MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 468         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 1 iulie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

281. - Lege privind modificarea si completarea Codului de procedură penală si a unor legi speciale

 

410. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Codului de procedură penală si a unor legi speciale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea si completarea Codului de procedură penală si a unor legi speciale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Codul de procedură penală, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatele 2-4 vor avea următorul cuprins:

“Nici o persoană nu poate fi retinută, arestată sau privată de libertate în alt mod si nici nu poate fi supusă vreunei forme de restrângere a libertătii decât în cazurile si conditiile prevăzute de lege.

Dacă cel împotriva căruia s-a luat măsura arestării preventive sau s-a dispus internarea medicală ori o măsură de restrângere a libertătii consideră că aceasta este ilegală, are dreptul, în tot cursul procesului penal, să se adreseze instantei competente, potrivit legii.

Orice persoană care a fost, în cursul procesului penal, privată de libertate sau căreia i s-a restrâns libertatea, ilegal sau pe nedrept, are dreptul la repararea pagubei suferite, în conditiile prevăzute de lege.”

2. După articolul 51 se introduce articolul 52 cu următorul cuprins:

“Prezumtia de nevinovătie

Art. 52. - Orice persoană este considerată nevinovată până la stabilirea vinovătiei sale printr-o hotărâre penală definitivă.”

3. La articolul 6, alineatul 3 va avea următorul cuprins:

“Organele judiciare au obligatia să-l încunostinteze, de îndată si mai înainte de a-l audia, pe învinuit sau pe inculpat despre fapta pentru care este cercetat, încadrarea juridică a acesteia si să-i asigure posibilitatea pregătirii si exercitării apărării.”

4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

Limba în care se desfăsoară procesul

“Art. 7. - În procesul penal procedura judiciară se desfăsoară în limba română.

În fata organelor judiciare se asigură părtilor si altor persoane chemate în proces folopenal sirea limbii materne, actele procedurale întocmindu-se în limba română.”

5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Folosirea limbii oficiale prin interpret

Art. 8. - Părtilor care nu vorbesc sau nu înteleg limba română ori nu se pot exprima li se asigură, în mod gratuit, posibilitatea de a lua cunostintă de piesele dosarului, dreptul de a vorbi, precum si dreptul de a pune concluzii în instantă, prin interpret.”

6. La articolul 10 alineatul 1, după litera i) se introduce litera i1) cu următorul cuprins:

i1) există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege;”

7. La articolul 13, denumirea marginală si alineatele 1 si 3 vor avea următorul cuprins:

“Continuarea procesului penal în caz de amnistie, prescriptie sau retragere a plângerii prealabile ori de existentă a unei cauze de nepedepsire

Art. 13. - În caz de amnistie, prescriptie sau retragere a plângerii prealabile, precum si în cazul existentei unei cauze de nepedepsire, învinuitul sau inculpatul poate cere continuarea procesului penal.

Dacă nu se constată vreunul dintre cazurile prevăzute în art. 10 alin. 1 lit. a)-e), procurorul dispune încetarea urmăririi penale, cu exceptia cazurilor prevăzute în art. 10 alin. 1 lit. i) si i1), iar instanta de judecată pronuntă încetarea procesului penal.” 

8. La articolul 14, după alineatul 4 se introduce alineatul 5 cu următorul cuprins:

“Actiunea civilă poate avea ca obiect si tragerea la răspundere civilă pentru repararea daunelor morale, - potrivit legii civile.”

9. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Exercitarea din oficiu a actiunii civile

Art. 17. - Actiunea civilă se porneste si se exercită si din oficiu, când cel vătămat este o persoană lipsită de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restrânsă.

În acest scop, organul de urmărire penală sau instanta de judecată va cere persoanei vătămate ca, prin reprezentantul său legal, ori, după caz, persoanei care îi încuviintează actele, să prezinte situatia cu privire la întinderea pagubei materiale si a daunelor morale, precum si date cu privire la faptele prin care acestea au fost pricinuite.

Instanta este obligată să se pronunte din oficiu asupra reparării pagubei si a daunelor morale, chiar dacă persoana vătămată nu este constituită parte civilă.”

10. La articolul 18, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

“Când cel vătămat este o persoană lipsită de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restrânsă, procurorul, când participă la judecată, este obligat să sustină interesele civile ale acesteia, chiar dacă nu este constituită parte civilă.”

11. La articolul 19, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - Persoana vătămată care nu s-a constituit parte civilă în procesul penal poate introduce la instanta

civilă actiune pentru repararea pagubei materiale si a daunelor morale pricinuite prin infractiune.”

12. La articolul 20, alineatele 2 si 3 vor avea următorul cuprins:

“În cazurile în care actiunea civilă a fost exercitată din oficiu, dacă se constată din probe noi că paguba si dau-

nele morale nu au fost integral reparate, diferenta poate fi cerută pe calea unei actiuni la instanta civilă.

De asemenea, persoana vătămată se poate adresa cu actiune la instanta civilă pentru repararea pagubelor mate-

riale si a daunelor morale care s-au născut ori s-au descoperit după pronuntarea hotărârii penale de prima instantă.”

13. La articolul 25 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:

“Judecătoria solutionează si alte cazuri anume prevăzute de lege.”

14. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

“Competenta tribunalului militar

Art. 26. - Tribunalul militar:

1. judecă în primă instantă:

a) infractiunile prevăzute în art. 331-352 din Codul penal, precum si alte infractiuni săvârsite în legătură cu îndatoririle de serviciu, comise de militari până la gradul de colonel inclusiv, cu exceptia celor date în competenta altor instante;

b) infractiunile prevăzute de Codul penal în art. 348-354, săvârsite de civili;

2. judecă si solutionează si alte cauze anume prevăzute de lege.”

15. La articolul 27, punctul 4 va avea următorul cuprins:

“4. solutionează conflictele de competentă ivite între judecătoriile din circumscriptia sa, precum si alte cazuri anume prevăzute de lege.”

16. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

“Competenta tribunalului militar teritorial

Art. 28. - Tribunalul militar teritorial:

1. judecă în primă instantă:

a) infractiunile mentionate în art. 27 pct. 1 lit. a)-e), săvârsite în legătură cu îndatoririle de serviciu, de militari până la gradul de colonel inclusiv;

b) alte infractiuni date prin lege în competenta sa;

2. ca instantă de apel, judecă apelurile împotriva hotărârilor pronuntate în primă instantă de tribunalele militare, cu exceptia infractiunilor mentionate în art. 279 alin. 2 lit. a) si a infractiunilor contra ordinii si disciplinei militare, sanctionate de lege cu pedeapsa închisorii de cel mult 2 ani;

3. ca instantă de recurs, judecă recursurile împotriva hotărârilor pronuntate de tribunalele militare în cazul infractiunilor mentionate în art. 279 alin. 2 lit. a) si al infractiunilor contra ordinii si disciplinei militare, sanctionate de lege cu pedeapsa închisorii de cel mult 2 ani, precum si în alte cazuri anume prevăzute de lege;

4. solutionează conflictele de competentă ivite între tribunalele militare din circumscriptia sa, precum si alte cazuri anume prevăzute de lege.”

17. La articolul 281 punctul 1, litera c) va avea următorul cuprins:

“c) infractiunile săvârsite de judecătorii, procurorii si controlorii financiari ai camerelor de conturi judetene, precum si de controlorii financiari de la Curtea de Conturi;”

18. La articolul 281 punctul 1, literele e) si f) se abrogă.

19. La articolul 281, punctul 4 va avea următorul cuprins:

“4. solutionează conflictele de competentă ivite între tribunale sau între judecătorii si tribunale din circumscriptia sa ori între judecătorii din circumscriptia unor tribunale diferite aflate în circumscriptia Curtii, precum si alte cazuri anume prevăzute de lege.”

20. La articolul 281, după punctul 4 se introduce punctul 5 cu următorul cuprins:

“5. solutionează cererile prin care s-a solicitat extrădarea sau transferul persoanelor condamnate în străinătate.”

21. La articolul 282, punctul 1 litera a) si punctul 4 vor avea următorul cuprins:

“a) infractiunile prevăzute de Codul penal în art. 155-173 si art. 356-361, săvârsite de militari;

4. solutionează conflictele de competentă ivite între tribunalele militare teritoriale sau între tribunalele militare si tribunalele militare teritoriale ori între tribunalele militare din raza de competentă a unor tribunale militare teritoriale diferite, precum si alte cazuri anume prevăzute de lege.”

22. La articolul 29 punctul 1, literele c), d) si f) vor avea următorul cuprins:

“c) infractiunile săvârsite de judecătorii Curtii Constitutionale, de membrii, judecătorii si procurorii Curtii de Conturi, de presedintele Consiliului Legislativ si de Avocatul Poporului;

d) infractiunile săvârsite de maresali, amirali, generali si chestori;

f) infractiunile săvârsite de judecătorii si magistratii asistenti de la Curtea Supremă de Justitie, de judecătorii de la curtile de apel si Curtea Militară de Apel, precum si de procurorii de la parchetele de pe lângă aceste instante si de procurorii Parchetului National Anticoruptie;”

23. La articolul 29 punctul 2, litera c) va avea următorul cuprins:

“c) recursurile împotriva hotărârilor penale pronuntate, în primă instantă, de sectia penală a Curtii Supreme de Justitie, precum si alte cazuri prevăzute de lege;”

24. La articolul 29 punctul 5, după litera c) se introduce litera d) cu următorul cuprins:

“d) alte cazuri anume prevăzute de lege.”

25. La articolul 30, alineatul 3 va avea următorul cuprins:

“Când urmărirea penală se efectuează de către Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie sau de către parchetele de pe lângă curtile de apel ori de pe lângă tribunale sau de către un organ de cercetare central ori judetean, procurorul, prin rechizitoriu, stabileste căreia dintre instantele prevăzute în alin. 1 îi revine competenta de a judeca, tinând seama ca, în raport cu împrejurările cauzei, să fie asigurată buna desfăsurare a procesului penal.”

26. La articolul 31, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - Infractiunile săvârsite în afara teritoriului tării se judecă, după caz, de către instantele civile sau militare în a căror circumscriptie îsi are domiciliul sau locuieste făptuitorul. Dacă acesta nu are domiciliul si nici nu locuieste în România, iar fapta este de competenta judecătoriei, se judecă de Judecătoria Sectorului 2, iar în celelalte cazuri, de instanta competentă după materie si calitatea persoanei, din municipiul Bucuresti, afară de cazul când prin lege se dispune altfel.”

27. La articolul 35, alineatul 3 va avea următorul cuprins:

“Dacă instanta civilă este superioară în grad, competenta revine instantei militare echivalente în grad cu instanta civilă. Dacă instanta civilă superioară este Curtea Supremă de Justitie, competenta revine acesteia.”

28. La articolul 40, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 40. - Când competenta instantei este determinată de calitatea inculpatului, instanta rămâne competentă să judece chiar dacă inculpatul, după săvârsirea infractiunii, nu mai are acea calitate, în cazurile când:

a) fapta are legătură cu atributiile de serviciu ale făptuitorului;

b) s-a dat o hotărâre în primă instantă.”

29. La articolul 45, după alineatul 1 se introduc alineatele 11 si 12 cu următorul cuprins:

Prevederile art. 35 alin. 4 nu se aplică în cazul în care scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale a fost dispusă de un procuror militar.

Declinarea de competentă se dispune prin ordonantă.”

30. La articolul 48, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) a pus în miscare actiunea penală, a emis mandatul de arestare preventivă provizorie ori a dispus trimiterea în judecată sau a pus concluzii în fond în calitate de procuror la instanta de judecată;”

31. Articolul 49 va avea următoarea denumire marginală:

“Incompatibilitatea procurorului, a organului de cercetare penală, a magistratului-asistent si a grefierului”

32. La articolul 49, alineatele 1-3 vor avea următorul cuprins:

“Art. 49. - Dispozitiile art. 46 se aplică procurorului si magistratului-asistent sau, după caz, grefierului de sedintă, când cauza de incompatibilitate există între ei sau între vreunul dintre ei si unul dintre membrii completului de judecată.

Dispozitiile privind cazurile de incompatibilitate prevăzute în art. 48 lit. b)-d) se aplică procurorului, persoanei care efectuează cercetarea penală, magistratului-asistent si grefierului de sedintă.

Procurorul care a pus în miscare actiunea penală, a emis mandat de arestare sau a dispus trimiterea în judecată nu poate pune concluzii la judecarea cauzei, iar procurorul care a participat ca judecător la solutionarea cauzei în primă instantă nu poate pune concluzii la judecarea ei în căile de atac.”

33. La articolul 52, alineatele 1 si 5 vor avea următorul cuprins:

“Art. 52. - Abtinerea sau recuzarea judecătorului, procurorului, magistratului-asistent sau grefierului se solutionează de un alt complet, în sedintă secretă, fără participarea celui ce declară că se abtine sau care este recuzat.

Abtinerea sau recuzarea care priveste întreaga instantă trebuie să cuprindă indicarea concretă a cazului de incompatibilitate în care se află fiecare judecător si se solutionează de instanta ierarhic superioară. Aceasta, în cazul când găseste întemeiată abtinerea sau recuzarea, desemnează pentru judecarea cauzei o instantă egală în grad cu instanta în fata căreia s-a produs abtinerea sau recuzarea.”

34. La articolul 52, după alineatul 5 se introduce alineatul 51 cu următorul cuprins:

În cauzele în care sunt inculpati arestati preventiv, când se recuză întreaga instantă, instanta ierarhic superioară competentă să solutioneze cererea de recuzare, înainte de a se pronunta asupra recuzării, dispune cu privire la arestarea preventivă în conditiile prevăzute de lege.”

35. La articolul 52, după alineatul 6 se introduce alineatul 7 cu următorul cuprins:

“Încheierea prin care s-a respins recuzarea poate fi atacată numai cu recurs, în termen de 48 de ore din momentul pronuntării, si dosarul se înaintează, de îndată, instantei de recurs. Recursul se judecă în termen de 48 de ore din momentul primirii dosarului, în camera de consiliu, cu participarea părtilor.”

36. La articolul 53, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 53. - În cursul urmăririi penale, asupra abtinerii sau recuzării persoanei care efectuează cercetarea penală ori a procurorului se pronuntă procurorul care supraveghează cercetarea penală sau procurorul ierarhic superior.”

37. La articolul 56, alineatul 4 va avea următorul cuprins:

“Cererea făcută de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie suspendă de drept judecarea cauzei.”

38. La articolul 63, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

Probele nu au valoare mai dinainte stabilită. Aprecierea fiecărei probe se face de organul de urmărire penală sau de instanta de judecată în urma examinării tuturor probelor administrate, în scopul aflării adevărului.”

39. La articolul 64 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:

“Mijloacele de probă obtinute în mod ilegal nu pot fi folosite în procesul penal.”

40. La articolul 66, denumirea marginală si alineatul 1 vor avea următorul cuprins:
”Dreptul de a proba lipsa de temeinicie a probelor

Art. 66. - Învinuitul sau inculpatul beneficiază de prezumtia de nevinovătie si nu  este obligat să-si dovedească nevinovătia.”

41. La articolul 70, alineatele 2 si 3 vor avea următorul cuprins:

“Învinuitului sau inculpatului i se aduc apoi la cunostintă fapta care formează obiectul cauzei, dreptul de a avea un apărător, precum si dreptul de a nu face nici o declaratie, atrăgându-i-se totodată atentia că ceea ce declară poate fi folosit si împotriva sa. Dacă învinuitul sau inculpatul dă o declaratie, i se pune în vedere să declare tot ce stie cu privire la faptă si la învinuirea ce i se aduce în legătură cu aceasta.

Dacă învinuitul sau inculpatul consimte să dea o declaratie, organul de urmărire penală, înainte de a-l asculta, îi cere să dea o declaratie, scrisă personal, cu privire la învinuirea ce i se aduce.”

42. La articolul 73, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 73. - Declaratiile învinuitului sau inculpatului se consemnează în scris. În fiecare declaratie se vor consemna, totodată, ora începerii si ora încheierii ascultării învinuitului sau inculpatului. Declaratia scrisă se citeste acestuia, iar dacă cere, i se dă să o citească. Când este de acord cu continutul ei, o semnează pe fiecare pagină si la sfârsit.”

43. Articolul 74 va avea următorul cuprins:

“Ascultarea învinuitului sau inculpatului la locul unde se află

Art. 74. - Ori de câte ori învinuitul sau inculpatul se găseste în imposibilitate de a se prezenta pentru a fi ascultat, organul de urmărire penală sau instanta de judecată procedează la ascultarea acestuia la locul unde se află, cu exceptia cazurilor în care legea prevede altfel.”

44. La articolul 76, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

“Înainte de ascultare, persoanei vătămate i se pune în vedere că poate participa în proces ca parte vătămată, iar dacă a suferit o pagubă materială sau o daună morală, că se poate constitui parte civilă. De asemenea, i se atrage atentia că declaratia de participare în proces ca parte vătămată sau de constituire ca parte civilă se poate face în tot cursul urmăririi penale, iar în fata primei instante de judecată, până la citirea actului de sesizare.”

45. După articolul 86 se introduc articolele 861-865 cu următorul cuprins:

“Protectia datelor de identificare a martorului

Art. 861. - Dacă există probe sau indicii temeinice că prin declararea identitătii reale a martorului sau a localitătii acestuia de domiciliu ori de resedintă ar fi periclitată viata, integritatea corporală sau libertatea lui ori a altei persoane, martorului i se poate încuviinta să nu declare aceste date, atribuindu-i-se o altă identitate sub care urmează să apară în fata organului judiciar.

Această măsură poate fi dispusă de către procuror în cursul urmăririi penale, iar în cursul judecătii de instantă, la cererea motivată a procurorului, a martorului sau a oricărei alte persoane îndreptătite.

Datele despre identitatea reală a martorului se consemnează într-un proces-verbal, care va fi păstrat, la sediul parchetului care a efectuat sau a supravegheat efectuarea urmăririi penale ori, după caz, la sediul instantei, într-un loc special, în plic sigilat, în conditii de maximă sigurantă. Procesul-verbal va fi semnat de cel care a înaintat cererea, precum si de cel care a dispus măsura.

Documentele privind identitatea reală a martorului vor fi prezentate procurorului sau, după caz, completului de judecată, în conditii de strictă confidentialitate.

În toate cazurile, documentele privind identitatea reală a martorului vor fi introduse în dosarul penal numai după ce procurorul, prin ordonantă sau, după caz, instanta, prin încheiere, a constatat că a dispărut pericolul care a determinat luarea măsurilor de protectie a martorului.

Declaratiile martorilor cărora li s-a atribuit o altă identitate, redate în procesul-verbal al procurorului potrivit art. 862 alin. 5, precum si declaratia martorului, consemnată în cursul judecătii si semnată de procurorul care a fost prezent la ascultarea martorului si de presedintele completului de judecată, potrivit art. 862 alin. 6, teza I, pot servi la aflarea adevărului numai în măsura în care sunt coroborate cu fapte si împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor existente în cauză.

