MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 171 (XV) - Nr. 486             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 7 iulie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

764. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Directiei Generale a Vămilor

 

769. - Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

 

770. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Directiei Generale a Vămilor

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Directia Generală a Vămilor se organizează si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finantelor Publice, care aplică strategia si programul Guvernului în domeniul politicii vamale, exercitând atributiile stabilite prin reglementările vamale.

(2) Sediul Directiei Generale a Vămilor este în municipiul Bucuresti, str. Matei Millo nr. 13, sectorul 1.

Art. 2. - Directia Generală a Vămilor asigură aplicarea legislatiei în domeniul vamal, în mod uniform, specializat, transparent si nediscriminatoriu tuturor persoanelor fizice, agentilor economici si institutiilor publice.

Art. 3. - (1) În realizarea obiectului său de activitate Directia Generală a Vămilor are, în principal, următoarele atributii:

1. organizează, îndrumă si controlează activitatea directiilor regionale vamale si a birourilor vamale din subordine;

2. exercită controlul, urmăreste si supraveghează pe teritoriul ˛ării respectarea legislatiei vamale;

3. ia măsuri de prevenire si combatere, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, a oricăror infractiuni si contraventii în domeniul vamal;

4. participă împreună cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul vamal si asigură aplicarea prevederilor privind Tariful vamal de import al României si a altor acte normative referitoare la acesta;

5. aplică măsurile cu caracter vamal rezultate din acordurile de liber schimb sau comert liber încheiate între România, pe de o parte, si Uniunea Europeană sau tările aflate în curs de integrare în Uniunea Europeană, pe de altă parte;

6. asigură aplicarea prevederilor cu caracter vamal din conventiile si tratatele internationale la care România este parte;

7. urmăreste aplicarea corectă a regulilor de interpretare a Nomenclaturii sistemului armonizat, a regulilor generale de stabilire a originii bunurilor si de evaluare în vamă a mărfurilor, precum si a prevederilor actelor normative referitoare la taxa pe valoarea adăugată, la accizele si la alte drepturi vamale;

8. elaborează si adoptă norme tehnice pentru introducerea procedurilor simplificate;

9. elaborează propuneri privind sistematizarea si armonizarea legislatiei vamale;

10. coordonează programele privind integrarea vamală europeană;

11. verifică modul de declarare de către titularul operatiunii vamale sau de către comisionarul vamal a drepturilor cuvenite bugetului de stat; încasează si virează aceste drepturi la bugetul de stat; stabileste din oficiu eventualele diferente pe baza controalelor ulterioare si asigură încasarea acestora; stabileste formele si instrumentele de plată si de garantare a plătii taxelor si drepturilor vamale în conformitate cu normele generale de decontare a veniturilor statului;

12. coordonează si îndrumă directiile regionale vamale si birourile vamale pe linia prevenirii si combaterii traficului ilicit de droguri, arme, explozivi, obiecte din patrimoniul cultural national; urmăreste, în cooperare cu celelalte organe abilitate ale statului, cazurile de spălare a banilor prin operatiuni vamale;

13. controlează mijloacele de transport încărcate cu mărfuri de import, export sau aflate în tranzit si verifică legalitatea si regimul vamal al acestora; retine, în vederea confiscării, mărfurile care fac obiectul unor abateri de la legislatia vamală;

14. verifică, pe timp de zi si de noapte, clădiri, depozite, terenuri, sedii si alte obiective si poate preleva, în conditiile legii, probe pe care le analizează în laboratoarele proprii în vederea identificării si expertizării mărfurilor supuse vămuirii;

15. efectuează investigatii, supravegheri si verificări, în conditiile prevăzute de lege, în cazurile în care sunt semnalate situatii de încălcare a legislatiei vamale de către persoane fizice si juridice; verifică registre, corespondenta si orice fel de evidentă si are dreptul de a cere oricărei persoane fizice sau juridice să prezinte, fără plată, documentatia si informatiile privind operatiunile vamale; sesizează organele de urmărire penală competente atunci când există indiciile săvârsirii unor infractiuni;

