MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 54         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         joi, 30 ianuarie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

43. - Lege privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 

57. - Decret pentru promulgarea Legii privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 

49. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 62/2002 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal

 

63. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 62/2002 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal

 

DECIZII

 

1. - Decizie privind convocarea Camerei Deputatilor

 

1. - Decizie privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

5. - Ordonantă pentru modificarea art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Finantarea activitătii partidelor politice se realizează numai în conditiile legii.

(2) Asigurarea mijloacelor de finantare a activitătii partidelor politice trebuie să fie expresia caracterului liber, egal si sincer al competitiei politice.

Art. 2. - Partidele politice pot detine bunuri mobile si imobile care sunt necesare realizării activitătii specifice.

Art. 3. - (1) Sursele de finantare a activitătii unui partid politic pot fi:

a) cotizatii ale membrilor de partid;

b) donatii si legate;

c) venituri provenite din activităti proprii;

d) subventii de la bugetul de stat.

(2) Operatiunile de încasări si plăti ale partidelor politice se pot efectua prin conturi bancare, în lei si în valută, deschise la bănci cu sediul în România, potrivit legii.

(3) Veniturile realizate din activitătile prevăzute la alin. (1) sunt scutite de impozite si taxe.

 

CAPITOLUL II

Finantarea privată

SECTIUNEA 1

Cotizatii

 

Art. 4. - (1) Cuantumul cotizatiilor, repartizarea si utilizarea acestora se stabilesc prin hotărâri ale partidului politic, potrivit statutului.

(2) Veniturile totale provenite din cotizatii sunt neplafonate.

(3) Suma cotizatiilor plătite într-un an de un membru de partid poate fi de până la 100 de salarii de bază minime brute pe tară. Salariul de bază minim brut pe tară luat ca referintă este cel existent la data de 1 ianuarie a anului respectiv.

 

SECTIUNEA a 2-a

Donatii

 

Art. 5. - (1) Donatiile primite de un partid politic într-un an fiscal nu pot depăsi 0,025% din veniturile bugetului de stat pe anul respectiv.

(2) În anul fiscal în care au loc alegeri plafonul va fi de 0,050% din veniturile bugetului de stat pe anul respectiv.

(3) Donatiile primite de la o persoană fizică într-un an pot fi de până la 200 de salarii de bază minime brute pe tară la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv.

(4) Donatiile primite de la o persoană juridică într-un an pot fi de până la 500 de salarii de bază minime brute pe tară la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv. Persoanele juridice sunt obligate ca la data efectuării donatiei să aibă achitate integral toate datoriile fată de bugetul de stat si bugetul asigurărilor sociale de stat.

(5) Valoarea bunurilor mobile si imobile donate partidului, precum si a serviciilor prestate acestuia se include în valoarea donatiilor, plafonată conform alin. (1)-(4).

(6) La primirea donatiei sunt obligatorii verificarea si înregistrarea identitătii donatorului. La solicitarea donatorului, identitatea sa poate rămâne confidentială, în situatia în care donatia se situează în limita sumei anuale de 10 salarii de bază minime brute pe tară. Suma totală primită de un partid politic ca donatii confidentiale nu poate depăsi 15% din subventia maximă acordată de la bugetul de stat unui partid politic în anul respectiv.

(7) Toate donatiile vor fi evidentiate în mod corespunzător în documentele contabile, cu mentionarea datei la care au fost făcute si a altor informatii care să permită identificarea surselor de finantare. Donatiile în natură – de bunuri sau servicii - vor fi reflectate în evidenta contabilă la valoarea de piată stabilită în conditiile legii.

(8) Lista persoanelor care au făcut într-un an donatii a căror valoare cumulată depăseste 10 salarii de bază minime brute pe tară, precum si suma totală a donatiilor confidentiale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, până la data de 31 martie a anului următor.

