MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 171 (XV) - Nr. 483             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 7 iulie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            737. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Parlamentului nr. 16/2003 privind modificarea structurii si componentei Guvernului si ale art. XVI din titlul III al cărtii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei,

în temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările ulterioare, precum si al art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei

publice centrale si a unor institutii publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale si principalele atributii

 

Art. 1. - Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei se organizează si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, având rol de sinteză pentru asigurarea si coordonarea aplicării strategiei si politicilor Guvernului în domeniile:

a) muncii;

b) solidaritătii sociale;

c) protectiei sociale;

d) familiei.

Art. 2. - Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei are sediul în municipiul Bucuresti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sectorul 1.

Art. 3. - În vederea realizării rolului său, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei îndeplineste următoarele functii:

a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul muncii, protectiei si solidaritătii sociale si familiei;

b) de reglementare si sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul său de activitate;

c) de armonizare cu reglementările Uniunii Europene a cadrului legislativ din domeniul său de activitate;

d) de autoritate de management pentru programul operational sectorial privind politica socială si de ocupare a fortei de muncă;

e) de administrare a bunurilor si de gestionare a bugetelor si fondurilor alocate;

f) de reprezentare, prin care se asigură în numele statului român reprezentarea pe plan intern si extern în domeniul său de activitate;

g) de autoritate de stat, prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare si respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate si al functionării institutiilor care îsi desfăsoară activitatea sub autoritatea sau în coordonarea sa, precum si exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a atributiilor prevăzute de dispozitiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite, delegate, potrivit legii, conducătorului executiv al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, respectiv al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

Art. 4. - În exercitarea functiilor prevăzute la art. 3 Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei îndeplineste următoarele atributii principale:

A. În domeniul politicilor sociale:

1. identifică, în colaborare cu ministerele si organele de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, efectele sociale ale politicilor publice aflate în derulare;

2. efectuează studii si analize asupra impactului social al schimbărilor intervenite în plan legislativ, al deciziilor si măsurilor de politică socială si economică;

3. evaluează si analizează calitatea proceselor sociale importante induse în societate prin aplicarea politicilor publice;

4. fundamentează pe baza unor indicatori specifici măsurile de protectie socială.

B. În domeniul afacerilor europene si relatiilor externe:

1. derulează programe si proiecte destinate sprijinirii initiativelor guvernamentale privind dezvoltarea parteneriatului social finantat de Uniunea Europeană sau din alte surse;

2. elaborează si fundamentează documentele anuale ce reflectă pozitia României în domeniul muncii si politicii sociale în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană;

3. cooperează cu compartimentele de integrare europeană din celelalte institutii pentru realizarea activitătilor de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană si fundamentează pozitia ministerului în cadrul Comitetului interministerial pentru integrare europeană;

4. asigură pentru domeniul muncii si politicii sociale elaborarea documentelor de pozitie oficiale pentru procesul de negociere a aderării si pentru participarea la comitetele si subcomitetele constituite pentru aplicarea Acordului de asociere România-Uniunea Europeană;

5. monitorizează adoptarea si punerea în aplicare a legislatiei nationale armonizate cu legislatia comunitară în domeniile proprii de activitate;

6. participă si coordonează participarea institutiilor din subordine la programele de asistentă financiară acordate de Uniunea Europeană în domeniul politicii sociale si ocupării fortei de muncă;

7. contribuie la initierea si formularea de propuneri în domeniul său de activitate privind orientările de bază referitoare la ansamblul actiunilor care vizează procesul de integrare europeană a României;

8. coordonează, implementează si gestionează asistenta financiară acordată prin Programul operational sectorial pentru politică socială si de ocuparea fortei de muncă si îndeplineste atributiile prevăzute, potrivit legii;

9. îndeplineste atributiile, potrivit legii, pentru perfectionarea activitătii unitătilor de implementare a programelor PHARE;

10. monitorizează derularea proiectelor finantate de Uniunea Europeană, pe care Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei le are în pregătire sau în desfăsurare, si ia măsuri pentru respectarea întocmai a termenilor de referintă si a calendarului implementării acestora;

11. coordonează elaborarea rapoartelor la conventiile adoptate sub egida Organizatiei Internationale a Muncii, ratificate de România;

12. examinează prevederile instrumentelor juridice elaborate sub egida Consiliului Europei din punct de vedere al concordantei cu dreptul intern, în vederea ratificării acestora, si coordonează elaborarea rapoartelor periodice privind îndeplinirea prevederilor instrumentelor ratificate;

13. pregăteste, elaborează, negociază si urmăreste încheierea si ratificarea instrumentelor juridice bilaterale de cooperare în domeniul muncii si securitătii sociale;

14. asigură administrarea, coordonarea si monitorizarea implementării programelor finantate din Fondul Social European;

15. prestează servicii gratuite de informare, orientare si documentare în domeniul muncii si solidaritătii sociale pentru investitorii străini si autohtoni.