16. exercită controlul ulterior la sediul agentilor economici asupra operatiunilor de comert exterior efectuate, pe o perioadă de 5 ani de la acordarea liberului de vamă, urmărind respectarea reglementărilor în domeniul vamal;

17. asigură sistemul informatic integrat vamal, precum si statistica vamală;

18. reprezintă în fata instantelor judecătoresti interesele statului în cazurile de încălcare a normelor vamale;

19. întocmeste studii, analize si elaborează proiecte de acte normative privind organizarea structurii si a activitătii autoritătii vamale;

20. prezintă ministrului finantelor publice avizele la proiectele de acte normative elaborate de alte ministere si  institutii centrale care cuprind măsuri referitoare la domeniul vamal;

21. aplică legislatia muncii pe linia gestionării problematicii resurselor umane - recrutare, angajare, avansare, mobilitate, sanctionare si încheierea raporturilor de muncă, cu exceptia functiilor care sunt în sfera de aprobare a ministrului finantelor publice;

22. organizează, la nivelul autoritătii vamale, sau, după caz, cu directiile regionale vamale, programe de formare profesională a personalului vamal;

23. elaborează si fundamentează programul de investitii si achizitii publice, proiectul bugetului de cheltuieli al activitătii vamale si îl supune spre aprobare ministrului finantelor publice; asigură realizarea acestora în conditiile legii;

24. organizează si asigură alocarea, miscarea, evidenta si controlul mijloacelor si echipamentelor din dotarea autoritătii vamale;

25. colaborează, pe bază de protocol, cu inspectoratul general al politiei, inspectoratul general al politiei de frontieră, Directia generală pentru pasapoarte, precum si cu Garda Financiară.

(2) Directia Generală a Vămilor îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege.

Art. 4. - Activitatea de inspectie vamală si activitatea de control vamal ulterior din cadrul Directiei Generale a Vămilor, exclusiv stabilirea si încasarea drepturilor de import, sunt coordonate de ministrul delegat pentru coordonarea autoritătilor de control.

Art. 5. - (1) Conducerea Directiei Generale a Vămilor se exercită de către directorul general, care reprezintă autoritatea vamală în raporturile cu agentii economici, alte persoane juridice si fizice, precum si cu organisme vamale din tară sau din străinătate si răspunde în fata ministrului finantelor publice pentru întreaga activitate a sistemului vamal.

(2) În exercitarea atributiilor sale directorul general are calitatea de ordonator secundar de credite si emite decizii,ordine, circulare, norme tehnice de aplicare a reglementărilor vamale.

Art. 6. - (1) Aparatul propriu al Directiei Generale a Vămilor are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului finantelor publice, se pot organiza servicii, birouri si alte compartimente si se stabileste numărul posturilor de conducere, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

(2) Directorul general, directorii generali adjuncti, directorii si adjunctii acestora din aparatul propriu al Directiei Generale a Vămilor se numesc, în conditiile legii, prin ordin al ministrului finantelor publice. Sefii de servicii si sefii de birouri se numesc, potrivit legii, prin decizie a directorului general al Directiei Generale a Vămilor.

(3) Numărul maxim de posturi pentru Directia Generală a Vămilor si unitătile subordonate acesteia este de 4.600.

(4) Repartizarea numărului maxim de posturi pentru aparatul propriu al Directiei Generale a Vămilor se aprobă prin ordin al ministrului finantelor publice, iar pentru unitătile subordonate acesteia, prin decizie a directorului general.

Art. 7. - În cazul în care directorul general al Directiei Generale a Vămilor, din diferite motive, nu îsi poate exercita atributiile curente, ministrul finantelor publice desemnează un director general adjunct sau un director să exercite aceste atributii.

Art. 8. - (1) Structura organizatorică a directiilor regionale vamale, a birourilor vamale si a punctelor vamale se aprobă de către directorul general al Directiei Generale a Vămilor prin decizie, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

(2) Directorii directiilor regionale vamale si adjunctii acestora, sefii de servicii si sefii de birouri, precum si sefii birourilor vamale si ai altor compartimente din structura acestora se numesc prin decizie a directorului general al Directiei Generale a Vămilor.

