MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 171 (XV) - Nr. 485             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 7 iulie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

                738. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului

 

În temeiul art.  107 din Constitutie si având în vedere dispozitiile art.  XVI al titlului III din cartea a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei,

                în temeiul art.  40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, precum si al art.  8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice,

 

                Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

                Art.  1. - Ministerul Economiei si Comertului este organul de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care realizează politica Guvernului în domeniile privind cresterea economică, industrie, energie, resurse minerale, productia de apărare, comert, integrare europeană si relatii externe.

                Art.  2. - Ministerul Economiei si Comertului are sediul principal în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 15t, sectorul 1, si alte spatii necesare desfăsurării activitătii, situate în str. Mendeleev nr. 33 si str. Ion Câmpineanu nr. 16.

                Art.  3. - Ministerul Economiei si Comertului exercită următoarele functii:

                a) de autoritate de stat în domeniile sale de activitate, prin care se asigură urmărirea si controlul respectării reglementărilor legale în vigoare;

                b) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiilor si programelor privind cresterea economică, industria, energia, resursele minerale, industria de apărare, comertul, promovarea exportului, precum si a politicilor din domeniul său de activitate;

                - industriale, referitoare la evolutia dezvoltării sectoarelor industriei de prelucrare a produselor industriale si a bunurilor de consum - metalurgie, chimie, petrochimie, textile, pielărie, lemn, sticlă, ceramică, materiale de construc tii, constructii de masini;

                - energetice, referitoare la evolutia sectorului energetic, respectiv energie electrică si termică, hidro-, nucleară, petrol, gaze, resurse minerale, mine-geologie;

- comerciale, privind promovarea exporturilor si dezvoltarea pietei interne;

- economice, privind cresterea economică si dezvoltarea mediului de afaceri, atragerea de investitori, precum si dezvoltarea infrastructurii de evaluare a conformitătii produselor;

c) de sinteză, la nivel national, pentru domeniile specifice si pentru celelalte domenii conexe: recuperarea si conservarea energiei, securitatea instalatiilor, reciclarea materialelor si de gestionare a resurselor minerale, restructurarea si, după caz, privatizarea societătilor comerciale si a regiilor autonome care functionează sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului;

d) de reglementare, prin care se asigură elaborarea actelor normative în domeniile proprii;

e) de reprezentare, prin care se asigură, în numele Guvernului, reprezentarea la organismele internationale ca autoritate de stat în domeniu si stabilirea de legături cu celelalte ministere, alte autorităti publice si organizatii neguvernamentale, precum si cu persoane juridice din tară sau din străinătate;

f) de administrare a proprietătii publice din domeniul resurselor minerale, al transportului energiei, al transportului si stocării titeiului si gazelor naturale sau din alte domenii stabilite de lege ca bunuri proprietate publică, prin agentii economici si institutiile publice care functionează sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului;

g) de integrare europeană si armonizarea legislatiei cu reglementările comunitare, pentru activitătile din domeniul său.

Art.  4. - (1) În vederea exercitării functiilor sale Ministerul Economiei si Comertului are următoarele atributii principale:

1. elaborează strategii, programe si politici privind cresterea economică - în care scop utilizează informatii si date furnizate de Comisia Natională de Prognoză -, precum si în industrie, energie si comer2. Politicile industriale si energetice privesc evolutia sectorului energetic si a resurselor minerale, restructurarea industriei, îmbunătătirea mediului de afaceri, dezvoltarea investitiilor în domeniile sale de activitate;

2. organizează, coordonează si controlează aplicarea legilor si hotărârilor Guvernului, a ordinelor si instructiunilor emise, potrivit legii, pentru activitătile din domeniile proprii de activitate;

3. participă la fundamentarea si la elaborarea strategiei si a programului de reforme economico-sociale ale Guvernului, fundamentează, promovează si asigură aplicarea politicii stabilite în conformitate cu Programul de guvernare în domeniile specifice ale activitătii proprii;

4. elaborează si promovează proiecte de acte normative privind reglementarea activitătilor din domeniile specifice si avizează propunerile legislative ale altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale;

5. initiază si negociază, din împuternicirea Presedintelui României sau a Guvernului, în conditiile legii, încheierea de conventii, acorduri si alte întelegeri internationale sau propune întocmirea procedurilor de aderare la cele existente;

6. urmăreste si controlează aplicarea conventiilor si acordurilor internationale în vederea integrării în structurile europene sau în alte organisme internationale;