Pot fi audiati ca martori cărora li s-a atribuit o altă identitate si investigatorii sub acoperire.

Dispozitiile prevăzute în alin. 1-6 se aplică si expertilor.

Modalităti speciale de ascultare a martorului

Art. 862. - În situatiile prevăzute în art. 861, dacă există mijloace tehnice corespunzătoare, procurorul sau, după caz, instanta poate admite ca martorul să fie ascultat fără a fi prezent fizic la locul unde se află organul de urmărire penală sau în sala în care se desfăsoară sedinta de judecată, prin intermediul mijloacelor tehnice prevăzute în alineatele următoare.

Luarea declaratiei martorului, în conditiile arătate în alin. 1, se face în prezenta procurorului.

Martorul poate fi ascultat prin intermediul unei retele de televiziune cu imaginea si  vocea distorsionate, astfel încât să nu poată fi recunoscut.

Declaratia martorului ascultat, în conditiile arătate în alin. 1 si 2, se înregistrează prin  mijloace tehnice video si audio si se redă integral în formă scrisă.

În cursul urmăririi penale, se întocmeste un proces-verbal în care se redă cu exactitate declaratia martorului si acesta se semnează de procurorul care a fost prezent la ascultarea martorului si de organul de urmărire penală si se depune la dosarul cauzei. Declaratia martorului, transcrisă, va fi semnată si de acesta si va fi păstrată în dosarul depus la parchet, într-un loc special, în plic sigilat, în conditii de maximă sigurantă.

În cursul judecătii, declaratia martorului va fi semnată de procurorul care a fost prezent la ascultarea martorului si de presedintele completului de judecată. Declaratia martorului, transcrisă, va fi semnată si de martor, fiind păstrată în dosarul depus la instantă, în conditiile prevăzute în alin. 5.

Casetele video si audio pe care a fost înregistrată declaratia martorului, în original, sigilate cu sigiliul parchetului sau, după caz, al instantei de judecată în fata căreia s-a făcut declaratia, se păstrează în conditiile prevăzute în alin. 5. Casetele video si audio înregistrate în cursul urmăririi penale vor fi înaintate la terminarea urmăririi penale instantei competente, împreună cu dosarul cauzei, si vor fi păstrate în aceleasi conditii.

Dispozitiile art. 78, 85 si ale art. 86 alin. 1 si 2 se aplică în mod corespunzător.

Verificări privind mijloacele de ascultare a martorilor

Art. 863. - Instanta de judecată poate admite, la cererea procurorului, a părtilor sau din oficiu, efectuarea unei expertize tehnice privind mijloacele prin care au fost audiati martorii, în conditiile prevăzute în art. 862.

Audierea martorilor sub 16 ani în anumite cauze

Art. 864. - În cauzele privind infractiunile de violentă între membrii aceleiasi familii, instanta poate dispune ca martorul sub 16 ani să nu fie audiat în sedinta de judecată, admitându-se prezentarea unei audieri efectuate în prealabil, prin înregistrări audio-video, în  conditiile art. 862 alin. 2, 4, 5 si 7.

Protejarea deplasărilor martorului

Art. 865. - Procurorul care efectuează sau supraveghează cercetarea penală ori, după caz, instanta de judecată poate dispune ca organele politiei să supravegheze domiciliul sau resedinta martorului ori să-i asigure o resedintă temporară supravegheată, precum si să-l însotească la sediul parchetului sau al instantei si înapoi la domiciliu sau la resedintă.

Măsurile prevăzute în alin. 1 vor fi ridicate de procuror sau, după caz, de instantă, când se constată că pericolul care a impus luarea lor a încetat.”

46. După articolul 89 se introduce articolul 891 cu următorul cuprins:

“Art. 891. - Formularele în care urmează să se consemneze orice declaratie, în faza de urmărire penală, vor fi în prealabil înregistrate si înseriate, ca formulare cu regim special, iar după completare vor fi introduse în dosarul cauzei.”

47. Sectiunea V1 din capitolul II al titlului III din partea generală va avea următorul cuprins:

SECTIUNEA V1

Interceptările si înregistrările audio sau video

Conditiile si cazurile de interceptare si înregistrare a convorbirilor sau comunicărilor

Art. 911. - Interceptările si înregistrările pe bandă magnetică sau pe orice alt tip de suport ale unor convorbiri ori comunicări se vor efectua cu autorizarea motivată a instantei, la cererea procurorului, în cazurile si în conditiile prevăzute de lege, dacă sunt date sau indicii temeinice privind pregătirea sau săvârsirea unei infractiuni pentru care urmărirea penală se efectuează din oficiu, iar interceptarea si înregistrarea se impun pentru aflarea adevărului. Autorizatia se dă de către presedintele instantei căreia i-ar reveni competenta să judece cauza în primă instantă, în camera de consiliu. Interceptarea si înregistrarea convorbirilor se impun pentru aflarea adevărului, atunci când stabilirea situatiei de fapt sau identificarea făptuitorului nu poate fi realizată în baza altor probe.

Interceptarea si înregistrarea convorbirilor sau comunicărilor pot fi autorizate în cazul infractiunilor contra sigurantei nationale prevăzute de Codul penal si de alte legi speciale, precum si în cazul infractiunilor de trafic de stupefiante, trafic de arme, trafic de persoane, acte de terorism, spălare a banilor, falsificare de monede sau alte valori, în cazulinfractiunilor prevăzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie ori al unor alte infractiuni grave care nu pot fi descoperite sau ai căror făptuitori nu pot fi identificati prin alte mijloace ori în cazul infractiunilor care se săvârsesc prin mijloace de comunicare telefonică sau prin alte mijloace de telecomunicatii.

Autorizarea se dă pentru durata necesară înregistrării, până la cel mult 30 de zile.

Autorizarea poate fi prelungită în aceleasi conditii, pentru motive temeinic justificate, fiecare prelungire neputând depăsi 30 de zile. Durata maximă a înregistrărilor autorizate este de 4 luni.

Măsurile dispuse de instantă vor fi ridicate înainte de expirarea duratei pentru care au fost autorizate, îndată ce au încetat motivele care le-au justificat.

Înregistrările prevăzute în alin. 1 pot fi făcute si la cererea motivată a persoanei vătămate privind comunicările ce-i sunt adresate, cu autorizarea instantei de judecată.

Autorizarea interceptării si a înregistrării convorbirilor sau comunicărilor se face prin încheiere motivată, care va cuprinde: indiciile concrete si faptele care justifică măsura; motivele pentru care măsura este indispensabilă aflării adevărului; persoana, mijlocul de comunicare sau locul supus supravegherii; perioada pentru care sunt autorizate interceptarea si înregistrarea.

Organele care efectuează interceptarea si înregistrarea

Art. 912. - Procurorul procedează personal la interceptările si înregistrările prevăzute în  art. 911 sau poate dispune ca acestea să fie efectuate de organul de cercetare penală.

Persoanele care sunt chemate să dea concurs tehnic la interceptări si înregistrări sunt obligate să păstreze secretul operatiunii efectuate, încălcarea acestei obligatii fiind pedepsită potrivit Codului penal.

În caz de urgentă, când întârzierea obtinerii autorizării prevăzute în art. 911 alin. 1 ar aduce grave prejudicii activitătii de urmărire, procurorul poate dispune, cu titlu provizoriu, prin ordonantă motivată, interceptarea si înregistrarea pe bandă magnetică sau pe orice alt tip de suport a convorbirilor sau comunicărilor, comunicând aceasta instantei imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore.

Instanta trebuie să se pronunte în cel mult 24 de ore asupra ordonantei procurorului si, dacă o confirmă si este necesar, va dispune autorizarea pe mai departe a interceptării si înregistrării, în conditiile art. 911 alin. 1-3. Dacă instanta nu confirmă ordonanta procurorului, ea trebuie să dispună încetarea, de îndată, a interceptărilor si înregistrărilor si distrugerea celor efectuate.

Instanta dispune, până la terminarea urmăririi penale, aducerea la cunostintă, în scris, persoanelor ale căror convorbiri sau comunicări au fost interceptate si înregistrate, datele la care s-au efectuat acestea.

Certificarea înregistrărilor

Art. 913. - Despre efectuarea interceptărilor si înregistrărilor mentionate în art. 911 si 912, procurorul sau organul de cercetare penală întocmeste un proces-verbal în care se mentionează autorizatia dată de instantă pentru efectuarea acestora, numărul sau numerele posturilor telefonice între care s-au purtat convorbirile, numele persoanelor care le-au purtat, dacă sunt cunoscute, data si ora fiecărei convorbiri în parte si numărul de ordine al benzii magnetice sau al oricărui alt tip de suport pe care se face imprimarea.

Convorbirile înregistrate sunt redate integral în formă scrisă si se atasează la procesul-verbal, cu certificarea pentru autenticitate de către organul de cercetare penală, verificat si contrasemnat de procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală în cauză.

În cazul în care procurorul procedează la interceptări si înregistrări, certificarea pentru autenticitate se face de către acesta, iar verificarea si contrasemnarea, de către procurorul ierarhic superior. Corespondentele în altă limbă decât cea română sunt transcrise în limba română, prin intermediul unui interpret. La procesul-verbal se atasează banda magnetică sau orice alt tip de suport, care contine înregistrarea convorbirii, sigilată cu sigiliul organului de urmărire penală.

Banda magnetică sau orice alt tip de suport cu înregistrarea convorbirii, redarea scrisă a acesteia si procesul-verbal se înaintează instantei care, după ce ascultă procurorul si părtile, hotărăste care dintre informatiile culese prezintă interes în cercetarea si solutionarea cauzei, încheind un proces-verbal în acest sens. Convorbirile sau comunicările care contin secrete de stat sau profesionale nu se mentionează în procesul-verbal. Dacă săvârsirea unor infractiuni are loc prin convorbiri sau comunicări care contin secrete de stat, consemnarea se face în procese-verbale separate, iar dispozitiile art. 97 alin. 3 se aplică în mod corespunzător.

Banda magnetică sau orice alt tip de suport, însotită de transcrierea integrală si copii de pe procesele-verbale, se păstrează la grefa instantei, în locuri speciale, în plic sigilat.

Instanta poate aproba, la cererea motivată a inculpatului, a părtii civile sau a avocatului acestora, consultarea părtilor din înregistrare si din transcrierea integrală, depuse la grefă, care nu sunt consemnate în procesul-verbal.

Instanta dispune prin încheiere distrugerea înregistrărilor care nu au fost folosite ca mijloace de probă în cauză. Celelalte înregistrări vor fi păstrate până la arhivarea dosarului.

Înregistrarea convorbirilor dintre avocat si justitiabil nu poate fi folosită ca mijloc de probă.

Alte înregistrări

Art. 914. - Conditiile si modalitătile de efectuare a interceptărilor si înregistrărilor prevăzute în art. 911-913 sunt aplicabile, în mod corespunzător, si în cazul înregistrării de convorbiri efectuate prin alte mijloace de telecomunicatie, autorizate în conditiile legii.

Înregistrările de imagini

Art. 915. - Dispozitiile art. 911 si 912 se aplică în mod corespunzător si în cazul înregistrării de imagini, iar procedura de certificare a acestora este cea prevăzută în art. 913, cu exceptia redării în formă scrisă, după caz.

Verificarea mijloacelor de probă

Art. 916. - Mijloacele de probă prevăzute în prezenta sectiune pot fi supuse expertizei tehnice la cererea procurorului, a părtilor sau din oficiu.

Înregistrările prevăzute în prezenta sectiune, prezentate de părti, pot servi ca mijloace de probă, dacă nu sunt interzise de lege.”

48. La articolul 97, alineatele 1 si 3 vor avea următorul cuprins:

“Art. 97. - Orice persoană fizică sau persoană juridică, în posesia căreia se află un obiect sau un înscris ce poate servi ca mijloc de probă, este obligată să-l prezinte si să-l predea, sub luare de dovadă, organului de urmărire penală sau instantei de judecată, la cererea acestora.

Dacă obiectul sau înscrisul are caracter secret ori confidential, prezentarea sau predarea se face în conditii care să asigure păstrarea secretului ori a confidentialitătii.”

49. La articolul 98, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 98. - Instanta de judecată, la propunerea procurorului, în cursul urmăririi penale, sau din oficiu, în cursul judecătii, poate dispune ca orice unitate postală sau de transport să retină si să predea scrisorile, telegramele si oricare altă corespondentă, ori obiectele trimise de învinuit sau inculpat, ori adresate acestuia, fie direct, fie indirect.”

50. La articolul 98, după alineatul 1 se introduc alineatele 11 si 12 cu următorul cuprins:

Măsura prevăzută în alin. 1 se dispune dacă sunt întrunite conditiile arătate în art. 911 alin. 1 si potrivit procedurii acolo prevăzute.

Retinerea si predarea scrisorilor, telegramelor si a oricăror alte corespondente ori obiecte la care se referă alin. 1 pot fi dispuse, în scris, în cazuri urgente si temeinic justificate si de procuror, care este obligat să informeze de îndată despre aceasta instanta.”

51. Articolele 100 si 101 vor avea următorul cuprins:

“Perchezitia

Art. 100. - Perchezitia poate fi domiciliară sau corporală.

Când persoana căreia i s-a cerut să predea vreun obiect sau vreun înscris dintre cele arătate în art. 98 tăgăduieste existenta sau detinerea acestora, precum si ori de câte ori există indicii temeinice că efectuarea unei perchezitii este necesară pentru descoperirea si strângerea probelor, instanta de judecată, la cererea procurorului, în cursul urmăririi penale, sau din oficiu, în cursul judecătii, poate dispune, în scris si motivat, efectuarea acesteia. În cazuri urgente si temeinic justificate, în cursul urmăririi penale, si procurorul poate dispune, în scris si motivat, efectuarea perchezitiei, fiind obligat să informeze, de îndată, despre aceasta instanta.

Perchezitia poate fi dispusă numai după ce a fost începută urmărirea penală, cu exceptia infractiunilor flagrante si ori de câte ori legea dispune altfel.

Perchezitia nu poate fi dispusă înainte de începerea urmăririi penale decât cu consimtământul persoanei în cauză.

Perchezitia domiciliară în cursul urmăririi penale

Art. 101. - Perchezitia dispusă în cursul urmăririi penale, potrivit art. 100, se efectuează de procuror sau de organul de cercetare penală, însotit, după caz, de lucrători operativi.”

52. Articolul 103 va avea următorul cuprins:

“Timpul de efectuare a perchezitiei

Art. 103. - Ridicarea de obiecte si înscrisuri, precum si perchezitia domiciliară se pot face între orele 6,00-20,00, iar în celelalte ore numai în caz de infractiune flagrantă sau când perchezitia urmează să se efectueze într-un local public. Perchezitia începută între orele 6,00-20,00 poate continua si în timpul noptii.”

53. La articolul 104, alineatele 1 si 3 vor avea următorul cuprins:

“Art. 104. - Organul judiciar care urmează a efectua perchezitia este obligat ca, în prealabil, să se legitimeze si, în cazurile prevăzute de lege, să prezinte autorizatia dată de instantă sau, după caz, a procurorului.

.…………………………..

Aceste operatiuni se efectuează de organul judiciar în prezenta unor martori asistenti.”

54. La articolul 111, denumirea marginală, partea introductivă si litera a) vor avea următorul cuprins:

“Dispozitii speciale privind unitătile publice si alte persoane juridice

Art. 111. - Dispozitiile din prezenta sectiune se aplică în mod corespunzător si atunci când actele procedurale se efectuează la o unitate dintre cele la care se referă art. 145 din Codul penal sau la o altă persoană juridică, dispozitii care se completează după cum urmează:

a) organul judiciar se legitimează si, după caz, înfătisează reprezentantului unitătii publice sau al altei persoane juridice autorizatia dată;”

55. La articolul 120, alineatul 5 se abrogă.

56. La articolul 128, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 128. - Când una dintre părti sau o altă persoană care urmează să fie ascultată nu cunoaste limba română ori nu se poate exprima, organul de urmărire penală sau instanta de judecată îi asigură în mod gratuit folosirea unui interpret. Interpretul poate fi desemnat sau ales de părti; în acest din urmă caz, el trebuie să fie un interpret autorizat, potrivit legii.”

57. Articolul 136 va avea următorul cuprins:

“Scopul si categoriile măsurilor preventive

Art. 136. - În cauzele privitoare la infractiuni pedepsite cu detentiune pe viată sau cu închisoare, pentru a se asigura buna  desfăsurare a procesului penal ori pentru a se împiedica sustragerea învinuitului sau inculpatului de la urmărirea penală, de la judecată ori de la executarea pedepsei, se poate lua fată de acesta una dintre următoarele măsuri preventive:

a) retinerea;

b) obligarea de a nu părăsi localitatea;

c) obligarea de a nu părăsi tara;

d) arestarea preventivă.

Scopul măsurilor preventive poate fi realizat si prin liberarea provizorie sub control judiciar sau pe cautiune.

Măsura prevăzută în alin. 1 lit. a) poate fi luată de organul de cercetare penală sau de procuror.

Măsurile prevăzute în alin. 1 lit. b) si c) se pot lua de procuror, în cursul urmăririi penale, sau de instanta de judecată, în cursul judecătii.

Măsura prevăzută în alin. 1 lit. d) poate fi luată de instanta de judecată si, în cazurile prevăzute de lege, si de procuror, ca măsură provizorie, în cursul urmăririi penale.

Măsura arestării preventive nu poate fi dispusă în cazul infractiunilor pentru care legea prevede alternativ pedeapsa amenzii.

Liberarea provizorie se dispune de instanta de judecată.

Alegerea măsurii ce urmează a fi luată se face tinându-se seama de scopul acesteia, de gradul de pericol social al infractiunii, de sănătatea, vârsta, antecedentele si alte situatii privind persoana fată de care se ia măsura.”

58. La articolul 1371, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

“Când se dispune arestarea preventivă a învinuitului sau inculpatului, instanta de judecată ori, după caz, procurorul încunostintează despre măsura luată, în termen de 24 de ore, un membru al familiei acestuia ori o altă persoană pe care o desemnează învinuitul sau inculpatul, consemnându-se aceasta într-un proces-verbal.”

59. La articolul 1371, după alineatul 2 se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins:

“Cel retinut poate să ceară să fie încunostintat despre măsura luată un membru de familie sau una dintre persoanele arătate în alin. 2. Atât cererea celui retinut, cât si încunostintarea se consemnează într-un proces-verbal. În mod exceptional, dacă organul de cercetare penală apreciază că acest lucru ar afecta urmărirea penală, îl informează pe procuror, care va decide cu privire la înstiintarea solicitată de retinut.”

60. Articolul 138 va avea următorul cuprins:

“Sesizarea procurorului pentru luarea unor măsuri preventive

Art. 138. - Dacă organul de cercetare penală consideră că este cazul să se ia una dintre măsurile prevăzute în art. 136 alin. 1 lit. b)-d), înaintează în acest sens un referat motivat procurorului.

În cazul măsurilor prevăzute în art. 136 alin. 1 lit. b) si c), procurorul este obligat să se pronunte în termen de 24 de ore.

