MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 171 (XV) - Nr. 482            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 7 iulie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

736. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei

 

Având în vedere prevederile art. XVI din titlul III al cărtii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei,

în temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Ministerul Justitiei este organul de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care asigură elaborarea, coordonarea si aplicarea strategiei si a Programului de guvernare în vederea bunei functionări a justitiei si veghează la stricta aplicare a legii, în conformitate cu principiile democratice ale statului de drept.

(2) Ministerul Justitiei are sediul în municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.

Art. 2. - Relatiile Ministerului Justitiei cu instantele judecătoresti si cu Ministerul Public sunt stabilite prin lege.

Art. 3. - Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate Ministerul Justitiei îndeplineste următoarele functii:

a) de strategie, prin care se asigură cooperarea la fundamentarea si elaborarea Programului de guvernare în domeniul justitiei;

b) de reglementare si sinteză, prin care se asigură realizarea cadrului normativ si institutional necesar pentru organizarea si functionarea întregului sistem al justitiei, pe baza strictei aplicări a dispozitiilor prevăzute de Constitutie si de celelalte acte normative;

c) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern si extern în domeniul său de activitate;

d) de autoritate de stat, prin care se asigură aplicarea unitară si respectarea reglementărilor legale privind organizarea si functionarea institutiilor si unitătilor care îsi desfăsoară activitatea sub autoritatea sau în subordinea sa;

e) de administrare, prin care se asigură administrarea patrimoniului său potrivit dispozitiilor legale.

Art. 4. - (1) În realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate si în exercitarea functiilor prevăzute la art. 3 Ministerul Justitiei îndeplineste următoarele atributii principale:

1. asigură buna organizare si functionare a justitiei ca serviciu public si veghează, potrivit competentelor sale, la respectarea drepturilor omului si a libertătilor sale fundamentale în activitatea instantelor judecătoresti si a parchetelor, precum si la exercitarea accesului liber si facil la justitie;

2. elaborează strategii, programe si proiecte de acte normative în domeniul justitiei si participă la corelarea legislatiei interne cu acquisul comunitar, cu normele de drept international, în primul rând cu documentele Organizatiei Natiunilor Unite, ale Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa si ale Consiliului Europei, cu normele dreptului comunitar, precum si cu procedurile jurisdictiilor internationale acceptate;

3. examinează si face propuneri referitoare la adaptarea legislatiei pentru asigurarea compatibilitătii cu obligatiile asumate prin conventii internationale la care România este parte; contribuie la activitatea de armonizare a legislatiei în procesul de integrare europeană si euroatlantică;

4. elaborează si propune Guvernului, în colaborare cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autorităti sau institutii publice interesate, instrumentele juridice corespunzătoare pentru ducerea la îndeplinire a obligatiilor stabilite în sarcina statului român prin conventii internationale, hotărâri ale Curtii Europene a Drepturilor Omului, ale unor tribunale penale internationale sau ale altor organisme internationale cu atributii jurisdictionale;

5. îndeplineste obligatiile ce îi revin în materie de cooperare juridică si judiciară internatională sau în alte materii interesând justitia si asigură în aceste domenii, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe si cu alte autorităti competente, participarea României la structuri internationale;

6. negociază, implementează si monitorizează programele internationale de asistentă tehnică si financiară pentru sistemul justitiei;

7. elaborează studii privind cadrul întelegerilor internationale si participă, în conditiile legii, la negocieri în vederea încheierii de conventii internationale interesând domeniul justitiei; avizează, în limitele competentei sale, proiecte de conventii internationale, anterior aprobării negocierii lor; îndeplineste sau asigură ducerea la îndeplinire a obligatiilor ce revin Ministerului Justitiei si instantelor judecătoresti, potrivit conventiilor si uzantelor internationale;

8. participă, în conditiile legii, la elaborarea unor proiecte de acte normative din programul altor ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale sau locale;

9. efectuează studii, analize si documentări privind necesitatea initierii, completării sau modificării unor acte normative din domeniul justitiei; organizează si coordonează activitatea de sistematizare, simplificare si perfectionare a legislatiei din domeniul său de activitate;

10. constituie, potrivit legii, comisii de elaborare a proiectelor de coduri si alte acte normative complexe ce interesează domeniul justitiei si asigură, după adoptare, editarea si publicarea editiilor oficiale ale acestora;

11. avizează din punct de vedere al legalitătii proiectele de acte normative elaborate de celelalte ministere si de organele de specialitate ale administratiei publice, care se supun spre adoptare Guvernului, cu exceptia proiectelor de hotărâri ale Guvernului cu caracter individual care au ca obiect numiri si revocări din functie, stabilirea unor date si aprobarea de indicatori tehnico-economici de investitii;

12. evaluează si controlează, în conditiile legii, modul de organizare si functionare a instantelor judecătoresti si parchetelor si ia măsurile corespunzătoare pentru asigurarea functionării normale a acestora;

13. întocmeste, potrivit legii, lucrările necesare în vederea recrutării, selectionării, numirii, delegării, detasării, transferării, promovării si eliberării din functie a magistratilor de la instantele judecătoresti si parchete, precum si a magistratilor militari; exercită atributiile care îi revin ministrului justitiei privind numirea personalului propriu, a celui de la instantele judecătoresti, a notarilor publici, a executorilor judecătoresti, a personalului Institutului National al Magistraturii, al Institutului National de Criminologie, al Centrului de Pregătire si Perfectionare a Grefierilor si a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate, al Institutului National de Expertize Criminalistice, al Directiei Generale a Penitenciarelor si unitătilor din subordinea acesteia, al Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, al Serviciului Independent de Protectie si Anticoruptie si a celuilalt personal din sistemul justitiei;

14. coordonează si îndrumă, în conditiile legii, activitatea de formare, pregătire si perfectionare profesională a magistratilor si asimilatilor acestora, a personalului auxiliar si a celuilalt personal de specialitate de la instantele judecătoresti, din aparatul propriu si din cel al unitătilor subordonate acestuia;

15. organizează examene sau concursuri în vederea admiterii în magistratură, examenele de capacitate ale magistratilor, precum si cele de promovare în functie si participă la examenele de numire si de capacitate ale notarilor publici, ale executorilor judecătoresti si ale personalului propriu;

16. conduce, îndrumă si verifică activitatea privind executarea pedepselor privative de libertate aplicate condamnatilor si a unor măsuri educative aplicate minorilor si asigură conditiile pentru respectarea drepturilor si îndatoririlor prevăzute de lege pentru aceste categorii de persoane; îndeplineste atributiile prevăzute în Conventia europeană asupra transferării persoanelor condamnate si în protocolul aditional la aceasta, ratificate de România;

17. conduce si coordonează, în conditiile legii, activitătile de reintegrare socială a infractorilor si de supraveghere a executării sanctiunilor neprivative de libertate si exercită controlul asupra acestor activităti;

18. organizează si efectuează lucrările de statistică judiciară si cele privind evolutia fenomenului judiciar; întocmeste studii de practică judiciară si face propuneri, în conditiile legii, de promovare a unor recursuri în interesul legii; examinează, potrivit competentelor sale, hotărârile judecătoresti definitive, în vederea exercitării recursului în anulare;

19. întocmeste lucrări pregătitoare si face propuneri în legătură cu cererile de gratiere si de comutare a pedepselor si efectuează lucrările necesare pentru informarea Curtii Supreme de Justitie, potrivit legii, în vederea solutionării cererilor de strămutare a cauzelor;

20. efectuează lucrările de secretariat ale Consiliului Superior al Magistraturii si îndeplineste celelalte atributii prevăzute de lege pentru asigurarea desfăsurării normale a activitătii acestuia;

21. îndeplineste atributiile care îi sunt stabilite prin Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, cu modificările si completările ulterioare, Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările si completă rile ulterioare, Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, dispozitiile legale cu privire la asociatii si fundatii, precum si cele referitoare la supravegherea Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare sau prin alte legi speciale;

22. asigură autorizarea interpretilor si a traducătorilor folositi de Ministerul Justitiei, instantele judecătoresti si parchete, notarii publici si avocati; coordonează, în conditiile legii, activitatea de autorizare si evidentă a expertilor criminalisti;

23. coordonează, îndrumă si controlează din punct de vedere administrativ si metodologic activitatea de expertiză tehnică judiciară; organizează examenele pentru atribuirea calitătii de expert tehnic judiciar si testează specialistii, în conditiile legii; asigură perfectionarea pregătirii profesionale a expertilor tehnici judiciari si a specialistilor;

24. întocmeste, potrivit legii, lucrările necesare pentru acordarea gradelor militare, înaintarea în grad, trecerea în rezervă si mentinerea în functie a personalului militar din aparatul Ministerului Justitiei, din Directia Generală a Penitenciarelor si unitătile din subordinea acesteia si din Serviciul Independent de Protectie si Anticoruptie;