7. participă la negocierile privind aderarea României la Uniunea Europeană si asigură armonizarea reglementărilor legislative din domeniile specifice de activitate ale Uniunii Europene;

8. reprezintă interesele statului în diferite organe si organisme internationale, în conformitate cu acordurile si conventiile la care România este parte si cu alte întelegeri stabilite în acest scop, si dezvoltă relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organizatii regionale si internationale ce interesează domeniul său de activitate, inclusiv pentru eliminarea barierelor tarifare si netarifare din calea schimburilor comerciale cu produse industriale;

9. coordonează si urmăreste implementarea de politici si strategii în domeniile de activitate ale ministerului, potrivit Programului de guvernare;

10. elaborează studii si sinteze referitoare la evolutia în economie si la ajustarea structurală a industriei pe domenii de activitate, la orientarea fortei de muncă si urmăreste implementarea lor;

11. asigură monitorizarea administrării proprietătii publice din domeniul resurselor minerale, precum si a valorificării produselor rezultate din prelucrarea acestora, prin structurile economice de sub autoritatea sa;

12. exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar a statului privind restructurarea, privatizarea, reorganizarea si, după caz, lichidarea societătilor comerciale cu capital de stat si în regiile autonome din domeniile coordonate; în această calitate, ministerul, în exercitarea drepturilor ce decurg din calitatea de actionar a statului în domeniile industriei si resurselor:

a) administrează participatiile la societătile comerciale (companiile nationale), împuternicindu-i pe reprezentantii săi în adunarea generală a actionarilor să actioneze pentru sporirea atractivitătii acestor societăti si companii, pentru restructurarea si pregătirea acestora pentru privatizare;

b) desfăsoară activitătile de privatizare, potrivit legii;

c) initiază, după caz, lichidarea societătilor neprofitabile:

13. sprijină înfiintarea asociatiilor profesionale si a patronatelor din domeniile specifice activitătii sale si asigură dialogul permanent cu acestea, cu asociatii sindicale, cu mass-media si cu societatea civilă în scopul informării reciproce si al perfectionării cadrului legislativ aferent;

14. stimulează relatiile cu camerele de comert si industrie si cu asociatiile profesionale în domeniile specifice de activitate;

15. urmăreste implementarea politicilor de cercetare si inovare; coordonează, direct sau împreună cu ministerul de resort din domeniul cercetării, institutele nationale de cercetare din sfera sa de activitate, potrivit legii; elaborează politica privind evaluarea conformitătii produselor industriale si urmăreste aplicarea acestei politici;

16. implementează în sectorul industrial măsurile privind apărarea natională din programele Guvernului si al Consiliului Suprem de Apărare a fiării;

17. participă, împreună cu Ministerul Apărării Nationale, la dezvoltarea parteneriatului si a colaborării pe linia productiei militare cu state membre ale Uniunii Europene si NATO;

18. stabileste si asigură aplicarea măsurilor de protectie civilă în cazul situatiilor deosebite, în conditiile legii;

19. elaborează norme, în conformitate cu prevederile legale, si aplică măsuri privind regimul materialelor explozive pentru agentii economici din industrie; editează, după caz, publicatii de specialitate si informare;

20. initiază si avizează programe de refacere ecologică a zonelor afectate de exploatări miniere si petroliere, urmărind realizarea măsurilor de protectie a mediului, în conditiile legii;

21. realizează si gestionează baza de date si sistemul informational din domeniile de activitate, participând la sistemul informational, national si international;

22. negociază direct sau participă la negocierea si la încheierea de tratate, acorduri si alte întelegeri internationale cu caracter economic sau pentru stabilirea cadrului juridic necesar dezvoltării schimburilor comerciale;

23. fundamentează propuneri privind proiectul de buget si urmăreste executia bugetului pentru activitătile din domeniile specifice, urmăreste proiectarea si realizarea investitiilor;

24. gestionează mijloacele financiare care sunt alocate ministerului si controlează modul de utilizare a acestora de către unitătile din subordine;

25. gestionează mijloacele financiare alocate în bugetul propriu pentru promovarea cooperării economice internationale ca activitate de comert exterior, în conditiile legii, precum si modul de utilizare a acestora;

26. asigură protectia datelor si a informatiilor clasificate;

27. elaborează norme, implementează si controlează politica în materie de recuperare si conservare a energiei, de securitate a instalatiilor din industrie, de reciclare a materialelor, precum si de metrologie legală;