În cazul măsurii prevăzute în art. 136 alin. 1 lit. d), procurorul, dacă apreciază că sunt întrunite conditiile prevăzute de lege, procedează, după caz, potrivit art. 146 sau 1491.”

61. La articolul 139, alineatul 3 va avea următorul cuprins:

“În cazul în care măsura preventivă a fost luată, în cursul urmăririi penale, de instantă sau de procuror, organul de cercetare penală are obligatia să-l informeze de îndată pe procuror despre schimbarea sau încetarea temeiurilor care au motivat luarea măsurii preventive.”

62. La articolul 139, după alineatul 3 se introduc alineatele 31-35 cu următorul cuprins:

Când măsura preventivă a fost luată, în cursul urmăririi penale, de procuror sau de instantă, procurorul, dacă apreciază că informatiile primite de la organul de cercetare penală justifică înlocuirea sau revocarea măsurii, dispune aceasta ori, după caz, sesizează instanta.

Procurorul este obligat să sesizeze si din oficiu instanta, pentru înlocuirea sau revocarea măsurii preventive luate de către aceasta, când constată el însusi că nu mai există temeiul care a justificat luarea măsurii.

Măsura preventivă se revocă din oficiu si când a fost luată cu încălcarea prevederilor legale, dispunându-se, în cazul retinerii si arestării preventive, punerea de îndată în libertate a învinuitului sau inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză.

De asemenea, dacă instanta constată, pe baza unei expertize medico-legale, că cel arestat preventiv suferă de o boală care îl pune în imposibilitatea de a suporta regimul detentiei, dispune, la cerere sau din oficiu, revocarea măsurii arestării, atât în cazul în care a luat ea această măsură, cât si în cazul arestării provizorii dispuse de procuror.

Măsura arestării preventive poate fi înlocuită cu una dintre măsurile prevăzute de art. 136 alin. 1 lit. b) si c).”

63. La articolul 140, alineatele 2 si 3 vor avea următorul cuprins:

“Măsura arestării preventive încetează de drept si atunci când, înainte de pronuntarea unei hotărâri de condamnare în primă instantă, durata arestării a atins jumătatea maximului pedepsei prevăzute de lege pentru infractiunea care face obiectul învinurii, fără a se putea depăsi, în cursul urmăririi penale, maximele prevăzute în art. 159 alin. 13, precum si în alte cazuri anume prevăzute de lege.

În cazurile arătate în alin. 1 si 2, instanta de judecată, din oficiu sau la sesizarea procurorului, ori procurorul în cazul retinerii sau arestării preventive provizorii, din oficiu sau în urma informării organului de cercetare penală, are obligatia să dispună punerea de îndată în libertate a celui retinut sau arestat, trimitând administratiei locului de detinere o copie de pe dispozitiv sau ordonantă ori un extras cuprinzând următoarele mentiuni: datele necesare pentru identificarea învinuitului sau inculpatului, numărul mandatului de arestare, numărul si data ordonantei, ale încheierii sau hotărârii prin care s-a dispus liberarea, precum si temeiul legal al liberării.”

64. Articolul 1401 va avea următorul cuprins:

“Plângerea împotriva ordonantei organului de cercetare penală sau a procurorului privind măsura retinerii

Art. 1401. - Împotriva ordonantei organului de cercetare penală prin care s-a luat măsura preventivă a retinerii se poate face plângere, înainte de expirarea celor 24 de ore de la luarea măsurii, la procurorul care supraveghează cercetarea penală, iar împotriva ordonantei procurorului prin care s-a luat această măsură se poate face plângere, înainte de expirarea a 24 de ore, la prim-procurorul parchetului sau, după caz, la procurorul ierarhic superior, în conditiile art. 278 alin. 1 si 2.

Procurorul se pronuntă prin ordonantă înainte de expirarea celor 24 de ore de la luarea măsurii retinerii.

Când consideră că măsura retinerii este ilegală sau nu este justificată, procurorul dispune revocarea ei.”

65. După articolul 1401 se introduc articolele 1402 si 1403 cu următorul cuprins:

“Plângerea împotriva ordonantei procurorului privind măsurile preventive prevăzute în art. 136 lit. b) si c)

Art. 1402. - Împotriva ordonantei procurorului prin care se dispune luarea măsurii obligării de a nu părăsi localitatea ori a măsurii obligării de a nu părăsi tara, învinuitul sau inculpatul poate face plângere în termen de 3 zile de la luarea măsurii, la instanta căreia i-ar reveni competenta să judece cauza în primă instantă.

Plângerea se va solutiona în camera de consiliu.

Citarea învinuitului sau inculpatului este obligatorie. Neprezentarea acestuia nu împiedică judecarea plângerii.

Participarea procurorului la judecarea plângerii este obligatorie.

Dosarul va fi înaintat instantei în termen de 24 de ore, iar plângerea se solutionează  în termen de 3 zile.

Instanta se pronuntă în aceeasi zi, prin încheiere.

Când consideră că măsura preventivă este ilegală sau nu este justificată, instanta dispune revocarea ei.

Plângerea învinuitului sau inculpatului împotriva ordonantei procurorului, prin care s-a dispus luarea măsurii preventive, nu este suspensivă de executare.

Dosarul se restituie procurorului în termen de 24 de ore de la solutionarea plângerii.

Calea de atac împotriva încheierii pronuntate de instantă în cursul urmăririi penale privind arestarea preventivă

Art. 1403. - Împotriva încheierii instantei, prin care se dispune, în timpul urmăririi penale, luarea măsurii arestării preventive a învinuitului sau inculpatului, precum si împotriva încheierii prin care se dispune revocarea, înlocuirea, încetarea sau mentinerea arestării preventive, învinuitul sau inculpatul si procurorul pot face recurs la instanta superioară în termen de 24 de ore de la pronuntare, pentru cei prezenti, si de la comunicare, pentru cei lipsă.

Recursul se va solutiona în camera de consiliu.

Învinuitul sau inculpatul arestat va fi adus în fata instantei si va fi ascultat în prezenta apărătorului său. În cazul în care acesta se află internat în spital si din cauza stării sănătătii nu poate fi adus în fata instantei sau în alte cazuri în care deplasarea sa nu este posibilă, recursul va fi examinat în lipsa inculpatului, dar numai în prezenta apărătorului, căruia i se dă cuvântul pentru a pune concluzii.

Participarea procurorului la judecarea recursului este obligatorie.

Dosarul va fi înaintat instantei de recurs în termen de 24 de ore, iar recursul se solutionează în termen de 48 de ore, în cazul arestării învinuitului, si în 3 zile, în cazul arestării inculpatului.

Instanta se pronuntă în aceeasi zi, prin încheiere.

Când consideră că măsura preventivă este ilegală sau nu este justificată, instanta dispune revocarea ei si punerea de îndată în libertate a învinuitului sau inculpatului, dacă acesta nu este arestat în altă cauză.

Recursul învinuitului sau inculpatului împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea măsurii preventive nu este suspensiv de executare.

Dosarul se restituie instantei a cărei încheiere a fost atacată în termen de 24 de ore de la solutionarea recursului.”

66. Articolul 141 va avea următorul cuprins:

“Calea de atac împotriva încheierii pronuntate de instantă în cursul judecătii privind măsurile preventive

Art. 141. - Încheierea dată în primă instantă si în apel, prin care se dispune luarea, revocarea, înlocuirea, încetarea sau mentinerea unei măsuri preventive ori prin care se constată încetarea de drept a arestării preventive, poate fi atacată separat, cu recurs, de procuror sau de inculpat. Termenul de recurs este de 24 de ore si curge de la pronuntare, pentru cei prezenti, si de la comunicare, pentru cei lipsă.

Dosarul va fi înaintat instantei de recurs în termen de 24 de ore, iar recursul se judecă în 3 zile. Instanta de recurs va restitui dosarul primei instante în termen de 24 de ore de la solutionarea recursului.

Recursul declarat împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea sau mentinerea unei măsuri preventive ori prin care s-a constatat încetarea de drept a arestării preventive nu este suspensiv de executare.”

67. La articolul 143, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 143. - Măsura retinerii poate fi luată de organul de cercetare penală fată de învinuit, dacă sunt probe sau indicii temeinice că a săvârsit o faptă prevăzută de legea penală. Organul de cercetare penală este obligat să-l încunostinteze, de îndată, pe procuror cu privire la luarea măsurii retinerii.”

68. La articolul 143, după alineatul 1 se introduc alineatele 11 si 12 cu următorul cuprins:

Organul de cercetare penală va aduce la cunostintă învinuitului că are dreptul să-si angajeze apărător. De asemenea, i se aduce la cunostintă că are dreptul de a nu face nici o declaratie, atrăgându-i-se atentia că ceea ce declară poate fi folosit si împotriva sa.

Măsura retinerii poate fi luată si de procuror, în conditiile alin. 1 si 11, caz în care este încunostintat conducătorul parchetului din care face parte.”

69. La articolul 144, alineatele 1 si 3 vor avea următorul cuprins:

“Măsura retinerii poate dura cel mult 24 de ore. Din durata măsurii retinerii se deduce timpul cât persoana a fost privată de libertate ca urmare a măsurii administrative a conducerii la sediul politiei, prevăzută în art. 31 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Române.

Când organul de cercetare penală consideră că este necesar a se lua măsura arestării preventive, înaintează procurorului, în primele 10 ore de la retinerea învinuitului, o dată cu încunostintarea la care se referă art. 143 alin. 1, un referat motivat. Procurorul, dacă apreciază că sunt întrunite conditiile prevăzute de lege pentru luarea măsurii arestării preventive, procedează, înăuntrul termenului prevăzut în alin. 1, potrivit art. 146.”

70. La articolul 144, după alineatul 3 se introduce alineatul 4 cu următorul cuprins:

“Când măsura retinerii este luată de procuror, dacă acesta consideră că este necesar a se lua măsura arestării preventive, procedează, în termen de 10 ore de la luarea măsurii retinerii, potrivit art. 146.”

71. La articolul 145, alineatele 1 si 2 vor avea următorul cuprins:

“Art. 145. - Măsura obligării de a nu părăsi localitatea constă în îndatorirea impusă învinuitului sau inculpatului de procuror, în cursul urmăririi penale, ori de instanta de judecată, în cursul judecătii, de a nu părăsi localitatea în care locuieste, fără încuviintarea organului care a dispus această măsură. Măsura poate fi luată numai dacă sunt întrunite conditiile prevăzute în art. 143 alin. 1.

În cursul urmăririi penale, durata măsurii prevăzute în alin. 1 nu poate depăsi 30 de zile, afară de cazul când ea este prelungită, în conditiile legii. Măsura obligării de a nu părăsi localitatea poate fi prelungită în cursul urmăririi penale, în caz de necesitate si numai motivat. Prelungirea se dispune de instanta căreia i-ar reveni competenta să judece cauza în fond, fiecare prelungire neputând să depăsească 30 de zile. Dispozitiile art. 159 alin. 7-9 si 13 se aplică în mod corespunzător.”

72. La articolul 145, după alineatul 2 se introduce alineatul 21 cu următorul cuprins:

Copia ordonantei procurorului sau, după caz, a încheierii instantei, rămasă definitivă, se comunică învinuitului sau inculpatului, respectiv sectiei de politie în a cărei rază teritorială locuieste învinuitul sau inculpatul.”

73. După articolul 145 al sectiunii III din capitolul I al titlului IV din partea generală, se introduce sectiunea III1, denumită “Obligarea de a nu părăsi tara”, respectiv articolul 1451, cu următorul cuprins:

"SECTIUNEA III1

Obligarea de a nu părăsi tara

Obligarea de a nu părăsi tara

Art. 1451. - Măsura obligării de a nu părăsi tara constă în îndatorirea impusă învinuitului sau inculpatului, de procuror, în cursul urmăririi penale, sau de instanta de judecată în cursul judecătii, de a nu părăsi tara fără încuviintarea organului care a dispus această măsură.

Dispozitiile art. 145 se aplică în mod corespunzător si în cazul măsurii obligării de a nu părăsi tara.

Copia ordonantei procurorului sau, după caz, a încheierii instantei, rămasă definitivă, se comunică, după caz, învinuitului sau inculpatului si sectiei de politie în a cărei rază teritorială locuieste acesta, organelor competente să elibereze pasaportul, precum si organelor de frontieră. Organele în drept refuză eliberarea pasaportului sau, după caz, ridică provizoriu pasaportul pe durata măsurii.”

74. Articolul 146 va avea următorul cuprins:

“Arestarea învinuitului în cursul urmăririi penale

Art. 146. - Dacă sunt întrunite conditiile prevăzute în art. 143 si există probe din care rezultă vreunul dintre cazurile prevăzute în art. 148, procurorul, din oficiu sau la sesizarea organului de cercetare penală, când consideră că în interesul urmăririi penale este necesară arestarea învinuitului, după ascultarea acestuia numai în prezenta apărătorului ales sau când acesta, fiind înstiintat nu se poate prezenta, a celui numit din oficiu, dispune, prin ordonantă motivată, arestarea preventivă provizorie a acestuia, arătând temeiurile care justifică luarea măsurii si fixând durata arestării provizorii, care nu poate depăsi 3 zile.

Totodată, procurorul emite mandat de arestare preventivă provizorie a învinuitului.

Mandatul cuprinde, în mod corespunzător, mentiunile arătate în art. 151 alin. 3 lit. a)-c), e) si j), precum si numele si prenumele învinuitului si durata pentru care este dispusă arestarea acestuia.

Dacă învinuitul se află în stare de retinere, cele 3 zile se calculează de la data emiterii mandatului de retinere.

În termen de 24 de ore de la emiterea mandatului de arestare preventivă provizorie, procurorul prezintă dosarul cauzei instantei căreia i-ar reveni competenta să judece cauza în fond sau instantei corespunzătoare în a cărei circumscriptie se află locul de detentie, cu propunerea motivată de luare a măsurii arestării preventive a învinuitului, dacă există temeiuri care să justifice această măsură.

La prezentarea dosarului de către procuror, presedintele instantei sau judecătorul delegat de acesta fixează ziua si ora de solutionare a propunerii de arestare preventivă, până la expirarea mandatului de arestare preventivă provizorie emis de procuror, pe care le comunică atât apărătorului ales sau din oficiu cât si procurorului, acesta din urmă fiind obligat să asigure prezenta în fata instantei a învinuitului arestat provizoriu.

Propunerea de arestare preventivă se solutionează în camera de consiliu de un singur judecător.

Învinuitul este adus în fata instantei si va fi asistat de apărător.

Dispozitiile art. 1491 alin. 8 si ale art. 150 se aplică în mod corespunzător.

Participarea procurorului este obligatorie.

După ascultarea învinuitului, instanta admite sau respinge propunerea de arestare preventivă, în aceeasi zi, prin încheiere motivată.

Dacă sunt întrunite conditiile prevăzute în alin. 1, instanta dispune, prin încheiere, arestarea preventivă a învinuitului, înainte de expirarea duratei arestării provizorii dispuse de procuror, arătând în concret temeiurile care justifică luarea măsurii arestării preventive si fixând durata acesteia, care nu poate depăsi 10 zile.

Totodată, instanta, admitând propunerea, emite, de urgentă, mandatul de arestare a învinuitului. Mandatul cuprinde în mod corespunzător mentiunile arătate în art. 151 alin. 3 lit. a)-c), e) si j), precum si numele si prenumele învinuitului si durata pentru care este dispusă arestarea preventivă a acestuia.

Dispozitiile art. 152 alin. 1 se aplică în mod corespunzător.

Împotriva încheierii instantei se poate face recurs în termen de 24 de ore de la pronuntare, pentru cei prezenti, si de la comunicare, pentru cei lipsă.”

75. La articolul 148 alineatul 1, literele b) si e) vor avea următorul cuprins:

“b) infractiunea este flagrantă, iar pedeapsa închisorii prevăzute de lege este mai mare de un an;

e) inculpatul a comis din nou o infractiune ori din datele existente rezultă necesitatea împiedicării săvârsirii unei alte infractiuni;”

76. La articolul 148 alineatul 1, litera g) se abrogă.

77. La articolul 148 alineatul 1, litera h) va avea următorul cuprins:

“h) inculpatul a săvârsit o infractiune pentru care legea prevede pedeapsa detentiunii pe viată alternativ cu pedeapsa închisorii sau pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani si există probe certe că lăsarea sa în libertate prezintă un pericol concret pentru ordinea publică;”

78. La articolul 148 alineatul 1, după litera h) se introduce litera i) cu următorul cuprins:

“i) există date sau indicii suficiente care justifică temerea că inculpatul va exercita presiuni asupra persoanei vătămate sau că va încerca o întelegere frauduloasă cu aceasta.”

79. La articolul 148, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

“În cazurile prevăzute la alin. 1 lit. c)-f) si i), măsura arestării inculpatului poate fi luată numai dacă pedeapsa prevăzută de lege este detentiune pe viată sau închisoare mai mare de 2 ani.”

80. La articolul 149, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 149. - Durata arestării inculpatului nu poate depăsi 30 de zile, afară de cazul când ea este prelungită sau mentinută în conditiile legii. Termenul curge de la data emiterii mandatului, când arestarea a fost dispusă după ascultarea inculpatului, iar în cazul când arestarea a fost dispusă în lipsa inculpatului, termenul curge de la data punerii în executare a mandatului de arestare.”

81. La articolul 149, alineatul 3 se abrogă.

82. După articolul 149 se introduce articolul 1491 cu următorul cuprins:

“Arestarea inculpatului în cursul urmăririi

Art. 1491. - Procurorul, din oficiu sau la sesizarea organului de cercetare penală, dacă penale sunt întrunite conditiile prevăzute în art. 143 si există vreunul dintre cazurile prevăzute în art. 148, când consideră că în interesul urmăririi penale este necesară arestarea inculpatului, după ascultarea acestuia numai în prezenta apărătorului ales sau când acesta, fiind înstiintat nu se poate prezenta, a celui numit din oficiu, dispune, prin ordonantă motivată, arestarea preventivă provizorie a acestuia, arătând temeiurile care justifică luarea măsurii si fixând durata arestării provizorii, care nu poate depăsi 3 zile.

Totodată procurorul emite mandat de arestare preventivă provizorie a inculpatului. Mandatul cuprinde, în mod corespunzător, mentiunile arătate în art. 151 alin. 3 lit. a)-c), e) si j), precum si numele si prenumele inculpatului si durata pentru care este dispusă arestarea acestuia.

Dacă învinuitul se află în stare de retinere, cele trei zile se calculează de la data emiterii mandatului de retinere.

În termen de 24 de ore de la emiterea mandatului de arestare preventivă provizorie, procurorul prezintă dosarul cauzei instantei căreia i-ar reveni competenta să judece cauza în fond sau instantei corespunzătoare în a cărei circumscriptie se află locul de detentie, cu propunerea motivată de luare a măsurii arestării preventive a inculpatului, dacă există temeiuri care să justifice această măsură.