C. În domeniul asistentei sociale si politicilor familiale:

1. elaborează politica de asistentă socială;

2. stabileste strategia natională prin care promovează drepturile familiei, copilului, persoanei singure, persoanelor Vârstnice, persoanelor cu handicap si ale oricăror persoane aflate în nevoie;

3. coordonează si controlează functionarea sistemului national de asistentă socială;

4. elaborează proiecte de acte normative, norme metodologice si reglementări privitoare la functionarea sistemului de asistentă socială;

5. elaborează, implementează si evaluează programele nationale de asistentă socială;

6. îndrumă si controlează activitatea institutiilor de asistentă socială publice si private în ceea ce priveste aplicarea măsurilor de asistentă socială;

7. îndrumă si controlează activitatea asociatiilor si fundatiilor care derulează programe de asistentă socială, în vederea respectării drepturilor sociale ale persoanelor beneficiare;

8. asigură îndrumarea metodologică, coordonează si controlează activitatea căminelor pentru persoane Vârstnice, împreună cu autoritătile administratiei publice locale;

9. asigură îndrumarea metodologică, coordonează si controlează activitatea institutiilor de asistentă socială care asigură protectie, găzduire, îngrijire si consiliere pentru victimele violentei în familie;

10. elaborează si fundamentează strategia si programele în domeniul îngrijirii si consilierii pentru victimele violentei în familie;

11. colaborează cu alte ministere si institutii la elaborarea si implementarea programelor de planificare si educatie familială;

12. realizează programe în parteneriat cu organisme si institutii internationale în domeniul asistentei sociale;

13. finantează programele nationale de asistentă socială;

14. administrează si gestionează fondurile alocate, conform legii, pentru asistentă socială;

15. acordă subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, din domeniul de activitate al ministerului, în conditiile prevăzute de lege;

16. propune acordarea statutului de utilitate publică asociatiilor si fundatiilor, din domeniul său de activitate, în conditiile prevăzute de lege;

17. elaborează si propune indicatori din domeniul asistentei sociale.

D. În domeniul fortei de muncă:

1. elaborează politici, programe si planuri nationale în domeniile ocupării fortei de muncă, formării profesionale, egalitătii de sanse între femei si bărbati si circulatiei internationale a fortei de muncă, prin colaborare cu ministere si cu alte organe ale administratiei publice centrale cu sarcini si atributii pe piata muncii, si exercită controlul asupra înfăptuirii acestora de către Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă si de Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor;

2. elaborează si avizează proiecte de acte normative în domeniile ocupării fortei de muncă, formării profesionale, egalitătii de sanse pe piata muncii;

3. coordonează elaborarea, implementarea si monitorizarea anuală a Planului national de actiune pentru ocuparea fortei de muncă;

4. aprobă anual Programul national de ocupare a fortei de muncă si Planul national de formare profesională, propuse de Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, si exercită controlul asupra realizării acestora;

5. stabileste anual indicatorii sociali si nivelul acestora, în baza cărora se elaborează Programul anual de activitate al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă;

6. promovează programe, propune si implementează acorduri bilaterale si proiecte de colaborare internatională în domeniile ocupării fortei de muncă, formării profesionale, egalitătii de sanse între femei si bărbati si circulatiei internationale a fortei de muncă;

7. actualizează, împreună cu alte ministere si institutii de specialitate, Clasificarea ocupatiilor din România;

8. exercită controlul asupra modului în care este organizată si se desfăsoară formarea profesională a adultilor;

9. urmăreste si controlează activitatea agentiilor de credit care derulează activitate de microcreditare;

10. coordonează activitatea Comisiei Nationale de Promovare a Ocupării Fortei de Muncă;

11. coordonează activitatea Comisiei consultative interministeriale în domeniul egalitătii de sanse între femei si bărbati (CODES).

