MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 49         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 29 ianuarie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.602/2002. - Hotărâre pentru aprobarea Statutului Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

            12. - Decizie privind eliberarea avizului de retransmisie

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

            251/2002. - Ordin privind modificarea plafonului prevăzut la art. 20 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Statutului Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A.

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 11 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din România în societate bancară pe actiuni, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 61/2002*) pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din România în societate bancară pe actiuni,            

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă Statutul Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 888/1996 pentru aprobarea Statutului Casei de Economii si Consemnatiuni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 22 octombrie 1996, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.602.


*) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 61/2002 a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 589/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 18 noiembrie 2002.

 

ANEXĂ

 

STATUTUL

Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A.

 

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul si durata Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A.

 

            Art. 1. - (1) Denumirea societătii este Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., prescurtat C.E.C. - S.A.

            (2) În toate documentele oficiale emise de Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. vor fi mentionate:

            a) denumirea - Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. sau C.E.C. - S.A.;

            b) capitalul social;

            c) sediul central;

            d) codul unic de înregistrare;

            e) numărul si data înmatriculării în registrul bancar.

            Art. 2. - C.E.C. - S.A. este persoană juridică română de drept privat, organizată ca societate pe actiuni, cu actionar unic statul român. C.E.C. - S.A. îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu:

a) Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din România în societate bancară pe actiuni, republicată, cu modificările ulterioare;

b) Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare;

c) Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare;

d) prezentul statut;

e) reglementările emise de Banca Natională a României.

Art. 3. - (1) Sediul central al C.E.C. - S.A. este în România, municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sectorul 3. C.E.C. - S.A. îsi va putea schimba sediul cu aprobarea actionarului unic, la propunerea consiliului de administratie.

(2) C.E.C. - S.A. poate înfiinta sucursale si agentii proprii, fără personalitate juridică, în tară si în străinătate, cu respectarea prevederilor legale si ale prezentului statut.

Art. 4. - Durata de functionare a C.E.C. - S.A. este nelimitată.

 

CAPITOLUL II

Capitalul social al Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A.

 

Art. 5. - (1) Capitalul social al C.E.C. - S.A. este de 1.497 miliarde lei, împărtit în 1.497.000 de actiuni, cu o valoare nominală de 1.000.000 lei/actiune; acestea apartin în totalitate statului român.

(2) Modificarea capitalului social se face potrivit legii.

Art. 6. - Actiunile emise de C.E.C. - S.A. au o valoare egală si sunt indivizibile. C.E.C. - S.A. recunoaste un singur proprietar al acestor actiuni - statul român, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice.

Art. 7. - (1) Calitatea de actionar unic dă dreptul statului, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice, de a beneficia de toate drepturile si de a executa toate obligatiile stipulate de legislatia în materie în vigoare.

(2) Actiunile sunt purtătoare de dividende, care se distribuie actionarului în conditiile legii.

(3) Patrimoniul C.E.C. - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii ale actionarului unic. Creditorii actionarului unic pot pretinde numai partea din profit cuvenită acestuia.

 

CAPITOLUL III

Obiectul de activitate al Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A.

 

Art. 8. - (1) C.E.C. - S.A. functionează ca bancă si desfăsoară, în principal, următoarele activităti:

a) atragerea, păstrarea si fructificarea economiilor bănesti în lei si în valută ale persoanelor fizice, disponibilitătilor bănesti în lei si în valută ale persoanelor juridice, efectuarea de plăti, schimb valutar;

b) primirea de sume spre consemnare;

c) acordarea de credite în lei si în valută si asumarea de angajamente în numele persoanelor fizice (inclusiv persoanelor fizice autorizate);

d) acordarea de credite în lei si în valută persoanelor juridice care întrunesc cumulativ conditiile de număr de personal si cifră de afaceri stabilite, potrivit legii, pentru întreprinderile mici si mijlocii si asumarea de angajamente în numele acestora;

e) acordarea de credite în lei si în valută administratiei publice centrale si locale si asumarea de angajamente în numele acesteia.

(2) C.E.C. - S.A. poate desfăsura activitătile permise băncilor, în conformitate cu prevederile Legii bancare nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, cu autorizarea prealabilă a Băncii Nationale a României.

 

CAPITOLUL IV

Conducerea si administrarea Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A.

 

Art. 9. - (1) Statul, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice, este unicul actionar al C.E.C. - S.A.