(9) Lista donatorilor, precum si evidentele contabile ale partidului trebuie să contină cel putin următoarele elemente:

numele sau, după caz, denumirea, domiciliul sau, după caz, sediul; cetătenia sau, după caz, nationalitatea donatorului; numărul si seria actului de identitate si codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare; valoarea si felul donatiei si data la care a fost efectuată donatia.

(10) Este interzisă acceptarea sub orice formă, directă sau indirectă, de către partidele politice a donatiilor de bunuri materiale sau sume de bani ori prestarea de servicii gratuite făcute cu scopul evident de a obtine un avantaj economic sau politic.

Art. 6. - (1) Partidele politice nu pot accepta donatii sau servicii prestate cu titlu gratuit de la o autoritate sau institutie publică, de la o regie autonomă, de la o companie natională, societate comercială sau societate bancară cu capital integral sau majoritar de stat; de asemenea, sunt interzise donatiile în bani din partea unui sindicat.

Sumele astfel primite se confiscă si se fac venit la bugetul de stat.

(2) Donatiile din partea altor state ori a organizatiilor din străinătate, precum si din partea persoanelor fizice si juridice străine sunt interzise. Fac exceptie de la prevederile acestui alineat donatiile constând în bunuri materiale necesare activitătii politice, dar care nu sunt materiale de propagandă electorală, primite de la organizatii politice internationale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori formatiuni politice aflate în relatii de colaborare politică. Aceste donatii se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, până la data de 31 martie a anului următor.

(3) Donatiile prevăzute la alin. (2) sunt scutite de plata taxelor vamale.

 

SECTIUNEA a 3-a

Alte surse de venituri

 

Art. 7. - Partidele politice nu pot desfăsura activităti specifice societătilor comerciale. Fac exceptie:

a) editarea, realizarea si difuzarea publicatiilor ori a altor materiale de propagandă si cultură politică proprii;

b) organizarea de întruniri si seminarii cu tematică politică, economică sau socială;

c) actiunile culturale, sportive si distractive;

d) serviciile interne;

e) închirierea spatiilor proprii pentru conferinte si actiuni social-culturale;

f) dobânzile bancare;

g) înstrăinarea bunurilor din patrimoniu, dar numai după cel putin 5 ani de la înregistrarea în patrimoniu.

Art. 8. - Dacă un partid este asociat, conform legii, cu o formatiune nepolitică, aportul financiar al acesteia din urmă la forma respectivă de asociere a cărei membră este nu poate depăsi într-un an valoarea a 500 de salarii minime brute pe economie, existente la data de 1 ianuarie a anului respectiv.

 

CAPITOLUL III

Finantarea publică (guvernamentală)

Subventii de la bugetul de stat

 

Art. 9. - (1) Partidele politice primesc anual subventii de la bugetul de stat, în conditiile legii. Subventia se varsă lunar în contul fiecărui partid politic prin bugetul Secretariatului General al Guvernului si se reflectă distinct în evidenta contabilă.

(2) Suma alocată anual partidelor politice nu poate fi mai mare de 0,04% din veniturile prevăzute în bugetul de stat.

(3) Partidele politice care la începutul legislaturii au reprezentanti în grupuri parlamentare, cel putin într-o Cameră, primesc o subventie de bază. Totalul subventiilor de bază reprezintă o treime din subventiile bugetare alocate partidelor politice.

(4) Partidele politice reprezentate în Parlament primesc si o subventie proportională cu numărul de mandate obtinute. Suma cuvenită pentru un mandat se stabileste prin împărtirea restului de două treimi din subventiile de la bugetul de stat pentru partide politice la numărul total al parlamentarilor.

(5) Subventia totală acordată de la bugetul de stat unui partid politic, după aceste operatiuni, nu poate depăsi de 5 ori subventia de bază.