E. În domeniul parteneriatului social:

1. realizează coordonarea relatiei Guvernului de parteneriat social atât în ceea ce priveste raporturile cu organizatiile patronale si sindicale, cât si cu alte organizatii ale societătii civile;

2. elaborează politici, programe si proiecte de acte normative în domeniul parteneriatului social si urmăreste aplicarea acestora;

3. elaborează metodologia si asigură asistenta metodologică privind formele de derulare a parteneriatului social;

4. pregăteste, elaborează, negociază si urmăreste încheierea întelegerilor cu partenerii sociali;

5. avizează si controlează conformitatea reprezentativită tii partenerilor sociali cu prevederile legale în vigoare;

6. constituie si gestionează baza de date si registrele de evidentă privind organizatiile patronale, sindicale si alte organizatii ale societătii civile;

7. elaborează criteriile si formele activitătii de mediere a conflictelor de muncă si reglementează formarea mediatorilor în domeniu;

8. initiază, coordonează si urmăreste realizarea programelor de dezvoltare a parteneriatului social în colaborare cu administratia publică centrală si locală, patronatele, sindicatele si alte structuri ale societătii civile organizate, precum si cu organisme si institutii internationale în domeniu;

9. asigură consultarea permanentă a partenerilor sociali asupra initiativelor legislative din sfera sa de activitate;

10. coordonează metodologic activitatea de dialog social desfăsurată la nivelul administratiei publice centrale si locale;

11. analizează si avizează actele normative elaborate de ministere si alte organe centrale în domeniul parteneriatului social;

12. asigură legătura cu Parlamentul, Consiliul Economic si Social, sindicatele, patronatele si alti parteneri ai societătii civile în problemele specifice activitătii sale.

F. În domeniul veniturilor salariale:

1. elaborează propuneri privind sistemul de salarizare pentru personalul contractual din sectorul bugetar, colaborează cu Agentia Natională a Functionarilor Publici privind sistemul de salarizare pentru functionarii publici si realizează controlul aplicării legislatiei din acest domeniu;

2. propune strategii cu privire la salarizarea în regii autonome, companii si societăti nationale si în societăti comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

3. elaborează sistemul de ajustare a salariilor în raport cu evolutia pre˛urilor de consum;

4. elaborează metodologia de calcul al nivelului salariului minim garantat, fundamentat pe indicatori socioeconomici minimali, ca instrument de protectie a angajatilor;

5. îndeplineste atributiile prevăzute de lege privind constatarea si aplicarea sanctiunilor în institutiile publice finantate integral din venituri proprii;

6. colaborează cu partenerii sociali si acordă asistentă de specialitate în domeniul veniturilor salariale;

7. monitorizează, potrivit acordurilor încheiate cu organismele financiare internationale, evolutia Programului national de ocupare a fortei de muncă si a fondului de salarii la agentii economici;

8. analizează si avizează actele normative elaborate de ministere si de alte organe centrale privind cheltuielile de personal în sectorul regiilor autonome, companiilor si societătilor nationale, precum si al institutelor nationale de cercetare-dezvoltare.

G. În domeniul asigurărilor sociale si legilor speciale:

1. elaborează politici si programe, în colaborare cu alte ministere si organe ale administratiei publice centrale, în domeniul pensiilor si altor drepturi de asigurări sociale;

2. exercită controlul asupra implementării politicilor si programelor de către Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale;

3. elaborează metodologia de aplicare a prevederilor legale din domeniul stabilirii drepturilor de pensii, altor drepturi de asigurări sociale si a drepturilor acordate prin legi speciale, la propunerea Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale;

4. desfăsoară activităti privind aprobarea înlesnirilor de plată a creantelor bugetare si altor ajutoare de stat din domeniul său de activitate;

5. elaborează legislatia pentru crearea cadrului institutional necesar implementării si functionării sistemului de pensii administrate privat.

H. În domeniul legislatiei muncii:

1. elaborează politici, programe si proiecte de acte normative în domeniul relatiilor de muncă, securitătii si sănătătii în muncă si urmăreste aplicarea acestora;

2. elaborează proiecte de acte normative referitoare la raporturile de muncă, la contractele colective de muncă, la timpul de muncă si odihnă, disciplina muncii, răspunderea patrimonială, jurisdictia muncii si la documentele de dovedire a vechimii în muncă;

3. elaborează si coordonează activitatea de sistematizare, simplificare si îmbunătătire a legislatiei muncii, din domeniul său de activitate;

4. efectuează studii, analize si documentări privind oportunitatea initierii sau modificării unor acte normative privind legislatia muncii;

5. coordonează si asigură aplicarea unitară a prevederilor din domeniul legislatiei muncii;

6. asigură aplicarea legislatiei privind contractele colective de muncă si conflictele de interese;

7. avizează, în vederea înregistrării, asociatiile si fundatiile din domeniul său de activitate;

8. asigură reprezentarea în fata instantelor de judecată în problemele din domeniul de activitate al ministerului.