(2) În această calitate Ministerul Finantelor Publice are următoarele atributii:

a) aprobă strategia C.E.C. - S.A. si programul anual de activitate;

b) aprobă completarea obiectului de activitate al C.E.C. - S.A., cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (2);

c) aprobă situatia financiară, programul de investitii, bilantul contabil anual (după primirea raportului membrilor consiliului de administratie, raportului cenzorilor si raportului auditorului financiar), repartizarea profitului;

d) descarcă de gestiune membrii consiliului de administratie;

e) numeste membrii consiliului de administratie, cu exceptia presedintelui si a vicepresedintilor, membrii si membrii supleanti ai comisiei de cenzori;

f) aprobă nivelul remuneratiei presedintelui si vicepresedintilor, precum si nivelul indemnizatiei membrilor comisiei de cenzori;

g) aprobă modificarea nivelului capitalului social al C.E.C. - S.A.;

h) aprobă participarea C.E.C. - S.A. la capitalul social al unor societăti comerciale si/sau financiare (înfiintarea de asemenea societăti, aport la constituire, cumpărare de actiuni);

i) propune dizolvarea, divizarea, fuziunea cu alte bănci sau lichidarea;

j) aprobă mutarea sediului central al societătii;

k) aprobă fondul de participare la profit si sumele ce revin presedintelui, vicepresedintilor si celorlalti membri ai consiliului de administratie din acest fond.

Art. 10. - (1) C.E.C. - S.A. este condusă de un consiliu de administratie format din 11 membri, numiti pentru un mandat de 4 ani. Conducerea executivă a C.E.C. - S.A. este asigurată de un presedinte si 3 vicepresedinti numiti de primul-ministru. Presedintele si vicepresedintii C.E.C. - S.A. fac parte de drept din consiliul de administratie. Ceilalti 7 membri ai consiliului de administratie sunt numiti de ministrul finantelor publice. Membrii consiliului de administratie trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute de legislatia bancară si în exercitarea mandatului încheie contracte de administrare cu reprezentantul actionarului unic, Ministerul Finantelor Publice.

(2) Numirea poate fi reînnoită la expirarea mandatului.

(3) Presedintele C.E.C. - S.A. îndeplineste functia de presedinte al consiliului de administratie.

(4) Calitatea de membru al consiliului de administratie încetează prin expirarea mandatului, deces, demisie, incompatibilitate legală, motive medicale sau revocare.

(5) Revocarea membrilor consiliului de administratie se poate face numai de către cei care i-au numit, pe motiv de nerealizări manageriale sau de condamnare penală.

(6) În cazul în care, indiferent din ce motive, rămâne un loc vacant în consiliul de administratie, primul-ministru, respectiv ministrul finantelor publice, va numi un nou membru pentru perioada rămasă.

Art. 11. - (1) Membrii consiliului de administratie, înainte de preluarea functiei, urmează să depună o garantie, precum si semnătura lor la registrul comertului, conform legislatiei în vigoare.

(2) Garantia nu poate fi mai mică decât dublul indemnizatiei lunare cuvenite membrilor Consiliului de administratie al C.E.C. - S.A. Garantia nu va putea fi restituită decât după ce Ministerul Finantelor Publice a aprobat situatia financiară a ultimului exercitiu financiar în care administratorul a îndeplinit această functie si i s-a dat descărcare de gestiune.

Art. 12. - (1) Pentru activitatea depusă si participarea la dezbaterea si luarea deciziilor în exercitarea atributiilor ce revin consiliului de administratie, cei 7 membri ai consiliului de administratie, numiti de ministrul finantelor publice, primesc o indemnizatie lunară reprezentând 20% din salariul de bază lunar al presedintelui.

(2) Membrii consiliului de administratie beneficiază de o cotă din fondul de participare la profitul C.E.C. - S.A. pentru perioada de mandat exercitată, cu aprobarea Ministerului Finantelor Publice.

Art. 13. - (1) Consiliul de administratie se reuneste cel putin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui acestuia, sedintele urmând a avea loc la sediul C.E.C. - S.A. sau la un alt sediu stabilit de presedinte. Sedintele consiliului de administratie sunt prezidate de presedinte sau, în lipsa acestuia, de un vicepresedinte al C.E.C. - S.A. desemnat de presedinte.

(2) Pentru desfăsurarea sedintelor este necesară prezenta majoritătii absolute a membrilor consiliului de administratie. Hotărârile consiliului de administratie se adoptă cu majoritatea calificată de voturi de trei pătrimi din numărul membrilor consiliului de administratie prezenti.

(3) La sedintele consiliului de administratie iau parte si cenzorii, iar dacă problemele ce urmează a fi discutate o impun, pot fi invitati directori executivi sau alti specialisti ai C.E.C. - S.A., precum si conducătorul sindicatului.

