MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 171 (XV) - Nr. 480            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Vineri, 4 iulie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            735. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

            122. - Decizie privind difuzarea programelor locale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale si principalele atributii

 

Art. 1. - (1) Ministerul Finantelor Publice se organizează si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia si Programul de guvernare în domeniul finantelor publice.

(2) Ministerul Finantelor Publice este minister cu rol de sintezăsi are personalitate juridică.

(3) Sediul Ministerului Finantelor Publice este în municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.

Art. 2. - (1) Ministerul Finantelor Publice contribuie în mod eficient, transparent si orientat la elaborarea si implementarea strategiei si a Programului de guvernare în domeniul finantelor publice, în exercitarea administrării generale a finantelor publice, asigurând utilizarea pârghiilor financiare si valutare în concordantă cu cerintele economiei de piată si pentru stimularea initiativei agentilor economici.

(2) Ministerul Finantelor Publice asigură, prin redistribuirea veniturilor, desfăsurarea activitătilor din domenii de interes public, cum este cel social, cel economic, cel al apărării nationale si ordinii publice. Prin atributiile încredintate si prin structura sa, Ministerul Finantelor Publice îndeplineste următoarele functii:

a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul finantelor publice;

b) de reglementare si sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul său de activitate;

c) de elaborare si implementare a politicii bugetare si a politicii fiscale a Guvernului;

d) de corelare a politicilor fiscale si bugetare cu celelalte politici economico-sociale;

e) de administrare a veniturilor statului;

f) de administrare a datoriei publice;

g) de exercitare a controlului financiar public intern;

h) de asigurare a evidentei centralizate a bunurilor ce constituie domeniul public al statului;

i) de elaborare si supraveghere a cadrului legal în domeniul contabilitătii;

j) de reprezentare, prin care se asigură în numele statului român si al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern si extern în domeniul său de activitate;

k) de autoritate de stat, prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare si respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate, precum si al functionării institutiilor care îsi desfăsoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa.

(3) Ministerul Finantelor Publice urmăreste, pe termen mediu, îndeplinirea măsurilor necesare în vederea realizării cerintelor de aderare la Uniunea Europeană.

(4) Principiile care stau la baza activitătii Ministerului Finantelor Publice sunt:

a) coerenta, stabilitatea si predictibilitatea cadrului macroeconomic;

b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene;

c) întărirea autoritătii institutiei;

d) perfectionarea managementului fondurilor publice;

e) transparenta activitătii în toate domeniile sale de activitate;

f) satisfacerea cerintelor partenerilor sociali;

g) asigurarea unui mediu de afaceri concurential si predictibil.

Art. 3. - (1) În realizarea functiilor sale Ministerul Finantelor Publice are, în principal, următoarele atributii:

1. propune strategii de dezvoltare pe termen lung si solutii de reformă în domeniul finantelor publice;

2. elaborează proiectul bugetului de stat, al legii bugetare anuale si raportul asupra proiectului bugetului de stat, precum si proiectul legii de rectificare a bugetului de stat, operând rectificările corespunzătoare;

3. stabileste echilibrul bugetar în faza de elaborare a proiectului bugetului de stat si a rectificării acestuia;

4. stabileste metodologii pentru elaborarea proiectului bugetului de stat, a proiectelor bugetelor fondurilor speciale si a proiectelor bugetelor locale;

5. analizează periodic modul de realizare a prevederilor bugetare, în corelare cu indicatorii macroeconomici, si prezintă informări Guvernului, cu propuneri de îmbunătătire;

6. urmăreste executia operativă a bugetului general consolidat;

stabileste măsurile necesare pentru încasarea veniturilor si limitarea cheltuielilor în vederea încadrării în deficitul bugetar aprobat;

7. elaborează si aprobă clasificatia indicatorilor privind finantele publice;

8. elaborează proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat, al legii bugetului asigurărilor sociale de stat anuale, precum si proiectul legii de rectificare a acestuia;

9. deschide creditele necesare pentru cheltuielile fiecărui ordonator principal de credite în cadrul fiecărui exercitiu bugetar;

10. monitorizează cheltuielile de personal prevăzute în bugetul de stat, în bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetul asigurărilor pentru somaj;

11. aprobă, prin delegare de competente, modificări în fisele de investitii anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite bugetare;

12. aprobă repartizarea pe trimestre a veniturilor si a cheltuielilor prevăzute în bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale;

13. avizează proiectele de acte normative care generează sporuri de cheltuieli sau modificări de venituri ale bugetului de stat si care au influente asupra echilibrului bugetar;

14. analizează, fundamentează, propune cadrul legislativ si stabileste măsuri privind împrumuturile necesare în vederea acoperirii deficitului bugetar si refinantării datoriei publice sau pentru actiuni si lucrări de interes public; administrează datoria publică, urmăreste rambursarea acesteia si achitarea dobânzilor aferente, în conditiile legii;

15. reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat, cu creditele bugetare anulate sau reduse, la propunerea ordonatorilor principali de credite;

16. avizează bugetele celorlalte sisteme autonome de asigurări sociale;

17. elaborează metodologia de aplicare a criteriilor pentru selectarea si stabilirea prioritătii obiectivelor din componenta programelor de investitii publice;

18. verifică modalitatea în care ordonatorii principali de credite au reevaluat portofoliul de proiecte si au respectat criteriile pentru selectarea si prioritizarea proiectelor de investitii;

19. analizează respectarea încadrării în limitele de cheltuieli de capital a proiectelor anuale de buget si a esalonării angajamentelor legale în functie de durata de realizare a investitiilor;

20. organizează sistemul de monitorizare a programelor de investitii publice si elaborează rapoarte anuale privind stadiul realizării investitiilor;

21. coordonează cadrul general referitor la efectuarea achizitiilor publice si asigură transpunerea acquisului comunitar si îndrumarea metodologică unitară în acest domeniu;

22. elaborează si actualizează metodologia de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publică;

23. stabileste modul de organizare si functionare a sistemului de monitorizare a atribuirii contractelor de achizitie publică, precum si sistemul de raportare referitor la atribuirea acestor contracte;

24. analizează documentatiile tehnico-economice si emite acordul pentru realizarea obiectivelor noi de investitii finantate partial sau integral de la bugetul de stat, de la bugetele fondurilor speciale si din credite externe;

25. avizează programe de investitii publice anuale si multianuale, elaborate de ordonatorii principali de credite;

26. administrează contul general al Trezoreriei statului, deschis la Banca Natională a României, scop în care încheie conventii cu aceasta;

27. stabileste sistemul de organizare si functionare a Trezoreriei statului în vederea asigurării efectuării operatiunilor de încasări si plăti pentru sectorul public;

28. elaborează si administrează bugetul de venituri si cheltuieli al Trezoreriei statului;

29. colaborează cu Banca Natională a României la elaborarea balantei de plăti externe, a balantei creantelor si angajamentelor externe, a reglementărilor din domeniul monetar si valutar si informează semestrial Guvernul asupra modului de realizare a acestora, cu propuneri de solutii în acoperirea deficitului sau utilizării excedentului din contul curent al balantei de plăti externe;

30. contractează si garantează împrumuturi de stat de pe piata financiară internă si externă, în scopul si în limitele competentelor stabilite de lege;

31. asigură punerea în circulatie prin Banca Natională a României, pe bază de conventie, a unor instrumente financiare specifice;

32. elaborează lucrările privind contul general anual de executie a bugetului de stat si, respectiv, a bugetului asigurărilor sociale de stat, precum si conturile anuale de executie a bugetelor fondurilor speciale si proiectele de legi referitoare la aceste conturi de executie, pe care le prezintă spre însusire Guvernului, în vederea transmiterii spre aprobare Parlamentului;

33. elaborează sau avizează proiecte de acte normative pentru aprobarea normelor si normativelor de cheltuieli si acordarea unor drepturi personalului din institutiile publice;

34. colaborează cu alte autorităti publice în procesul elaborării de acte normative privind salarizarea personalului din sectorul bugetar;

35. elaborează proiecte de acte normative privind stabilirea impozitelor directe si indirecte, urmăreste perfectionarea asezării acestora si armonizarea legislativă în acest domeniu;

36. elaborează, pe baza modelului-cadru al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (O.C.D.E.), proiectul românesc de conventie pentru evitarea dublei impuneri si urmăreste actualizarea acestuia în concordantă cu recomandările adoptate de O.C.D.E.;

37. negociază, pregăteste parafarea, semnarea si ratificarea conventiilor pentru evitarea dublei impuneri negociate;

38. elaborează strategii, studii comparative, priorităti si proiecte de acte normative privind politica fiscală a României în domeniul conventiilor pentru evitarea dublei impuneri;

39. urmăreste realizarea unui management eficient si coerent al sistemului fiscal românesc având ca scop elaborarea si mentinerea unui sistem fiscal unitar, stabil si armonizat în strânsă concordantă cu indicatorii macroeconomici din Strategia de dezvoltare economică a Guvernului;

40. elaborează proiecte de acte normative în domeniul contabilitătii financiare si de gestiune si urmăreste perfectionarea acestuia în corelatie cu normele europene în domeniu;

41. urmăreste organizarea Administratiei Fiscale si aplicarea uniformă si eficientă a sistemului fiscal;

42. elaborează proiecte de acte normative cu privire la colectarea veniturilor bugetare, achizitiile publice, combaterea si sanctionarea evaziunii fiscale, atribuirea codului fiscal si relatiile dintre contribuabili si Administratia Fiscală;

43. urmăreste exercitarea de către Administratia Fiscală, cu profesionalism si integritate, a prerogativelor stabilite prin lege, prin aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor;

44. urmăreste încurajarea conformării voluntare, de către Administratia Fiscală, prin oferirea de servicii de calitate contribuabililor, facilitând acestora îndeplinirea obligatiilor fiscale;

45. exercită, prin organele sale de specialitate, controlul utilizării creditelor bugetare de către institutiile publice; controlează, în conditiile legii, activitatea financiară a agentilor economici, urmărind stabilirea corectă si îndeplinirea integrală si la termen a obligatiilor financiare si fiscale fată de stat;

46. exercită, prin organele sale de specialitate, controlul operativ si inopinat în legătură cu aplicarea si cu respectarea legislatiei fiscale si vamale;

47. elaborează proceduri de control fiscal; coordonează, îndrumă si verifică modul de respectare a procedurilor de control fiscal si a legislatiei fiscale de către întregul aparat de control fiscal;

48. efectuează investigatii si anchete fiscale;

49. actionează, prin mijloace specifice, pentru combaterea evaziunii fiscale si a coruptiei;

50. elaborează politica vamală în concordantă cu cadrul legislativ existent;

51. asigură administrarea monopolului de stat, în conditiile legii;

52. reglementează controlul financiar preventiv si exercită controlul financiar preventiv delegat în scopul constituirii si utilizării, legale si eficiente, a fondurilor publice;

53. îndrumă metodologic, organizează activitatea de instruire si pregătire profesională în domeniul auditului intern;

54. realizează activităti de control operativ la institutii publice si solutionează contestatiile depuse de acestea;

55. exercită calitatea de reprezentant al României la organismele internationale cu caracter financiar;

56. coordonează, negociază si încheie acorduri internationale în numele statului, în domeniul relatiilor financiare si valutare, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe;

57. reprezintă statul, ca subiect de drepturi si obligatii, în fata instantelor, precum si în orice alte situatii în care acesta participă nemijlocit, în nume propriu, în raporturi juridice, dacă legea nu stabileste în acest scop un alt organ;

58. asigură legătura cu Parlamentul, Consiliul Economic si Social, sindicatele, patronatele si alti exponenti ai societătii civile în problemele specifice activitătii sale;

59. asigură un dialog constructiv cu partenerii de dialog social, în spiritul respectului reciproc si în conformitate cu principiile si standardele europene, în vederea asigurării eficientei activitătii si stabilitătii sociale si sustine în Parlament proiectele de acte normative pe care le initiază;

60. solutionează, în conformitate cu prevederile legale, contestatiile si petitiile ce au ca obiect obligatii fiscale;

61. elaborează, implementează si dezvoltă sistemul informatic în domeniul finantelor publice;

62. asigură, potrivit legii, tipărirea hârtiilor de valoare de natura titlurilor de stat, bonurilor de tezaur, obligatiunilor necesare finantării datoriei publice, timbrelor fiscale, precum si a formularelor si imprimatelor tipizate utilizate în activitatea fiscală si financiar-contabilă;

63. elaborează, monitorizează si implementează sistemul de comunicare internă si externă si cadrul comunicational în scopul sustinerii activitătii sale;

64. asigură prin sistemul de management al performantei si dezvoltare profesională un corp al functionarilor publici profesionist, onest, stabil si eficient, în scopul creării unei organizatii moderne, flexibile, functionale si eficiente;

65. editează materiale de specialitate necesare pentru mediatizarea problematicii financiare, în vederea cunoasterii sale de către personalul propriu si de către contribuabili;

66. asigură elaborarea, tipărirea si difuzarea publicatiei “Revista Finante Publice si Contabilitate”, prin finantare din fonduri proprii, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înfiintarea pe lângă Ministerul Finantelor Publice a unei activităti finantate integral din venituri proprii;

67. exercită atributiile ce îi revin, potrivit legii, asupra activitătii companiilor nationale aflate sub autoritatea sa;

68. gestionează asistenta financiară nerambursabilă acordată României de Uniunea Europeană potrivit prevederilor memorandumurilor de întelegere, memorandumurilor si acordurilor de finantare semnate de Guvernul României si de Comisia Europeană;

69. asigură fundamentarea, coordonarea si realizarea activitătilor specifice procesului de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană pe domeniile din competenta si responsabilitatea sa;

70. elaborează strategia si cadrul normativ general, coordonează si evaluează activitatea de audit public intern la nivel national, efectuează misiuni de audit public intern de interes national cu implicatii multisectoriale si exercită activităti de audit public intern la nivelul aparatului propriu;

71. efectuează inspectii privind respectarea legalitătii, atât la nivelul aparatului propriu, cât si la nivelul celorlalte institutii publice.

(2) Ministerul Finantelor Publice îndeplineste toate atributiile si are toate competentele conferite prin legi sau prin alte acte normative în vigoare.

Art. 4. - În exercitarea atributiilor sale Ministerul Finantelor Publice colaborează cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritătile publice locale si cu alte organisme.

Art. 5. - În îndeplinirea atributiilor sale Ministerul Finantelor Publice este autorizat:

1. să dea agentilor economici, ca urmare a controlului, dispozitii obligatorii pentru luarea măsurilor de respectare a legii;

2. să ia măsuri pentru aplicarea sanctiunilor prevăzute de lege în competenta sa;

3. să aprobe înlesniri, restituiri, compensări si amânări la plata impozitelor, taxelor si a altor vărsăminte obligatorii la bugetul de stat, în conditiile legii;

4. să aplice, prin organele abilitate, modalitătile de executare silită si măsurile asigurătorii, în conditiile legii, pentru recuperarea creantelor bugetare;

5. să încheie protocoale de schimb de informatii, documente si de colaborare cu ministere, institutii publice si cu alte organizatii, potrivit competentelor atribuite;

6. să refuze cererile de finantare de la bugetul de stat, de suplimentare si de virare a creditelor bugetare în cazurile în care acestea nu îndeplinesc conditiile legale sau se abat de la reglementările în vigoare;

7. să retragă creditele bugetare deschise ordonatorilor de credite, în cazurile în care se constată că acestea se utilizează în alte scopuri decât cele stabilite;

8. să respingă situatii financiar-contabile ale ordonatorilor de credite care nu îndeplinesc conditiile stabilite de normele legale si să stabilească noi termene pentru refacerea si prezentarea acestora, cu aplicarea amenzilor prevăzute de legislatia în vigoare;

9. să stabilească orice alte măsuri, în conditiile prevăzute de lege.

