MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 171 (XV) - Nr. 479              LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE              Vineri, 4 iulie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            727. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe

 

            731. - Hotărâre privind aplicarea în luna iulie 2003 a celei de-a patra etape de recorelare a pensiilor din sistemul public

 

            733. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe

 

            734. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Ministerului Integrării Europene

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

            123. - Decizie privind publicitatea si teleshoppingul

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare, precum si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în exploatarea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. - Sucursala de Transport Pitesti, amplasate în statia de sistem Slatina

220 kV, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune si a valorificării sau, după caz, a casării mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, în conditiile legii.

            Art. 3. - După scoaterea din functiune si valorificarea, sau, după caz, casarea mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. - Sucursala de Transport Pitesti îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta

cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 iunie 2003.

Nr. 727.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a mijloacelor fixe care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, aflate în administrarea

Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. - Sucursala de Transport Pitesti

 

Nr. de identificare atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Cod clasificare

Denumirea mijlocului fix

Număr de inventar

Valoarea de inventar

AN PIF

Adresa

0

1

2

 

3

4

5

6

62.177

8.14

Statia 220/

110 kV

Slatina

Celula 220 kV - Craiova Nord 1 -

în statia Slatina 220 kV

325810000

2.955.037.326

01/1968

 

Municipiu

Slatina,

judetul

Olt

Celula 220 kV - Craiova Nord 2 -

în statia Slatina 220 kV

2.955.037.327

Total mijloace fixe din domeniul public al statului, aflate în statia Slatina: 5.910.074.653

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aplicarea în luna iulie 2003 a celei de-a patra etape de recorelare a pensiilor din sistemul public

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 168 alin. (3), (4) si (5) si al art.180 alin. (5) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - În luna iulie 2003 se efectuează cea de-a patra etapă de recorelare a pensiilor, prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 1.315/2001 privind măsuri suplimentare de recorelare a pensiilor din sistemul public de pensii.

            Art. 2. - (1) De măsurile suplimentare de recorelare a pensiilor acordate potrivit prezentei hotărâri beneficiază pensionarii pentru limită de vârstă cu vechime integrală si pensionarii urmasi ale căror drepturi de pensie s-au deschis până la data de 1 ianuarie 1999 si al căror punctaj mediu

anual, corectat conform prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.315/2001, este mai mic de 3 puncte.

            (2) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (1), numărul suplimentar de puncte care se adaugă în a patra etapă de recorelare se determină ca diferentă între numărul total de puncte prevăzute a fi acordate în anul 2003 si numărul de puncte prevăzute a fi acordate în a treia etapă de recorelare, conform prevederilor art. 2 alin. (4) si (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.474/2002 privind aplicarea în luna ianuarie 2003 a celei de-a treia etape de recorelare a pensiilor din sistemul public.

            (3) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (1), care prin adăugarea unor stagii de cotizare realizate după pensionare sau nevalorificate la calculul initial al pensiei au îndeplinit conditiile pentru pensia de limită de vârstă cu vechime integrală în intervalul 1 ianuarie 2003-30 iunie 2003, acordarea recorelării se va face începând cu această etapă, corespunzător punctajului mediu anual corectat conform prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.315/2001.

            Art. 3. - (1) Pentru persoanele care beneficiază de pensii provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor, stabilite anterior datei de 29 iulie 1992, procedura de recorelare este cea prevăzută de art. 7 lit. a)-g) din Hotărârea Guvernului nr. 1.315/2001.

            (2) Din punctajul suplimentar stabilit conform procedurii de recorelare prevăzute la alin. (1), în această etapă de recorelare se acordă 19%.

            Art. 4. - (1) Recorelarea pensiilor se efectuează prin adăugarea numărului suplimentar de puncte, stabilit conform prevederiilor art. 2 si 3, la punctajul mediu annual cuvenit sau aflat în plată la data de 30 iunie 2003.

            (2) La stabilirea numărului suplimentar de puncte se utilizează cinci zecimale.

            Art. 5. - (1) Cuantumul pensiilor recorelate se determină prin înmultirea punctajului mediu anual rezultat în urma aplicării prevederilor art. 4 cu valoarea unui punct de pensie egală cu 2.408.317 lei.

            (2) La determinarea cuantumului pensiei recorelate conform prevederilor alin. (1), fractiunile de leu se întregesc la un leu în favoarea pensionarului.

            Art. 6. - Sumele rezultate în urma aplicării măsurilor suplimentare de recorelare a pensiilor din sistemul public, prevăzute în prezenta hotărâre, se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 iunie 2003.

Nr. 731.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare M.A.E., este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având sediul în municipiul Bucuresti, aleea Modrogan nr. 14, sectorul 1.

            (2) M.A.E. asigură realizarea politicii externe a statului român, inclusiv participarea la procesul de integrare europeană si euroatlantică a României, si colaborează la elaborarea, fundamentarea si realizarea politicii economice a României, în conformitate cu reglementările legale în vigoare si cu Programul de guvernare.

            (3) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, M.A.E. exercită următoarele functii:

            a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul său de activitate;

            b) de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ si institutional pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniul său de activitate;

            c) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern si extern în domeniul său de activitate;

            d) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea si controlul aplicării si respectării reglementărilor legale din domeniul său de activitate si a celor privind organizarea si functionarea institutiilor care îsi desfăsoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa;

e) de administrare, prin care se asigură administrarea patrimoniului său, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 2. - În realizarea politicii externe a României, M.A.E. are următoarele atributii principale:

1. apără si promovează pe plan extern interesele nationale ale României;

2. initiază activităti internationale menite să ducă la dezvoltarea de relatii pasnice si de cooperare cu toate statele, întemeiate pe principiile si pe normele general admise ale dreptului international;

3. asigură promovarea intereselor României în organizatii internationale cu caracter universal, european, euroatlantic, regional si subregional;

4. asigură conectarea tării la institutiile europene si euroatlantice cu caracter politic, strategic si economic;

5. asigură, prin actiuni de politică externă, consolidarea statului de drept si a structurilor democratice din societatea românească, precum si proiectarea unei imagini reale a României în lume;

6. urmăreste evolutia vietii internationale si semnalează tendintele care apar în contextul international;

7. contribuie la asigurarea prezentei active si demne a României si a cetătenilor săi în plan international;

8. promovează în plan international valorile democratiei, respectarea drepturilor omului, colaborarea pasnică si solidaritatea umană;

9. apără în străinătate drepturile si interesele statului român, ale cetătenilor si ale persoanelor juridice române, în baza legislatiei române si în conformitate cu practica internatională si cu acordurile bilaterale si multilaterale la care România este parte;

10. actionează pentru întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor României si pentru păstrarea, dezvoltarea si exprimarea identitătii lor etnice, culturale, lingvistice si religioase, cu respectarea legislatiei statului ai cărui rezidenti sunt;

11. initiază sau participă la negocierea tratatelor si a altor întelegeri internationale, pentru România;

12. prezintă Guvernului, singur sau, după caz, împreună cu celelalte ministere, propuneri privind semnarea, ratificarea, aprobarea sau acceptarea întelegerilor internationale, aderarea la acestea sau denuntarea lor, efectuează schimbul instrumentelor de ratificare, depune instrumentele de ratificare sau de aderare, notifică aprobarea ori acceptarea întelegerilor internationale si denuntarea lor, eliberează documente certificând deplinele puteri;

13. urmăreste, direct sau în conlucrare cu ministerele si cu celelalte autorităti publice centrale de specialitate, aplicarea prevederilor tratatelor si ale altor întelegeri internationale la care România este parte si prezintă propuneri pentru îndeplinirea întocmai si cu bună-credintă a obligatiilor asumate;

14. elaborează sau cooperează cu ministerele si cu celelalte autorităti publice centrale de specialitate la elaborarea proiectelor de acte normative care au legătură cu relatiile externe si cu politica de comert exterior ale României;