25. coordonează, îndrumă si controlează activitatea Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale;

26. propune, în limitele legii, acordarea de decoratii civile si militare;

27. organizează si asigură, în conditiile legii, exercitarea activitătilor de audit public intern;

28. asigură tipărirea si difuzarea timbrului judiciar, potrivit prevederilor legale;

29. asigură conditiile materiale necesare în vederea desfăsurării activitătii instantelor judecătoresti si a unitătilor subordonate ministerului; fundamentează si elaborează proiectul bugetului de stat pentru activitatea proprie, a institutiilor aflate sub autoritatea sa si a unitătilor subordonate; repartizează alocatiile bugetare ordonatorilor secundari si tertiari de credite si controlează modul de folosire a acestora; coordonează si îndrumă activitatea economică, de investitii si administrativă a institutiilor si unitătilor aflate sub autoritatea sau în subordinea sa; coordonează si îndrumă activitatea de informatizare a instantelor judecătoresti si a unitătilor subordonate ministerului;

30. ia măsuri si asigură conditiile necesare acordării asistentei medicale, potrivit legii, magistratilor si personalului auxiliar de specialitate, economic, administrativ si de serviciu din sistemul justitiei; coordonează si controlează activitatea de asistentă medicală la locurile de detinere;

31. asigură conditiile de odihnă, tratament si recuperare a stării de sănătate a magistratilor, a familiilor acestora si a personalului auxiliar de specialitate, economic, administrativ si de serviciu din sistemul justitiei; gestionează baza materială aflată în administrare, formată din case de odihnă, de tratament, cluburi, unităti hoteliere si alte dotări destinate acestui scop;

32. asigură introducerea metodelor moderne în materie de documentare, în concordantă cu cerintele actuale ale tehnicii din domeniul informational; cooperează în acest domeniu cu Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Secretariatul General al Guvernului si Consiliul Legislativ;

33. exercită atributiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu privire la regiile autonome care sunt în coordonarea sa;

34. editează buletine informative, culegeri de acte normative si de practică judiciară, precum si alte materiale din domeniul său de activitate.

(2) Ministerul Justitiei îndeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau prin hotărâri ale Guvernului, precum si însărcinările încredintate de primul-ministru.

Art. 5. - În exercitarea atributiilor sale Ministerul Justitiei colaborează cu celelalte ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritătile publice, asociatiile magistratilor, Uniunea Avocatilor din România, Uniunea Natională a Notarilor Publici, Uniunea Natională a Executorilor Judecătoresti, precum si cu alte asociatii profesionale sau organizatii neguvernamentale.

Art. 6. - (1) Conducerea Ministerului Justitiei se exercită de ministrul justitiei.

(2) Ministrul justitiei conduce întreaga activitate a ministerului si îl reprezintă în raporturile cu alte ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu alte autorităti, institutii publice si organizatii centrale si locale, precum si cu persoane juridice si fizice, din tară si din străinătate.

(3) În exercitarea atributiilor sale ministrul justitiei emite ordine si instructiuni.

(4) Ministrul justitiei este ordonator principal de credite.

Presedintii tribunalelor sunt ordonatori secundari de credite.

Art. 7. - (1) În activitatea de conducere a ministerului ministrul justitiei este ajutat de 3 secretari de stat, numiti, potrivit legii, prin decizie a primului-ministru. Functia de ministru si functia de secretar de stat sunt functii de demnitate publică, potrivit legii.

(2) Secretarii de stat coordonează activitătile stabilite potrivit structurii organizatorice a Ministerului Justitiei. Atributiile si responsabilitătile acestora se stabilesc de ministrul justitiei prin ordin.

Art. 8. - (1) Ministerul Justitiei are un secretar general si un secretar general adjunct, numiti în conditiile legii.

(2) Secretarul general exercită următoarele atributii principale:

a) coordonează buna functionare a compartimentelor si activitătilor cu caracter functional din cadrul ministerului si asigură legătura operativă dintre ministru si conducătorii tuturor compartimentelor din minister si unitătile subordonate;

b) colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu secretarii generali din celelalte ministere, precum si cu secretarii judetelor si cu directorii generali din prefecturi în probleme de interes comun;

c) primeste si transmite spre avizare ministerelor proiectele de acte normative initiate de Ministerul Justitiei si asigură avizarea actelor normative primite de la alti initiatori;

d) transmite Secretariatului General al Guvernului proiectele de acte normative initiate de minister, pentru a fi discutate în sedinta Guvernului;

e) urmăreste si asigură finalizarea actelor normative aprobate de Guvern, care au fost initiate de minister;

f) monitorizează si controlează elaborarea raportărilor periodice prevăzute de reglementările în vigoare;

g) coordonează întregul personal al ministerului, activitatea de elaborare a politicilor de personal si principiile directoare pentru managementul de personal din cadrul compartimentelor.

