MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 48         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 28 ianuarie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

23. - Lege pentru ratificarea Memorandumului de întelegere, semnat la Tel Aviv la 14 mai 1996, cu privire la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel privind transporturile aeriene civile, semnat în Israel la 19 decembrie 1967

 

Memorandum de întelegere

 

28. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de întelegere, semnat la Tel Aviv la 14 mai 1996, cu privire la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel privind transporturile aeriene civile, semnat în  Israel la 19 decembrie 1967

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.592/2002. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Centrului National al Cinematografiei – Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor “România-Film” în domeniul public al municipiului Turnu Măgurele si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turnu Măgurele, judetul Teleorman

 

23. - Hotărâre privind transmiterea unei părti a unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române”

 

24. - Hotărâre pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

29. - Ordin al ministrului finantelor publice privind aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară si contabilă si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Memorandumului de întelegere, semnat la Tel Aviv la 14 mai 1996, cu privire la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel privind

transporturile aeriene civile, semnat în Israel la 19 decembrie 1967

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Memorandumul de întelegere, semnat la Tel Aviv la 14 mai 1996, cu privire la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel privind transporturile aeriene civile, semnat în Israel la 19 decembrie 1967.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 13 ianuarie 2003.

Nr. 23.

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE

 

Delegatiile aviatiei civile ale României si Statului Israel s-au întâlnit la Tel Aviv, în zilele de 13 si 14 mai 1996, pentru a discuta subiecte privind aviatia.

Discutiile s-au desfăsurat într-o atmosferă foarte prietenoasă si cordială.

S-a convenit să se revizuiască art. 1, 3, 10 si 11 si să se adauge art. 12 bis la Acordul privind transporturile aeriene civile, care a fost semnat la 19 decembrie 1967. Articolele revizuite sunt atasate ca anexă la acest memorandum de întelegere.

La solicitarea delegatiei române, numele părtii contractante în cazul României este modificat din Republica Socialistă România în România în titlul Acordului privind transporturile aeriene civile si oriunde acesta apare în textul acordului.

Ruta Constanta-Tel Aviv

Atât timp cât această rută este inclusă în anexa la Acordul privind transporturile aeriene civile, companiile aeriene desemnate “Tarom” si “El Al” sunt încurajate de autoritătile aeronautice să introducă servicii aeriene pe această rută pentru a acoperi cerintele pietei.

Dacă companiile aeriene nu reusesc să acopere cerintele pietei, ambele autorităti aeronautice vor lua în considerare în mod favorabil cererile pentru curse charter. Astfel de cereri vor fi luate în considerare în conformitate cu reglementările si politicile din aviatie ale ambelor părti contractante.

Acest memorandum de întelegere va intra în vigoare la data la care ambele părti contractante îsi vor notifica în scris printr-un schimb de note diplomatice că cerintele interne respective pentru intrarea în vigoare a acestuia au fost îndeplinite.

Cu toate acestea, articolele revizuite mentionate mai sus se vor aplica în mod provizoriu începând cu data la care acest memorandum de întelegere este semnat.

 

În numele delegatiei române,

A. Tâncu,

director general al aviatiei civile

Ministerul Transporturilor

În numele delegatiei israeliene,

M. Sharon,

director general

Administratia Aviatiei Civile

 

ANEXĂ

 

ARTICOLUL 1

 

c) autorităti aeronautice înseamnă, în cazul României, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, iar în cazul Statului Israel, Ministerul Transporturilor sau, în ambele cazuri, orice persoană ori organism autorizat să îndeplinească functiile exercitate în prezent de autoritătile mentionate.

 

ARTICOLUL 3

 

1. Fiecare parte contractantă are dreptul să desemneze o companie aeriană în scopul exploatării serviciilor convenite pe rutele specificate. Această desemnare va face obiectul unei notificări scrise între autoritătile aeronautice ale părtilor contractante.

2. La primirea acestei desemnări autoritătile aeronautice ale celeilalte părti contractante vor acorda fără întârziere, sub rezerva prevederilor paragrafelor 3 si

4 din acest articol, companiei aeriene astfel desemnate autorizatia de exploatare corespunzătoare.

