MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 473         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 2 iulie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            285. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărtii electronice de identitate

 

            414. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărtii electronice de identitate

 

            286. - Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului

 

            415. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii nr. 68/1992 pentru  alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului

 

            291. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2003 privind vânzarea unor pachete de actiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A.

 

            420. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2003 privind vânzarea unor pachete de actiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A.

 

            292. - Lege privind organizarea si functionarea asezămintelor culturale

 

            421. - Decret pentru promulgarea Legii privind organizarea si functionarea asezămintelor culturale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            728. - Hotărâre privind înfiintarea Muzeului de Artă “Vasile Grigore - pictor si colectionar”

 

            729. - Hotărâre privind autorizarea Ministerului Culturii si Cultelor si a Ministerului Finantelor Publice de a accepta două donatii cu sarcini în favoarea statului român

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            788. - Ordin al ministrului finantelor publice privind aprobarea Procedurii de restituire proportională ataxei de autorizare aferente perioadei de nefunctionare a activitătilor de comercializare a mărfurilor în regim duty-free

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărtii electronice de identitate

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 69 din 29 august 2002 privind regimul juridic al cărtii electronice de identitate, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 31 august 2002, cu următoarele modificări si completări:

            1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

            “Art. 1. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2004 se introduce cartea electronică de identitate.

            (2) Cartea electronică de identitate contine date în format tipărit si în formă electronică.”

            2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

            “Art. 2. - (1) Cartea electronică de identitate contine, în format tipărit si în formă electronică, datele înscrise înprezent pe cartea de identitate, precum si grupa sanguină.

            (2) Cartea electronică de identitate contine, în formă electronică, si datele înscrise în prezent în permisul de conducere, cartea de alegător si date referitoare la asigurarea medicală, asigurarea socială si semnătura electronică.

            (3) Cartea electronică de identitate poate contine si alte categorii de date, stabilite prin hotărâre a Guvernului.”

            3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

            “Art. 3. - (1) Cărtile electronice de identitate se eliberează de către serviciile publice comunitare de evidentă a persoanelor din cadrul consiliilor locale.

            (2) Coordonarea si controlul metodologic al activitătii de eliberare a cărtilor electronice de identitate se asigură în mod unitar de Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor.”

            4. După articolul 3 se introduce articolul 31 cu următorul cuprins:

            “Art. 31. - Cărtile electronice de identitate se eliberează începând cu data de 1 ianuarie 2004.”

            5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

            “Art. 4. - (1) Autoritătile publice centrale si locale, precum si serviciile descentralizate judetene au obligatia să asigure echipamentele si programele informatice necesare în vederea accesului nestingherit al cetătenilor la serviciile electronice ale administratiei publice.

            (2) Asigurarea cu echipamente si programe informatice a autoritătilor si institutiilor publice se va realiza esalonat astfel:

            a) în municipiile resedintă de judet, până la data de 31 iulie 2005;

            b) în celelalte municipii si orase, până la data de 31 decembrie 2006;

            c) în comune, până la data de 31 decembrie 2007.”

            6. După articolul 4 se introduce articolul 41 cu următorul cuprins:

            “Art. 41. - (1) Actualele cărti de identitate si buletine de identitate pot fi folosite în continuare, până la înlocuirea lor cu cartea electronică de identitate, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2007.

            (2) Până la data prevăzută, după caz, la art. 4 alin. (2) serviciile publice comunitare de evidentă a persoanelor vor emite în continuare cărti de identitate.”

            7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

            “Art. 5. - În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante Guvernul va adopta, prin hotărâre, normele metodologice privind aplicarea prevederilor prezentei ordonante, precum si forma si continutul cărtii electronice de identitate.”

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 12 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 26 iunie 2003.

Nr. 285.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărtii electronice de identitate

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărtii electronice de identitate si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 25 iunie 2003.

Nr. 414.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea si completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Art. I. - Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

            1. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins: “Autoritatea Electorală Permanentă  si birourile electorale”

            2. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

            “Art. 23. - (1) În scopul asigurării conditiilor logistice necesare aplicării întocmai a dispozitiilor legale privitoare la exercitarea dreptului de vot, precum si a conditiilor corespunzătoare pentru buna desfăsurare a operatiunilor electorale, se înfiintează Autoritatea Electorală Permanentă.

Pentru organizarea si desfăsurarea fiecărei campanii electorale si a fiecărui scrutin se organizează Biroul Electoral Central, birouri electorale de circumscriptie electorală si birouri electorale ale sectiilor de votare.

            (2) Organismele electorale prevăzute la alin. (1) sunt alcătuite numai din cetăteni cu drept de vot. Candidatii nu pot fi presedinte sau vicepresedinti ai Autoritătii Electorale Permanente si nici membri ai birourilor electorale.

            (3) În îndeplinirea atributiilor ce revin organismelor electorale, membrii acestora exercită o functie ce implică autoritatea de stat. Exercitarea corectă si impartială a functiei de membru al organismelor electorale este obligatorie.

            Nerespectarea obligatiei atrage răspunderea juridică.”

            3. După articolul 23 se introduc articolele 231-234 cu următorul cuprins:

            “Art. 231. - (1) Autoritatea Electorală Permanentă este o institutie administrativă autonomă, cu competentă generală, care asigură, la nivel national, aplicarea unitară, în intervalul dintre două perioade electorale, a dispozitiilor legale privitoare la organizarea si desfăsurarea alegerilor, urmăreste si sprijină dotarea cu logistica necesară acestora, precum si realizarea operatiunilor specifice, în intervalul dintre două perioade electorale.

            (2) În întelesul prezentei legi, perioada electorală este intervalul de timp care începe la data aducerii la cunostintă publică a datei alegerilor si se încheie o dată cu comunicarea oficială a rezultatului scrutinului. Perioada electorală cuprinde campania electorală, desfăsurarea efectivă a votării, centralizarea voturilor, stabilirea rezultatului votării, atribuirea mandatelor si publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            (3) Autoritatea Electorală Permanentă este condusă de un presedinte, cu rang de secretar de stat, numit prin hotărâre comună a Senatului si a Camerei Deputatilor dintre personalitătile cu pregătire si experientă în domeniul juridic sau administrativ.

