor si Consiliul Local al Comunei Biharia, vor repartiza veniturile si cheltuielile actualului buget al comunei Biharia între comunele prevăzute la art. 1 si 2.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii, revin de drept comunei Tămăseu vor fi administrate si gestionate prin autoritătile publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se va realiza pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, în limita prevederilor aprobate în anul 2002 pe ansamblul judetului Bihor.

(3) Bugetul comunei Tămăseu pe anul 2003 se va elabora de către delegatii prevăzuti la art. 3 alin. (1), cu avizul Directiei generale a finantelor publice a judetului Bihor.

(4) Operatiunile de predare-primire se vor face pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Biharia si delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei Tămăseu.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale autoritătile administratiei publice locale din comuna Biharia, judetul Bihor, vor functiona în componenta avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 16 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 13 ianuarie 2003.

Nr. 27.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Tămăseu, judetul Bihor, prin reorganizarea comunei Biharia

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru înfiintarea comunei Tămăseu, judetul Bihor, prin reorganizarea comunei Biharia si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2003.

Nr. 32.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru înfiintarea comunei Paleu, judetul Bihor, prin reorganizarea comunei Cetariu

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează comuna Paleu, judetul Bihor, având în componentă satele Paleu, Săldăbagiu de Munte si Uileacu de Munte, prin reorganizarea comunei Cetariu din acelasi judet.

(2) Resedinta comunei Paleu se stabileste în satul Paleu.

Art. 2. - (1) Comuna Cetariu, în urma reorganizării prevăzute la art. 1, va avea în componentă satele Cetariu, Sisterea, Susturogi si Tăutelec.

(2) Resedinta comunei Cetariu rămâne în satul Cetariu.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor publice locale în comuna Paleu, judetul Bihor, rezolvarea problemelor curente se va asigura de doi delegati numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar numit de prefect, în conditiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va face potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Paleu.

Art. 4. - (1) Consiliul Judetean Bihor si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Directia generală a finantelor publice a judetului Bihor si Consiliul Local al Comunei Cetariu, vor repartiza veniturile si cheltuielile actualului buget al comunei Cetariu între comunele prevăzute la art. 1 si 2.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii, revin de drept comunei Paleu vor fi administrate si gestionate prin autoritătile publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se va realiza pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, în limita prevederilor aprobate în anul 2002 pe ansamblul judetului Bihor.

(3) Bugetul comunei Paleu pe anul 2003 se va elabora de către delegatii prevăzuti la art. 3 alin. (1), cu avizul Directiei generale a finantelor publice a judetului Bihor.

(4) Operatiunile de predare-primire se vor face pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Cetariu si delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei Paleu.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale autoritătile administratiei publice locale din comuna Cetariu, judetul Bihor, vor functiona în componenta avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 16 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 13 ianuarie 2003.

Nr. 28.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Paleu, judetul Bihor, prin reorganizarea comunei Cetariu

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru înfiintarea comunei Paleu, judetul Bihor, prin reorganizarea comunei Cetariu si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2003.

Nr. 33.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2002 pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. e) din

Ordonanta Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor în România

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119 din 25 septembrie 2002 pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727 din 4 octombrie 2002.

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 13 ianuarie 2003.

Nr. 29.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2002 pentru modificarea

art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor în România

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

           

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2002 pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor în România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2003.

Nr. 34.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

            Art. 1. - Prevederile prezentei legi reglementează transporturile publice de persoane sau bunuri în regim de taxi sau de persoane în regim de închiriere.

Art. 2. - Reglementarea transportului de persoane sau bunuri în regim de taxi si a transportului de persoane în regim de închiriere asigură realizarea unei protectii reale a intereselor clientilor, taximetristilor si operatorilor de transport.

Art. 3. - (1) Transportul public de persoane cu autovehicule se realizează contra cost, pe bază de bon client, în regim de taxi, si pe bază de contract, în regim de închiriere.

(2) Transportul public de bunuri cu autovehicule în regim de taxi se realizează contra cost, în cuantum stabilit pe bază de bon client.

(3) Serviciile publice de transport în regim de taxi sau de închiriere pot fi efectuate de către operatorul de transport cu autovehicule detinute cu orice titlu, cu exceptia contractului de comodat.

(4) Serviciile publice de transport în regim de taxi pot fi efectuate si de către orice taximetrist independent autorizat, care utilizează în acest scop un singur autovehicul aflat în proprietate.

Art. 4. - (1) Transporturile de persoane sau bunuri în regim de taxi fac parte din categoria serviciilor publice de transport local de interes public si se află sub autoritatea administratiilor publice locale.

(2) Transportul de persoane în regim de închiriere face parte din categoria transporturilor publice si se află sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei prin Autoritatea Rutieră Română.

Art. 5. - (1) Costul transporturilor de persoane si bunuri în regim de taxi se determină prin însumarea tarifelor pe distanta parcursă si/sau timpul de stationare, măsurate de un aparat de taxat aflat în dotarea autovehiculului respectiv, la care se adaugă, după caz, si alte tarife.

(2) Costul transportului de persoane în regim de închiriere se determină prin aplicarea tarifului pe distanta si/sau timpul, după caz, cât autovehiculul se află la dispozitia clientului, conform contractului.

Art. 6. - În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

a) afisaj client - indicator alfanumeric al aparatului de taxat care are rolul de a afisa, în mod lizibil pentru client, în mod succesiv indicatii privind costul prestatiei efectuate până la momentul respectiv si în mod continuu pozitia de operare în care este taximetrul în acel moment si tariful aplicat;

b) aparat de taxat - aparat de marcat electronic fiscal montat la loc vizibil, care include un taximetru, calculează automat si indică permanent sumele datorate de client, pentru care, la sfârsitul cursei, emite un bon client, pe baza tarifelor care au fost programate. Aparatul de taxat trebuie să fie dotat cu o memorie electronică fiscală care să asigure înregistrarea, controlul activitătii si veniturilor realizate si să poată emite alte documente, conform reglementărilor în vigoare;

c) bon client - bonul fiscal emis numai de aparatul de taxat cu ocazia finalizării cursei privind transportul de persoane sau bunuri, care cuprinde detalierea datelor referitoare la acest transport si care constituie singurul document justificativ pe baza căruia clientul execută plata prestatiei respective;

d) cheie electronică - cheie dotată cu memorie electronică, folosită pentru identificarea soferului de taxi, colectarea datelor si pentru programarea tarifelor;

e) client - persoana care a angajat, direct sau prin dispecer, executarea transportului unor persoane sau al unor bunuri, după caz, în numele căreia se execută transportul si care plăteste, după efectuarea acestuia, întreaga contravaloare a prestatiei conform datelor înscrise în bon client sau, în cazul transportului în regim de închiriere, plata serviciului se realizează pe baza documentelor fiscale cu regim special, în conformitate cu contractul de închiriere încheiat cu operatorul de transport;

f) dispecerat taxi (denumit în continuare dispecerat) - activitate conexă transportului în regim de taxi, care preia telefonic si transmite comenzile clientului prin statia radio de emisie-receptie către taximetrist;

g) cursă - deplasarea executată cu taxiul pe un traseu comandat sau acceptat de client, la care punctul de început este locul îmbarcării sau locul acceptat, după caz, iar punctul de finalizare este locul destinatiei;

h) fiscalizarea memoriei electronice – identificarea memoriei electronice fiscale si, respectiv, a operatorului de transport sau a taximetristului independent, după caz;

i) lampa taxi - casetă luminată, montată pe cupola taxiului, perpendicular pe axa longitudinală, care pe laturile fată si spate, alături de înscrisul central TAXI, contine lămpi care indică pozitia “Liber” sau “Ocupat” a taxiului si care trebuie să fie vizibile de la o distantă de minimum 100 de metri;

j) loc de asteptare a clientilor - spatiu special amenajat si semnalizat de către autoritatea administratiei publice locale, cu număr de locuri prestabilit, pentru stationarea taxiurilor în asteptare în pozitia “Liber”;

k) memoria electronică fiscală - componentă a aparatului de taxat, care poate înmagazina, pe bază de program, date privind activitatea taxiului continute în bonul client, în conditii de neconvertibilitate, inaccesibilitate si securitate;

l) operator de transport taxi - persoană juridică română care detine în conditiile art. 3 alin. (3) un parc de autovehicule din categoria celor prevăzute pentru activitatea de taximetrie, dotate specific pentru efectuarea transportului de persoane sau bunuri în regim de taxi, după caz, si autorizat, în conditiile art. 9;