3. Autoritătile aeronautice ale unei părti contractante pot cere companiei aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă să le facă dovada că este în măsură să îndeplinească conditiile prevăzute în baza legilor si reglementărilor aplicate de această autoritate, cu privire la exploatarea serviciilor aeriene internationale, în conformitate cu prevederile conventiei.

4. Fiecare parte contractantă are dreptul de a refuza să acorde autorizatia de exploatare la care s-a făcut referire în paragraful 2 din acest articol sau să impună acele conditii pe care le consideră necesare pentru exercitarea de către compania aeriană desemnată de cealaltă parte contractantă a drepturilor specificate în art. 2 din prezentul acord, în cazul în care nu i se face dovada că partea preponderentă a proprietătii si controlul efectiv al acelei companii aeriene apartin părtii contractante care desemnează compania aeriană sau cetătenilor săi.

5. Compania aeriană desemnată si autorizată în conformitate cu prevederile paragrafelor 1 si 2 din acest articol poate începe oricând exploatarea serviciilor convenite, cu conditia reglementării capacitătii în conformitate cu art. 5 din prezentul acord, a aprobării orarului în conformitate cu prevederile art. 6 din prezentul acord si cu conditia ca tarifele stabilite în conformitate cu prevederile art. 7 din prezentul acord să fie în vigoare.

6. Fiecare parte contractantă are dreptul să înlocuiască, printr-o notificare scrisă între autoritătile aeronautice ale părtilor contractante, compania aeriană pe care a desemnat-o cu o altă companie aeriană. Compania aeriană noudesemnată va avea aceleasi drepturi si va fi supusă acelorasi obligatii ca si compania aeriană pe care o înlocuieste.

 

ARTICOLUL 10

 

1. Fiecare parte contractantă acordă, pe bază de reciprocitate, companiei aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă dreptul de a înfiinta si de a mentine pe teritoriul său agentii, împreună cu personalul comercial, tehnic, operational si administrativ necesar, propriu sau local, pentru necesitătile legate de efectuarea serviciilor convenite pe rutele specificate. Înfiintarea unor astfel de agentii si angajarea personalului mentionat mai sus vor fi supuse legilor si altor reglementări ale părtii contractante care acordă acest drept.

2. Compania aeriană desemnată de fiecare parte contractantă are dreptul să emită propriile documente de transport pentru serviciile sale aeriene internationale, să facă reclamă si să promoveze vânzările acestor documente pe teritoriul celeilalte părti contractante. Vânzările pot fi efectuate fie direct prin propriile agentii, fie prin agenti de vânzări si/sau de turism, în conformitate cu legile si alte reglementări în vigoare ale celeilalte părti contractante.

3. Vânzarea documentelor de transport la care se face referire la paragraful 2 din acest articol, pe teritoriul celeilalte părti contractante, poate fi făcută în moneda locală sau în orice valută liber convertibilă.

 

ARTICOLUL 11

 

1. Pe baza principiului reciprocitătii, fiecare parte contractantă acordă companiei aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă dreptul de transfer liber si fără întârziere al excedentului dintre încasări si cheltuieli realizat pe teritoriul său în legătură cu transportul pasagerilor, bagajelor, mărfii si al postei de către compania aeriană desemnată de cealaltă parte contractantă. Acest transfer se va efectua în valută liber convertibilă la rata oficială de schimb din ziua în care se face transferul.

2. În cazul în care între cele două părti contractante există un acord special de plăti, transferul se va face în conformitate cu prevederile acelui acord.

3. Fiecare parte contractantă acordă companiei aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă scutirea de toate taxele si impozitele pe profit sau pe venituri derivate din exploatarea serviciilor aeriene.

4. În cazul în care între cele două părti contractante există o conventie pentru evitarea dublei impuneri, se vor aplica prevederile acestei conventii.