(6) Partidele politice care nu au mandate parlamentare, dar au obtinut cu cel mult 1% sub pragul electoral, primesc subventii egale, care se stabilesc prin împărtirea sumei neutilizate, potrivit dispozitiilor alin. (5), la numărul partidelor politice respective. Suma totală acordată partidelor politice neparlamentare nu poate fi mai mare decât o subventie de bază.

(7) Sumele neutilizate după redistribuire, potrivit prevederilor alin. (6), se împart partidelor politice parlamentare proportional cu numărul mandatelor.

(8) Sumele neutilizate la sfârsitul anului financiar se reportează în anul următor.

Art. 10. - (1) Veniturile provenite de la subventiile bugetare pot avea următoarele destinatii:

a) cheltuieli materiale pentru întretinerea si functionarea sediilor;

b) cheltuieli de personal;

c) cheltuieli pentru presă si propagandă;

d) cheltuieli privind organizarea de activităti cu caracter politic;

e) cheltuieli de deplasare în tară si în străinătate;

f) cheltuieli pentru telecomunicatii;

g) cheltuieli cu delegatiile din străinătate;

h) investitii în bunuri mobile si imobile necesare activitătii partidelor respective;

i) cheltuieli pentru campania electorală.

(2) Eficienta si oportunitatea acestor cheltuieli se hotărăsc de către organele de conducere ale partidelor politice, potrivit statutului lor si dispozitiilor legale ce reglementează utilizarea fondurilor publice.

Art. 11. - (1) Autoritătile locale asigură cu prioritate spatii pentru sediile centrale si locale ale partidelor politice, la cererea motivată a acestora.

(2) Închirierea de către autoritătile locale a spatiilor destinate sediilor partidelor politice urmează regimul juridic prevăzut pentru închirierea spatiilor destinate pentru locuit.

(3) Partidele politice sunt scutite de plata impozitelor pe clădiri pentru sediile detinute în proprietate, cu exceptia celor cumpărate la valoarea de inventar.

(4) Partidele politice care îsi încetează activitatea ca urmare a autodizolvării, a dizolvării pronuntate prin hotărâri definitive ale instantelor judecătoresti ori prin alt mod prevăzut de lege sunt obligate să predea autoritătilor publice locale, în termen de 60 de zile, spatiile pe care le-au detinut cu contract de închiriere încheiat cu acestea.

Spatiile detinute în proprietate vor fi transmise în conditiile legii.

(5) În termen de 60 de zile Tribunalul Bucuresti va comunica prefectilor încetarea activitătii partidului politic, în vederea preluării sediilor închiriate de către autoritătile publice locale, prin executorii judecătoresti.

Art. 12. - Plata tuturor cheltuielilor legate de telecomunicatii, energie electrică si termică, gaze, apă, canal etc.

ale unui partid cade în sarcina exclusivă a acestuia si se face la tariful spatiilor destinate pentru locuit.

 

CAPITOLUL IV

Finantarea în timpul campaniilor electorale

SECTIUNEA 1

Subventia de la bugetul de stat pentru campania electorală

 

Art. 13. - (1) Prin lege specială toate partidele care participă la campania electorală pot primi o subventie de la bugetul de stat. Categoriile de cheltuieli pentru campania electorală care pot fi finantate din această subventie se stabilesc prin legea de acordare a acestei subventii.

(2) Partidele care nu au obtinut pragul electoral pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului ori, la alegerile locale, nu au obtinut pragul electoral vor restitui subventia primită în conditiile alin. (1), în termen de două luni de la data publicării rezultatelor finale ale alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) În situatia partidelor care se prezintă în alegeri făcând parte dintr-o aliantă politică, subventia prevăzută la alin. (1) se acordă aliantei.

 

SECTIUNEA a 2-a

Contributiile pentru campania electorală

 

Art. 14. - Contributiile primite după deschiderea campaniei electorale de la persoanele fizice sau juridice din tară, cu exceptia subventiilor prevăzute la art. 13, pot fi folosite pentru campania electorală a unui partid numai dacă, în prealabil, sunt declarate Curtii de Conturi de către mandatarul financiar.