m) operator de transport în regim de închiriere - persoană juridică română autorizată conform Ordonantei Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare;

n) raportul taximetristului - raport de control nefiscal, continând date corespunzătoare activitătii unui taximetrist din raportul fiscal de închidere zilnică, în conditiile în care în perioada de 24 de ore a unei zile au activat pe taxi si alti taximetristi;

o) sigiliu fiscal - sigiliu aplicat pe carcasa aparatului de taxat si pe memoria fiscală în scopul de a nu permite, fără desigilare, accesul la memoria electronică fiscală;

p) sigiliu de protectie - sigiliu aplicat la loc vizibil pentru protectia cablajului de conectare a aparatului de taxat, protectie ce nu poate fi înlăturată fără desigilare;

q) sigiliu metrologic - sigiliu aplicat pe taximetru în scopul de a nu permite, fără desigilare, accesul la operatiuni privilegiate;

r) taxi - autovehicul din categoria autoturisme pentru transportul de persoane sau de până la 3,5 tone capacitate maximă totală autorizată pentru transportul de bunuri, care, pe baza licentei de executie pe vehicul, poate executa transporturi în regim de taxi;

s) taximetru - componentă a aparatului de taxat prin intermediul căreia se măsoară timpul si distanta parcursă si care calculează automat sumele datorate de client;

t) taximetrist - conducătorul auto atestat profesional să efectueze transport în regim de taxi;

u) taximetrist independent - persoană fizică autorizată conform legii, care desfăsoară transport de persoane sau bunuri în regim de taxi cu un singur autovehicul aflat în proprietatea sa. În conditiile prezentei legi, taximetristul independent va fi supus aceluiasi tratament ca si operatorul de transport în regim de taxi, cu privire la sanctionarea si respectarea reglementărilor în vigoare, după caz. Prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare, taximetristul independent va primi licenta taxi eliberată de Autoritatea Rutieră Română, cu respectarea conditiilor prevăzute de prezenta lege;

v) tarif încărcare/descărcare - tarif al activitătii prestate de taximetrist sau de alti angajati ai operatorului de transport pentru încărcarea, descărcarea si manipularea bunurilor (manual sau mecanizat) în cazul transporturilor de bunuri;

w) tarif de pornire - tarif unic, exprimat în lei, înregistrat automat de aparatul de taxat la începutul cursei, care  apare pe afisaj client o dată cu activarea dispozitivului de control din pozitia de operare Liber în pozitia de operare Ocupat;

x) tarif de stationare - tarif exprimat în lei/oră, aplicat automat de aparatul de taxat pentru perioada cât taxiul a stationat la dispozitia clientului, la cererea acestuia, precum si pentru perioadele în care taxiul, aflat în cursă, s-a deplasat sub limita vitezei de comutare;

y) transport de persoane în regim de închiriere - transport executat cu un autoturism pus la dispozitia unui client, pe bază de contract de închiriere cu titlu oneros, cu sau fără conducător auto, tarifat pe oră sau pe zi, cu plata anticipată a prestatiei contractate pe bază de documente, conform legii;

            z) viteză de comutare - viteza limită cu care se deplasează taxiul, sub care aparatul de taxat comută automat tarifarea distantei parcurse cu tarifarea timpului consumat sau invers, după caz.

 

CAPITOLUL II

Autorizarea si efectuarea transportului în regim de taxi sau în regim de închiriere

SECTIUNEA 1

Autorizarea transportului în regim de taxi

 

Art. 7. - Transporturile de persoane sau bunuri în regim de taxi se pot executa ca servicii de interes public pentru populatie, de regulă, în interiorul unei localităti, numai pe baza autorizatiei pentru transport în regim de taxi, valabilă, emisă de autoritatea administratiei publice locale, în conditiile prezentei legi;

Art. 8. - Autorizarea operatorului de transport sau a taximetristului independent pentru efectuarea transportului în regim de taxi se poate realiza pentru transportul de persoane sau transportul de bunuri, după caz.

Art. 9. - Autorizatia pentru transport de persoane sau bunuri în regim de taxi se emite la cererea operatorului de transport sau a taximetristului independent de către autoritatea administratiei publice locale sau a municipiului Bucuresti pe raza căreia solicitantul îsi desfăsoară activitatea, îsi are sediul sau o filială, după caz, pe baza unei documentatii minime, care trebuie să contină următoarele:

a) copie de pe certificatul de înmatriculare la registrul comertului al operatorului de transport respectiv sau, după caz, copie de pe autorizatia eliberată taximetristului independent, potrivit legii;

b) copie de pe licenta de transport corespunzătoare sau exemplarul de serviciu al acesteia, respectiv licenta taxi, după caz, eliberată sau vizată de agentia Autoritătii Rutiere Române din judetul respectiv sau din municipiul Bucuresti, după caz. Licenta de transport pentru operatorul de transport în regim de taxi se va elibera în aceleasi conditii în care Autoritatea Rutieră Română o acordă în transportul public local de călători, conform legii. Taximetristii independenti vor primi licenta taxi eliberată de Autoritatea Rutieră Română, în conditiile prezentării certificatului valabil de atestare a pregătirii profesionale eliberat de agentiile

Autoritătii Rutiere Române, a actelor ce dovedesc proprietatea asupra autovehiculului utilizat, precum si a cazierului judiciar;

c) copiile licentelor de executie pe vehicul ale taxiurilor utilizate, licente eliberate de agentia Autoritătii Rutiere Române din judetul respectiv sau din municipiul Bucuresti, pe baza licentei de transport, a exemplarului de serviciu sau a licentei taxi, după caz. Licenta de executie pe vehicul se eliberează numai pentru autovehiculele înmatriculate în judetul pentru care este valabilă licenta de transport sau exemplarul de serviciu al acesteia. Licenta de executie pe vehicul se eliberează pe baza prezentării următoarelor documente:

- certificatul de agreere pentru utilizarea autovehiculului în regim de taxi, eliberat de Registrul Auto Român;

- copia certificatului de înmatriculare si a cărtii de identitate a autovehiculului;

- talonul anexă la certificatul de înmatriculare, cu inspectia tehnică valabilă;

- asigurarea pasagerilor si bagajelor pentru riscurile ce cad în sarcina operatorilor de transport si a taximetristilor independenti;

- asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto;

- dovada plătii taxei către Autoritatea Rutieră Română;

d) dovada că fiecare taximetrist este angajat al operatorului de transport sau că taximetristul independent este proprietarul taxiului, precum si că acestia detin certificatul de atestare a pregătirii profesionale eliberat de agentia Autoritătii Rutiere Române.

Art. 10. - Autorizatia pentru transport de persoane sau bunuri în regim de taxi eliberată operatorului de transport sau taximetristului independent este unică. Pe baza acesteia, autoritatea administratiei publice locale poate elibera câte o autorizatie taxi permanentă sau sezonieră, după caz, pentru fiecare licentă de executie pe vehicul detinută, care contine si numărul de ordine atribuit.

Art. 11. - Autorizatia pentru transport de persoane sau bunuri în regim de taxi, precum si autorizatia taxi au valabilitatea egală cu cea a licentei de transport, respectiv cu licenta de executie pe vehicul, după caz.

Art. 12. - (1) Autorizatia se primeste sub rezerva prezentării la emitent, până la începerea activitătii, a dovezii detinerii asigurării pentru riscurile civile la care clientii pot fi supusi în timpul transportului în ceea ce priveste integritatea lor fizică sau a bunurilor, riscuri care cad în sarcina operatorului de transport, conform legii.

(2) Prezentarea dovezii conditionează începerea activitătii si, în aceste conditii, dacă termenul depăseste două luni de la data emiterii autorizatiei, emitentul poate decide suspendarea sau anularea acesteia.

Art. 13. - În cadrul atributiilor de coordonare a activitătilor privind serviciile publice, respectiv transportul în regim de taxi, autoritătile administratiei publice locale sau a municipiului Bucuresti, după caz, emit reglementări referitoare la:

a) modul de desfăsurare a transportului de persoane sau de bunuri pe teritoriul localitătii respective, în conformitate cu reglementările generale în vigoare;

b) nivelul tarifelor aplicate, astfel cum sunt definite la art. 49 lit. c);

c) programele de lucru obligatorii;

d) interdictiile si restrictiile privind activitatea în regim de taxi;

e) locurile de asteptare sau de stationare a taxiurilor;

f) obligatiile operatorilor de transport si ale taximetristilor independenti privind desfăsurarea serviciului de interes public;

g) controlul activitătii taxiurilor pe traseu;

h) taxele si impozitele locale ce se impun;

i) norma privind gradul de asigurare a numărului de locuri de asteptare a clientilor în raport cu numărul de autorizatii taxi emise.