 

ARTICOLUL 12 bis

 

1. În conformitate cu drepturile si obligatiile ce le revin potrivit dreptului international, părtile contractante reafirmă că obligatia lor reciprocă de a proteja securitatea aviatiei civile împotriva actelor de interventie ilicită face parte integrantă din prezentul acord. Fără a limita generalitatea drepturilor si obligatiilor ce le revin potrivit dreptului international, părtile contractante actionează, în special, conform prevederilor Conventiei referitoare la infractiuni si la anumite alte acte săvârsite la bordul aeronavelor, semnată la Tokio la 14 septembrie 1963, ale Conventiei pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, semnată la Haga la 16 decembrie 1970, ale Conventiei pentru reprimarea actelor ilicite îndreptate împotriva securitătii aviatiei civile, semnată la Montreal la 23 septembrie 1971, si ale oricărei alte conventii privind securitatea aviatiei, la care ambele părti contractante vor deveni membre.

2. Părtile contractante îsi vor acorda reciproc, la cerere, toată asistenta necesară pentru prevenirea actelor de capturare ilicită a aeronavelor civile si a altor acte ilicite îndreptate împotriva securitătii acestor aeronave, pasagerilor si echipajelor lor, aeroporturilor si instalatiilor de navigatie aeriană, precum si împotriva oricărei alte amenintări pentru securitatea aviatiei civile.

3. În raporturile lor reciproce părtile contractante vor actiona în conformitate cu prevederile referitoare la securitatea aviatiei, care au fost stabilite de Organizatia Aviatiei Civile Internationale si desemnate ca anexe la Conventia privind aviatia civilă internatională, în măsura în care aceste prevederi se aplică părtilor contractante; ele vor cere operatorilor de aeronave înmatriculate de ele sau operatorilor care îsi au sediul principal ori resedinta permanentă pe teritoriul lor, precum si operatorilor de aeroporturi situate pe teritoriul lor să actioneze în conformitate cu aceste dispozitii referitoare la securitatea aviatiei.

4. Fiecare parte contractantă este de acord că acesti operatori de aeronave trebuie să respecte prevederile privind securitatea aviatiei, la care s-a făcut referire în paragraful 3 din acest articol, pretinse de cealaltă parte contractantă, la intrarea în, iesirea din sau în timp ce se află în limitele teritoriului acelei celeilalte părti contractante.

Fiecare parte contractantă se va asigura că pe teritoriul său se aplică în mod efectiv măsuri adecvate pentru protectia aeronavelor si pentru controlul pasagerilor, echipajelor, bagajelor de mână, bagajelor de cală, mărfurilor si al proviziilor de bord, înainte de si în timpul îmbarcării sau încărcării. Fiecare parte contractantă va examina, de asemenea, în spirit favorabil, orice cerere pentru măsuri speciale rezonabile de securitate, care îi este adresată de cealaltă parte contractantă pentru a face fată unei amenintări deosebite.

5. Atunci când este comis un incident sau există o amenintare de comitere a unui act de capturare ilicită de aeronave civile ori se comit alte acte ilicite îndreptate împotriva sigurantei acestor aeronave, pasagerilor si echipajelor lor, aeroporturilor sau instalatiilor de navigatie aeriană, părtile contractante se vor ajuta reciproc prin facilitarea comunicatiilor si prin alte măsuri corespunzătoare, cu scopul de a pune capăt, rapid si în conditii de securitate, incidentului sau amenintării cu un act ilicit.

6. În cazul în care o parte contractantă are motive rezonabile pentru a crede că cealaltă parte contractantă s-a îndepărtat de la prevederile referitoare la securitatea aviatiei din acest articol, autoritătile aeronautice ale acestei părti contractante pot să ceară consultări imediate cu autoritătile aeronautice ale celeilalte părti contractante.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de întelegere, semnat la Tel Aviv la 14 mai 1996, cu privire la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel privind transporturile aeriene civile, semnat în Israel la 19 decembrie 1967

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Memorandumului de întelegere, semnat la Tel Aviv la 14 mai 1996, cu privire la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel privind transporturile aeriene civile, semnat în Israel la 19 decembrie 1967, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2003.