28. organizează efectuarea controlului aplicării actelor normative în vigoare de către agentii economici cu activităti în domeniile specifice;

29. colaborează cu institutiile de specialitate pentru formarea si perfectionarea pregătirii profesionale a personalului din sistemul său;

30. abilitează operatorii economici în vederea efectuării importurilor de produse periculoase pentru populatie si pentru mediul înconjurător;

31. examinează si prezintă propuneri de valorificare a soldurilor de cliring existente;

32. organizează si participă la misiuni economice în scopul promovării exporturilor de produse industriale românesti;

33. participă la sesiunile comisiilor mixte de cooperare economică internatională, care se desfăsoară în tară sau în străinătate, conform programului aprobat de Guvern;

34. asigură operatorilor economici informatii de piată si acordă asistentă de specialitate în procesul negocierilor unor operatiuni de cooperare si de obiective complexe în tară si în străinătate;

35. urmăreste mediatizarea si aplicarea în practică a acordurilor guvernamentale în care sunt prevăzute actiuni de cooperare economică internatională, la care ministerul este parte;

36. initiază actiuni de cooperare internatională si de colaborare economică externă, în plan bilateral sau pe terte piete;

37. cooperează cu reprezentantele economice ale României în străinătate si cu cele acreditate în România, pentru identificarea unor proiecte si promovarea relatiilor economice si a cooperării internationale;

38. actionează pentru atragerea institutiilor financiare internationale, a unor investitori străini si români pentru relansarea unor proiecte si programe nationale, regionale sau internationale de interes pentru România;

39. elaborează politica comercială a României împreună cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale implicate, în conformitate cu Programul de guvernare, precum si cu angajamentele internationale asumate în plan multilateral si european;

40. promovează interesele comerciale ale României în relatiile cu alte state, precum si cu organizatiile economice cu vocatie universală, cu caracter regional si cu alte grupări economice;

41. realizează (implementează) politica comercială a României si asigură armonizarea reglementărilor legislative din domeniul comertului si în legătură cu relatiile economice internationale cu cele ale Organizatiei Mondiale a Comertului, Uniunii Europene si ale altor organizatii si forme de cooperare prevăzute de acordurile economice si comerciale la care România este sau intentionează să devină parte;

42. elaborează strategii si programe referitoare la dezvoltarea si îmbunătătirea conditiilor de acces al produselor si serviciilor românesti pe pietele internationale, tinând seama de solicitările mediului de afaceri si de tendintele pietelor internationale;

43. studiază tendintele pietelor externe în ceea ce priveste competitivitatea si oportunitătile de comert pentru agentii economici români si sprijină prezenta acestora pe piata mondială;

44. asigură aplicarea programelor rezultate din acordurile si conventiile internationale bilaterale si multilaterale în domeniul economic, la care România este parte;

45. asigură respectarea angajamentelor internationale asumate de România în cadrul Organizatiei Mondiale a Comertului, a celor comerciale din cadrul Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. t0/1993, denumit în continuare Acordul european, si a angajamentelor din acordurile de comert liber si participă nemijlocit la negocierile în cadrul Organizatiei Mondiale a Comertului;

46. sprijină activitatea Agentiei Române pentru Investitii Străine privind atragerea investitiilor străine prin actiuni directe realizate prin intermediul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale României;

47. acordă asistenta si orientarea necesare firmelor românesti si străine în domeniile economic si comercial;

48. participă, împreună cu institutiile si structurile cu atributii în domeniu, la negocierea si la încheierea de tratate, acorduri si alte întelegeri internationale cu caracter economic sau pentru stabilirea cadrului juridic necesar în vederea desfăsurării relatiilor comerciale externe ale României, potrivit legii;

49. initiază măsuri pentru stimularea cooperării economice internationale si a exportului de produse si servicii;

50. participă la elaborarea politicii vamale a României;

51. cooperează la initierea de negocieri si participă, împreună cu institutiile cu atributii în domeniu, la încheierea si derularea de acorduri si întelegeri cu tările debitoare si/sau cu firme intermediare specializate, pentru recuperarea creantelor externe ale statului rezultate din operatiuni comerciale si de cooperare;

52. eliberează, în conditiile legii, licente de import si export, în conformitate cu interesele României si cu angajamentele internationale asumate de aceasta;

53. eliberează, în conditiile legii, autorizatii de functionare în România a reprezentantelor firmelor străine; avizează exporturile de mărfuri în consignatie, exporturi temporare si exportul de mostre; aprobă prelungirea importurilor temporare în conformitate cu Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001, cu modificările ulterioare;

54. elaborează programele anuale si coordonează activitătile de participare a României la târguri si expozitii internationale, misiuni economice, precum si la alte manifestăi promotionale internationale;

55. asigură, sprijină sau coordonează, după caz, îndeplinirea obligatiilor din domeniul său de activitate, care decurg din dispozitiile Acordului european, precum si activitătile desfăsurate de partea română în cadrul institutiilor create prin acest acord.