Art. 14. - (1) Activitatea de transport public local de persoane realizată în regim de taxi trebuie dimensionată în raport cu gradul de satisfacere a transportului public local de persoane realizat cu autobuze, troleibuze, microbuze, tramvaie sau metrou, după caz.

(2) Autoritătile administratiilor publice locale si ale municipiului Bucuresti vor limita numărul maxim de autorizatii taxi permanente si sezoniere după următoarele criterii:

a) gradul de satisfacere a transportului public local de persoane realizat cu autobuze, troleibuze, microbuze, tramvaie sau metrou, după caz;

b) norma cuprinsă la art. 13 lit. i);

c) gradul de poluare;

d) cererea si oferta permanentă si sezonieră;

e) gradul de aglomeratie în trafic si altele.

(3) Numărul maxim de autorizatii taxi permanente si sezoniere, pentru perioada acordată, se va stabili prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu consultarea asociatiilor.

(4) După acordarea numărului maxim de autorizatii taxi permanente si sezoniere stabilit, autoritatea administratiei publice locale, respectiv a municipiului Bucuresti, nu va mai elibera nici o autorizatie taxi decât în conditia vacantării uneia dintre acestea.

(5) Distribuirea numărului de autorizatii taxi permanente pentru grupa operatorilor de transport si pentru grupa taximetristilor independenti se va realiza de către autoritătile administratiei publice locale. Distribuirea autorizatiilor taxi pentru taximetristii independenti se va realiza în proportie de o treime din numărul total al autorizatiilor taxi permanente, aceasta precedând distribuirea pentru grupa operatorilor de transport.

(6) În conditiile în care numărul de autorizatii taxi permanente, repartizate conform prevederilor alin. (5), nu este acoperit de către grupa operatorilor de transport, respectiv de către grupa taximetristilor independenti, autoritatea administratiei publice locale va proceda, după caz, astfel:

a) operatorilor de transport li se vor oferi autorizatiile taxi permanente din cota taximetristilor independenti, în limita autorizatiilor taxi permanente nesolicitate de acestia;

b) taximetristilor independenti li se vor oferi autorizatii taxi permanente din cota operatorilor de transport, în limita autorizatiilor taxi permanente nesolicitate de acestia.

(7) În conditiile în care numărul de autorizatii taxi permanente solicitate pentru una dintre grupe este mai mare decât numărul de autorizatii stabilit pentru grupa respectivă, autoritatea administratiei publice locale va organiza licitatie publică pentru oferirea numărului de autorizatii stabilit. O autorizatie taxi permanentă se acordă operatorului de transport sau taximetristului independent pe o durată de 5 ani, timp în care acesta poate detine autorizatia, cu întreruperi din cauze imputabile lui.

(8) În conditiile alin. (6), în care cererea de autorizatii taxi permanente a unei grupe este mai mică decât numărul de autorizatii repartizate grupei, autorizatiile permanente disponibile vor fi oferite solicitantilor celeilalte grupe prin licitatie publică, pentru o durată de un an, perioadă după care se va proceda în conformitate cu prevederile alin. (6).

(9) Autoritatea administratiei publice locale nu va oferi unui operator de transport în regim de taxi mai mult de 30% din autorizatiile taxi permanente stabilite pentru grupa respectivă.

(10) Autorizatiile sezoniere vor fi acordate cu prioritate taximetristilor independenti autorizati.

(11) În cazul în care un operator de transport sau un taximetrist independent renuntă sau i se anulează, din cauze imputabile, una dintre autorizatiile taxi, autoritatea administratiei publice locale o va oferi solicitantilor îndreptătiti, inclusi în listele de asteptare făcute publice, conform prevederilor alin. (6)-(8).

(12) În conditiile în care posesorul autorizatiei taxi permanente înlocuieste din motive justificate autovehiculul cu alt autovehicul agreat, autorizatia taxi rămâne valabilă.

Art. 15. - (1) Activitatea de dispecerat taxi poate fi executată numai de o persoană juridică română sau de către un operator de transport în regim de taxi, denumit în continuare operator dispecer, în baza licentei de executie eliberate de Autoritatea Rutieră Română, pe baza următoarelor documente:

a) dovada că operatorul detine baza tehnico-materială necesară, respectiv sediul, dotarea si frecventa radio protejată pentru operatorii de transport si taximetristii independenti deserviti;

b) autorizatia pentru reteaua de comunicatii independente eliberată de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei;

c) dovada existentei contractelor privind dispecerizarea, realizate cu toti operatorii de transport si taximetristii independenti deserviti;

d) lista statiilor de radio din dotarea taxiurilor, operatorilor de transport si a taximetristilor independenti deserviti, cu seriile si codurile de apel ale acestora;

e) documentele solicitate de agentiile Autoritătii Rutiere Române în legătură cu persoana desemnată să conducă activitatea de dispecerat;

f) alte documente stabilite prin normele privind transportul rutier, solicitate de agentiile Autoritătii Rutiere Române.

(2) Operatorul dispecer detine un registru cu evidenta strictă a statiilor radio de emisie-receptie din dotarea taxiurilor deservite, care cuprinde elementele de identificare si durata de valabilitate a autorizatiei de functionare a acestora.

Art. 16. - Licenta de executie pentru activitatea de dispecerat poate fi retrasă de către emitent în următoarele cazuri:

a) dispeceratul deserveste taxiuri dotate cu statii radio a căror provenientă legală nu poate fi dovedită;

b) dispeceratul deserveste operatori de transport în regim de taxi sau taximetristi independenti, neautorizati;

c) dispeceratul deserveste autoturisme care realizează transporturi în regim de închiriere, cărora le este interzisă folosirea statiilor radio de emisie-receptie.

 

SECTIUNEA a 2-a

Executarea transporturilor în regim de taxi

 

Art. 17. - Transportul în regim de taxi se poate executa numai la solicitarea clientului si pe orice traseu deschis circulatiei publice.

Art. 18. - În raport cu localitatea unde operatorul de transport sau taximetristul independent este autorizat, acesta poate executa transportul în regim de taxi în următoarele situatii:

a) de regulă, în interiorul localitătii de autorizare, în trafic local;

b) ocazional, între localitatea de autorizare si alte localităti sau puncte de interes, în trafic interurban, numai la cererea expresă a clientului, cu acordul taximetristului;

c) ocazional, între localitatea de autorizare aflată într-o zonă administrativ-teritorială limitrofă cu una din frontiere si alte localităti similare de peste frontieră, în trafic international de frontieră, dacă acordurile bilaterale permit aceasta. În acest caz licentele vor fi acordate în conditiile executării transporturilor publice internationale de persoane, conform normelor privind transportul rutier, în vigoare.

Art. 19. - Este interzis transportul persoanelor în regim de taxi pe trasee fixe, prestabilite de taximetrist, care depăsesc localitatea de autorizare.

Art. 20. - (1) Taxiurile au acces în conditii egale si nediscriminatorii în locurile de asteptare a clientilor, în limita locurilor vacante.

(2) Accesul în locurile de asteptare a clientilor poate fi gratuit sau autoritatea administratiei publice locale poate institui o taxă generală, plătită de fiecare taxi autorizat.

(3) În lipsa locurilor de asteptare a clientilor, taxiurile pot stationa numai în locurile permise pentru autovehicule.

Art. 21. - (1) Orice persoană are acces egal si nediscriminatoriu în angajarea serviciilor unui taxi aflat în pozitia Liber, stationar sau în miscare.

(2) Angajarea serviciilor unui taxi aflat în miscare în pozitia Liber se poate realiza de către client semnalizând vizibil.

(3) Angajarea serviciilor unui taxi se poate realiza telefonic prin intermediul unui dispecerat al cărui operator este detinător de licentă de executie.

(4) Pentru angajarea sau realizarea transportului persoanelor cu handicap locomotor, cu copii sub doi ani, al persoanelor bolnave sau aflate în imposibilitatea de a se deplasa, taxiul poate opri si circula în regim special în zone unde circulatia este restrictionată, fără a afecta siguranta celorlalti participanti la trafic.

Art. 22. - Se interzice transportul pe o singură cursă a mai mult de un client, astfel cum acesta este definit la art. 6 lit. e).

Art. 23. - (1) Timpul în care se desfăsoară o cursă este cel cuprins între momentul începerii cursei si momentul finalizării acesteia.