Art. 9. - Statele de functii pentru directiile regionale vamale si birourile vamale se aprobă de către directorul general al Directiei Generale a Vămilor, în conditiile legii.

Art. 10. - (1) Atributiile, sarcinile si răspunderile personalului din structura autoritătii vamale se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice.

(2) Atributiile, sarcinile si răspunderile individuale ale personalului din structura autoritătii vamale se stabilesc prin fisa postului si se semnează de salariati si de sefii ierarhici.

Art. 11. - (1) Directia Generală a Vămilor are în dotare mijloace de transport navale si terestre, pentru activităti specifice, în structura, numărul si consumul de carburanti prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Repartizarea pe unităti vamale a mijloacelor de transport se face prin decizie a directorului general al Directiei Generale a Vămilor.

(3) Pentru atributii de control antidrog si materiale explozive, Directia Generală a Vămilor se dotează cu câini dresati potrivit pct. 5 din anexa nr. 2.

Art. 12. - Perfectionarea profesională a personalului vamal se face prin cursuri de pregătire în domeniu, organizate de Scoala de finante publice din cadrul Ministerului Finantelor Publice, sau prin programe de formare specializată si perfectionare în administratia publică, organizate de Institutul National de Administratie, centrele regionale de formare continuă pentru administratia publică locală, precum si de alte institutii specializate din tară sau din străinătate.

Art. 13. - (1) Prefecturile, împreună cu consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale, vor sprijini asigurarea spatiilor corespunzătoare pentru desfăsurarea activitătii autoritătii vamale din teritoriu, coordonate de Directia Generală a Vămilor.

(2) În localitătile în care autoritatea vamală nu dispune de spatii corespunzătoare, consiliile locale vor sprijini aceste unităti prin asigurarea, în conditiile legii, de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii.

(3) Directia Generală a Vămilor va prevedea în programul propriu de investitii fonduri în vederea construirii unor astfel de obiective.

Art. 14. - Anexele nr. 1*) si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 15. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe aceeasi dată se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 170/2001 privind organizarea si functionarea Directiei Generale a Vămilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 23 ianuarie 2001, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 764.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Directiei Generale a Vămilor

 

ANEXA Nr. 2

 

DOTĂRI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea structurii organizatorice a Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si având în vedere prevederile art. XVI alin. (1) lit. b) din titlul III al cărtii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei,

în temeiul art. 8 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă structura organizatorică a Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 769.

 

 

ANEXĂ*)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie

 

Având în vedere prevederile art. XVI alin. (1) lit. b) din titlul III al cărtii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei,

în temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2002, si al art. 17 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Autoritatea Natională pentru Protectia Copilului si Adoptie, denumită în continuare Autoritatea, se organizează si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 2. - Autoritatea exercită următoarele functii: functia de strategie, functia de reglementare, functia de administrare, functia de reprezentare si functia de autoritate de stat.

Art. 3. - În exercitarea functiei de strategie Autoritatea îndeplineste următoarele atributii principale:

a) elaborează studii si prognoze pentru evaluarea sistemului national de protectie a copilului si al adoptiei, în vederea fundamentării strategiei de reformă în aceste domenii, precum si pentru evaluarea impactului privind aplicarea obiectivelor strategice;

b) fundamentează si elaborează strategia natională de reformă a sistemului de protectie a copilului si al adoptiei, cu respectarea conventiilor internationale la care România este parte;

c) elaborează si fundamentează programe de interes national în domeniul protectiei copilului si al adoptiei;

d) participă la promovarea si sprijinirea formării initiale si permanente a specialistilor care actionează în domeniul protectiei copilului si al adoptiei.