15. asigură asistentă permanentă si coordonare în domeniul relatiilor internationale tuturor ministerelor. În acest scop functionează în cadrul M.A.E. o structură de coordonare a consilierilor diplomatici care îsi desfăsoară activitatea pe lângă membrii Guvernului;

16. formulează norme si asigură sprijin institutiilor centrale de stat în materie de protocol si curtoazie internatională. În acest scop, în cadrul M.A.E. functionează Protocolul national, care îndeplineste atributiile ce îi revin conform legislatiei în vigoare si uzantelor internationale;

17. asigură, sprijină sau coordonează, după caz, îndeplinirea obligatiilor care decurg din dispozitiile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Economice Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, denumit în continuare Acordul european, precum si activitătile desfăsurate de partea română în cadrul institutiilor create prin acest acord;

18. participă, alături de Ministerul Integrării Europene si de celelalte ministere, la coordonarea procesului de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, cu următoarele atributii specifice:

a) asigură presedintia părtii române la lucrările Consiliului de asociere;

b) participă la subcomitetele de asociere prevăzute de Acordul european;

c) cooperează cu ministerele interesate la organizarea reuniunilor informale ale ministrilor, în functie de tematica si calendarul stabilite de Consiliul Afacerilor Generale;

d) cooperează cu ministerele interesate la elaborarea, realizarea si promovarea în tările membre ale Uniunii Europene si în tările candidate a unei strategii de informare, comunicare si de imagine privind evolutia procesului de pregătire a României pentru aderare;

19. este reprezentat sau participă, după caz, împreună cu Ministerul Integrării Europene la etape desemnate ale procesului de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană;

20. colaborează la elaborarea politicii României în domeniul relatiilor economice internationale, în conformitate cu Programul de guvernare si cu Programul de dezvoltare a României pe termen mediu, cu luarea în considerare a tendintelor si proceselor din economia mondială;

21. promovează interesele economice ale României în relatiile cu alte state, precum si cu organizatiile economice cu vocatie universală, cu caracter regional si cu alte grupări economice;

22. participă sau colaborează, după caz, la negocierea si la încheierea de tratate, acorduri si alte întelegeri internationale cu caracter economic sau pentru stabilirea cadrului juridic necesar, în vederea desfăsurării relatiilor comerciale externe ale României, potrivit legii;

23. păstrează originalele tuturor întelegerilor internationale bilaterale si copiile certificate de pe întelegerile internationale, originalele întelegerilor internationale al căror depozitar este România si îndeplineste obligatiile ce decurg din această calitate;

24. păstrează sigiliul de stat al României;

25. supune spre aprobare scrisorile de acreditare, cererile de agrement si de exequatur;

26. tine legătura cu misiunile diplomatice si cu oficiile consulare din România în conformitate cu regulile si cu practica internatională;

27. organizează, îndrumă si controlează activitatea misiunilor diplomatice si a oficiilor consulare ale României;

28. organizează curierul diplomatic.

Art. 3. - (1) M.A.E. avizează, în mod obligatoriu, actiunile pe care le initiază celelalte ministere si autorităti ale administratiei publice centrale si locale în probleme care tin de activitatea lor specifică, dar care au legătură cu relatiile internationale ale României, înainte de încheierea documentelor aferente acestor actiuni.

(2) M.A.E. avizează în prealabil, în mod obligatoriu, proiectele de acorduri, conventii si alte întelegeri internationale pe care le încheie ministerele si autoritătile administratiei publice centrale, precum si proiectele de documente de cooperare internatională pe care le încheie autoritătile administratiei publice locale cu autorităti similare din alte state.

Art. 4. - (1) Ministrul afacerilor externe conduce întreaga activitate a M.A.E. si îl reprezintă în raporturile cu celelalte autorităti publice, cu persoanele juridice si fizice din tară si din străinătate, precum si în justitie.

(2) Ministrul afacerilor externe îndeplineste, în domeniul de activitate al ministerului, atributiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările ulterioare.

(3) Ministrul afacerilor externe răspunde de întreaga activitate a ministerului în fata Guvernului, precum si, în calitate de membru al Guvernului, în fata Parlamentului.

(4) Ministrul afacerilor externe are calitatea de ordonator principal de credite.

(5) În exercitarea atributiilor sale, ministrul afacerilor externe emite ordine si instructiuni în conditiile legii.

Art. 5. - (1) Ministrul afacerilor externe este ajutat în activitatea sa de 3 secretari de stat si de 2 subsecretari de stat.

(2) Atributiile secretarilor de stat si ale subsecretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.

(3) Secretarul de stat pentru relatia cu Parlamentul comunicare, imagine si românii de pretutindeni are în atributii si coordonarea activitătii Fundatiei Culturale Române si a Comisiei Fulbright.

Art. 6. - (1) M.A.E. are un secretar general si un secretar general adjunct, numiti potrivit legii.

(2) Secretarul general exercită, în principal, atributiile stabilite prin Legea nr. 90/2001, cu modificările ulterioare.

Secretarul general poate îndeplini si alte însărcinări prevăzute de regulamentul de organizare si functionare a ministerului sau încredintate de ministru.

Art. 7. - (1) Structura organizatorică a M.A.E. este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului afacerilor externe, se pot organiza servicii si birouri în conditiile legii.

(2) Atributiile compartimentelor din aparatul central de lucru al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului afacerilor externe.

(3) Numărul maxim de posturi în M.A.E. este de 1.935, exclusiv demnitarii, din care 584 în centrala M.A.E., exclusiv demnitarii si cabinetul ministrului.

Art. 8. - (1) Pe lângă ministrul afacerilor externe functionează, ca organ consultativ, Colegiul Ministerului Afacerilor Externe.

(2) Componenta si regulamentul de functionare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe.

(3) Colegiul ministerului se întruneste, de regulă, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la cererea si sub presedintia ministrului afacerilor externe, pentru dezbaterea unor probleme importante privind activitatea ministerului.

Art. 9. - (1) M.A.E. este încadrat cu personal diplomatic si consular, cu functionari publici, precum si cu personal contractual.

(2) Personalul diplomatic si consular are drepturile si obligatiile stabilite prin Statutul corpului diplomatic si consular.

(3) Statul de functii si structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe.

Art. 10. - (1) Serviciul exterior al M.A.E. cuprinde misiunile diplomatice, oficiile consulare si centrele culturale. (2) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru serviciul exterior al M.A.E. este de 1.335, din care 1.285 posturi finantate în anul 2003.

(3) Înfiintarea, desfiintarea si schimbarea rangului misiunilor diplomatice si oficiilor consulare se fac potrivit legii. Înfiintarea sau desfiintarea centrelor culturale ale României în străinătate se face prin hotărâre a Guvernului, initiată de M.A.E. cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor.

(4) Structura de personal si regulamentul de functionare ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si centrelor culturale se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe.

(5) Numirea directorilor centrelor culturale în domeniul relatiilor culturale se face de către M.A.E. cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor.

(6) Numirea diplomatilor cu atributii în domeniul relatiilor economice si comerciale se face de către Departamentul de Comert Exterior din cadrul Ministerului Economiei si Comertului, cu avizul M.A.E.

(7) Numirea diplomatilor cu atributii în domeniul relatiilor cultural-stiintifice si educationale se face de către M.A.E. cu consultarea Ministerului Culturii si Cultelor, Fundatiei Culturale Române si a celorlalte autorităti ale administratiei publice centrale interesate.

(8) Numirea atasatilor apărării si a personalului care este încadrat în birourile atasatilor apărării se face de ministrul apărării nationale.

(9) Numirea atasatilor de afaceri interne si a personalului care este încadrat în birourile atasatilor de afaceri interne se face de ministrul de interne.

(10) Numirea specialistilor în probleme financiar-bancare se face de ministrul finantelor publice.

Art. 11. - (1) M.A.E. asigură administrarea centrelor culturale ale României în străinătate.

(2) M.A.E., împreună cu Ministerul Culturii si Cultelor, în colaborare cu Academia Română si cu alte organe ale administratiei publice centrale interesate, coordonează si finantează programele si proiectele centrelor culturale ale României din străinătate.