Art. 14. - Consiliul de administratie are următoarele atributii principale:

a) desemnează unul sau 2 administratori care să asigure conducerea activitătii zilnice în situatia în care cel putin 3 dintre conducători sau toti cei 4 conducători, aprobati de Banca Natională a României, sunt în imposibilitate de a-si exercita mandatul, până la încetarea situatiei ce a determinat imposibilitatea exercitării mandatului sau până la numirea noilor conducători si aprobarea acestora de către Banca Natională a României;

b) propune modificarea statutului C.E.C. - S.A. si o înaintează Ministerului Finantelor Publice spre a fi supusă aprobării Guvernului;

c) supune aprobării Ministerului Finantelor Publice completarea obiectului de activitate, conform art. 8 alin. (2);

d) analizează bilantul contabil, contul de profit si pierdere si întocmeste raportul asupra acestora, pe care, împreună cu raportul cenzorilor, îl prezintă spre aprobare Ministerului Finantelor Publice;

e) dezbate si supune aprobării Ministerului Finantelor Publice strategia C.E.C.-S.A., bugetul de venituri si cheltuieli, programul de activitate si programul de investitii pentru exercitiul financiar următor;

f) dezbate si aprobă structura organizatorică a Centralei C.E.C. - S.A. si a unitătilor subordonate, sistemul de salarizare, regulamentul de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioară si programul de restructurare;

g) dezbate si aprobă normele metodologice de reglementare a domeniilor de activitate în care sunt cuprinse principiile generale, regulile si procedurile de bază ale domeniilor respective;

h) aprobă încheierea de acte juridice prin care banca să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garantie bunuri aflate în patrimoniul C.E.C.-S.A., putând delega această competentă comitetului de directie. Delegarea va prevedea expres atributiile si limitele delegării;

i) aprobă înfiintarea ori desfiintarea de sedii secundare ale C.E.C.-S.A.;

j) aprobă nivelul ratelor dobânzilor, comisioanelor si spezelor bancare, practicate de C.E.C.-S.A.;

k) hotărăste asupra politicii de atragere, păstrare si fructificare a economiilor bănesti în lei si în valută ale persoanelor fizice si a disponibilitătilor bănesti în lei si în valută ale persoanelor juridice;

l) hotărăste cu privire la politica de plasamente a C.E.C.-S.A., stabileste limitele globale de expunere fată de societătile bancare, societătile de asigurare-reasigurare si fată de fondurile de garantare a creditelor;

m) aprobă persoanele împuternicite să tranzactioneze pe piata interbancară în contul C.E.C.-S.A. si în contul clientilor, precum si limita maximă de pozitie deschisă pe fiecare arbitrajist si pe total trezorerie;

n) hotărăste în legătură cu politica de acordare a creditelor si aprobă competentele de acordare a creditelor pe diferitele niveluri de structuri organizatorice;

o) supune aprobării Ministerului Finantelor Publice si Băncii Nationale a României modificarea nivelului capitalului social al C.E.C.-S.A.;

p) autorizează ocuparea de către membrii comitetului de directie si de către directorii executivi a functiilor de reprezentanti în adunările generale ale actionarilor sau de administratori în alte societăti comerciale;

q) supune aprobării Ministerului Finantelor Publice fondul de participare la profit si sumele ce revin presedintelui, vicepresedintilor si celorlalti membri ai consiliului de administratie;

r) stabileste competente, atributii si răspunderi ce revin comitetului de directie, altele decât cele prevăzute în prezentul statut;

s) aprobă afilierea C.E.C.-S.A. la organisme financiare internationale, precum si acordurile de colaborare cu aceste institutii;

t) propune spre aprobare actionarului unic participarea C.E.C.- S.A. la capitalul social al altor societăti comerciale, în conditiile legii;

u) poate delega competente comitetului de directie, pentru operatiuni expres determinate prin hotărârea de delegare;

v) decide în orice alte probleme, conform legislatiei în vigoare.

Art. 15. - (1) Sedintele Consiliului de administratie al C.E.C.- S.A. se desfăsoară pe baza ordinii de zi stabilite, iar în urma deliberărilor deciziile luate, numărul de voturi obtinut si opiniile separate vor fi înscrise în procesul-verbal al sedintei.

(2) Procesul-verbal va fi înscris în registrul sedintelor consiliului de administratie si va fi semnat de administratori si secretarul sedintei.

(3) Pentru deciziile luate în sedintele la care administratorul nu a asistat, el rămâne răspunzător dacă, în termen de o lună de când a luat cunostintă de procesul-verbal, nu a făcut împotrivirea în registrul proceselor-verbale si nu a încunostintat despre aceasta în scris pe cenzori.

(4) Consiliul de administratie emite după fiecare sedintă documentul numit “Hotărâre a Consiliului de administratie al C.E.C. - S.A.”, cu semnăturile membrilor prezenti si a secretarului consiliului de administratie.