Cu ocazia prezentării dosarului de către procuror, presedintele instantei sau judecătorul delegat de acesta fixează ziua si ora de solutionare a propunerii de arestare preventivă, până la expirarea mandatului de arestare preventivă provizorie emis de procuror, pe care le comunică atât apărătorului ales cât si procurorului, acesta din urmă fiind obligat să asigure prezenta în fata instantei a inculpatului arestat provizoriu.

Propunerea de arestare preventivă se solutionează în camera de consiliu de un singur judecător.

Inculpatul este adus în fata instantei si va fi asistat de apărător.

În cazul în care inculpatul se află în stare de retinere sau de arestare potrivit art. 146 si din cauza stării sănătătii ori din cauză de fortă majoră sau stare de necesitate nu poate fi adus în fata instantei, propunerea de arestare va fi examinată în lipsa inculpatului, în prezenta apărătorului, căruia i se dă cuvântul pentru a formula concluzii.

Dispozitiile art. 150 se aplică în mod corespunzător.

Participarea procurorului este obligatorie.

Instanta admite sau respinge propunerea de arestare preventivă, în aceeasi zi, prin încheiere motivată.

În cazul în care sunt întrunite conditiile prevăzute în alin. 1, instanta dispune, prin încheiere, arestarea preventivă a inculpatului, înainte de expirarea duratei arestării provizorii dispuse de procuror, arătând temeiurile care justifică luarea măsurii arestării preventive si fixând durata acesteia, care nu poate depăsi 30 de zile.

Arestarea inculpatului nu poate fi dispusă decât pentru zilele care au rămas după scăderea din 30 de zile a perioadei în care acesta a fost anterior retinut sau arestat.

Arestarea preventivă a inculpatului se dispune înainte de expirarea duratei arestării învinuitului.

Dispozitiile art. 146 alin. 12 si 13 se aplică în mod corespunzător.

Împotriva încheierii se poate face recurs, în termen de 24 de ore de la pronuntare.

În cazul în care învinuitul care se află în executarea unui mandat de arestare provizorie emis de procuror sau în executarea unui mandat de arestare preventivă emis de instantă devine inculpat, procurorul propune instantei înlocuirea măsurii arestării învinuitului cu măsura arestării inculpatului pentru zilele care au rămas după scăderea din 30 de zile a perioadei în care acesta a fost anterior retinut sau arestat.”

83. Articolul 150 va avea următorul cuprins:

“Ascultarea inculpatului

Art. 150. - Măsura arestării inculpatului poate fi luată numai după ascultarea acestuia de către procuror sau de către instanta de judecată, afară de cazul când inculpatul este dispărut, se află în străinătate ori se sustrage de la urmărire sau de la judecată ori se află în una dintre situatiile prevăzute în art. 1491 alin. 8.

În cazul în care inculpatul este dispărut, se află în străinătate ori se sustrage de la urmărire sau de la judecată, când mandatul a fost emis fără ascultarea inculpatului, acesta va fi ascultat imediat ce a fost prins ori s-a prezentat.”

84. La articolul 152, alineatul 4 va avea următorul cuprins:

Atunci când mandatul de arestare a fost emis de procuror, acesta mentionează pe mandat data prezentării inculpatului si procedează de îndată la ascultarea lui, după care dispune, prin rezolutie motivată, asupra arestării inculpatului.

Dacă între timp cauza a ajuns la instanta de judecată, procurorul îl va trimite pe arestat instantei, iar organul de politie îl va conduce pe arestat în fata instantei.”

85. Articolele 155 si 156 vor avea următorul cuprins:

“Prelungirea duratei arestării în cursul urmăririi penale

Art. 155. - Arestarea inculpatului dispusă de instantă poate fi prelungită, în cursul urmăririi penale, motivat, în caz de necesitate si numai dacă au intervenit elemente noi care să justifice privarea de libertate sau dacă cele ce au determinat arestarea initială impun în continuare privarea de libertate.

În cazul prevăzut în alin. 1, prelungirea duratei arestării inculpatului poate fi dispusă de instanta căreia i-ar reveni competenta să judece cauza în fond sau de instanta corespunzătoare în a cărei circumscriptie se află locul de detinere.

Propunerea pentru prelungirea arestării dispuse în cursul urmăririi penale

Art. 156. - Prelungirea duratei arestării prevăzute în art. 155 se dispune pe baza propunerii motivate a organului care efectuează urmărirea penală.

Propunerea organului de cercetare penală este avizată de procurorul care exercită supravegherea si înaintată de acesta, cu cel putin 5 zile înainte de expirarea duratei arestării, instantei prevăzute în art. 155 alin. 2.

Dacă arestarea a fost dispusă de o instantă inferioară celei competente să acorde prelungirea, propunerea se înaintează instantei competente.

Propunerea se anexează la adresa de sesizare a instantei. În cuprinsul adresei se pot arăta si alte motive care justifică prelungirea arestării decât cele cuprinse în propunere.

Când în aceeasi cauză se găsesc mai multi inculpati arestati pentru care durata arestării preventive expiră la date diferite, procurorul care sesizează instanta pentru unul dintre inculpati va sesiza, totodată, instanta si cu privire la ceilalti inculpati.”

86. Articolele 159 si 160 vor avea următorul cuprins:

“Procedura prelungirii arestării dispuse în cursul urmăririi penale

Art. 159. - Dosarul cauzei va fi depus de procuror, o dată cu sesizarea instantei, cu cel putin 5 zile înainte de expirarea duratei arestării preventive si va putea fi consultat de apărător.

Propunerea de prelungire a arestării se solutionează în camera de consiliu.

Inculpatul este adus în fata instantei si va fi asistat de apărător.

În cazul în care inculpatul arestat se află internat în spital si din cauza stării sănătătii nu poate fi adus în fata instantei sau în alte cazuri deosebite în care deplasarea sa nu este posibilă, propunerea va fi examinată în lipsa inculpatului, dar numai în prezenta apărătorului, căruia i se dă cuvântul pentru a pune concluzii.

Participarea procurorului este obligatorie.

În cazul în care instanta acordă prelungirea, aceasta nu va putea depăsi 30 de zile.

Instanta solutionează propunerea si se pronuntă asupra prelungirii arestării preventive, în termen de 24 de ore de la primirea dosarului, si comunică încheierea celor lipsă de la judecată în acelasi termen.

Încheierea prin care s-a hotărât asupra prelungirii arestării poate fi atacată cu recurs de procuror sau de inculpat în termen de 24 de ore de la pronuntare, pentru cei prezenti, sau de la comunicare, pentru cei lipsă. Recursul se solutionează înainte de expirarea duratei arestării preventive.

Recursul declarat împotriva încheierii prin care s-a dispus prelungirea arestării preventive nu este suspensiv de executare.

Inculpatul este adus la judecarea recursului.

Măsura dispusă de instantă se comunică administratiei locului de detinere, care este obligată să o aducă la cunostintă inculpatului.

Dacă încheierea primei instante care se pronuntă asupra prelungirii arestării preventive nu este atacată cu recurs, instanta este obligată să restituie dosarul procurorului în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de recurs.

Instanta poate acorda si alte prelungiri, fiecare neputând depăsi 30 de zile. Dispozitiile alineatelor precedente se aplică în mod corespunzător. Durata maximă a arestării preventive în cursul urmăririi penale este de un an. În mod exceptional, când pedeapsa prevăzută de lege este detentiunea pe viată sau închisoarea de 10 ani ori mai mare, durata maximă a arestării preventive este de 2 ani.

Prelungirea arestării inculpatului după trimiterea în judecată, până la prima înfătisare

Art. 160. - Când procurorul dispune, prin rechizitoriu, trimiterea în judecată a inculpatului aflat în stare de arest, dosarul se înaintează instantei competente cu cel putin 5 zile înainte de expirarea mandatului de arestare.

Instanta, în camera de consiliu, procedează potrivit art. 3001 si, în cazul în care consideră necesar, prelungeste durata arestării până la prima înfătisare, fără a putea depăsi 30 de zile. Dispozitiile art. 159 alin. 3, 4, 5, 7 si 11 se aplică în mod corespunzător.”

87. După articolul 160 se introduc articolele 160a-160d cu următorul cuprins:

“Mentinerea arestării la prima înfătisare

Art. 160a. - În cauzele în care arestarea inculpatului în cursul urmăririi penale s-a prelungit, potrivit art. 160, instanta, la prima înfătisare, poate dispune mentinerea arestării preventive, în conditiile art. 160c si 3002.

Arestarea inculpatului în cursul judecătii

Art. 160b. - Instanta poate dispune, în cursul judecătii, prin încheiere motivată, arestarea preventivă a inculpatului, dacă sunt întrunite conditiile prevăzute în art. 143 si există vreunul dintre cazurile prevăzute de art. 148. În cursul judecătii în primă instantă arestarea  preventivă este luată pe o durată ce nu poate depăsi 30 de zile.

Încheierea primei instante si a instantei de apel poate fi atacată separat cu recurs.

Termenul de recurs este de 24 de ore si curge de la pronuntare, pentru cei prezenti, si de la comunicare, pentru cei lipsă. Dosarul va fi înaintat instantei de recurs în termen de 24 de ore, iar recursul se judecă în 3 zile. Recursul declarat împotriva încheierii prin care s-a dispus arestarea nu este suspensiv de executare.

Când instanta dispune arestarea inculpatului, emite un mandat de arestare, care va cuprinde, în mod corespunzător, mentiunile prevăzute în art. 151.

Fată de inculpatul care a mai fost anterior arestat în aceeasi cauză, în cursul urmăririi penale sau al judecătii, instanta poate dispune din nou această măsură, dacă au intervenit elemente noi care să facă necesară privarea sa de libertate.

Prelungirea arestării în cursul judecătii

Art. 160c. - În cursul judecătii, în primă instantă, în cazul în care apar elemente noi care fac necesară prelungirea privării de libertate, instanta poate dispune, prin încheiere  motivată, prelungirea arestării pentru cel mult 30 de zile de fiecare dată, fără a putea  depăsi limita prevăzută în art. 140 alin. 2.

Dispozitiile alin. 1 privind prelungirea arestării sunt aplicabile si în cazul în care arestarea s-a dispus în cursul urmăririi penale si s-a mentinut în cursul judecătii în fond a cauzei.

Arestarea si prelungirea arestării inculpatului condamnat de instanta de fond

Art. 160d. - Dacă inculpatul a fost condamnat de instanta de fond la pedeapsa închisorii sau detentiunii pe viată, dispunându-se arestarea ori prelungirea arestării prin hotărâre, la termenul fixat conform art. 375 alin. 1 pentru judecarea apelului sau la termenul fixat conform art. 38512 alin. 1 pentru judecarea recursului, instanta verifică, din oficiu, legalitatea arestării si dispune, prin încheiere motivată, prelungirea sau revocarea acestei măsuri.

În cazul în care s-a dispus arestarea preventivă în cursul judecării apelului sau recursului, se aplică în mod corespunzător dispozitiile art. 160b si ale art. 160c alin. 1.”

88. După articolul 160d din capitolul I al titlului IV din partea generală se introduce sectiunea IV1, respectiv articolele 160e, 160f, 160g si 160h cu următorul cuprins:

“SECTIUNEA IV1

Dispozitii speciale pentru minori

Dispozitii generale

Art. 160e. - Retinerea, arestarea provizorie si arestarea preventivă a minorului se fac potrivit dispozitiilor prevăzute în sectiunile I, II si IV, cu derogările si completările din prezenta sectiune.

Drepturile proprii si regimul special pentru minori

Art. 160f. - Minorilor retinuti sau arestati preventiv li se asigură, pe lângă drepturile prevăzute de lege pentru detinutii preventiv ce au depăsit 18 ani, drepturi proprii si un regim special de detentie preventivă, în raport cu particularitătile vârstei lor, astfel încât măsurile privative de libertate, luate fată de minori în scopul bunei desfăsurări a procesului penal ori al împiedicării sustragerii lor de la urmărirea penală, judecată ori de la executarea pedepsei, să nu prejudicieze dezvoltarea fizică, psihică sau morală a minorului.

Învinuitilor sau inculpatilor minori, retinuti ori arestati preventiv, li se asigură în toate cazurile asistentă juridică obligatorie, organele judiciare fiind obligate să ia măsuri pentru desemnarea unui apărător din oficiu dacă minorul nu si-a ales unul si pentru ca acesta să poată lua contact direct cu minorul arestat si să comunice cu el.

Atunci când se dispune retinerea sau arestarea preventivă a unui învinuit ori inculpat minor se încunostintează despre aceasta imediat, în cazul retinerii, si în termen de 24 de ore, în cazul arestării, părintii, tutorele, persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se află minorul, alte persoane pe care le desemnează acesta, iar în caz de arestare, si serviciul de reintegrare socială a infractorilor si de supraveghere a executării sanctiunilor neprivative de libertate de pe lângă instanta căreia i-ar reveni să judece în primă instantă cauza, consemnându-se aceasta într-un proces-verbal.

În timpul retinerii sau arestării preventive, minorii se tin separat de majori, în locuri anume destinate minorilor arestati preventiv.

Respectarea drepturilor si a regimului special prevăzute de lege pentru minorii retinuti sau arestati preventiv este asigurată prin controlul unui judecător anume desemnat de presedintele instantei, prin vizitarea locurilor de detinere preventivă de către procuror, precum si prin controlul altor organisme abilitate de lege să viziteze detinutii preventiv.

Retinerea minorului la dispozitia organului de cercetare penală sau a procurorului

Art. 160g. - În mod cu totul exceptional, minorul între 14 si 16 ani, care răspunde penal, poate fi retinut la dispozitia procurorului sau a organului de cercetare penală, cu înstiintarea si sub controlul procurorului, pentru o durată ce nu poate depăsi 10 ore, dacă există date certe că minorul a comis o infractiune pedepsită de lege cu detentiunea pe viată sau închisoare de 10 ani ori mai mare.

Retinerea poate fi prelungită numai dacă se impune, prin ordonantă motivată, de procuror, pentru o durată de cel mult 10 ore.

Arestarea preventivă a minorului

Art. 160h. - Minorul între 14 si 16 ani nu poate fi arestat preventiv decât dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta de care este învinuit este detentiunea pe viată sau închisoarea de 10 ani ori mai mare si o altă măsură preventivă nu este suficientă.

Durata arestării inculpatului minor între 14 si 16 ani este, în cursul urmăririi penale sau al judecătii în primă instantă, de cel mult 15 zile. Prelungirea acestei măsuri în cursul urmăririi penale sau al judecătii în primă instantă nu poate fi dispusă decât în mod exceptional, de fiecare dată cu cel mult 15 zile. Arestarea preventivă a minorului în cursul urmăririi penale nu poate să depăsească, în total, 60 de zile.

Inculpatul minor mai mare de 16 ani poate fi arestat preventiv în cursul urmăririi penale sau al judecătii în primă instantă pe o durată de cel mult 20 de zile. Durata măsurii preventive poate fi prelungită în cursul urmăririi penale sau în cursul judecătii în primă instantă, de fiecare dată cu 20 de zile. Arestarea preventivă a inculpatului minor în cursul urmăririi penale nu poate să depăsească, în total, 90 de zile. În mod exceptional, când pedeapsa prevăzută de lege este detentiunea pe viată sau închisoarea de 10 ani ori mai mare, arestarea preventivă a inculpatului minor în cursul urmăririi penale poate fi prelungită până la un an.

Durata arestării învinuitului minor este de cel mult 3 zile.”

89. Articolul 1601 va avea următorul cuprins:

“Modalitătile liberării provizorii

Art. 1601. - În tot cursul procesului penal, învinuitul sau inculpatul arestat preventiv poate cere punerea sa în libertate provizorie, sub control judiciar sau pe cautiune.”

90. La articolul 1602, alineatele 1 si 2 vor avea următorul cuprins:

“Art. 1602. - Liberarea provizorie sub control judiciar se poate acorda în cazul infractiunilor săvârsite din culpă, precum si în cazul infractiunilor intentionate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii ce nu depăseste 12 ani.

Liberarea provizorie sub control judiciar nu se acordă în cazul în care învinuitul sau inculpatul este recidivist ori când există date din care rezultă necesitatea de a-l împiedica să săvârsească alte infractiuni sau că acesta va încerca să zădărnicească aflarea adevărului prin influentarea unor martori sau experti, alterarea ori distrugerea mijloacelor de probă sau prin alte asemenea fapte.”

91. După articolul 1602 se introduc articolele 1602a si 1602b cu următorul cuprins:

“Organul care dispune liberarea provizorie

Art. 1602a. - Liberarea provizorie sub control judiciar se dispune, atât în cursul urmăririi penale, cât si în cursul judecătii, de instanta de judecată.

Organul care efectuează controlul respectării obligatiilor

Art. 1602b. - Controlul modului în care învinuitul sau inculpatul respectă obligatiile stabilite de instantă revine judecătorului delegat cu executarea, precum si procurorului si organului de politie.”

92. Articolele 1603 si 1604 vor avea următorul cuprins:

“Modificarea sau ridicarea controlului judiciar

Art. 1603. - Controlul judiciar instituit de instantă poate fi oricând modificat sau ridicat de aceasta, în total sau în parte, pentru motive temeinice.

Conditiile liberării

Art. 1604. - Liberarea provizorie pe cautiune se poate acorda de instanta de judecată, atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecătii, la cerere, când s-a depus cautiunea si sunt îndeplinite conditiile prevăzute în art. 1602 alin. 1 si 2.

Pe timpul liberării provizorii, învinuitul sau inculpatul este obligat să se prezinte, la chemarea instantei, să comunice orice schimbare de domiciliu sau resedintă si să respecte obligatiile prevăzute în art. 1602 alin. 3 pe care instanta le dispune.”

93. La articolul 1605, alineatele 1, 3 si litera b) a alineatului 4 vor avea următorul cuprins:

“Art. 1605. - Cautiunea garantează respectarea de către învinuit sau inculpat a obligatiilor ce-i revin în timpul liberării provizorii.

Consemnarea cautiunii se face pe numele învinuitului sau inculpatului si la dispozitia instantei care a stabilit cuantumul cautiunii.

b) se constată de instantă, prin încheiere, că nu mai există temeiurile care au justificat măsura arestării preventive;”

94. La articolul 1605 alineatul 4, după litera e) se introduce litera f) cu următorul cuprins:

“f) cererea de liberare provizorie a fost respinsă potrivit art. 1608a alin. 6.”

95. Articolul 1606 va avea următorul cuprins:

“Cererea de liberare provizorie si organul competent să o rezolve

Art. 1606. - Cererea de liberare provizorie poate fi făcută, atât în cursul urmăririi penale, cât si în cursul judecătii, de către învinuit sau inculpat, sotul ori rudele apropiate ale acestuia.

Cererea trebuie să cuprindă numele, prenumele, domiciliul si calitatea persoanei care o face, precum si mentiunea cunoasterii dispozitiilor legii privitoare la cazurile de revocare a liberării provizorii.

În cazul liberării provizorii pe cautiune, cererea trebuie să cuprindă si obligatia depunerii cautiunii si mentiunea cunoasterii dispozitiilor legii privind cazurile de nerestituire a cautiunii.

