MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 476         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 3 iulie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 143 din 10 aprilie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si  regimul juridic al acesteia

 

            Decizia nr. 199 din 13 mai 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 si ale art. 28 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările ulterioare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            M.80. - Ordin al ministrului apărării nationale privind punerea în aplicare în Ministerul Apărării Nationale a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            20. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna iulie 2003

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 143

din 10 aprilie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia

 

Costică Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, exceptie ridicată de Vasilichia Nadu, Denisa Radu Copăceni si IlinaMinola-Magdalena Mirea în Dosarul nr. 988/2001 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia civilă.

La apelul nominal răspunde, pentru autorii exceptiei, avocat Sorin Munteanu, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Avocatul autorilor exceptiei consideră că dispozitiile art. 11 din Legea nr. 213/1998 sunt constitutionale, arătând că este de acord cu punctele de vedere comunicate de Guvern si Avocatul Poporului. În consecintă, se solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca nefondată, întrucât textul de lege criticat nu restrânge dreptul reclamantului de a se adresa instantei cu actiune în revendicare, ci prevede regimul proprietătii statului asupra bunurilor ce fac obiectul domeniului public. Or, potrivit dispozitiilor legale criticate, aceste bunuri sunt supuse principiului inalienabilitătii, asa cum este statuat în art. 135 alin. (5) din Constitutie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 15 octombrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 988/2001, Curtea Supremă de Justitie – Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 213/1998, exceptie ridicată de Vasilichia Nadu, Denisa Radu Copăceni si Ilina-Minola-Magdalena Mirea.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia sustin că Legea nr. 213/1998 este neconstitutională deoarece, potrivit art. 11, bunurile cuprinse în cadrul listei-anexe la lege sunt scoase în afara circuitului civil, iar, pe cale de consecintă, aceste bunuri nu pot face obiectul unei actiuni în revendicare intentate de către o persoană abuziv deposedată. Pe baza acestui text, instantele au considerat, sustin autorii exceptiei, “că este nefondată o actiune în revendicare a unui teren aflat în domeniul public al statului, date fiind dispozitiile mai sus mentionatei legi care au ca efect faptul că fac inoperabile prevederile art. 480 si următoarele din Codul civil”.

Se apreciază că, în acest fel, se ajunge la “o restrângere a drepturilor si libertătilor pe care Constitutia le garantează, restrângere nejustificată de vreuna din situatiile prevăzute la art. 49 din Constitutie”. Totodată, sunt încălcate astfelpactele si tratatele la care România este parte. În cuprinsul memoriului prin care a fost formulată exceptia sunt invocate si dispozitiile art. 135 alin. (1) si (6), precum si cele ale art. 16 alin. (2), ale art. 20, 21, 41 si 49 din Constitutie.

În final, autorii exceptiei critică interpretarea instantelor judecătoresti, conform căreia legea sinstituie  imposibilitatea revendicării unui bun aflat în domeniul public al statului”, sustinând că aceasta ar contraveni pactelor si tratatelor la care România este parte.

Curtea Supremă de Justitie - Sectia civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că exceptia este neîntemeiată. În argumentarea acestui punct de vedere se sustine că autorii exceptiei fac o confuzie, întrucât prin reglementarea criticată “nu este restrâns dreptul reclamantului la intentarea unei actiuni în revendicare, ci se statuează asupra regimului proprietătii statului asupra bunurilor ce fac obiectul domeniului public”. În măsura în care bunurile respective sunt trecute sau se află deja în domeniul public al statului, acestea sunt supuse principiului inalienabilitătii, asa cum este statuat în art. 135 alin. (5) din Constitutie. Astfel, Guvernul consideră neîntemeiată referirea autorilor exceptiei la art. 41 si art. 135 alin. (6) din Constitutie.

În ceea ce priveste dreptul la actiune în revendicare al unei persoane care consideră că a fost prejudiciată, se sustine că “acesta poate fi exercitat si este recunoscut prin însăsi legea ale cărei dispozitii sunt contestate, în cuprinsul art. 6 alin. (2), care prevede că «Bunurile preluate de stat fără un titlu valabil, inclusiv cele obtinute prin vicierea consimtământului, pot fi revendicate de fostii proprietari sau de succesorii acestora, dacă nu fac obiectul unor legi speciale de reparatie»”. De aceea, apreciază Guvernul, dispozitiile art. 11 din Legea nr. 213/1998 nu încalcă prevederile art. 135 alin. (1) si (6) si nici pe cele ale art. 16 alin. (2) din Constitutie.