            (4) Presedintele este ajutat de 2 vicepresedinti, cu rang de subsecretar de stat, unul numit de Presedintele României, iar celălalt de primul-ministru.

            (5) Presedintele si vicepresedintii nu pot fi membri ai unui partid politic.

            (6) Mandatul presedintelui si mandatele vicepresedintilor Autoritătii Electorale Permanente sunt de câte 8 ani si pot fi reînnoite.

            (7) Presedintele si vicepresedintii pot fi revocati din functie, pentru motive temeinice, de către autoritătile care  i-au numit.

            (8) Cheltuielile curente si de capital ale Autoritătii Electorale Permanente se asigură de la bugetul de stat.

            Art. 232. - (1) Autoritatea Electorală Permanentă are un aparat propriu de specialitate.

            (2) Organizarea si functionarea aparatului propriu al Autoritătii Electorale Permanente, numărul de posturi, statutul personalului, atributiile acestuia si structura organizatorică se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

            (3) Autoritatea Electorală Permanentă poate avea filiale de lucru în fiecare dintre regiunile de dezvoltare. Înfiintarea filialelor de lucru, numărul de posturi, atributiile si raporturile acestora cu Autoritatea Electorală Permanentă se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acesteia.

            (4) Salarizarea personalului din aparatul de specialitate al Autoritătii Electorale Permanente se stabileste prin lege.

            Art. 233. - Autoritatea Electorală Permanentă prezintă Parlamentului, anual, un raport asupra activitătii sale.

            Art. 234. - (1) Autoritatea Electorală Permanentă exercită următoarele atributii în intervalul dintre două perioade electorale:

            a) elaborează propuneri privitoare la asigurarea logisticii necesare desfăsurării alegerilor si urmăreste modul de îndeplinire a propunerilor;

            b) urmăreste modul de identificare a localurilor sectiilor de votare si a sediilor birourilor electorale;

            c) urmăreste si asigură realizarea din timp a dotărilor specifice sectiilor de votare: urne si cabine tipizate, stampile, tusiere, recipiente pentru transportul buletinelor de vot si altele asemenea;

            d) urmăreste modul de asigurare a fondurilor necesare realizării esalonate, din timp, a logisticii necesare;

            e) elaborează sisteme de protectie a sectiilor de votare, a buletinelor de vot si a celorlalte documente specifice procesului electoral;

            f) monitorizează si controlează modul de întocmire, actualizare si păstrare a registrelor cuprinzând listele electorale permanente, precum si modul de efectuare a comunicărilor prevăzute de lege;

            g) urmăreste întocmirea si eliberarea cărtilor de alegător, în concordantă cu listele electorale;

            h) urmăreste si controlează modul de asigurare a concordantei dintre continutul listelor electorale permanente păstrate la consiliile locale si exemplarul existent la judecătorii;

            i) asigură, în limita competentelor sale, aplicarea unitară a dispozitiilor legale referitoare la organizarea alegerilor;

            j) elaborează studii si propuneri vizând îmbunătătirea sistemului electoral, pe care le dă publicitătii si le prezintă autoritătilor publice, partidelor politice, precum si organizatiilor neguvernamentale interesate;

            k) publică, în maximum 3 luni de la încheierea, după caz, a alegerilor parlamentare, prezidentiale sau locale, o Carte Albă care va cuprinde o analiză a alegerilor, vizând participarea la scrutin, modul de desfăsurare a alegerilor, abaterile constatate si rezultatul alegerilor;

            l) elaborează programe de informare si instruire a alegătorilor asupra sistemului electoral românesc si asupra respectării deontologiei electorale si asigură popularizarea acestora;

            m) elaborează programe specifice de instruire pentru secretarii unitătilor administrativ-teritoriale, urmăreste si organizează desfăsurarea acestor programe;

            n) elaborează programe si stabileste reguli unitare privind exercitarea votului de către persoanele nestiutoare de carte sau cu handicap si asigură popularizarea acestora;

            o) elaborează proiectul bugetului propriu, care va fi aprobat prin legea bugetului de stat;

            p) întocmeste lista cu personalul de specialitate atestat de Institutul National de Statistică, care va participa la centralizarea, prelucrarea datelor si constatarea rezultatelor alegerilor;

            q) organizează si asigură baza materială pentru sistemul informational la nivel national, în vederea stabilirii rezultatelor alegerilor;

            r) organizează licitatii în vederea selectionării programelor de calculator ce vor fi utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării;

            s) elaborează si supune Guvernului spre aprobare calendarul actiunilor din cuprinsul perioadei electorale;

            s) elaborează si supune Guvernului spre aprobare proiectele de hotărâri specifice bunei organizări si desfăsurări a alegerilor;

            t) elaborează propuneri de îmbunătătire si perfectionare a sistemului electoral românesc, pe care le supune Guvernului spre însusire si exercitare a dreptului de initiativă legislativă;

            t) prezintă Guvernului spre aprobare bugetul perioadei electorale; bugetul va fi aprobat în termen de cel mult 5 zile de la aducerea la cunostintă publică a zilei alegerilor;

            u) certifică spre neschimbare, cu 10 zile înainte de data alegerilor, programele de calculator selectionate în urma licitatiei organizate potrivit prevederilor legale în vigoare si le pune la dispozitie partidelor înscrise în competitia electorală, la cererea acestora.

            (2) Autoritatea Electorală Permanentă îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege.”

            4. Alineatul (1) al articolului 24 va avea următorul cuprins:

            “Art. 24. - (1) Biroul Electoral Central este alcătuit din 7 judecători ai Curtii Supreme de Justitie, presedintele Autoritătii Electorale Permanente si 15 reprezentanti ai partidelor politice si aliantelor acestora, care participă la alegeri.”