(2) Momentul începerii cursei este acela în care între client si taximetrist s-a convenit executarea acesteia si coincide cu momentul trecerii de la pozitia Liber la pozitia Ocupat.

(3) Momentul finalizării cursei taxiului este acela al eliberării sale la destinatie de către client, care coincide cu trecerea de la pozitia Ocupat la pozitia Liber, după emiterea bonului client de către aparatul de taxat în pozitia Plată.

(4) Dacă taxiul nu se deplasează de la trecerea în pozitia Ocupat, aparatul de taxat va trebui să înceapă înregistrarea în regim de stationare la dispozitia clientului, după afisarea tarifului de pornire.

Art. 24. - În cazul angajării taxiului printr-un dispecer, locul si momentul începerii cursei sunt locul si momentul preluării clientului.

 

SECTIUNEA a 3-a

Executarea transportului de persoane în regim de închiriere a autoturismului

 

Art. 25. - (1) Transportul de persoane în regim de închiriere se execută de către operatorii de transport în conditiile existentei licentei de transport si a licentelor de executie pe vehicul, eliberate în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare.

(2) În cazul autoturismului pus la dispozitie fără sofer, costurile realizate cu carburantii, cu taxele de drum, de parcare sau de acces sunt în sarcina clientului.

(3) Pentru executarea acestui transport, la bordul autoturismului trebuie să existe: licenta de executie pe vehicul, documentul fiscal cu regim special valabil privind modul de plată a întregului transport, contractul încheiat între operator si client, asigurarea pentru vehicul si pentru client, precum si certificatul de înmatriculare cu talonul având inspectia periodică valabilă.

(4) Este interzis a se executa transport în regim de taxi cu autoturisme destinate transportului în regim de închiriere; acestea nu trebuie să aibă în dotare aparate de taxat sau statii radio de emisie-receptie.

(5) Autoturismele trebuie să aibă la vedere, pe parbriz si pe lunetă, câte un ecuson cu textul RENT A CAR, asigurat contra cost de către agentia Autoritătii Rutiere Române o dată cu acordarea licentei de executie pentru vehicul.

(6) Operatorul este obligat să asigure clientul pentru eventualele accidente suferite de acesta în timpul transportului, pentru cauze imputabile operatorului de transport.

 

SECTIUNEA a 4-a

Atestarea profesională a taximetristilor

 

Art. 26. - (1) Pentru a putea practica activitatea de taximetrist în transportul în regim de taxi, conducătorul auto trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să aibă permis de conducere categoria B valabil si o vechime de cel putin 3 ani sau permis de conducere categoria C valabil si o vechime de cel putin 2 ani;

b) să detină certificat de atestare a pregătirii profesionale valabil;

c) să facă dovada că este angajat al operatorului de transport care detine taxiul pe care îl conduce sau că este proprietarul mijlocului de transport respectiv, în cazul taximetristului independent;

d) să fie apt din punct de vedere medical si psihologic.

(2) Certificatul de atestare se eliberează de către agentia Autoritătii Rutiere Române pe raza căreia conducătorul auto activează, în urma promovării unui test-grilă.

(3) Pentru a sustine testul-grilă conducătorul auto trebuie să prezinte la agentia Autoritătii Rutiere Române următoarele documente:

a) dovada absolvirii unui curs de pregătire profesională pentru practicarea taximetriei, cu o durată de maximum 3 luni;

b) dovada plătii în contul agentiei Autoritătii Rutiere Române a taxei privind testarea si costul certificatului de atestare a pregătirii profesionale.

(4) Testul-grilă, care este aprobat prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei, se consideră promovat în cazul obtinerii a cel putin 70% din punctajul maxim.

(5) În caz de nepromovare a testului-grilă, conducătorul auto are dreptul la o nouă testare după maximum 15 zile, în conditiile respectării prevederilor alin. (3) lit. b).

(6) După un al doilea test nepromovat conducătorul auto mai poate solicita o nouă testare numai după absolvirea unui nou curs de pregătire profesională.

Art. 27. - (1) Conditiile de pregătire profesională a conducătorilor auto în vederea obtinerii certificatului de atestare a pregătirii profesionale, necesar practicării activitătii de taximetrist se vor stabili de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

(2) Pregătirea profesională va fi asigurată, de regulă, în judetul respectiv, printr-o unitate de scolarizare a conducătorilor auto, autorizată pe baza unei programe de scolarizare, aprobată de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

(3) Pentru a putea urma cursurile de pregătire profesională, conducătorii auto solicitanti vor prezenta următoarele documente:

a) cerere-tip;

b) copie de pe permisul de conducere valabil;

c) cazierul judiciar;

d) copie de pe cartea de muncă, dacă există;

e) copie de pe actul de identitate;

f) dovada că este apt medical si psihologic pentru transportul de persoane;

g) adeverinta eliberată de Serviciul Politiei Rutiere, din care să rezulte că în ultimul an nu a avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul si nu a fost implicat în accidente rutiere;

h) dovada plătii taxei de scolarizare, a taxei privind testul-grilă si a costului certificatului de atestare a pregătirii profesionale.

Art. 28. - (1) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale se eliberează pentru 5 ani si poate fi prelungit pen- tru încă 3 ani.

(2) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale este valabil cu vizarea anuală gratuită si sustinerea testului-grilă o dată la 2 ani la agentia Autoritătii Rutiere Române, precum si cu dovada că taximetristul este apt din punct de vedere medical si psihologic.

(3) Neacordarea vizei anuale în termen poate fi contestată de taximetrist la Autoritatea Rutieră Română – sediul central. Contestatia se rezolvă în maximum 15 zile.

(4) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale este valabil si în alt judet, cu conditia preluării evidentei si vizării atestatului de către agentia Autoritătii Rutiere Române din judetul unde va activa taximetristul.

Art. 29. - (1) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale se retine de către organele de control în drept dacă se constată că transportul s-a efectuat fără aparatul de taxat în functiune sau cu aparat de taxat si/sau statie radio de emisie-receptie a căror provenientă legală nu poate fi justificată, precum si în alte cazuri stabilite de prezenta lege.

(2) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale retinut, împreună cu o copie de pe documentul de constatare a cauzei care a determinat retinerea, se depune la agentia Autoritătii Rutiere Române, care va decide suspendarea sau anularea acestuia, în termen de 3 zile de la retinere.

(3) Împotriva măsurii de anulare a certificatului de atestare a pregătirii profesionale conducătorul auto poate face contestatie la Autoritatea Rutieră Română - sediul central, care va solutiona cazul în maximum 30 de zile de la data depunerii contestatiei. În cazul mentinerii măsurii de anulare, acesta se poate adresa instantei de judecată, potrivit legii.

(4) Regimul suspendării sau anulării permisului de conducere se aplică si certificatului de atestare a pregătirii profesionale.

 

CAPITOLUL III

Autovehiculele taxi

 

Art. 30. - (1) Pentru transportul de persoane sau transportul de bunuri în regim de taxi vor fi agreate de către Registrul Auto Român ca taxiuri numai autoturisme si, respectiv, autovehicule care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) sunt dotate cu aparat de taxat cu aprobare de model si verificate de Biroul Român de Metrologie Legală, în stare de functionare, si avizate conform prevederilor prezentei legi si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată;

b) sunt dotate legal cu statii radio de emisie-receptie si alarmă sofer, în stare de functionare; dotarea cu statii radio de emisie-receptie este optională pentru taximetristii independenti care detin autorizatii taxi sezoniere;

c) sunt dotate cu lampă taxi în stare de functionare, conform prevederilor prezentei legi, omologată de către Registrul Auto Român;

d) aparatul de taxat intră în functiune doar în momentul în care a fost activat de dispozitivul de comandă fixat în una dintre pozitiile de operare autorizate;

e) autoturismul, respectiv autovehiculul, are însemnele, înscrisurile, elementele de culoare ale caroseriei si dotările stabilite conform prevederilor prezentei legi.

(2) Pentru taxiul destinat transportului de persoane trebuie ca autoturismul agreat să fie dotat cu portiere de acces si evacuare în dreptul fiecărei banchete sau scaun pentru clienti, după caz, precum si cu spatiu corespunzător transportului bagajelor de mână si nu poate transporta mai mult de 4 persoane în afara conducătorului auto.

(3) Pentru taxiul destinat transportului de bunuri, autovehiculul, cu sau fără remorcă, trebuie să fie destinat în exclusivitate transportului de bunuri.

(4) Alte categorii de autovehicule sunt interzise a fi agreate pentru transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi.

Art. 31. - (1) Taxiul trebuie să ofere în exterior prin însemne, înscrisuri, elemente de caroserie de culoare stabilită si dotări, vizibile de la distantă, informatii privind tarifele de transport aplicate, necesare atât clientului potential, cât si organelor de control si supraveghere autorizate.

(2) Linia mediană orizontală a caroseriei, de regulă sub nivelul geamului, va fi marcată pe părtile laterale de o bandă dublă de carouri tip sah, de culori alternative alb si negru, de dimensiuni 3 x 3 cm la autoturisme si 5 x 5 cm la celelalte vehicule.

(3) În cazul taxiurilor cu autorizatie taxi permanentă, cel putin deasupra benzii duble tip sah caroseria va avea obligatoriu culoarea stabilită prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu consultarea asociatiilor.

(4) Pe portierele din spate se va aplica vizibil un indicator marcat, detasabil, care să reprezinte numărul de autorizatie taxi atribuit operatorului de transport de către autoritatea administratiei publice a localitătii de autorizare, data expirării acesteia, precum si localitatea de autorizare.

Modelul indicatorului marcat detasabil si al sistemului de prindere a acestuia este stabilit de autoritatea administratiei publice locale. Indicatorul marcat detasabil se montează si se demontează de către o persoană desemnată de autoritatea administratiei publice locale. Indicatorul marcat detasabil se aplică pentru întreaga perioadă de valabilitate a autorizatiei taxi.

(5) Dotarea exterioară a taxiului constă într-o lampă taxi, de culoare galbenă, cu înscrisul TAXI pe fată si spate, aprinsă permanent în timpul programului de lucru si care contine două lămpi suplimentare, de culori diferite, a căror semnificatie, văzute din fată, este următoarea:

a) în stânga, o lampă de culoare rosie care, atunci când este aprinsă, indică pozitia Ocupat a taxiului, respectiv există comandă client si prestatia se tarifează;

b) în dreapta, o lampă de culoare verde care, atunci când este aprinsă, indică pozitia Liber a taxiului, respectiv nu există comandă client.

(6) În cazul taxiurilor apartinând operatorilor de transport în regim de taxi, persoane juridice, lampa taxi poate fi astfel dimensionată încât pe părtile laterale ale lămpii taxi să se poată înscrie vizibil datele de identificare a operatorului de transport si numărul de apel telefonic al operatorului dispecer care îl deserveste.

(7) Modelul lămpii taxi va fi omologat de Registrul Auto Român.

Art. 32. - Indicatiile lămpii taxi trebuie să aibă corespondent, vizibil pentru client, în afisajul client al aparatului de taxat.

Art. 33. - Pozitiile de operare autorizate ale taxiului sunt următoarele:

a) pozitia Liber - este aprinsă permanent lampa de culoare verde din lampa taxi. În această pozitie vor fi sterse si resetate la zero toate indicatiile de pret ale ultimei călătorii de pe afisajul client;

b) pozitia Ocupat - este aprinsă permanent lampa de culoare rosie din lampa taxi;

c) pozitia Plată - la trecerea în această pozitie se stinge lampa rosie, se aprinde lampa verde, iar afisajul client indică suma finală ce trebuie plătită de client. Din pozitia Plată nu se poate trece în pozitia Ocupat sau Liber decât după emiterea bonului client de aparatul de taxat;

d) pozitia Măsurare - se aplică în sistemul dublu de tarifare distantă-timp, în care cantitătile măsurate parcurse se afisează.

Art. 34. - În cazul în care taxiul este folosit de operatorul de transport sau de taximetrist în alte scopuri decât transportul în regim de taxi, se instituie pozitia de operare Privat, caz în care aparatul de taxat este scos din functiune. În pozitia Privat lampa taxi va fi scoasă de pe cupolă.

Art. 35. - (1) Taxiul trebuie să aibă afisate pe portierele din fată valoarea tarifelor pe kilometru si pe oră si tariful de pornire, astfel încât acestea să fie vizibile de la 5 metri.

(2) Taxiul trebuie să aibă afisat în interior, la loc vizibil, un ecuson cuprinzând numele si fotografia conducătorului auto.

Art. 36. - (1) Un taxi poate avea ca dotare, pe lângă statia radio de emisie-receptie, un dispozitiv GPS de monitorizare si apel.

(2) Un taxi poate avea dotări optionale, cum ar fi: dispozitivul de înregistrare a precizărilor făcute de client, perete despărtitor între conducătorul auto si clienti, climatizator, cititor de carduri, precum si altele.

Art. 37. - (1) Pe toată durata activitătii taxiurile pot fi supuse controlului în ceea ce priveste respectarea prevederilor prezentei legi de către reprezentantii organelor de control autorizate, respectiv:

a) administratia publică locală;

b) organele fiscale locale si judetene;

c) organele de specialitate din Ministerul Finantelor Publice, precum si din unitătile sale teritoriale;

d) Autoritatea Rutieră Română;

e) Biroul Român de Metrologie Legală;

f) structurile politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române;

g) Registrul Auto Român;

h) Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor.

(2) În traficul rutier controlul autovehiculelor se va efectua de către reprezentantii autoritătilor mentionate la alin. (1), numai împreună cu politia rutieră.

(3) Principalele obiective ale controlului efectuat asupra taxiurilor sunt cele stabilite de reglementările specifice, emise de organismele prevăzute la alin. (1), precum si următoarele:

a) controlul existentei si valabilitătii exemplarului de serviciu al autorizatiei la bordul taxiului;

b) controlul functionării aparatului de taxat si al integritătii sigiliilor;

c) controlul corespondentei dintre indicatiile furnizate în exterior de lampa taxi si indicatiile si înregistrările aparatu- lui de taxat;

d) controlul respectării prevederilor privind aplicarea tarifelor si a nivelului acestora;

e) când a fost descărcat în memorie ultimul raport fiscal de închidere zilnică sau ultimul bon client;

f) dacă clientii primesc bonul client si dacă continutul acestuia este conform cu prevederile legii;

g) preluarea spre analiză si control a datelor din memoria fiscală.

(4) Controlul efectuat în conditiile alin. (1), în timpul deplasării taxiului în pozitia Ocupat, se efectuează, de regulă, în cazul de flagrant.

 

CAPITOLUL IV

Aparatul de taxat

 

Art. 38. - Aparatul de taxat trebuie să îndeplinească toate conditiile si functiile prevăzute de normele legale în vigoare.

Art. 39. - Functiile interzise aparatelor de taxat sunt cele prevăzute în normele legale în vigoare, precum si următoarele functii:

a) înregistrarea tarifelor doar valoric, fără identificarea felului serviciului tarifat;

b) functionarea aparatului în conditiile deconectării dispozitivelor de imprimare si afisaj client, a memoriei electronice fiscale si a lămpii taxi;

c) modificarea tarifelor sau a cotei T.V.A. înainte de obtinerea raportului fiscal de golire zilnică;

d) modificări ale ceasului de timp real, altele decât trecerea de la ora de vară la ora de iarnă si invers sau variatii mai mari de ±10 minute.

Art. 40. - Aparatul de taxat trebuie să se blocheze automat în conditiile prevăzute de normele legale în vigoare, precum si în următoarele conditii:

a) nu este conectat sistemul de imprimare, afisajul client sau lampa taxi;

b) capacitatea de înmagazinare a memoriei electronice fiscale s-a epuizat;

c) dacă după 24 de ore de la emiterea ultimului raport fiscal de închidere zilnică se încearcă tipărirea primului bon client fără emiterea automată a raportului fiscal de închidere zilnică pentru perioada respectivă;

d) dacă la încărcarea memoriei dedicate bonurilor client sau înainte de închiderea fiscală zilnică nu se emite automat rola jurnal ce va contine copiile bonurilor client din ziua respectivă.

Art. 41. - Conditiile minimale tehnice pe care trebuie să le îndeplinească în functionarea lor aparatele de taxat sunt cele prevăzute în normele legale în vigoare, precum si următoarele conditii:

a) să furnizeze informatii reale si autentice privind serviciile de transport în regim de taxi efectuate la nivelul unei perioade de lucru de 24 de ore si pe o perioadă mai lungă, prin citirea memoriei fiscale;

b) să asigure, prin intermediul tastaturii, al imprimantei sau al cheii electronice, accesul la datele privind serviciile prestate;

c) să asigure posibilitatea de a controla suma de control a programului, buna functionare a memoriei electronice fiscale si a functiilor asociate;

d) să asigure accesul la regimul de lucru programare, numai după îndepărtarea sigiliului fiscal aplicat aparatului de taxat;

e) să asigure prin programare posibilitatea de a lucra cu două tarife, tarif de zi si tarif de noapte, în transportul de persoane. Tariful de zi se percepe între orele 6,00-22,00, iar tariful de noapte între orele 22,00-6,00;

f) să asigure automat, prin program, decizia de schimbare a orei de vară si a orei de iarnă, precum si a anilor bisecti;

g) să asigure ca viteza de comutare limită să fie de 10 km pe oră;

h) să tipărească bonul client cu datele de pe afisajul client si să steargă automat aceste date o dată cu trecerea din pozitia Plată;

i) să tipărească raportul soferului, raportul fiscal de închidere zilnică, raportul memoriei fiscale sau să permită citirea înregistrărilor din memoria electronică fiscală prin intermediul cheii electronice;

j) să introducă în memoria fiscală datele prevăzute de normele legale în vigoare, precum si următoarele date:

- numărul de înmatriculare a autovehiculului taxi;

- numărul aprobării metrologice de model a aparatului de taxat;

- setul de tarife de lucru si modificările lor;

- coeficientul aparatului de taxat K;

- numărul si data fiecărui raport de închidere zilnică, care va cuprinde minimum următoarele informatii: parcursul total (km), parcursul total cu călători (km), valoarea totală încasată, valoarea T.V.A., numărul fiecărei curse efectuate;

- numărul de telefon si fax al operatorului de transport;

- numărul de înmatriculare a vehiculului;

- data, ora si minutul introducerii în exploatare;

- componentele antetului;

k) să functioneze normal la temperaturi cuprinse între -30şC si +55şC.

Art. 42. - Bonul client trebuie să contină elementele precizate în normele legale în vigoare, precum si următoarele elemente:

- numărul de telefon si fax al operatorului de transport;

- numărul bonului client, data si ora;

- codul fiscal al operatorului de transport;

- numărul cursei;

- numele taximetristului;

- numărul de înmatriculare a autovehiculului taxi si numărul autorizatiei taxi;

- numărul aprobării metrologice de model al aparatului de taxat;

- tariful de pornire;

- tariful pe kilometru parcurs;

- distanta parcursă si valoarea;

- tariful pe oră/minut de stationare;

- durata stationării si valoarea;

- tariful orar pentru încărcare/descărcare, dacă este cazul;

- durata prestatiei pentru încărcare/descărcare, dacă este cazul;

- costul total al serviciului;

- valoarea si cota T.V.A. aferente.

Art. 43. - Este interzisă efectuarea unui transport în regim de taxi cu aparatul de taxat defect, cu lampa taxi scoasă din functiune sau fără eliberarea bonului client respectiv la finalul cursei.

Art. 44. - (1) Producătorul sau, după caz, importatorul de aparate de taxat furnizează o dată cu aparatul dotarea tehnică si procedeul tehnic sau programul după care se realizează tarifarea si se pot obtine informatiile continute în memoria electronică fiscală.

(2) Perioada de garantie este de minimum un an.

Art. 45. - (1) Aplicarea sau înlăturarea sigiliului fiscal al aparatului de taxat, precum si introducerea programului privind modul de tarifare si tarifele se realizează numai de către reprezentantul autorizat, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată.

(2) Filiala judeteană a Biroului Român de Metrologie Legală, prin reprezentantul său autorizat, verifică si testează aparatul de taxat si aplică sigiliul de protectie si sigiliul metrologic după montarea sa pe taxi, ocazie cu care eliberează buletinul metrologic.

(3) Unitatea service autorizată instalează aparatele de taxat pe taxi, introduce, testează si verifică programele de lucru necesare. În caz de interventie asupra aparatului de taxat, unitatea service are dreptul să înlăture si să aplice sigiliul de protectie.

Art. 46. - În situatia functionării taxiului cu mai multi soferi alternativ, în cadrul unui program zilnic de lucru, fiecare sofer începe activitatea prin accesarea identitătii sale în programul aparatului de taxat, prin introducerea unei chei electronice, prin intermediul căreia se poate executa si controlul asupra activitătii depuse de acesta.

 

CAPITOLUL V

Tarife privind transportul în regim de taxi

 

Art. 47. - Evaluarea costului transportului în regim de taxi poate fi realizată în una dintre următoarele modalităti:

a) în functie de distanta parcursă;

b) în functie de timpul cronometrat consumat;

c) în functie de distanta si timpul realizate pe cursă în cazul unor transporturi de bunuri.

Art. 48. - Costul total al unui transport în regim de taxi se compune, de regulă, din următoarele elemente:

1. În cazul transportului de persoane:

a) tariful de pornire;

b) costul total privind distanta parcursă, calculat automat în functie de tariful pe kilometru programat;

c) costul total privind timpul consumat în stationări la dispozitia clientului, la care se adaugă timpul consumat în parcurgerea unor distante cu viteza sub viteza de comutare de 10 km/oră, calculat automat în functie de tariful pe timp programat.

2. În cazul transportului de bunuri sunt posibile două variante:

a) aplicabilă, de regulă, la toate taxiurile respective, la care costul total calculat la pct. 1 se suplimentează, dacă este cazul, cu costul privind prestatia efectuată de taximetrist, manual sau mecanizat, în activitatea de încărcare/descărcare a bunurilor transportate. Acest cost suplimentar se introduce de către taximetristi prin tastarea numerică programabilă existentă, în functie de tariful pentru încărcare/descărcare stabilit, si se adaugă prin actionarea tastaturii respective;

b) aplicabilă optional pentru taxiuri a căror capacitate de transport totală maximă autorizată depăseste o tonă, pentru care se poate folosi tariful dublu, distantă-timp, simultan, la al cărui cost se suplimentează costul total privind prestatia efectuată de taximetrist în activitatea de încărcare/descărcare, dacă este cazul, calculată conform prevederilor lit. a).

Art. 49. - Regulile generale privind modul de stabilire a tarifelor sunt următoarele:

a) tariful pe distantă, lei/km, si tariful pe timp, lei/oră, se stabilesc în functie de caracteristicile tehnice si de capacitatea de transport maximă autorizată ale autovehiculelor respective. În cazul taxiurilor pentru transportul persoanelor se va tine seama si de nivelul confortului oferit;

b) costul transportului nu este conditionat de numărul persoanelor sau de cantitatea de bunuri transportate, atâta timp cât acestea nu depăsesc capacitatea de transport autorizată a taxiului;

c) nivelul tarifelor excesive si de ruinare, asa cum sunt ele definite la art. 6 lit. f) din Legea concurentei nr. 21/1996, pe distantă si timp, stabilite prin hotărâri ale autoritătii administratiei publice locale sau a municipiului Bucuresti, după caz, cu consultarea filialelor locale ale asociatiilor definite la art. 54;

d) pentru circulatia în afara localitătii autorizate, tariful pe distantă poate fi cu maximum 80% mai mare decât tariful aplicat în localitate, dacă clientul nu utilizează taxiul pe parcursul de întoarcere;

e) în cazul localitătilor mari si foarte mari si în mod special al celor în componenta cărora intră si suburbii, consiliile locale pot stabili niveluri tarifare diferentiate între zonele centrale si zonele de margine;

f) în stabilirea tarifului pe distantă si tarifului pe timp pentru fiecare taxi se va tine cont de următoarea relatie: raportul dintre tariful pe timp, exprimat în lei/h, si tariful pe distantă, exprimat în lei/km, trebuie să fie egal cu 10, care este valoarea limită a vitezei de comutare, exprimată în km/h;

g) în cazul evaluării pe afisajul client a costului călătoriei în functie de distantă, pentru toate categoriile de tarife, după trecerea în pozitia Ocupat afisarea tarifului de pornire este prima modificare a indicatorului, următoarea având loc după parcurgerea unei distante initiale de 400 de metri. Modificările ulterioare ale indicatorului trebuie să aibă loc din 200 în 200 de metri, interval definit ca distantă ulterioară;

h) în cazul evaluării pe afisajul client a costului călătoriei în functie de timp, pentru toate categoriile de tarife, după trecerea în pozitia Ocupat afisarea tarifului de pornire este prima modificare a indicatorului care are loc după o perioadă initială însumând 72 de secunde stationare sau circulatie sub viteza de comutare.

Modificările ulterioare ale indicatorului trebuie să aibă loc din 36 în 36 de secunde, interval definit ca timp ulterior;

i) în stabilirea distantelor si timpilor prevăzuti la lit. g) si h) trebuie respectată următoarea relatie: raportul dintre distanta initială si distanta ulterioară trebuie să fie egal cu raportul dintre timpul initial si timpul ulterior;

j) în cazul tarifării duble simultane, în pozitia Măsurare, aplicând tariful pe oră si tariful pe kilometru în cadrul transportului de bunuri în regim de taxi, costul prestatiei creste simultan pe baza distantei parcurse si a timpului consumat. În acest caz tariful aplicat este tarif unic pe întreaga cursă, din momentul trecerii taximetrului din pozitia de operare Liber în pozitia Ocupat si până în momentul revenirii în pozitia initială Liber. Tarifarea dublă se poate aplica, de regulă, pentru autovehicule cu capacitate de transport mai mare, la care timpul în stationare la dispozitia clientului este cel putin de două ori mai mare decât timpul în circulatie;

k) tariful de pornire nu poate depăsi valoric tariful pe kilometru aplicat;

l) tariful pentru încărcare/descărcare poate fi compus din tariful pentru operatiunile de încărcare/descărcare, mecanice sau manuale, si operatiunile de manipulare a bunurilor de către taximetristi sau de către manipulanti, angajati ai operatorului de transport. Lucrările mecanizate de încărcare/descărcare trebuie să aibă un tarif prestabilit pe operatiune, iar tariful pentru operatiunile manuale se convine înainte de executare cu clientul, pe baza unui tarif orar prestabilit. Întregul cost al încărcării/descărcării si manipulării bunurilor, dacă acestea sunt executate de către angajatii operatorului de transport, se regăseste în bonul client pe care acesta îl plăteste la închiderea prestatiei;

m) comutarea înregistrării costului pe distantă în înregistrarea costului pe timp sau invers se realizează la trecerea de la viteza de circulatie la valori sub limita vitezei de comutare ori la oprire, respectiv de la starea de oprire sau de la viteza sub limita vitezei de comutare la viteza de circulatie, după caz.

Art. 50. - Dacă în derularea cursei, conform indicatiilor afisajului client, se constată încetarea înregistrării valorilor în modulul fiscal, taximetristul va solicita clientului plata serviciului în limita valorii afisate de aparatul de taxat.

Art. 51. - Corectarea indicatiilor ceasului electronic se poate realiza în limita a maximum ±3 minute, cumulat la nivelul unei luni.

 

CAPITOLUL VI

Obligatiile operatorului de transport, ale taximetristului si ale clientului cu privire la desfăsurarea operatiunii

de transport în regim de taxi

 

Art. 52. - În vederea realizării transportului de persoane sau bunuri în regim de taxi, în conditii de sigurantă, calitate si legalitate, operatorul de transport, taximetristul si clientul trebuie să respecte următoarele obligatii:

A. Obligatiile operatorului de transport sau ale taximetristului independent, după caz:

a) să asigure executarea serviciilor de transport în regim de taxi în conditii de legalitate, sigurantă si calitate;

b) să nu execute alte categorii de transporturi publice decât în regim de taxi, cu taxiuri autorizate si având însemnele de identificare proprii;

c) să angajeze ca taximetristi numai conducători auto care detin certificate de atestare a pregătirii profesionale si corespund Standardului ocupational al taximetristului;

d) să asigure dispecerizarea activitătii si posibilitatea monitorizării pozitiei taxiurilor în activitate;

e) să asigure clientului si celorlalte persoane beneficiul asigurării lor sau a bunurilor acestora pe toată durata transportului, chiar dacă taximetristul nu a eliberat bonul client;

f) să asigure posibilitatea ca taximetristul să poată transmite la societate orice informatie referitoare la întreruperea efectuării unei curse sau alte evenimente referitoare la siguranta transportului sau a sa personală;

g) să anunte autoritatea de politie, fiscală, de metrologie si agentia service de care depinde, în caz de furt sau disparitie, în orice mod, a aparatului de taxat sau a statiei radio de emisie-receptie de pe taxi;

h) să înstiinteze în scris asociatia din care face parte taximetristul în legătură cu întreruperea contractului individual de muncă sau cu sanctiunile aplicate acestuia pentru abateri disciplinare;

i) să prezinte în termen aparatul de taxat la verificarea metrologică periodică.

B. Obligatiile taximetristului:

a) să aibă un comportament civilizat si preventiv în relatia cu clientul, respectând conduita de bună practică, conform prevederilor din Cartea taximetristului;

b) să respecte solicitările legale ale clientului;

c) să oprească pe traseu, la semnul clientului, când se află în pozitia de operare Liber, cu exceptia cazului când se deplasează să preia un client la comanda dispecerului sau conditiile de trafic nu permit această manevră;

d) să elibereze bonuri client la finalul cursei, pe baza cărora va încasa contravaloarea prestatiei efectuate;

e) să nu pretindă ca plată pentru prestatia efectuată decât suma prevăzută pe bonul client;

f) să nu implice taxiul în mod deliberat, direct sau indirect, în activităti cu caracter infractional sau alte acte antisociale;

g) să anunte organele de politie în cel mai scurt timp si cu prioritate despre orice eveniment grav la care a participat sau a fost martor;

h) să asigure protectie clientului cât timp acesta se găseste în taxi;

i) să transporte clientul la destinatie pe traseul optim sau pe traseul solicitat de acesta;

j) să nu încarce taxiul peste capacitatea sau gabaritul de transport autorizat;

k) în cazul transportului de persoane, să transporte bagajele clientilor în limitele spatiului destinat pentru acestea, fără perceperea de tarife suplimentare;

l) să prezinte informatiile cerute sau să faciliteze accesul organelor de control împuternicite la aparatul de taxat, pentru verificare;

m) să nu transporte bagaje sau bunuri care să nu permită închiderea portbagajului, portierelor si a geamurilor;

n) să nu angajeze transportul unui client aflat în stare avansată de ebrietate sau aflat în stare de a dezvolta o situatie conflictuală;

o) să nu execute activitatea de transport în regim de taxi fără a avea sigiliile corespunzătoare la aparatul de taxat;

p) să nu transporte clienti pe bancheta din fată decât în cazul când pe bancheta din spate nu mai este loc;

r) să nu execute activitate de transport în regim de taxi fără a avea aparatul de taxat si lampa taxi în functiune pentru pozitia de operare respectivă;

s) să poată prezenta la control, în timpul activitătii, următoarele documente:

- permisul de conducere;

- certificatul de atestare a pregătirii profesionale;

- autorizatia taxi;

- licenta de executie pentru vehicul;

- certificatul de înmatriculare cu inspectia periodică valabilă;

- asigurarea pentru persoane si bagajul acestora;

t) să poarte obligatoriu centura de sigurantă când circulă fără client, în restul cazurilor portul centurii fiind optional.

C. Obligatiile clientului:

a) să solicite, să preia si să păstreze bonul client la coborârea din taxi;

b) să nu plătească serviciile pe care i le-a realizat taximetristul, decât în limita sumei totale prevăzute în bonul client;

c) să nu provoace sau să nu dezvolte stări conflictuale cu taximetristul în timpul desfăsurării cursei respective;

d) să nu oblige sau să nu impună, sub orice modalitate, taximetristului să execute transporturi prevăzute la lit. B.f);

e) să acorde sprijin taximetristului în cazul agresării acestuia în timpul efectuării transportului si să anunte imediat organele de politie în legătură cu aceste evenimente;

f) să sesizeze primăria localitătii de autorizare si filiala judeteană a Oficiului de Protectie a Consumatorilor, după caz, în legătură cu practici neconforme ale taximetristului sau care au creat prejudicii ori rabat de la calitatea serviciilor;

g) să nu ocupe scaunul de lângă taximetrist dacă există loc disponibil pe bancheta din spate.

Art. 53. - În situatii critice justificate taximetristul poate transmite apel de urgentă prin mijloacele specifice de comunicare aflate în dotarea autovehiculului taxi. Serviciile specializate de interventie rapidă vor actiona în regim de urgentă, pe baza localizării realizate prin sistemul national unic pentru apeluri de urgentă.

Art. 54. - (1) Reprezentarea si protectia intereselor profesionale ale operatorilor de transport si ale taximetristilor independenti se realizează prin camerele taximetristilor si asociatiile profesionale reprezentative, constituite conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, denumite asociatii în prezenta lege.

(2) Asociatiile asigură reprezentarea intereselor profesionale ale taximetristilor în relatiile cu autoritătile administratiei publice, cu alte autorităti si cu organisme interne si internationale.

