MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 47         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 28 ianuarie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.594/2002. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

 

1.595/2002. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

 

12. - Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui credit extern pentru Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, necesar realizării Sistemului informational-decizional hidrologic (DESWAT)

 

27. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru judetul Tulcea

 

28. - Hotărâre pentru modificarea si completarea anexei la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

           

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 69 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 468/2002,

            având în vedere prevederile art. 10 si ale art. 53 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, denumit în continuare IGCTI, se organizează si functionează ca institutie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, în scopul supravegherii si controlului activitătilor din domeniul comunicatiilor electronice.

            (2) Sediul IGCTI este în municipiul Bucuresti, Str. Italiană nr. 22, sectorul 2.

            (3) IGCTI îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu legislatia în vigoare si cu regulamentul propriu de organizare si functionare.

            (4) IGCTI are în structura organizatorică directii teritoriale, precum si alte structuri specifice, necesare realizării obiectului său de activitate, care functionează ca subunităti operative ale IGCTI, fără personalitate juridică. (5) Activitatea IGCTI se finantează integral din venituri proprii.

            Art. 2. - (1) IGCTI are ca obiect principal de activitate supravegherea si controlul activitătilor din domeniul comunicatiilor electronice, în conditiile legii, precum si implementarea la nivel national a sistemelor informatice ce furnizează servicii publice prin mijloace electronice, în conformitate cu strategia natională în domeniul tehnologiei informatiei.

            (2) În realizarea obiectului său de activitate IGCTI are, în conditiile legii, următoarele atributii principale:

            1. gestionarea benzilor de frecvente radioelectrice, alocate pentru utilizare neguvernamentală, incluzând si benzile de radiodifuziune sonoră si televiziune;

            2. monitorizarea spectrului de frecvente radioelectrice cu atribuire neguvernamentală;

            3. atribuirea spre utilizare, în mod individual, prin asignare, a frecventelor radioelectrice din benzile prevăzute în tabelul national de alocare;

            4. tinerea permanentă a evidentei utilizării frecventelor radioelectrice din benzile prevăzute în tabelul national de alocare;

            5. supravegherea si controlul respectării obligatiilor cuprinse în licentele sau reglementările din domeniul comunicatiilor electronice si al tehnologiei informatiei;

            6. controlul tehnic si certificarea conformitătii cu normele tehnice din domeniul comunicatiilor electronice si al tehnologiei informatiei;

            7. supravegherea si controlul activitătilor desfăsurate prin mijloace electronice;

            8. operarea Sistemului electronic de achizitii publice;

            9. implementarea la nivel national a sistemelor informatice ce furnizează servicii publice prin mijloace electronice;

            10. evaluarea si certificarea conformitătii echipamentelor radio si a echipamentelor terminale de comunicatii electronice cu cerintele esentiale prevăzute de legislatia aplicabilă;

            11. acordarea de certificate de confirmare a conformitătii pentru echipamente radio si echipamente terminale de comunicatii electronice;

            12. exercitarea activitătilor de control si supraveghere a pietei pentru echipamente radio si echipamente de comunicatii electronice;

            13. autoritatea de certificare pentru semnătura electronică în cadrul administratiei publice centrale;

            14. exercitarea altor activităti stabilite în sarcina sa în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

            (3) Se exceptează de la supravegherea si controlul efectuate de IGCTI activitătile efectuate de autoritătile publice abilitate din domeniul apărării nationale, al sigurantei nationale si al ordinii publice.

            Art. 3. - (1) Conducerea IGCTI este asigurată de consiliul de conducere si de directorul general.

(2) Consiliul de conducere, denumit în continuare Consiliu, este compus din 7 membri, presedintele Consiliului fiind directorul general al IGCTI.

(3) Directorul general angajează institutia în relatiile cu terte persoane fizice si juridice.

(4) În exercitarea atributiilor sale directorul general emite decizii.

(5) Directorul general si membrii Consiliului sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.

(6) Salariul directorului general si indemnizatia membrilor Consiliului se stabilesc prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.

(7) Atributiile Consiliului si ale directorului general se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a IGCTI.

(8) Directorul general poate delega o parte din atributiile sale altei persoane din structura organizatorică a IGCTI.

Art. 4. - Regulamentul de organizare si functionare a IGCTI se aprobă prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei, iar structura sa organizatorică se aprobă de către Consiliu.