Referitor la sustinerea conform căreia nu este respectat art. 20 din Constitutie, se arată că însăsi Legea nr. 213/1998, prin art. 6, recunoaste valabilitatea dispozitiilor tratatelor internationale privind drepturile omului în dreptul intern.

În ceea ce priveste nerespectarea dispozitiilor art. 49 din Constitutie privind restrângerea exercitiului unor drepturi, în punctul de vedere al Guvernului se sustine că, întrucât “nu se poate constata o încălcare a dreptului de proprietate în sensul art. 41 din Constitutie, violarea art. 49 nu poate fi invocată”, deoarece “acesta are drept obiect drepturile si libertătile fundamentale asa cum sunt acestea precizate si reglementate în capitolul II titlul al II-lea din Constitutie”.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 11 din Legea nr. 213/1998 sunt constitutionale. Acest punct de vedere se bazează pe sustinerea că “legea nu îngrădeste posibilitatea persoanei abuziv deposedate de a revendica bunuri pe calea unei actiuni în justitie, instanta de judecată având posibilitatea verificării valabilitătii titlului statului asupra bunului revendicat”. Se face referire, de asemenea, la jurisprudenta Curtii Constitutionale, respectiv la Decizia nr. 136 din 21 octombrie 1998 si la Decizia nr. 264 din 19 aprilie 2001. De altfel, Avocatul Poporului consideră că, “prin formularea exceptiei, autorii au solicitat Curtii Constitutionale să se pronunte asupra modului de interpretare si aplicare a legii”, ceea ce, conform art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, nu poate face obiect al controlului de constitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de udecătorul-raportor, concluziile autorilor exceptiei si ale procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele: Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispozitiile art. 11 din Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, cu modificările ulterioare.

Desi exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată cu privire la Legea nr. 213/1998, în întregul ei, din motivarea exceptiei, precum si din precizările autorilor exceptiei formulate în memoriul depus la instantă, Curtea constată că este criticat, în realitate, doar art. 11 din lege, text care are următorul cuprins: “(1) Bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile, după cum urmează:

a) nu pot fi înstrăinate; ele pot fi date numai în administrare, concesionate sau închiriate, în conditiile legii;

b) nu pot fi supuse executării silite si asupra lor nu se pot constitui garantii reale;

c) nu pot fi dobândite de către alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de bună-credintă asupra bunurilor mobile.

(2) Actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) privind regimul juridic al bunurilor din domeniul public sunt lovite de nulitate absolută.”

Autorii exceptiei sustin că aceste prevederi legale contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 135 alin. (1) si (6) privind ocrotirea proprietătii si, respectiv, inviolabilitatea proprietătii private, ale art. 16 alin. (2) privind egalitatea în drepturi, ale art. 20 care reglementează tratatele internationale privind drepturile omului, ale art. 21 privind accesul liber la justitie, ale art. 41 privind protectia proprietătii private si celor ale art. 49 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată.

Prevederile legale criticate stabilesc regimul proprietătii publice, dezvoltând si precizând continutul dispozitiei art. 135 alin. (5) din Constitutie, potrivit căreia “Bunurile proprietate publică sunt inalienabile”. În temeiul acestui principiu constitutional, dezvoltat prin dispozitiile art. 11 din Legea nr. 213/1998, bunurile care fac obiect al proprietătii publice sunt scoase din circuitul civil general. Or, este evident că inalienabilitatea bunurilor care constituie obiect al dreptului de proprietate publică impune nu numai solutia interdictiei înstrăinării lor, ci, ca o consecintă, si imposibilitatea dobândirii acestora de către terti prin oricare alt mod de dobândire reglementat de lege.

În consecintă, din analiza comparativă a dispozitiilor legale criticate si a prevederilor constitutionale invocate în sustinerea exceptiei nu rezultă că art. 11 din Legea nr. 213/1998 ar încălca dispozitiile constitutionale ale art. 41 si ale art. 135 alin. (1) si (6).