I. În domeniul managementului resurselor umane:

1. coordonează metodologic, prin compartimentul de specialitate, activitatea de resurse umane din institutiile subordonate, în coordonare si sub autoritatea sa;

2. asigură, prin compartimentul de specialitate, recrutarea, selectarea, promovarea, în conditiile legii, după criteriul competentei si fără nici o discriminare, a functionarilor publici, a personalului contractual, procesul de evaluare a performantelor profesionale ale acestora, precum si alte atributii ce îi revin din actele normative în vigoare;

3. organizează si monitorizează formarea profesională a personalului din aparatul propriu si institutiile din subordine, în vederea pregătirii acestuia pentru aderarea României la Uniunea Europeană;

4. analizează si avizează actele normative elaborate de ministere si de alte organe centrale privind aplicarea prevederilor legale în ceea ce priveste personalul si structurile organizatorice ale acestora.

J. În domeniul economico-financiar si de investitii:

1. fundamentează si promovează proiectele de bugete care se administrează de către aparatul propriu sau de către institutiile aflate sub autoritatea sa, respectiv bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul de stat, pentru capitolele bugetare din care se realizează finantarea prestatiilor de protectie socială, intrările de credite externe, fondurile externe nerambursabile si monitorizează executia bugetară;

2. elaborează proiectul bugetului anual pentru activitatea proprie si a institutiilor subordonate;

3. elaborează programele de investitii anuale si multianuale;

4. analizează si avizează proiectele de acte normative initiate de ministere si de alte autorităti ale administratiei publice centrale, potrivit legii;

5. organizează controlul financiar preventiv la nivelul ministerului si avizează organizarea acestuia la nivelul institutiilor subordonate, potrivit legii;

6. monitorizează executia bugetară si ia măsuri operative pentru asigurarea plătii tuturor drepturilor de protectie socială, în limita fondurilor aprobate;

7. pe baza evolutiei indicatorilor specifici, fundamentează initierea măsurilor de protectie socială pentru prestatiile existente sau propune, după caz, acordarea de noi prestatii;

8. elaborează sustinerea financiară pentru actele normative initiate, cu impact la nivelul prestatiilor de protectie socială;

9. coordonează activitătile de implementare a proiectelor cu finantare externă pentru toate domeniile de activitate ale ministerului si administrează fondurile provenind din intrări de credite externe aferente acestor proiecte.

K. Alte domenii de activitate:

1. îndeplineste activităti de audit public intern, potrivit legii;

2. elaborează metodologia, normele, standardele si indicatorii privind securitatea si sănătatea în muncă;

3. coordonează activitatea sistemului de certificare a calitătii din punct de vedere al securitătii muncii si al echipamentelor tehnice, echipamentelor individuale de protectie a muncii si al echipamentelor individuale de lucru;

4. elaborează si avizează proiecte de acte normative, metodologii sau proceduri pentru implementarea sistemului privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale;

5. elaborează politici si strategii pentru functionarea eficientă a sistemului de asigurare si prevenire a accidentelor de muncă si a bolilor profesionale;

6. aprobă clasificarea minelor din punct de vedere al emanatiilor de gaze, în baza documentatiilor prezentate de persoanele juridice;

7. desfăsoară activităti de informare-documentare cu privire la securitatea si sănătatea în muncă, asigură elaborarea si editarea de cărti, reviste, brosuri, pliante, afise si alte publicatii în acest domeniu si avizează materiale în acest scop;

8. stabileste politici de prevenire în domeniul securitătii si sănătătii în muncă, bazate pe factorii mediului de muncă;

9. editează buletine informative din domeniul său de activitate; cheltuielile legate de tipărirea si difuzarea buletinelor informative vor fi suportate din alocatiile bugetare aprobate Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei;

10. solutionează, în conformitate cu prevederile legale, plângerile, contestatiile si petitiile persoanelor fizice si juridice;

11. elaborează, implementează si dezvoltă sistemul informatic în domeniul muncii si solidaritătii sociale;

12. exercită controlul prin compartimentele specializate din directiile pentru dialog, familie si solidaritate socială judetene si a municipiului Bucuresti privind agentii economici, persoane juridice si fizice, în legătură cu constituirea si virarea contributiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat si bugetului asigurărilor pentru somaj;

13. coordonează, negociază si încheie, în conditiile legii, acorduri internationale din domeniul său de activitate;

14. exercită controlul asupra activitătilor desfăsurate de institutiile subordonate, în coordonare sau aflate sub autoritatea sa;

15. reprezintă România, în conditiile legii, la organismele internationale din domeniul său de activitate.

Art. 5. - Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei îndeplineste toate atributiile si are toate competentele conferite acestuia prin legi sau prin alte acte normative în vigoare.

Art. 6. - În exercitarea atributiilor sale Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei colaborează cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu alte autorităti publice si cu organisme guvernamentale si neguvernamentale.

Art. 7. - Ministerele, celelalte autorităti ale administratiei publice, institutiile publice, precum si agentii economici au obligatia de a pune la dispozitie Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, la cererea acestuia, documentele, datele si informatiile necesare pentru realizarea atributiilor sale.

 

CAPITOLUL II

Conducerea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si

Familiei

 

Art. 8. - Conducerea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei se exercită de către ministru.

Art. 9. - Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei propune si numeste, după caz, reprezentantii Guvernului în toate structurile nationale tripartite, conform legii.

Art. 10. - (1) Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei deleagă atributiile prevăzute de dispozitiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor pentru somaj conducătorului executiv al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă si pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat, conducătorului executiv al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

(2) Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei îndeplineste, conform legii, functia de ordonator principal de credite.

Art. 11. - Presedintele Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă sunt secretari de stat în cadrul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 12. - (1) Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă functionează sub autoritatea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(2) Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap si Autoritatea Natională pentru Protectia Copilului si Adoptie functionează în subordinea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 13. - Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei monitorizează aplicarea unitară a dispozitiilor legale în domeniile sale de activitate, în unitătile din sectorul public, mixt si privat.

Art. 14. - (1) În exercitarea atributiilor prevăzute de lege ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei reprezintă ministerul în raporturile cu autoritătile administratiei publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum si cu organisme din tară si din străinătate.

(2) Prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, unele atributii pot fi delegate si persoanelor cu functii de conducere din compartimentele de specialitate ale ministerului.

Art. 15. - (1) Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei îndeplineste, în domeniul de activitate al ministerului, atributiile generale prevăzute de Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor.

(2) Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei îndeplineste si alte atributii specifice, stabilite prin alte acte normative.

(3) Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei numeste si eliberează din functie, în conditiile legii, personalul din aparatul propriu al ministerului.

Art. 16. - (1) Ministrul delegat pentru relatiile cu partenerii sociali este membru al Guvernului si înlocuitorul de drept al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei.

(2) Ministrul delegat pentru relatiile cu partenerii sociali coordonează activitatea Inspectiei Muncii.

(3) Ministrul delegat pentru relatiile cu partenerii sociali coordonează Directia dialog social si Directia relatii cu Parlamentul si metodologie.

(4) Ministrul delegat pentru relatiile cu partenerii sociali coordonează metodologic comisiile de dialog social înfiintate la nivelul administratiei publice centrale si în plan teritorial. În acest sens ministrul delegat pentru relatiile cu partenerii sociali poate emite norme cu caracter de recomandare.

(5) Ministrul delegat pentru relatiile cu partenerii sociali poate reprezenta Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, în conditiile legii, la organismele internationale.

Art. 17. - În exercitarea atributiilor sale, ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emite ordine, norme si instructiuni.

Art. 18. - Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei aprobă prin ordin, pentru aparatul propriu si pentru unitătile aflate în subordinea sau sub autoritatea ministerului, criterii în aplicarea prevederilor actelor normative în vigoare privind colectarea creantelor bugetare si stimularea personalului.

Art. 19. - (1) Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei si ministrul delegat pentru relatiile cu partenerii sociali sunt ajutati în activitatea de conducere a minister lui de 4 secretari de stat, numiti prin decizie a primului-ministru.

(2) Functiile de ministru, ministru delegat si de secretar de stat sunt functii de demnitate publică, potrivit legii.

(3) Secretarii de stat exercită si alte atributii delegate prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei.

