MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 171 (XV) - Nr. 481            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Vineri, 4 iulie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

741. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului

 

767. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Oficiului Concurentei în subordinea Ministerului Finantelor Publice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului

 

Având în vedere art. XVI al Titlului III din Cartea II din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea

Guvernului.

(2) Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului aplică strategia si Programul de guvernare în domeniul educatiei, învătământului, cercetării stiintifice, dezvoltării tehnologice, inovării si tineretului.

(3) Sediul central al Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului este în municipiul Bucuresti, str. General Berthelot nr. 28-30, sectorul 1.

(4) Sediul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului pentru activitatea de cercetare este în municipiul Bucuresti, str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1.

(5) Sediul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului pentru activitatea de tineret este în municipiul Bucuresti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2.

Art. 2. - Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului conduce sistemul national de educatie, învătământ, cercetare si tineret, exercitându-si atributiile stabilite prin legi si prin alte acte normative din sfera sa de activitate.

Art. 3. - (1) Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului exercită următoarele functii:

a) de strategie, prin care planifică strategic si asigură elaborarea si implementarea politicilor în domeniul învătământului, cercetării, tehnologiei, inovării si tineretului;

b) de administrare, prin care alocă, monitorizează si evaluează utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniu;

c) de evaluare si control al realizării politicilor în domeniul educatiei, învătământului, cercetării, tehnologiei, inovării si tineretului;

d) de elaborare a cadrului normativ-metodologic, functional, operational si financiar în care se realizează politicile în domeniu;

e) de autoritate de stat, prin care asigură urmărirea si controlul respectării reglementărilor din domeniul său de activitate;

f) de autoritate de management pentru Programul operational sectorial pentru cercetare, dezvoltare tehnologică si inovare;

g) de reprezentare, prin care asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele si în organizatiile nationale, regionale si internationale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate;

h) de comunicare cu celelalte structuri ale administratiei publice centrale si locale si cu societatea civilă;

i) de cooperare internatională, prin care asigură aplicarea acordurilor internationale în domeniu si promovarea de noi acorduri.

Art. 4. - (1) În domeniul educatiei si învătământului, Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului exercită următoarele atributii:

a) formulează politici si elaborează programe de perspectivă în domeniile educatiei si învătământului de toate gradele si asigură implementarea lor în unitătile si institutiile subordonate sau coordonate;

b) evaluează si controlează realizarea politicilor si programelor în domeniu si stabileste sau propune, după caz, măsuri de corectare a acestora;

c) controlează si monitorizează aplicarea prevederilor legale cu privire la organizarea si functionarea unitătilor si institutiilor de învătământ particular;

d) elaborează cadrul normativ-metodologic, functional, operational si economico-financiar în care se realizează politicile în domeniu;

e) controlează si monitorizează respectarea reglementărilor din domeniul său de activitate;

f) elaborează metodologii si standarde nationale de evaluare a elevilor si a sistemului national de învătământ; elaborează criterii generale de admitere în învătământul superior;

g) aprobă reteaua de învătământ preuniversitar de stat;

h) propune cifra de scolarizare pentru învătământul liceal si superior de stat;

i) efectuează controale asupra modului în care se asigură protectia socială în învătământ si propune măsuri corespunzătoare Guvernului si autoritătilor publice locale abilitate;

j) asigură cadrul legal si monitorizează implicarea unitătilor de învătământ în procesul de educatie continuă a adultilor;

k) asigură scolarizarea specializată si asistenta psihopedagogică adecvate a elevilor si a tinerilor cu deficiente fizice, senzoriale, mentale sau asociate;

l) asigură functionarea consiliilor si comisiilor nationale si consultative ale Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului;

m) coordonează si monitorizează buna desfăsurare a activitătilor extrascolare, cultural-artistice, sportive si turistice ale elevilor si studentilor;

n) comunică si colaborează cu celelalte structuri ale administratiei publice centrale si locale si cu societatea civilă în domeniile care vizează continutul procesului de educatie si învătământ si asigură conditiile materiale si financiare de desfăsurare a acestui proces;

o) asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele si în organizatiile nationale, regionale si internationale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate, si asigură aplicarea acordurilor internationale în domeniu si promovarea de noi acorduri;

p) asigură armonizarea politicilor elaborate în domeniul învătământului cu cele din legislatia externă;

q) participă la programele si proiectele internationale, comunitare si bilaterale în domeniu;

r) initiază, prin intermediul centrelor de excelentă, programe si proiecte de dezvoltare a învătământului pe plan local si regional si asigură cadrul organizatoric pentru selectionarea si pregătirea adecvată a elevilor cu aptitudini deosebite;

s) coordonează si controlează functionarea sistemului informatic national pentru învătământ, inclusiv prin cofinantare; initiază functionarea unor retele de comunicatie pe domenii specifice între unitătile si institutiile de învătământ;

s) asigură si monitorizează modul de formare si utilizare a resurselor umane, materiale si financiare necesare desfăsurării procesului de învătământ si educatie;

t) asigură editarea, tipărirea si difuzarea manualelor si a materialului didactic pentru învătământul preuniversitar;

t) realizează si promovează strategii si tehnici moderne de instruire si educatie;

u) stabileste modalităti de recunoastere si de echivalare a diplomelor, a certificatelor si a titlurilor stiintifice, eliberate în străinătate, pe baza unor norme interne, tinând seama si de întelegerile si conventiile internationale.

(2) Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului îndeplineste si alte atributii prevăzute de Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si de alte acte normative în vigoare.

Art. 5. - (1) Atributiile Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului pentru domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice si inovării sunt următoarele:

a) fundamentarea, elaborarea si actualizarea periodică a politicilor si strategiilor în domeniu;

b) diseminarea de informatii în domeniile cercetării-dezvoltării si inovării; asigurarea cadrului de reglementări interne privind implementarea unui sistem de calitate aferent elaborării rapoartelor de cercetare, precum si pentru clasificarea rezultatelor de interes strategic în domeniu si gestionarea rezultatelor de interes public;

c) stimularea transferului tehnologic, a valorificării rezultatelor, inovării, a absorbtiei si difuziei acestora în rândul agentilor economici si în economie în general; sustinerea brevetării unor rezultate ca primă formă de valorificare; cofinantarea temelor care asigură parteneriate între centrele de cercetare si agenti economici;

d) organizarea de seminarii si mese rotunde, actiuni promotionale de imagine si diseminare de informatii, traduceri, precum si altele asemenea, în domeniul său de activitate;

e) stimularea si, după caz, asigurarea editării, tipăririi si difuzării de publicatii sau de materiale specifice domeniului său de competentă; publicarea de rapoarte, studii si altele asemenea;

f) urmărirea armonizării politicilor proprii cu cele din domeniul industriei, comertului, sănătătii, muncii, precum si din alte domenii;

g) elaborarea de acte normative si de reglementări în domeniu, precum si crearea si dezvoltarea cadrului institutional aferent; avizarea proiectelor de acte normative care contin prevederi ce intră în domeniul său de competentă; monitorizarea aplicării, după aprobare, a legilor si reglementărilor promovate;

h) elaborarea de politici privind dezvoltarea resurselor umane pentru si prin cercetare;

i) sustinerea, prin cofinantare, a participării institutiilor de învătământ si de cercetare la elaborarea strategiilor de ramură privind dezvoltarea economică durabilă;

j) stimularea si monitorizarea participării României la programe si la proiecte internationale, europene,  comunitare si bilaterale în domeniu;

k) atragerea, utilizarea, monitorizarea si evaluarea asistentei tehnice si a consultantei interne si internationale pentru domeniul său specific de competentă;

l) definirea politicilor de restructurare, modernizare si de atragere a capitalului străin în domeniu, împreună cu celelalte organe ale administratiei publice centrale care au atributii specifice;

m) stimularea dezvoltării regionale si locale, prin programe si proiecte de dezvoltare a învătământului, cercetării, tehnologiei si de stimulare a inovării; stimularea si initierea de centre de cercetare de excelentă; stimularea si initierea înfiintării si dezvoltării de parcuri stiintifice si tehnologice, centre de inovare si incubare în afaceri, centre de legături cu industria, de transfer tehnologic si altele asemenea; sprijinirea întreprinderilor mici si mijlocii prin transferuri tehnologice selectate în prealabil pentru aplicare, la solicitarea ministerului de resort, cu aprobarea Guvernului;

n) stimularea dialogului dintre comunitatea stiintifică si alte structuri ale societătii civile si promovarea implicării acestor structuri, în mod direct si activ, inclusiv prin sustinere financiară, în definirea si implementarea politicilor în domeniul învătământului, stiintei, tehnologiei si inovării;

o) definirea procedurilor specifice de analiză, de monitorizare si evaluare a sistemului cercetării, tehnologiei si inovării; realizarea de studii, analize, monitorizări, evaluări si alte activităti similare în domeniul cercetării, tehnologiei si inovării, pentru evaluarea si controlul conducerii programelor si proiectelor. Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului poate contracta servicii de consultantă, expertiză, asistentă tehnică etc.;

p) elaborarea Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare pe perioade multianuale; evaluarea surselor necesare; stabilirea si actualizarea obiectivelor strategiei urmărite prin plan, în concordantă cu prioritătile politicilor economice si sociale ale Guvernului;

r) evaluarea programelor cuprinse în planul national si detalierea lor anuală; aprobarea prevederilor anuale ale planului national si informarea Guvernului asupra realizării acestora;

s) conducerea, finantarea, monitorizarea si implementarea de programe/proiecte de cercetare-dezvoltare,  inginerie tehnologică si de stimulare a inovării; atribuirea conducerii programelor către agenti economici, institutii publice, institutii si unităti cu profil de cercetare-dezvoltare si inovare, organizatii neguvernamentale cu activitate de profil, în sistem competitional sau în mod direct, conform reglementărilor în vigoare;

s) prognozarea, planificarea si programarea, după caz, în capitolul aferent cercetării din proiectul bugetului de stat, a resurselor financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniul său de competentă si utilizarea acestor resurse;

t) implementarea sistemului informatic national pentru învătământ, cercetare si tehnologie, inclusiv prin cofinantare, elaborarea si implementarea politicilor de dezvoltare a tehnologiilor informatice; crearea de retele pe domenii specifice între institutele de cercetare, unitătile si institutiile de învătământ;

t) armonizarea politicilor de dezvoltare a infrastructurilor pentru asigurarea calitătii produselor, procedeelor si serviciilor, în ceea ce priveste activitătile de standardizare, certificare, acreditare, metrologie, protectia consumatorilor si coordonarea asistentei tehnice în acest domeniu;

u) coordonarea de politici în domeniul proprietătii intelectuale si stimularea dezvoltării unui mediu favorabil inovării;

v) în vederea sustinerii efortului general de integrare se va putea întocmi si finanta un program de traducere si tehnoredactare a legislatiei si reglementărilor comunitare; prioritate în realizarea acestor lucrări vor avea serviciile de specialitate din cadrul institutelor de cercetare si al institutiilor de învătământ;

w) coordonarea activitătii de participare a României la târguri, expozitii si la alte asemenea manifestări interne si internationale cu caracter tehnico-stiintific.

(2) Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului îndeplineste si alte atributii prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, precum si de alte acte normative în vigoare.

Art. 6. - În domeniul tineretului, Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului are următoarele atributii specifice:

a) elaborează politica guvernamentală în domeniul tineretului; fundamentează si elaborează studii si cercetări, analize si prognoze privind problemele tineretului, din institutiile din subordine sau în colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate;

b) colaborează cu structurile de si pentru tineret legal constituite;

c) finantează actiuni proprii, pe baza programelor aprobate de ministrul educatiei, cercetării si tineretului; sprijină financiar actiunile structurilor asociative de tineret, care corespund obiectivelor cuprinse în programele ministerului; poate încheia contracte civile, respectiv conventii civile de prestări de servicii, direct sau prin unitătile subordonate, cu persoane juridice ori cu persoane fizice pentru realizarea unor programe si actiuni privind tineretul si implicarea acestuia în viata socială;

d) facilitează, pentru structurile asociative de tineret, stabilirea contactelor internationale directe, în vederea cunoasterii reciproce si a realizării de programe comune;

e) asigură formarea si perfectionarea pregătirii profesionale a personalului din domeniul tineretului, conlucrând în acest scop cu institutiile si organismele de specialitate din tară si din străinătate.

Art. 7. - Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului îndeplineste si alte atributii ce îi revin prin acte normative.

Art. 8. - (1) În cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului se organizează, la nivel de directie generală, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare.

(2) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare îndeplineste atributiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.555/2002 privind desemnarea institutiilor si organismelor responsabile cu coordonarea, implementarea si gestionarea asistentei financiare comunitare prin instrumentele structurale.

(3) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare va deveni operatională începând cu anul 2004 si va functiona cu un număr de 90 de posturi în anul 2005, din care 30 de posturi în anul 2004.

(4) Numărul de posturi prevăzut la alin. (3) se asigură prin redistribuire în cadrul numărului de posturi aprobat ministerului si unitătilor din subordine si/sau prin suplimentarea acestui număr, cu încadrarea în numărul total de posturi aprobat prin legile bugetare anuale.

(5) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 7.

(6) Structura functiilor publice si structura organizatorică ale Autoritătii de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare se definitivează până la data de 1 septembrie 2003, în conditiile legii.

Art. 9. - (1) În structura Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului functionează Agentia Natională pentru Energie Atomică, în coordonarea directă a ministrului.

(2) Agentia Natională pentru Energie Atomică coordonează cercetarea stiintifică în domeniul energiei nucleare si exercită, în domeniul utilizării fenomenelor si proceselor atomice si nucleare în scopuri pasnice, următoarele atributii principale:

a) elaborarea si monitorizarea strategiei, politicilor si a planului nuclear national pentru promovarea si utilizarea fenomenelor si proceselor atomice si nucleare în scopuri pasnice; ia în considerare propunerile pe care le fac organele de specialitate ale administratiei publice centrale, agentii economici, unitătile de învătământ si de cercetare, dezvoltare, care au responsabilitatea de a aplica în practică activitătile din domeniul atomic si nuclear;

b) elaborarea, implementarea si monitorizarea strategiei, politicilor si programelor guvernamentale de cercetare-dezvoltare si inovare în domeniul nuclear;

c) informarea cetătenilor în legătură cu beneficiile si riscurile asociate activitătilor nucleare, precum si crearea de atitudini si comportamente adecvate;

d) stimularea dezvoltării parteneriatului international în domeniul său de activitate prin încheierea de acorduri si contracte de cercetare-dezvoltare, de asistentă tehnică, de expertiză, de informare si/sau de specializare a personalului, cu avizele ministerelor de specialitate;

e) colaborarea, împreună cu Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare, cu Agentia Internatională pentru Energie Atomică de la Viena (A.I.E.A.) si cu alte organizatii internationale, regionale sau nationale de profil din alte tări, precum si reprezentarea României în relatiile cu acestea;

f) analizarea propunerilor privind activitătile prioritare ale României în domeniul nuclear si propunerea măsurilor corective în cazul sesizării unor deficiente în aplicarea programelor în domeniu;

g) propunerea anuală, împreună cu Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare, a componente delegatiei României la Conferinta Generală a A.I.E.A.;

h) promovarea, împreună cu Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare, a participării agentilor economici din domeniul nuclear la activitătile pe profilul de activitate si la cele care se desfăsoară sub egida A.I.E.A.;

i) monitorizarea sau, după caz, coordonarea activitătii unor unităti de cercetare-dezvoltare de profil sau care sunt implicate în programe specifice în domeniu;

j) asigurarea cadrului necesar în vederea corelării politicilor si programelor industriale si a celor de altă natură, care au relevantă pentru domeniul în cauză, cu politicile si programele de cercetare-dezvoltare si inovare de profil.

(3) Atributiile Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, care, potrivit regulamentului propriu de organizare si functionare, sunt duse la îndeplinire de Agentia Natională pentru Energie Atomică, nu înlătură sau nu restrâng competenta ce revine, potrivit legii, ministerelor, altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si agentilor economici, unitătilor de învătământ, de cercetare, de sănătate, care desfăsoară activităti în domeniul nuclear-atomic.

Art. 10. - (1) În structura organizatorică a Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului functionează directii generale, directii, servicii si birouri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003.

(2) Structura organizatorică a Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului, pot fi organizate directii, servicii, birouri si colective temporare de lucru, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat si cu respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003.

(3) În fiecare judet si în municipiul Bucuresti sunt organizate, ca organe descentralizate de specialitate ale ministerului, inspectorate scolare cu structură aprobată prin ordinal ministrului educatiei, cercetării si tineretului.

(4) Inspectorii scolari generali au calitatea de ordonatori secundari de credite.

(5) Inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, au în subordine unităti de învătământ preuniversitar, unităti conexe acestora, unităti pentru activitatea extrascolară si cluburi sportive scolare.

(6) Programele si activitătile de tineret se vor desfăsura de către personalul inspectoratelor scolare angajat în acest scop.

(7) Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului poate constitui si alte structuri organizatorice necesare în vederea realizării reformei învătământului, cercetării si activitătilor de tineret, în conformitate cu Programul de guvernare, cu obligatiile asumate prin acorduri cu organismele internationale si prin programele pentru integrare europeană, în conditiile legii.

Art. 11. - (1) Pentru exercitarea atributiilor sale, Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului este sprijinit de organisme de nivel national în domeniul învătământului, cercetării si tineretului: consilii, comisii si colegii prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Componenta acestor organisme de nivel national este stabilită prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului.

(3) Atributiile organismelor de nivel national sunt stabilite prin regulamente de organizare si functionare, aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului, conform reglementărilor legale.

(4) Organismele de nivel national pot avea câte un secretariat propriu format, de regulă, din 1-3 persoane, care  ajută la elaborarea lucrărilor si pot folosi în activitatea lor un corp de experti remunerat din fondurile programelor nationale sau internationale de dezvoltare a învătământului si cercetării si/sau din fondurile bugetare sau venituri proprii, potrivit legii.

(5) Activitatea organismelor de nivel national este coordonată de ministrul educatiei, cercetării si tineretului sau de un secretar de stat, cu exceptia Consiliului National pentru Politica Stiintei, care este coordonat de primul-ministru.

(6) Membrii organismelor de nivel national, precum si alti specialisti colaboratori ai acestora din afara ministerului pot fi remunerati în conditiile legii.

Art. 12. - (1) Conducerea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului se exercită de către ministru, care are calitatea de ordonator principal de credite.

(2) Ministrul educatiei, cercetării si tineretului reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorităti publice, cu persoanele juridice si fizice din tară si din străinătate, precum si în justitie.

(3) Ministrul educatiei, cercetării si tineretului răspunde de întreaga activitate a ministerului în fata Guvernului, iar în calitate de membru al Guvernului, în fata Parlamentului.

(4) Ministrul educatiei, cercetării si tineretului îndeplineste, în domeniul de activitate al ministerului, atributiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001, precum si orice alte atributii specifice, stabilite prin acte normative în vigoare.

(5) În exercitarea atributiilor ce îi revin, ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite ordine si  instructiuni în conditiile legii.

(6) Ministrul educatiei, cercetării si tineretului poate delega unele dintre competentele sale în conditiile legii.

Art. 13. - (1) Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului are un secretar general, ajutat de un secretar general adjunct, înalti functionari publici, numiti în conditiile legii.

(2) Secretarul general si secretarul general adjunct asigură stabilitatea functionării Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, continuitatea conducerii si realizarea legăturilor functionale dintre structurile ministerului.

(3) Secretarul general si secretarul general adjunct îndeplinesc atributiile si responsabilitătile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001.

(4) Secretarul general si secretarul general adjunct îndeplinesc si alte atributii stabilite prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului sau prevăzute în regulamentul de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului.

Art. 14. - (1) Numărul maxim de posturi este de 400, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.

(2) Structura organizatorică pe compartimente, atributiile si sarcinile aparatului propriu al ministerului sunt aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului.

(3) Atributiile si sarcinile secretarilor de stat sunt stabilite prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului.

(4) În cadrul ministerului si unitătilor subordonate se înfiintează unităti de management pentru implementarea proiectelor cu finantare nerambursabilă, conform legislatiei în vigoare.

Art. 15. - Personalul care trece din institutiile si unitătile de învătământ sau de cercetare în aparatul propriu al Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului ori în serviciile publice descentralizate ale acestuia beneficiază de rezervarea postului didactic sau de cercetare la institutia sau la unitatea de la care provine.

Art. 16. - (1) Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului preia de la fostul Minister al Tineretului si Sportului Agentia Natională pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor - ANSIT, care va functiona ca unitate în subordinea acestuia si în coordonarea directă a ministrului educatiei, cercetării si tineretului.

(2) Conducerea Agentiei Nationale pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor - ANSIT este asigurată de un  director general, aflat în subordinea directă a ministrului educatiei, cercetării si tineretului.

Art. 17. - (1) Institutiile si unitătile care functionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, exceptând unitătile de cercetare stiintifică, sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Casele de cultură studentesti si cluburile sportive studentesti care functionează în subordinea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(3) Institutiile si unitătile de cercetare stiintifică, dezvoltare si inovare care functionează în subordinea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului sunt prevăzute în anexa nr. 5.

(4) Institutele nationale de cercetare-dezvoltare care functionează în coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului sunt prevăzute în anexa nr. 6.

(5) Institutiile si unitătile pentru activitatea de tineret care functionează în subordinea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului sunt prevăzute în anexa nr. 8.

(6) Structura organizatorică a institutiilor si unitătilor din subordinea sau din coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului este aprobată prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului.

(7) Normativele de personal si criteriile de constituire a compartimentelor pentru unitătile si institutiile publice subordonate, finantate de la bugetul de stat, precum si atributiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului, în baza Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si a celorlalte dispozitii legale în vigoare, precum si ale Ordonantei Guvernului nr. 57/2002.

Art. 18. - Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului asigură, pe de o parte, elaborarea, aplicarea, monitorizarea si evaluarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării si inovării, iar pe de altă parte, coordonează elaborarea, aplicarea, monitorizarea si evaluarea politicilor pentru lărgirea patrimoniului national si international de cercetare, tehnologie si inovare, dezvoltarea economică durabilă, accesul rezultatelor cercetării si tehnologiilor dezvoltate pe piata internă si internatională, realizarea societătii informationale, satisfacerea nevoilor cetăteanului si cresterea calitătii vietii acestuia.

Art. 19. - (1) Structura organizatorică, statele de functii si regulamentele de organizare si functionare pentru unitătile subordonate prevăzute în anexa nr. 5 se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului, la propunerea directorului general sau, după caz, a directorului unitătii.

(2) Numirea si eliberarea din functie a directorilor generali, a directorilor si a membrilor consiliilor de administratie ale unitătilor prevăzute în anexele nr. 5 si 6 se realizează prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului, în conditiile legii.

Art. 20. - (1) Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului va utiliza un parc auto propriu atât pentru aparatul  central, cât si pentru institutiile si unitătile subordonate, potrivit legii, precum si autovehicule destinate deplasărilor în teritoriu pentru monitorizare si inspectie, conform anexei nr. 9.

(2) Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului va prelua, în conditiile negociate în acorduri, parcul auto aflat în prezent în dotarea structurilor de reformă care aplică programele educationale sprijinite prin împrumuturi externe.

Art. 21. - Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului va prelua, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, de la structurile fostului Minister al Tineretului si Sportului, în conditii stabilite prin protocoale, patrimoniul - spatii, dotări si altele asemenea, corespunzător desfăsurării activitătilor si proceselor educative pentru tineret.

Art. 22. - Din taxele de la studentii si cursantii străini, încasate în baza art. 92 alin. (4) din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se constituie un fond, la dispozitia ministrului educatiei, cercetării si tineretului, pentru situatii speciale si neprevăzute, având un cuantum de cel mult 5% din încasările în valută.

Art. 23. - (1) Inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, asigură activitatea de distribuire a manualelor scolare către unitătile de învătământ din subordine, ca activitate organizată pe lângă acestea, finantată din venituri proprii.

(2) Veniturile înregistrate din activitatea prevăzută la alin. (1) vor fi obtinute de la agentii economici care si-au asumat obligatia de a edita, tipări si difuza manualele scolare sau vor fi virate direct de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului în cazul în care, prin contractul cu acesti agenti economici, s-au prevăzut retinerea si virarea de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului a sumelor aferente difuzării manualelor scolare de la inspectoratele scolare la unitătile de învătământ.

(3) Cheltuielile curente si de capital aferente activitătii se suportă din veniturile prevăzute la alin. (2).

(4) Disponibilitătile existente în cont la finele anului se reportează si se utilizează în anul următor pentru destinatiile prevăzute la alin. (3).

Art. 24. - Anexele nr. 1-9*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 25. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2001, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Athanasiu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 741.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Oficiului Concurentei în subordinea Ministerului Finantelor Publice

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutie si al art. 34 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Oficiul Concurentei se organizează si functionează în subordinea Ministerului Finantelor Publice, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale în domeniul concurentei, cu personalitate juridică.

(2) Sediul Oficiului Concurentei este în municipiul Bucuresti, Bd. Libertătii nr. 12, sectorul 5.

Art. 2. - (1) Oficiul Concurentei aplică strategia si Programul Guvernului în domeniul concurentei.

(2) Oficiul Concurentei are rolul de a asigura protectia, mentinerea si stimularea concurentei si a unui mediu  concurential normal, în conditiile, modalitătile si limitele prevăzute de Legea concurentei nr. 21/1996 si de Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Oficiul Concurentei are următoarele atributii principale:

1. efectuează, din proprie initiativă sau ca urmare a unei plângeri, sesizări ori notificări, investigatiile privind aplicarea prevederilor art. 5, 6, 13 si 16 din Legea nr. 21/1996;

2. avizează stabilirea preturilor produselor si a tarifelor serviciilor si lucrărilor practicate de regiile autonome, precum si a celor practicate în cadrul activitătilor cu caracter de monopol natural sau al unor activităti economice supuse prin lege unui regim special; se exceptează de la această prevedere toate domeniile de activitate pentru care Guvernul constituie agentii autonome de reglementare, organizate ca institutii publice de interes national, cu personalitate juridică, care au atributii specifice privind stabilirea si/sau ajustarea tarifelor în domeniul respectiv;

3. urmăreste aplicarea efectivă a deciziilor Consiliului Concurentei si informează asupra situatiilor constatate;

4. urmăreste evolutia preturilor în economie, face cercetări în sectoarele economice în care evolutia si nivelul preturilor, rigiditatea preturilor sau orice alte împrejurări sugerează o restrângere a concurentei si propune luarea de măsuri conform dispozitiilor legale;

5. dispune măsuri obligatorii, ca urmare a controlului sau a investigatiilor efectuate, pentru respectarea legii de către agentii economici;

6. aplică sanctiunile prevăzute de lege în domeniul său de activitate si urmăreste executarea acestora;

7. realizează studii, întocmeste rapoarte privind domeniul său de activitate si furnizează Guvernului, Ministerului Finantelor Publice, Consiliului Concurentei, publicului si organizatiilor internationale informatii privind această activitate;

8. monitorizează permanent toate ajutoarele de stat acordate, indiferent dacă acestea au fost supuse obligatiei de notificare si autorizare sau dacă sunt exceptate de la această obligatie;

9. primeste, analizează si prelucrează anual raportările privind ajutoarele de stat acordate de furnizorii de ajutor de stat, precum si raportările agentilor economici beneficiari ai acestor ajutoare;

10. verifică veridicitatea informatiilor primite privind ajutorul de stat acordat/primit de la furnizorii/beneficiarii de ajutor de stat, constată eventualele contraventii si aplică sanctiunile ce se impun;

11. acordă asistentă de specialitate, la cerere, la întocmirea raportărilor privind ajutorul de stat acordat/primit, inclusiv privind modul de cuantificare a acestuia;

12. analizează efectele acordării de ajutoare de stat asupra mediului de afaceri si propune măsuri privind modificarea, completarea sau anularea unor scheme de ajutor de stat care conduc la distorsiuni semnificative pe piată ori la încălcarea tratatelor internationale la care România este parte;

13. analizează acordarea ajutoarelor de stat din punct de vedere al eficientei utilizării fondurilor publice, precum si din punct de vedere al concordantei cu programele guvernamentale în derulare si pe această bază propune măsuri pentru obtinerea rezultatelor anticipate la acordarea ajutoarelor de stat;

14. monitorizează realizarea măsurilor impuse pentru eliminarea incompatibilitătilor unui ajutor existent cu prevederile Legii nr. 143/1999;

15. întocmeste anual raportul de monitorizare a ajutoarelor de stat existente;

16. întocmeste un inventar al schemelor de ajutor si al ajutoarelor de stat individuale pentru ultimii 3 ani  anteriori adoptării Legii nr. 143/1999 si actualizează anual acest inventar;

17. supraveghează si analizează fluxurile financiare dintre autoritătile publice sau organismele care administrează fonduri în numele statului si agentii economici prestatori de servicii publice de interes general;

18. acordă asistentă tehnică de specialitate la cerere în cazul elaborării unei noi scheme de ajutor de stat, precum si al reînnoirii, prelungirii sau modificării unei scheme existente;

19. întocmeste un raport anual privind ajutoarele de stat acordate în România, raport ce se înaintează spre avizare Ministerului Finantelor Publice si ulterior spre aprobare Guvernului; acesta se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se transmite Comisiei Europene în vederea asigurării deplinei transparente în acest domeniu si îndeplinirii de către România a obligatiilor asumate prin acordurile internationale la care este parte;

20. asigură schimbul de informatii si de experientă în domeniul său de activitate în relatiile cu organizatiile si institutiile internationale de profil si cooperează cu autoritătile străine;

21. colaborează cu ministerele si cu celelalte autorităti ale administratiei publice centrale, cu Consiliul Concurentei, cu autoritătile administratiei publice locale, precum si cu asociatii profesionale sau organizatii neguvernamentale.

(2) Oficiul Concurentei îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative în vigoare pentru domeniul său de activitate.

Art. 4. - (1) În exercitarea prerogativelor cu privire la obiectul său de activitate Oficiul Concurentei emite avize conform legii.

(2) Avizele emise de Oficiul Concurentei potrivit prevederilor art. 4 si ale art. 37 lit. b) din Legea nr. 21/1996 sunt obligatorii pentru cei care trebuie să le solicite potrivit legii.

Art. 5. - (1) Oficiul Concurentei este condus de seful oficiului, a cărui functie este asimilată celei de secretar de stat, ajutat de un adjunct a cărui functie este asimilată celei de subsecretar de stat.

(2) Seful Oficiului Concurentei conduce întreaga activitate a acestei institutii si reprezintă Oficiul Concurentei în raporturile cu autoritătile judiciare si administrative, cu institutiile publice si cu alte persoane juridice, precum si cu persoane fizice din tară si din străinătate.

(3) În exercitarea atributiilor sale seful Oficiului Concurentei emite ordine si instructiuni; seful Oficiului Concurentei este ordonator tertiar de credite.

(4) În cazul în care seful Oficiului Concurentei nu îsi poate exercita atributiile curente din diferite motive, îl deleagă pe adjunctul său să exercite aceste atributii, înstiintându-l despre aceasta pe ministrul finantelor publice.