Art. 5. - (1) Finantarea cheltuielilor aferente realizării obiectului de activitate al IGCTI se asigură din următoarele surse:

a) tariful de utilizare a spectrului de frecvente radioelectrice;

b) tariful de înregistrare în Sistemul electronic de achizitii publice, tariful de utilizare a acestuia si tariful de participare;

c) credite contractate în conditiile legii;

d) alte venituri ce se pot realiza conform prevederilor actelor normative în vigoare.

(2) Tarifele prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt stabilite în euro si se plătesc în lei, la cursul de referintă al Băncii Nationale a României.

(3) IGCTI poate accepta donatii, legate, contributii si sponsorizări, în conditiile legii.

(4) Sumele încasate din sursele prevăzute la alin. (1) se retin integral ca venituri proprii, cu titlu permanent, la dispozitia IGCTI si vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat potrivit legii.

Art. 6. - (1) Bugetul de venituri si cheltuieli al IGCTI se elaborează anual de către această institutie si se aprobă de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, în conditiile dispozitiilor legale în vigoare.

(2) Sumele rămase neutilizate, stabilite la sfârsitul exercitiului bugetar ca diferentă între veniturile încasate si cheltuielile efectuate, se reportează în anul următor si vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat potrivit legii.

Art. 7. - (1) Pentru efectuarea încasărilor si plătilor necesare, IGCTI va dispune de conturi si subconturi în lei, deschise la unitătile Trezoreriei statului, sau în valută, deschise la bănci comerciale, în conditiile legii.

(2) În vederea administrării eficiente a resurselor financiare, IGCTI are dreptul să constituie depozite în conditiile legii si pentru garantarea obligatiilor asumate.

(3) În cazuri întemeiate, în vederea exercitării atributiilor stabilite de lege în sarcina sa, IGCTI are dreptul de a contracta credite bancare sau împrumuturi în lei si în valută.

Art. 8. - IGCTI are dreptul de a desfăsura activităti de import de instalatii, sisteme, echipamente, aparate, precum si alte bunuri necesare realizării obiectului său de activitate.

Art. 9. - (1) Personalul IGCTI este angajat pe bază de concurs organizat în conditiile legii, în conformitate cu structura organizatorică.

(2) Atributiile, sarcinile si răspunderile individuale ale personalului IGCTI se stabilesc prin fisa postului, semnată de titular, de seful ierarhic si de directorul general, pe baza Regulamentului de organizare si functionare a IGCTI.

(3) Angajarea, avansarea, precum si modificarea sau încetarea raporturilor de muncă ale personalului din aparatul propriu al IGCTI se aprobă prin decizie a directorului general, în conditiile legii.

(4) Salarizarea personalului IGCTI se face conform reglementărilor legale în vigoare privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri proprii.

(5) Drepturile salariale si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă.

(6) În conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate, cu respectarea fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri si cheltuieli al IGCTI, directorul general constituie fondul de premiere si aprobă cuantumul premiilor acordate salariatilor IGCTI.

Art. 10. - (1) IGCTI colaborează cu ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, având dreptul de a solicita si de a primi din partea acestora informatiile necesare pentru realizarea atributiilor sale.

(2) În exercitarea atributiilor ce îi revin potrivit actelor normative în vigoare, IGCTI va fi sprijinit operativ de autoritătile administratiei publice locale, de organele de politie sau de alte autorităti publice, în vederea identificării, localizării si sanctionării, în conditiile legii, a persoanelor fizice sau juridice pentru nerespectarea legislatiei în vigoare din domeniul comunicatiilor electronice, al tehnologiei informatiei, precum si din domeniul protectiei radioelectrice.

(3) Personalul împuternicit al IGCTI va avea acces liber, pe bază de delegatie, în orice loc în care se află echipamente, aparate si instalatii din domeniul comunicatiilor electronice si al tehnologiei informatiei sau în care se află ori se pot afla surse de perturbatii radioelectrice, cu respectarea legislatiei în vigoare.

(4) Accesul personalului IGCTI la obiectivele apartinând institutiilor publice cu atributii în domeniul apărării nationale, al sigurantei nationale si al ordinii publice, dacă în aceste obiective se află sau se pot afla surse de perturbatii radioelectrice, se face pe baza conventiilor stabilite cu fiecare dintre institutiile publice respective.

