MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 477         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 4 iulie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            283. - Lege pentru ratificarea Protocolului optional la Conventia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare fată de femei, adoptat la New York la 6 octombrie 1999

 

            Protocol optional la Conventia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare fată de femei

 

            412. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratifica rea Protocolului optional la Conventia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare fată de femei, adoptat la New York la 6 octombrie 1999

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 181 din 8 mai 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 387/2002

 

            Decizia nr. 193 din 13 mai 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 lit. a) alin. 2 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivă

 

            Decizia nr. 202 din 13 mai 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si înlăturarea unor măsuri si sanctiuni

 

            Decizia nr. 223 din 3 iunie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a  agentilor economici

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            721. - Hotărâre pentru completarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autoritătilor contractante care au obligatia de a aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice si produsele care urmează să fie achizitionate prin procedura de licitatie electronică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

85. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Licentei de concesiune pentru explorarea apei minerale din perimetrul Lebes-Bucovina Nord, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Domarom Star” - S.R.L.  Fundu Moldovei

 

86. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Licentei de concesiune pentru explorarea apei minerale din perimetrul Stejarul, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Fornetti România” - S.R.L. Timisoara

 

87. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Licentei de concesiune pentru explorarea apei minerale din perimetrul Valea Bârza, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială pentru Promovare Internatională - S.R.L. Bucuresti

 

Lista agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale

 

Lista depozitelor speciale (completare)

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Protocolului optional la Conventia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare fată de femei, adoptat la New York la 6 octombrie 1999

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Protocolul optional la Conventia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare fată de femei, adoptat la New York la 6 octombrie 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 2 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 26 iunie 2003.

Nr. 283.

 

PROTOCOL OPTIONAL

la Conventia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare fată de femei*)

 


*) Traducere.

 

Statele părti la prezentul protocol,

luând notă de prevederile Cartei Organizatiei Natiunilor Unite, document care reafirmă încrederea în drepturile fundamentale ale omului, în demnitatea si valoarea fiintei umane si în drepturile egale ale bărbatilor si femeilor,

luând notă, de asemenea, de Declaratia Universală a Drepturilor Omului, care proclamă că toti oamenii se nasc liberi si egali în demnitate si drepturi si că fiecare are acces la toate drepturile si libertătile proclamate în continuare, fără nici o deosebire, inclusiv deosebiri pe criterii de sex,

reamintind că acordurile internationale privind drepturile omului si alte instrumente internationale privind drepturile omului interzic discriminarea pe criterii de sex,

reamintind, de asemenea, Conventia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare fată de femei (Conventia), în care statele părti condamnă discriminarea împotriva femeilor sub toate formele sale si hotărăsc să continue prin toate mijloacele necesare si fără întârziere o politică de eliminare a discriminării împotriva femeilor,

reafirmând hotărârea lor de a asigura obtinerea deplină si egală de către femei a tuturor drepturilor omului si libertătilor fundamentale si de a actiona eficient pentru prevenirea violării acestor drepturi si libertăti,

au hotărât după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

Un stat parte la prezentul protocol (stat parte) recunoaste competenta Comitetului privind eliminarea discriminării fată de femei (Comitetul) de a primi si de a analiza comunicările transmise în conformitate cu art. 2.

 

ARTICOLUL 2

 

Comunicările pot fi transmise de către sau în numele indivizilor ori grupurilor de indivizi sub jurisdictia unui stat parte, reclamând faptul că sunt victime ale violării oricăruia dintre drepturile stabilite în Conventie de către acel stat parte. Dacă o comunicare este transmisă în numele indivizilor sau grupurilor de indivizi, autorul trebuie să aibă consimtământul acestora, în afară de cazul în care autorul poate justifica actiunea în numele lor fără acest consimtământ.

 

ARTICOLUL 3

 

Comunicările se vor face în scris si nu vor fi anonime.

Nici o comunicare nu va fi primită de către Comitet dacă priveste un stat parte la Conventie, care nu este parte la prezentul protocol.

 

ARTICOLUL 4

 

1. Comitetul nu va lua în considerare o comunicare decât dacă s-a convins că toate mijloacele interne disponibile au fost epuizate, decât dacă aplicarea acestor mijloace este prelungită nerezonabil sau nu pare să aibă un rezultat concret.

2. Comitetul va declara o comunicare inadmisibilă în cazul în care:

a) aceeasi problemă a fost deja examinată de către Comitet sau a fost ori este în curs de examinare sub o

altă procedură internatională de investigare sau de solutionare;

b) este incompatibilă cu prevederile Conventiei;

c) este evident gresit motivată sau nu este suficient fundamentată;

d) este un abuz asupra dreptului de a transmite comunicări;

e) faptele care sunt subiect al comunicării au apărut înainte de intrarea în vigoare a prezentului protocol pentru

statul parte vizat, în afară de cazul în care acele fapte continuă după respectiva dată.

 

ARTICOLUL 5

 

1. În orice moment după primirea unei comunicări si înainte de a se fi ajuns la o hotărâre privind valoarea

intrinsecă a acesteia, Comitetul poate transmite statului parte vizat, în vederea unei analize urgente, o solicitare de

a lua astfel de măsuri interimare necesare pentru a se evita posibilele daune ireparabile pentru victima sau victimele pretinsei violări.

2. Când Comitetul îsi exercită vointa conform paragrafului 1 al prezentului articol, aceasta nu implică o decizie asupra admisibilitătii comunicării sau asupra valorii intrinseci a acesteia.

 

ARTICOLUL 6

 

1. În afară de cazul în care Comitetul consideră o comunicare inadmisibilă fără referire la statul parte vizat si

dacă individul sau indivizii consimt să-si dezvăluie identitatea acelui stat parte, Comitetul va aduce în atentia statului parte vizat, în mod confidential, orice comunicare care i s-a transmis conform prezentului protocol.