Rezolvarea cererii, în cursul urmăririi penale, revine instantei căreia i-ar reveni competenta să judece cauza în fond, iar în cursul judecătii, instantei sesizate cu judecarea cauzei.

Cererea depusă la organul de cercetare penală, la procuror ori la administratia locului de detinere se înaintează, în termen de 24 de ore, instantei competente.”

96. Articolele 1607 si 1608 vor avea următorul cuprins:

“Măsurile premergătoare examinării cererii

Art. 1607. - Instanta verifică dacă cererea de liberare provizorie cuprinde mentiunile prevăzute în art. 1606 alin. 2 si 3 si, dacă este cazul, ia măsuri pentru completarea acesteia. Când cererea este depusă la instantă înaintea termenului de judecată, aceste obligatii revin presedintelui, care procedează si la încunostintarea persoanei care a făcut cererea despre termenul de judecare a cererii.

Când cererea este făcută de o altă persoană decât învinuitul sau inculpatul, din cele arătate în art. 1606 alin. 1, instanta îl întreabă pe învinuit sau pe inculpat dacă îsi însuseste cererea, iar declaratia acestuia se consemnează pe cerere.

Examinarea si admiterea în principiu a cererii

Art. 1608. - Instanta examinează, de urgentă, cererea, verificând dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege pentru admisibilitatea în principiu a acesteia.

În cazul cererii de liberare pe cautiune, dacă instanta constată că sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege, stabileste cuantumul cautiunii si termenul în care cautiunea trebuie depusă, încunostintând despre aceasta persoana care a făcut cererea. După depunerea dovezii de consemnare a cautiunii, instanta admite în principiu cererea si fixează termenul pentru solutionarea ei.

Dacă nu sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege si dovada de consemnare a cautiunii nu a fost depusă, cererea se respinge.”

97. După articolul 1608 se introduce articolul 1608a cu următorul cuprins:

Solutionarea cererii

Art. 1608a. - Solutionarea cererii se face după ascultarea învinuitului sau a inculpatului, a concluziilor apărătorului, precum si ale procurorului.

În cazul în care se constată că sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege si cererea este întemeiată, instanta admite cererea si dispune punerea în libertate provizorie a învinuitului sau inculpatului.

Instanta, în cazul admiterii cererii de liberare provizorie, stabileste si obligatiile ce urmează a fi respectate de învinuit sau inculpat.

Copia dispozitivului încheierii rămase definitive ori un extras al acesteia se trimite administratiei locului de detinere si organului de politie în a cărui rază teritorială locuieste învinuitul sau inculpatul. Persoanele interesate se încunostintează.

Administratia locului de detinere este obligată să ia măsuri pentru punerea de îndată în libertate a învinuitului sau inculpatului.

În cazul în care nu sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege, când cererea este neîntemeiată sau când aceasta a fost făcută de către o altă persoană si nu a fost însusită de învinuit sau de inculpat, instanta respinge cererea.”

98. Articolele 1609 si 16010 vor avea următorul cuprins:

“Recursul împotriva încheierilor privind liberarea provizorie

Art. 1609. - Împotriva încheierii prin care s-a admis ori s-a respins cererea de liberare provizorie se poate face recurs de către învinuit sau inculpat ori de către procuror, la  instanta superioară.

Termenul de recurs este de 24 de ore si curge de la pronuntare, pentru cei prezenti, si de la comunicare, pentru cei lipsă.

Dosarul va fi înaintat instantei de recurs în termen de 24 de ore.

Recursul se judecă în termen de două zile.

Recursul se va solutiona în camera de consiliu.

Învinuitul sau inculpatul este adus la judecarea recursului. Participarea procurorului este obligatorie.

Instanta se pronuntă în aceeasi zi asupra admiterii sau respingerii recursului.

Recursul împotriva încheierii prin care s-a respins cererea de liberare provizorie nu este suspensiv de executare.

Dosarul se restituie în termen de 24 de ore de la solutionarea recursului.

Dispozitiile alineatelor precedente se aplică în mod corespunzător si în cazul modificării sau ridicării controlului judiciar.

Revocarea liberării

Art. 16010. - Liberarea provizorie poate fi revocată dacă:

a) se descoperă fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute la data admiterii cererii de liberare provizorie si care justifică arestarea învinuitului sau inculpatului;

b) învinuitul sau inculpatul nu îndeplineste, cu rea-credintă, obligatiile ce-i revin potrivit art. 1602 alin. 3 si art. 1604 alin. 2 sau încearcă să zădărnicească aflarea adevărului ori săvârseste din nou, cu intentie, o infractiune pentru care este urmărit sau judecat.

Revocarea liberării provizorii se dispune de instantă, prin încheiere, cu ascultarea învinuitului sau inculpatului asistat de apărător. Revocarea se dispune si în lipsa învinuitului sau inculpatului, când acesta, fără motive temeinice, nu se prezintă la chemarea făcută.

În caz de revocare a liberării provizorii, instanta dispune arestarea preventivă a învinuitului sau inculpatului si emite un nou mandat de arestare.

Împotriva încheierii instantei prin care s-a dispus revocarea liberării provizorii se poate face recurs.

Dispozitiile art. 1609 se aplică în mod corespunzător.”

99. La articolul 162, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 162. - Dacă procurorul, în cursul urmăririi penale, constată că învinuitul sau inculpatul se află în vreuna dintre situatiile arătate în art. 113 sau 114 din Codul penal, sesizează instanta care, dacă este cazul, dispune luarea, în mod provizoriu, a măsurii de sigurantă corespunzătoare. În cursul judecătii măsura de sigurantă corespunzătoare este dispusă, de asemenea, în mod provizoriu de instanta de judecată.”

100. La articolul 162, după alineatul 1 se introduce alineatul 11 cu următorul cuprins:

Instanta dispune luarea măsurilor de sigurantă prevăzute în alin. 1 numai după ascultarea învinuitului ori inculpatului si în prezenta apărătorului si a procurorului.”

101. La articolul 162, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

Instanta ia măsuri pentru aducerea la îndeplinire a internării medicale provizorii si, totodată, sesizează comisia medicală competentă să avizeze internarea bolnavilor mintali si a toxicomanilor periculosi.”

102. La articolul 163, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 163. - Măsurile asigurătorii se iau în cursul procesului penal de procuror sau de instanta de judecată si constau în indisponibilizarea, prin instituirea unui sechestru, a bunurilor mobile si imobile, în vederea reparării pagubei produse prin infractiune, precum si pentru garantarea executării pedepsei amenzii.”

103. La articolul 163 alineatul 6, litera a) se abrogă.

104. La articolul 164, alineatul 3 va avea următorul cuprins:

“Măsurile asigurătorii dispuse de procuror sau de instanta de judecată pot fi aduse la îndeplinire si prin organele proprii de executare ale unitătii păgubite, în cazul în care aceasta este una dintre cele la care se referă art. 145 din Codul penal.”

105. La articolul 165, alineatul 7 va avea următorul cuprins:

“Obiectele sechestrate se păstrează până la ridicarea sechestrului.”

106. La articolul 168, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 168. - În contra măsurii asigurătorii luate si a modului de aducere la îndeplinire a acesteia, învinuitul sau inculpatul, partea responsabilă civilmente, precum si orice altă persoană interesată se pot plânge procurorului sau instantei de judecată, în orice fază a procesului penal.”

107. La articolul 169, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 169. - Dacă procurorul sau instanta de judecată constată că lucrurile ridicate de la învinuit ori inculpat, sau de la orice persoană care le-a primit spre a le păstra, sunt proprietatea persoanei vătămate ori au fost luate pe nedrept din posesia sau detinerea sa, dispune restituirea acestor lucruri persoanei vătămate. Orice altă persoană care pretinde un drept asupra lucrurilor ridicate poate cere, potrivit dispozitiilor art. 168, stabilirea acestui drept si restituirea.”

108. Articolul 170 va avea următorul cuprins:

“Restabilirea situatiei anterioare

Art. 170. - Procurorul sau instanta de judecată poate lua măsuri de restabilire a situatiei anterioare săvârsirii infractiunii, când schimbarea acelei situatii a rezultat în mod vădit din comiterea infractiunii, iar restabilirea este posibilă.”

109. La articolul 171, alineatele 2 si 3 vor avea următorul cuprins:

Asistenta juridică este obligatorie când învinuitul sau inculpatul este minor, militar în termen, militar cu termen redus, rezervist concentrat sau mobilizat, elev al unei institutii militare de învătământ, internat într-un centru de reeducare sau într-un institut medical educativ, când este arestat chiar în altă cauză ori când organul de urmărire penală sau instanta apreciază că învinuitul ori inculpatul nu si-ar putea face singur apărarea, precum si în alte cazuri prevăzute de lege.

În cursul judecătii, asistenta juridică este obligatorie si în cauzele în care legea prevede pentru infractiunea săvârsită pedeapsa detentiunii pe viată sau pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare.”

110. La articolul 171, după alineatul 4 se introduce alineatul 41 cu următorul cuprins:

“Când asistenta juridică este obligatorie, dacă apărătorul ales nu se prezintă nejustificat la două termene consecutive, după caz, la data stabilită pentru efectuarea unui act de urmărire penală sau la termenul de judecată fixat, îngreunând astfel în mod voit desfăsurarea si solutionarea procesului penal, organul judiciar desemnează un apărător din oficiu care să-l înlocuiască, acordându-i timpul necesar pentru pregătirea apărării, care nu poate fi mai mic de 3 zile, cu exceptia solutionării cererilor privind arestarea preventivă, unde termenul nu poate fi mai mic de 24 de ore.”

111. La articolul 171, alineatul 6 va avea următorul cuprins:

Dacă la judecarea cauzei apărătorul lipseste si nu poate fi înlocuit în conditiile alin. 41, cauza se amână.”

112. La articolul 172, alineatul 4 va avea următorul cuprins:

Persoana retinută sau arestată are dreptul să ia contact cu apărătorul, asigurându-i-se confidentialitatea convorbirilor.”

113. La articolul 173, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 173. - Apărătorul părtii vătămate, al părtii civile si al părtii responsabile civilmente are dreptul să asiste la efectuarea oricărui act de urmărire penală si poate formula cereri si depune memorii.”

114. Articolul 174 va avea următorul cuprins:

“Reprezentarea

Art. 174. - În cursul judecătii învinuitul si inculpatul, precum si celelalte părti pot fi reprezentati, cu exceptia cazurilor în care prezenta învinuitului sau inculpatului este obligatorie.

În cazurile în care legea admite reprezentarea învinuitului sau inculpatului, instanta de judecată, când apreciază necesară prezenta învinuitului sau inculpatului, dispune aducerea lui.”

115. La articolul 177, alineatele 8 si 9 vor avea următorul cuprins:

“Dacă învinuitul sau inculpatul locuieste în străinătate, citarea se face prin scrisoare recomandată, în afară de cazul în care, prin lege, se dispune altfel. Avizul de primire a scrisorii recomandate, semnat de destinatar, tine loc de dovadă a îndeplinirii procedurii de citare.

Citarea altor persoane decât învinuitul sau inculpatul se face potrivit dispozitiilor din prezentul articol. Unitătile la care se referă art. 145 din Codul penal si alte persoane juridice se citează la sediul acestora, iar în cazul neidentificării sediului, citatia se afisează la sediul consiliului local în a cărui rază teritorială s-a săvârsit infractiunea.”

116. La articolul 178, după alineatul 2 se introduce alineatul 21 cu următorul cuprins:

În cazul în care scrisoarea recomandată prin care se citează un învinuit sau inculpat care locuieste în străinătate nu poate fi înmânată datorită refuzului primirii ei sau din orice alt motiv, precum si în cazul în care statul destinatarului nu permite citarea prin postă a cetătenilor săi, citatia se va afisa la sediul parchetului sau al instantei, după caz.”

117. La articolul 178, alineatul 4 va avea următorul cuprins:

“Citatia destinată unei unităti dintre cele la care se referă art. 145 din Codul penal sau altei persoane juridice se predă la registratură sau functionarului însărcinat cu primirea corespondentei. Dispozitiile alin. 2 se aplică în mod corespunzător.”

118. La articolul 183, după alineatul 2 se introduc alineatele 3 si 4 cu următorul cuprins:

“Persoanele aduse cu mandat, potrivit alin. 1 si 2, nu pot rămâne la dispozitia organului judiciar decât timpul strict necesar pentru audierea lor, în afară de cazul când s-a dispus retinerea ori arestarea preventivă a acestora. Persoana adusă cu mandat de aducere este ascultată de îndată de către organul judiciar.”

119. La articolul 184, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

Dacă persoana arătată în mandatul de aducere nu poate fi adusă din motive de boală, cel însărcinat cu executarea mandatului constată aceasta printr-un proces-verbal, care se înaintează de îndată organului de urmărire penală ori instantei de judecată.”

120. La articolul 184, după alineatul 2 se introduce alineatul 21 cu următorul cuprins:

Dispozitiile alin. 2 se aplică si în cazul în care persoana arătată în mandat, cu exceptia învinuitului sau inculpatului, nu poate fi adusă din orice altă cauză.”

121. La articolul 184, după alineatul 3 se introduce alineatul 31 cu următorul cuprins:

“Dacă învinuitul sau inculpatul refuză să se supună mandatului sau încearcă să fugă, va fi constrâns la aceasta.”

122. Articolul 188 va avea următorul cuprins:

“Calcularea termenelor în cazul măsurilor preventive

Art. 188. - În calcularea termenelor privind măsurile preventive, ora sau ziua de la care începe si cea la care se sfârseste termenul intră în durata acestuia.”

123. La articolul 189 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:

“Cheltuielile judiciare prevăzute în alin. 1, avansate de stat, sunt cuprinse distinct, după caz, în bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei, Ministerului Public si Ministerului de Interne.”

124. La articolul 190, alineatele 2, 3 si 6 vor avea următorul cuprins:

“Martorul, expertul si interpretul care sunt salariati au dreptul si la venitul de la locul de muncă, pe durata lipsei de la serviciu, pricinuită de chemarea la organul de urmărire penală sau la instanta de judecată.

Martorul care nu este salariat, dar are venit din muncă, este îndreptătit să primească si o compensare.

Suma care reprezintă venitul arătat în alin. 2 se plăteste de cel la care lucrează martorul, expertul sau interpretul.”

125. La articolul 191, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 191. - În caz de condamnare, inculpatul este obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, cu exceptia cheltuielilor privind interpretii desemnati de organele judiciare, potrivit legii, precum si în cazul în care s-a dispus acordarea de asistentă gratuită, care rămân în sarcina statului.”

126. La articolul 192 alineatul 1 punctul 2, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) inculpat, dacă s-a dispus înlocuirea răspunderii penale sau există o cauză de nepedepsire;”

127. La articolul 192 alineatul 1, partea introductivă a punctului 3 va avea următorul cuprins:

“3. În caz de amnistie, prescriptie sau retragere a plângerii, precum si în cazul existentei unei cauze de nepedepsire, dacă inculpatul cere continuarea procesului penal, cheltuielile judiciare sunt suportate de către:”

128. La articolul 192, după alineatul 5 se introduce alineatul 6 cu următorul cuprins:

“Cheltuielile pentru plata interpretilor desemnati de organele judiciare, potrivit legii, pentru asistarea părtilor rămân, în toate cazurile, în sarcina statului.”

129. Articolul 198 va avea următorul cuprins:

“Abateri judiciare

Art. 198. - Următoarele abateri săvârsite în cursul procesului penal se sanctionează cu amendă judiciară de la 500.000 lei la 2.000.000 lei:

a) neîndeplinirea sau îndeplinirea gresită ori cu întârziere a lucrărilor de citare sau de comunicare a actelor procedurale, de transmitere a dosarelor, precum si a oricăror alte lucrări, dacă prin acestea s-au provocat întârzieri în desfăsurarea procesului penal;

b) neîndeplinirea ori îndeplinirea gresită a îndatoririlor de înmânare ori de comunicare a citatiilor sau a celorlalte acte procedurale, precum si neexecutarea mandatelor de aducere.

Lipsa nejustificată a apărătorului, ales sau desemnat din oficiu, când asistenta juridică a învinuitului sau inculpatului este obligatorie potrivit legii, se sanctionează cu amendă judiciară de la 1.000.000 lei la 2.500.000 lei.

Următoarele abateri săvârsite în cursul procesului penal se sanctionează cu amendă judiciară de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei:

a) lipsa nejustificată a martorului, expertului sau interpretului legal citat;

b) tergiversarea de către expert sau interpret a îndeplinirii însărcinărilor primite;

c) neîndeplinirea de către orice persoană a obligatiei de prezentare, la cererea organului de urmărire penală sau a instantei de judecată, a obiectelor ori înscrisurilor cerute de acestea, precum si neîndeplinirea aceleiasi obligatii de către conducătorul unitătii sau de cel însărcinat cu aducerea la îndeplinire a acestei obligatii;

d) nerespectarea obligatiei de păstrare, prevăzută în art. 109 alin. 5;

e) neluarea de către conducătorul unitătii în cadrul căreia urmează a se efectua o expertiză a măsurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuarea la timp a expertizei;

f) neîndeplinirea, în mod nejustificat, de către organul de cercetare penală a dispozitiilor date de procuror, potrivit legii, sau neprezentarea, în mod nejustificat, procurorului, a dosarelor ori actelor de urmărire penală, în termenul prevăzut de lege;

g) necomunicarea, în mod nejustificat, procurorului, în termenul prevăzut de lege, de către organul de cercetare penală, a începerii urmăririi penale, precum si neexecutarea, de către acesta, în termenul si conditiile prevăzute de lege, a dispozitiilor scrise ale procurorului sau ale instantei de judecată;

h) nerespectarea de către oricare dintre părtile si persoanele care asistă la sedinta de judecată a măsurilor luate de către presedintele completului de judecată potrivit art. 298.

Amenzile judiciare aplicate de procuror sau de instanta de judecată constituie venituri la bugetul de stat si se cuprind distinct în bugetul Ministerului Justitiei, potrivit legii.

Aplicarea amenzii judiciare nu înlătură răspunderea penală, în cazul în care fapta constituie infractiune.”

130. La articolul 201, litera a) a alineatului 2 si alineatul 3 vor avea următorul cuprins:

“a) organele de cercetare ale politiei judiciare;

Ca organe de cercetare ale politiei judiciare functionează lucrători specializati din Ministerul de Interne anume desemnati de ministrul de interne, cu avizul favorabil al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, si îsi desfăsoară activitatea sub autoritatea procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie sau sunt desemnati si functionează în alt mod, potrivit unor legi speciale.”

131. Articolul 207 va avea următorul cuprins:

“Competenta organelor de cercetare ale politiei judiciare

Art. 207. - Cercetarea penală se efectuează de organele de cercetare ale politiei  judiciare, pentru orice infractiune care nu este dată, în mod obligatoriu, în competenta altor organe de cercetare penală.”