            5. După alineatul (1) al articolului 24 se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

            “(11) Aparatul de lucru al Autoritătii Electorale Permanente va sprijini Biroul Electoral Central în realizarea atributiilor ce îi revin si a activitătilor pe care le desfăsoară în perioada electorală.”

            6. La articolul 25 alineatul (1), după litera f) se introduce litera f1) cu următorul cuprins:

            “f1) transmite Autoritătii Electorale Permanente, după publicarea rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, materialele necesare redactării Cărtii Albe a alegerilor;”

            7. După alineatul (1) al articolului 39 se introduc alineatele (11) si (12) cu următorul cuprins:

            “(11) Semnele electorale comunicate Biroului Electoral Central trebuie să se deosebească clar de cele anterior înregistrate, fiind interzisă utilizarea acelorasi simboluri grafice, oricare ar fi figura geometrică în care sunt încadrate.

            Partidele si aliantele politice pot întrebuinta, ca semn electoral, semnul permanent cu care s-au înscris la Tribunalul Bucuresti.

            (12) Semnele electorale nu pot reproduce sau combina simbolurile nationale ale statului român, ale altor state, ale organismelor internationale ori ale cultelor religioase. Fac exceptie partidele politice care sunt membre ale unor organizatii politice internationale, acestea putând utiliza semnul organizatiei respective ca atare sau într-o combinatie specifică.”

            8. După alineatul (3) al articolului 39 se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:

            “(31) Contestatiile privind înregistrarea semnelor electorale se depun în termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) si se solutionează de către Tribunalul Bucuresti în cel mult două zile de la primirea contestatiilor. Hotărârea nu se comunică părtilor.

Prevederile art. 36 alin. (4)-(6) se aplică în mod corespunzător. Hotărârea definitivă si irevocabilă se comunică de îndată Biroului Electoral Central.”

            9. Alineatul (5) al articolului 39 va avea următorul cuprins:

            “(5) Biroul Electoral Central va asigura aducerea la cunostintă publică a semnelor electorale a doua zi după expirarea termenului prevăzut la alin. (1) sau, după caz, după rămânerea definitivă si irevocabilă a hotărârii judecătoresti.”

            10. După articolul 80 se introduce articolul 801 cu următorul cuprins:

            “Art. 801. - (1) Introducerea în uz si folosirea unui program de calculator cu vicii aparente sau ascunse, care alterează înregistrarea rezultatelor obtinute în sectiile de votare, totalizează cu erori sau duce la repartizarea mandatelor în afara prevederilor legii, se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani.

            (2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează introducerea de date, informatii sau proceduri care duc la alterarea sistemului informational national.

            (3) Tentativa infractiunilor prevăzute la alin. (1) si (2) se pedepseste.”

            Art. II. - Prevederile prezentei legi se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2004.

            Art. III. - Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

           

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 19 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 27 iunie 2003.

Nr. 286.

 

                                                                                             PRESEDINTELE ROMÂNIEI        

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea si completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 iunie 2003.

Nr. 415.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2003 privind vânzarea unor pachete de actiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A.

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28 din 18 aprilie 2003 privind vânzarea unor pachete de actiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 25 aprilie 2003.

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 20 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 12 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 27 iunie 2003.

Nr. 291.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2003 privind vânzarea unor pachete de actiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A.

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2003 privind vânzarea unor pachete de actiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 iunie 2003.

Nr. 420.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind organizarea si functionarea asezămintelor culturale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează organizarea si functionarea asezămintelor culturale.

Art. 2. - (1) Asezămintele culturale, în sensul prezentei legi, sunt institutiile publice de cultură care desfăsoară activităti si în domeniul educatiei permanente, organizate în afara sistemului national de învătământ formal, în colaborare cu acesta, având drept scop păstrarea si promovarea culturii traditionale.

(2) Asezămintele culturale sunt: căminul cultural, casa de cultură, universitatea populară, scoala populară de arte si meserii, centrul de cultură, formatia si ansamblul profesionist pentru promovarea culturii traditionale, centrul zonal pentru educatia adultilor, centrul judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale, Centrul National pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale.

Art. 3. - Activitatea asezămintelor culturale se adresează tuturor cetătenilor, indiferent de rasă, nationalitate, vârstă, sex, etnie sau religie, în vederea dezvoltării libere si a adaptării lor la evolutiile majore din cadrul societătii si la normele generale de moralitate.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si functionarea asezămintelor culturale

 

Art. 4. - Asezămintele culturale functionează în subordinea autoritătilor administratiei publice locale sau în subordinea autoritătilor administratiei publice centrale, după caz.

Art. 5. - (1) Activitătile specifice asezămintelor culturale se desfăsoară în temeiul prevederilor legale în vigoare, în conformitate cu regulamentul-cadru si normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

(2) Acreditarea asezămintelor culturale pentru a desfăsura activităti de formare profesională continuă se face conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 375/2002, republicată.

(3) Activitătile pentru păstrarea si promovarea culturii traditionale, precum si cele privind formarea unor deprinderi si abilităti se finalizează cu obtinerea unor certificate de absolvire emise sub girul Ministerului Culturii si Cultelor, cu mentionarea în mod distinct a denumirii programului si a institutiei organizatoare.

(4) Activitatea asezămintelor culturale este asigurată de către personalul de specialitate al institutiei organizatoare, cu statut de angajat permanent, de personal asociat sau, după caz, de experti din tară sau din străinătate.

(5) Personalul de specialitate care desfăsoară activităti de educatie permanentă în asezămintele culturale este încadrat si salarizat conform legislatiei în vigoare, în functie de pregătirea profesională.

(6) Pentru personalul didactic din învătământul preuniversitar si universitar, care desfăsoară activităti de educatie permanentă în asezămintele culturale, nivelurile de salarizare se stabilesc conform prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare.