Art. 16. - Hotărârile consiliului de administratie si ale comitetului de directie sunt acte de dispozitie. În exercitarea atributiilor sale presedintele C.E.C. - S.A. emite, potrivit legii, ordine si alte acte de dispozitie.

Art. 17. - C.E.C. - S.A. nu acordă credite pentru nici unul dintre membrii consiliului de administratie si nu garantează împrumuturi pe care acestia le-ar contracta cu altă institutie de credit.

Art. 18. - Membrii Consiliului de administratie al C.E.C. - S.A. nu pot ocupa posturi de salariati, administratori sau cenzori în alte societăti bancare.

Art. 19. - Directorii executivi din Centrala C.E.C. - S.A. si din unitătile teritoriale nu pot conduce alte societăti bancare, comerciale sau agricole, nu pot participa în alte societăti de acest fel în calitate de administratori si cenzori, în afară de cazurile când exercită aceste functii cu autorizarea consiliului de administratie, în conditiile legii.

Art. 20. - C.E.C. - S.A. poate fi angajată patrimonial prin semnătura a cel putin doi conducători sau a cel putin două persoane împuternicite de către acestia, în conformitate cu reglementările proprii si ale Băncii Nationale a României.

Art. 21. - (1) Consiliul de administratie poate delega o parte din competentele sale comitetului de directie, format din presedinte si vicepresedinti.

(2) Presedintele consiliului de administratie, în calitatea sa de presedinte al C.E.C. - S.A., este si presedintele comitetului de directie.

(3) Comitetul de directie se întruneste cel putin o dată pe săptămână sau ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a înlocuitorului acestuia.

(4) La sedintele comitetului de directie pot fi invitati directorii executivi, directorii de sucursale sau alti specialisti ai C.E.C. - S.A.

Art. 22. - (1) Principalele atributii ale comitetului de directie sunt:

a) stabileste formele si instrumentele de atragere si păstrare a economiilor bănesti în lei si în valută ale persoanelor fizice si a disponibilitătilor bănesti în lei si în valută ale persoanelor juridice, care vor fi supuse aprobării consiliului de administratie;

b) asigură integritatea patrimoniului, prezintă consiliului de administratie informări privind activitatea si situatia patrimonială a C.E.C. - S.A. si face propuneri de operatiuni a căror aprobare este de competenta consiliului de administratie;

c) elaborează strategia si programul de activitate al C.E.C. - S.A., pe care le supune adoptării consiliului de administratie în vederea înaintării la Ministerul Finantelor Publice pentru aprobare;

d) întocmeste raportul anual cu privire la activitatea C.E.C. - S.A., proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programului de investitii, pe care le prezintă consiliului de administratie în vederea înaintării la Ministerul Finantelor Publice pentru aprobare;

e) aprobă planurile de câstiguri pentru instrumentele de economisire;

f) hotărăste cu privire la politica de resurse umane a C.E.C. - S.A.;

g) aprobă organizarea pregătirii si perfectionării profesionale a salariatilor proprii;

h) supune aprobării consiliului de administratie sistemul de salarizare;

i) aprobă fondurile de premiere si repartizarea acestora;

j) aprobă sumele ce revin din fondul de participare la profit salariatilor din evidenta Centralei C.E.C. - S.A., precum si fondurile pe sucursale;

k) aprobă sponsorizări, donatii si mecenat, în conditiile legii;

l) aprobă stabilirea de relatii de corespondent cu alte bănci si avizează plafoanele de lucru cu acestea;

m) aprobă formarea unor comitete si comisii de lucru, stabilind structura si limitele de competentă ale acestora;

n) supune aprobării consiliului de administratie structura organizatorică a Centralei si a unitătilor subordonate, regulamentul de organizare si functionare si regulamentul de ordine interioară ale C.E.C. - S.A.;

o) propune spre aprobare, potrivit competentelor, consiliului de administratie înfiintarea/desfiintarea de sucursale, agentii proprii, precum si modificările în situatia acestora, achizitionarea, înstrăinarea, închirierea, schimbarea sau constituirea în garantie a bunurilor aflate în patrimoniul C.E.C. - S.A.;

p) propune spre aprobare consiliului de administratie normele metodologice pe domenii de activitate, precum si modificarea si completarea acestora;

q) poate delega presedintelui sau vicepresedintilor competente pentru desfăsurarea anumitor operatiuni, potrivit legii;

r) rezolvă orice alte probleme stabilite de consiliul de administratie si îndeplineste hotărârile luate de acesta.

(2) În comitetul de directie votul nu poate fi dat prin delegatie.

(3) Dezbaterile sedintelor comitetului de directie se consemnează în procese-verbale înscrise în registrul special, care se prezintă consiliului de administratie.