(3) Secretarul general poate îndeplini si alte însărcinări prevăzute de regulamentul de organizare si functionare a ministerului ori încredintate de ministrul justitiei.

(4) Responsabilitătile secretarului general adjunct se stabilesc de ministrul justitiei, la propunerea secretarului general.

Secretarul general adjunct este înlocuitorul de drept al secretarului general.

Art. 9. - (1) Ministrul justitiei poate delega unele dintre atributiile sale secretarilor de stat, cu exceptia atributiilor privind calitatea de ordonator principal de credite, care pot fi delegate numai înlocuitorului său de drept.

(2) Pentru lucrările din activitatea curentă ce nu impun luarea unei decizii la nivelul conducerii ministerului, delegarea altor atributii din competenta ministrului justitiei poate fi dispusă prin ordin al acestuia, pe categorii de lucrări.

Art. 10. - (1) Structura organizatorică a Ministerului Justitiei este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) În cadrul directiilor prevăzute în anexa nr. 1, prin ordin al ministrului justitiei se pot organiza servicii, birouri sau colective temporare si se poate stabili numărul posturilor de conducere ale acestora, în conditiile legii.

Art. 11. - (1) Atributiile si responsabilitătile compartimentelor din structura organizatorică a Ministerului Justitiei se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului justitiei.

(2) Atributiile si răspunderile functiilor din structura Ministerului Justitiei se stabilesc prin fisele posturilor, anexe la regulamentul de organizare si functionare.

(3) Pentru îndeplinirea atributiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 14, în subordinea Ministerului Justitiei functionează Centrul de Pregătire a Magistratilor, a Grefierilor si a Celuilalt Personal din Sistemul Justitiei - Sovata, unitate cu personalitate juridică. Baza materială a acestuia se utilizează si pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 4 alin. (1) pct. 31. Finantarea centrului se face din venituri proprii constituite din încasarea contravalorii serviciilor prestate. Organizarea si functionarea centrului, precum si constituirea surselor de finantare si modul de utilizare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei.

(4) Pentru acordarea asistentei medicale ambulatorii si stabilirea diagnosticului, a recomandărilor terapeutice si tratamentului ambulatoriu functionează Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu, unitate cu personalitate juridică, finantată exclusiv din venituri proprii provenite din sistemul asigurărilor sociale de sănătate si alte venituri proprii.

(5) Dispozitiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător si bazei materiale situate în Eforie-Sud.

Art. 12. - (1) În scopul asigurării, pe baze stiintifice, a prevenirii si controlului criminalitătii, functionează, în subordinea Ministerului Justitiei, Institutul National de Criminologie, organ de specialitate cu personalitate juridică, finantat de la bugetul de stat, cu sediul în municipiul Bucuresti.

(2) Institutul National de Criminologie functionează cu un număr de 38 de posturi.

(3) Directorul si directorul adjunct ai Institutului National de Criminologie sunt numiti prin ordin al ministrului justitiei.

(4) Functiile de director si director adjunct ai Institutului National de Criminologie pot fi ocupate de magistrati sau personal asimilat magistratilor, detasat prin ordin al ministrului justitiei.

(5) Pe perioada detasării persoanele prevăzute la alin. (3) îsi păstrează calitatea de magistrat sau asimilat al acestuia.

(6) Organizarea si functionarea Institutului National de Criminologie se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei.

(7) Personalul de specialitate al Institutului National de Criminologie este format din consilieri juridici si specialisti în domeniul sociologiei, psihologiei, informaticii, statisticii, precum si din specialisti din alte domenii.

Art. 13. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Justitiei este de 352, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.

(2) Personalul aferent fiecărui compartiment din structura organizatorică se stabileste prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 14. - Institutiile publice din sistemul justitiei, finantate de la bugetul de stat, sunt prevăzute în anexa nr. 2. Acestea se înfiintează si se organizează potrivit legii.

Art. 15. - (1) Unitătile din subordinea sau în coordonarea Ministerului Justitiei sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Acestea se înfiintează si se organizează în conditiile legii.

(2) Atributiile si răspunderile unitătilor subordonate Ministerului Justitiei, prevăzute în anexa nr. 3, se stabilesc prin regulamentele de organizare si functionare ale acestora, aprobate prin ordin al ministrului justitiei.