            (7) Principalele activităti ale asezămintelor culturale sunt cele din domeniul educatiei permanente, precum si cele care au drept scop conservarea si punerea în valoare a traditiilor populare.

(8) Coordonarea si îndrumarea metodologică a activitătilor se fac de către Ministerul Culturii si Cultelor, prin intermediul unor comisii mixte, desemnate de serviciile descentralizate si formate din specialisti ai Centrului National pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale, ai centrelor judetene pentru conservarea si promovarea culturii traditionale si ai directiilor judetene pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national.

 

CAPITOLUL III

Căminul cultural

 

Art. 6. - (1) Căminul cultural este institutie publică, având personalitate juridică, fără scop lucrativ, care functionează în toate centrele de comună, sub autoritatea consiliului local.

(2) Căminul cultural poate avea filiale pe raza unitătii administrativ-teritoriale respective.

(3) Căminul cultural poate purta numele uneia dintre personalitătile istoriei si culturii nationale sau locale.

(4) Atribuirea denumirii se face conform legislatiei în vigoare, la propunerea consiliului consultativ, cu avizul directiei judetene pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national.

Art. 7. - Căminul cultural are, în principal, următoarele obiective:

a) organizarea si desfăsurarea de activităti cultural-artistice si de educatie permanentă;

b) conservarea si transmiterea valorilor morale, artistice si tehnice ale comunitătii locale, ale patrimoniului national si universal;

c) organizarea sau sustinerea formatiilor artistice de amatori, de concursuri si festivaluri folclorice, inclusiv a participării formatiilor la manifestări culturale intercomunale si interjudetene;

d) organizarea sau sustinerea activitătii de documentare, a expozitiilor temporare sau permanente, elaborarea de monografii si lucrări de prezentare turistică;

e) difuzarea de filme artistice si documentare;

f) organizarea cercurilor stiintifice si tehnice, de artă populară si de gospodărire tărănească;

g) organizarea si desfăsurarea cursurilor de educatie civică si a celor de formare profesională continuă;

h) organizarea si desfăsurarea activitătilor de interes comunitar.

Art. 8. - (1) Conducerea operativă a căminului cultural este asigurată de un director numit prin concurs.

(2) Concursul este organizat de consiliul local împreună cu directia judeteană pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national; din comisia de concurs face parte câte un reprezentant al consiliului local, al directiei judetene pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national si al centrului judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale.

(3) Pentru participarea la concurs, candidatii vor trebui să primească, în mod obligatoriu, avizul directiei judetene pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national.

Art. 9. - (1) În cadrul căminului cultural se organizează un consiliu consultativ format din 5-11 membri, care îsi desfăsoară activitatea pe bază de voluntariat; din acest consiliu fac parte reprezentanti de frunte ai comunei, din partea scolii, cultelor, primăriei, tinerilor, pensionarilor, gospodarilor agricoli sau ai unor asociatii ce îsi desfăsoară activitatea pe raza comunei, precum si responsabilii filialelor căminului cultural.

(2) Consiliul consultativ se întruneste trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, se pronuntă asupra programului anual de activităti si a prioritătilor de finantare, analizează trimestrial activitatea desfăsurată si modul de finantare a activitătilor si, respectiv, face propuneri privind schimbările necesare în structura institutiei, care se înaintează spre aprobare consiliului local.

Art. 10. - (1) Directorul căminului cultural are următoarele atributii:

a) asigură conducerea activitătii curente a institutiei;

b) elaborează programele de activitate anuale si pe etape;

c) conduce nemijlocit si concret un domeniu distinct din activitătile de profil specifice;

d) este ordonator secundar de credite;

e) hotărăste măsurile disciplinare sau de recompensare a personalului din subordine, în concordantă cu legislatia în vigoare;

f) reprezintă institutia în raporturile cu persoanele juridice si fizice din tară si din străinătate, precum si în fata organelor jurisdictionale;

g) informează consiliul consultativ asupra realizării obiectivelor stabilite si a prestatiei colectivului pe care îl conduce, stabilind împreună cu acesta măsuri corespunzătoare pentru îmbunătătirea activitătii.

(2) Directorul căminului cultural este salarizat potrivit legii.

 

CAPITOLUL IV

Casa de cultură

 

Art. 11. - (1) Casa de cultură este institutie publică, având personalitate juridică, care poate functiona în orase si municipii, precum si în sectoarele municipiului Bucuresti, sub autoritatea consiliului local.

(2) Casa de cultură, ca institutie de interes public, având personalitate juridică, poate functiona în orase si municipii si în subordinea sindicatelor sau a altor organizatii.

(3) Casa de cultură poate avea filiale în teritoriul unitătii administrativ-teritoriale respective.

(4) Casa de cultură poate purta numele unei personalităti culturale sau istorice de importantă locală sau natională.

(5) Atribuirea denumirii se face conform legislatiei în vigoare, la propunerea conducerii institutiei, cu avizul directiei judetene pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 12. - (1) Casa de cultură are, în principal, următoarele obiective:

a) organizarea si desfăsurarea de activităti cultural-artistice si de educatie permanentă;

b) conservarea si transmiterea valorilor morale, artistice si tehnice ale comunitătii locale, ale patrimoniului national si universal;

c) organizarea sau sustinerea formatiilor artistice de amatori, de concursuri si festivaluri, inclusiv a participării formatiilor la manifestări culturale interjudetene, nationale si internationale;

d) organizarea sau sustinerea activitătii de documentare, a expozitiilor temporare, elaborarea de monografii si lucrări de educatie civică si informare a publicului;

e) difuzarea de filme artistice si documentare;

f) organizarea cercurilor stiintifice si tehnice, de artă populară si plastică;

g) organizarea si desfăsurarea cursurilor de formare profesională continuă.

(2) Pentru exercitarea acestor atributii, casa de cultură initiază si organizează proiecte sau programe culturale.

(3) Casa de cultură functionează în baza unui regulament de organizare si functionare, avizat de directia judeteană pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, si aprobat de autoritatea tutelară.

Art. 13. - (1) Conducerea casei de cultură este asigurată de un director numit prin concurs organizat de consiliul local sau, după caz, de autoritatea tutelară împreună cu directia judeteană pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti; din comisia de concurs vor face parte reprezentantii consiliului local, ai autoritătii tutelare si reprezentantul directiei judetene.

(2) Pentru participarea la concurs, candidatii trebuie să depună la dosar, în mod obligatoriu, avizul directiei judetene pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 14. - În cadrul casei de cultură se organizează un consiliu consultativ format din 7-15 membri, care îsi desfăsoară activitatea pe bază de voluntariat, din rândul personalitătilor culturale si stiintifice reprezentantive, desemnati de directorul institutiei cu avizul autoritătii tutelare.

Art. 15. - Directorul casei de cultură are următoarele atributii:

a) asigură conducerea activitătii curente a institutiei;

b) elaborează programele de activitate anuale si pe etape;

c) conduce nemijlocit si concret un domeniu distinct din activitătile de profil specifice;

d) este ordonator secundar de credite;

e) hotărăste măsurile disciplinare sau de recompensare a personalului din subordine, în concordantă cu legislatia în vigoare;

f) reprezintă si angajează institutia în raporturile cu persoanele juridice si fizice din tară si din străinătate, precum si în fata organelor jurisdictionale;

g) informează consiliul consultativ asupra realizării obiectivelor stabilite si a prestatiei colectivului pe care îl conduce, stabilind măsuri corespunzătoare pentru îmbunătătirea activitătii.

Art. 16. - Consiliul consultativ al casei de cultură se întruneste trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, se pronuntă asupra programului general de activităti si a prioritătilor de finantare, precum si asupra modului de realizare a obiectivelor propuse si face propuneri privind schimbările necesare în structura institutiei, care vor fi supuse aprobării autoritătii tutelare.

 

CAPITOLUL V

Universitatea populară

 

Art. 17. - Universitatea populară este institutie publică având personalitate juridică, organizată în municipii, orase si comune, sub autoritatea consiliilor judetene sau locale, după caz, sau functionează ca un compartiment distinct în cadrul casei de cultură sau al căminului cultural.

Art. 18. - Universitatea populară functionează în baza unui regulament de organizare si functionare, avizat de directia judeteană pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, si aprobat de autoritatea tutelară.

Art. 19. - Universitatea populară are, în principal, următoarele obiective:

a) dezvoltarea generală si armonioasă a personalitătii umane;

b) transmiterea si asimilarea valorilor stiintifice, cult uralesi artistice, nationale si universale;

c) educarea civică, morală si economică;

d) însusirea de cunostinte, deprinderi si abilităti pentru formarea, perfectionarea si/sau reconversia profesională, în vederea integrării active pe piata muncii;

e) însusirea de cunostinte, deprinderi si abilităti artistico-culturale;

f) îmbogătirea nivelului de cunostinte în vederea asigurării de sanse egale pentru integrarea în societate;

g) asimilarea standardelor sistemului informational în cadrul activitătilor organizate;

h) dezvoltarea, în cooperare cu autoritătile publice, cu reprezentanti ai societătii civile, ai sindicatelor si ai patronatelor, de forme de pregătire pentru servicii diverse, în raport cu nevoile specifice ale comunitătii;

i) cultivarea mestesugurilor, obiceiurilor si traditiilor;

j) cooperarea cu institutii cultural-artistice din tară si din străinătate.

Art. 20. - (1) Conducerea universitătii populare este asigurată, în baza regulamentului propriu de organizare si functionare, de către un director numit pe bază de concurs organizat de autoritatea administratiei publice locale împreună cu directia judeteană pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti; din comisia de concurs fac parte reprezentanti ai autoritătii administratiei publice locale si ai directiei judetene pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti.

(2) Pentru participarea la concurs, candidatii trebuie să depună la dosar, în mod obligatoriu, avizul directieijudetene pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti.

(3) Universitătile populare care functionează ca departamente în cadrul caselor de cultură sunt conduse de către un referent de specialitate, iar cele care functionează în căminul cultural sunt coordonate de către directorul institutiei.

 

CAPITOLUL VI

Scoala populară de arte si meserii

 

Art. 21. - Scoala populară de arte si meserii este institutie publică, având personalitate juridică, cu profil de învătământ artistic si de însusire a mestesugurilor traditionale, organizată în fiecare judet si în municipiul Bucuresti, aflată sub autoritatea consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art. 22. - Scoala populară de arte si meserii functionează conform normelor didactice elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării*) si de Ministerul Culturii si Cultelor.


*) Conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, s-a înfiintat Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului prin reorganizarea Ministerului Educatiei si Cercetării si prin preluarea activitătii de tineret de la fostul Minister al Tineretului si Sportului.

 

Art. 23. - Conducerea scolii populare de arte si meserii este asigurată, în baza regulamentului de organizare si functionare, de către un director numit prin concurs organizat de consiliul judetean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti împreună cu directia judeteană pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 24. - Directorul scolii populare de arte si meserii are următoarele atributii:

a) asigură conducerea curentă a institutiei;

b) elaborează programele de activitate;

c) desfăsoară nemijlocit una dintre activitătile de profil;

d) este ordonator de credite;

e) stabileste măsuri disciplinare sau de recompensare, în conformitate cu legislatia în vigoare;

f) reprezintă institutia în raporturile cu persoanele juridice si fizice, precum si în fata organelor jurisdictionale;

g) prezintă anual un raport de activitate în fata consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art. 25. - Personalul de specialitate al scolii populare de arte si meserii este salarizat conform Legii nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VII

Centrul cultural

 

Art. 26. - Centrul cultural este institutie publică de cultură, cu personalitate juridică, de interes national sau local.

Art. 27. - Centrele culturale de interes national sunt înfiintate prin hotărâre a Guvernului si sunt finantate din venituri proprii si alocatii de la bugetul de stat. 

Art. 28. - (1) Centrele culturale de interes judetean sau local, municipale sau orăsenesti, se constituie si functionează sub autoritatea consiliului judetean sau local, după caz.

(2) Activitatea centrelor culturale de interes judetean sau local este finantată din veniturile proprii si alocatiile consiliului judetean sau local, după caz.

Art. 29. - Centrele culturale au următoarele atributii:

a) educarea stiintifică si artistică a publicului, prin programe specifice;

b) sprijinirea tinerilor cercetători si artisti valorosi în afirmarea lor;

c) elaborarea si editarea de studii, publicatii si materiale documentare;

d) colaborarea cu Ministerul Educatiei si Cercetării, cu fundatii, universităti române si străine, în vederea cunoasterii si afirmării valorilor culturii si civilizatiei românesti;

e) îmbogătirea patrimoniului institutiei prin donatii, achizitii, organizarea de tabere si expozitii de artă si alte

forme;

f) acreditarea formatiilor si ansamblurilor artistice profesioniste.

Art. 30. - Centrele culturale îsi desfăsoară activitatea în baza regulamentului propriu de organizare si functionare, avizat de autoritatea tutelară, după caz.

 

CAPITOLUL VIII

Centrul National pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale

 

Art. 31. - Centrul National de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare se reorganizează în Centrul National pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale si trece de sub autoritatea si din finantarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, ca institutie publică finantată din venituri proprii si din alocatii de la bugetul de stat.

Art. 32. - Organizarea si functionarea Centrului National pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii si Cultelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 33. - Centrul National pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale are următoarele atributii:

a) propune autorizarea institutiilor publice de cultură prevăzute la art. 2;

b) efectuează studii si cercetări privind obiceiurile, traditiile populare si mestesugurile traditionale si initiază programe pentru conservarea si protejarea acestora;

c) promovează obiceiurile si traditiile populare;

d) propune zone de obiceiuri si traditii populare protejate;

e) realizează programe de educatie permanentă în parteneriat cu institutii de specialitate din tară si din străinătate;

f) asigură asistentă stiintifică si de specialitate, în conditiile prezentei legi, institutiilor publice de cultură acreditate din domeniul educatiei permanente;

g) editează si difuzează materiale de interes din domeniul educatiei permanente pentru institutiile publice de cultură; 

h) colaborează cu Centrul pentru Formare, Educatie Permanentă si Management în Domeniul Culturii în scopul formării formatorilor din sistemul educatiei permanente;

i) elaborează regulamentele-cadru de organizare si functionare a asezămintelor culturale.

 

CAPITOLUL IX

Centre judetene pentru conservarea si promovarea

culturii traditionale

 

Art. 34. - Centrele judetene de conservare si valorificare a traditiei si creatiei populare si centrele judetene de cultură se reorganizează în centre judetene pentru conservarea si promovarea culturii traditionale, ca institutii publice de cultură, cu personalitate juridică, sub autoritatea consiliilor judetene, finantate din venituri proprii si din alocatii de la bugetul local.

Art. 35. - Regulamentele de organizare si functionare a centrelor judetene pentru conservarea si promovarea culturii traditionale se elaborează în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se aprobă prin ordin al ministrului culturii si cultelor în termen de 30 de zile de la data elaborării lor.

            Art. 36. - Centrele judetene pentru conservarea si promovarea culturii traditionale au următoarele atributii:

a) coordonează si îndrumă din punct de vedere metodologic, în plan judetean, activitatea asezămintelor culturale;

b) sprijină activitatea asezămintelor culturale în domeniul formării formatorilor si al perfectionării personalului de specialitate;

c) editează si difuzează publicatii în domeniul educatiei permanente pentru reteaua judeteană a asezămintelor culturale;

d) realizează programe de educatie permanentă în parteneriat cu institutiile de specialitate din tară si din străinătate;

e) initiază si sprijină proiecte si programe de promovare a obiceiurilor si traditiilor populare;

f) propune zone de obiceiuri si traditii populare protejate din cadrul judetului;

g) efectuează studii si cercetări privind obiceiurile, traditiile populare si mestesugăresti traditionale; 

h) initiază si aplică programe pentru conservarea si protejarea acestora.

 

CAPITOLUL X

Alte categorii de asezăminte culturale

 

Art. 37. - (1) Formatiile si ansamblurile profesioniste pentru promovarea culturii traditionale sunt institutii publice sau private de spectacol, cu personalitate juridică.

(2) Formatiile si ansamblurile profesioniste pentru promovarea culturii traditionale îsi desfăsoară activitatea în baza regulamentului de organizare si functionare, pe stagiuni.

(3) În alcătuirea repertoriilor, formatiile si ansamblurile profesioniste, în scopul promovării culturii traditionale, colaborează cu Centrul National pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale, respectiv cu centrele judetene pentru conservarea si promovarea culturii traditionale, după caz.

Art. 38. - (1) Centrul pentru Formare, Educatie Permanentă si Management în Domeniul Culturii este

institutie publică de cultură, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, finantată integral din venituri proprii, care functionează în conformitate cu legislatia în vigoare.

(2) Activitatea Centrului pentru Formare, Educatie Permanentă si Management în Domeniul Culturii se desfăsoară în conformitate cu prevederile propriului regulament de organizare si functionare.

Art. 39. - Centrele zonale pentru educatia adultilor se pot organiza în cadrul căminelor culturale, caselor de cultură sau universitătilor populare, cu următoarele atributii:

a) derularea unei activităti de cercetare în zonă pentru identificarea cerintelor de educatie si elaborarea unor strategii coerente pe termen scurt, mediu si lung;

b) initierea si sustinerea unor programe de educatie în vederea dezvoltării resurselor umane;

c) asistentă în formarea si perfectionarea profesională pentru dobândirea de noi calificări, în conformitate cu legislatia în vigoare.

 

CAPITOLUL XI

Finantarea asezămintelor culturale

 

Art. 40. - Asezămintele culturale sunt finantate din venituri proprii si din alocatii de la bugetul local sau, după

caz, de la bugetul de stat.