În legătură cu invocarea, în sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate, a art. 20 din Constitutie, Curtea constată că autorii exceptiei nu au indicat nici un tratat international privind drepturile omului care să fi fost încălcat de prevederile criticate. Exceptia este, sub acest aspect, nemotivată, nefiind deci respectate dispozitiile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicată.

Din examinarea dispozitiilor legale criticate, Curtea retine că nu este restrâns dreptul reclamantilor la intentarea unei actiuni în revendicare, ci, astfel cum s-a mai arătat, se statuează asupra regimului proprietătii statului privind bunurile ce fac obiectul domeniului public, o dată ce acestea au fost astfel declarate si încadrate. În aceste conditii nu este încălcat nici accesul la justitie al celor interesati, principiu prevăzut de art. 21 din Constitutie, si nici principiul constitutional al egalitătii în drepturi.

De altfel, Curtea observă că, în cauză, ceea ce se judecă la instantă este actiunea în revendicare a unui teren. Or, sub acest aspect, Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, a stabilit, la art. 5 alin. (1), că “Apartin domeniului public terenurile pe care sunt amplasate constructii de interes public, piete, căi de comunicatii […]”, iar la alin. (2) al aceluiasi articol s-a prevăzut că “Terenurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile. Ele nu pot fi introduse în circuitul civil decât dacă, potrivit legii, sunt dezafectate din domeniul public”.

Pe de altă parte, este de mentionat că Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în od abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 prevede, la art. 8 alin. (1), că “Nu intră sub incidenta prezentei legi terenurile al căror regim juridic este reglementat prin Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si prin Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997”.

Curtea nu poate retine nici încălcarea dispozitiilor art. 49 din Constitutie, în conditiile în care autorilor exceptiei nu li s-a restrâns, prin prevederile legale criticate, exercitiul vreunuia dintre drepturile sau libertătile înscrise în Constitutie.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, exceptie ridicată de Vasilichia Nadu, Denisa Radu Copăceni si Ilina-Minola-Magdalena Mirea în Dosarul nr. 988/2001 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 aprilie 2003.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 199

din 13 mai 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 si ale art. 28 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările ulterioare

 

Costică Bulai - presedinte

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Mădălina Stefania Diaconu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. 1 din Legea contenciosului dministrativ nr. 29/1990 si ale art. 28 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Bon & Ami Impex” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 2.341/CA/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si litigii de muncă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată. Cu privire la art. 5 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, arată că, în jurisprudenta sa, Curtea Constitutională a statuat în mod constant că instituirea unei proceduri administrativ-jurisdictionale prealabile sesizării instantei de judecată nu constituie o încălcare a art. 21 din Legea fundamentală, care consacră accesul liber la justitie. De asemenea, pune concluzii de respingere a exceptiei ridicate si în privinta art. 28 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, deoarece aceste prevederi legale nu au legătură cu art. 43 si 134 din Constitutie, invocate de autorul exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 22 noiembrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 2.341/CA/2002, Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII-a conflicte de muncă si litigii de muncă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. 1 din Legea nr. 29/1990 si ale art. 28 din Legea nr. 50/1991, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Bon & Ami Impex” - S.R.L. din Bucuresti într-un litigiu cu primarul municipiului Bucuresti si primarul sectorului 2 Bucuresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 5 alin. 1 din Legea nr. 29/1990 îngrădesc exercitiul dreptului de acces liber la justitie, consacrat de art. 21 din Constitutie, deoarece conditionează posibilitatea sesizării instantei judecătoresti, pentru anularea unui act administrativ ori pentru obligarea organului administrativ la eliberarea unui act, de depunerea, în prealabil, a unei reclamatii la autoritatea administrativă respectivă. De asemenea, consideră ca fiind neconstitutionale si dispozitiile art. 28 din Legea nr. 50/1991, astfel cum au fost modificate prin pct. 28 din Legea nr. 453/2001, întrucât acestea prevăd dreptul “autoritătilor administratiei publice locale să desfiinteze constructiile amplasate pe domeniul public sau privat al statului, al judetelor, oraselor sau comunelor fără sesizarea instantei judecătoresti, permitând astfel nasterea unor abuzuri si a unor decizii arbitrare ale autoritătilor administratiei publice”. Apreciază că aceste reglementări sunt contrare prevederilor art. 43 alin. (1) si ale art. 134 alin. (2) lit. a) din Constitutie.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si litigii de muncă consideră că nu poate fi analizată constitutionalitatea art. 5 din Legea nr. 29/1990, întrucât acest text de lege a intrat în vigoare anterior adoptării Constitutiei. De altfel, sinstituirea unei proceduri prealabile învestirii instantei nu echivalează cu îngrădirea accesului la justitie, ci doar conditionează acest acces de sesizarea organului administrativ emitent cu o cerere privind desfiintarea propriului act”. În ceea ce priveste dispozitiile art. 28 din Legea nr. 50/1991, instanta apreciază că “desfiintarea pe cale administrativă a constructiilor edificate fără autorizatie pe domeniul public sau privat al unitătilor administrativ-teritoriale nu poate constitui în nici o situatie un abuz al autoritătii, ci un mijloc de asigurare a respectării legii de către cetăteni”.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Guvernul apreciază că textul art. 5 din Legea nr. 29/1990 nu contravine accesului liber la justitie, întrucât “instituirea unei proceduri administrative prealabile sesizării instantei judecătoresti este în interesul persoanei vătămate printr-un act administrativ, si anume acela de a obtine mai rapid din partea autoritătii emitente a actului o recunoastere a dreptului sau a interesului legitim pretins”, fără a împiedica persoana nemultumită de modul de  rezolvare a reclamatiei administrative să se adreseze instantei judecătoresti. Prevederile art. 28 din Legea nr. 50/1991, respectiv sanctiunea desfiintării constructiilor efectuate cu încălcarea dispozitiilor legale, nu contravin Constitutiei, iar deciziile organelor administratiei publice pot fi atacate la instanta de contencios administrativ. Astfel, exceptia ridicată este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei îl constituie următoarele dispozitii legale:

- Art. 5 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 8 noiembrie 1990, potrivit căruia:

“Înainte de a cere tribunalului anularea actului sau obligarea la eliberarea lui, cel care se consideră vătămat se va adresa pentru apărarea dreptului său, în termen de 30 de zile de la data când i s-a comunicat actul administrativ sau la expirarea termenului prevăzut la art. 1 alin. 2, autoritătii emitente, care este obligată să rezolve reclamatia în termen de 30 de zile de la aceasta.”;

- Art. 28 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997 si modificată prin Legea nr. 453/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 1 august 2001, care prevede că: “(1) Prin derogare de la prevederile art. 27, constructiile executate fără autorizatie de construire pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului, al judetelor, oraselor sau comunelor, vor putea fi desfiintate pe cale administrativă de către autoritatea administratiei publice locale competentă, fără sesizarea instantelor judecătoresti si pe cheltuiala contravenientului.

(2) Pentru realizarea prevederilor alin. (1) consiliile locale comunale, orăsenesti, municipale ori judetene, după caz, pot contracta efectuarea acestor servicii cu societăti comerciale, în conditiile legii.”

Potrivit sustinerilor autorului exceptiei, dispozitiile legale criticate contravin următoarelor prevederi constitutionale:

- Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”;

- Art. 43 alin. (1): “Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică si de protectie socială, de natură să asigure cetătenilor un nivel de trai decent.”;

- Art. 134 alin. (2) lit. a): “Statul trebuie să asigure:

a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie;”.

Examinând textele de lege criticate, cu raportare la prevederile constitutionale invocate, Curtea Constitutională retine următoarele:

Cu toate că Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 este anterioară Constitutiei din 1991, art. 5 din această lege a rămas în vigoare, în sensul dispozitiilor art. 150 alin. (1) din Constitutie, întrucât prevederile sale nu contravin actualei Legi fundamentale.

În jurisprudenta sa, Curtea Constitutională a statuat în mod constant că instituirea prin lege a unei proceduri administrative ori administrativ-jurisdictionale prealabile sesizării instantelor judecătoresti nu este de natură să îngrădească exercitiul dreptului de acces liber la justitie, prevăzut de art. 21 din Constitutie, ci, dimpotrivă, constituie o măsură de protectie care nu poate avea ca efect, în nici un mod, limitarea accesului la justitie. De altfel, este de competenta exclusivă a legiuitorului de a institui asemenea proceduri destinate, în general, să asigure solutionarea mai rapidă a unor categorii de litigii, descongestionarea instantelor judecătoresti de cauzele ce pot fi rezolvate pe această cale si evitarea cheltuielilor de judecată (a se vedea Decizia Plenului Curtii Constitutionale nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, si Decizia nr. 134 din 20 octombrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 9 februarie 1999).