Nr. 28.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Centrului National al Cinematografiei – Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor “România-Film” în domeniul public al municipiului Turnu Măgurele si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turnu Măgurele, judetul Teleorman

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, precum si al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil, compus din clădire si terenul aferent, situat în municipiul Turnu Măgurele, Str. Republicii nr. 1, judetul Teleorman, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Centrului National al Cinematografiei - Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor “România-Film” în domeniul public al municipiului Turnu Măgurele si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turnu Măgurele, judetul Teleorman.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.592.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din proprietatea publică a statului si din administrarea Centrului National al Cinematografiei - Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor “România-Film” în proprietatea publică a municipiului Turnu Măgurele si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turnu Măgurele, judetul Teleorman

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Carateristicile tehnice ale imobilului

Pozitia din inventarul bunurilor apartinând ale domeniului public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2001

Municipiul Turnu Măgurele, Str. Republicii nr. 1, judetul Teleorman

Centrul National al Municipiul Cinematografiei Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor “România-Film”

Turnu Măgurele, Consiliul Local al Municipiului Turnu Măgurele, judetul Teleorman

Suprafata terenului aferent = 961 m2

Suprafata construită = 861 m2

Suprafata desfăsurată = 1.376 m2

Anexa nr. 7

Nr. 101.635

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti a unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române”

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 42 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996 si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti a imobilului, proprietate publică a statului, situat în comuna Măgura, judetul Buzău, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române”.

Art. 2. - Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2003.

Nr. 23.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii din imobilul, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române”

 

Adresa unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Comuna Măgura, judetul Buzău

Ministerul Apărării Natională

Administratia Nationale “Apele Române”

Imobil 5076 (partial)

cod 8.29.09 nr. M.F.P. 106.973

Suprafata terenului = 68.469 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor - Oficiul pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie al Judetului Suceava, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune si demolării constructiilor mentionate la art. 1.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, prin Oficiul pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie al Judetului Suceava, îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2003.

Nr. 24.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor - Oficiul pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie al Judetului Suceava

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Persoana care administrează imobilul

Caracteristicile imobilului juridică care trece în domeniul privat al statului

1.

Clădire PIAV BUDA-FĂLTICENI, . comuna Râsca

37.035

Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si. Pădurilor - Oficiul pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie al Judetului Suceava

Suprafata construită = 15 m2

Valoarea de inventar = 20.000 lei

2.

Clădire PIAV POIENI-SOLCA - RĂDĂUTI, localitatea Poieni-Solca

37.039

Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si 1. Pădurilor - Oficiul pentru Ameliorare 1. si Reproductie în Zootehnie  al Judetului Suceava

Suprafata construită = 20 m2 Valoarea de inventar = 23.150 lei

3.

Clădire PIAV 1. HOLOHOSCA

1. CÂMPULUNG, comuna Sadova

37.032

Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor - Oficiul pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie al Judetului Suceava

Suprafata construită = 10 m2 Valoarea de inventar = 1.149.058 lei

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ORDIN

privind aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară si contabilă si a normelor metodologice

privind întocmirea si utilizarea acestora

 

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, ale art. 4 alin. (1) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, si ale art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune

privind activitatea financiară si contabilă si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora,

 

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Activitătile de livrări de bunuri si prestări de servicii efectuate direct către populatie, pentru care agentii economici sunt obligati să emită facturi fiscale, sunt următoarele:

a) vânzarea bunurilor de folosintă îndelungată, definite potrivit legii;

b) comertul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum si prin corespondentă, cu exceptia livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de către magazine;

c) serviciile de reparatii si întretinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;

d) vânzarea pachetelor de servicii turistice sau componente ale acestora de către agentiile de turism, definite potrivit legii;

e) furnizarea la domiciliul clientului a energiei electrice si termice, a gazelor naturale, a apei, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobilă, de postă si curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de Internet;

f) efectuarea lucrărilor de constructii, reparatii, amenajări si întretinere de locuinte;

g) serviciile medicale cu plată prestate la domiciliul sau la locul de muncă al clientului.

Art. 2. - Persoanele juridice prevăzute la art. 1 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, precum si persoanele fizice autorizate să desfăsoare activităti independente si care nu sunt impuse pe bază de norme de venit sau în sistem forfetar, care au relatii contractuale cu persoane juridice pentru livrări de bunuri, închirieri sau prestări de servicii, vor întocmi pentru sumele primite sau de primit, în conditiile stabilite prin contractele respective, factură, factură fiscală sau alt document legal aprobat.