132. La articolul 208 alineatul 1, literele a) si d) vor avea următorul cuprins:

a) ofiterii anume desemnati de către comandantii unitătilor militare corp aparte si similare, pentru militarii în subordine. Cercetarea poate fi efectuată si personal de către comandant;

d) ofiterii politiei de frontieră, anume desemnati pentru infractiunile de frontieră;”

133. La articolul 209, alineatele 1 si 3 vor avea următorul cuprins:

“Art. 209. - Procurorul supraveghează urmărirea penală; în exercitarea acestei atributii procurorii conduc si controlează nemijlocit activitatea de cercetare penală a politiei judiciare si a altor organe de cercetare speciale.

Urmărirea penală se efectuează, în mod obligatoriu, de către procuror, în cazul infractiunilor prevăzute în art. 155-173, 174-177, 179, 189 alin. 3-5, art. 190, 191, art. 211 alin. 4, art. 212, 236, 2361, 239, 2391, 250, 252, 254, 255, 257, 265, 266, 267, 2671, 268, 273-276, 2791, 280, 2801, 3022, 317, 323 si 356-361 din Codul penal, în cazurile arătate în art. 27 pct. 1 lit. b)-e), art. 281 pct. 1 lit. b) si c) si pct. 5, art. 282 pct. 1 lit. b) si art. 29 pct. 1 din prezentul cod, în cazul infractiunilor împotriva protectiei muncii, precum si în cazul altor infractiuni date prin lege în competenta sa.”

134. La articolul 209, alineatul 5 va avea următorul cuprins:

Atunci când urmărirea penală este efectuată de procuror, rechizitoriul este supus confirmării prim-procurorului parchetului, iar când urmărirea este făcută de acesta, confirmarea se face de procurorul ierarhic superior. Când urmărirea penală este efectuată de un procuror de la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, rechizitoriul este supus confirmării procurorului-sef de sectie, iar când urmărirea penală este efectuată de acesta, confirmarea se face de către procurorul general al acestui parchet.”

135. La articolul 214 alineatul 1, după litera b) se introduce litera c) cu următorul cuprins:

“c) ofiterii si subofiterii din cadrul Jandarmeriei Române pentru infractiunile constatate pe timpul executării misiunilor specifice”.

136. La articolul 215, denumirea marginală si litera b) a alineatului 1 vor avea următorul cuprins:

“Actele încheiate de comandantii de nave si aeronave, precum si de agentii de politie de frontieră

b) agentii de politie de frontieră, pentru infractiunile de frontieră.”

137. La articolul 218, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 218. - Procurorul conduce si controlează nemijlocit activitatea de cercetare penală a politiei judiciare si a altor organe de cercetare speciale si supraveghează ca actele de urmărire penală să fie efectuate cu respectarea dispozitiilor legale.”

138. La articolul 219, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 219. - Procurorul poate să dea dispozitii cu privire la efectuarea oricărui act de urmărire penală. În cazul organelor de cercetare ale politiei judiciare, organele ierarhic superioare ale acestora nu pot să le dea îndrumări sau dispozitii privind cercetarea penală, procurorul fiind singurul competent în acest sens.”

139. La articolul 219, după alineatul 2 se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins:

“În cazul neîndeplinirii sau al îndeplinirii în mod defectuos, de către organul de cercetare penală, a dispozitiilor date de procuror, acesta va sesiza conducătorul organului de cercetare penală, care are obligatia ca în termen de 3 zile de la sesizare să comunice procurorului măsurile dispuse.”

140. La articolul 222, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 222. - Plângerea este încunostintarea făcută de o persoană fizică sau de o persoană juridică, referitoare la o vătămare ce i s-a cauzat prin infractiune.”

141. La articolul 223, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 223. - Denuntul este încunostintarea făcută de către o persoană fizică sau de către o persoană juridică despre săvârsirea unei infractiuni.”

142. La articolul 223, alineatul 4 se abrogă.

143. După articolul 224 se introduc articolele 2241 - 2244 cu următorul cuprins:

“Actele premergătoare efectuate de investigatorii sub acoperire

Art. 2241. - În cazul în care există indicii temeinice si concrete că s-a săvârsit sau că se pregăteste săvârsirea unei infractiuni contra sigurantei nationale prevăzute în Codul penal si în legi speciale, precum si în cazul infractiunilor de trafic de stupefiante si de arme, trafic de persoane, acte de terorism, spălare a banilor, falsificare de monede ori alte valori, sau a unei infractiuni prevăzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificările si completările ulterioare, ori a unei alte infractiuni grave care nu poate fi descoperită sau ai cărei făptuitori nu pot fi identificati prin alte mijloace, pot fi folositi, în vederea strângerii datelor privind existenta infractiunii si identificarea persoanelor fată de care există presupunerea că au săvârsit o infractiune, investigatori sub o altă identitate decât cea reală.

Investigatorii sub acoperire sunt lucrători operativi din Ministerul de Interne, precum si din organele de stat care desfăsoară, potrivit legii, activităti de informatii pentru realizarea sigurantei nationale, anume desemnati în acest scop, si pot fi folositi numai pe o perioadă determinată, în conditiile prevăzute în art. 2242 si 2243.

Investigatorul sub acoperire culege date si informatii în baza autorizatiei emise potrivit dispozitiilor prevăzute în art. 2242, pe care le pune, în totalitate, la dispozitia organului de urmărire penală.

Autorizarea folosirii investigatorilor sub acoperire

Art. 2242. - Persoanele prevăzute în art. 2241 pot efectua investigatii numai cu autorizarea motivată a procurorului desemnat de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel.

Autorizarea este dată prin ordonantă motivată, pentru o perioadă de cel mult 60 de zile si poate fi prelungită pentru motive temeinic justificate. Fiecare prelungire nu poate depăsi 30 de zile, iar durata totală a autorizării, în aceeasi cauză si cu privire la aceeasi persoană, nu poate depăsi un an.

În cererea de autorizare adresată procurorului se vor mentiona datele si indiciile privitoare la faptele si persoanele fată de care există presupunerea că au săvârsit o infractiune, precum si perioada pentru care se cere autorizarea.

Ordonanta procurorului prin care se autorizează folosirea investigatorului sub acoperire trebuie să cuprindă, pe lângă mentiunile prevăzute la art. 203, următoarele:

a) indiciile temeinice si concrete care justifică măsura si motivele pentru care măsura este necesară;

b) activitătile pe care le poate desfăsura investigatorul sub acoperire;

c) persoanele fată de care există presupunerea că au săvârsit o infractiune;

d) identitatea sub care investigatorul sub acoperire urmează să desfăsoare activitătile autorizate;

e) perioada pentru care se dă autorizarea;

f) alte mentiuni prevăzute de lege.

În cazuri urgente si temeinic justificate se poate solicita autorizarea si a altor activităti decât cele pentru care există autorizare, procurorul urmând să se pronunte de îndată.

Folosirea datelor obtinute de investigatorii sub acoperire

Art. 2243. - Datele si informatiile obtinute de investigatorul sub acoperire pot fi folosite numai în cauza penală si în legătură cu persoanele la care se referă autorizatia emisă de procuror.

Aceste date si informatii vor putea fi folosite si în alte cauze sau în legătură cu alte persoane, dacă sunt concludente si utile.

Măsuri de protectie a investigatorilor sub acoperire

Art. 2244. - Identitatea reală a investigatorilor sub acoperire nu poate fi dezvăluită în timpul ori după terminarea actiunii acestora.

Procurorul competent să autorizeze folosirea unui investigator sub acoperire are dreptul să-i cunoască adevărata identitate, cu respectarea secretului profesional.”

144. La articolul 227, denumirea marginală si alineatul 2 vor avea următorul cuprins:

“Sesizări făcute de persoane cu functii de conducere si de alti functionari

Obligatiile prevăzute în alin. 1 revin si oricărui functionar care a luat cunostintă despre săvârsirea unei infractiuni în legătură cu serviciul în cadrul căruia îsi îndeplineste sarcinile.”

145. La articolul 228, după alineatul 3 se introduce alineatul 31 cu următorul cuprins:

“Rezolutia si procesul-verbal de începere a urmăririi penale, emise de organul de cercetare penală, se supun confirmării motivate a procurorului care exercită supravegherea activitătii de cercetare penală, în termen de cel mult 48 de ore de la data începerii urmăririi penale, organele de cercetare penală fiind obligate să prezinte totodată si dosarul cauzei.”

146. La articolul 228, alineatul 5 va avea următorul cuprins:

“Dacă procurorul constată că nu sunt întrunite conditiile arătate în alin. 4, restituie actele organului de urmărire penală, fie pentru completarea actelor premergătoare, fie pentru începerea urmăririi penale.”

147. La articolul 228, după alineatul 6 se introduce alineatul 61 cu următorul cuprins:

Împotriva rezolutiei de neîncepere a urmăririi penale se poate face plângere la instanta de judecată, potrivit art. 2781 si următoarele.”

148. Articolele 232 si 233 vor avea următorul cuprins:

“Restituirea dosarului pentru începerea sau continuarea cercetării penale

Art. 232. - Dacă procurorul i-a restituit, în temeiul art. 228 alin. 5 sau al art. 231, actele si dosarul, organul de urmărire penală continuă efectuarea actelor premergătoare sau, după caz, începe ori continuă urmărirea penală, procedând la efectuarea acestora, potrivit legii, si tinând seama de împrejurările speciale ale fiecărei cauze.

Arestarea preventivă a învinuitului

Art. 233. - În cursul efectuării cercetării penale, dacă organul de cercetare consideră că sunt întrunite conditiile prevăzute de lege pentru luarea măsurii arestării preventive a învinuitului, face propuneri în acest sens si le înaintează procurorului.

Dacă procurorul, după ce examinează dosarul cauzei, constată că este cazul să se ia măsura arestării preventive a învinuitului, procedează potrivit art. 146.”

149. La articolul 234, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

Organul de cercetare penală, dacă consideră că sunt întrunite si conditiile prevăzute de lege pentru luarea măsurii arestării preventive a inculpatului, procedează în acelasi mod.”

150. Articolul 236 va avea următorul cuprins:

“Arestarea preventivă a inculpatului

Art. 236. - Procurorul sesizat potrivit art. 234, dacă pune în miscare actiunea penală si dacă apreciază că sunt întrunite conditiile prevăzute de lege pentru luarea măsurii arestării preventive a inculpatului, procedează potrivit art. 1491.”

151. La articolul 237, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

Dacă procurorul a pus în miscare actiunea penală, organul de cercetare penală îl cheamă pe inculpat, îi comunică fapta pentru care este învinuit si îi dă explicatii cu privire la drepturile si obligatiile pe care le are. Atunci când inculpatul nu locuieste în tară, organul de cercetare penală va tine seama, la fixarea termenului de prezentare în fata acestuia, de reglementările speciale privind asistenta judiciară internatională în materie penală.”

152. Articolul 238 va avea următorul cuprins:

“Extinderea cercetării penale

Art. 238. - Organul de cercetare penală, dacă constată fapte noi în sarcina învinuitului sau inculpatului ori împrejurări noi care pot duce la schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care s-a dispus începerea urmăririi penale ori s-a pus în miscare actiunea penală sau date cu privire la participarea si a unei alte persoane la săvârsirea acelei fapte, este obligat să facă propuneri procurorului pentru extinderea cercetărilor penale sau schimbarea încadrării juridice. Propunerile se înaintează în cel mult 3 zile de la data constatării faptelor, împrejurărilor sau persoanelor noi. Procurorul va decide, prin ordonantă, în cel mult 5 zile.”

153. La articolul 239, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 239. - În cazul când se constată printr-o expertiză medico-legală că învinuitul sau inculpatul suferă de o boală gravă, care îl împiedică să ia parte la procesul penal, organul de cercetare penală înaintează procurorului propunerile sale împreună cu dosarul, pentru a dispune suspendarea urmăririi penale.”

154. La articolul 240, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

“Ordonanta de suspendare a urmăririi penale se comunică, în copie, învinuitului sau inculpatului si persoanei vătămate. După comunicare, dosarul se restituie organului de cercetare penală.”

155. La articolul 243, alineatul 3 va avea următorul cuprins:

“Atunci când cazul de încetare a urmăririi penale priveste un învinuit sau inculpat arestat, procurorul trebuie să se pronunte asupra încetării urmăririi penale în aceeasi zi în care a primit propunerea de încetare de la organul de cercetare penală. Dacă procurorul a dispus încetarea urmăririi penale, trebuie să ceară de îndată instantei revocarea măsurii arestării preventive. În termen de 24 de ore de la primirea de la procuror a dosarului împreună cu un referat în care se mentionează cazul sau cazurile de încetare a urmăririi penale constatate, instanta dispune, prin încheiere, revocarea măsurii si punerea de îndată în libertate a învinuitului sau inculpatului si restituie dosarul procurorului, în acelasi termen, împreună cu o copie a încheierii.”

156. La articolul 245 alineatul 1, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) revocării măsurilor asigurătorii luate în vederea executării pedepsei amenzii;”

157. La articolul 245, după alineatul 2 se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins:

“În cazul în care încetarea urmăririi penale priveste un învinuit sau inculpat arestat, în ordonantă se va face mentiune si cu privire la revocarea arestării preventive dispusă de instantă, potrivit art. 243 alin. 3.”

158. La articolul 246, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

“În cazul când învinuitul sau inculpatul este arestat preventiv, instanta înstiintează prin adresă administratia locului de detinere, cu dispozitia de a-l pune de îndată în libertate pe învinuit sau inculpat, potrivit art. 243 alin. 3.”

159. La articolul 2491, alineatul 3 va avea următorul cuprins:

“Împotriva ordonantei prin care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală în temeiul art. 10 alin. 1 lit. b1) se poate face plângere în termen de 20 de zile de la înstiintarea prevăzută în art. 246.”

160. La articolul 254, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 254. - Când prezentarea materialului nu a fost posibilă din cauză că inculpatul este dispărut sau s-a sustras de la chemarea înaintea organului de cercetare penală, în referatul care se întocmeste potrivit art. 259 se arată împrejurările concrete din care rezultă cauza împiedicării.”

161. Articolul 257 va avea următorul cuprins:

“Prezentarea materialului de către procuror

Art. 257. - Procurorul, primind dosarul, îl cheamă pe învinuit si îi prezintă materialul de urmărire penală potrivit dispozitiilor art. 250 si următoarele, care se aplică în mod corespunzător.”

162. Articolul 258 va avea următorul cuprins:

Înaintarea dosarului privind pe inculpat

Art. 258. - În cauzele în care actiunea penală a fost pusă în miscare, după completarea cercetării si după îndeplinirea dispozitiilor privitoare la prezentarea materialului de urmărire penală, cercetarea penală se consideră terminată. Organul de cercetare penală înaintează de îndată procurorului dosarul cauzei însotit de un referat.”

163. Articolul 267 va avea următorul cuprins:

Dispozitiile privitoare la măsurile preventive, de sigurantă sau asigurătorii

Art. 267. - În cazul în care procurorul, la întocmirea rechizitoriului potrivit art. 262 pct. 1, consideră că este necesară arestarea inculpatului, fiind întrunite conditiile prevăzute de lege, înaintează instantei, în termen de 24 de ore, rechizitoriul si propunerea de arestare a inculpatului. În acelasi mod procedează procurorul si în cazul în care este necesară luarea măsurilor de sigurantă prevăzute în art. 113 si 114 din Codul penal. În cazul în care procurorul consideră că se impune luarea măsurilor preventive prevăzute în art. 145 si 1451, dispune aceasta prin rechizitoriu.

În cazurile prevăzute în art. 262 pct. 2, art. 265 si 268, procurorul trimite dosarul cauzei la instantă, pentru a dispune asupra prelungirii sau revocării arestării preventive dispuse de aceasta si a măsurilor de sigurantă prevăzute în art. 113 si 114 din Codul penal, luate de instantă în cursul urmăririi penale. În cazul arestării preventive provizorii si al măsurilor preventive prevăzute în art. 145 si 1451, procurorul dispune revocarea acestor măsuri sau, după caz, trimite dosarul cauzei la instantă cu propunerea de prelungire.

Încheierea prin care instanta dispune cu privire la aceste măsuri se trimite procurorului, care face mentiune despre aceasta în ordonanta de scoatere de sub urmărire penală, de încetare a urmăririi penale, de suspendare a urmăririi penale, de restituire sau de  trimitere la organul competent. Prevederile art. 243 alin. 3 si art. 249 alin. 2 se aplică în mod corespunzător.

Procurorul este obligat să dispună asupra mentinerii sau revocării măsurilor de sigurantă, altele decât cele prevăzute în art. 113 si 114 din Codul penal, si a măsurilor asigurătorii luate în cursul urmăririi penale, sau dacă este cazul să ia asemenea măsuri.”

164. La articolul 273, după alineatul 1 se introduc alineatele 11 si 12 cu următorul cuprins:

“Redeschiderea urmăririi penale are loc, de asemenea, când instanta de judecată, potrivit art. 2781, a admis plângerea împotriva ordonantei sau, după caz, a rezolutiei procurorului de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale ori de clasare si a trimis cauza procurorului în vederea redeschiderii urmăririi penale. În cazul în care instanta, potrivit art. 2781, a admis plângerea împotriva rezolutiei de neîncepere a urmăririi penale si a trimis cauza procurorului în vederea începerii urmăririi penale, acesta poate reveni asupra neînceperii urmăririi si dispune începerea urmăririi în conditiile prevăzute de lege.

În cazurile prevăzute în alin. 1 si 11, dacă se consideră pe baza datelor din dosar că se justifică luarea unei măsuri preventive, procurorul procedează potrivit art. 233 sau 236, care se aplică în mod corespunzător. În ordonanta prin care s-a dispus reluarea urmăririi penale, se face mentiune cu privire la luarea acestor măsuri.”

165. Articolul 274 va avea următorul cuprins:

“Durata arestării inculpatului după reluare

Art. 274. - În cazurile de reluare a urmăririi penale prevăzute în art. 270 alin. 1 lit. a) si c) si în art. 273, termenul privitor la măsura arestării inculpatului curge de la data luării  acestei măsuri, dispozitiile art. 1491 alin. 9 aplicându-se în mod corespunzător.

În cazul restituirii cauzei de către instanta de judecată, potrivit art. 272, dacă inculpatul este arestat si instanta mentine arestarea preventivă, termenul de 30 de zile curge de la data pronuntării hotărârii. Instanta trimite dosarul procurorului în termen de 10 zile.

Durata arestării inculpatului poate fi prelungită potrivit art. 155 si 159.”

166. La articolul 275, alineatul 2 se abrogă.

167. Articolul 278 va avea următorul cuprins:

“Plângerea contra actelor procurorului

Art. 278. - Plângerea împotriva măsurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori efectuate pe baza dispozitiilor date de acesta se rezolvă de prim-procurorul parchetului sau, după caz, de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel ori de procurorul sef de sectie al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie.

În cazul când măsurile si actele sunt ale prim-procurorului ori ale procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel sau ale procurorului sef de sectie al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie ori au fost luate sau efectuate pe baza dispozitiilor date de către acestia, plângerea se rezolvă de procurorul ierarhic superior.