2. În termen de 6 luni statul parte vizat transmite Comitetului explicatii în scris sau declaratii care să clarifice

problema si rezolvarea, dacă există, care se poate să fi fost găsită de statul parte.

 

ARTICOLUL 7

 

1. Comitetul va analiza comunicările primite conform prezentului protocol pe baza tuturor informatiilor puse la dispozitia sa de către sau în numele indivizilor ori grupurilor de indivizi si de către statul parte vizat, cu conditia ca

informatiile acestea să fie transmise părtilor vizate.

2. Comitetul va tine sedinte închise când examinează comunicările în conformitate cu prezentul protocol.

3. După examinarea unei comunicări, Comitetul va transmite punctele sale de vedere privind comunicarea,

împreună cu recomandările sale, dacă există, părtilor vizate.

4. Statul parte va acorda atentia cuvenită punctelor de vedere ale Comitetului, precum si recomandărilor sale,

dacă există, si va transmite Comitetului, în termen de 6 luni, un răspuns în scris, incluzând informatii cu privire la orice măsură luată din perspectiva opiniilor si recomandărilor Comitetului.

5. Comitetul poate invita statul parte să transmită informatii suplimentare privind orice măsuri pe care statul

parte le-a luat ca răspuns la punctele de vedere sau recomandările sale, dacă există, incluzându-le, după cum se consideră potrivit de către Comitet, în rapoartele subsecvente ale statului parte, conform art. 18 din Conventie.

 

ARTICOLUL 8

 

1. În cazul în care Comitetul primeste informatii corelative indicând violări grave sau sistematice de către un stat parte ale drepturilor stabilite în Conventie, Comitetul va invita acel stat parte să coopereze la examinarea

informatiilor si, în acest sens, să transmită observatii referitoare la informatiile vizate.

2. Luând în considerare orice observatii care se poate să fi fost transmise de către statul parte vizat, precum si

orice alte informatii corelative pe care le are la dispozitie, Comitetul poate desemna unul sau mai multi membri ai săi

să conducă o anchetă si să raporteze imediat Comitetului.

În cazul în care există un mandat si consimtământul statului parte, ancheta poate include o vizită pe teritoriul acestuia.

3. După examinarea rezultatelor unei astfel de anchete, Comitetul va transmite aceste rezultate statului parte vizat, împreună cu orice alte comentarii sau recomandări.

4. În termen de 6 luni de la primirea rezultatelor, comentariilor si recomandărilor transmise de Comitet, statul

parte vizat va transmite observatiile sale Comitetului.

5. O astfel de anchetă va fi realizată confidential si cooperarea statului parte va fi solicitată în toate etapele

procedurii.

 

ARTICOLUL 9

 

1. Comitetul poate invita statul parte vizat să includă în raportul său, conform art. 18 din Conventie, detalii referitoare la orice măsuri luate ca răspuns la o anchetă realizată conform art. 8 din prezentul protocol.

2. Dacă este necesar, la sfârsitul perioadei de 6 luni stabilite în art. 8 paragraful 4, Comitetul poate să invite

statul parte vizat să îl informeze cu privire la măsurile luate ca răspuns la o astfel de anchetă.

 

ARTICOLUL 10

 

1. Fiecare stat parte poate, la momentul semnării sau ratificării prezentului protocol ori al aderării la acesta, să

declare că nu recunoaste competenta Comitetului stabilită în art. 8 si 9.

2. Fiecare stat parte care a făcut o declaratie în conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol poate, în

orice moment, să îsi retragă declaratia prin notificare către secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite.

 

ARTICOLUL 11

 

Un stat parte va trebui să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că persoanele aflate sub jurisdictia sa

nu sunt supuse unui tratament necorespunzător sau intimidării, ca o consecintă a informării Comitetului pe baza prezentului protocol.

 

ARTICOLUL 12

 

Comitetul va include în raportul său anual, conform art. 21 din Conventie, un rezumat al activitătilor sale, în

baza prezentului protocol.

 

ARTICOLUL 13

 

Fiecare stat parte se angajează să facă cunoscut si să dea publicitătii Conventia si prezentul protocol si să faciliteze accesul la informatii privind punctele de vedere si recomandările Comitetului, în special privind problemele

care implică acel stat parte.

 

ARTICOLUL 14

 

Comitetul va elabora propriile reguli de procedură care vor trebui urmate când îsi exercită functiile conferite prin prezentul protocol.

 

ARTICOLUL 15

 

1. Prezentul protocol va fi deschis semnării de către orice stat care a semnat, a ratificat sau a aderat la Conventie.

2. Prezentul protocol va fi supus ratificării de către orice stat care a ratificat sau a aderat la Conventie.

Instrumentele de ratificare vor fi depuse la secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite.

3. Prezentul protocol va fi deschis aderării oricărui stat care a ratificat sau a aderat la Conventie.

4. Aderarea va avea loc prin depunerea instrumentului de aderare la secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite.

 

ARTICOLUL 16

 

1. Prezentul protocol va intra în vigoare după 3 luni de la data depunerii la secretarul general al Organizatiei

Natiunilor Unite a celui de-al zecelea instrument de ratificare sau de aderare.

2. Pentru fiecare stat care ratifică prezentul protocol sau aderă la acesta după intrarea sa în vigoare, prezentul protocol intră în vigoare după 3 luni de la data depunerii propriului instrument de ratificare sau de aderare.

 

ARTICOLUL 17

 

Nu sunt admise rezerve la prezentul protocol.

 

ARTICOLUL 18

 

1. Orice stat parte poate propune un amendament la prezentul protocol si să îl înregistreze la secretarul general

al Organizatiei Natiunilor Unite. Secretarul general va comunica apoi orice amendamente propuse statelor părti, cu solicitarea ca acestea să îi notifice dacă sunt în favoarea unei conferinte a statelor părti în scopul analizării si votării propunerii. În eventualitatea că cel putin o treime dintre statele părti se exprimă în favoarea unei astfel de conferinte, secretarul general va organiza conferinta sub auspiciile Organizatiei Natiunilor Unite. Orice amendament adoptat prin majoritatea voturilor statelor părti prezente la conferintă va fi transmis Adunării Generale a Organizatiei

Natiunilor Unite spre aprobare.

2. Amendamentele intră în vigoare după ce au fost aprobate de Adunarea Generală a Organizatiei Natiunilor

Unite si acceptate cu o majoritate de două treimi din statele părti la prezentul protocol, în conformitate cu procedurile lor constitutionale.

3. După intrarea în vigoare a amendamentelor, acestea devin obligatorii pentru statele părti care le-au acceptat,

celelalte state părti fiind în continuare legate prin prevederile prezentului protocol si orice amendamente anterioare pe care le-au acceptat.

 

ARTICOLUL 19

 

1. Orice stat parte poate denunta prezentul protocol, în orice moment, printr-o notificare scrisă adresată secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite. Denuntarea va produce efecte după 6 luni de la data primirii notificării de către secretarul general.

2. Denuntarea nu va prejudicia aplicarea în continuare a prevederilor prezentului protocol în raport cu orice comunicare transmisă conform art. 2 sau cu orice anchetă initiată conform art. 8, înainte de data efectivă a denuntării.

 

ARTICOLUL 20

 

Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite va informa toate statele despre:

a) semnări, ratificări si aderări la prezentul protocol;

b) data intrării în vigoare a prezentului protocol si a oricărui amendament conform art. 18;

c) orice denuntare în conformitate cu art. 19.

 

ARTICOLUL 21

 

1. Prezentul protocol, ale cărui versiuni în limbile arabă, chineză, engleză, franceză, rusă si spaniolă sunt egal

autentice, va fi depus în arhivele Organizatiei Natiunilor Unite.

2. Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite va transmite copii autentificate ale prezentului protocol tuturor statelor la care s-a făcut referire în art. 25 din Conventie.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului optional la Conventia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare fată de femei, adoptat la New York la 6 octombrie 1999

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Protocolului optional la Conventia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare fată de femei, adoptat la New York la 6 octombrie 1999, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 25 iunie 2003.

Nr. 412.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 181

din 8 mai 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 387/2002

 

Costică Bulai - presedinte

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 387/2002, exceptie ridicată de Stefănel Abdula, primarul comunei Găiceanca, judetul Bacău, în Dosarul nr. 9.487/2002 al Tribunalului Bacău - Sectia comercială si contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ridicate, deoarece prevederile legale criticate nu contravin dispozitiilor art. 119 si 120 din Constitutie. Se arată că în acest sens Curtea Constitutională s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 136/2001.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 23 octombrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 9.487/2002, Tribunalul Bacău - Sectia comercială si contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001, exceptie ridicată de Stefănel Abdula, primarul comunei Găiceanca, judetul Bacău.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia consideră că dispozitiile ordonantei de urgentă criticate, care prevăd atribuirea în folosintă gratuită a constructiilor zootehnice si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate asociatiilor crescătorilor de animale si unor persoane fizice sau persoane juridice, precum si dispozitiile care obligă autoritătile administratiei publice locale să concesioneze prin atribuire directă, pentru o perioadă de 5 ani, terenuri cu destinatie agricolă crescătorilor de animale sunt neconstitutionale. Autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor art. 120 alin. (1) din Constitutie care consacră principiul autonomiei locale, precum si încălcarea unor dispozitii ale Legii administratiei publice locale nr. 215/2001.

Tribunalul Bacău - Sectia comercială si contencios administrativ apreciază că “art. 1 si art. 3 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 încalcă principiul autonomiei locale pe care se întemeiază administratia publică din unitătile administrativ-teritoriale statuat de art. 119 din Constitutie”. În opinia instantei, “autonomia locală conferă autoritătilor administratiei publice locale dreptul ca în limitele legii să aibă initiativă si să hotărască în ceea ce priveste administrarea domeniului public si privat al unitătii administrativ-teritoriale, concesionarea, închirierea si vânzarea bunurilor proprietate publică sau privată ale unitătii administrativ-teritoriale, precum si a serviciilor publice de interes local”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În argumentarea acestui punct de vedere se arată, în esentă, că dispozitiile criticate prevăd “atribuirea în folosintă gratuită a constructiilor zootehnice si fabricilor de nutreturi dezafectate asociatiilor crescătorilor de animale, persoanelor fizice în vârstă de până la 40 de ani sau persoanelor juridice care formulează cerere scrisă si dovedesc capacitate tehnică si financiară de a desfăsura activităti de crestere a animalelor”. Această măsură, sustine Guvernul, este menită să asigure “crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie” (în spetă fiind vorba de punerea în valoare a unor spatii dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a unor fabrici de nutreturi combinate dezafectate), obligatie a statului prevăzută la art. 134 alin. (2) lit. a) din Constitutie. De asemenea, Guvernul apreciază că măsura luată se încadrează si în prerogativa statului privind “crearea conditiilor necesare pentru cresterea calitătii vietii”, prevăzută la art. 134 alin. (2) lit. f) din Constitutie, si se concretizează în dispozitii legale cu caracter general, cu aplicabilitate pe întreg teritoriul tării.

Pe de altă parte, se consideră că prevederile constitutionale ale art. 120 alin. (2) “se referă la principiul autonomiei locale în cadrul organizării administratiei publice din unitătile administrativ-teritoriale, iar nu la existenta unei autonomii de decizie în afara cadrului legal, care este general obligatoriu”. În punctul său de vedere, Guvernul invocă si Decizia Curtii Constitutionale nr. 123/2001, în considerentele căreia s-a retinut că principiul autonomiei locale “nu include si absolvirea autoritătilor administratiei publice locale de la obligatia respectării legilor cu caracter general valabil pe întreg teritoriul tării”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168 din 13 decembrie 2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 20 decembrie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 387 din 13 iunie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 1 iulie 2002.

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 a fost modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102 din 29 august 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 11 septembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 78 din 12 martie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 26 martie 2003.

Examinând textul de lege supus controlului de constitutionalitate, Curtea retine că dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 stabilesc măsuri pentru atribuirea constructiilor zootehnice si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate în folosinta gratuită a asociatiilor crescătorilor de animale, cu sau fără personalitate juridică, precum si a persoanelor fizice în vârstă de până la 40 de ani sau persoanelor juridice care formulează cerere scrisă si dovedesc capacitatea tehnică si financiară de a desfăsura activităti de crestere a animalelor (art. 1).

Potrivit dispozitiilor art. 2 lit. a) din ordonanta de urgentă, între constructiile zootehnice dezafectate supuse acestor măsuri sunt si “bunuri imobile aflate în proprietatea privată a [...] unitătilor administrativ-teritoriale”.

Conform art. 3 alin. (1) din ordonanta de urgentă, constructiile zootehnice dezafectate, aflate în proprietatea privată a unitătilor administrativ-teritoriale, “vor fi atribuite în folosintă gratuită persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c) de către consiliile locale”.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 3 alin. (6) din ordonanta de urgentă, textul initial, criticat de autorul exceptiei, prin care se prevedea obligatia consiliilor locale de a “concesiona, prin atribuire directă, pentru o perioadă de 5 ani, terenuri cu destinatie agricolă, aflate în proprietatea unitătilor administrativ-teritoriale, crescătorilor de animale prevăzuti la art. 2 lit. c) cărora le-au fost atribuite constructii zootehnice dezafectate”, a fost modificat prin dispozitiile articolului unic pct. 3 din Legea nr. 387/2002, textul având în prezent următorul cuprins: “(6) În vederea asigurării necesarului de furaje crescătorii de animale prevăzuti la art. 2 lit. c), cărora le-au fost atribuite constructii zootehnice dezafectate, vor beneficia de drepturile si obligatiile prevăzute în Legea zootehniei nr. 72/2002.”

Conform art. 4 alin. (1) din ordonanta de urgentă criticată, “atribuirea în folosintă gratuită a constructiilor zootehnice dezafectate, a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, a terenurilor de sub constructii si a celor din incintă persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c) se face în baza unui contract pe care acestea îl încheie cu consiliile locale [...]”.

Totodată, art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2002 abrogă alin. (5) al art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001, potrivit căruia “Atribuirea imobilelor prevăzute la alin. (1), (2) si (3), care au fost ipotecate la obtinerea unor împrumuturi de la băncile comerciale, se face la cererea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c), cu acordul prealabil al băncilor finantatoare respective”.

Celelalte dispozitii ale ordonantei de urgentă se referă la obligatii ce revin societătilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat din agricultură, Agentiei Domeniilor Statului, Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

Critica de neconstitutionalitate se bazează pe invocarea încălcării principiului autonomiei locale, prevăzut de art. 119 si art. 120 alin. (1) si (2) din Constitutie, texte care au următorul cuprins:

- Art. 119: “Administratia publică din unitătile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiul autonomiei locale si pe cel al descentralizării serviciilor publice.”;

- Art. 120 alin. (1) si (2): “(1) Autoritătile administratiei publice, prin care se realizează autonomia locală în comune si orase, sunt consiliile locale alese si primarii alesi, în conditiile legii.

(2) Consiliile locale si primarii functionează, în conditiile legii, ca autorităti administrative autonome si rezolvă treburile publice din comune si din orase.”

Examinând sustinerile autorului exceptiei privind încălcarea principiului autonomiei locale, consacrat de art. 119 si art. 120 alin. (1) si (2) din Constitutie, Curtea constată că  acestea sunt neîntemeiate, întrucât esential în acest sens este că măsura a fost instituită prin ordonantă de urgentă, act de nivelul legii. În legătură cu acest aspect, în jurisprudenta sa, Curtea Constitutională a mai examinat, în legătură cu alte acte normative (legi si ordonante), critici care vizau încălcări ale principiului autonomiei locale prin instituirea unor obligatii pentru consiliile locale. Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 123 din 25 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 4 iunie 2001, Curtea a retinut în considerentele sale că “principiul autonomiei locale nu include si absolvirea autoritătilor administratiei publice locale de la obligatia respectării legilor cu caracter general si valabilitate pe întreg teritoriul tării”.

De asemenea, prin Decizia nr. 136 din 3 mai 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 16 octombrie 2001, Curtea a retinut că “dispozitiile constitutionale ale art. 119 si art. 120 alin. (2) se referă la principiul autonomiei locale în cadrul organizării administratiei publice din unitătile administrativ-teritoriale, iar nu la existenta unei autonomii de decizie în afara cadrului legal”.

Aceste considerente îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.

Pe de altă parte, măsurile instituite prin ordonanta de urgentă vizează repunerea în circuitul economic agricol a unor constructii dezafectate, deci deturnate de la destinatia lor firească, în scopul încurajării dezvoltării cresterii animalelor, cu consecinte evident pozitive asupra dezvoltării economice a unitătilor administrativ-teritoriale. Or, actionând astfel, statul se situează în planul exercitării concrete, prin activitatea normativă, a atributiilor sale privind “protejarea intereselor nationale în activitatea economică” si “crearea conditiilor necesare pentru cresterea calitătii vietii”, în conformitate cu dispozitiile art. 134 alin. (2) lit. b) si f) din Constitutie.

De altfel, însăsi Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, intrată în vigoare la 1 septembrie 1988, ratificată de România prin Legea nr. 199 din 17 noiembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 26 noiembrie 1997, face referire, potrivit art. 3 pct. 1, la cadrul legal intern, prin reglementarea conceptului de autonomie locală ca “dreptul si capacitatea efectivă ale autoritătilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu si în interesul populatiei locale, o parte importantă a treburilor publice”.

În ceea ce priveste critica dispozitiilor art. 3 alin. (5) si (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001, Curtea constată că aceasta a rămas fără obiect, întrucât alin. (5) a fost abrogat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2002, iar textul initial al alin. (6), avut în vedere de autorul exceptiei, a căpătat un alt continut ca urmare a modificării sale prin adoptarea Legii nr. 387/2002.

Curtea nu poate retine nici invocarea de către autorul exceptiei a unor neconcordante între dispozitiile ordonantei de urgentă criticate si cele ale Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, întrucât, chiar dacă ele ar fi reale, solutionarea acestora nu este de competenta instantei de contencios constitutional, ci a autoritătii legiuitoare.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 387/2002, exceptie ridicată de Stefănel Abdula, primarul comunei Găiceanca, judetul Bacău, în Dosarul nr. 9.487/2002 al Tribunalului Bacău - Sectia comercială si contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 mai 2003.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 193

din 13 mai 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 lit. a) alin. 2 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivă

 

Costică Bulai - presedinte

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 lit. a) alin. 2 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Diamant” - S.R.L. din Satu Mare în Dosarul nr. 4.821/2002 al Tribunalului Satu Mare.

La apelul nominal este prezent autorul exceptiei, prin avocat, lipsind cealaltă parte, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul părtii prezente solicită admiterea exceptiei, arătând că textul de lege trebuie considerat abrogat potrivit art. 150 alin. (1) din Constitutie.

Reprezentantul Ministerului Public solicită admiterea exceptiei si constatarea că textul legal criticat este abrogat potrivit dispozitiilor art. 150 alin. (1), întrucât dispozitiile privind prescriptia extinctivă privesc exclusiv raporturile dintre fostele organizatii socialiste.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 13 noiembrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 4.821/2002, Tribunalul Satu Mare a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 lit. a) alin. 2 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Diamant” - S.R.L. din Satu Mare în Dosarul nr. 4.821/2002 al Tribunalului Satu Mare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textul de lege criticat nu-si găseste aplicabilitatea în raporturile dintre societătile comerciale, întrucât Constitutia României, prin art. 134 alin. (1), statorniceste că economia României este o economie de piată. Ca atare, societătile comerciale sunt subiectii acestei economii de piată, ale cărei trăsături esentiale fiind concurenta, descentralizarea si caracterul privat al capitalului, nu se poate pune semnul egalitătii între acestea si fostele organizatii socialiste care activau si erau subiectii unei economii centralizate, planificate, lipsite de concurentă si, mai ales, cu un capital integral de stat”.

Instanta de judecată consideră exceptia ca fiind întemeiată, în sensul că dispozitiile art. 16 lit. a) alin. 2 din

Decretul nr. 167/1958 contravin textelor constitutionale invocate de autorul exceptiei, iar pe de altă parte,  textul criticat nu-si mai găseste aplicare în prezent, organizatiile socialiste fiind dispărute din economie.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul consideră că exceptia este întemeiată, urmând a se constata că dispozitiile criticate sunt abrogate în  temeiul art. 150 alin. (1) din Constitutie. Este evocată Decizia Curtii Constitutionale nr. 72/1994, prin care se constată că unele dispozitii ale Decretului nr. 167/1958, care făceau, tot asemenea, referire la raporturile dintre organizatiile socialiste, au fost abrogate în temeiul art. 150 alin. (1) din Constitutie.

Avocatul Poporului observă că dispozitiile art. 16 lit. a) alin. 2 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivă sunt neconstitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Critica de neconstitutionalitate are ca obiect prevederile art. 16 lit. a) alin. 2 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivă, al căror continut este următorul: “Prescriptia se întrerupe:

a) [...]

În raporturile dintre organizatiile socialiste, recunoasterea nu întrerupe curgerea prescriptiei;”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prin Legea nr. 15/1990 unitătile economice de stat au fost reorganizate sub formă de regii autonome si societăti comerciale, astfel încât dispozitiile din Decretul nr. 167/1958 referitoare la raporturile dintre organizatiile socialiste nu-si mai pot găsi aplicarea din moment ce acestea din urmă au dispărut, ca subiecte ale raporturilor juridice.

De altfel, în acest sens s-a pronuntat Curtea prin Decizia nr. 72 din 5 iulie 1994, definitivă prin nerecurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 6 octombrie 1994, prin care, solutionând exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958, a admis exceptia, constatând că aceste dispozitii sunt abrogate potrivit art. 150 alin. (1) din Constitutie.

În temeiul acestor considerente, exceptia de neconstitutionalitate urmează să fie admisă, urmând ca în domeniul prescriptiei să se aplice normele privitoare la prescriptia extinctivă care decurg din natura raportului juridic, în legătură cu care s-a născut litigiul.

Fată de cele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 150 alin. (1) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicată de Societatea Comercială “Diamant” - S.R.L. din Satu Mare în Dosarul nr. 4.821/2002 al Tribunalului Satu Mare si constată că dispozitiile art. 16 lit. a) alin. 2 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivă nu mai sunt în vigoare, potrivit art. 150 alin. (1) din Constitutie.

Definitivă si obligatorie.

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 mai 2003.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 202

din 13 mai 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si înlăturarea unor măsuri si sanctiuni

 

Costică Bulai - presedinte

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Mădălina Stefania Diaconu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si înlăturarea unor măsuri si sanctiuni, exceptie ridicată, prin avocat, de Alis Pop în Dosarul nr. 385/2003 al Curtii de Apel Oradea – Sectia penală.

La apelul nominal se constată lipsa autorului exceptiei si a părtii Inspectoratul Scolar al Judetului Bihor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă. Arată că textul criticat a mai fost supus controlului de constitutionalitate, iar prin deciziile nr. 86 si nr. 89 din 27 februarie 2003, Curtea Constitutională a constatat că art. 8 din Legea nr. 543/2002 contravine prevederilor Legii fundamentale. Astfel, în temeiul art. 23 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, critica de neconstitutionalitate din cauza de fată a rămas fără obiect si a devenit inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 18 martie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 385/2003, Curtea de Apel Oradea – Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si înlăturarea unor măsuri si sanctiuni, exceptie ridicată, prin avocat, de Alis Pop într-o cauză penală aflată în faza judecării recursului.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 8 din Legea nr. 543/2002 contravin prevederilor art. 15 alin. (1) si ale art. 16 alin. (1) din Constitutie. Tratamentul instituit de acest text pentru persoane care se află în situatii identice este considerat a fi discriminatoriu, deoarece prin aplicarea actului de clementă numai asupra pedepselor stabilite prin hotărâri judecătoresti definitive, pronuntate până la data publicării legii, se ignoră criteriul obiectiv reprezentat de data săvârsirii faptei. Astfel, sunt dezavantajate în mod nejustificat persoanele care, până la data publicării legii, nu au fost încă definitiv condamnate, chiar independent de vointa sau conduita acestora. Consideră, de asemenea, că sunt încălcate dispozitiile art. 15 alin. (1) din Constitutie, întrucât “se încalcă dreptul unor persoane de a nu executa o pedeapsă, avându-se în vedere anumite criterii de discriminare arbitrale”.

Curtea de Apel Oradea - Sectia penală apreciază că exceptia ridicată este neîntemeiată, întrucât art. 8 din Legea nr. 543/2002 “nu încalcă dispozitiile art. 15 si art. 16 din Constitutia României, deoarece nu contine privilegii sau discriminări de natura celor prevăzute de art. 4 din Constitutie”.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, a fost solicitat si punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Presedintele Camerei Deputatilor apreciază că exceptia ridicată a devenit inadmisibilă, în urma constatării, de către Curtea Constitutională, a neconstitutionalitătii textului de lege criticat, prin deciziile nr. 86 si nr. 89 din 27 februarie 2003. De asemenea, modificarea art. 8 din Legea nr. 543/2002 prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 3 aprilie 2003, face ca exceptia ridicată în cauza de fată să rămână fără obiect.

Guvernul consideră, de asemenea, că exceptia ridicată a devenit inadmisibilă, deoarece Curtea Constitutională s-a pronuntat asupra unei exceptii anterioare având acelasi obiect, constatând că art. 8 din Legea nr. 543/2002 este neconstitutional, întrucât “limitează aplicarea legii la pedepse, măsuri si sanctiuni aplicate prin hotărâri judecătoresti rămase definitive până la data intrării în vigoare a legii, excluzând pedepsele, măsurile si sanctiunile aplicate ulterior, pentru fapte săvârsite până la această dată”. Ca urmare a acestui fapt si a modificării textului criticat, ulterior sesizării Curtii Constitutionale, exceptia de fată nu poate fi primită.

Avocatul Poporului consideră că prevederea criticată de autorul exceptiei este neconstitutională, deoarece

 încalcă atât principiul egalitătii în drepturi a cetătenilor, prevăzut în art. 16 alin. (1) din Legea fundamentală, cât mai ales art. 15 alin. (2), potrivit căruia legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale mai favorabile”.

Legea mai favorabilă se exprimă printr-un tratament mai blând, inclusiv prin acte de clementă ale statului. Aplicarea dispozitiilor criticate depinde atât de momentul publicării legii în Monitorul Oficial al României, cât si de caracterul definitiv al hotărârilor judecătoresti pronuntate, ceea ce contravine principiilor enuntate în Constitutie. Având în vedere faptul că această motivare a fost, de altfel, retinută în deciziile Curtii Constitutionale nr. 86 si nr. 89 din 27 februarie 2003 si că textul criticat a fost modificat în acelasi sens, exceptia de fată a devenit inadmisibilă.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor, Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 8 din Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si înlăturarea unor măsuri si sanctiuni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 4 octombrie 2002, dispozitii care au următoarea redactare: “Dispozitiile prezentei legi privesc pedepsele, măsurile si sanctiunile aplicate prin hotărâri judecătoresti definitive pronuntate până la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 15 si ale art. 16 alin. (1), care au următorul continut:

- Art. 15: “(1) Cetătenii beneficiază de drepturile si de libertătile consacrate prin Constitutie si prin alte legi si au obligatiile prevăzute de acestea.

(2) Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale mai favorabile.”;

- Art. 16. alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”

Curtea constată că, în legătură cu acest text de lege, ulterior sesizării cu prezenta exceptie de neconstitutionalitate, s-a pronuntat în alte cauze prin deciziile nr. 86 si nr. 89 din 27 februarie 2003, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 31 martie 2003, respectiv nr. 200 din 27 martie 2003.

Prin aceste decizii Curtea a statuat că prevederile art. 8 din Legea nr. 543/2002 sunt neconstitutionale, întrucât “limitează aplicarea legii la pedepse, măsuri si sanctiuni stabilite prin hotărâri judecătoresti rămase definitive până la data intrării în vigoare a legii, excluzând pedepsele, măsurile si sanctiunile aplicate ulterior pentru fapte săvârsite până la această dată”.

În consecintă, având în vedere prevederile art. 23 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, potrivit cărora “Nu pot face obiectul exceptiei prevederile legale a căror constitutionalitate a fost stabilită potrivit art. 145 alin. (1) din Constitutie sau prevederile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioară a Curtii Constitutionale”, rezultă că, în temeiul alin. (6) din acelasi articol, în speta ce face obiectul prezentei decizii exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 543/2002 a devenit inadmisibilă.