Art. 41. - Finantarea activitătii de formare profesională continuă si promovare socială a persoanei, desfăsurată de institutiile publice de cultură, se face potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 375/2002, republicată.

Art. 42. - Pentru finantarea sistemului de educatie permanentă prin institutiile publice de cultură se pot constitui la nivel teritorial surse suplimentare de finantare din taxele si impozitele locale.

Art. 43. - Sursele suplimentare locale pentru finantarea activitătilor de educatie permanentă pot fi utilizate pentru:

a) cheltuieli pentru organizarea unor manifestări cultural-educative de interes local;

b) cheltuieli pentru activităti organizate în colaborare cu alte institutii din tară si din străinătate.

 

CAPITOLUL XII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 44. - Normele metodologice prevăzute la art. 5 se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 45. - Centrele judetene pentru conservarea si promovarea culturii traditionale vor fi organizate, în fiecare judet, potrivit prevederilor prezentei legi, în termen de 90 de zile de la publicarea normelor metodologice prevăzute la art. 5 în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Art. 46. - La data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispozitii contrare se abrogă.

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74  alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 27 iunie 2003.

Nr. 292.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind organizarea si functionarea asezămintelor culturale

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind organizarea si functionarea asezămintelor culturale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 iunie 2003.

Nr. 421.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Muzeului de Artă “Vasile Grigore - pictor si colectionar”

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se înfiintează Muzeul de Artă “Vasile Grigore - pictor si colectionar”, institutie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor.

            Art. 2. - Muzeul de Artă “Vasile Grigore - pictor si colectionar” are sediul în imobilul aflat în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, situat în municipiul Bucuresti, str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 3. - (1) Muzeul de Artă “Vasile Grigore – pictor si colectionar” este condus de un director general, numit prin ordin al ministrului culturii si cultelor, potrivit legii.

            (2) Numărul maxim de posturi pentru Muzeul de Artă .Vasile Grigore - pictor si colectionar” este de 10.

            (3) Regulamentul de organizare si functionare, precum si organigrama Muzeului de Artă “Vasile Grigore – pictor si colectionar” se aprobă prin ordin al ministrului culturii si cultelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

            Art. 4. - Cheltuielile curente si de capital ale Muzeului de Artă “Vasile Grigore - pictor si colectionar” se finantează din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.

            Art. 5. - Cheltuielile privind întretinerea imobilului prevăzut la art. 2 se suportă de către Muzeul de Artă “Vasile Grigore - pictor si colectionar”, pe bază de contract de prestări de servicii încheiat cu Regia Autonomă .Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

            Art. 6. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor cu suma de 1,8 miliarde lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003, pentru functionarea Muzeului de Artă “Vasile Grigore - pictor si colectionar”.

            Art. 7. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă în bugetul de stat pe anul 2003 modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.

            Art. 8. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 1 alin. (2), art. 3 si 5 din Hotărârea Guvernului nr. 659/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea, în cadrul Muzeului National de Artă Contemporană, a Colectiei de artă “Vasile Grigore – pictor si colectionar”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 13 iunie 2003.

            Art. 9. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la capitolul II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 19 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare, după nr. crt. 81 se introduce nr. crt. 82 cu următorul cuprins:

            “82. Muzeul de Artă Venituri proprii si subventii “Vasile Grigore - acordate de la bugetul pictor si colectionar” de stat”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului

General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 iunie 2003.

Nr. 728.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind autorizarea Ministerului Culturii si Cultelor si a Ministerului Finantelor Publice de a accepta două donatii cu sarcini în favoarea statului român

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 1 si 2 din Decretul nr. 478/1954 privitor la donatiile făcute statului, precum si al art. 813 si următoarele din Codul civil,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) Se autorizează Ministerul Culturii si Cultelor să accepte oferta de donatie cu sarcini, formulată de Vasile Grigore, în favoarea statului român, constând din bunuri culturale mobile, respectiv lucrări de artă – creatia donatorului - si lucrări si opere de artă achizitionate de acesta.

            (2) Acceptarea ofertei se va face de ministrul culturii si cultelor.

            Art. 2. - Ministerul Culturii si Cultelor are calitatea de administrator al bunurilor mobile donate si răspunde pentru buna lor administrare, cu diligenta unui bun proprietar.

            Art. 3. - (1) Bunurile culturale mobile prevăzute la art. 1 alin. (1) vor deveni proprietate publică si vor fi transmise, prin ordin al ministrului culturii si cultelor, în folosinta gratuită a Muzeului de Artă “Vasile Grigore - pictor si colectionar”, institutie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, care le va expune, păstra, conserva si gestiona, potrivit vointei donatorului, într-o colectie unitară, sub denumirea “Donatia Vasile Grigore - pictor si colectionar”.

            (2) Ordinul de transmitere în folosintă gratuită va dispune inventarierea, preluarea, sarcinile impuse de donator si conditiile de punere în valoare a colectiei “Donatia Vasile Grigore - pictor si colectionar”.

            Art. 4. - (1) Evaluarea bunurilor se va face de o comisie de evaluare constituită, cu acordul donatorului, din specialisti ai Ministerului Culturii si Cultelor.

(2) Valoarea estimativă a donatiei va fi cuprinsă într-un înscris care se va întocmi după autentificarea contractului de donatie si va fi semnat de donator si donatar.

Art. 5. - (1) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să accepte oferta de donatie cu sarcini, formulată de Vasile Grigore, în favoarea statului român, constând din imobilul situat în municipiul Bucuresti, Calea Grivitei nr. 186, bl. N, et. 3, ap. 13, sectorul 1.

(2) Acceptarea donatiei se va face de ministrul finantelor publice.

Art. 6. - (1) Bunul imobil prevăzut la art. 5 alin. (1) va trece în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

(2) Predarea-preluarea imobilului se va face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Finantelor Publice si Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, în termen de 30 de zile de la autentificarea contractului de donatie, la valoarea de impozitare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului

General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 iunie 2003.