(2) Ministerul Economiei si Comertului îndeplineste orice alte atributii stabilite prin lege, care sunt de competenta sa.

Art.  5. - (1) Conducerea Ministerului Economiei si Comertului se exercită de către ministru. Activitatea de comert este condusă de un ministru delegat.

(2) Ministrul economiei si comertului are calitatea de ordonator principal de credite.

(3) În exercitarea atributiilor ministrul economiei si comertului este sprijinit de ministrul delegat pentru comert, de 6 secretari de stat si de un subsecretar de stat.

(4) Ministrul reprezintă Ministerul Economiei si Comertului în raporturile cu celelalte autorităti publice, cu persoanele juridice si fizice din tară si din străinătate, precum si în justitie.

(5) Ministrul este ordonator principal de credite pentru unitătile din subordinea si din coordonarea ministerului si pentru societătile comerciale cu capital de stat si regiile autonome, aflate sub autoritatea ministerului, pentru care sunt prevăzute fonduri în bugetul de stat.

(6) În exercitarea atributiilor ce îi revin ministrul emite ordine si instructiuni, în conditiile legii.

(7) Ministrul îndeplineste atributiile generale prevăzute la art.  53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, precum si alte atributii specifice stabilite prin acte normative în domeniul său de activitate.

(8) Ministrul conduce aparatul propriu al ministerului, stabilit prin prezenta hotărâre, numeste si eliberează din functie personalul acestuia.

(9) În cazul în care ministrul nu îsi poate exercita atributiile, prin ordin al ministrului se va nominaliza un înlocuitor, în conditiile legii.

(10) Ministrul numeste si eliberează din functie conducă torii organelor de specialitate din subordinea Ministerului Economiei si Comertului.

(11) Atributiile personalului din compartimentele Ministerului Economiei si Comertului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.

Art.  6. - (1) Ministerul Economiei si Comertului are un secretar general si doi secretari generali adjuncti, înalti functionari publici, numiti în conditiile legii.

(2) Secretarul general si secretarii generali adjuncti asigură stabilitatea functionării ministerului, continuitatea conducerii si realizarea legăturilor functionale între structurile ministerului.

(3) Secretarul general si secretarii generali adjuncti îndeplinesc atributiile si responsabilitătile prevăzute la art.  49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001.

(4) Secretarul general si secretarii generali adjuncti pot îndeplini si alte însărcinări prevăzute de Regulamentul de organizare si functionare a Ministerului Economiei si Comertului ori încredintate de ministru.

Art.  7. - (1) Structura organizatorică a Ministerului Economiei si Comertului este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) În structura organizatorică a Ministerului Economiei si Comertului functionează directii generale si directii. Prin ordin al ministrului se pot organiza servicii, birouri si oficii si se pot utiliza functionari publici pentru a conduce sau coordona programe, proiecte în conditiile prevăzute de art.  7 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale functionarilor publici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2003.

(3) În cadrul directiilor generale, prin ordin al ministrului, se pot organiza si directii cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat si cu respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparen tei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările ulterioare.

(4) Înfiintarea de oficii sau de agentii teritoriale, fără personalitate juridică, care să reprezinte activitatea industrială în plan regional, se face potrivit prevederilor legale în vigoare, în functie de resursele financiare alocate cu această destinatie prin bugetul anual.

(5) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Economiei si Comertului este de 691, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor ministrilor.

(6) Din numărul maxim de posturi, 110 posturi se utilizează pentru reteaua externă si 10 posturi pentru personalul care îsi va desfăsura activitatea în străinătate ca reprezentanti ai Ministerului Economiei si Comertului pentru îndeplinirea atributiilor specifice de integrare în structurile europene si pentru promovarea proiectelor de investitii si de privatizare din aria de activitate a ministerului.