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate referitoare la Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările ulterioare, aceasta prevede obligativitatea obtinerii, de la organul administratiei publice locale competent, a unei autorizatii corespunzătoare pentru executarea lucrărilor de constructie, iar executarea unor lucrări fără autorizatie este considerată contraventie si sanctionată ca atare. Pe lângă sanctiunea amenzii, legea prevede si sanctiunea desfiintării constructiilor edificate fără autorizatie.

Conform regulii generale înscrise în art. 27 din lege, în cazul în care contravenientul nu se conformează dispozitiei privind desfiintarea constructiei realizate, autoritatea administratiei publice locale se adresează instantei judecătoresti competente, pentru a-l obliga pe contravenient să desfiinteze constructia.

Art. 28 derogă de la această regulă generală, prevăzând că, în situatia neexecutării benevole de către contravenient a obligatiei de desfiintare a constructiei edificate pe domeniul public sau privat al statului, al judetelor, oraselor sau comunelor, constructia respectivă va putea fi desfiintată pe cale administrativă de către autoritatea administratiei publice locale competentă, fără a mai sesiza instanta judecătorească, pe cheltuiala contravenientului.

Curtea observă că aceste reglementări legale nu au nici o legătură cu prevederile art. 43 sau 134 din Constitutie, a căror încălcare a fost sustinută de către autorul exceptiei. 

Aplicarea si executarea unei sanctiuni contraventionale, inclusiv cea de confiscare a unor bunuri ori de desfiintare a unor lucrări de constructie, chiar dacă au ca efect diminuarea patrimoniului contravenientului, nu pot fi considerate ca fiind contrare principiilor înscrise în art. 41 din Constitutie, privitoare la ocrotirea proprietătii private.

De asemenea, nici aplicarea si executarea sanctiunilor contraventionale de către autoritatea administratiei publice locale în cadrul căreia activează agentul constatator nu contravin prevederilor constitutionale invocate de autorul exceptiei.

Pentru prevenirea ori eliminarea unor eventuale abuzuri, contravenientul are acces neîngrădit la justitie pentru a contesta realitatea constatărilor referitoare la săvârsirea contraventiei, sanctiunea aplicată, precum si dispozitia autoritătii administratiei publice locale privind desfiintarea constructiilor edificate.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (3) si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 si ale art. 28 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Bon & Ami Impex” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 2.341/CA/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si litigii de muncă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 mai 2003.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Mădălina Stefania Diaconu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

privind punerea în aplicare în Ministerul Apărării Nationale a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 7 alin. (2) lit. d), art. 17 alin. (2) lit. d), art. 401, art. 51 alin. (1) si ale art. 52 alin. (2) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 14/2001 privind organizarea  si functionarea Ministerului Apărării Nationale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 389/2001,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă ca Directia relatii cu Parlamentul si armonizare legislativă să tină evidenta asociatiilor, fundatiilor si federatiilor care îsi desfăsoară activitatea în sfera de competentă a Ministerului Apărării Nationale, să acorde avizul pentru înscrierea acestora în Registrul asociatiilor si fundatiilor si să intermedieze colaborarea Ministerului Apărării Nationale cu organizatiile neguvernamentale pentru realizarea unor activităti sau programe comune.

(2) Evidenta privind constituirea, modificarea si încetarea asociatiilor, fundatiilor si federatiilor se realizează pe baza documentatiei transmise de Ministerul Justitiei.

Art. 2. - (1) În vederea acordării avizului pentru recunoasterea statutului de utilitate publică, Directia relatii cu Parlamentul si armonizare legislativă analizează documentatia prezentată de asociatii, fundatii sau federatii si urmăreste respectarea cumulativă a conditiilor prevăzute de lege si a criteriilor specifice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) În cazul în care constată îndeplinirea conditiilor si criteriilor prevăzute la alin. (1), în termen de 60 de zile de la primirea cererii, Directia relatii cu Parlamentul si armonizare legislativă înaintează ministrului apărării nationale propunerea pentru recunoasterea statutului de utilitate publică. Aceasta este transmisă, potrivit legii, Guvernului României.