De altfel, ulterior publicării deciziilor mentionate în Monitorul Oficial al României, Partea I, art. 8 din Legea nr. 543/2002 a fost modificat, în sensul deciziilor Curtii Constitutionale, prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 3 aprilie 2003. Noul text al art. 8 din Legea nr. 543/2002 are următorul continut:

- Art. 8: “Dispozitiile prezentei legi privesc pedepsele, măsurile si sanctiunile aplicate pentru fapte săvârsite până la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

Curtea constată că, în urma acestei modificări a textului, critica de neconstitutionalitate formulată a rămas fără obiect.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (3) si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si înlăturarea unor măsuri si sanctiuni, exceptie ridicată de Alis Pop în Dosarul nr. 385/2003 al Curtii de Apel Oradea - Sectia penală.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 mai 2003.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Mădălina Stefania Diaconu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 223

din 3 iunie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Sititech” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 13.723/2002 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

La dosarul cauzei a fost depusă o cerere prin care autoarea exceptiei solicită acordarea unui termen în vederea pregătirii apărării.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere prevederile art. 156 alin. 1 din Codul de procedură civilă, nu se opune acordării unui nou termen de judecată.

Tinând seama de prevederile art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, coroborat cu art. 156 alin. 1 din Codul de procedură civilă, Curtea apreciază cererea de amânare ca fiind neîntemeiată si, prin urmare, dispune respingerea ei.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă, arătând că textul de lege criticat a fost abrogat ulterior sesizării Curtii Constitutionale, prin Ordonanta Guvernului nr. 34/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 1 februarie 2003.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 16 decembrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 13.723/2002, Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Sititech” - S.R.L. din Bucuresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prin instituirea unei amenzi contraventionale pentru nerespectarea termenelor reglementate prin textul de lege criticat, statul intervine în relatiile de afaceri dintre partenerii privati, îngrădind dinamismul, libera initiativă si chiar asumarea riscului, elemente definitorii pentru activitatea de comert, în cadrul unei economii de piată moderne. Se arată că este dificil de realizat o selectie a partenerilor de afaceri în ceea ce priveste solvabilitatea lor sau buna-credintă, existând numerosi factori ce concură la crearea unor situatii nefavorabile, sanctionate în mod incorect de lege.

Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti apreciază că exceptia este neîntemeiată, întrucât dispozitiile art. IV pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 nu intră în contradictie cu prevederile constitutionale cuprinse în art. 134 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Constitutie. Se mentionează că ratiunea dispozitiilor criticate rezidă în faptul că ele sunt stabilite în vederea consolidării regimului valutar si întăririi disciplinei financiare privind disponibilitătile în conturile valutare, ceea ce este în deplină concordantă cu obligatia statului de a proteja interesele nationale în activitatea economică, financiară si valutară.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Guvernul arată că prevederile legale criticate nu contravin principiului constitutional potrivit căruia, în cadrul economiei de piată, statul trebuie să asigure libertatea comertului si protejarea intereselor nationale în activitatea economică, financiară si valutară. Astfel, sustinerile autoarei exceptiei sunt considerate ca fiind nefondate, întrucât, pe de o parte, activitatea de comert international a agentilor economici se desfăsoară pe baza autonomiei lor juridice, iar pe de altă parte, este necesar ca această activitate să respecte interesul public în cadrul economiei nationale.

Prin urmare, unele restrângeri, conditionări sau măsuri protectioniste, pe care statul le impune prin lege, nu reprezintă de fapt atingeri aduse existentei dreptului sau libertătii si nici intereselor private, care se integrează într-un cadru general, cel al interesului public.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. IV pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 28 ianuarie 1994, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 7 februarie 1995. Textul legal criticat are următorul continut:

- Art. IV pct. 7: “În vederea consolidării regimului valutar în vigoare si întăririi disciplinei financiare  privind disponibilitătile în conturile valutare, se stabilesc următoarele: [...]

7. În cazul constatării nerespectării termenelor mentionate la pct. 3, 5 si 6, precum si a celor mentionate în autorizatia Băncii Nationale a României eliberată conform pct. 4, privind repatrierea încasărilor în valută, se vor aplica următoarele amenzi contraventionale reprezentând:

- 10%, în lei, asupra sumelor în valută nerepatriate, pentru întârzieri de până la 30 de zile calendaristice;

- 15%, în lei, asupra sumelor în valută nerepatriate, pentru întârzieri între 30 si 60 de zile calendaristice;

- 20%, în lei, asupra sumelor în valută nerepatriate, pentru fiecare lună calendaristică care depăseste primele 60 de zile de întârziere.

În toate situatiile se mentine obligatia repatrierii sumelor în valută în termen de 30 de zile calendaristice de la data constatării contraventiei.

În cazul depăsirii termenului de la alineatul precedent, penalitătile stabilite la art. 7 din Legea nr. 76/1992, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonantă, se majorează cu 50%.”

Autoarea exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă următoarele prevederi constitutionale:

- Art. 134 alin. (1) si alin. (2) lit. a): “(1) Economia României este economie de piată.

(2) Statul trebuie să asigure:

a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie;”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, ulterior sesizării sale, Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 a fost abrogată prin Ordonanta Guvernului nr. 34/2003 privind măsuri în domeniul disciplinei financiar-valutare a agentilor economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 1 februarie 2003, prevederile textului de lege criticat încetându-si aplicarea de la data de 1 februarie 2003.

Fată de această situatie, devin aplicabile dispozitiile art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată, conform cărora Curtea Constitutională poate decide numai asupra actelor normative în vigoare. Constatând însă că, la data sesizării sale, Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 era în vigoare, Curtea urmează să respingă exceptia de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Sititech” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 13.723/2002 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 iunie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autoritătilor contractante care au obligatia de a aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice si produsele care urmează să fie achizitionate prin procedura de licitatie electronică

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autoritătilor contractante care au obligatia de a aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice si produsele care urmează să fie achizitionate prin procedura de licitatie electronică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 5 martie 2002, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. Punctul 7 din anexa nr. 1 se completează cu subpunctul 7, având următorul cuprins:

“7. Oficiul National al Registrului Comertului”

2. Punctul 12 din anexa nr. 1 se completează cu subpunctele 2-6, având următorul cuprins:

“2. Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului (CNCAF) “Minvest” - S.A. Deva

3. Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase (CNMPN) “Remin” - S.A. Baia Mare

4. Compania Natională a Lignitului “Oltenia” - S.A. (CNLO)

5. Societatea Natională a Cărbunelui (SNC) - S.A. Ploiesti

6. Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice (SCPEET) “Termoelectrica” - S.A. Bucuresti - cu toate sucursalele si filialele”

3. La anexa nr. 1, după punctul 27 se introduce un nou punct, punctul 28, cu următorul cuprins:

“28. Comisia Natională a Valorilor Mobiliare”

4. Anexa nr. 2 se completează după cum urmează:

Codul CPSA în care este inclus produsul

Denumirea produsului

Nota

“2513.60

 Mănusi din cauciuc vulcanizat, neîntărit, pentru chirurgie

1 si 2”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autoritătilor contractante care au obligatia de a aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice si produsele care urmează să fie achizitionate prin procedura de licitatie electronică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 5 martie 2002, cu completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 25 iunie 2003.

Nr. 721.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea Licentei de concesiune pentru explorarea apei minerale din perimetrul Lebes - Bucovina Nord, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Domarom Star” - S.R.L. Fundu Moldovei

 

Având în vedere art. 15 si art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 4.338/2003 privind explorarea apei minerale din perimetrul Lebes - Bucovina Nord, situat în judetul Suceava, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Domarom Star” - S.R.L. Fundu Moldovei, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Începerea activitătii miniere prevăzute în licenta mentionată la art. 1 se autorizează de către Agentia Natională pentru Resurse Minerale în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia, cu respectarea conditiilor prevăzute la art. 22 din Legea minelor nr. 85/2003.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 27 iunie 2003.

Nr. 85.

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea Licentei de concesiune pentru explorarea apei minerale din perimetrul Stejarul, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Fornetti România” - S.R.L. Timisoara

 

Având în vedere art. 15 si art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 4.339/2003 privind explorarea apei minerale din perimetrul Stejarul, situat în judetul Covasna, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Fornetti România” - S.R.L. Timisoara, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Începerea activitătii miniere prevăzute în licenta mentionată la art. 1 se autorizează de către Agentia Natională pentru Resurse Minerale în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia, cu respectarea conditiilor prevăzute la art. 22 din Legea minelor nr. 85/2003.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 27 iunie 2003.

Nr. 86.


*) Anexa se comunică titularului licentei de concesiune pentru explorare.

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea Licentei de concesiune pentru explorarea apei minerale din perimetrul Valea Bârza, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială pentru Promovare Internatională - S.R.L. Bucuresti

 

Având în vedere art. 15 si art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 4.358/2003 pentru explorarea apei minerale din perimetrul Valea Bârza, situat în judetele Caras-Severin si Mehedinti, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială pentru Promovare Internatională - S.R.L. Bucuresti, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Începerea activitătii miniere prevăzute în licenta mentionată la art. 1 se autorizează de către Agentia Natională pentru Resurse Minerale în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia, cu respectarea conditiilor prevăzute la art. 22 din Legea minelor nr. 85/2003.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 27 iunie 2003.

Nr. 87.


*) Anexa se comunică titularului licentei de concesiune pentru explorare.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

LISTA

agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale

 

Nr. crt.

Denumirea societătii comerciale

Judetul

Codul unic de înregistrare

1.

CONFMETALON - S.R.L.

Bacău

4591686

2.

EXACT CONSTRUCT - S.R.L.

Bihor

10692561

3.

COSMOS TRADE - S.R.L.

Brăila

9411956

4.

BTL INTERNATIONAL - S.R.L.

Bucuresti

15496582

5.

MCM PETROL - S.R.L.

Buzău

14179861

6.

RAGESI OIL TRADING - S.R.L.

Constanta

13917847

7.

RAGESI - S.R.L.

Constanta

9151236

8.

UTILAJ GREU BASARABI - S.A.

Constanta

2410198

9.

FOIA - S.R.L.

Dâmbovita

10669976

10.

AMJ&LVM - S.R.L.

Dolj

12083328

11.

MS IMPARTIAL - S.R.L.

Galati

1651260

12.

CIRIL COM - S.R.L.

Ialomita

2065880

13.

PALMIR COM - S.R.L.

Ialomita

6459038

14.

CREMON - S.R.L.

Iasi

7943779

15.

ARTERIO-IMPEX - S.R.L.

Maramures

12572936

16.

TRANSURBAN - S.A.

Neamt

7854221

17.

DALASOIL - S.R.L.

Prahova

14271808

18.

ECO INVEST - S.R.L.

Teleorman

10176935

19.

COMFAST EXIM - S.R.L.

Vrancea

4297126

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

LISTA

depozitelor speciale (completare)

 

Nr. crt.

Denumirea societătii comerciale autorizate

Cod unic de înregistrare

Număr de autorizare la Garda Financiară Centrală

Număr aviz pentru autorizare depozite speciale - Ministerul Industriei si Resurselor

Adresa depozitului special

1.

RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ - S.A., Câmpina, judetul Prahova

1.322.632

 

 

 

393.642 din 26 iunie 2003

49 din 24 iunie 2003

Depozit Nord, str. Caraiman nr.  2, Constanta  (închiriat de la OIL TERMINAL Constanta prin Societatea Comercială “FULL  PILOR” -  S.R.L. Constanta)

2.

ROMILEXIM TRADING LIMITED - S.R.L.

6.717.641

393.631 din 24 iunie 2003

48 din 20 iunie 2003

Zona  Industrială  Sud, Str. Portului nr. 1, Giurgiu, judetul Giurgiu (închiriat de la PECO Giurgiu)

3.

DYTIV - S.R.L.

10.528.454

393.644 din 26 iunie 2003

50 din 25 iunie 2003

Urlati, Str. Independentei nr.  55,  judetul  Prahova (închiriat de la Societatea Comercială “VIDELMAR” - S.A. Urlati)