(3) Asociatiile participă, cu caracter consultativ, la întocmirea de către autoritătile administratiei publice a reglementărilor de organizare a serviciului de interes public de transport în regim de taxi si în regim de închiriere.

(4) Asociatiile promovează, împreună cu Consiliul pentru Standarde Ocupationale si Atestare, Standardul ocupational al taximetristului, pe baza căruia vor elabora Cartea taximetristului, ghid de bună practică a profesiei respective.

 

CAPITOLUL VII

Sanctiuni si contraventii

 

            Art. 55. - Constituie contraventii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infractiuni, si se sanctionează după cum urmează:

            a) cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei:

            - nerespectarea prevederilor art. 19, art. 52 lit. A.i), lit. B.a), c), e), g), h), j), l), m), n), p) si s) si ale art. 67 alin. (1);

            - nerespectarea prevederilor art. 30 alin. (4), art. 34 si 35;

            b) cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei:

            - nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (4), art. 52 lit. A.b) si c);

            - nerespectarea prevederilor art. 43, mai putin cele privitoare la eliberarea bonului client, si ale art. 52 lit. B.o) si r);

            - nerespectarea prevederilor art. 45;

            c) cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei:

            - nerespectarea prevederilor art. 52 lit. A.a) si e);

            - nerespectarea prevederilor art. 52 lit. B.f);

            - nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) si ale art. 49;

            d) cu amendă de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei nerespectarea prevederilor art. 7, art. 15 alin. (1) si ale art. 25 alin. (1).

            Art. 56. - (1) Pe lângă sanctiunile prevăzute la art. 55 se dispune si suspendarea sau anularea autorizatiei taxi în următoarele situatii:

            a) suspendarea autorizatiei taxi pentru o perioadă cuprinsă între 1-3 luni în următoarele cazuri:

            - când una dintre conditiile acordării autorizatiei taxi nu mai este îndeplinită;

            - când perioada de valabilitate a autorizatiei taxi a expirat cu mai mult de 10 zile;

            - la a doua sanctiune privind încălcarea prevederilor art. 52 lit. B.r);

            b) anularea autorizatiei taxi în următoarele cazuri:

            - când se anulează licenta de transport, exemplarul de serviciu al acesteia sau licenta de executie pe vehicul, din cauze imputabile;

            - la a treia suspendare a autorizatiei taxi în decurs de 2 ani consecutivi;

            - când se constată că taxiul este dotat cu aparat de taxat sau statie radio de emisie-receptie a căror provenientă legală nu poate fi dovedită;

            - când organele fiscale autorizate constată abateri repetate în ceea ce priveste utilizarea defectuoasă a aparatului de taxat în scopul evaziunii fiscale;

            - în cazul implicării taxiului în actiuni prevăzute la art. 52 lit. B.f).

            (2) Indicatorul marcat detasabil al taxiului se demontează de pe acesta de persoana desemnată de administratia publică locală, o dată cu aplicarea sanctiunii de suspendare sau anulare a autorizatiei taxi, si nu va fi remontat decât în cazul ridicării sanctiunii respective.

            Art. 57. - Dispozitiile prezentului capitol se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, astfel cum a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

            Art. 58. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac, după caz, de reprezentantii împuterniciti ai autoritătilor prevăzute la art. 37 alin. (1).

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

            Art. 59. - (1) Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, până la data de 1 ianuarie 2004 toti operatorii de transport în regim de taxi si taximetristii independenti vor finaliza dotarea si pregătirea taxiurilor în vederea autorizării, conform prevederilor art. 30 alin. (1) si art. 31.

            (2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi autoritătile administratiei publice locale, împreună cu reprezentanti ai directiilor generale ale finantelor publice judetene sau, după caz, a municipiului Bucuresti, precum si ai asociatiilor, vor întocmi, de comun acord, programe de dotare esalonată trimestrial, până la data de 1 ianuarie 2004, a taxiurilor autorizate cu aparate de taxat, lămpi taxi si statii radio de emisie-receptie, conform prezentei legi. În functie de aceste esalonări se vor stabili termenele de valabilitate a autorizatiilor prevăzute la art. 62 alin. (2).

            Art. 60. - Dispozitiile art. 4 alin. (9) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, se vor aplica corespunzător si în cazul lămpilor taxi si statiilor radio de emisie-receptie.

            Art. 61. - Comisia de avizare a distributiei si utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale va autoriza distribuitorii care trebuie să îndeplinească suplimentar următoarele conditii:

            a) să aibă reprezentanti legali în judete si în municipiul Bucuresti pentru distributia si service-ul aparatelor de taxat si să asigure piesele de schimb pentru perioada de garantie si postgarantie pe perioada normală de functionare a aparatelor, conform Legii nr. 15/1994 privind amortizarea

capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, cu modificările ulterioare;

            b) reprezentantii legali de service ai distribuitorilor trebuie să fie dotati cu aparatura necesară programării si testării functionării echipamentelor respective.

            Art. 62. - (1) În termen de 3 luni de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, autoritătile administratiilor publice locale îsi vor reactualiza propriile regulamente privind activitatea de transport în regim de taxi, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

            În acelasi termen Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Industriei si Resurselor si Ministerul Administratiei Publice vor elabora norme metodologice de aplicare a prezentei legi sau îsi vor modifica normele existente, după caz.

            (2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1) vor fi verificate toate autorizatiile taxi emise pentru operatori si taximetristi independenti si vor fi prelungite temporar, până la 31 decembrie 2003, acelea care corespund prevederilor legale ale autoritătilor administratiilor publice locale în ceea ce priveste autorizarea.

            Art. 63. - (1) Atestatele pregătirii profesionale ale taximetristilor existente la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt valabile până la data de 31 decembrie 2003.

            (2) Aparatele de taxat si statiile radio din dotarea taxiurilor, care nu corespund prevederilor prezentei legi, vor primi, până la schimbarea acestora, aviz temporar de functionare până la 31 decembrie 2003, în conditiile prevăzute la art. 59 alin. (2). Până la această dată se va asigura tarifarea pe baza aparatului de taxat existent si evidenta integrală a încasărilor zilnice pe bază de chitantă.

            Art. 64. - Aparatele de taxat vor fi avizate de Comisia de avizare a distributiei si utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, în baza omologării tehnice a taximetrului, efectuată de Biroul Român de Metrologie Legală, a avizului tehnic privind caracteristicile tehnice ale modelului

aparatului de marcat electronic fiscal, emis de persoana juridică notificată în acest sens de către Ministerul Industriei si Resurselor, precum si în baza celorlalte documente prevăzute de normele legale în vigoare.

            Art. 65. - Răspunderea operatorului de transport în regim de taxi sau a taximetristului independent pentru daunele produse clientilor în timpul transportului din vina sa este integrală si se acoperă pe baza asigurării de răspundere civilă.

            Art. 66. - Autoritatea administratiei publice locale sau filiala judeteană a Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor are obligatia ca, în maximum 3 zile de la primirea sesizării clientului, conform art. 52 lit. C.f), să analizeze, să ia măsurile ce se impun sau, după caz, să sesizeze organul de politie, agentia Autoritătii Rutiere Române, directia finantelor publice, Biroul Român de Metrologie Legală, după caz, pentru ca acestea să aplice măsurile ce se impun în termen de maximum 15 zile, termen în care clientul va primi si răspunsul cuvenit.

            Art. 67. - (1) Orice înscrisuri sau simboluri aplicate pe partea exterioară a taxiului, care reprezintă publicitate pentru terti, nu se pot mentine sau realiza fără avizul administratiei publice locale si nu vor fi admise dacă afectează înscrisurile si însemnele de pe taxi prevăzute de lege.

            (2) În cazul taxiurilor Registrul Auto Român nu va elibera certificatul de agreare, dacă acestea nu au geamuri transparente sau le au acoperite cu înscrisuri, colante ori alte dotări, care atenuează vizibilitatea atât dinăuntru, cât si din afară.

            Art. 68. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 9 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 20 ianuarie 2003.

Nr. 38.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2003.

Nr. 52.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie - 23 februarie 2003

 

            În baza art. 8 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, în aplicarea prevederilor Regulamentului nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, în temeiul art. 50 alin. 2 din Legea nr. 101/1998,

 

            Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

 

            Începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie - 23 februarie 2003, rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 6,25% pe an, iar pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A. este de 0,75% pe an.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU,

Guvernator

 

Bucuresti, 13 ianuarie 2003.

Nr. 2.