Art. 20. - (1) Secretarul general este înalt functionar public, numit în conditiile legii, si îndeplineste atributiile prevăzute de Legea nr. 90/2001.

(2) Secretarul general coordonează activitătile stabilite potrivit structurii organizatorice a ministerului, prevăzută în anexa nr. 1, îndeplinind si alte atributii care îi sunt delegate de ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei si actionând pentru ducerea la îndeplinire a ordinelor si măsurilor stabilite de acesta.

 

CAPITOLUL III

Organizarea Ministerului Muncii,

Solidaritătii Sociale si Familiei

 

Art. 21. - Structura organizatorică a Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 22. - În cadrul structurii organizatorice prevăzute la art. 21, prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, se pot organiza servicii, birouri si compartimente, stabilindu-se numărul posturilor de conducere, potrivit legii.

Art. 23. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei este de 380 de posturi finantate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor ministrilor.

(2) Personalul necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorică se stabileste prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei.

Art. 24. - (1) În structura Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei se organizează, la nivel de directie generală, Autoritatea de Management Program Operational Sectorial pentru Politică Socială si de Ocuparea Fortei de Muncă.

(2) Autoritatea de Management Program Operational Sectorial pentru Politică Socială si de Ocuparea Fortei de Muncă îndeplineste atributiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.555/2002 privind desemnarea institutiilor si organismelor responsabile cu coordonarea, implementarea si gestionarea asistentei financiare comunitare prin instrumentele structurale.

(3) Autoritatea de Management Program Operational Sectorial pentru Politică Socială si de Ocuparea Fortei de Muncă va deveni operatională încep‚nd cu anul 2004 si va functiona cu un număr total de 75 de posturi în anul 2005, din care 25 de posturi în anul 2004.

(4) Numărul de posturi prevăzut la alin. (3) se asigură prin redistribuire în cadrul numărului maxim de posturi aprobat ministerului si institutiilor aflate în subordinea sau sub autoritatea acestuia, cu încadrarea în numărul total de posturi aprobat prin legile bugetare anuale.

(5) Autoritatea de Management Program Operational Sectorial pentru Politică Socială si de Ocuparea Fortei de Muncă are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 2.

(6) Structura functiilor publice si structura organizatorică a Autoritătii de Management Program Operational Sectorial pentru Politică Socială si de Ocuparea Fortei de Muncă vor fi definitivate până la data de 1 septembrie 2003.

Art. 25. - (1) Atributiile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei se stabilesc în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulament de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei.

(2) Atributiile, sarcinile si răspunderile personalului se stabilesc prin fisa postului, potrivit legii.

Art. 26. - (1) Institutiile care functionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Conducătorii institutiilor publice din subordinea sau coordonarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei se numesc si se eliberează din functie de către ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei, după caz, cu respectarea conditiilor legale. Secretarul de stat si subsecretarul de stat ai Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, presedintele si vicepresedintele Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap sunt numiti si eliberati din functie prin decizie a primului ministru.

(3) Înfiintarea sau desfiintarea institutiilor subordonate Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei se face în conditiile legii.

(4) Atributiile, sarcinile si răspunderile institutiilor care functionează în subordonarea sau în coordonarea ministerului, prevăzute în anexa nr. 3, se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, după caz, cu respectarea conditiilor legale.

(5) Repartizarea numărului maxim de posturi, structura organizatorică si statele de functii pentru institutiile prevăzute la alin. (4) se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, după caz.

(6) Atributiile, sarcinile si răspunderile, organizarea si functionarea, numărul de posturi si repartizarea acestora, precum si statele de functii ale Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie si ale Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap se stabilesc si se aprobă în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2001, ale Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 239/2003 si ale actelor normative proprii de organizare si functionare, cu respectarea celorlalte dispozitii legale în vigoare aplicabile.

(7) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, patrimoniul si personalul angajat al Oficiului Muncii trec la Inspectoratul teritorial de muncă al municipiului Bucuresti.

(8) Personalul preluat de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, ca urmare a aplicării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, se consideră transferat si i se aplică nivelul de salarizare avut până la intrarea în vigoare a noilor reglementări privind salarizarea personalului din institutiile publice.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 27. - (1) Numărul de autoturisme si consumul lunar de carburanti pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei sunt cele prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Parcul normat de mijloace de transport si consumul lunar de carburanti pentru institutiile din subordinea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 28. - (1) Prefecturile împreună cu consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale vor sprijini asigurarea spatiilor corespunzătoare pentru desfăsurarea activitătii institutiilor din teritoriu subordonate Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(2) În localitătile în care institutiile din teritoriu subordonate Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei nu dispun de spatii corespunzătoare, consiliile locale vor sprijini aceste institutii prin asigurarea, în conditiile legii, de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii.