(4) Comitetul de directie emite după fiecare sedintă documentul numit “Hotărâre a Comitetului de directie al C.E.C. - S.A.”.

Hotărârile comitetului de directie se adoptă cu majoritatea absolută a voturilor membrilor. În situatii paritare votul presedintelui este decisiv.

(5) Hotărârile comitetului de directie se comunică în scris directorilor executivi ai directiilor interesate si/sau celor ce urmează să le îndeplinească.

Art. 23. - Atributiile si competentele vicepresedintilor se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare sau de către presedintele Consiliului de administratie al C.E.C. - S.A.

Art. 24. - (1) Conducerea executivă si coordonarea activitătii zilnice a C.E.C. - S.A. sunt asigurate de presedinte si cei 3 vicepresedinti.

(2) Presedintele C.E.C. - S.A., care este si presedintele consiliului de administratie si al comitetului de directie, are, în principal, următoarele atributii:

a) conduce sedintele consiliului de administratie si ale comitetului de directie;

b) negociază si semnează, în numele actionarului unic, contractul colectiv de muncă;

c) încheie, modifică si desface contractul de muncă al salariatilor din Centrala C.E.C. - S.A. si al conducătorilor sucursalelor;

d) împuterniceste pe reprezentantii C.E.C. - S.A. în relatiile cu tertii;

e) aplică sanctiuni disciplinare si emite decizii de imputare, în conditiile legii;

f) îndeplineste orice alte atributii date în competenta sa de către consiliul de administratie si de comitetul de directie.

Art. 25. - (1) Supravegherea gestiunii Consiliului de administratie al C.E.C. - S.A. se realizează de comisia de cenzori, formată din 3 membri si tot atâtia supleanti, care se numesc de ministrul finantelor publice pentru o perioadă de 3 ani, cu drept de prelungire a mandatului pe alte perioade de câte 3 ani.

(2) Cenzorii trebuie să îsi exercite personal mandatul.

(3) Pot fi cenzori ai C.E.C. - S.A. numai persoanele fizice care au calitatea de auditor si/sau expert contabil, în conditiile legii, si au experientă de cel putin 5 ani în domeniul financiar-bancar, precum si  ocietătile de expertiză contabilă autorizate să desfăsoare această activitate pe teritoriul României.

(4) Cenzorii sunt obligati să depună o garantie, înainte de intrarea în activitate, egală cu a treia parte din garantia cerută pentru administratori.

Art. 26. - Nu pot fi cenzori, iar dacă au fost alesi decad din mandatul lor:

a) rudele sau afinii până la al patrulea grad, inclusiv sotii administratorilor;

b) persoanele care primesc sub orice formă, pentru alte functii decât aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la C.E.C. - S.A.;

c) persoanele cărora le este interzisă exercitarea functiei de cenzor de legislatia în vigoare;

d) persoanele care în ultimii 5 ani au fost înlocuite ca urmare a unor măsuri de remediere luate de o bancă, din dispozitia Băncii Nationale a României, în calitate de autoritate de supraveghere prudentială bancară, în cazul constatării de către aceasta a indisciplinei bancare.

Art. 27. - (1) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare ori renuntare la mandat a unui cenzor, supleantul cel mai în vârstă îl înlocuieste.

(2) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cei rămasi numesc alte persoane în locurile vacante, până la numirea noilor cenzori de către Ministerul Finantelor Publice.

Art. 28. - (1) Cenzorii sunt obligati să supravegheze gestiunea C.E.C. - S.A., să verifice dacă bilantul contabil si contul de profit si pierdere sunt legal întocmite si în concordantă cu registrele, dacă acestea din urmă sunt corect tinute si dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilantului contabil.

(2) Despre toate acestea, precum si asupra propunerilor pe care le vor considera necesare în ceea ce priveste bilantul contabil si repartizarea profitului cenzorii vor întocmi un raport pe care îl vor prezenta Ministerului Finantelor Publice. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere se va face de către Ministerul Finantelor Publice numai pe baza raportului întocmit de comisia de cenzori.

(3) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:

a) să facă lunar inspectii inopinate ale casei si să verifice existenta titlurilor ori valorilor ce sunt proprietatea C.E.C. - S.A. sau au fost primite în gaj, cautiune ori depozit;

b) să ia parte la sedintele consiliului de administratie, putând cere să se treacă pe ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;

c) să constate depunerea garantiei de către administratori;

d) să vegheze ca dispozitiile legale si statutul să fie respectate de administratori si lichidatori.

(4) Cenzorii vor aduce la cunostintă consiliului de administratie neregulile în administratie si încălcările dispozitiilor legale si statutare pe care le constată.

Art. 29. - (1) Cenzorii au drept de control asupra operatiunilor C.E.C. - S.A., putând verifica la sediul central, la sucursale si agentii orice acte, documente si registre.