Art. 12. - (1) Seful misiunii diplomatice este reprezentant unic al României în statul în care este acreditat.

(2) Functionarii desemnati să îsi desfăsoare activitatea în serviciul exterior al M.A.E. actionează sub îndrumarea sefului misiunii diplomatice.

(3) Personalul cu atributii în domeniul relatiilor economice si comerciale, al relatiilor cultural-stiintifice si educationale, atasatii apărării si personalul încadrat în birourile atasatilor apărării, atasatii de afaceri interne si personalul încadrat în birourile atasatilor de afaceri interne, precum si specialistii în probleme financiar-bancare sunt supusi autoritătii sefului misiunii diplomatice în care îsi desfăsoară activitatea si actionează sub îndrumarea acestuia, fiind învestiti atât cu atributii de consiliere a acestuia, cât si cu atributii specifice în domeniul lor de specialitate.

Art. 13. - (1) Ministerul Integrării Europene, precum si alte ministere si institutii desemnează, cu avizul M.A.E., în limita posturilor alocate prin hotărâri ale Guvernului, specialisti care îsi desfăsoară activitatea în cadrul Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, la ambasada României din statul ce detine presedintia Consiliului Uniunii Europene si la ambasadele României din alte state membre sau candidate la Uniunea Europeană, pentru îndeplinirea atributiilor specifice ale acestora privind negocierea aderării României la Uniunea Europeană, pregătirea pentru aderare si armonizarea legislatiei române cu reglementările comunitare.

(2) Pe durata misiunii lor specialistii desemnati să îsi desfăsoare activitatea conform alin. (1) sunt detasati la M.A.E.

Art. 14. - (1) În subordinea M.A.E. functionează Academia Diplomatică, institutie publică cu personalitate juridică, având ca scop principal specializarea, extinderea si perfectionarea pregătirii în domeniul diplomatiei si relatiilor internationale a personalului M.A.E., în cadrul programului de pregătire si perfectionare a acestuia.

(2) Academia Diplomatică poate să organizeze, în cooperare cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului si cu alte ministere interesate, cursuri de scurtă sau de lungă durată, în vederea formării si perfectionării în domeniile relatiilor internationale si diplomatiei a altor functionari sau a altor categorii de persoane.

(3) Organizarea si functionarea Academiei Diplomatice sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 99/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 13 februarie 2002.

Art. 15. - (1) În subordinea M.A.E. si în coordonarea ministrului delegat pentru coordonarea activitătilor de control functionează Agentia Natională de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, condus de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.

(2) Structura organizatorică a Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice se stabileste prin ordin al ministrului afacerilor externe.

Art. 16. - (1) În coordonarea M.A.E. functionează Institutul Român de Studii Internationale “Nicolae Titulescu”.

(2) Institutul are ca scop principal elaborarea de studii si cercetări, precum si organizarea de seminarii, simpozioane si alte manifestări stiintifice, interne si internationale, de natură să sprijine promovarea obiectivelor de politică externă ale României.

(3) Structura de personal, organizarea si functionarea Institutului Român de Studii Internationale “Nicolae Titulescu”, precum si modalitatea de preluare a patrimoniului fostului Institut Român de Drept International, Studii si Relatii Internationale sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.073/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 5 noiembrie 2001.

Art. 17. - În coordonarea M.A.E. functionează Fundatia Culturală Română, înfiintată prin Hotărârea Guvernului nr. 354/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 22 septembrie 1995.

Art. 18. - În coordonarea M.A.E. îsi desfăsoară activi tatea Comisia Fulbright, care administrează schimburile educationale si stiintifice între Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii.

Art. 19. - Prin bugetul M.A.E. se finantează de la bugetul de stat cheltuielile functionale si de întretinere aferente personalului din serviciul exterior, cu atributii în domeniul economic si comercial.

Art. 20. - (1) Prin bugetul M.A.E. se finantează de la bugetul de stat, potrivit legii, functionarea institutiilor prevăzute la pct. I din anexa nr. 2.

(2) Din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat se finantează institutiile prevăzute la pct. II din anexa nr. 2.

(3) M.A.E. suportă din bugetul propriu aprobat si cheltuielile de întretinere si de functionare a clădirilor în care functionează secretariatele unor institutii cu preocupări în domeniul relatiilor internationale, prevăzute la pct. III din anexa nr. 2.

Art. 21. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 22. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 648/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 1 iulie 2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 733.

 

ANEXA Nr. 1**)

 

ANEXA Nr. 2

 

Institutiile a căror finantare este asigurată si prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe

 

            I. Institutii finantate de la bugetul de stat prin Ministerul Afacerilor Externe si din alte surse:

            1. Agentia Natională de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice - A.N.C.E.S.I.A.C. (45 de posturi)

            2. Comisia Fulbright

            II. Institutii finantate din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat prin Ministerul Afacerilor Externe:

            1. Institutul Român de Studii Internationale “Nicolae Titulescu” (30 de posturi)

            2. Academia Diplomatică (30 de posturi)

            3. Fundatia Culturală Română (111 posturi)

            III. Secretariate ale institutiilor finantate din fondurile Ministerului Afacerilor Externe, în cadrul numărului total de posturi aprobat acestuia:

            1. Asociatia de Drept International si Relatii Internationale

            2. Asociatia Internatională de Studii Sud-Est Europene

            3. Casa Americii Latine.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Ministerului Integrării Europene

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 26 si art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) Ministerul Integrării Europene se organizează si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care asigură fundamentarea si coordonarea procesului de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, precum si conducerea negocierilor de aderare.

            (2) Ministerul Integrării Europene este minister de sinteză, cu personalitate juridică.

(3) Ministerul Integrării Europene are sediul în municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, latura Nord, sectorul 5, si dispune de spatii corespunzătoare desfăsurării activitătii sale si în imobilul din Bd. Libertătii nr. 12, etajele IV si V, sectorul 5.

Art. 2. - Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Ministerul Integrării Europene exercită următoarele functii:

a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul integrării europene;

b) de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ si institutional pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniul său de activitate;

c) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern si extern în domeniul său de activitate;

d) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea si controlul transpunerii reglementărilor comunitare în legislatia natională, precum si aplicarea si respectarea reglementărilor legale privind organizarea si functionarea institutiilor care îsi desfăsoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa;

e) de administrare, prin care se asigură administrarea patrimoniului său, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Integrării Europene are următoarele atributii prinicipale:

a) coordonează relatiile ministerelor si ale altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale române cu institutiile Uniunii Europene si cu statele membre ale acesteia în procesul de aderare a României la Uniunea Europeană;

b) asigură, sprijină sau coordonează, după caz, îndeplinirea obligatiilor care decurg din dispozitiile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat de România prin Legea nr. 20/1993, denumit în continuare Acordul european, precum si activitătile desfăsurate de partea română în cadrul institutiilor create prin acest acord;

c) conduce si coordonează activitatea Delegatiei nationale pentru negocierea aderării României la Uniunea Europeană, precum si procesul negocierilor de aderare în ansamblul său, prin corelarea actiunilor sale specifice cu ministerele si cu celelalte autorităti ale administratiei publice;

d) fundamentează si coordonează procesul de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, îndeplinind următoarele atributii specifice:

1. elaborează, împreună cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, propuneri privind politica guvernamentală de integrare europeană a României;

2. colaborează cu celelalte ministere în vederea elaborării programelor care vizează pregătirea pentru aderare si urmăreste transpunerea în practică a acestora;

3. elaborează, avizează, prezintă si sustine în relatia cu institutiile Uniunii Europene, împreună cu ministerele implicate, Programul national de dezvoltare, Programul national pentru agricultură si dezvoltare rurală, precum si alte programe;

4. avizează tratatele, acordurile, conventiile si alte întelegeri internationale, pe care le propun spre încheiere ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, cu Uniunea Europeană, cu statele membre ale Uniunii Europene, cu statele candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană sau cu entităti aflate sub jurisdictia acestora;