Art. 29. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 30. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 9 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare, si Hotărârea Guvernului nr. 434/1990 privind înfiintarea si organizarea Oficiului Muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 13 septembrie 1990.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 737.

 

ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂTII SOCIALE

 

ANEXA Nr. 2

 

STRUCTURA AUTORITĂTII DE MANAGEMENT

 

ANEXA Nr. 3)

 

INSTITUTIILE

care functionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

 

A. În subordine:

I. Institutii publice cu personalitate juridică, cu finantare de la bugetul de stat:

1. Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap (212 posturi)

2. Autoritatea Natională pentru Protectia Copilului si Adoptie (88 de posturi)

3. Agentia Natională pentru Protectia Familiei

4. Directii pentru dialog, familie si solidaritate socială judetene

si a municipiului Bucuresti, servicii publice descentralizate

5. Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă

6. Centrul Social "Gavroche“ de Integrare Familială pentru Copii

7. Centrul-Pilot de Asistentă si Protectie a Victimelor Violentei în Familie

8. Centrul de Informare si Consultantă pentru Familie

II. Institutie publică cu personalitate juridică, finantată din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat:

- Inspectia Muncii, din care:

a) aparat propriu - 239 de posturi;

b) inspectoratele teritoriale de muncă - servicii publice

descentralizate - 3.166 de posturi.

III. Institutii de asistentă socială cu personalitate juridică, finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat (80 de posturi):

1. Căminul pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia

2. Căminul pentru Persoane Vârstnice Sibiu.

IV. Unitate cu personalitate juridică, finantată integral din venituri proprii:

- Revista "Obiectiv“.

B. În coordonare:

Institute nationale de cercetare:

1. Institutul National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale - I.N.C.S.D.M.P.S. Bucuresti;

2. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii - I.N.C.D.P.M. Bucuresti.

NOTĂ:

1. Numărul maxim de posturi pentru institutiile publice prevăzute la lit. A pct. I pozitiile 4-8 este de 1.679 de posturi finantate de la bugetul de stat.

2. La numărul de posturi finantat de la bugetul de stat, repartizat directiilor pentru dialog, familie si asistentă socială judetene si a municipiului Bucuresti se adaugă 313 posturi finantate din bugetul asigurărilor sociale de stat si 148 de posturi finantate din bugetul asigurărilor pentru somaj.

3. Din numărul de posturi care se reduce prin aplicarea prezentei hotărâri, un număr de 39 de posturi si fondurile aferente trec la Autoritatea Natională de Control, 16 posturi si fondurile aferente trec în cadrul aparatului de lucru al Guvernului si 4 posturi si fondurile aferente trec la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

4. Centrul Social «Gavroche» de Integrare Familială pentru Copii, Căminul pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia si Căminul pentru Persoane Vârstnice Sibiu functionează în subordinea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei până la data de 1 ianuarie 2004.

5. La data înfiintării Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei, Centrul-Pilot de Asistentă si Protectie a Victimelor Violentei în Familie si Centrul de Informare si Consultantă pentru Familie trec în subordinea acesteia.

 

ANEXA Nr. 4

 

PARCUL NORMAT DE MIJLOACE DE TRANSPORT S I CONSUMUL LUNAR DE CARBURANTI

 

Nr.

crt.

Institutiile subordonate Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

Tipul mijlocului de transport

Parcul normat

Consumul lunar

de carburanti

litri/lună/mijloc de transport

1.

Directiile pentru dialog, familie si solidaritate socială teritoriale

autoturism

Câte 2 pentru fiecare directie si 3 pentru municipiul Bucuresti

250

2.

Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă

autoturism

2

300

3.

Centrul Social “Gavroche” de Integrare Familială pentru Copii

autoturism

autovehicul pentru transport marfă

1

250

300

4.

Centrul de Informare si Consultantă pentru Familie

autoturism

1

250

 

5.

Centrul-Pilot de Asistentă si Protectie a Victimelor Violentei În Familie

autosalvare

1

400

6.

Revista “Obiectiv’

autofurgonetă

autoturism

autovehicul pentru

transport marfă si persoane

1

1

1

350

300

350