Art. 15. - Este interzisă finantarea campaniei electorale, în mod direct sau indirect, de către persoane fizice sau juridice străine. Sumele astfel primite se confiscă si se fac venit la bugetul statului.

Art. 16. - Se interzice finantarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, a unei aliante a acestora sau candidat independent de către o autoritate publică, institutie publică, regie autonomă, companie natională, societate comercială sau societate bancară cu capital integral ori majoritar de stat sau de către un sindicat ori o asociatie sau fundatie. Sumele astfel primite se confiscă si se fac venit la bugetul de stat.

 

SECTIUNEA a 3-a

Mandatarul financiar

 

Art. 17. - (1) Primirea pentru campania electorală a subventiilor de la bugetul de stat, a donatiilor sau a legatelor de la persoane fizice sau juridice se face numai printr-un mandatar financiar, desemnat în acest scop de către conducerea partidului.

(2) Mandatarul financiar este obligat să tină evidenta contabilă a operatiunilor financiare pentru fiecare circumscriptie, în cazul alegerilor pentru Camera Deputatilor si, respectiv, pentru Senat, precum si pentru fiecare judet si, respectiv, pentru fiecare candidat la functia de primar, în cazul alegerilor locale.

(3) Mandatarul financiar răspunde solidar cu partidul ce l-a desemnat de legalitatea operatiunilor financiare efectuate în perioada campaniei electorale si de respectarea prevederilor art. 14-16.

(4) Mandatarul financiar poate fi o persoană fizică sau o persoană juridică.

(5) Un partid poate avea mai multi mandatari financiari, la nivel central, pentru filiale sau pentru candidati; în acest caz se vor delimita împuternicirile acestora si se va desemna un mandatar financiar coordonator.

(6) Mai multe partide nu pot folosi serviciile aceluiasi mandatar.

(7) Calitatea de mandatar financiar se dobândeste numai după înregistrarea sa oficială la Curtea de Conturi si aducerea la cunostintă publică prin presă.

Art. 18. - Prevederile art. 17 se aplică în mod corespunzător si candidatilor independenti.

Art. 19. - Cheltuielile legate de organizarea si desfăsurarea operatiunilor electorale se suportă de la bugetul de stat ori, după caz, de la bugetele locale sau judetene, potrivit dispozitiilor legilor electorale.

Art. 20. - (1) Accesul la serviciile publice de radio si de televiziune în cadrul campaniei electorale, precum si la locurile speciale de afisaj electoral este garantat si se asigură potrivit dispozitiilor legilor electorale.

(2) Partidele si aliantele politice, precum si candidatii independenti sunt obligati să imprime pe toate afisele si materialele de propagandă electorală denumirea partidului sau a aliantei care le-a editat, denumirea agentului economic care le-a tipărit si să declare Curtii de Conturi, prin mandatar financiar, numărul de afise electorale tipărite.

 

SECTIUNEA a 4-a

Limitele maxime ale cheltuielilor

 

Art. 21. - (1) Limita maximă a cheltuielilor care pot fi efectuate de către un partid politic în fiecare campanie electorală se calculează prin însumarea valorilor maxime permise pentru fiecare candidat propus pentru alegeri.

(2) Valorile maxime permise pentru fiecare candidat sunt stabilite în functie de salariul de bază minim brut pe tară existent la data de 1 ianuarie a anului electoral, după cum urmează:

a) 150 de salarii de bază minime brute pe tară pentru fiecare candidat la functia de deputat sau senator;

b) 20 de salarii de bază minime brute pe tară pentru fiecare candidat la functia de consilier judetean sau consilier local în Consiliul General al Municipiului Bucuresti;

c) 15 salarii de bază minime brute pe tară pentru fiecare candidat la functia de consilier local în consiliile municipiilor resedintă de judet si în consiliile sectoarelor municipiului Bucuresti;

d) 10 salarii de bază minime brute pe tară pentru fiecare candidat la functia de consilier local în consiliile municipiilor si oraselor;

e) 2 salarii de bază minime brute pe tară pentru fiecare candidat la functia de consilier local în consiliile comunale;

f) 10.000 de salarii de bază minime brute pe tară pentru fiecare candidat la functia de primar general al municipiului Bucuresti;

g) 2.000 de salarii de bază minime brute pe tară pentru fiecare candidat la functia de primar al unui municipiu resedintă de judet;

h) 500 de salarii de bază minime brute pe tară pentru fiecare candidat la functia de primar al unui sector al municipiului Bucuresti ori al unui municipiu sau oras;

i) 20 de salarii de bază minime brute pe tară pentru fiecare candidat la functia de primar al unei comune.

(3) Limitele maxime ale cheltuielilor prevăzute la alin. (2) se aplică si candidatilor independenti.

(4) La validare, conducerea partidului, a organizatiei judetene sau, după caz, candidatul independent va depune la Curtea de Conturi o declaratie privind respectarea plafoanelor prevăzute la alin. (2). Sumele ce depăsesc plafoanele prevăzute la alin. (2) se fac venit la bugetul de stat.

Art. 22. - (1) Limita maximă a cheltuielilor care pot fi efectuate de către un partid, aliantă politică sau candidat independent în campania electorală pentru alegerea Presedintelui României este de 25.000 de salarii de bază minime brute pe tară.

(2) Prevederile art. 13-20, ale art. 21 alin. (4) si ale art. 25, 27 si 31 se aplică în mod corespunzător.

(3) În cazul în care alegerile pentru Presedintele României au loc în acelasi timp cu alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat, partidele care propun un candidat la presedintie vor desemna un mandatar special pentru campania electorală a candidatului în cauză.

(4) Partidele care nu au obtinut cel putin 10% din voturile valabil exprimate pe întreaga tară pentru candidatul pe care l-au propus, precum si candidatii independenti care se găsesc în aceeasi situatie vor restitui subventia de la buget în termen de două luni de la încheierea campaniei electorale.

Art. 23. - Atunci când un candidat este propus pentru mai multe functii într-o campanie electorală, limita maximă a cheltuielilor ce pot fi efectuate se stabileste la valoarea cea mai mare, potrivit art. 21 sau 22, după caz.

 

CAPITOLUL V

Controlul finantării partidelor politice si a campaniilor electorale

 

Art. 24. - (1) Curtea de Conturi este singura autoritate publică abilitată să controleze respectarea prevederilor legale privind finantarea partidelor politice.

(2) Anual Curtea de Conturi va verifica pentru fiecare partid respectarea prevederilor legale privind constituirea si cheltuirea fondurilor acestora.

(3) Curtea de Conturi va păstra un registru al partidelor politice, al aliantelor politice si al candidatilor independenti, în care vor fi trecute toate datele referitoare la activitatea financiară a acestora care trebuie declarate Curtii de Conturi, potrivit prezentei legi.

Art. 25. - (1) În termen de 15 zile de la publicarea rezultatului alegerilor, mandatarul financiar este obligat să depună la Curtea de Conturi un raport detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale pentru fiecare partid sau candidat independent. Raportul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

(2) Validarea mandatelor candidatilor declarati alesi este conditionată de depunerea în termen a raportului financiar prevăzut la alin. (1).

Art. 26. - (1) Pentru verificarea legalitătii încasărilor si a plătilor efectuate în campania electorală Curtea de Conturi poate solicita orice declaratii si documentele suplimentare pe care le consideră necesare.

(2) În termen de 30 de zile de la primirea raportului sau, după caz, a documentelor suplimentare solicitate, Curtea de Conturi, în alcătuirea prevăzută la art. 56 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată, modificat prin Legea nr. 77/2002, se va pronunta asupra corectitudinii evidentelor contabile electorale si asupra legalitătii plătilor făcute. Dacă se apreciază că există anumite neregularităti sau încălcări ale restrictiilor legale privind veniturile si cheltuielile electorale, Curtea de Conturi, în aceeasi alcătuire, poate dispune restituirea, în tot sau în parte, a subventiei de la buget primite de partidul sau candidatul independent în cauză.

(3) Hotărârea pronuntată de Curtea de Conturi, potrivit alin. (2), poate fi atacată la Curtea Supremă de Justitie, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL VI

Sanctiuni

 

Art. 27. - (1) Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 300.000.000 lei următoarele fapte:

a) nepublicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a donatiilor primite, potrivit art. 5 alin. (8), precum si a donatiilor primite potrivit art. 6 alin. (2) teza a II-a, până la data de 31 martie a anului următor;

b) primirea de subventii pentru campania electorală altfel decât printr-un mandatar financiar sau încălcarea de către acesta a obligatiilor ce-i revin potrivit prevederilor prezentei legi;

c) acceptarea de cotizatii sau donatii cu încălcarea prevederilor art. 4 alin. (3), ale art. 5 sau 6;

d) acceptarea sau efectuarea de donatii ori de servicii gratuite făcute cu scopul evident de a obtine un avantaj economic sau politic;

e) neînregistrarea sumelor sau a bunurilor intrate cu orice titlu în patrimoniul partidului;

f) nedepunerea în termen a raportului financiar electoral si a documentelor justificative la Curtea de Conturi;

g) tipărirea sau distribuirea de publicatii, afise electorale sau alte materiale de propagandă, cu încălcarea dispozitiilor art. 20 alin. (2);

h) subventionarea campaniei electorale, în mod direct sau indirect, de către persoane fizice ori juridice din străinătate;

i) subventionarea în orice mod a campaniei electorale de către o autoritate publică, institutie publică, regie autonomă, companie natională sau societate cu capital majoritar ori integral de stat;

j) nerestituirea subventiei de la bugetul de stat în situatia si în termenul prevăzute la art. 13 alin. (2);

k) nedeclararea sumelor, bunurilor sau serviciilor primite de partid, potrivit art. 14;

l) obtinerea de sprijin material pentru activitatea partidului prin alte modalităti decât cele prevăzute de prezenta lege.

(2) Sanctiunile se pot aplica, după caz, fie mandatarului financiar, fie partidului politic, fie donatorului care a încălcat prevederile legale mai sus mentionate.

Art. 28. - (1) În situatiile prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. b), c), d), e), h), i), k) si l), sumele de bani sau bunurile care au constituit obiectul contraventiei se vor face venit la bugetul de stat, pe baza hotărârii Colegiului jurisdictional al Curtii de Conturi.

(2) În acelasi mod se vor face venit la bugetul de stat donatiile acceptate de un partid în curs de dizolvare sau de un partid care actionează în baza statutului modificat, desi modificările nu au fost comunicate Tribunalului Bucuresti, conform prevederilor legale, sau instanta a respins cererea de încuviintare a modificării statutului.

Art. 29. - Constituie, de asemenea, contraventie nerespectarea limitelor legale ale cheltuielilor electorale prevăzute la art. 22 si se sanctionează cu amendă, care nu poate fi mai mică decât jumătatea sumei excedentare si mai mare decât triplul acesteia.

Art. 30. - Contraventiile prevăzute la art. 27 si 29 se constată de către controlorii financiari ai Curtii de Conturi, iar sanctiunile se judecă si se stabilesc de Colegiul jurisdictional al Curtii de Conturi.

Art. 31. - (1) În cazul în care, prin hotărâre judecătorească definitivă, unul sau mai multi candidati declarati alesi ai unui partid au fost condamnati pentru o infractiune în legătură cu finantarea partidului sau, după caz, a campaniei electorale, acestia devin incompatibili, pe o durată determinată, prin hotărâre a Parlamentului sau, după caz, a consiliului judetean sau local. Locurile de deputati, senatori ori consilieri devenite vacante vor fi ocupate de supleantii de pe lista partidului respectiv.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplică si candidatilor independenti, locul devenit vacant în acest caz urmând a fi ocupat de supleantul de pe lista partidului ori a aliantei electorale care a obtinut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate.

Art. 32. - Prin regulamentele Camerelor Parlamentului, precum si prin regulamentele consiliilor judetene si locale se va reglementa procedura de aplicare a măsurilor prevăzute la art. 31.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 33. - Dispozitiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător si organizatiilor cetătenilor apartinând unei minorităti nationale.

Art. 34. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

- cap. VI - Finantele partidelor politice, respectiv art. 32-45 din Legea partidelor politice nr. 27/1996, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 45 si art. 72 lit. m) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 28 alin. (2) si (3) din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările ulterioare;

- art. 56 si art. 85 lit. m) din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte prevederi contrare prezentei legi.

Art. 35. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 21 ianuarie 2003.

Nr. 43.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 20 ianuarie 2003.

Nr. 57.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 62/2002 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 62 din 29 august 2002 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 30 august 2002, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 3, articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Controlul fiscal se exercită de către organele de control fiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice si al unitătilor sale teritoriale, precum si de către serviciile de specialitate ale autoritătilor administratiei publice locale, denumite în continuare organe de control fiscal.

Organele de control fiscal îndeplinesc o functie ce implică exercitiul autoritătii de stat.

Structura organizatorică, numărul de personal pentru activitatea de control fiscal, competenta teritorială si atributiile aparatului de control fiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice si al unitătilor sale teritoriale se aprobă de ministrul finantelor publice, iar pentru serviciile de specialitate ale autoritătilor administratiei publice locale, de ministrul administratiei publice.

În exercitarea atributiilor de serviciu organele de control fiscal colaborează cu autoritătile publice centrale si locale, cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, respectiv ale Ministerului Administratiei Publice, precum si cu institutiile fiscale similare din alte state, în conditiile legii, pentru realizarea obiectivelor lor.”

2. La articolul I punctul 4 articolul 6, literele d) si g) vor avea următorul cuprins:

“d) să solicite prezenta contribuabililor sau a reprezentantilor legali ai acestora la sediul organului de control fiscal. Solicitarea se face în scris si cuprinde în mod obligatoriu data, ora si locul întâlnirii, precum si scopul acesteia. Solicitarea se comunică contribuabilului cu cel putin 5 zile lucrătoare înaintea datei fixate pentru întâlnire;

g) să stabilească obligatiile fiscale prin asimilare sau estimare, în situatia în care în evidenta contabilă nu există documente justificative sau contribuabilul refuză prezentarea acestora, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice, respectiv al ministrului administratiei publice. Sarcina de a dovedi că metoda indirectă utilizată pentru stabilirea obligatiilor fiscale este incorectă revine contribuabilului;”

3. La articolul I punctul 4 articolul 6, litera i) se abrogă.

4. La articolul I punctul 5, partea introductivă a articolului 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - În scopul determinării modului de respectare a obligatiilor fiscale ce revin contribuabililor si al stabilirii exacte a impozitelor datorate, organele de control fiscal sunt în drept să solicite informatii de la:”

5. La articolul I punctul 6, articolul 9 se abrogă.

6. La articolul I punctul 7 articolul 10, după litera j) se introduce litera k) cu următorul cuprins:

“k) să răspundă pentru constatările rezultate din control, raportat la tematica stabilită pentru verificare si în concordantă cu documentele supuse controlului.”

7. La articolul I punctul 9 articolul 11 1 , alineatele 2 si 3 vor avea următorul cuprins:

“Avizul de verificare se transmite contribuabilului cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de data începerii efective a actiunii de control fiscal.