(7) Atributiile si competentele ministrului delegat pentru comert, ale secretarilor de stat, ale subsecretarului de stat, ale secretarului general si ale secretarilor generali adjuncti se stabilesc prin ordin al ministrului economiei si comertului.

(8) Prin ordin al ministrului economiei si comertului se poate aproba schimbarea subordonării directiilor generale si directiilor.

(9) Atributiile si competentele compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului si se aprobă prin ordin al ministrului economiei si comertului, în conditiile legii.

(10) Statul de functii al ministerului se aprobă de către ministru, în conditiile legii.

Art.  8. - (1) Ministerul Economiei si Comertului poate înfiinta în subordinea sa organe de specialitate, în conditiile prevăzute de lege.

(2) În cadrul Ministerului Economiei si Comertului poate functiona, în conditiile legii, un cabinet medical de asistentă medicală la locul de muncă pentru personalul propriu.

Art.  9. - Ministerul Economiei si Comertului poate desfăsura activităti finantate integral din venituri proprii, care se organizează potrivit legii.

Art.  10. - (1) Unitătile subordonate Ministerului Economiei si Comertului si unitătile coordonate de acesta sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Structura organizatorică a unitătilor din subordinea si a celor din coordonarea Ministerului Economiei si Comertului se aprobă prin ordin al ministrului.

(3) Agentii economici care functionează sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului sunt prevăzuti în anexa nr. 3.

Art.  11. - Încadrarea în numărul de posturi aprobat conform Art.  7 alin. (5) se va realiza în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.  12. - Personalul provenit din cadrul administratiei centrale se consideră transferat si i se aplică nivelul de salarizare avut anterior, p‚nă la intrarea în vigoare a noilor reglementări privind salarizarea persoanelor din institutiile publice.

Art.  13. - (1) Ministerul Economiei si Comertului poate avea în dotare un număr de autoturisme cu consumul de carburanti aferent, stabilite potrivit normelor legale în vigoare.

(2) Repartizarea în cadrul ministerului a autoturismelor si a autovehiculelor destinate transporturilor specifice la unitătile subordonate se face prin ordin al ministrului.

Art.  14. - (1) Bunurile mobile si imobile din domeniul public sau privat al statului, care se aflau în administrarea fostului Minister al Industriei si Resurselor, precum si cele aferente activitătii preluate de la Ministerul Dezvoltării si Prognozei, de la Departamentul de Comert Exterior si de la Departamentul de Politici Economice trec, pe bază de protocol de predare-primire, în administrarea Ministerului Economiei si Comertului.

(2) Spatiile excedentare din imobilele detinute de Ministerul Economiei si Comertului pot fi închiriate, în conditiile legii, chiria urmând a fi virată integral la bugetul de stat.

Art.  15. - Pentru efectuarea lucrărilor de întretinere si mentinere a instalatiilor în stare de functionare, precum si a curăteniei în sediile Ministerului Economiei si Comertului se pot contracta, contra cost, servicii cu unităti specializate, în conditiile legii.

Art.  16. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare, si Hotărârea Guvernului nr. 758/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării si Prognozei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 25 iulie 2002, cu modifică rile ulterioare, precum si orice dispozitii contrare.

Art.  17. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 738.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Economiei si Comertului

 

ANEXA Nr. 2

 

UNITĂTILE

care functionează în subordinea si în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului

 

A. Unităti care functionează în subordinea Ministerului

Economiei si Comertului

I. Cu finantare de la bugetul de stat

1. Agentia Natională pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere - ANDIPRZM - 68 de posturi

II. Cu finantare din venituri proprii

1. Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - ISCIR

2. Biroul Român de Metrologie Legală – BRML Bucuresti

3. Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase - ANSPCP

4. Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie - OPSPI

5. Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Busteni - 130 de posturi

III. Cu finantare din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat

1. Centrul Român de Comert Exterior - 145 de posturi

2. Agentia Română pentru Conservarea Energiei - ARCE - 84 de posturi

IV. Cu finantare externă si de la bugetul de stat

1. Unitatea de management al proiectului - U.M.P. (închideri de mine) - 6 posturi

2. Unitatea de implementare a proiectului - U.I.P. (închideri de mine) - 7 posturi

3. Unitatea de implementare a proiectului - U.I.P. - ANDIPRZM - 5 posturi.

B. Unităti care functionează în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului

1. Asociatia Română de Standardizare - ASRO

2. Asociatia de Acreditare din România - RENAR.

 