5. avizează propunerile de strategii sectoriale de pregătire pentru aderarea României la Uniunea Europeană;

6. asigură presedintia si secretariatul părtii române la lucrările Comitetului de asociere prevăzut de Acordul european;

7. asigură presedintia si secretariatul părtii române în subcomitetele de asociere prevăzute de Acordul european, colaborând cu ministerele si cu celelalte autorităti ale administratiei publice centrale în pregătirea acestor subcomitete;

8. coordonează elaborarea documentelor de raportare a realizărilor înregistrate în pregătirea pentru aderarea României la Uniunea Europeană;

9. elaborează si/sau coordonează documentele supuse dezbaterii Comitetului interministerial pentru integrare europeană si asigură monitorizarea îndeplinirii hotărârilor luate în acest cadru;

10. asigură secretariatul Comitetului interministerial pentru integrare europeană;

e) urmăreste asigurarea compatibilitătii si coerentei diferitelor programe si actiuni guvernamentale în materie de dezvoltare, restructurare si reformă cu obiectivele aderării la Uniunea Europeană;

f) programează, coordonează si monitorizează utilizarea asistentei financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană si statele membre ale acesteia si îndeplineste rolul de coordonator national al asistentei în relatia cu Uniunea Europeană si statele membre ale acesteia, asigurând:

1. stabilirea, împreună cu ministerele si organele de specialitate ale administratiei publice centrale, a prioritătilor dezvoltării, în concordantă cu programul de guvernare, pe baza cărora acestea vor elabora propunerile de proiecte de finantare din fondurile de preaderare;

2. programarea asistentei financiare, împreună cu celelalte institutii guvernamentale interesate, precum si elaborarea de programe indicative cu donatorii, în concordantă cu Strategia Guvernului de reformă economică si socială si pe baza solicitărilor primite de la institutiile si organizatiile beneficiare;

3. colaborarea cu secretarii de stat pentru integrare europeană si relatii externe din ministere, care răspund de coordonarea elaborării proiectelor cu asistentă financiară din partea Uniunii Europene în domeniul specific de activitate si care participă la corelarea acestora cu prioritătile nationale si sectoriale;

4. cooperarea cu institutiile publice competente, cu organismele statelor donatoare, în vederea stabilirii eligibilitătii proiectelor pentru finantare, în cadrul asistentei financiare bilaterale;

5. cooperarea în derularea proiectelor cu institutiile beneficiare, în vederea evitării blocajelor, suprapunerilor, paralelismelor si a asigurării convergentei cu strategia Guvernului;

6. crearea si exploatarea sistemului informatic de monitorizare si evaluare a programelor de asistentă financiară;

7. organizarea Comitetului comun de monitorizare România - Uniunea Europeană a asistentei, a subcomitetelor sectoriale si asigurarea secretariatelor acestora;

8. asigurarea coordonării procesului de evaluare initială, intermediară si finală a programelor si proiectelor PHARE;

9. coordonarea procesului de monitorizare a participării României la initiativele si programele comunitare;

g) asigură managementul tehnic si financiar pentru proiectele din cadrul Acordului privind programul de cooperare economică pe 5 ani încheiat între Guvernul României si Guvernul Republicii Elene;

h) asigură coordonarea, raportarea, monitorizarea si evaluarea Programului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală (SAPARD) si îndeplineste functia de Autoritate de Management, asigurând:

1. evaluarea Programului SAPARD;

2. stabilirea, împreună cu institutiile implicate, a indicatorilor de monitorizare si configuratia bazei de date pecifice;

3. constituirea, la nivel national, a sistemului de colectare si de prelucrare a informatiilor necesare procesului de onitorizare si evaluare a Programului SAPARD;

4. informarea Comitetului de monitorizare asupra progreselor implementării măsurilor si submăsurilor din program;

5. întocmirea de rapoarte lunare asupra modului de derulare a Programului SAPARD;

6. elaborarea, pe baza informatiilor primite de la institutiile implicate în Programul SAPARD, a rapoartelor anuale si finale privind derularea acestuia;

7. participarea la procesul de diseminare a informatiilor si de constientizare a opiniei publice cu privire la Programul SAPARD;

8. îndeplinirea altor atributii, conform prevederilor Acordului multianual de finantare în vederea implementării Programului national pentru agricultură si dezvoltare rurală;

i) organizează Comitetul de monitorizare a Programului SAPARD si asigură secretariatul acestuia;

j) coordonează si monitorizează activitatea de dezvoltare regională, scop în care:

1. elaborează Planul national de dezvoltare, potrivit strategiilor si planurilor regionale de dezvoltare si strategiilor si programelor sectoriale ale autoritătilor administratiei publice centrale, fundamentând pe această bază fondurile de tip structural alocate de Uniunea Europeană în perioada de preaderare si fondurile structurale si de coeziune după aderare;

2. urmăreste realizarea obiectivelor de coeziune economică si socială, în scopul diminuării decalajelor în dezvoltarea regiunilor si a zonelor tării, al întăririi capacitătii competitive a fiecărei regiuni;

3. asigură coordonarea implementării politicii nationale de dezvoltare pe ansamblul tării, pe regiuni si zone;

4. analizează si propune Consiliului National pentru Dezvoltare Regională finantarea programelor si proiectelor de dezvoltare regională; elaborează programe de sprijin al regiunilor pentru a dobândi mijloacele necesare în vederea restructurării, modernizării si dezvoltării acestora;

5. elaborează prioritătile, criteriile si procedurile necesare în vederea finantării si monitorizării programelor si proiectelor din domeniul său de activitate;

6. asigură managementul financiar si tehnic al Fondului national pentru dezvoltare regională si al fondurilor de tip structural pentru realizarea coeziunii economice si sociale, în conformitate cu Planul national de dezvoltare;

7. colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe în realizarea obiectivelor de cooperare exernă a regiunilor de dezvoltare de tip transfrontalier, interregional sau la nivelul euroregiunilor;

8. reprezintă Guvernul în relatia cu Uniunea Europeană si cu alte organizatii internationale în domeniul său de activitate, pentru elaborarea si implementarea de politici de coeziune economică si socială si de programe privind dezvoltarea regională;

9. colaborează cu organizatiile interne sau internationale care sprijină dezvoltarea regională, cu camerele de comert si industrie si cu alti reprezentanti ai mediilor de afaceri, pentru elaborarea programelor din domeniul său de activitate;

10. asigură, la solicitarea Consiliului National pentru Dezvoltare Regională sau din proprie initiativă, elaborarea de studii si analize si face recomandări privind modul de realizare a obiectivelor din domeniul său de activitate;

11. initiază, elaborează si avizează, după caz, împreună cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, proiecte de acte normative si de acorduri internationale în domeniul său de activitate;

12. auditează gestionarea fondurilor constituite în conditiile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările ulterioare, potrivit atributiilor ce îi revin în utilizarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru dezvoltare regională, precum si în calitatea sa de agentie de implementare a programului PHARE - Coeziune economică si socială; avizează statutul de organizare si functionare al agentiilor pentru dezvoltare regională;

13. asigură presedintia si secretariatul Consiliului National pentru Dezvoltare Regională;

k) coordonează programarea si asigură monitorizarea Instrumentului pentru politici structurale de preaderare (ISPA), asigurând:

1. coordonarea, la nivel national, a activitătilor privind derularea Programului ISPA;

2. organizarea Comitetului de monitorizare a Programului ISPA si asigurarea secretariatului acestuia;

3. evaluarea si avizarea strategiilor sectoriale pentru Programul ISPA;

4. evaluarea, avizarea si transmiterea la Comisia Europeană a aplicatiilor în vederea finantării acestora prin Programul ISPA;

5. monitorizarea implementării proiectelor ISPA în conformitate cu prevederile memorandumurilor de finantare;

6. verificarea si transmiterea rapoartelor de monitorizare la Comisia Europeană;

7. îndeplinirea altor atributii conform prevederilor memorandumurilor de finantare;

l) urmăreste, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, procesul de reformă a institutiilor si politicilor Uniunii Europene si propune măsurile ce decurg din acestea pentru autoritătile române;

m) colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe la organizarea reuniunilor informale ale ministrilor de resort ai statelor membre ale Uniunii Europene si ai statelor candidate la aderare, în functie de calendarul si de tematica stabilite de Consiliul de Afaceri Generale al Uniunii Europene;

n) avizează, în mod obligatoriu, proiectele de acte normative care urmăresc armonizarea legislatiei nationale cu cea comunitară. Initiatorii proiectelor de acte normative vor include, în mod obligatoriu, în cuprinsul documentelor de prezentare si motivare a proiectelor mentiuni exprese privind denumirea reglementărilor comunitare armonizate, dispozitiile acestora care sunt transpuse în cuprinsul respectivelor proiecte, precum si indicarea măsurilor viitoare de implementare;

o) coordonează evaluarea gradului de compatibilitate a legislatiei nationale în vigoare cu actele normative comunitare si formulează propuneri în vederea accelerării procesului de armonizare si implementare;

p) propune Guvernului, în vederea sustinerii în fata Parlamentului, lista cuprinzând actele normative prioritare, însotită de fundamentarea necesară, în vederea accelerării procesului de aderare la Uniunea Europeană;

r) initiază măsuri si participă, împreună cu institutiile de profil, la elaborarea programelor menite să sprijine pregătirea profesională a functionarilor publici, precum si a agentilor economici, în domeniul integrării europene;

s) stabileste, împreună cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, sistemul de date, informatii si raporturi periodice privind reflectarea evolutiei integrării europene, pe care le supune analizei si, după caz, aprobării Guvernului;

s) asigură informarea, sub forma unor publicatii periodice, asupra evolutiei procesului national si european de integrare si urmăreste promovarea valorilor si a spiritului european în cadrul societătii civile;

t) organizează, împreună cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, după caz, actiuni pentru familiarizarea opiniei publice din România cu efectele procesului de aderare;

t) promovează, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, strategia de informare, comunicare si imagine în statele membre ale Uniunii Europene si în statele candidate la aderare privind evolutia procesului de pregătire a României pentru aderare;

u) asigură dialogul social pe problemele integrării europene cu organizatiile patronale si sindicale reprezentative la nivel national, potrivit legii;

v) îndeplineste orice alte atributii din domeniul său de activitate, stabilite prin acte normative.

Art. 4. - În cadrul Ministerului Integrării Europene se organizează Corpul consilierilor de integrare, în coordonarea directă a ministrului integrării europene, cu atributii în domeniul realizării programelor si reformelor necesare pregătirii aderării României la Uniunea Europeană.

Art. 5. - Ministerul Integrării Europene supune dezbaterii Guvernului, periodic, rapoarte privind negocierile cu Uniunea Europeană, stadiul pregătirii pentru aderare, modul de utilizare a asistentei financiare nerambursabile, evaluarea gradului de armonizare a legislatiei române cu reglementările comunitare, precum si măsurile corespunzătoare.

Art. 6. - (1) Ministrul integrării europene conduce activitatea Ministerului Integrării Europene, reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităti publice si organizatii interne si internationale, în justitie, precum si cu persoane fizice si juridice române si străine. Ministrul integrării europene este ordonator principal de credite si îndeplineste atributiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor.

(2) Ministrul integrării europene este presedintele părtii române la reuniunile Comitetului de asociere România-Uniunea Europeană, conducătorul delegatiei României laConferinta de aderare la nivel interministerial, presedintele Comitetului interministerial pentru integrare europeană si presedintele Consiliului National pentru Dezvoltare Regională.

(3) În exercitarea atributiilor sale ministrul integrării europene emite ordine si instructiuni, în conditiile legii.

Art. 7. - (1) Ministrul delegat, negociator-sef pentru aderarea României la Uniunea Europeană, este membru al Guvernului, înlocuitor de drept al ministrului integrării europene.

(2) Ministrul delegat, negociator-sef pentru aderarea României la Uniunea Europeană, este seful Delegatiei nationale pentru negocierea aderării României la Uniunea Europeană.

(3) Organizarea, atributiile si componenta Delegatiei nationale pentru negocierea aderării României la Uniunea Europeană sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 8. - Ministrul integrării europene si ministrul delegat, negociator-sef pentru aderarea României la Uniunea Europeană, sunt membri, potrivit legii, ai Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană.

Art. 9. - (1) Ministrul integrării europene si ministrul delegat, negociator-sef pentru aderarea României la Uniunea Europeană, sunt ajutati de trei secretari de stat, un negociator-sef adjunct, cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizii ale primului-ministru, precum si de secretarul general si de secretarul general adjunct, numiti în conditiile legii.

(2) Secretarii de stat exercită atributiile delegate de ministrul integrării europene.

(3) Secretarul general al Ministerului Integrării Europene are atributiile si responsabilitătile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001. Acesta poate îndeplini si alte însărcinări prevăzute de Regulamentul de organizare si functionare a ministerului ori încredintate de ministrul integrării europene.

(4) Atributiile secretarului general adjunct si ale compartimentelor din aparatul Ministerului Integrării Europene se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare, care se aprobă prin ordin al ministrului integrării europene.

Art. 10. - (1) În structura organizatorică a Ministerului Integrării Europene functionează directii generale si directii; în cadrul directiilor, prin ordin al ministrului integrării europene, pot fi constituite servicii si birouri.

(2) Structura organizatorică a Ministerului Integrării Europene este prevăzută în anexa nr. 1 si 1a).

(3) Numărul maxim de posturi este de 277, exclusiv demnitarii, cabinetele ministrilor si Corpul consilierilor de integrare.

(4) Statul de functii si structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu se aprobă prin ordin al ministrului integrării europene.

Art. 11. - Ministerul Integrării Europene este încadrat cu functionari publici cu functii specifice ministerului, alti functionari publici si cu personal angajat cu contract individual de muncă.

Art. 12. - (1) Comitetul interministerial pentru integrare europeană este organul operativ de lucru, care coordonează, analizează si dezbate documentele elaborate de institutiile cu responsabilităti privind aderarea la Uniunea Europeană si discută orice alte probleme legate de bunul mers al proceselor de pregătire a aderării.

(2) Comitetul interministerial pentru integrare europeană este constituit din secretarii de stat pentru integrare europeană din ministere si responsabilii din celelalte institutii cu atributii în domeniu.

(3) Comitetul interministerial pentru integrare europeană analizează si rezolvă punctual problemele apărute în derularea programelor de pregătire a aderării la Uniunea Europeană si realizează planificarea curentă si de perspectivă a acestor activităti.

(4) Comitetul interministerial pentru integrare europeană se întruneste, de regulă, lunar.

(5) La lucrările Comitetului interministerial pentru integrare europeană, care se desfăsoară în plen si în grupe de lucru, pot fi invitati ministri, reprezentanti ai partenerilor sociali, ai societătii civile si ai altor grupuri de interese.

Art. 13. - (1) În coordonarea activitătii diplomatice a Misiunii permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, Ministerul Afacerilor Externe se consultă permanent cu Ministerul Integrării Europene.

(2) Ministerul Integrării Europene desemnează, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, prin ordin al ministrului integrării europene, dintre specialistii săi, consilieri si/sau experti care îsi vor desfăsura activitatea în cadrul Misiunii permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, pentru îndeplinirea atributiilor specifice ale acestuia privind negocierea aderării României la Uniunea Europeană, pregătirea pentru aderare si armonizarea legislatiei române cu reglementările comunitare.

(3) Personalul prevăzut la alin. (2) îsi desfăsoară activitatea sub îndrumarea comună a ministrului afacerilor externe si a ministrului integrării europene. Acesta este supus autoritătii sefului misiunii diplomatice, fiind învestit atât cu atributii de consiliere a acestuia, cât si cu atributii stabilite de Ministerul Integrării Europene.

(4) Pe durata misiunii lor functionarii publici desemnati de Ministerul Integrării Europene să îsi desfăsoare activitatea în cadrul Misiunii permanente a României pe lângă Uniunea Europeană sunt detasati la Ministerul Afacerilor Externe, potrivit legii.

Art. 14. - (1) Ministerul Integrării Europene poate desemna, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, pe lângă ambasada României din tara care detine presedintia Uniunii Europene, pe durata acesteia, un reprezentant din rândul personalului său pentru a informa sistematic, prin intermediul sefului misiunii diplomatice, asupra pozitiilor presedintiei Uniunii Europene. Pe durata misiunii sale reprezentantul Ministerului Integrării Europene este detasat la Ministerul Afacerilor Externe.

(2) În cadrul ambasadelor României din tările membre si din tările candidate la Uniunea Europeană, Ministerul Integrării Europene va desemna, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, câte un reprezentant al său, prin detasare la Ministerul Afacerilor Externe, care va informa permanent despre evolutiile ce se înregistrează în aceste tări în domeniul integrării europene.

Art. 15. - Numărul maxim de posturi pentru personalul  detasat, necesar desfăsurării activitătilor prevăzute la art. 13 alin. (2)-(4) si la art. 14, este de 5 posturi si, respectiv, de 4 posturi.

Art. 16. - (1) Ministerul Integrării Europene si Ministerul Afacerilor Externe vor informa periodic ambasadele României din tările membre si din tările candidate la Uniunea Europeană asupra stadiului pregătirilor în vederea aderării României la această organizatie.

(2) Ambasadele prevăzute la alin. (1) vor informa Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Integrării Europene cu privire la activitătile si initiativele privind integrarea europeană, întreprinse de tările membre si candidate.

Art. 17. - Ministerul Integrării Europene coordonează, în numele Guvernului, activitatea Institutului European din România prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 18. - Stabilirea numărului maxim de autoturisme si a consumului lunar de carburanti se face potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 19. - (1) În structura Ministerului Integrării Europene se organizează, la nivel de directii generale, Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional si, la nivel de serviciu, Unitatea de Coordonare pentru Fondul de Coeziune, prevăzute în anexele nr. 1 si 1 a).

(2) Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar si Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional îndeplinesc atributiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.555/2002 privind desemnarea institutiilor si organismelor responsabile cu coordonarea, implementarea si gestionarea asistentei financiare comunitare prin instrumentele structurale.

(3) Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar va deveni operatională începând cu anul 2004 si va functiona cu un număr total de 70 de posturi în anul 2005, din care 20 de posturi în anul 2004, iar Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional va deveni operatională începând cu anul 2004 si va functiona cu un număr total de 204 posturi în anul 2005, din care 142 de posturi în anul 2004. Unitatea de Coordonare pentru Fondul de Coeziune va functiona, începând cu anul 2005, cu un număr de 8 posturi.

(4) Numărul de posturi prevăzut la alin. (3) se asigură prin suplimentarea acestuia, cu încadrarea în numărul total de posturi aprobat prin legile bugetare anuale.

(5) Structura functiilor publice si structura organizatorică a Autoritătii de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar, a Autoritătii de Management pentru Programul Operational Regional si a Unitătii de Coordonare pentru Fondul de Coeziune vor fi definitivate până la data de 1 septembrie 2003. 

Art. 20. - Personalul preluat de Ministerul Integrării Europene de la fostul Minister al Dezvoltării si Prognozei ca urmare a aplicării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea si reorganizarea sau functionarea unor structuri în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice se consideră transferat si i se va aplica nivelul de salarizare, după caz, al functiilor specifice Ministerului Integrării Europene sau cel avut la Ministerul Dezvoltării si Prognozei până la intrarea în vigoare a noilor reglementări privind salarizarea personalului din institutiile publice.

Art. 21. - Ministerul Integrării Europene va prelua, pe bază de protocol, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, imobilul din municipiul Bucuresti, Bd. Libertătii nr. 12, et. IV si V, sectorul 5, detinut de fostul Minister al Dezvoltării si Prognozei, împreună cu mobilierul, birotica si tehnica de calcul din dotare.

Art. 22. - Anexele nr. 1, 1a) si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 23. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.075/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Integrării Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 5 noiembrie 2001, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii, solidaritătii si familiei,

Elena Dumitru

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 734.

 

ANEXA Nr. 11)

Numărul maxim de posturi = 277

(exclusiv demnitarii, cabinetele ministrilor si Corpul consilierilor de integrare)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

ANEXA Nr. 2

 

Institutii aflate în coordonarea Ministerului Integrării Europene

 

            - Institutul European din România

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind publicitatea si teleshoppingul

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de unică autoritate de reglementare în domeniul serviciilor de programe audiovizuale,

în vederea armonizării legislatiei române cu reglementările si normele Uniunii Europene, tinând cont de necesitatea respectării principiilor liberei concurente, protectiei vietii, sănătătii, securitătii si intereselor economice ale consumatorilor, precum si a mediului,

tinând cont de necesitatea reglementării publicitătii si a teleshoppingului la produsele medicamentoase, tratamente medicale si suplimente nutritive,

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL, UNITATEA DE COORDONARE PENTRU FONDUL DE COEZIUNE SI AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU CADRUL DE SPRIJIN COMUNITAR*)

având în vedere că publicitatea la produsele medicamentoase trebuie să se supună unor conditii stricte si unui control efectiv,

tinând cont de faptul că din statisticile date publicitătii de institutii publice si private rezultă atât o crestere a consumului de alcool în rândurile minorilor, cât si a publicitătii la băuturi alcoolice distilate,

tinând cont de efectele nocive ale consumului de alcool asupra minorilor, în special, dar si asupra societătii, în general, de faptul că aceasta este o problemă de interes public,

având în vedere obligatiile membrilor Consiliului National al Audiovizualului de a proteja, în domeniul serviciilor de programe audiovizuale, dezvoltarea fizică, mentală si morală a minorilor,

în temeiul art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002,

membrii Consiliului National al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

 

Dispozitii generale

Art. 1. - Publicitatea si teleshoppingul vor respecta regulile unei competitii corecte si transparente, care trebuie să servească, în primul rând, interesele publicului.

Art. 2. - Este interzisă orice formă de promovare a unor produse sau a unor servicii care sugerează publicului sau îl instigă să renunte la alte produse sau servicii similare ori asemănătoare pe motivul că acestea din urmă devin inutile sau improprii folosintei.

Art. 3. - Este interzisă orice formă de publicitate care sugerează publicului să renunte la fructe si alimente naturale de bază.

Art. 4. - Publicitatea comparativă este posibilă numai în cazul în care respectă prevederile Legii privind publicitatea nr. 148/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Durata publicitătii si a teleshoppingului nu constituie un motiv care înlătură obligatiile de informare corectă a publicului în legătură cu bunurile sau serviciile promovate.

Art. 6. - (1) Este interzisă difuzarea de emisiuni, altele decât emisiunile de teleshopping, în care sunt prezentate bunuri sau servicii individualizate ori care pot fi identificate de public prin marcă, producător sau modalităti de comercializare.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) produsele si serviciile culturale sau cele destinate învătământului.

Art. 7. - (1) Este interzisă descrierea calitătii produselor sau serviciilor oferite ca premii în emisiunile-concurs, cu exceptia mărcii si a pretului.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) produsele sau serviciile culturale.

Art. 8. - Informatiile prezentate în spoturile de publicitate sau în emisiuni de teleshopping nu trebuie să inducă în eroare publicul, direct sau prin omisiune, în privinta:

a) caracteristicilor produsului si, în special, a naturii, identitătii, proprietătilor, compozitiei, cantitătii, durabilitătii, originii sau provenientei, precum si a metodelor de fabricatie sau de productie;

b) atribuirii de efecte sau proprietăti pe care produsul nu le posedă.

Publicitate la alcool

Art. 9. - (1) În cadrul serviciilor de programe de televiziune este interzisă, în intervalul orar 6,00-22,00, orice formă de publicitate la băuturi alcoolice distilate.

(2) În cadrul serviciilor de programe de radiodifuziune sonoră este interzisă orice formă de publicitate la băuturi alcoolice distilate în următoarele intervale orare:

a) 6,00-8,00 si 10,00-22,00, în zilele de luni până vineri;

b) 6,00-22,00, sâmbăta si duminica.

Art. 10. - În sensul prezentei decizii, băuturile alcoolice distilate sunt cele definite în Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei si al ministrului sănătătii nr. 17/240/2000 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, continutul, originea, fabricarea, ambalarea, etichetarea, marcarea si calitatea băuturilor alcoolice distilate destinate comercializării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 27 iulie 2000.

Art. 11. - Este interzisă difuzarea de publicitate la băuturi alcoolice prin care se promovează comportamente sau atitudini violente, agresive sau antisociale.

Art. 12. - Este interzisă difuzarea de spoturi publicitare la alcool în care apar minori.

Art. 13. - (1) Este interzisă difuzarea, în intervalul orar 6,00-22,00, a emisiunilor sponsorizate de companiile ale căror nume sau marcă sunt identice cu numele sau marca unei băuturi alcoolice.

(2) Este interzisă difuzarea, în intervalul orar 6,00-22,00, a concursurilor sau anunturilor promotionale care contin referiri la numele sau marca unei băuturi alcoolice distilate.

Art. 14. - În cazul transmisiunilor sportive desfăsurate pe teritoriul României, difuzate înainte de ora 22,00, se consideră publicitate la băuturi alcoolice distilate prezentarea de imagini prin care se pot identifica astfel de produse si/sau producătorii acestora.

Art. 15. - Calupurile publicitare în care se promovează produsele din alcool distilat se vor încheia cu avertismentul .Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătătii”.

Publicitate la alimente

Art. 16. - Publicitatea la produsele alimentare va respecta următoarele conditii:

a) nu va încuraja consumul excesiv de alimente;

b) afirmatiile precise privind nutritia (de exemplu, efectele vitaminei C) ori afirmatiile legate de sănătate (de exemplu, “ajută la o digestie sănătoasă”) se vor baza pe fapte stiintifice solide si nu vor crea impresii înselătoare privind beneficii nutritionale sau de sănătate ale alimentului respectiv.

Art. 17. - Ilustrarea cu fructe si/sau portiuni vegetale nu este permisă decât în cazul în care fructele (sau părti de fruct - suc de fructe, pulpă de fruct) si/sau portiunile vegetale sunt înscrise pe eticheta produsului si se regăsesc în continutul său în proportie de minimum 4%.

Art. 18. - În cazul utilizării la fabricarea alimentelor numai a aromelor se interzice ilustrarea, desenarea sau orice alte forme de reprezentare a fructelor si/sau a portiunilor vegetale.

Art. 19. - Nu se vor atribui alimentelor proprietăti de prevenire, tratare sau vindecare a bolilor si nu se vor face referiri la astfel de proprietăti; sunt exceptate de la această interdictie apele minerale naturale, care sunt utilizate ca medicamente sau în scopuri curative în statiunile balneare.

Publicitate la produse medicamentoase

Art. 20. - Prin publicitate audiovizuală pentru produse medicamentoase si tratamente medicale se întelege orice formă de promovare, efectuată în cadrul serviciilor de programe, destinată să stimuleze distribuirea, consumul sau vânzarea acestora.

Art. 21. - (1) Publicitatea si teleshoppingul sunt permise numai în cazul produselor medicamentoase si trata- mentelor medicale care nu necesită prescriptie medicală.

(2) Reclama va avertiza publicul dacă produsele eliberate fără prescriptie medicală contin substante care pot dăuna sănătătii.

Art. 22. - Sunt interzise publicitatea si teleshoppingul la produsele medicamentoase care contin substante psihotrope sau narcotice, în sensul conventiilor internationale.

Art. 23. - Publicitatea pentru produsele medicamentoase trebuie să încurajeze folosirea ratională a acestora, să le prezinte în mod obiectiv, fără a le exagera calitătile terapeutice.

Art. 24. - Promovarea produselor medicamentoase si a tratamentelor medicale, în serviciile de programe audiovizuale, va include obligatoriu următoarele:

a) numele produsului;

b) denumirea comună, dacă produsul contine un singur ingredient activ;

c) indicatia (pentru ce se foloseste produsul sau tratamentul medical respectiv);

d) avertizarea, sonoră si scrisă, timp de minimum 6 secunde, prezentată la sfârsitul clipului publicitar a cărui durată depăseste 10 secunde: “Acest produs se poate elibera fără prescriptie medicală. Se recomandă citirea cu atentie a prospectului. Dacă apar manifestări neplăcute, adresati-vă medicului sau farmacistului.”

Art. 25. - (1) Este interzisă difuzarea de publicitate si teleshopping pentru produse medicamentoase, vitamine, suplimente alimentare, nutrienti, suplimente nutritive si tratamente medicale prezentate sau recomandate de personalităti ale vietii publice, culturale, stiintifice, sportive sau de alte persoane care, datorită celebritătii lor, pot încuraja consumul acestor produse sau tratamente.

(2) Este interzisă difuzarea de publicitate si teleshopping care înfătisează medici, stomatologi, farmacisti sau asistente medicale care recomandă ori avizează medical produse medicamentoase, tratamente medicale, vitamine, suplimente alimentare, nutrienti, suplimente nutritive sau produse de larg consum.

(3) Este interzisă difuzarea de publicitate si teleshopping pentru produse medicamentoase, vitamine, suplimente alimentare, nutrienti, suplimente nutritive, tratamente medicale, produse de larg consum, dacă prezentările contin recomandări sau avize ale asociatiilor medicale.

(4) Este interzisă difuzarea de publicitate si teleshopping pentru produse medicamentoase, vitamine, suplimente alimentare, nutrienti, suplimente nutritive, tratamente medicale, produse de larg consum, dacă prezentările asociază elemente din domeniul medical ce pot sugera un acord sau o recomandare medicală.

Art. 26. - (1) Nici un fel de mesaj publicitar pentru produse medicamentoase sau tratamente medicale nu poate fi adresat persoanelor care au vârsta mai mică de 16 ani.

(2) Este interzisă difuzarea de publicitate la produse medicamentoase, vitamine, suplimente alimentare, nutrienti, suplimente nutritive si tratamente medicale, în emisiuni pentru copii sau în pauzele publicitare care precedă sau urmează unor astfel de emisiuni.

(3) Producătorii si distribuitorii de produse medicamentoase, vitamine, suplimente alimentare, nutrienti, suplimente nutritive si tratamente medicale nu pot sponsoriza programele sau emisiunile destinate copiilor.

Art. 27. - (1) Este interzisă difuzarea de publicitate si teleshopping:

a) la produse pentru tratarea alcoolismului;

b) la tratamente clinice împotriva căderii părului;

c) pentru hipnoză, terapie prin hipnoză, psihologie, psihanaliză sau psihiatrie;

d) la acele produse medicamentoase al căror cost este

compensat.

(2) Este interzisă mentionarea, în publicitate sau teleshopping, a unor indicatii terapeutice ca:

a) tuberculoză;

b) bolile cu transmisie sexuală;

c) alte boli infectioase grave;

d) cancer si alte boli tumorale;

e) insomnia cronică;

f) diabet si alte boli metabolice.

Art. 28. - Publicitatea la produsele medicamentoase nu trebuie să contină nici o mentiune care:

a) să dea impresia că o consultatie medicală sau o interventie chirurgicală nu sunt necesare, în special prin oferirea unor sugestii de diagnostic sau tratament la distantă;

b) să sugereze că efectul tratamentului cu produsul medicamentos respectiv este garantat, nu este însotit de efecte secundare sau este mai bun decât ori echivalent cu cel al altui tratament sau produs medicamentos;

c) să sugereze că starea de sănătate a publicului ar putea fi îmbunătătită prin consumul respectivului produs; d) să sugereze că starea de sănătate a publicului ar putea fi afectată dacă nu consumă produsul respectiv; această interdictie nu se aplică la campaniile de vaccinare sustinute de industria farmaceutică si aprobate de Ministerul Sănătătii;

e) să sugereze că respectivul produs medicamentos este un aliment, produs cosmetic sau alt bun de larg consum;

f) să sugereze că siguranta sau eficienta produsului medicamentos se datorează faptului că este natural;

g) ar putea, prin descrierea sau reprezentarea detaliată a unor simptome sau a unor cazuri clinice, să ducă la un autodiagnostic eronat;

h) să se refere, în termeni improprii sau incorecti, la vindecare;

i) foloseste în termeni improprii, alarmanti sau incorecti, imagini, scheme ori fotografii care arată modificări ale organismului uman provocate de boli sau leziuni ori de actiunea produselor medicamentoase asupra organismului uman sau a unor părti ale acestuia;

j) evidentiază că respectivul produs medicamentos este autorizat de Agentia Natională a Medicamentului.

Art. 29. - (1) Este interzisă difuzarea de publicitate si teleshopping la produse si tratamente naturiste, care, după caz, nu sunt însotite de avertizarea, sonoră si scrisă:

a) “produs neatestat medical”;

b) “metodă neatestată medical”.

(2) În cazul în care produsele si tratamentele naturiste au fost verificate din punct de vedere medical, acest lucru va fi atestat de către Colegiul Medicilor din România.

(3) Avertizarea prevăzută la alin. (1) se va face la finalul mesajului publicitar.

Art. 30. - Publicitatea si teleshoppingul pentru produse si tratamente homeopate sunt permise numai pentru produsele si tratamentele avizate de Ministerul Sănătătii sau de Colegiul Medicilor din România.

Art. 31. - Este interzisă difuzarea de emisiuni sau teleshopping în care sunt prezentate cazuri de vindecare a unor boli grave cu ajutorul tratamentelor conventionale sau neconventionale, dacă diagnosticul si actele medicale care îl atestă nu au fost certificate de Colegiul Medicilor din România sau dacă, în emisiune sau în teleshopping, nu este prezent si un reprezentant al Colegiului Medicilor din România care să certifice din punct de vedere medical rezultatele obtinute.

Art. 32. - Este interzisă difuzarea de publicitate si teleshopping în care se sugerează că este necesar ca oricine să-si suplimenteze dieta cu vitamine si minerale sau că astfel de suplimente pot să îmbunătătească functii fizice ori mentale care în mod normal sunt bune.

Art. 33. - Emisiunile audiovizuale, publicitatea si teleshoppingul destinate produselor sau tratamentelor pentru slăbit si pentru mentinerea greutătii corporale, fără indicatii terapeutice, vor respecta următoarele conditii:

a) să existe dovezi medicale, de încredere, pentru fiecare afirmatie privind efectele benefice ale produselor sau tratamentelor;

b) să indice, când se afirmă că greutatea unei persoane a scăzut cu o anumită valoare, perioada în care s-a realizat această scădere;

c) greutatea pierdută si perioada în care s-a obtinut trebuie să fie compatibile cu practicile medicale si de dietă, general acceptate, si să nu semnifice calităti nereprezentative ale produsului sau serviciului medical oferit;

d) în cazul alimentelor si băuturilor cu cantităti calorice scăzute, dacă sunt prezentate ca o parte a regimului de slăbire, se va indica faptul că produsul respectiv poate conduce la pierderea de greutate numai ca parte a unei diete ce controlează caloriile/energia;

e) în cazul produselor special elaborate pentru a fi utilizate în diete cu restrictii calorice, care, conform instructiunilor producătorului, înlocuiesc în totalitate sau în parte aportul alimentar zilnic, acestea nu pot fi promovate sub alt nume decât “substitut alimentar complet pentru slăbit” sau “substitut alimentar partial pentru slăbit”;

f) în cazul produselor alimentare si al băuturilor cu cantităti calorice scăzute nu se vor face referiri la rata sau la mărimea scăderii în greutate ca rezultat al utilizării respectivelor produse sau la reducerea senzatiei de foame ori la cresterea senzatiei de satietate.

Art. 34. - (1) Promovarea sau prezentarea produselor si tratamentelor pentru slăbit ori pentru mentinerea greutătii corporale trebuie să includă avertizarea, sonoră si scrisă, cu o durată de minimum 5 secunde, “Consultati medicul înainte de a urma dieta”; dieta trebuie prezentată sau promovată ca o măsură pe termen scurt.

(2) Sunt interzise mărturiile sau relatarea unor cazuri particulare care să justifice urmarea dietei respective.

Art. 35. - Publicitatea si teleshoppingul pentru orice fel de produs sau tratament pentru slăbit ori pentru mentinerea greutătii corporale vor respecta următoarele conditii:

a) nu se vor adresa persoanelor sub 18 ani si vor avertiza publicul asupra acestui aspect printr-un insert scris si/sau sonor;

b) nu pot fi difuzate în emisiunile pentru copii sau în pauzele publicitare care precedă sau urmează unor astfel de emisiuni;

c) nu se vor adresa în mod direct persoanelor obeze, nu vor include exemple cu cazuri în care se vorbeste despre sau apar persoane care ar fi fost obeze înainte de a utiliza produsele sau serviciul căruia i se face publicitate;

d) nu vor sugera sau nu vor afirma că a fi subponderal este adecvat sau de dorit.

Publicitatea politică si publicitatea referitoare la exercitarea unor profesii

Art. 36. - (1) În sensul prezentei decizii, constituie publicitate politică clipurile publicitare care promovează unpartid, un om politic sau un mesaj politic.

(2) Publicitatea politică este interzisă, cu exceptia perioadelor de campanie electorală.

Art. 37. - (1) Este interzisă publicitatea la cabinetele notariale si la orice formă de exercitare a profesiei de avocat.

(2) Este interzisă publicitatea care promovează executori judecătoresti si experti judiciari.

Art. 38. - (1) Membrii activi ai baroului de avocati nu pot realiza sau modera emisiuni în care se dezbat cazuri aflate în cercetare sau pe rolul instantelor de judecată.

(2) Participarea si interventiile avocatilor în emisiunile audiovizuale în care se dezbat cazuri aflate în cercetare sau pe rolul instantelor si în care acestia sunt angajati vor respecta normele deontologice ale profesiei de avocat.

Art. 39. - (1) Este interzisă orice formă de publicitate pentru cabinetele medicale private.

(2) Participarea si interventiile medicilor în emisiuni sau programe pe teme medicale vor respecta principiile deontologice înscrise în Codul de deontologie medicală adoptat de Colegiul Medicilor din România.

(3) În emisiunile audiovizuale pe teme medicale nu se vor recomanda medicamente, identificate prin marcă sau denumire comercială, tratamente medicale si cabinete medicale private.

Dispozitii finale

Art. 40. - (1) Nerespectarea dispozitiilor prezentei decizii, cu exceptia art. 38 alin. (2) si art. 39 alin. (2), se sanctionează, după caz, potrivit dispozitiilor art. 90 sau 91 din Legea audiovizualului nr. 504/2002.

(2) În cazul nerespectării dispozitiilor art. 38 alin. (2) si art. 39 alin. (2) Consiliul National al Audiovizualului va sesiza Uniunea Avocatilor din România sau Colegiul Medicilor din România, solicitându-le să analizeze în ce măsură au fost respectate principiile deontologice stabilite de acestea si să sanctioneze conduitele necorespunzătoare în conformitate cu prevederile statutare.

Art. 41. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 21/2003 privind publicitatea si teleshoppingul la produse medicamentoase, tratamente medicale si suplimente nutritive, cu modificările si completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 4 martie 2003, Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 22/2003 privind unele reguli ale publicitătii si teleshoppingului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 13 februarie 2003, Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 36/2003 privind publicitatea la băuturi alcoolice distilate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 10 martie 2003, Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 38/2003 privind publicitatea politică si publicitatea referitoare la exercitarea unor profesii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 7 martie 2003.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Ralu Filip

 

Bucuresti, 30 iunie 2003.

Nr. 123.