Nr. 729.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de restituire proportională a taxei de autorizare aferente perioadei de

nefunctionare a activitătilor de comercializare a mărfurilor în regim duty-free

 

            În baza art. 8 alin. (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free, aprobată si modificată prin Legea nr. 132/2003,

            în temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările ulterioare,

            ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Procedura de restituire proportională a taxei de autorizare aferente perioadei de nefunctionare a activitătilor de comercializare a mărfurilor în regim duty-free, indiferent de locul de amplasare a magazinelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Directia generală de politici si legislatie privind veniturile bugetului general consolidat si organele fiscale teritoriale competente din subordinea Ministerului Finantelor Publice vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

            Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 iunie 2003.

Nr. 788.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de restituire proportională a taxei de autorizare aferente perioadei de nefunctionare a activitătilor de comercializare a mărfurilor în regim duty-free

 

            1. În cazul autorizatiilor emise înainte de intrarea în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free, pentru desfăsurarea activitătilor de comercializare a mărfurilor în regim duty-free, indiferent de locul de amplasare a magazinelor, se va proceda la restituirea proportională a taxei de autorizare aferente perioadei de nefunctionare a acestora.

            2. Perioada de nefunctionare reprezintă pentru magazinele duty-free din aeroporturile internationale perioada de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2002, respectiv 11 septembrie 2002, si până la data la care expiră de drept anul de functionare pentru care s-a făcut plata taxei de autorizare anuală.

            Pentru magazinele duty-free situate în punctele de trecere a frontierei de stat terestre si navale, după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal, duty-free diplomatice si de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor, perioada de nefunctionare reprezintă perioada de la data de 10 noiembrie 2002 si până la data la care expiră de drept anul de functionare pentru care s-a făcut plata taxei de autorizare anuală.

            3. Suma de restituit la care are dreptul persoana juridică solicitantă rezultă din următorul calcul: se împarte 10.000 dolari S.U.A. la 365 de zile, iar rezultatul se înmulteste cu numărul zilelor de nefunctionare. Suma în dolari S.U.A. rezultată se transformă în lei, potrivit procedurii de la pct. 4.

            4. Suma în lei care se solicită a fi restituită pentru perioada de nefunctionare a magazinelor în regim duty-free se determină de către persoana juridică solicitantă, prin transformarea sumei în dolari S.U.A., la cursul de schimb stabilit si comunicat de Banca Natională a României în fiecare zi de joi, si se înscrie în cererea (model prezentat în anexa nr. 1) adresată Directiei generale de politici si legislatie privind veniturile bugetului general consolidat din Ministerul Finantelor Publice în vederea stabilirii sumei de restituit.

            Directia generală de politici si legislatie privind veniturile bugetului general consolidat analizează modul de calcul al sumei ce se solicită a fi restituită si întocmeste în două exemplare originale avizul (model prezentat în anexa nr. 2), în care înscrie suma stabilită pentru a fi restituită, îsi retine un exemplar al acestui document, iar celălalt exemplar se eliberează persoanei juridice solicitante.

            5. Persoana juridică solicitantă depune la organul fiscal teritorial competent o cerere de restituire a sumei cuprinse în avizul eliberat de Directia generală de politici si legislatie privind veniturile bugetului general consolidat din Ministerul Finantelor Publice, însotită de următoarele documente:

            - o copie a autorizatiei de functionare emise de Ministerul Finantelor Publice, pentru care s-a efectuat plata taxei;

            - o copie a ordinului de plată si a extrasului de cont, care atestă efectuarea plătii taxei;

            - originalul avizului eliberat de Directia generală de politici si legislatie privind veniturile bugetului general consolidat din Ministerul Finantelor Publice, prin care s-a stabilit suma de restituit de către această directie.

            6. Restituirea diferentelor de taxă de autorizare pentru functionarea în regim duty-free se efectuează de către organele fiscale competente, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobată si modificată prin Legea nr. 79/2003, cu modificările ulterioare, si cu procedura de restituire prevăzută în Normele metodologice referitoare la aplicarea prevederilor din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.785/2002.

            În situatia în care persoana juridică în cauză are obligatii restante la bugetul de stat, organele fiscale competente vor proceda la compensarea acestor obligatii, după care vor restitui efectiv numai diferenta de sumă rămasă după compensare.

            7. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

- Model -

 

Denumirea persoanei juridice solicitante .............

Codul fiscal ..........................................................

Sediul ....................................................................

Nr. înregistrare ........../.............

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia generală de politici si legislatie

privind veniturile bugetului general consolidat

Nr. înregistrare ....../..........

 

CERERE

 

            În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (4), (5) si (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free, aprobată si modificată prin Legea nr. 132/2003, solicităm avizul pentru restituirea proportională a taxei de autorizare, în sumă de …. lei*), calculată pentru .. zile, la un curs de  lei/dolar S.U.A., aferentă perioadei de nefunctionare  a magazinului pentru care a fost emisă de către Ministerul Finantelor Publice autorizatia de functionare în regim duty-free nr. ….. din data ……

 

Semnătura si stampila

………………………………

Data

………………………………

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

- Model -

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia generală de politici si legislatie

privind veniturile bugetului general consolidat

 

AVIZ Nr.

……………./……………

 

            Ca urmare a cererii înregistrate la Ministerul Finantelor Publice - Directia generală de politici si legislatie privind veniturile bugetului general consolidat cu nr. ../..., adresată de către ….. pentru restituirea proportională a taxei de autorizare aferente perioadei de nefunctionare a magazinului duty-free ….., avizăm restituirea sumei de ... lei*), care se va efectua în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobată si modificată prin Legea nr. 79/2003, cu modificările ulterioare, si cu procedura de restituire prevăzută în Normele metodologice referitoare la aplicarea prevederilor din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.785/2002.

 

Director general,

…………………………

 


*) Suma se trece atât în cifre, cât si în litere.