(2) Cenzorii iau parte la sedintele consiliului de administratie fără drept de vot.

(3) Este interzis cenzorilor să comunice administratorilor în particular sau tertilor, în alte conditii decât cele reglementate legal, date referitoare la operatiunile C.E.C. - S.A., constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.

Art. 30. - Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările lor, precum si constatările făcute în exercitarea mandatului lor.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 31. - (1) Sumele depuse de persoanele fizice la C.E.C. - S.A. cu orice titlu, precum si dobânzile si câstigurile cuvenite pentru acestea sunt garantate de stat, iar dreptul de creantă asupra acestora este imprescriptibil.

(2) Titularii instrumentelor de economisire pot solicita în scris C.E.C. - S.A. introducerea de dispozitii testamentare prin care să indice persoanele cărora să li se elibereze, după deces, sumele dispuse prin acestea.

(3) Depunerile pentru care nu s-a solicitat introducerea de dispozitii testamentare se eliberează de către C.E.C. - S.A. mostenitorilor legali si testamentari.

(4) Depunerile populatiei la C.E.C. - S.A. au caracter voluntar si se primesc cu respectarea strictă a principiului liberului con- simtământ al depunătorilor.

(5) Depunători C.E.C. - S.A. (titulari ai instrumentelor de economisire) pot fi persoane fizice, rezidente sau/si nerezidente.

(6) Depunerile se primesc în sume nelimitate, în lei sau în valută, pe numele persoanei care le-a efectuat, pe numele altei persoane sau la purtător, conform reglementărilor C.E.C. - S.A.

(7) Depunerile populatiei la C.E.C. - S.A. pe instrumente de economisire pot îmbrăca atât forma materializată (librete de economii, obligatiuni, certificate de economii, de depunere si altele similare), cât si dematerializată (conturi curente, conturi de depozit si altele similare).

Art. 32. - Este interzisă depunerea pe instrumente de economisire ale populatiei a mijloacelor bănesti apartinând persoanelor juridice. În cazul încălcării acestei prevederi, pentru sumele depuse nu se acordă dobânzi sau câstiguri, după caz.

Art. 33. - (1) Operatiunile efectuate de C.E.C. - S.A., numele depunătorilor si ale titularilor depunerilor, sumele depuse si orice alte date în legătură cu operatiunile efectuate pe numele acestora sunt confidentiale.

(2) Date informative privind operatiunile titularilor de conturi, cu conditia indicării elementelor strict necesare identificării acestora, se dau pe bază de cerere scrisă:

a) titularilor;

b) persoanelor indicate prin clauzele de împuternicire, pentru operatiunile efectuate de acestea;

c) depunătorilor, numai pentru sumele depuse de acestia pe numele altor titulari;

d) persoanelor împuternicite prin procură sau printr-o altă formă de împuternicire legală, în limitele stabilite prin împuternicirea dată de titular;

e) curatorilor, pentru titularii pusi sub curatelă;

f) tutorilor, pentru titularii pusi sub interdictie;

g) părintilor si tutorilor, pentru depunerile apartinând titularilor minori;

h) persoanelor indicate în dispozitia testamentară, mostenitorilor legali sau testamentari, pe baza atestării acestei calităti de către organele competente, numai pentru soldul existent la data decesului titularului si pentru operatiunile ulterioare;

i) oricăror autorităti publice, în conditiile legii.

Art. 34. - (1) Măsurile de indisponibilizare si de executare a sumelor depuse se vor lua în conditiile legii.

(2) Deblocarea sumelor indisponibilizate se poate face numai de organul care a dispus blocarea acestora sau de către instantele judecătoresti pe bază de hotărâri executorii.

Art. 35. - Contractele de credit C.E.C. - S.A. sunt titluri executorii.

Art. 36. - C.E.C. - S.A. poate efectua tranzactii cu imobile, necesare desfăsurării activitătii sale si pentru folosinta salariatilor săi, precum si tranzactii cu bunuri mobile si imobile în executarea creantelor, în conditiile legii.

Art. 37. - C.E.C. - S.A. va putea înfiinta, cu aprobarea consiliului de administratie, în conditiile legii, o structură distinctă pentru formare profesională, ale cărei organizare si functionare vor fi reglementate distinct prin acte interne.

Art. 38. - C.E.C. - S.A. poate edita publicatii necesare activitătii proprii.

Art. 39. - Sucursalele si agentiile proprii îsi desfăsoară activitatea pe baza Regulamentului de organizare si functionare al Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., aprobat de consiliul de administratie, a normelor metodologice si a celorlalte acte interne date în aplicarea acestora.