Pentru motive întemeiate contribuabilii pot solicita modificarea datei de începere a controlului fiscal cu maximum 15 zile lucrătoare, solicitare care se comunică în scris conducerii organului de control fiscal în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea avizului de verificare.”

8. La articolul I punctul 9 articolul 11 1 , după alineatul 5 se introduc două alineate noi, alineatele 6 si 7, cu următorul cuprins:

“Organele de control fiscal sunt obligate să dea curs imediat sau în cel mult 24 de ore tuturor sesizărilor si reclamatiilor privind cazurile de evaziune fiscală. Controlul inopinat nu poate fi extins la nivelul unei perioade sau activităti a unui contribuabil.”

9. La articolul I punctul 10 articolul 12, litera e) se abrogă.

10. La articolul I, punctul 11 se abrogă.

11. La articolul I punctul 12 articolul 13, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) să se prezinte, la solicitarea organului de control, la data si locul stabilite pentru efectuarea controlului, la sediul central si/sau al subunitătilor agentului economic;”

12. La articolul I punctul 14, articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - Controlul fiscal se desfăsoară, în baza deciziei conducătorului organului de control fiscal, la sediul social înregistrat de organele competente si/sau la subunitătile agentului economic respectiv.

În cazul în care documentele au fost ridicate de organele abilitate de lege, controlul se poate efectua, dacă agentul economic nu dispune de sediu corespunzător, si la sediul organului de control.”

13. La articolul I punctul 16 articolul 26, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

“Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către organele de control fiscal si de alte persoane împuternicite din cadrul Ministerului Finantelor Publice, respectiv al Ministerului Administratiei Publice, după caz.”

14. La articolul I, după punctul 16 se introduce punctul 17 cu următorul cuprins:

“17. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

«Art. 29. - În termen de 60 de zile de la data publicării legii de aprobare a prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei Publice vor elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin hotărâre a Guvernului.»”“

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 64/1999, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 12 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 21 ianuarie 2003.

Nr. 49.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 62/2002 pentru modificarea

Ordonantei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 62/2002 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 20 ianuarie 2003.

Nr. 63.

 

DECIZII

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

DECIZIE

privind convocarea Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 63 alin. (1) si (3) din Constitutia României, Camera Deputatilor este convocată în prima sesiune ordinară a anului 2003, în ziua de luni, 3 februarie 2003, ora 14,00.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2003.

Nr. 1.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

DECIZIE

privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

 

În temeiul art. 63 alin. (1) si (3) din Constitutia României, se convoacă Senatul în prima sesiune ordinară a anului 2003, în ziua de 3 februarie 2003, ora 15,00.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 ianuarie 2003.

Nr. 1.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. II.17 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Articol unic. - Articolul 33 din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 755/2001, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 33. - (1) Consiliile judetene pe a căror rază administrativ-teritorială se află trasee turistice montane si/sau pârtii de schi organizează servicii publice SALVAMONT care coordonează activitatea de prevenire a accidentelor montane si de salvare în munti a persoanelor accidentate.

(2) În localitătile pe teritoriul cărora există trasee turistice montane si/sau pârtii de schi, consiliile locale pot organiza, în conditiile legii, servicii publice locale SALVAMONT.

(3) Agentii economici sau autoritătile publice care au în administrare plaje sau stranduri, direct ori prin concesionare, au obligatia să înfiinteze posturi de salvare si posturi de prim ajutor medical.

(4) Finantarea activitătii desfăsurate de serviciile publice SALVAMONT se asigură din bugetele locale ale judetelor, respectiv ale comunelor, oraselor sau municipiilor, după caz.

(5) Prin hotărâri ale Guvernului, la propunerea Ministerului Turismului, se aprobă normele privind prevenirea accidentelor montane si organizarea activitătii de salvare în munti, precum si cele privind organizarea posturilor de salvare si a posturilor de prim ajutor pe plaje si în stranduri.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul turismului,

Matei-Agathon Dan

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2003.

Nr. 5.