În cazul rezolutiei de neîncepere a urmăririi penale sau al ordonantei ori, după caz, al rezolutiei de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale, plângerea se face în termen de 20 de zile de la înstiintarea persoanelor interesate, potrivit art. 228 alin. 6, art. 246 alin. 1 si art. 249 alin. 2.

Dispozitiile art. 275-277 se aplică în mod corespunzător.”

168. După articolul 278 se introduce articolul 2781 cu următorul cuprins:

“Plângerea în fata instantei împotriva rezolutiilor sau ordonantelor a procurorului de netrimitere în judecată

Art. 2781. - După respingerea plângerii făcute conform art. 275-278 împotriva rezolutiei de neîncepere a urmăririi penale sau  ordonantei ori, după caz, a rezolutiei de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale, date de procuror, persoana vătămată, precum si orice alte persoane ale căror interese legitime sunt vătămate pot face plângere în termen de 20 de zile de la data comunicării de către procuror a modului de rezolvare, potrivit art. 277 si 278, la instanta căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenta să judece cauza în primă instantă.

În cazul în care prim-procurorul parchetului sau, după caz, procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel, procurorul sef de sectie al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie ori procurorul ierarhic superior nu a solutionat  plângerea în termenul de 20 de zile prevăzut în art. 277, termenul de 20 de zile prevăzut în alin. 1 curge de la data expirării termenului de 20 de zile.

Dosarul va fi trimis de parchet instantei în termen de 5 zile de la primirea adresei prin care se cere dosarul.

Persoana fată de care s-a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire sau încetarea urmăririi, precum si persoana care a făcut plângerea se citează.

Neprezentarea acestor persoane legal citate nu împiedică solutionarea cauzei. Când instanta consideră că este absolut necesară prezenta persoanei lipsă, poate lua măsuri pentru prezentarea acesteia.

La judecarea plângerii prezenta procurorului este obligatorie.

La termenul fixat pentru judecarea plângerii, instanta dă cuvântul persoanei care a făcut plângerea, persoanei fată de care s-a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire sau încetarea urmăririi si apoi procurorului.

Instanta, judecând plângerea, verifică rezolutia sau ordonanta atacată, pe baza lucrărilor si a materialului din dosarul cauzei si a oricăror înscrisuri noi prezentate.

Instanta pronuntă una dintre următoarele solutii:

a) respinge plângerea, prin sentintă, mentinând solutia din rezolutia sau ordonanta atacată;

b) admite plângerea, prin sentintă, desfiintează rezolutia sau ordonanta atacată si trimite cauza procurorului în vederea începerii sau a redeschiderii urmăririi penale, după caz.

Dispozitiile art. 333 alin. 2 se aplică în mod corespunzător;

c) admite plângerea, prin încheiere, desfiintează rezolutia sau ordonanta atacată si, când probele existente la dosar sunt suficiente pentru judecarea cauzei, retine cauza spre judecare, dispozitiile privind judecarea în primă instantă si căile de atac, aplicându-se în mod corespunzător.

În cazul prevăzut la alin. 8 lit. c), actul de sesizare a instantei, ca primă instantă, îl constituie plângerea persoanei la care se referă alin. 1.

Hotărârea instantei pronuntată potrivit alin. 8 lit. a) si b) poate fi atacată cu recurs de procuror, de persoana care a făcut plângerea, de persoana fată de care s-a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale, precum si de orice persoane ale căror interese legitime sunt vătămate.

În situatia prevăzută în alin. 8 lit. a) persoana în privinta căreia instanta, prin hotărâre definitivă, a decis că nu este cazul să se înceapă ori să se redeschidă urmărirea penală, nu mai poate fi urmărită pentru aceeasi faptă, afară de cazul când s-au descoperit fapte sau împrejurări noi ce nu au fost cunoscute de organul de urmărire penală si nu a intervenit unul dintre cazurile prevăzute în art. 10.

Instanta este obligată să rezolve plângerea în termen de cel mult 20 de zile de la primire si să comunice, de îndată si motivat, persoanei care a făcut plângerea, modul în care aceasta a fost rezolvată.”

169. La articolul 279 alineatul 2, litera c) va avea următorul cuprins:

“c) organului competent să efectueze urmărirea penală, când plângerea prealabilă este îndreptată contra unui judecător, procuror, notar public, militar, judecător si controlor financiar de la camera de conturi judeteană, controlor financiar de la Curtea de Conturi sau contra uneia dintre persoanele arătate în art. 29 pct. 1.”

170. La articolul 300, denumirea marginală va avea următorul cuprins:

“Verificarea sesizării instantei”

171. La articolul 300, alineatul 3 se abrogă.

172. După articolul 300 se introduc articolele 3001 si 3002 cu următorul cuprins:

“Verificarea regularitătii arestării inculpatului la primirea dosarului

Art. 3001. - În cauzele în care inculpatul este trimis în judecată în stare de arest, instanta este datoare să verifice din oficiu, în camera de consiliu, regularitatea luării sau, după caz, a prelungirii arestării preventive, în termen de 48 de ore de la înregistrarea  dosarului la instantă.

Dacă instanta constată că este justificată o nouă prelungire a arestării, dispune, prin încheiere motivată, prelungirea duratei arestării până la prima zi de înfătisare, fără ca aceasta să poată depăsi 30 de zile. Dispozitiile art. 159 alin. 3, 4, 5, 7 si 11 se aplică în mod corespunzător.

Verificarea regularitătii arestării inculpatului la prima înfătisare si în cursul judecătii

Art. 3002. - În cauzele în care inculpatul este arestat, instanta legal sesizată este datoare să verifice, din oficiu, la prima înfătisare, regularitatea luării si prelungirii acestei măsuri.

Dacă instanta constată că prelungirea arestării este justificată, dispune, prin încheiere motivată, prelungirea acestei măsuri.

Prelungirea arestării preventive de către prima instantă se dispune pe o perioadă care nu poate depăsi 30 de zile. Dispozitiile art. 141 se aplică în mod corespunzător.

De asemenea, prima instantă trebuie să verifice, în cursul judecătii, legalitatea si temeinicia luării si prelungirii măsurii arestării, procedând, după caz, potrivit art. 160b si 160c.”

173. La articolul 303, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 303. - Când se constată pe baza unei expertize medico-legale că inculpatul suferă de o boală gravă, care îl împiedică să participe la judecată, instanta dispune, prin încheiere, suspendarea procesului penal până când starea sănătătii inculpatului va permite participarea acestuia la judecată.”

174. La articolul 303, după alineatul 5 se introduce alineatul 6 cu următorul cuprins:

Instanta suspendă, prin încheiere motivată, judecata si în cazul în care a fost ridicată o exceptie de neconstitutionalitate. Suspendarea se dispune până la solutionarea de către Curtea Constitutională a exceptiei. Dacă inculpatul este arestat, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 3002, iar dacă fată de acesta s-a dispus măsura obligării de a nu părăsi localitatea sau măsura obligării de a nu părăsi tara, se aplică, în mod corespunzător, art. 145 si 1451.

Încheierea este supusă recursului în termen de 5 zile de la data pronuntării.”

175. Articolul 304 va avea următorul cuprins:

“Note privind desfăsurarea procesului

“Art. 304. - În cursul sedintei de judecată, grefierul consemnează toate afirmatiile, întrebările si sustinerile celor prezenti, inclusiv ale presedintelui completului de judecată.

Consemnarea se face prin înregistrarea cu mijloace tehnice, urmată de transcriere. În cel mai scurt timp de la terminarea sedintei de judecată si oricum înainte de termenul următor, părtile primesc câte o copie de pe notele grefierului sau de pe transcrierea înregistrărilor.”

176. Articolul 313 va avea următorul cuprins:

“Măsuri premergătoare

Art. 313. - Presedintele instantei, primind dosarul cauzei, fixează de îndată termen de judecată si dispune citarea persoanelor care trebuie să fie chemate la judecată. În cazul în care inculpatul nu locuieste în tară, se aplică în mod corespunzător dispozitiile art. 237 alin. 2.

Citatia trebuie să fie înmânată inculpatului cu cel putin 5 zile înaintea termenului fixat.

În cauzele în care inculpatul este trimis în judecată în stare de arest, presedintele instantei, la primirea dosarului, fixează un termen care, potrivit art. 3001, nu poate fi mai mare de 48 de ore, înăuntrul căruia se comunică citatia împreună cu o copie a actului de sesizare a instantei.”

177. La articolul 315, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 315. - Procurorul este obligat să participe la sedintele de judecată ale judecătoriilor, în cauzele în care instanta de judecată a fost sesizată prin rechizitoriu, în cauzele în care legea prevede pentru infractiunea săvârsită pedeapsa închisorii de 3 ani sau mai mare ori în cauzele în care unul dintre inculpati se află în stare de detentie sau în vreuna dintre situatiile prevăzute în art. 171 alin. 2, precum si în cazul în care se dispune înlocuirea pedepsei amenzii cu cea a închisorii. La sedintele de judecată privind alte infractiuni, procurorul participă când consideră necesar.”

178. La articolul 318, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 318. - La termenul de judecată, după strigarea cauzei si apelul părtilor, presedintele verifică identitatea inculpatului. În cazul când inculpatul se află în stare de detinere, presedintele se încredintează dacă a primit în termenul prevăzut în art. 313 alin. 3 copia actului de sesizare a instantei. Când actul nu a fost comunicat, dacă inculpatul cere, judecata se amână, iar presedintele îi înmânează o copie de pe actul de sesizare a instantei, făcându-se mentiune despre aceasta în încheierea de sedintă.”

179. La articolul 319, alineatul 3 va avea următorul cuprins:

“Martorii, expertii si interpretii prezenti pot fi ascultati, chiar dacă nu au fost citati sau nu au primit citatie, însă numai după ce s-a stabilit identitatea lor, tinându-se seama de dispozitiile art. 861 si următoarele.”

180. La articolul 327, după alineatul 6 se introduce alineatul 7 cu următorul cuprins:

Dispozitiile art. 861-864 se aplică în mod corespunzător, atunci când este cazul.”

181. După articolul 327 se introduce articolul 3271 cu următorul cuprins:

“Art. 3271. - Declaratiile inculpatilor, ale martorilor ori ale altor persoane audiate în cauză, inclusiv întrebările adresate acestora de oricare dintre părti sau de instanta de judecată, se consemnează întocmai în conditiile prevăzute de art. 304.”

182. La articolul 332, alineatele 3 si 4 vor avea următorul cuprins:

“Împotriva hotărârii de desesizare se poate face recurs de către procuror si de orice persoană ale cărei interese au fost vătămate prin hotărâre.

Dosarul este trimis procurorului, imediat după rămânerea definitivă a hotărârii la prima instantă sau în cel mult 5 zile de la pronuntarea hotărârii de către instanta de recurs. În cazul în care inculpatul este arestat, dosarul va fi trimis procurorului după judecarea recursului împotriva încheierii privind arestarea preventivă.”

183. La articolul 338 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:

“Când inculpatul este arestat, instanta trimite dosarul la procuror cu cel putin 8 zile înainte de expirarea mandatului de arestare. Procurorul procedează potrivit dispozitiilor art. 155, 156 si 159.”

184. La articolul 346, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

“Când achitarea s-a pronuntat pentru cazul prevăzut în art. 10 alin. 1 lit. b1) ori pentru că instanta a constatat existenta unei cauze care înlătură caracterul penal al faptei sau pentru că lipseste vreunul dintre elementele constitutive ale infractiunii, instanta poate obliga la repararea pagubei materiale si a daunelor morale, potrivit legii civile.”

185. Articolul 348 va avea următorul cuprins:

“Rezolvarea separată a actiunii civile

Art. 348. - Instanta, chiar dacă nu există constituire de parte civilă, se pronuntă asupra reparării pagubei materiale si a daunelor morale în cazurile prevăzute în art. 17, iar în celelalte cazuri numai cu privire la restituirea lucrului, desfiintarea totală sau partială a unui înscris si restabilirea situatiei anterioare săvârsirii infractiunii.”

186. La articolul 350, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 350. - Instanta are obligatia ca prin hotărâre să se pronunte cu privire la luarea, prelungirea sau revocarea măsurii arestării inculpatului.”

187. La articolul 350 alineatul 3, după litera c) se introduce litera d) cu următorul cuprins:

“d) o măsură educativă.”

188. La articolul 350, alineatul 6 va avea următorul cuprins:

Inculpatul condamnat de prima instantă si aflat în stare de detinere este liberat de îndată ce durata retinerii si a arestării devin egale cu durata pedepsei pronuntate, desi hotărârea nu este definitivă. Liberarea se dispune de administratia locului de detinere. În acest scop i se comunică, îndată după pronuntarea hotărârii, o copie după dispozitiv sau extras, care va cuprinde mentiunile prevăzute în art. 140 alin. 3.”

189. La articolul 357, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 357. - Dispozitivul trebuie să cuprindă datele prevăzute în art. 70 privitoare la persoana inculpatului, solutia dată de instantă cu privire la infractiune, indicându-se, în caz de condamnare, denumirea acesteia si textul de lege în care se încadrează, iar în caz de achitare sau de încetare a procesului penal, cauza pe care se întemeiază potrivit art. 11, precum si solutia dată cu privire la repararea pagubei materiale si a daunelor morale. Când instanta face aplicarea art. 867 din Codul penal, dispozitivul va mentiona dacă cel condamnat va executa pedeapsa în unitatea unde îsi desfăsoară activitatea sau la altă unitate. Când instanta face aplicarea art. 861 din Codul penal, dispozitivul va mentiona măsurile de supraveghere prevăzute în art. 863 alin. 1 din Codul penal, la care trebuie să se supună condamnatul, precum si obligatiile stabilite de instantă potrivit art. 863 alin. 3 din Codul penal.”

190. La articolul 360, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

Inculpatului detinut sau aflat în vreuna dintre situatiile prevăzute în art. 171 alin. 2, care a lipsit de la pronuntarea hotărârii, i se comunică copia dispozitivului hotărârii. De asemenea, copia dispozitivului hotărârii se comunică administratiei locului de detinere.”

191. La articolul 361 alineatul 1, litera d) va avea următorul cuprins:

“d) sentintele pronuntate de sectia penală a Curtii Supreme de Justitie;”

192. La articolul 375, alineatul 4 se abrogă.

193. La articolul 3851 alineatul 1, literele d) si e) vor avea următorul cuprins:

d) sentintele pronuntate de sectia penală a Curtii Supreme de Justitie;

e) deciziile pronuntate, ca instante de apel, de tribunale, tribunale militare teritoriale, curti de apel si Curtea Militară de Apel, cu exceptia deciziilor prin care s-a dispus rejudecarea cauzelor.”

194. La articolul 3851, alineatul 4 va avea următorul cuprins:

“Nu pot fi atacate cu recurs sentintele în privinta cărora persoanele prevăzute în art. 362 nu au folosit calea apelului ori când apelul a fost retras, dacă legea prevede această cale de atac. Persoanele prevăzute în art. 362 pot declara recurs împotriva deciziei pronuntate în apel, chiar dacă nu au folosit apelul, dacă prin decizia pronuntată în apel a fost modificată solutia din sentintă si numai cu privire la această modificare.”

195. La articolul 38510, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 38510. - Recursul trebuie să fie motivat.”

196. La articolul 38510, după alineatul 2 se introduce alineatul 21 cu următorul cuprins:

“În cazul în care nu sunt respectate conditiile prevăzute în alin. 1 si 2, instanta ia în considerare numai cazurile de casare care, potrivit art. 3859 alin. 3, se iau în considerare din oficiu.”

197. La articolul 38511, alineatul 3 va avea următorul cuprins:

“Dispozitiile alin. 2 nu sunt aplicabile în judecarea recursului împotriva încheierilor privind măsurile preventive.”

198. La articolul 386, litera c) va avea următorul cuprins:

“c) când instanta de recurs nu s-a pronuntat asupra unei cauze de încetare a procesului penal dintre cele prevăzute în art. 10 alin. 1 lit. f)-i1), cu privire la care existau probe în dosar;”

199. Articolul 400 se abrogă.

200. La articolul 402, alineatul 3 va avea următorul cuprins:

“Persoana arestată este adusă la judecată.”

201. La articolul 404, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 404. - Odată cu admiterea în principiu a cererii de revizuire instanta poate suspenda motivat, în tot sau în parte, executarea hotărârii supuse revizuirii.”

202. Articolul 409 va avea următorul cuprins:

“Recursul în anulare

Art. 409. - Orice hotărâre definitivă poate fi atacată cu recurs în anulare la Curtea Supremă de Justitie de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, din oficiu sau la cererea ministrului justitiei.”

203. La articolul 410, alineatul 3 va avea următorul cuprins:

“De asemenea, pot fi atacate cu recurs în anulare hotărârile definitive pronuntate în cauzele în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a unui drept prevăzut de Conventia europeană pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Instanta nu va putea obliga statul la plata unor despăgubiri care au fost acordate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului si încasate de victima încălcării unui drept prevăzut de aceasta.”

204. La articolul 410, după alineatul 3 se introduce alineatul 31 cu următorul cuprins:

“În cazul în care repararea prejudiciului a fost acordată potrivit dispozitiilor alin. 3, statul are actiune în regres împotriva aceluia care, cu rea-credintă sau din gravă neglijentă, a provocat situatia generatoare de daune.”

205. Articolul 412 va avea următorul cuprins:

“Suspendarea executării

Art. 412. - După sesizare, Curtea Supremă de Justitie poate dispune, din oficiu, la propunerea procurorului general al parchetului de pe lângă această instantă, sau la cererea părtii, suspendarea executării hotărârii atacate sau poate reveni asupra suspendării acordate.

Dispozitiile alin. 1 se aplică si în cazul în care cel condamnat a început executarea pedepsei.

Aducerea la îndeplinire a dispozitiilor de suspendare a executării hotărârii se face prin instanta de executare.”

206. La articolul 4141, după alineatul 1 se introduce alineatul 11 cu următorul cuprins:

“Când recursul în anulare priveste atât hotărârea primei instante cât si hotărârea instantei de apel sau, după caz, si hotărârea instantei de recurs, în caz de admitere si dispunere a rejudecării, cauza se trimite la prima instantă, dacă toate hotărârile au fost casate, si la instanta de apel sau, după caz, la instanta de recurs, când numai hotărârile acestora au fost desfiintate.”

207. La articolul 4142, alineatele 1 si 2 vor avea următorul cuprins:

“Art. 4142. - Procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, direct, sau ministrul justitiei, prin intermediul procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, are dreptul, pentru a asigura interpretarea si aplicarea unitară a legilor penale si de procedură penală pe întreg teritoriul tării, să ceară Curtii Supreme de Justitie să se pronunte asupra chestiunilor de drept care au primit o solutionare diferită din partea instantelor judecătoresti.

Deciziile pronuntate de Sectiile Unite, prin care se solutionează sesizările, sunt obligatorii si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum si pe pagina de Internet a Curtii Supreme de Justitie. Ele se aduc la cunostintă instantelor si de Ministerul Justitiei.”