Art. 40. - Directorii sucursalelor reprezintă C.E.C. - S.A. în fata autoritătilor publice, precum si în relatiile cu persoane juridice si fizice, în legătură cu activitatea unitătilor pe care le conduc, în limitele competentelor atribuite prin regulamentul de organizare si functionare sau prin ordin ori mandat al presedintelui.

Art. 41. - C.E.C. - S.A. are marcă proprie, înregistrată si protejată, potrivit legii.

Art. 42. - (1) Personalul C.E.C. - S.A. nu are dreptul de a folosi sau a dezvălui, nici în timpul activitătii, nici după încetarea acesteia, fapte sau date care, devenite publice, ar dăuna intereselor ori prestigiului C.E.C. - S.A. sau vreunui client al acesteia.

(2) Prevederile de mai sus se aplică si persoanelor care obtin informatii de natura celor arătate din rapoarte ori alte documente ale C.E.C. - S.A.

(3) Orice membru al Consiliului de administratie al C.E.C. - S.A., precum si toate persoanele care participă la activitatea acesteia sunt obligate să păstreze secretul profesional.

(4) Prevederile alin. (3) se aplică si persoanelor care obtin, din activitatea de control si supraveghere sau din rapoarte ori documente ale C.E.C. - S.A., informatii privind activitatea acesteia.

Art. 43. - Prezentul statut se completează cu dispozitiile legale în materie si poate fi modificat sau completat în conditiile legii.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind eliberarea avizului de retransmisie

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de unică autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale,

în scopul stabilirii procedurii de eliberare si de modificare a avizului de retransmisie, cu respectarea drepturilor radiodifuzorilor de a autoriza retransmiterea serviciilor de programe de către distribuitorii de servicii,

în temeiul art. 17 si 74 din Legea audiovizualului nr. 504/2002,

 

membrii Consiliului National al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

 

Art. 1. - Prezenta decizie stabileste procedura de eliberare si de modificare a avizului de retransmisie.

Art. 2. - În sensul prezentei decizii, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

a) avizul de retransmisie - actul administrativ prin care Consiliul National al Audiovizualului, în temeiul art. 74 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, acordă unui distribuitor de servicii dreptul la retransmisia printr-o retea de telecomunicatii specificată a unor servicii de programe de radiodifuziune sonoră si/sau de televiziune;

b) reprezentant - reprezentantul legal sau orice persoană împuternicită prin procură specială să angajeze distribuitorul de servicii în relatia cu Consiliul National al Audiovizualului;

c) CNA - Consiliul National al Audiovizualului;

d) ANRC - Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii;

e) MCTI - Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

Art. 3. - Avizul de retransmisie cuprinde:

a) numărul avizului;

b) datele de identificare a titularului avizului de retransmisie;

c) denumirea retelei de telecomunicatii;

d) amplasamentul statiei centrale;

e) localitătile deservite de reteaua de telecomunicatii;

f) numărul de canale utilizate în retea;

g) structura ofertei de servicii de programe retransmise.

Art. 4. - (1) În vederea eliberării avizului de retransmisie, solicitantul va depune la Comisia de verificare, constituită la sediul CNA, un dosar care va contine următoarele documente:

a) cerere conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta decizie (cererea poate fi obtinută de la sediul CNA sau de pe site-ul institutiei, la adresa www.cna.ro);

b) încheierea judecătorului delegat sau, după caz, hotărârea judecătorească de înfiintare a societătii comerciale, în copie;

c) certificatul de înregistrare a societătii comerciale, continând codul unic de înregistrare, în copie;

d) actul constitutiv al societătii comerciale, având înscris obiectul de activitate solicitat, cu toate modificările si completările ulterioare, în copie;

e) certificatul-tip, în copie, prin care ANRC, în conditiile art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, atestă că solicitantul a trimis o notificare cu privire la intentia de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice;

f) structura ofertei de servicii de programe retransmise, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta decizie;

g) acordurile de retransmisie, în copie si în traducere legalizată, dacă au fost redactate într-o altă limbă decât limba română.

(2) Structura ofertei de servicii de programe retransmise va respecta prevederile Legii nr. 504/2002, precum si dispozitiile deciziilor de reglementare emise de CNA.

(3) Copiile de pe documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) si g) vor fi certificate prin semnătura reprezentantului legal.

Art. 5. - (1) Dosarele avizate se înregistrează la Serviciul secretariat si registratură al CNA, iar dosarele care nu îndeplinesc conditiile Legii nr. 504/2002 se restituie pe loc solicitantilor.

(2) În termen de 7 zile de la avizarea solicitării CNA va decide asupra eliberării avizului de retransmisie.

(3) Distribuitorul de servicii, titular al avizului de retransmisie, poate începe activitatea numai după obtinerea autorizatiei tehnice de functionare eliberate de MCTI.