(5) Pe lângă seful Oficiului Concurentei functionează, ca organ consultativ, Colegiul Oficiului Concurentei. Componenta si numărul de membri, precum si Regulamentul de organizare si functionare ale Colegiului Oficiului Concurentei se aprobă prin ordin al sefului Oficiului Concurentei.

(6) Colegiul Oficiului Concurentei se întruneste la cererea si sub presedintia sefului Oficiului Concurentei pentru dezbaterea problemelor privind activitatea institutiei.

(7) Adjunctul sefului Oficiului Concurentei este membru de drept al Colegiului Oficiului Concurentei.

Art. 6. - (1) Oficiul Concurentei are structura organizatorică prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului finantelor publice, se pot organiza servicii, birouri si alte compartimente si se poate stabili numărul posturilor de conducere.

(2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Oficiului Concurentei este de 400, din care 136 de posturi pentru aparatul central, inclusiv demnitarii, iar pentru inspectoratele de concurentă teritoriale 264 de posturi.

(3) Repartizarea la nivel teritorial a numărului posturilor prevăzute în anexă se face prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea sefului Oficiului Concurentei.

(4) Oficiul Concurentei se reorganizează în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, cu respectarea termenelor legale.

(5) Angajarea, avansarea, precum si modificarea sau încetarea raporturilor de muncă ale personalului din aparatul propriu al Oficiului Concurentei se aprobă prin ordin al sefului oficiului, în conditiile legii.

Art. 7. - (1) Atributiile, sarcinile si răspunderile personalului din aparatul propriu al Oficiului Concurentei se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică a institutiei, prin regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al sefului Oficiului Concurentei.

(2) Atributiile, sarcinile si răspunderile individuale ale personalului Oficiului Concurentei se stabilesc prin fisa postului, întocmită pe baza regulamentului de organizare si functionare, semnată de seful ierarhic si de titular.

(3) Seful Oficiului Concurentei stabileste prin ordin, după criteriul teritorial, inspectoratele de concurentă coordonatoare care asigură conducerea anumitor inspectorate de concurentă judetene.

(4) Competentele, responsabilitătile si atributiile inspectoratelor de concurentă teritoriale prevăzute la alin. (3) se stabilesc prin ordin al sefului Oficiului Concurentei.

(5) Oficiul Concurentei administrează programele de asistentă si de formare a personalului de specialitate în domeniul concurentei, ajutorului de stat si preturilor.

Art. 8. - (1) Oficiul Concurentei poate detine pentru transportul persoanelor din aparatul central un număr de 4 autoturisme, cu un consum lunar maxim de carburant de 300 l/autoturism.

(2) Inspectoratele de concurentă judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, din subordinea Oficiului Concurentei pot detine pentru activităti specifice de control câte un autoturism, cu un consum lunar de carburant de 350 l/autoturism.

Art. 9. - (1) Imobilele în care îsi desfăsoară activitatea în prezent Oficiul Concurentei, la nivel central si teritorial, rămân în administrarea acestuia.

(2) Prefecturile împreună cu consiliile judetene, cu Consiliul General al Municipiului Bucuresti si cu consiliile locale vor sprijini asigurarea spatiilor corespunzătoare pentru desfăsurarea activitătii inspectoratelor teritoriale ale Oficiului Concurentei.

(3) În localitătile în care inspectoratele teritoriale ale Oficiului Concurentei nu dispun de spatii corespunzătoare consiliile locale vor sprijini aceste unităti prin asigurarea, în conditiile legii, de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii.

Art. 10. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 277/2001 privind organizarea si functionarea Oficiului Concurentei în subordinea Ministerului Finantelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 8 martie 2001, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 767.

 

ANEXĂ

 

Numărul maxim de posturi = 400

(inclusiv demnitarii):

- în aparatul central = 136

- în teritoriu = 264

 

OFICIUL CONCURENTEI

 

SEFUL OFICIULUI CONCURENTEI

ADJUNCTUL SEFULUI OFICIULUI CONCURENTEI

COMPARTIMENT AUDIT INTERN

DIRECTIA GENERALĂ DE SINTEZĂ, METODOLOGIE, INVENTARIERE SI MONITORIZARE A AJUTOARELOR DE STAT*)

DIRECTIA GENERALĂ DE INVESTIGATIE  SI CONTROL

DIRECTIA JURIDICĂ SI ADMINISTRATIVĂ

COLEGIUL OFICIULUI CONCURENTEI

Inspectoratele de concurentă judetene, respectiv al municipiului Bucuresti

 


*) Include si serviciile de integrare europeană si implementare a programelor PHARE.