208. La articolul 422, după alineatul 3 se introduce alineatul 31 cu următorul cuprins:

“Dispozitiile art. 184 alin. 31 se aplică în mod corespunzător.”

209. La articolul 425 alineatul 3, litera b) va avea următorul cuprins:

“b) în cazul în care cel condamnat nu se găseste în vreuna dintre situatiile prevăzute la lit. a), comunică organului financiar al primăriei localitătii unde domiciliază condamnatul un extras de pe acea parte din dispozitiv care priveste aplicarea amenzii.”

210. La articolul 435, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 435. - În cazul în care măsura obligării la tratament medical sau a internării medicale a fost luată în mod provizoriu în cursul urmăririi penale sau al judecătii, punerea în executare se face de către instanta de judecată care a luat această măsură.”

211. După articolul 439 se introduce articolul 4391 cu următorul cuprins:

“Executarea interdictiei de a reveni în locuinta familiei pe o perioadă determinată

Art. 4391. - Când prin hotărârea de condamnare la pedeapsa închisorii s-a luat măsura de sigurantă prevăzută în art. 1181 din Codul penal, a interdictiei de a reveni în locuinta familiei pe o perioadă determinată, o copie de pe dispozitivul hotărârii se comunică organului de politie în a cărui rază teritorială se află locuinta familiei.

Dacă pedeapsa închisorii se execută într-un loc de detentie, se face mentiune în mandatul de executare a pedepsei închisorii să i se pună în vedere condamnatului, la data liberării să se prezinte la organul de politie, care procedează potrivit alin. 3. Totodată, se trimite o copie de pe dispozitivul hotărârii comandantului locului de detinere.

Organul de politie are îndatorirea să asigure executarea măsurii luate prin supravegherea respectării interdictiei de a nu reveni în locuinta familiei si să sesizeze organul de urmărire penală în caz de sustragere de la executarea măsurii.”

212. La articolul 450, alineatul 4 va avea următorul cuprins:

“Hotărârea instantei este supusă recursului. Termenul de recurs este de 3 zile. Recursul declarat de procuror este suspensiv de executare.”

213. Articolul 466 va avea următorul cuprins:

“Cazuri de aplicare a procedurii speciale

Art. 466. - Infractiunile flagrante pedepsite prin lege cu închisoare mai mare de un an si de cel mult 12 ani, precum si formele agravate ale acestor infractiuni, săvârsite în municipii sau orase, în mijloace de transport în comun, bâlciuri, târguri, porturi, aeroporturi sau gări, chiar dacă nu apartin unitătilor teritoriale arătate mai sus, precum si în orice alt loc aglomerat, se urmăresc si se judecă potrivit dispozitiilor prevăzute în acest capitol, care se completează cu dispozitiile din prezentul cod.”

214. Articolul 468 va avea următorul cuprins:

“Retinerea si arestarea învinuitului sau a inculpatului

Art. 468. - Învinuitul este retinut. Retinerea durează 24 de ore. La sesizarea organului de cercetare sau din oficiu, procurorul poate dispune arestarea învinuitului, care nu poate depăsi două zile, acestea calculându-se de la data expirării ordonantei de retinere.

Dacă procurorul apreciază că sunt suficiente dovezi pentru punerea în miscare a actiunii penale, dă rechizitoriu prin care pune în miscare actiunea penală si dispune trimiterea în judecată si trimite dosarul instantei competente înainte de expirarea mandatului de arestare.

În cazul în care procurorul nu a dispus trimiterea în judecată în termen de 3 zile de la data emiterii ordonantei de retinere, se aplică art. 146 si următoarele.”

215. La articolul 472, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 472. - Presedintele instantei fixează termenul de judecată, care nu poate depăsi 5 zile de la data primirii dosarului, dispunând totodată aducerea cu mandat a martorilor si a părtii vătămate.”

216. Articolul 480 va avea următorul cuprins:

“Dispozitii generale

Art. 480. - Urmărirea si judecarea infractiunilor săvârsite de minori, precum si punerea  în executare a hotărârilor privitoare la acestia se fac potrivit procedurii obisnuite, cu completările si derogările din prezentul capitol si din sectiunea IV1 a cap. I din titlul IV al părtii generale.”

217. La articolul 483, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 483. - Cauzele în care inculpatul este minor se judecă, potrivit regulilor de competentă obisnuite, de către judecători anume desemnati potrivit legii.”

218. La articolul 484, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

“La judecarea cauzei se citează, în afară de părti, autoritatea tutelară si părintii, iar dacă este cazul, tutorele, curatorul, persoana în îngrijirea ori supravegherea căreia se află minorul si serviciul de reintegrare socială a infractorilor si de supraveghere a executării sanctiunilor neprivative de libertate de pe lângă acea instantă, precum si alte persoane a căror prezentă este considerată necesară de către instantă.”

219. Capitolul IV din titlul IV al părtii speciale, respectiv titlul si articolele 504, 505, 506 si 507, vor avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL IV

Repararea pagubei materiale sau a daunei morale în cazul condamnării pe nedrept sau al privării ori restrângerii de libertate în mod nelegal

 

Cazuri care dau dreptul la repararea pagubei

Art. 504. - Persoana care a fost condamnată definitiv are dreptul la repararea de către stat a pagubei suferite, dacă în urma rejudecării cauzei s-a pronuntat o hotărâre definitivă de achitare.

Are dreptul la repararea pagubei si persoana care, în cursul procesului penal, a fost privată de libertate ori căreia i s-a restrâns libertatea în mod nelegal.

Privarea sau restrângerea de libertate în mod nelegal trebuie stabilită, după caz, prin ordonantă a procurorului de revocare a măsurii privative sau restrictive de libertate, prin ordonantă a procurorului de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale pentru cauza prevăzută în art. 10 alin. 1 lit. j) ori prin hotărâre a instantei de revocare a măsurii privative sau restrictive de libertate, prin hotărâre definitivă de achitare sau prin hotărâre definitivă de încetare a procesului penal pentru cauza prevăzută în art. 10 alin. 1 lit. j).

Are drept la repararea pagubei suferite si persoana care a fost privată de libertate după ce a intervenit prescriptia, amnistia sau dezincriminarea faptei.

Felul si întinderea reparatiei

Art. 505. - La stabilirea întinderii reparatiei se tine seama de durata privării de libertate sau a restrângerii de libertate suportate, precum si de consecintele produse asupra persoanei ori asupra familiei celui privat de libertate sau a cărui libertate a fost restrânsă.

Reparatia constă în plata unei sume de bani sau, tinându-se seama de conditiile celui îndreptătit la repararea pagubei si de natura daunei produse, în constituirea unei rente viagere ori în obligatia ca, pe cheltuiala statului, cel privat de libertate sau a cărui libertate a fost restrânsă să fie încredintat unui institut de asistentă socială si medicală.

Persoanelor îndreptătite la repararea pagubei, care înainte de privarea de libertate erau încadrate în muncă, li se calculează, la vechimea în muncă stabilită potrivit legii, si timpul cât au fost private de libertate.

Reparatia este, în toate cazurile, suportată de stat, prin Ministerul Finantelor Publice.

Actiunea pentru repararea pagubei

Art. 506. - Actiunea pentru repararea pagubei poate fi pornită de persoana îndreptătită, potrivit art. 504, iar după moartea acesteia poate fi continuată sau pornită de către persoanele care se aflau în întretinerea sa.

Actiunea poate fi introdusă în termen de 18 luni de la data rămânerii definitive, după caz, a hotărârilor instantei de judecată sau a ordonantelor procurorului, prevăzute în art. 504.

Pentru obtinerea reparării pagubei, persoana îndreptătită se poate adresa tribunalului în a cărui circumscriptie domiciliază, chemând în judecată civilă statul, care este citat prin Ministerul Finantelor Publice.

Actiunea este scutită de taxa judiciară de timbru.

Actiunea în regres

Art. 507. - În cazul în care repararea pagubei a fost acordată potrivit art. 506, statul are actiune în regres împotriva aceluia care, cu rea-credintă sau din gravă neglijentă, a provocat situatia generatoare de daune.”

220. Articolul 513 va avea următorul cuprins:

“Conditiile si modalitătile de realizare

Art. 513. - Conditiile si modalitătile de realizare a asistentei judiciare internationale în materie penală sunt cele stabilite prin dispozitiile cuprinse în legea specială si în prezentul capitol, dacă prin conventiile internationale nu se prevede altfel.”

221. După articolul 522 se introduce sectiunea IV cu titlul “Rejudecarea în caz de extrădare”, respectiv articolul 5221 cu următorul cuprins:

“SECTIUNEA IV

Rejudecarea în caz de extrădare

Rejudecarea celor judecati în lipsă în caz de extrădare

Art. 5221. - În cazul în care se cere extrădarea unei persoane judecate si condamnate în lipsă, cauza va putea fi rejudecată de către instanta care a judecat în primă instantă, la cererea condamnatului.

Dispozitiile art. 405-408 se aplică în mod corespunzător.”

Art. II. - Următorii termeni din Codul de procedură penală si din alte legi cu dispozitii de procedură penală se înlocuiesc astfel:

- “rază teritorială”, cu “circumscriptie”, ori de câte ori se referă la instantele judecătoresti si la parchetele de pe lângă acestea;

- “organe de cercetare ale politiei”, cu “organe de cercetare ale politiei judiciare”.

Art. III. - 1. Lucrătorii din Ministerul de Interne specializati în efectuarea activitătilor de constatare a infractiunilor, de strângere a datelor în vederea începerii urmăririi penale si de cercetare penală, prevăzuti în art. 201 din Codul de procedură penală, fac parte din politia judiciară.

2. Organele de politie judiciară îsi desfăsoară activitatea, în mod nemijlocit, sub conducerea, supravegherea si controlul procurorului, fiind obligate să aducă la îndeplinire toate dispozitiile acestuia.

3. Lucrătorii de politie judiciară din structurile teritoriale îsi îndeplinesc atributiile, în mod nemijlocit, sub autoritatea si controlul prim-procurorilor parchetelor de pe lângă judecătorii si tribunale, corespunzător arondării acestora.

Procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curtile de apel îsi exercită autoritatea si controlul nemijlocit asupra lucrătorilor de politie judiciară din circumscriptia curtii de apel.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie îsi exercită autoritatea si controlul direct sau prin procurori desemnati asupra organelor de politie judiciară din Inspectoratul General al Politiei Române si din întregul teritoriu.

4. Lucrătorii de politie care nu fac parte din organele de politie judiciară au dreptul si obligatia de a efectua orice act de constatare a săvârsirii infractiunilor, încunostintând despre aceasta, de îndată, procurorul sau organele de cercetare ale politiei judiciare, cu înaintarea totodată a actelor de constatare.

5. Eliberarea din functie a lucrătorilor de politie judiciară nu se poate dispune decât cu avizul procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie.

Lucrătorii de politie judiciară nu pot primi de la organele ierarhic superioare nici o altă însărcinare, în afara unor situatii si evenimente exceptionale sau în realizarea sarcinilor de pregătire si perfectionare profesională.

6. Promovarea în functie a lucrătorilor de politie judiciară se face numai cu avizul procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie.

7. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către lucrătorii de politie judiciară a obligatiilor ce le revin, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie poate propune ministrului de interne eliberarea din functia de lucrător de politie judiciară.

8. Pentru faptele de indisciplină săvârsite de organele de cercetare penală ale politiei judiciare, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie poate solicita ministrului de interne declansarea procedurii pentru angajarea răspunderii disciplinare.

Art. IV. - Legea privind organizarea si functionarea Politiei Române nr. 218/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 9 mai 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - (1) Ministrul de interne, cu avizul procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, desemnează politisti care au calitatea de organe de cercetare ale politiei judiciare.

(2) Urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de procuror în cazul infractiunilor săvârsite de politistii care au calitatea de organe de cercetare ale politiei judiciare.

(3) Infractiunile săvârsite de politistii care au calitatea de organe de cercetare ale politiei judiciare se judecă în primă instantă de către:

a) tribunal, în cazul politistilor prevăzuti în art. 14 alin. (2) pct. II din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului;

b) curtea de apel, în cazul politistilor prevăzuti în art. 14 alin. (2) pct. I lit. e)-j) din Legea nr. 360/2002;

c) Curtea Supremă de Justitie, în cazul politistilor prevăzuti în art. 14 alin. (2) pct. I lit. a)-d) din Legea nr. 360/2002.”

2. La articolul 33, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 33. - (1) Pentru prevenirea si combaterea coruptiei, a criminalitătii transfrontaliere, a traficului de fiinte umane, terorismului, traficului de droguri, spălării banilor, infractiunilor informatice si a crimei organizate, precum si a altor infractiuni grave care nu pot fi descoperite sau ai căror făptuitori nu pot fi identificati prin alte mijloace, la propunerea - inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei Române, cu aprobarea ministrului de interne, Politia Română poate să folosească si politisti sub acoperire, în conditiile prevăzute în Codul de procedură penală. În situatii exceptionale, dacă există indicii temeinice că s-a săvârsit sau că se pregăteste săvârsirea uneia dintre infractiunile mentionate, care nu poate fi descoperită sau ai cărei făptuitori nu pot fi identificati prin alte mijloace, Politia Română poate folosi informatori.”

Art. V. - Legea privind Statutul politistului nr. 360/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, se modifică după cum urmează:

- Articolul 64 se abrogă.

Art. VI. - Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

- La articolul 28, alineatul 4 va avea următorul cuprins:

Dispozitiile procurorului ierarhic superior sunt obligatorii pentru procurorii în subordine dacă sunt date în scris si sunt în conformitate cu legea. Nu vor putea fi date, însă, dispozitii pentru neefectuarea actelor care se pot îndeplini, potrivit legii, într-o cauză penală. Procurorul este liber să prezinte în instantă concluziile pe care le consideră întemeiate, potrivit legii, tinând seama de probele administrate în cauză.”

Art. VII. - Legea Curtii Supreme de Justitie nr. 56/1993, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 8 februarie 1999, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolele 21 si 22 vor avea următorul cuprins:

“Art. 21. - Sectiile Curtii Supreme de Justitie au următoarele competente: Sectia civilă judecă recursurile:

a) în cauzele civile prevăzute de Codul de procedură civilă, în afară de cele date în competenta altor sectii prin prezenta lege sau prin legi speciale;

b) contra hotărârilor pronuntate în litigii de muncă, în cazurile determinate de lege;

c) în orice cauze privind alte materii care nu au fost date în competenta altor sectii.

Sectia penală judecă recursurile:

a) în materie penală, în cazurile prevăzute de Codul de procedură penală sau de legi speciale;

b) contra hotărârilor pronuntate în materie penală de Curtea Militară de Apel.

Sectia comercială judecă recursurile contra hotărârilor pronuntate în materie comercială, în cazurile determinate de lege.

Sectia de contencios administrativ judecă recursurile:

a) în materie de contencios administrativ, în cazurile determinate de lege;

b) în materie de expropriere;

c) în materie fiscală, cu exceptia litigiilor care sunt date prin legi speciale în competenta altor instante.

Art. 22. - Sectiile Curtii Supreme de Justitie, în raport cu competenta fiecăreia, judecă recursurile în anulare declarate împotriva hotărârilor definitive pronuntate de judecătorii, tribunale, curti de apel si instantele militare.”

2. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - Completul de 9 judecători judecă recursurile în cauzele judecate în primă instantă de sectiile Curtii Supreme de Justitie si recursurile în anulare, în cauzele în care sectiile Curtii au pronuntat sentinte rămase definitive prin nerecurare ori decizii în solutionarea recursurilor ordinare sau au pronuntat decizii în solutionarea recursurilor în supraveghere ori a recursurilor extraordinare declarate în cauzele penale.”

3. La articolul 26, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) judecarea recursurilor în anulare în cauzele în care Completul de 9 judecători a pronuntat decizii în recurs, precum si în cauzele în care Completul de 7 judecători a pronuntat, înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 45/1993 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, decizii de solutionare a recursului extraordinar sau a recursului în supraveghere;”

Art. VIII. - Legea nr. 54/1993 pentru organizarea instantelor si parchetelor militare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 13 mai 1999, se modifică si se completează după cum urmează:

- Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Circumscriptiile instantelor militare si ale parchetelor militare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului justitiei.”

Art. IX. - 1. Cauzele aflate în curs de urmărire penală la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi urmărite de organele de urmărire penală competente potrivit acestei legi.

Actele si lucrările efectuate potrivit legii anterioare, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, rămân valabile.

2. Mandatul de arestare preventivă emis de procuror până la intrarea în vigoare a prezentei legi îsi produce în continuare efectele si după această dată.

În cazurile în care arestarea preventivă dispusă de procuror nu a fost supusă controlului instantei, procurorul, în 24 de ore de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prezintă dosarul cauzei instantei căreia i-ar reveni competenta să judece cauza în fond, cu propunerea motivată de luare a măsurii arestării preventive, pentru zilele care au rămas după scăderea din 30 de zile a perioadei în care învinuitul sau inculpatul a fost arestat. Instanta va proceda potrivit art. 146 sau, după caz, art. 1491 din Codul de procedură penală.

3. Cauzele aflate în curs de judecată, la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor continua să fie judecate de instantele competente, potrivit dispozitiilor aplicabile anterior acestei date. În caz de admitere a apelului sau a recursului, dacă se dispune desfiintarea sau, după caz, casarea hotărârii si rejudecarea cauzei, aceasta se va judeca de instanta competentă, potrivit prezentei legi.

4. Cauzele aflate în curs de judecată la instantele militare, la data intrării în vigoare a prezentei legi, date în competenta instantelor civile, vor continua să fie judecate de instantele militare, potrivit legii anterioare.

5. În cazul rezolutiilor de neîncepere a urmăririi penale, al ordonantelor ori, după caz, al rezolutiilor de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale, date de procuror până la intrarea în vigoare a prezentei legi, termenul de introducere a plângerii prevăzute în art. 2781 din Codul de procedură penală este de un an si curge de la intrarea în vigoare a prezentei legi, dacă nu s-a împlinit termenul de prescriptie a răspunderii penale.

Art. X. - Ori de câte ori alte legi prevăd dispozitii referitoare la dispunerea de către procuror a luării, mentinerii, revocării ori încetării măsurii arestării preventive, a liberării provizorii si a obligării de a nu părăsi localitatea, a măsurilor de sigurantă prevăzute în art. 113 si 114 din Codul penal, a interceptării si înregistrării convorbirilor, a perchezitiilor, a retinerii si predării corespondentei si a obiectelor trimise de învinuit sau de inculpat ori adresate acestuia, se aplică, în mod corespunzător, dispozitiile prevăzute în art. I din prezenta lege.

Art. XI. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se pune în aplicare după cum urmează:

1. dispozitiile privind arestarea preventivă si perchezitia, de la data intrării în vigoare a legii;

2. celelalte dispozitii, de la data de 1 ianuarie 2004.

Art. XII. - Codul de procedură penală, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 12 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74

alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 24 iunie 2003.

Nr. 281.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Codului de procedură penală si a unor legi speciale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea si completarea Codului de procedură penală si a unor legi speciale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 23 iunie 2003.

Nr. 410.