Art. 3. - (1) În situatia în care bunurile nu se livrează de la sediul social înscris în antetul facturii fiscale sau al altui document legal aprobat pentru livrarea bunurilor, se vor mentiona pe factura fiscală sau pe documentul respectiv, în mod suplimentar, elementele de identificare a locului de expediere a bunurilor, si anume: denumirea sucursalei, punctului de lucru etc., localitatea, strada si numărul, sectorul/judetul.

(2) În partea stângă jos a facturii fiscale vor fi mentionate si datele de identificare a persoanei care efectuează livrarea bunurilor, si anume: numele si prenumele, seria si numărul actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate sau pasaport), codul numeric personal.

(3) Persoanele juridice care utilizează facturi fiscale specifice, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice, care nu au rubrică specială pentru înscrierea datelor de identificare prevăzute la alin. (2), până la modificarea (adaptarea) formularelor respective vor înscrie (completa) în partea de jos a formularului datele persoanei autorizate să efectueze livrarea bunurilor.

(4) Pe facturile fiscale care se utilizează pentru prestări de servicii se vor mentiona, în mod expres, numărul si data contractului, respectiv ale comenzii, în cazul prestărilor de servicii ocazionale care nu au la bază un contract.

(5) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică pentru livrările de bunuri în sistem cash & carry.

Art. 4. - În cazul pierderii sau sustragerii formularelor cu regim special, agentii economici sunt obligati:

a) să anunte, în termen de 24 de ore de la constatare, pierderea sau sustragerea formularelor cu regim special la directia generală a finantelor publice judeteană, a municipiului Bucuresti, respectiv la administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, după caz; pentru sustragere vor fi anuntate si organele de politie;

b) să transmită Companiei Nationale “Imprimeria Natională” - S.A. lista seriilor si plajelor de numere ale formularelor cu regim special pierdute sau sustrase, în termen de 48 de ore de la constatarea pierderii sau sustragerii.

Art. 5. - (1) Persoanele juridice care prestează servicii de morărit, pentru serviciile prestate atât către persoane juridice, cât si către persoane fizice, vor întocmi Bonul de măcinis cod 6-3-10/A, prevăzut în anexa la prezentul ordin, si Factura fiscală cod 14-4-10/A.

(2) Persoanele juridice beneficiare ale serviciilor de morărit vor întocmi factura fiscală pentru contravaloarea produselor cedate prestatorului sub formă de uium.

Art. 6. - Persoanele juridice care au primit codul unic de înregistrare de la registrul comertului vor înregistra pe documentele financiar-contabile acest cod în rubrica alocată până în prezent codului de înregistrare fiscală.

Art. 7. - Directia de reglementări contabile, directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A. vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2003.

Nr. 29.

 

ANEXĂ*)

 

BON DE MĂCINIS Nr. .

data

(cod 6-3-10/A)

 

Formular cu regim special de tipărire, înseriere si numerotare

1. Serveste ca:

- document de primire a cerealelor pentru măcinat, în regim de prestatie, cu plata în natură sau în bani;

- evidentierea uiumului retinut în natură sau plata prestatiei în numerar si a produselor eliberate beneficiarului;

- document de înregistrare în gestiune a veniturilor realizate din activitatea de prestatii de măcinis a uiumului în natură sau a sumelor încasate în numerar.

2. Se întocmeste, în două exemplare, de către unitatea prestatoare, înscriindu-se cantitatea adusă la măcinat, uiumul retinut în natură sau pretul prestatiei în lei, precum si produsele eliberate beneficiarului.

Se semnează de prestator si de beneficiar.

3. Circulă:

- la beneficiar, pentru a face dovada pe timpul transportului a produselor rezultate din măcinis si pentru înregistrarea în contabilitate, după caz (exemplarul 1);

- la prestator, pentru înregistrarea zilnic, pe baza recapitulatiei, a cantitătilor de cereale din uium intrate în gestiune sau înregistrarea în registrul de casă a numerarului încasat ca tarif al prestatiei (exemplarul 2).

Lunar, prestatorul morii întocmeste raportul de productie din măcinis, document centralizator pentru înregistrarea în contabilitatea sintetică si analitică.

4. Se arhivează:

- la prestator (exemplarul 2);

- la beneficiar (exemplarul 1).