(4) Distribuitorul de servicii va depune la CNA, în termen de 5 zile de la obtinerea autorizatiei tehnice de functionare prevăzute la alin. (3), o copie a documentului.

Art. 6. - (1) Distribuitorii de servicii au obligatia să aducă la cunostintă CNA modificările intervenite în documentele si în datele declarate, după cum urmează:

a) cu cel putin 15 zile înainte de efectuarea de modificări în structura ofertei de servicii de programe retransmise; b) în termen de 15 zile de la efectuarea de modificări în documentele si datele declarate, altele decât cele precizate la lit. a).

(2) La notificarea modificărilor precizate la alin. (1) lit. a) se va anexa spre avizare un nou formular-tip privind structura ofertei de servicii de programe retransmise, însotit de documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. g); modificarea structurii ofertei poate fi operată numai după comunicarea avizului CNA.

Art. 7. - În cazul în care, în conformitate cu prevederile art. 75 alin. (3) din Legea nr. 504/2002, CNA decide restrângerea temporară a dreptului de liberă retransmisie pentru un anumit serviciu de programe, distribuitorii de servicii vor suspenda retransmisia respectivului serviciu de programe până la data stabilită prin decizie; în această situatie prevederile art. 6 alin. (1) lit. a) nu se aplică.

Art. 8. - Avizul de retransmisie se retrage în următoarele situatii:

a) ca urmare a aplicării prevederilor art. 74 alin. (4) din Legea nr. 504/2002;

b) ca urmare a retragerii de către MCTI a autorizatiei tehnice de functionare;

c) la cererea titularului.

Art. 9. - (1) În cazul în care titularul avizului de retransmisie intentionează să cedeze către un tert autorizatia tehnică de functionare, solicitantii vor depune la CNA următoarele documente:

a) cererea cedentului de retragere a avizului de retransmisie;

b) cererea cesionarului de eliberare a avizului de retransmisie; în scopul eliberării avizului de retransmisie se aplică prevederile art. 4 si art. 5 alin. (1) si (2).

(2) În termen de 5 zile calendaristice de la obtinerea avizului de retransmisie, cesionarul va depune la MCTI o cerere de modificare a autorizatiei tehnice de functionare a retelei de telecomunicatii; autorizatia tehnică de functionare modificată, în copie, va fi depusă la CNA în termen de 5 zile de la eliberarea acesteia.

Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 10. - (1) Licentele de emisie pentru radiodifuziune sau televiziune transmisă prin cablu, eliberate în temeiul art. 22 din Legea audiovizualului nr. 48/1992, îsi păstrează valabilitatea până la 31 decembrie 2003.

(2) Pentru continuarea activitătii după data de 31 decembrie 2003 sau în cazul eliberării ori modificării caietului de sarcini anexat la licenta de emisie, anterior acestei date, titularii licentelor de emisie au obligatia să solicite:

a) eliberarea avizului de retransmisie, în conformitate cu prevederile prezentei decizii, pentru serviciul de comunicatie audiovizuală care a fost autorizat conform art. 21 lit. a) din Legea nr. 48/1992;

b) eliberarea licentei audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 50-52 din Legea nr. 504/2002, pentru serviciile de comunicatie audiovizuală prevăzute la lit. b) si c) ale art. 21 din Legea nr. 48/1992.

Art. 11. - (1) Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage sanctionarea conform prevederilor Legii nr. 504/2002.

(2) Până la data de 31 decembrie 2003 sanctiunea prevăzută la art. 74 alin. (4) din Legea nr. 504/2002 se aplică titularilor de licente de emisie pentru radiodifuziune sau televiziune transmisă prin cablu, eliberate în temeiul Legii nr. 48/1992 pentru serviciul prevăzut la art. 21 lit. a), prin retragerea dreptului de a furniza acest tip de serviciu.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Ralu Traian Filip

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2003.

Nr. 12.

 

ANEXA Nr. 1*)

Pagina a 2-a

 

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

ORDIN

privind modificarea plafonului prevăzut la art. 20 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat

 

În baza:

- Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;

- art. 28 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat;

- art. 1 alin. (1) din Regulamentul privind pragul minim al ajutorului de stat care nu cade sub incidenta obligatiei de notificare,

având în vedere:

- nota de fundamentare a Directiei cercetare;

- Hotărârea Plenului Consiliului Concurentei din 20 decembrie 2002,

presedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:

Art. 1. - Plafonul prevăzut la art. 20 din Legea nr. 143/1999 se majorează de la 1 miliard lei la 3 miliarde lei, începând cu data publicării prezentului ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Theodor Valentin Purcărea

 

Bucuresti, 23 decembrie 2002.

Nr. 251.