(3) În cazul în care se constată neîndeplinirea conditiilor legale, Directia relatii cu Parlamentul si armonizare legislativă transmite persoanelor juridice solicitante un răspuns motivat, în termen de 30 de zile de la data luării deciziei.

Art. 3. - Directia relatii cu Parlamentul si armonizare legislativă propune ministrului apărării nationale  transmiterea la Guvern a solicitării privind retragerea actului de recunoastere a statutului de utilitate publică, dacă asociatia, fundatia sau federatia nu mai îndeplineste una sau mai multe dintre conditiile care au stat la baza recunoasterii utilitătii publice.

 

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

 

Bucuresti, 20 iunie 2003.

Nr. M.80.

 

ANEXĂ

 

CRITERII SPECIFICE

de acordare a statutului de utilitate publică asociatiilor, fundatiilor si federatiilor care desfăsoară activităti din sfera de competentă a Ministerului Apărării Nationale

 

În conformitate cu prevederile art. 38 si 401 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003, o asociatie, fundatie sau federatie poate fi recunoscută ca fiind de utilitate publică dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

1. Art. 38 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000:

a) activitatea acesteia se desfăsoară în interes general sau comunitar, după caz, si functionează cel putin 3 ani, anterior datei depunerii cererii privind recunoasterea statutului de utilitate publică;

Criterii specifice

1. Activitatea de interes public general si/sau comunitar a asociatiei, fundatiei sau federatiei se desfăsoară în sfera de competentă a Ministerului Apărării Nationale.

2. Prin activitatea desfăsurată nu se urmăreste atragerea cadrelor militare în activitate la desfăsurarea unor activităti care contravin Statutului cadrelor militare, ordinelor si regulamentelor militare.

3. Prevederile statutului asociatiei, fundatiei sau federatiei nu au caracter sindical ori politic si nu sunt contrare comenzii unice, ordinii si disciplinei specifice institutiei militare, normelor de păstrare a ordinii publice si nu încalcă bunele moravuri.

4. Activitatea asociatiei, fundatiei sau federatiei se circumscrie unuia dintre următoarele obiective:

a) promovează valorile civice ale statului de drept si întărirea relatiilor societătii civile cu armata;

b) promovează interesele, valorile si simbolurile nationale în eforturile de integrare a României în structurile politice, economice, militare si de securitate europene si euroatlantice;

c) îsi aduce contributia la păstrarea traditiilor militare ale Armatei României;

d) promovează si sustine initiative privind pregătirea profesională a personalului armatei, lărgirea orizontului tehnico-stiintific si cultural, desfăsurarea de activităti sportiv-recreative sau caritabile.

5. Asociatia, fundatia sau federatia plăteste impozitele, taxele si alte contributii la bugetul de stat.

6. Personalul este încadrat în conformitate cu legislatia în vigoare.

7. Asociatia, fundatia sau federatia are autorizatiile necesare în vederea desfăsurării activitătilor statutare.

8. Resursele financiare de care dispune asociatia, fundatia sau federatia permit realizarea activitătilor de interes general si/sau comunitar.

9. Personalul are pregătire profesională si experientă în domeniul de activitate.

2. Art. 38 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000:

b) a realizat majoritatea obiectivelor stabilite;

Criterii specifice

1. Obiectivele propuse au fost îndeplinite în proportie de cel putin 90%.

3. Art. 38 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000:

c) prezintă un raport de activitate din care să rezulte desfăsurarea unei activităti anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului său, însotit de situatiile financiare anuale si de bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoasterea statutului de utilitate publică;

Criterii specifice

1. Proiectele sau programele desfăsurate au fost în concordantă cu obiectivele propuse.

2. Situatiile financiare anuale reflectă desfăsurarea unor activităti de interes general sau comunitar.

3. Asociatia, fundatia sau federatia are capacitatea de a atrage mai multe surse de finantare.

4. Asociatia, fundatia sau federatia dispune de dotările materiale adecvate desfăsurării activitătii.

4. Art. 38 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000:

d) valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori este cel putin egală cu valoarea patrimoniului initial.

Criterii specifice

1. Valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori nu a scăzut sub cea a patrimoniului initial.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna iulie 2003

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna iulie 2003, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 18,2% pe an.

 

p. Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Emil Iota Ghizari

 

Bucuresti, 1 iulie 2003.

Nr. 20.