(3) Structura organizatorică, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii ale unitătilor subordonate Ministerului Justitiei se aprobă prin ordin al ministrului justitiei.

(4) Activitatea compartimentelor de informatică si a personalului de specialitate informatică din cadrul instantelor judecătoresti si al unitătilor din subordinea ministerului este coordonată de compartimentul de specialiatate din cadrul Ministerului Justitiei, în baza strategiei de informatizare a Ministerului Justitiei.

(5) Activitatea de asistentă medicală din cadrul Ministerului Justitiei, instantelor judecătoresti si unitătilor subordonate, inclusiv din sistemul penitenciar, este coordonată, îndrumată si controlată în exclusivitate de Directia asistentă medicală.

Art. 16. - (1) Institutul National al Magistraturii, Centrul de Pregătire si Perfectionare a Grefierilor si a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate, Institutul National de Expertize Criminalistice, Institutul National de Criminologie, Oficiul National al Registrului Comertului, Directia Generală a Penitenciarelor si unitătile din subordinea acesteia, Serviciul Independent de Protectie si Anticoruptie, Centrul de Pregătire a Magistratilor, a Grefierilor si a Celuilalt Personal din Sistemul Justitiei - Sovata si Complexul "Flamingo“ din Eforie-Sud sunt coordonate de ministrul justitiei, care poate să delege atributiile de coordonare secretarilor de stat sau, după caz, secretarului general.

(2) Directia Generală a Penitenciarelor si unitătile din subordine, precum si Serviciul Independent de Protectie si Anticoruptie functionează în baza normelor de organizare aprobate de ministrul justitiei.

(3) În structura organizatorică a Directiei Generale a Penitenciarelor functionează directii, servicii independente, servicii, birouri si sectii, iar unitătile din subordinea acesteia sunt organizate pe sectoare de activitate, servicii, sectii de detinere interioare si exterioare, sectii medicale si birouri.

Art. 17. - Ministerul Justitiei are în dotare un parc auto propriu, precum si un parc auto pentru activitătile specifice, stabilit potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată si modificată prin Legea nr. 247/2002, cu modifică rile si completările ulterioare.

Art. 18. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 19. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 212/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 5 februarie 2001, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Cristina Tarcea,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 736.

 

ANEXA Nr. 1

 

Număr maxim de posturi: 352

(exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Justitiei

 

ANEXA Nr. 2*)

 

INSTITUTIILE PUBLICE

din sistemul justitiei, finantate de la bugetul de stat

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

ANEXA Nr. 3

 

Unitătile subordonate Ministerului Justitiei

Numărul maxim de posturi

 

I. Institutii publice finantate integral din bugetul de stat

A. Institutul National al Magistraturii 38

B. Centrul de Pregătire si Perfectionare a Grefierilor si a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate 23

C. Serviciul Independent de Protectie si Anticoruptie 202

D. Institutul National de Criminologie 38

II. Institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

A. Institutul National de Expertize Criminalistice: 54

a) Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice Bucuresti

b) Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice Cluj

c) Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice Iasi

d) Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice Timisoara

B. Directia Generală a Penitenciarelor: 13.561

a) 9 penitenciare de maximă sigurantă

b) 24 de penitenciare

c) 1 penitenciar pentru minori si tineri

d) 4 centre de reeducare pentru minori

e) Scoala Militară de Administratie Penitenciară

f) Centrul de Pregătire si Perfectionare a Personalului de Penitenciare

g) Baza de aprovizionare, gospodărire si reparatii

h) Subunitatea de acces, pază si escortare a detinutilor transferati

i) 6 spitale-penitenciar*)

III. Institutii publice finantate din bugetul de stat, venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate si alte venituri proprii

a) Spitalul "Prof. dr. Constantin Angelescu“**) 219

b) Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu**) 80

IV. Unităti finantate integral din venituri proprii

A. Oficiul National al Registrului Comertului:

a) 42 de oficii ale registrului comertului de pe lângă tribunale

B. Centrul de Pregătire a Magistratilor, a Grefierilor si a Celuilalt Personal din Sistemul Justitiei - Sovata

C. Complexul "Flamingo“ din Eforie-Sud

Unitătile în coordonarea Ministerului Justitiei

- Regia Autonomă "Multiproduct“


*) Veniturile proprii provin din sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

**) Institutie publică, finantată din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate si alte venituri proprii.