Art. 6. - Ministerele, celelalte autorităti ale administratiei publice, institutiile publice, precum si agentii economici au obligatia de a pune la dispozitie Ministerului Finantelor Publice, la cererea acestuia, datele si informatiile necesare în vederea realizării atributiilor sale.

 

SECTIUNEA a 2-a

Organizarea Ministerului Finantelor Publice

 

Art. 7. - (1) Ministerul Finantelor Publice are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului finantelor publice, se pot organiza servicii, birouri si alte compartimente si se poate stabili numărul posturilor de conducere.

(2) În cadrul structurii organizatorice a Directiei generale a politicilor si resurselor umane functionează Școala de Finante Publice, la nivel de directie. Conducerea stiintifică si executivă, precum si atributiile acesteia sunt stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.

(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice este de 1.538, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.

Art. 8. - (1) În numărul maxim de posturi prevăzut la art. 7 alin. (3) nu sunt incluse posturile de demnitari si posturile aferente activitătii de control financiar si a Gărzii financiare, care, potrivit art. 4 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Gărzii financiare, cu modificările ulterioare, se stabilesc separat prin ordin al ministrului finantelor publice, în conditiile legii.

(2) Personalului din cadrul cabinetelor demnitarilor nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 9. - (1) Activitatea de control operativ din cadrul Gărzii financiare, exclusiv stabilirea, urmărirea si încasarea veniturilor bugetare si valorificarea actelor de control si solutionarea contestatiilor, este coordonată de ministrul delegat pentru coordona- rea autoritătilor de control.

(2) Activitatea de inspectie vamală si activitatea de control vamal ulterior din cadrul Directiei Generale a Vămilor, exclusiv stabilirea si încasarea drepturilor de import, este coordonată de ministrul delegat pentru coordonarea autoritătilor de control.

Art. 10. - (1) În cadrul Ministerului Finantelor Publice se organizează Agentia Natională de Plăti, cu un număr de 300 de posturi.

(2) Agentia Natională de Plăti devine operatională în anul 2005.

(3) Numărul de posturi prevăzut la alin. (1) se asigură prin redistribuire în cadrul numărului de posturi aprobat ministerului.

(4) Prin ordin al ministrului finantelor publice se vor nominaliza, în functie de necesitătile de pregătire profesională sau de actiuni specifice acestui domeniu, persoanele care vor fi implicate în activitătile premergătoare functionării Agentiei Nationale de Plăti.

(5) Structura organizatorică a Agentiei Nationale de Plăti se definitivează până la data de 1 septembrie 2003, în conditiile legii, potrivit anexei nr. 2.

Art. 11. - (1) Atributiile, sarcinile si răspunderile personalului din aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice.

(2) Atributiile, sarcinile si răspunderile unitătilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice.

(3) Atributiile, sarcinile si răspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice si din unitătile sale teritoriale se stabilesc prin fisa postului, pe baza regulamentelor de organizare si functionare prevăzute la alin. (1) si (2), se semnează de salariat si se aprobă în conditiile legii.

 

SECTIUNEA a 3-a

Conducerea Ministerului Finantelor Publice

 

Art. 12. - (1) Conducerea Ministerului Finantelor Publice se exercită de către ministrul finantelor publice.

(2) Ministrul finantelor publice reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorităti publice, cu persoanele juridice si fizice din tară si din străinătate. Prin ordin al ministrului finantelor publice unele atributii pot fi delegate si persoanelor cu functii de conducere din compartimentele de specialitate.

(3) Ministrul finantelor publice îndeplineste, în domeniul de activitate al ministerului, atributiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor.

(4) Ministrul finantelor publice îndeplineste si alte atributii specifice, stabilite prin alte acte normative.

(5) Ministrul finantelor publice conduce aparatul propriu al ministerului, stabilit prin hotărâre a Guvernului.

(6) În exercitarea atributiilor sale ministrul finantelor publice emite ordine si instructiuni, în conditiile legii.

(7) Ministrul finantelor publice îndeplineste, conform legii, functia de ordonator principal de credite.

(8) Ministrul finantelor publice este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat, numiti prin decizii ale primului-ministru, si în subordinea cărora se pot organiza cabinete ale demnitarilor, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001.

Art. 13. - (1) Secretarii de stat exercită atributiile delegate de ministrul finantelor publice. Răspunderile si atributiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

(2) În cazul în care ministrul finantelor publice, din diferite motive, nu îsi poate exercita atributiile curente, îl deleagă pe unul dintre secretarii de stat să exercite aceste atributii, înstiintându-l pe primul-ministru despre aceasta.

Art. 14. - (1) Secretarul general al ministerului este înalt functionar public, numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism, în conditiile legii.

(2) Secretarul general îndeplineste atributiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001.

(3) Secretarul general al ministerului îndeplineste si alte atributii prevăzute în regulamentul de organizare si functionare a ministerului ori încredintate de ministru.

(4) În realizarea atributiilor ce îi revin secretarul general al ministerului poate fi ajutat de un secretar general adjunct care este înalt functionar public, numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism, în conditiile legii.

Art. 15. - Ministrul finantelor publice aprobă prin ordin, pentru aparatul propriu si pentru unitătile sale subordonate, criterii în aplicarea prevederilor actelor normative în vigoare privind colectarea creantelor bugetare.

Art. 16. - (1) Unitătile aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Repartizarea la nivel de judet, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti, a numărului maxim de posturi de specialitate prevăzut la pct. I din anexa nr. 3, pentru unitătile subordonate, se aprobă prin ordin al ministrului finantelor publice.

(3) Structura organizatorică, normativele de personal si criteriile de constituire a compartimentelor unitătilor subordonate: Oficiul Concurentei, Directia Generală a Vămilor, directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia generală a finantelor publice a municipiului Bucuresti, precum si Directia generală de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov se aprobă prin ordin al ministrului finantelor publice.

Art. 17. - Conducătorii serviciilor publice descentralizate se numesc si se eliberează din functie de ministrul finantelor publice, cu avizul consultativ al prefectului.

Art. 18. - Ministerul Finantelor Publice are în dotare un parc auto potrivit dispozitiilor legale în vigoare, iar pentru activităti specifice numărul de mijloace de transport si consumul de carburanti sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 19. - (1) Prefecturile împreună cu consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale vor sprijini asigurarea spatiilor corespunzătoare pentru desfăsurarea activitătii unitătilor din teritoriu subordonate Ministerului Finantelor Publice.

(2) În localitătile în care unitătile teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice nu dispun de spatii corespunzătoare consiliile locale vor sprijini aceste unităti prin asigurarea, în conditiile legii, de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii.

 

CAPITOLUL II

Dispozitii finale

 

Art. 20. - (1) Personalul din cadrul Ministerului Finantelor Publice, care are calitatea de functionar public, se bucură de toate drepturile si are obligatiile prevăzute în Legea nr. 188/1999, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Salarizarea personalului Ministerului Finantelor Publice se face potrivit reglementărilor în vigoare referitoare la acordarea drepturilor de natură salarială pentru functionarii publici si pentru personalul contractual.

Art. 21. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 22. - Actele juridice emise în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 267/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, continuă să îsi producă efectele în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 23. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 267/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 21 martie 2003, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul muncii, solidaritătii si familiei,

Elena Dumitru

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 735.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA ORGANIZATORICA A MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE

 

ANEXA Nr. 2

 

ANEXA Nr. 3

 

UNITĂTILE

aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

 

ANEXA Nr. 4

 

MIJLOACELE DE TRANSPORT SI CONSUMUL

de carburanti pentru activităti specifice

Pagina a 2-a

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind difuzarea programelor locale

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de unică autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale,

tinând cont de necesitatea asigurării unui raport echilibrat între serviciile nationale si serviciile locale sau regionale,

în temeiul art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002,

membrii Consiliului National al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

Art. 1. - În sensul prezentei decizii, termenii utilizati au următorul înteles:

a) grilă de programe - forma de prezentare generică a structurii serviciului de programe, pentru fiecare zi a săptămânii si în ordinea succesiunii sale orare;

b) program local - totalitatea programelor/emisiunilor continute în grila de programe, dedicate comunitătii locale (programe/emisiuni de informare care aduc la cunostintă publicului evenimente din actualitatea cotidiană a comunitătii respective, programe/emisiuni de interes local pe teme sociale, economice, culturale si politice).

Art. 2. - (1) Radiodifuzorul care difuzează pe cale radioelectrică terestră un serviciu de programe de televiziune în localităti cu o populatie sub 250.000 de locuitori poate solicita renuntarea la realizarea si difuzarea programului local dacă asigură în cadrul acelui serviciu de programe retransmisia unui alt serviciu de programe editat si difuzat de aceeasi societate titulară a licentei.

(2) În cazul municipiilor resedintă de judet cu o populatie sub 250.000 de locuitori, radiodifuzorii pot solicita, în conditiile alin. (1), renuntarea la realizarea si difuzarea programului local dacă, în urma unor întelegeri reciproce, cel putin un radiodifuzor va asigura, în cadrul serviciului său de programe difuzat pe cale radioelectrică terestră sau prin cablu, realizarea si difuzarea unui program local. Documentul cuprinzând textul întelegerii va fi comunicat Consiliului National al Audiovizualului.

Art. 3. - (1) Radiodifuzorul care difuzează pe cale radioelectrică terestră un serviciu de programe de radiodifuziune sonoră în localităti cu o populatie sub 150.000 de locuitori poate solicita renuntarea la realizarea si difuzarea programului local dacă asigură în cadrul acelui serviciu de programe retransmisia unui alt serviciu de programe editat si difuzat de aceeasi societate titulară a licentei.

(2) În cazul municipiilor resedintă de judet cu o populatie sub 150.000 de locuitori, radiodifuzorii pot solicita, în conditiile alin. (1), renuntarea la realizarea si difuzarea programului local dacă, în urma unor întelegeri reciproce, cel putin un radiodifuzor va asigura, în cadrul serviciului său de programe difuzat pe cale radioelectrică terestră, realizarea si difuzarea unui program local. Documentul cuprinzând textul întelegerii va fi comunicat Consiliului National al Audiovizualului.

Art. 4. - (1) Renuntarea la realizarea si difuzarea programului local, în conditiile prevăzute la art. 2 si 3, va fi pusă în aplicare numai după aprobarea de către Consiliul National al Audiovizualului a solicitării radiodifuzorului de modificare a grilei de programe si a formatului de principiu al serviciului de programe, cu respectarea dispozitiilor art. 16 lit. a) din Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 146/2002 privind acordarea licentei audiovizuale si eliberarea deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a serviciilor de programe.

(2) Consiliul National al Audiovizualului va decide tinând seama de procentul celor care receptionează  programul local, de numărul de licente audiovizuale existente în localitate, de principiul localismului si de dispozitiile art. 10 alin. (3) lit. b) si d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002.

Art. 5. - Începând cu data publicării prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 87/2003 privind difuzarea programelor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 6 mai 2003.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Ralu Filip

Bucuresti, 30 iunie 2003.

Nr. 122.