Art. 11. - (1) Pentru desfăsurarea activitătilor specifice, IGCTI se dotează cu un număr de 85 de autoturisme si 32 de mijloace de transport specializate - autospeciale, autoturisme de teren, autoutilitare, microbuze -, cu un consum mediu de carburant pe autovehicul de 350 de litri pe lună.

(2) Nu se consideră depăsiri la consumul de carburant normat pe autovehicul consumul care la nivelul anului se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul total de autovehicule aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 12. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 180/2002 privind înfiintarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei prin reorganizarea Regiei Autonome «Inspectoratul General al Comunicatiilor», publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 5 martie 2002, cu exceptia art. 1, precum si orice alte dispozitii contrare.

(2) În toate actele normative sintagma “«Regia Autonomă Inspectoratul General al Comunicatiilor»” se înlocuieste cu sintagma “Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.594.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 523/1997  privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 23 septembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, capitolul IX “Obiective din domeniul financiar-bancar”, de la pozitia a doua “Sediile centrale, ale sucursalelor judetene, filialelor, agentiilor si transporturilor de valori de la:” se elimină: “- Banca Agricolă - S.A.”.

2. Anexa nr. 3 “Lista cu obiectivele de la care se ridică paza militară cu efective de jandarmi” se completează cu o nouă pozitie cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Obiective

Efective Of. M.M. S.C. M.T. Subof.

Acte normative care reglementează asigurarea pazei

Obiective din domeniul financiar-bancar

“2.

Banca Agricolă - S.A.

43

H.G. nr. 1.359/1996”

 

Art. II. - Efectivele de jandarmi disponibilizate ca urmare a aplicării prezentei hotărâri vor fi redistribuite în cadrul Jandarmeriei Române pentru îndeplinirea altor atributii stabilite de lege.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.595.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui credit extern pentru Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, necesar realizării Sistemului informational-decizional hidrologic (DESWAT)

 

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 2 lit. f), art. 35 alin. (1) si al art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă contractarea de către Ministerul Apelor si Protectiei Mediului a unui credit extern în limita a 46 milioane USD echivalent, în vederea operării si functionării Sistemului informational-decizional hidrologic (DESWAT).

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice garantează în proportie de 100% creditul extern în limita a 46 milioane USD echivalent, precum si primele de asigurare, dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente, pentru Ministerul Apelor si Protectiei Mediului.

Art. 3. - Rambursarea creditului extern si plata primelor de asigurare, dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente acestora se vor efectua din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinatie.

Art. 4. - Achizitionarea bunurilor si angajarea serviciilor necesare organizării, realizării si functionării Sistemului informational-decizional hidrologic (DESWAT) se vor face conform art. 12 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/2002, prin extinderea contractului pentru Sistemul meteorologic integrat national (SIMIN) aflat în derulare la Ministerul Apelor si Protectiei Mediului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apelor si protectiei mediului,

Ioan Jelev,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2003.

Nr. 12.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru judetul Tulcea

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 din Legea finantelor publice nr. 500/2002 si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003 cu suma de 4,5 miliarde lei, pentru judetul Tulcea, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, si alocarea acesteia Consiliului Local al Municipiului Tulcea, judetul Tulcea, pentru realizarea obiectivului “Reconversia si modernizarea sistemului de producere si distribuire a energiei termice”.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2003.

Nr. 27.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea anexei la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001*), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 17 iulie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:


*) Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001 au fost completate prin Hotărârea Guvernului nr. 315/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 9 aprilie 2002.

 

1. Titlul regulamentului, anexă la normele metodologice, va avea următorul cuprins:

“REGULAMENT

de compensare a debitelor reprezentând redeventa datorată si neachitată la termen de concesionarii terenurilor agricole si a debitelor reprezentând sume datorate si neachitate la termen de către agentii economici agricoli pentru prestatiile de irigatii cu sumele cuvenite acestora cu titlu de sustinere financiară a agriculturii de către stat, prevăzute anual cu această destinatie în bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Prezentul regulament stabileste modul de aplicare a prevederilor art. 6 alin. (4) si (41) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificările si completările ulterioare.”

3. La articolul 2 se introduc literele b1), d1), e1) si i1) cu următorul cuprins:

“b1) S.N.I.F. - Societatea Natională «Îmbunătătiri Funciare» - S.A.;

d1) agent economic agricol - producătorii agricoli individuali, asociatiile agricole familiale, asociatiile agricole fără personalitate juridică, arendasii, societătile agricole cu personalitate juridică, societătile comerciale agricole cu capital privat, societătile comerciale agricole cu capital majoritar sau integral de stat;

            e1) suma datorată de către agentul economic agricol - obligatia agentului economic agricol, exprimată în lei, fată de Societatea Natională «Îmbunătătiri Funciare» - S.A., în calitatea sa de prestator de servicii de irigatii, obligatie ce ia nastere o dată cu semnarea contractului de prestatii pentru irigatii;

i1) registru S.N.I.F. - registrul de evidentă a conventiilor de compensare a obligatiilor de plată reprezentând sume datorate si neachitate la termen de către agentii economici agricoli pentru prestatii de irigatii;”

4. Articolul 2 litera j) va avea următorul cuprins:

“j) suma compensată - suma obtinută în urma comparării valorii debitului reprezentând redeventa datorată si neachitată la termen, respectiv sume datorate si neachitate la termen de către agentii economici agricoli pentru prestatiile de irigatii, cu suma aprobată cu titlu de sustinere financiară de la bugetul de stat, sumă ce nu poate depăsi valoarea debitului mentionat.”

5. După articolul 3 se introduc articolele 31 si 32 cu următorul cuprins:

“Art. 31. - (1) Sumele reprezentând sume datorate si neachitate la termen de către agentii economici agricoli pentru prestatiile de irigatii vor fi compensate cu sumele cuvenite acestora cu titlu de sustinere financiară a agriculturii de către stat, prevăzute anual cu această destinatie în bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

(2) Prin sume datorate si neachitate la termen se întelege acele sume calculate pe baza clauzelor contractului de prestări de servicii de irigatii încheiat între agentul economic agricol si S.N.I.F., debite înregistrate în contabilitate si care nu au fost achitate până la data încheierii conventiei.

(3) Documentul prin care se realizează operatiunea de compensare a sumelor datorate si neachitate la termen de către agentii economici agricoli si pe baza căruia se înregistrează aceste operatiuni în contabilitatea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, a S.N.I.F. si a agentului economic agricol este conventia.

Art. 32. - În cazul în care un agent economic se află în situatia de debitor atât fată de Agentie, cât si fată de S.N.I.F., compensarea se va face cu prioritate la creditorul care are de încasat suma cea mai mare.”

6. Titlul capitolului II al regulamentului va avea următorul cuprins:

CAPITOLUL II

Compensarea obligatiilor de plată reprezentând redevente datorate si neachitate la termen de către concesionari, a debitelor reprezentând sume datorate si neachitate la termen de către agentii economici agricoli pentru prestatiile de irigatii cu sumele cuvenite acestora cu titlu de sustinere financiară a agriculturii de către stat”

7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Suma compensată aprobată în conventie nu poate depăsi valoarea sumelor cuvenite de la bugetul de stat concesionarilor sau agentilor economici agricoli, cu titlu de sustinere financiară.”

8. După articolul 6 se introduce articolul 61 cu următorul cuprins:

“Art. 61. - (1) Conventia se încheie în 3 exemplare atât pentru cazul în care plata sprijinului financiar se face direct de către Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, prin Directia generală de patrimoniu public si de gestiune a mijloacelor financiare, precum si în cazul în care plata sprijinului financiar se face de către directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti.

(2) Etapele ce trebuie urmate sunt următoarele:

a) după aprobarea sprijinului financiar Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, prin Directia generală de patrimoniu public si de gestiune a mijloacelor financiare, respectiv directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti, emite situatii cu beneficiarii de sustinere financiară, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 34/2002, si le înaintează la S.N.I.F. în vederea comunicării, pentru fiecare caz, a debitelor reprezentând sume datorate si neachitate la termen de către agentii economici agricoli, conform anexei nr. 21;

b) în termen de 5 zile lucrătoare de la primire S.N.I.F. are obligatia să remită Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor - Directia generală de patrimoniu public si de gestiune a mijloacelor financiare, respectiv directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti, certificarea existentei si valorii debitului sau a inexistentei acestuia, prin semnătură autorizată, pe acelasi document, la care va anexa conventia, pentru fiecare agent economic agricol debitor, înscriind la pct. 2.1 din aceasta suma datorată si neachitată la termen de către agentii economici agricoli pentru prestatiile de irigatii;

c) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, prin Directia generală de patrimoniu public si de gestiune a mijloacelor financiare, respectiv prin directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti, analizează sumele înscrise de S.N.I.F. în situatii, diminuează plătile cuvenite beneficiarilor cu debitele ce reprezintă sume datorate si neachitate la termen pentru prestatiile de irigatii si completează pct. 1.1 din conventie, supunând aprobării ordonatorului principal/secundar de credite suma ce face obiectul compensării;

d) în urma aprobării de către ordonatorul principal/secundar de credite conventia va fi înscrisă în registrul S.N.I.F. si transmisă: un exemplar la S.N.I.F., un exemplar solicitantului de sprijin financiar, iar al treilea exemplar rămâne la Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, la Directia generală de patrimoniu public si de gestiune a mijloacelor financiare, respectiv la directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti;

e) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, prin Directia generală de patrimoniu public si de gestiune a mijloacelor financiare, respectiv prin directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti, în baza conventiei aprobate, virează cu ordin de plată la S.N.I.F. suma compensată.

(3) Toate exemplarele vor fi emise si vor circula în original.”

9. După articolul 7 se introduce articolul 71 cu următorul cuprins:

“Art. 71. - Conventia va fi înregistrată în contabilitatea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, respectiv a directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti, a S.N.I.F. si a agentului economic agricol numai după înscrierea acesteia în registrul S.N.I.F.”

10. Articolul 8 se completează cu două noi litere, literele d) si e), cu următorul cuprins:

“d) În contabilitatea S.N.I.F. operatiunea de constituire si de stingere a obligatiei agentului economic agricol fată de aceasta:

1. constituirea debitelor din prestatii de irigatii

 

411«Clienti»  analitic = 704 «Venituri din prestatii» analitic

 

2. stingerea debitelor din prestatii de irigatii cu sumele cuvenite agentului economic agricol, cu titlu de sustinere financiară a agriculturii

 

512 «Conturi curente la bănci» = 411 «Clienti» analitic

 

e) În contabilitatea agentului economic agricol:

1. înregistrarea în contabilitate a obligatiei privind prestatiile de irigatii

 

628 «Alte cheltuieli cu servicii executate de terti» = 401 «Furnizori»

 

2. înregistrarea sumelor de încasat reprezintă sustinerea financiară

 

445 «Subventii» = 741 «Venituri din subventii de exploatare»

 

3. compensarea prestatiilor de irigatii cu sumele de încasat

 

401 «Furnizori» = 445 «Subventii»”

 

11. După anexa nr. 1 la regulament se introduce anexa nr. 11 cu următorul cuprins:

 

ANEXA Nr. 11

la regulament

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

Directia generală 

Sediul ..

Codul fiscal 

Se aprobă

pentru suma de ... lei.

Ordonator principal/secundar de credite,

 

CONVENTIA Nr. .../.

de compensare a obligatiilor de plată reprezentând sume datorate si neachitate la termen de către agentii economici agricoli, pentru prestatiile de irigatii, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (41) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificările si completările ulterioare, pentru *)

 

Explicatii

Suma

- lei -

1. Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor

 

1.1. Suma propusă pentru compensare

 

Director general,

Director economic,

 

2. Societatea Natională «Îmbunătătiri Funciare» - S.A.

 

2.1. Suma reprezentând suma datorată si neîncasată la termen

Confirmăm realitatea si exactitatea datelor înscrise.

 

Director general,

Director economic,

 

 

 

 


*) Denumirea agentului economic agricol.”

 

12. După anexa nr. 2 la regulament se introduce anexa nr. 21 cu următorul cuprins:

 

ANEXA Nr. 21

la regulament

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

Directia generală 

Sediul ..

Codul fiscal 

 

SITUATIA

cuprinzând beneficiarii sumelor reprezentând sustinerea financiară a agriculturii de către stat

 

Nr.

crt.

Denumirea beneficiarului de sustinere financiară

a agriculturii de către stat

Suma cuvenită reprezentând sustinerea financiară a agriculturii de către stat,

în baza .......................... (temei legal)

Debite din prestatii de servicii de irigatii

la data de ........................

 

0

1

2

3

 

 

 

 

 

 

Director general,

………………………..

 

            Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2003.

Nr. 28.