ANEXA Nr. 3

 

UNITĂTILE

care functionează sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului

 

1. Compania Natională a Huilei - S.A. Petrosani

2. Compania Natională a Lignitului "Oltenia“ - S.A. Târgu Jiu

3. Societatea Comercială "Uzina de Agent Termic si Alimentare cu Apă“ - S.A. Motru

4. Societatea Natională a Cărbunelui - S.A. Ploiesti

5. Compania Natională a Uraniului - S.A. Bucuresti

6. Societatea Natională a Apelor Minerale - S.A. Bucuresti

7. Societatea Natională a Sării - S.A. Bucuresti

8. Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest“ - S.A. Deva cu filialele societăti comerciale si societătile comerciale pentru servicii

9. Societatea Comercială “Moldomin“ - S.A. Moldova Nouă

10. Societatea Comercială “Băita“ - S.A. Stei

11. Societatea Comercială “Cupru Min“ - S.A. Abrud

12. Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin“ - S.A. Baia Mare

13. Societatea Comercială “Minbucovina“ - S.A. Vatra Dornei

14. Societatea Comercială Minieră “Banat-Anina“ - S.A.

15. Societatea Comercială de Conservare si Închidere a Minelor "Conversmin“ - S.A. Bucuresti

16. Societatea Natională a Petrolului “Petrom“ - S.A. Bucuresti

17. Societatea Comercială “Petrotrans“ - S.A. Ploiesti

18. Societatea Comercială “Oil Terminal“ - S.A. Constanta

19. Societatea Comercială “Conpet“ - S.A. Ploiesti

20. Societatea Comercială “Melana IV“ - S.A. Săvinesti

21. Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz“ - S.A. Medias

22. Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord“ - S.A. Târgu Mures

23. Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud“ - S.A. Bucuresti

24. Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz“ - S.A. Medias

25. Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ - S.A. Bucuresti cu filialele societăti comerciale si societătile comerciale pentru servicii

26. Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice îTermoelectrica“ - S.A. Bucuresti cu filialele societăti comerciale

27. Societatea Comercială "Uzina Termoelectrică Midia“ - S.A. Năvodari

28. Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica“ - S.A. Bucuresti cu filialele societăti comerciale

29. Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica“ - S.A. Bucuresti cu filialele societăti comerciale

30. Societatea Natională “Nuclearelectrica“ - S.A.

31. Compania Natională “Romarm“ - S.A. Bucuresti cu filialele societăti comerciale

32. Societatea Comercială "Uzina Mecanică Orăstie“ - S.A.

33. Societatea Comercială "Uzina Mecanică Drăgăsani“ - S.A.

34. Societatea Comercială "Uzina Mecanică Băbeni“ - S.A.

35. Societatea Comercială "Uzina Mecanică Filiasi“ - S.A.

36. Societatea Comercială “Santierul Naval Mangalia“ - S.A.

37. Societatea Comercială "Uzina Mecanică Mârsa“ - S.A.

38. Societatea Comercială "Uzina Mecanică Râmnicu Vâlcea“ - S.A.

39. Societatea Comercială “Avioane“ - S.A. Craiova

40. Societatea Comercială “Elprof“ - S.A. Bucuresti

41. Societatea Comercială “IAR“ - S.A. Ghimbav

42. Societatea Comercială “IOR“ - S.A. Bucuresti

43. Societatea Comercială “Romaero“ - S.A. Bucuresti

44. Societatea Comercială “Rompiro“ - S.A. Orăstie

45. Societatea Natională “Plafar“ - S.A. Bucuresti

46. Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare Drobeta- Turnu Severin

47. Regia Autonomă “Zirom“ - S.A. Giurgiu

48. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive - ICPMRR Bucuresti

49. Societatea Comercială îInstitutul National pentru Securitate Minieră si Protectie Antiexplozivă - INSEMEX“- S.A. Petrosani

50. Societatea Comercială “I.P.I.U. – Consulting Engineering“ Bucuresti

51. Societatea Comercială “I.C.P.E.“ - S.A. Bucuresti

52. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucuresti

53. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială - ECOIND Bucuresti

54. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare si Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova

55. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sudură si Încercări de Materiale - ISIM Timisoara

56. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanică Fină - CEFIN Bucuresti

57. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiesti

58. Institutul de Cercetări Chimice - ICECHIM Bucuresti.