Art. 4. - În exercitarea functiei de reglementare Autoritatea îndeplineste următoarele atributii principale:

a) elaborează proiecte de acte normative în domeniul protectiei copilului si al adoptiei, în vederea realizării obiectivelor reformei sistemului national de protectie a copilului si al adoptiei;

b) elaborează norme, metodologii si strandarde pentru functionarea serviciilor si institutiilor care asigură promovarea si respectarea drepturilor copilului, îngrijirea si protectia copiilor aflati în dificultate si a celor cu handicap, precum si a celor care desfăsoară activităti în domeniul adoptiei;

c) elaborează regulamente-cadru orientative si ghiduri metodologice pentru organizarea si functionarea tuturor serviciilor si institutiilor care asigură îngrijirea si protectia drepturilor copilului, precum si a celor care desfăsoară activităti în domeniul adoptiei;

d) elaborează si propune spre avizare proiecte de acte normative care au ca obiect reglementarea unor aspecte legate de domeniul propriu de activitate;

e) stabileste indicatorii de performantă pentru programele de interes national, care se aprobă prin ordin al secretarului de stat.

Art. 5. - În exercitarea functiei de administrare Autoritatea are următoarele atributii principale:

a) gestionează bunurile proprietate publică si privată a statului, pe care le are în administrare sau în folosintă, după caz;

b) gestionează fondurile alocate pentru finantarea programelor de interes national din domeniul protectiei copilului si al adoptiei;

c) finantează sau, după caz, cofinantează proiecte în cadrul programelor de interes national în domeniul protectiei copilului si al adoptiei;

d) proiectează si aplică sistemul de monitorizare pentru estimarea necesarului de finantare a serviciilor si institutiilor de protectie a copilului, inclusiv prin adoptie, precum si pentru revizuirea aplicării standardelor de functionare a acestora;

e) fundamentează si propune adoptarea măsurilor necesare pentru asigurarea finantării adecvate a institutiilor si serviciilor de protectie a copilului, inclusiv prin adoptie;

f) gestionează baza de date constituită la nivelul sistemului national de protectie a copilului, inclusiv prin adoptie.

Art. 6. - În exercitarea functiei de reprezentare Autoritatea are următoarele atributii principale:

a) desfăsoară si dezvoltă relatii de colaborare si cooperare internatională în domeniul specific;

b) negociază si încheie colaborări în domeniul propriu de activitate cu organisme interne si internationale;

c) reprezintă statul în raporturile cu instantele judecătoresti si cu persoanele fizice si juridice din tară si din străinătate, în domeniul său de activitate;

d) asigură reprezentarea în fata instantelor judecătoresti a Comitetului Român pentru Adoptii.

Art. 7. - În exercitarea functiei de autoritate de stat Autoritatea îndeplineste următoarele atributii principale:

a) monitorizează si asigură respectarea principiilor si normelor stabilite prin Conventia cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990, precum si prin celelalte conventii internationale din domeniul său de activitate, la care România este parte;

b) centralizează si sintetizează informatiile referitoare la aspectele prevăzute la lit. a), elaborează si prezintă rapoarte, conform art. 44 pct. 1 din Conventia cu privire la drepturile copilului;

c) monitorizează si controlează activitătile de aplicare a strategiei nationale de reformă a sistemului de protectie a copilului, inclusiv prin adoptie;

d) monitorizează si controlează respectarea standardelor minime pentru organizarea si functionarea sistemului de servicii si institutii care asigură promovarea si respectarea drepturilor copilului, îngrijirea copiilor aflati în dificultate si a celor cu handicap, precum si în ceea ce priveste adoptia;

e) asigură îndrumarea si controlul activitătilor specifice domeniului său de activitate si propune institutiilor competente stabilirea răspunderii disciplinare, materiale, contraventionale sau penale, după caz, a persoanelor vinovate de săvârsirea abaterilor constatate;

f) propune autoritătilor competente suspendarea sau încetarea activitătilor care pun în pericol grav si iminent sănătatea sau dezvoltarea fizică ori psihică a copilului si retragerea autorizatiei de functionare a persoanelor juridice responsabile;

g) actionează pentru prevenirea sau, după caz, înlăturarea efectelor oricăror acte sau fapte care încalcă principiile si normele conventiilor internationale la care România este parte, în domeniul drepturilor copilului si al adoptiei;

h) monitorizează informatiile privind: finantarea institutiilor si serviciilor care asigură îngrijirea si protectia drepturilor copilului si care îsi desfăsoară activitatea în domeniul adoptiei, indicatorii de eficientă a acestora, precum si modul de cheltuire a resurselor financiare alocate acestor servicii si institutii.

Art. 8. - (1) În îndeplinirea atributiilor care îi revin Autoritatea colaborează si cooperează cu autoritătile si cu

institutiile publice române si străine, cu organizatii internationale, organizatii neguvernamentale, precum si cu alte persoane juridice sau fizice din tară si din străinătate.

(2) În realizarea activitătilor de protectie a copilului Autoritatea colaborează cu autoritătile administratiei publice locale, coordonând metodologic serviciile publice specializate pentru protectia copilului aflate în subordinea consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si comisiile pentru protectia copilului organizate la nivelul judetelor si al sectoarelor municipiului Bucuresti, potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat în dificultate, republicată, cu modificările ulterioare.

(3) În scopul îndeplinirii functiilor sale Autoritatea are dreptul, în conditiile legii, să solicite si să primească informatii ce interesează domeniul său de activitate de la celelalte organe ale administratiei publice centrale, de la autoritătile administratiei publice locale, de la institutii publice, de la organizatiile neguvernamentale si de la persoanele fizice sau juridice.

(4) Autoritatea poate furniza informatii, la solicitare, în limitele dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 9. - (1) Autoritatea este condusă de un secretar de stat, ajutat de un subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru.

(2) Secretarul de stat conduce întreaga activitate a Autoritătii si o reprezintă în raporturile cu Guvernul, cu Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritătile administratiei publice locale, cu alte institutii publice si cu persoane juridice si fizice române sau străine.

(3) În exercitarea atributiilor sale secretarul de stat emite ordine si instructiuni.

(4) Secretarul de stat răspunde în fata ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru întreaga activitate a Autoritătii.

(5) Subsecretarul de stat coordonează activitatea executivă si de secretariat a Comitetului Român pentru Adoptii, îndeplineste atributiile prevăzute în regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii, precum si orice alte atributii stabilite prin ordin al secretarului de stat.

(6) Secretarul general al Autoritătii îndeplineste atributiile stabilite prin regulamentul de organizare si functionare si/sau alte atributii încredintate de secretarul de stat, realizând legăturile functionale între structurile institutiei.

(7) Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii se aprobă prin ordin al secretarului de stat, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 10. - În cazul în care secretarul de stat nu îsi poate exercita atributiile ce îi revin, subsecretarul de stat

exercită aceste atributii cu înstiintarea ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei.

Art. 11. - (1) Structura organizatorică a Autoritătii este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Circuitul documentelor, atributiile si sarcinile personalului din aparatul propriu al Autoritătii se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare.

Art. 12. - Numărul maxim de posturi al Autoritătii este de 86, exclusiv demnitarii.

Art. 13. - Autoritatea are în dotare următoarele mijloace de transport:

a) 3 autoturisme, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare;

b) 2 autoturisme pentru desfăsurarea activitătilor specifice de monitorizare si de control în teritoriu, conform anexei nr. 2.

Art. 14. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 15. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 216/2001 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 6 februarie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 770.

 

ANEXA Nr. 2

 

MIJLOACELE DE TRANSPORT SI CONSUMUL DE CARBURANTI

pentru activităti specifice de monitorizare si de control în teritoriu, desfăsurate de Autoritatea Natională pentru Protectia Copilului si Adoptie

 

Numărul de autoturisme

Tipul mijlocului de transport

Parcul normat

Consumul lunar de

carburanti litri/lună/mijloc

de transport

2

autoturism

2

300

 

ANEXA Nr.1

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie