MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 171 (XV) - Nr. 487             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 7 iulie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

748. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul

 

768. - Hotărâre privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul

 

Având în vedere prevederile art. XVI alin. (1) lit. b) din titlul III al cărtii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei si ale Hotărârii Parlamentului nr. 16/2003 privind modificarea structurii si componentei Guvernului,

în temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 23 alin. (4) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor si al art. 2 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul se organizează si functionează ca structură cu personalitate juridică, în aparatul de lucru al Guvernului.

(2) Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul are rolul de a asigura buna desfăsurare a raporturilor constitutionale dintre Guvern si Parlament.

Art. 2. - Pentru asigurarea bunei desfăsurări a raporturilor constitutionale dintre Guvern si Parlament, Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul îndeplineste următoarele functii:

a) functia de strategie, prin care se creează sistemul de relatii pentru fundamentarea si elaborarea Programului legislativ al Guvernului în concordantă cu Programul de guvernare acceptat de Parlament;

b) functia de reglementare, prin care se asigură participarea la elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru organizarea si functionarea întregului sistem de promovare a initiativelor legislative si de urmărire a lor în toate fazele procesului legislativ, până la publicarea actelor normative în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor Constitutiei, celorlalte acte normative si procedurii parlamentare;

c) functia de reprezentare, prin care se asigură, în domeniul său de activitate, reprezentarea pe plan intern si extern a Guvernului României.

Art. 3. - (1) În realizarea rolului său Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul îndeplineste următoarele atributii principale:

a) întocmeste, pe baza Programului de guvernare acceptat de Parlament, proiectul programului legislativ al Guvernului si asigură, în functie de priorităti, actualizarea anuală a acestuia;

b) prezintă Guvernului, la începutul fiecărei sesiuni parlamentare, lista proiectelor de acte normative ce se constituie în priorităti legislative si urmăreste dezbaterea si adoptarea acestora de către Parlament;

c) urmăreste transmiterea proiectelor de lege initiate de Guvern către una dintre Camerele Parlamentului si trecerea acestora prin fazele procedurii legislative, până la promulgarea legii si publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I;

d) sustine prioritătile Guvernului la întocmirea proiectului ordinii de zi si a programului de activitate în sedintele birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului;

e) sustine cererile Guvernului cu privire la adoptarea unor proiecte de lege în procedură de urgentă de către Parlament;

f) transmite comisiilor permanente, care examinează în fond proiectele de lege sau propunerile legislative, amendamentele formulate de Guvern;

g) asigură participarea reprezentantilor Guvernului la comisiile parlamentare si la sedintele parlamentare de fiecare dată când prezenta membrilor Guvernului în Parlament este obligatorie;

h) asigură sustinerea guvernamentală a proiectelor de lege în comisiile permanente si în cadrul dezbaterilor din sedintele celor două Camere ale Parlamentului;

i) transmite către elaboratori proiectele de lege în forma adoptată de Guvern, rapoartele asupra acestor proiecte elaborate de comisiile permanente, precum si formele adoptate de către fiecare dintre cele două Camere ale Parlamentului;

j) elaborează proiectul legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, precum si alte proiecte de acte normative solicitate de Guvern;

k) avizează, din punct de vedere al oportunitătii, proiectele de ordonantă de urgentă ale Guvernului;

l) primeste si distribuie întrebările si interpelările adresate de parlamentari Guvernului ori membrilor acestuia; asigură transmiterea răspunsurilor si prezentarea acestora în termenele stabilite de regulamentele parlamentare;

m) ia măsurile necesare pentru pregătirea si sustinerea pozitiei Guvernului în cazul motiunilor simple si al motiunilor de cenzură;

n) asigură prezentarea punctului de vedere al Guvernului în cazul propunerilor legislative în general si al informării prevăzute la art. 110 din Constitutie, în cazul în care o initiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau ale bugetului asigurărilor sociale de stat;

o) prezintă informatiile si documentele cerute Guvernului si celorlalte autorităti ale administratiei publice, în cadrul controlului parlamentar, de către Camera Deputatilor, de către Senat sau de comisiile parlamentare, prin intermediul presedintilor acestora;

p) asigură depunerea spre dezbatere de către Parlament sau de către una dintre Camerele acestuia a rapoartelor si declaratiilor primului-ministru cu privire la politica Guvernului;

r) efectuează studii asupra legislatiei si propune măsuri pentru modificarea, completarea sau abrogarea unor acte normative;

s) prezintă Guvernului informări, la sfârsitul sesiunilor ordinare ale Parlamentului, cu privire la procesul legislativ, controlul parlamentar si la relatiile dintre Guvern si Parlament;

t) asigură accesul liber si neîngrădit al cetătenilor la informatiile de interes public pe care le gestionează, în conformitate cu reglementările în vigoare;

u) asigură transparenta decizională în cadrul departamentului, prin supunerea dezbaterii publice a proiectelor de acte normative pe care le elaborează.

(2) Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul îndeplineste si alte atributii prevăzute de lege sau de hotărâri ale Guvernului, precum si însărcinări date de primul-ministru.

Art. 4. - (1) În exercitarea atributiilor sale Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul colaborează cu ministerele si celelalte autorităti ale administratiei publice centrale, cu autoritătile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoane fizice si juridice.

(2) În vederea îndeplinirii atributiilor sale Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul are dreptul să solicite informatii de la ministere, de la celelalte autorităti ale administratiei publice centrale sau locale, precum si de la alte institutii publice.

Art. 5. - (1) Conducerea Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul se exercită de către ministru delegat, membru al Guvernului, ordonator tertiar de credite.

(2) Ministrul delegat pentru relatia cu Parlamentul reprezintă departamentul în raporturile cu autoritătile publice, cu persoanele juridice si fizice din tară si din străinătate.

(3) Ministrul delegat pentru relatia cu Parlamentul îndeplineste, în domeniul de activitate al departamentului, atributiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor.

(4) În exercitarea atributiilor ce îi revin ministrul delegat pentru relatia cu Parlamentul emite ordine si instructiuni, în conditiile legii.

(5) În activitatea de conducere a departamentului ministrul delegat este ajutat de un secretar de stat.

(6) Atributiile secretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului delegat pentru relatia cu Parlamentul.

Art. 6. - Ministrul delegat pentru relatia cu Parlamentul răspunde de întreaga activitate a departamentului în fata Guvernului, iar în calitate de membru al Guvernului, în fata Parlamentului.

Art. 7. - (1) Structura organizatorică a Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului delegat pentru relatia cu Parlamentul, se pot organiza servicii si birouri.

(2) Atributiile, sarcinile si răspunderile personalului din aparatul propriu al Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexă, prin regulamentul de organizare si functionare a departamentului, aprobat prin ordin al ministrului delegat.

(3) Atributiile, sarcinile si răspunderile individuale ale personalului Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul se stabilesc prin fisa postului, care se întocmeste pe baza regulamentului propriu de organizare si functionare.

(4) Numărul maxim de posturi al Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul este de 45, inclusiv demnitarii si personalul cabinetului ministrului delegat.

(5) Statul de functii si structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea ori încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al ministrului delegat pentru relatia cu Parlamentul.

(6) Personalul necesar desfăsurării activitătii Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul se numeste sau  se angajează, după caz, cu respectarea dispozitiilor legale, în limita numărului maxim de posturi stabilit.

Art. 8. - În structura Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul se organizează si functionează, potrivit legii, cabinetul ministrului delegat, cu personal propriu.

Art. 9. - Finantarea activitătii Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul se asigură prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 10. - Personalul existent la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri la Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul se preia în cadrul Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul, în limita numărului maxim de posturi stabilit prin prezenta hotărâre, cu respectarea dispozitiilor legale.

Art. 11. - Bunurile mobile aflate în dotarea Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul trec din administrarea Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul în administrarea Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul.

Art. 12. - Toate drepturile si obligatiile Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul se preiau, în conditiile legii, de către Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul.

Art. 13. - Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul dispune de spatii corespunzătoare desfăsurării activitătii sale atât în sediul Guvernului, cât si la sediile Senatului si Camerei Deputatilor.

Art. 14. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 697/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 31 iulie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru delegat pentru relatia cu Parlamentul,

Acsinte Gaspar

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 748.

 

ANEXĂ

 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

Având în vedere prevederile art. XVI alin. (1) lit. b) din titlul III al cărtii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei,

în temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 24 alin. (3) din Legea nr. 145/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Statutul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, prevăzut în anexa care face

parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 4/1999 privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 20 ianuarie 1999, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 768.

 

ANEXĂ

 

STATUTUL

Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă este institutie publică de interes national, sub autoritatea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu personalitate juridică, având sediul în municipiul Bucuresti.

Art. 2. - (1) Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă are în subordine următoarele unităti cu personalitate juridică:

a) agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

b) centrele regionale de formare profesională a adultilor.

(2) În subordinea agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, functionează următoarele tipuri de subunităti:

a) agentiile locale pentru ocuparea fortei de muncă;

b) centrele proprii de formare profesională.

 

CAPITOLUL II

Obiectivele si atributiile Agentiei Nationale

pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

Art. 3. - (1) Obiectivele principale ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă sunt:

a) institutionalizarea dialogului social în domeniul ocupării fortei de muncă;

b) realizarea politicilor, strategiilor, planurilor si programelor privind ocuparea fortei de muncă si formarea profesională a somerilor;

c) coordonarea la nivel national a activitătii de formare profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă.

(2) Pentru realizarea obiectivelor sale, Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă are, pe lângă atributiile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 145/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, cu modificările si completă rile ulterioare, si următoarele atributii:

a) actionează pentru prevenirea somajului si combaterea efectelor sociale nefavorabile ale acestuia;

b) calculează si face publici indicatorii statistici privind piata muncii, conform prevederilor legale;

c) asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege pentru cresterea sanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă;

d) realizează măsurile privind stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a somerilor;

e) acreditează furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă;

f) realizează executarea silită a creantelor bugetare si acordă înlesniri la plata acestora, în conditiile legii;

g) asigură, de la data aderării României la Uniunea Europeană, implementarea programelor finantate din Fondul social european si îndeplineste rolul de autoritate de implementare pentru Programul operational sectorial pentru politică socială si de ocupare a fortei de muncă.

(3) Principalele servicii de ocupare si formare profesională, furnizate de Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, sunt prevăzute la art. 6 din Legea nr. 145/1998, cu modificările si completările ulterioare, si în Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Persoanele din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă si din unitătile subordonate acesteia, care ocupă functii publice, sunt functionari publici.

 

CAPITOLUL III

Structura organizatorică si organele de conducere

 

Art. 4. - Structura organizatorică a Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 5. - (1) Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă este condusă de un consiliu de administratie, care este alcătuit din 15 membri, după cum urmează:

a) 5 membri, reprezentanti ai Guvernului, desemnati de ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei, dintre care un membru este secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si are calitatea de presedinte al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, numit de primul-ministru;

b) 5 membri numiti prin consens de asociatiile patronale reprezentative la nivel national;

c) 5 membri numiti prin consens de organizatiile sindicale reprezentative la nivel national.

(2) Sunt reprezentative la nivel national asociatiile patronale si organizatiile sindicale care îndeplinesc conditiile prevăzute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, cu modificările ulterioare.

(3) Durata mandatului membrilor consiliului de administratie este de 4 ani.

(4) Consiliul de administratie este legal constituit începând cu data la care sunt numiti cel putin 11 dintre membrii acestuia, fiecare parte fiind reprezentată în consiliu.

(5) Membrii revocati, decedati sau cei care îsi prezintă demisia trebuie înlocuiti în termen de 3 luni. În acest caz, mandatul noilor membri expiră la data la care ar fi încetat normal mandatul predecesorilor lor.

Art. 6. - (1) Consiliul de administratie se întruneste, de regulă, lunar sau la cererea presedintelui ori a unei treimi din numărul membrilor săi, ori de câte ori este necesar.

(2) Consiliul de administratie functionează în mod legal în prezenta a cel putin 11 membri ai săi.

(3) Hotărârile consiliului de administratie se adoptă cu votul a cel putin două treimi din numărul membrilor prezen ti, cu conditia ca fiecare parte să fie reprezentată.

Art. 7. - Atributiile consiliului de administratie sunt următoarele:

a) coordonează activitatea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă;

b) analizează si aprobă programele nationale anuale privind ocuparea si formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă;

c) aprobă indicatorii de performantă care stau la baza încheierii contractelor-angajament de către Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă cu agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene si a municipiului Bucuresti, respectiv cu Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei;

d) analizează si avizează propunerile pentru fundamentarea proiectului bugetului asigurărilor pentru somaj în vederea înaintării acestuia la Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei;

e) aprobă defalcarea bugetului asigurărilor pentru somaj pe agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în raport cu sarcinile din programele de ocupare a fortei de muncă si de formare profesională;

f) aprobă programe de interventie pentru situatii sociale speciale cauzate de disponibilizări rezultate din restructurarea economică;

g) aprobă tematica anuală a studiilor, cercetărilor si analizelor privind somajul si ocuparea fortei de muncă, elaborate de Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă sau de prestatorii de servicii specializati;

h) adoptă hotărâri privind îmbunătătirea activitătii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă;

i) aprobă programele anuale de formare profesională a personalului propriu al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă si a unitătilor din subordine;

j) aprobă procedurile standard privind activitătile Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă si ale unitătilor subordonate;

k) elaborează si aprobă regulamentul propriu de organizare si functionare;

l) aprobă regulamentul-cadru de organizare si functionare a structurilor organizatorice ale unitătilor subordonate;

m) aprobă organizarea compartimentelor functionale în cadrul structurii organizatorice aprobate;

n) aprobă statul de functii al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă;

o) aprobă criteriile de înfiintare a agentiilor locale pentru ocuparea fortei de muncă si adoptă hotărâri privind înfiintarea acestora, la propunerea directorului general executiv;

p) aprobă programul de investitii si urmăreste realizarea acestuia, cu respectarea prevederilor legale;

r) hotărăste cu privire la utilizarea donatiilor si a bunurilor dobândite din alte surse decât bugetul asigurărilor pentru somaj;

s) aprobă dimensiunile si conditiile generale de contractare a împrumuturilor;

s) aprobă situatia financiară anuală, contul de executie bugetară si raportul anual de activitate;

t) aprobă rapoartele de activitate ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă;

t^) propune Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei proiecte de acte normative în domeniul ocupării si formării profesionale si al protectiei sociale a persoanelor neîncadrate în muncă.

Art. 8. - Secretarul de stat din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, presedinte al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, este si presedintele consiliului de administratie al acesteia, calitate în care îndeplineste următoarele atributii:

a) emite ordine în exercitarea atributiilor sale si pentru realizarea hotărârilor consiliului de administratie;

b) conduce activitatea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare si a hotărârilor consiliului de administratie;

c) reprezintă Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă în relatiile cu tertii;

d) asigură promovarea imaginii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă;

e) propune anual spre aprobare consiliului de administra tie statul de functii al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă;

f) numeste prin ordin, în conditiile legii, directorul general executiv al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, directorii executivi ai agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si directorii executivi ai centrelor regionale de formare profesională a adultilor;

g) dispune controale asupra activitătilor structurilor din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă si ale unitătilor subordonate;

h) rezolvă conflictele de competente apărute în cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă;

i) conduce sedintele consiliului de administratie; în lipsa presedintelui, membrii consiliului de administratie vor desemna prin vot un presedinte de sedintă;

j) duce la îndeplinire hotărârile luate de Consiliul de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă;

k) îndeplineste si alte atributii stabilite de consiliul de administratie în legătură cu obiectul de activitate al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă.

Art. 9. - (1) Conducerea operativă a activitătii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă se exercită de către directorul general executiv, care este înalt functionar public si este numit de presedinte.

(2) Ocuparea postului de director general executiv se face prin concurs, în conditiile legii.

(3) Directorul general executiv primeste, prin delegare, de la ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei, în conditiile legii, atributiile de ordonator de credite bugetare pentru bugetul asigurărilor pentru somaj.

(4) Atributiile directorului general executiv al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, ale directorilor executivi ai agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si ai centrelor regionale de formare profesională a adultilor se stabilesc prin regulamentele de organizare si functionare ale acestor institutii.

(5) Atributiile si sarcinile personalului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă vor fi stabilite prin fisa postului.

Art. 10. - În subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă functionează unitătile prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 11. - Agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt conduse de directorul executiv, sprijinit de un consiliu consultativ.

Art. 12. - (1) Pentru rezolvarea problemelor legate de activitatea agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, directorii executivi sunt sprijiniti de un consiliu consultativ, format din 15 membri, reprezentând autoritătile publice locale, organizatiile sindicale si asociatiile patronale.

(2) Numirea celor 15 membri ai consiliului consultativ se face, potrivit legii, astfel:

- 5 membri, reprezentând autoritatea publică locală, desemnati de prefectul judetului sau al municipiului Bucuresti;

- 5 membri numiti prin consens de organizatiile sindicale reprezentative la nivel national;

- 5 membri numiti prin consens de asociatiile patronale reprezentative la nivel national.

(3) Mandatul membrilor consiliului consultativ are durata de 4 ani. Acest mandat poate fi reînnoit sau poate înceta la cererea motivată a organizatiilor sau asociatiilor care i-au desemnat.

(4) În cazul în care locurile din consiliul consultativ devin vacante ca urmare a demisiei, revocării sau decesului, vor fi numiti noi membri până la încheierea mandatului initial, în termen de 30 de zile calendaristice.

Art. 13. - Atributiile consiliului consultativ al agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt următoarele:

A. consiliază directorul executiv în adoptarea deciziilor cu privire la:

a) măsurile de realizare a sarcinilor ce le revin potrivit programelor de ocupare a fortei de muncă si de formare profesională;

b) repartizarea între subunităti a sarcinilor din contractele-angajament si a indicatorilor de performantă;

B. analizează:

a) raportul de activitate anual;

b) situatia financiară anuală si executia bugetară;

C. face propuneri cu privire la:

a) programele de activitate ale subunitătilor;

b) proiectele programelor de ocupare a fortei de muncă si de formare profesională la nivelul judetului;

c) proiectul de buget;

d) înfiintarea si dezvoltarea punctelor de lucru.

Art. 14. - Consiliul consultativ se întruneste, de regulă, lunar sau la cererea directorului executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, ori a două treimi din numărul membrilor săi, ori de câte ori este necesar.

Art. 15. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul statut.

 

ANEXA Nr. 1

la statut

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCĂ

 

 

ANEXA Nr. 2

la statut

 

INSTITUTIILE

care functionează în subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

1. În subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă functionează:

a) agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

b) centrele regionale de formare profesională a adultilor.

2. Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă si institutiile subordonate acesteia functionează cu un număr de 3.670 de posturi finantate din bugetul asigurărilor pentru somaj, dintre care 170 de posturi în aparatul central si 3.500 în cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă judetene si a municipiului Bucuresti, respectiv al centrelor regionale de formare profesională a adultilor.

Numărul total de posturi include si cele 148 de posturi aferente activitătii de control, transferate la directiile de dialog, familie si asistentă socială judetene si a municipiului Bucuresti.

3. Repartizarea numărului de posturi pentru institutiile mentionate la pct. 1 se face prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă.