MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 490         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 8 iulie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

743. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii

 

750. - Hotărâre privind atributiile, organizarea si functionarea Departamentului pentru Analiză Institutională si Socială

 

755. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

757. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoză

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii

 

Având în vedere prevederile art. XVI alin. (1) lit. b) din titlul III al cărtii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei si ale Hotărârii Parlamentului nr. 16/2003 privind modificarea structurii si componentei Guvernului,

în temeiul prevederilor art. 107 din Constitutie, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor si al art. 17 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Ministerul Sănătătii este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 1-3, sectorul 1, înfiintat prin reorganizarea Ministerului Sănătătii si Familiei.

Art. 2. - (1) Ministerul Sănătătii aplică strategia si politica Guvernului în domeniul asigurării sănătătii populatiei si răspunde de realizarea reformei în sectorul sanitar.

(2) Ministerul Sănătătii organizează, coordonează, îndrumă activitătile pentru asigurarea sănătătii populatiei si actionează pentru prevenirea si combaterea practicilor care dăunează sănătătii.

(3) În exercitarea atributiilor sale Ministerul Sănătătii colaborează cu celelalte ministere, organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului, precum si cu alte autorităti ale administratiei publice centrale si locale si organisme interesate.

Art. 3. - (1) În realizarea obiectului său de activitate Ministerul Sănătătii îndeplineste următoarele atributii:

1. organizează, coordonează si controlează, după caz, activităti de: asistentă de sănătate publică, promovarea sănătătii si medicinei preventive, asistentă de urgentă, curativă, de recuperare medicală, asistentă medicală la domiciliu, care se acordă prin unitătile sanitare publice sau private, precum si asistentă de medicină legală si de medicină sportivă;

2. stabileste principalele obiective pe termen scurt, mediu si lung în domeniul sănătătii populatiei si al reformei în sectorul sanitar;

3. asigură supravegherea si controlul aplicării legislatiei de către institutiile si organismele care au responsabilităti în domeniul sănătătii publice, al asigurărilor sociale de sănătate si de către unitătile sanitare din sectorul privat de asistentă medicală, colaborând în acest scop cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmacistilor din România, Ordinul Asistentilor Medicali din România, autoritătile publice locale si cu alte institutii abilitate;

4. asigură realizarea programelor nationale de sănătate publică; aprobă si stabileste modul de finantare a acestora;

5. aprobă, prin ordin al ministrului sănătătii, normele tehnice în domeniul asistentei de sănătate publică;

6. aprobă, prin ordin al ministrului sănătătii, normele tehnice de organizare si functionare a unitătilor care asigură asistentă de sănătate publică;

7. elaborează norme privind organizarea si functionarea inspectiei sanitare de stat si împuterniceste personalul sanitar care efectuează inspectia sanitară de stat;

8. organizează acreditarea unitătilor sanitare din sistemul public si privat, care prestează servicii medicale pentru autoritătile din domeniul asistentei de sănătate publică; avizează Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei nationale de acreditare a spitalelor din sistemul public si privat;

9. organizează sistemul informational din domeniul asistentei de sănătate publică si modul de raportare a datelor de către unitătile sanitare, pentru evaluarea stării de sănătate a populatiei; analizează si evaluează periodic indicatorii stării de sănătate a populatiei si criteriile de performantă a unitătilor sanitare;

10. organizează sistemul informatic al activitătii de ocrotire a sănătătii populatiei;

11. prezintă rapoarte periodice pentru informarea Guvernului privind starea de sănătate a populatiei;

12. fundamentează necesarul de resurse financiare pentru asigurarea asistentei de sănătate a populatiei;

13. îndrumă si controlează modul de aplicare a normelor de igienă si sanitar-antiepidemice în mediul de viată al populatiei si la locul de muncă;

14. stabileste si urmăreste, împreună cu organele competente, folosirea energiei nucleare în scopuri medicale;

15. organizează, coordonează si controlează, după caz, activitatea unitătilor de ocrotire si asistentă medicală a mamei si copilului, asistentă medicală de urgentă si asistentă medicală la locul de muncă;

16. colaborează cu Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu Ministerul Administratiei si Internelor si cu consiliile judetene sau locale, după caz, în domeniul coordonării metodologice a activitătii institutiilor specializate care asigură servicii de asistentă medico-socială;

17. coordonează si controlează activitatea de asistentă medicală în statiunile balneare, climatice si balneoclimatice;

eliberează autorizatia de functionare din punct de vedere medico-balnear si al valorificării terapeutice a factorilor sanogeni, naturali, pentru unitătile medico-balneare si de recuperare;

18. avizează sau, după caz, elaborează si propune spre aprobare Guvernului Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, elaborat de Casa Natională de Asigurări de Sănătate cu consultarea asociatiilor profesionale din domeniu si a ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitară proprie;

19. elaborează anual împreună cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate, cu consultarea Colegiului Farmacistilor din România, lista medicamentelor de care beneficiază asiguratii cu sau fără contributie personală;

20. emite avize si autorizatii sanitare de functionare, abilitări si acorduri scrise pentru importul deseurilor si reziduurilor de orice natură, precum si al altor mărfuri periculoase pentru sănătatea populatiei si mediul înconjurător, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

21. aprobă tarife pentru actele pe care este abilitat să le elibereze în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

22. emite reglementări privind regimul substantelor stupefiante si toxice, precum si autorizatii pentru culturile de mac;

23. emite autorizatii de functionare si norme tehnice pentru organizarea si functionarea unitătilor farmaceutice publice si private, îndrumă si controlează activitatea în reteaua farmaceutică;

24. aprobă pretul produselor medicamentoase din tară si din import; emite reglementări privind termenii, conditiile, modul de calculare si de avizare a preturilor produselor medicamentoase si limitele de profit;

25. autorizează furnizorii de dispozitive medicale si asigură certificarea si inspectia aparaturii si echipamentelor medicale;

26. stabileste, creează si păstrează capacităti si rezerve de mobilizare în domeniul ocrotirii sănătătii;

27. constituie, pentru situatii speciale cu implicatii asupra sănătătii publice, rezerva de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide si alte materiale specifice si aprobă, prin ordin al ministrului sănătătii, normele metodologice de constituire, păstrare si utilizare a rezervei;

28. elaborează si organizează împreună cu Academia de Stiinte Medicale Bucuresti strategia activitătii de cercetare stiintifică medicală si asigură resursele materiale si financiare pentru buna functionare a acestei activităti;

29. elaborează sau, după caz, avizează proiecte de acte normative din domeniul său de activitate, armonizate cu reglementările Uniunii Europene; urmăreste si răspunde de aplicarea prevederilor specifice din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, si din Strategia natională de pregătire pentru aderarea României la Uniunea Europeană;

30. initiază, negociază si încheie, prin împuternicirea Guvernului, documente de cooperare internatională în domeniul ocrotirii sănătătii si reprezintă statul român în relatiile cu organismele internationale din domeniul sănătătii publice;

31. sprijină informarea si documentarea personalului sanitar în probleme de specialitate, precum si organizarea manifestărilor stiintifice;

32. aprobă, prin ordin al ministrului sănătătii, metodologia privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biochimistilor, biologilor si chimistilor, precum si a altui personal cu studii superioare din unitătile sanitare publice;

33. asigură, potrivit legii, numirea, transferarea, detasarea, promovarea, eliberarea si evidenta personalului propriu si emite norme privind personalul din unitătile subordonate;

34. aprobă, prin ordin al ministrului sănătătii, Nomenclatorul de specialităti medicale si farmaceutice si Normele cu privire la specialitătile medico-sanitare si paramedicale, supraspecializările si competentele pentru reteaua de asistentă medicală;

35. stabileste criteriile pentru angajarea si promovarea personalului de specialitate medico-sanitar din unitătile sanitare;

36. organizează, în conditiile legii, concursuri si examene pentru obtinerea specialitătii si promovarea în grade profesionale pentru medici, farmacisti, biologi, chimisti si biochimisti si pentru asistentii medicali din reteaua Ministerului Sănătătii si a ministerelor cu retea sanitară proprie;

37. organizează concursuri pentru ocuparea posturilor vacante de medici, farmacisti, chimisti, biologi si biochimisti din unitătile aflate în reteaua Ministerului Sănătătii;

38. stabileste anual numărul optim pe tară de medici rezidenti si specialisti;

39. elaborează strategiile si organizează activitatea privind formarea, pregătirea si perfectionarea profesională a personalului medico-sanitar, instruirea, evaluarea profesională si certificarea programelor de educatie medicală continuă; elaborează criterii pentru desfăsurarea activitătii de învătământ;

40. elaborează metodologia de colaborare între spitale si institutii de învătământ superior medical;

41. aprobă cuantumul taxelor pentru organizarea si realizarea activitătilor prevăzute la pct. 36 si 37, în conditiile legii;

42. aprobă structura organizatorică, normele de organizare si functionare, precum si procedurile de încadrare a personalului unitătilor publice din subordinea sa, în conditiile legii;

43. avizează structura organizatorică a unitătilor sanitare din subordinea ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie;

44. avizează înfiintarea sau desfiintarea unitătilor sanitare private, reorganizarea, modificarea structurii, sediului, precum si denumirea pentru acestea;

45. avizează functionarea si supraveghează activitatea tuturor formelor de prestare a serviciilor medicale private pe întreg teritoriul tării, conform dispozitiilor legale;

46. initiază hotărâri ale Guvernului pentru înfiintarea sau desfiintarea spitalelor publice;

47. aprobă reorganizarea, schimbarea sediului si denumirii unitătilor sanitare publice;

48. elaborează norme pentru asigurarea conditiilor de cazare, igienă, alimentatie si de prevenire a infectiilor nozocomiale pentru unitătile sanitare;

49. elaborează si supune spre aprobare Guvernului planul national de paturi;

50. elaborează normativele de personal care se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii, în conditiile legii;

51. înfiintează sau desfiintează, în conditiile legii, filiale ale institutelor din domeniul asistentei de sănătate publică de interes national sau local;

52. avizează si aprobă, după caz, proiectarea si realizarea investitiilor în domeniul sanitar în unitătile din subordinea sa;

53. avizează activitătile bazate pe libera initiativă în domeniul sanitar si farmaceutic si veghează asupra climatului de concurentă loială;

54. negociază, contractează în sistem direct si asigură plata din bugetul de stat pentru efectuarea de studii, activităti si lucrări aferente programelor/subprogramelor de sănătate de către institutii de cercetare-dezvoltare din coordonarea sa;

55. îndeplineste activităti de audit public intern în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

56. controlează aplicarea de către Casa Natională de Asigurări de Sănătate a politicilor si programelor în domeniul sanitar, elaborate de Ministerul Sănătătii;

57. aplică măsurile corespunzătoare în unitătile sanitare în situatiile în care se constată de către organele abilitate nerespectarea prevederilor legale;

58. elaborează norme metodologice pentru proiectarea bugetului de venituri si cheltuieli de către unitătile sanitare publice;

59. avizează bugetele de venituri si cheltuieli ale unitătilor de interes national finantate integral din venituri proprii;

60. exercită drepturile si obligatiile statului, ca actionar la societătile comerciale si companiile nationale din portofoliul său, până la finalizarea procesului de privatizare;

61. asigură aplicarea strategiei Guvernului privind realizarea procesului de restructurare si privatizare a societătilor comerciale si/sau companiilor nationale;

62. realizează controlul postprivatizare al îndeplinirii clauzelor din contractele de vânzare-cumpărare de actiuni;

63. colaborează cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului la fundamentarea politicilor si la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul privatizării si restructurării;

64. elaborează si promovează, cu respectarea cadrului specific, proceduri de vânzare de actiuni, de vânzare de active si alte proceduri ori instructiuni privind domeniul său de activitate;

65. elaborează elementele contractului de mandat ce se încheie cu agentii de privatizare în vederea vânzării participatiilor statului la societătile comerciale si/sau companiile nationale din portofoliul său;

66. aprobă modelul contractului de administrare a unitătilor sanitare, pe bază de indicatori de performantă;

67. îndeplineste orice alte atributii care decurg din dispozitiile legale aplicabile institutiilor publice implicate în procesul de privatizare sau în legătură cu exercitarea calitătii de actionar a statului la societătile si/sau companiile nationale aflate în portofoliul său;

68. editează publicatii de specialitate si de informare specifice.

(2) Ministerul Sănătătii îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative în domeniul său de activitate.

Art. 4. - (1) Ministerul Sănătătii este condus de un ministru ajutat de 4 secretari de stat.

(2) Ministrul sănătătii conduce întreaga activitate a ministerului si îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităti si organizatii, precum si cu persoane fizice sau juridice din tară ori din străinătate.

(3) În absenta ministrului sănătătii, conducerea Ministerului Sănătătii se exercită de către unul dintre secretarii de stat, desemnat prin ordin al ministrului.

(4) Atributiile si sarcinile secretarilor de stat, ale secretarului general si ale secretarului general adjunct se stabilesc prin ordin al ministrului sănătătii. Secretarul general si secretarul general adjunct sunt înalti functionari publici si sunt numiti în functie potrivit legii. Secretarul general asigură legătura operativă dintre ministere si conducătorii tuturor compartimentelor din minister si unitătile subordonate.

(5) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii.

(6) Structura organizatorică a Ministerului Sănătătii este prevăzută în anexa nr. 1.

(7) În exercitarea atributiilor sale ministrul sănătătii emite ordine, norme si instructiuni.

Art. 5. - (1) În cadrul structurii organizatorice prevăzute în anexa nr. 1, prin ordin al ministrului sănătătii se pot organiza servicii, birouri sau colective temporare, stabilindu-se numărul posturilor de conducere, în conditiile legii.

(2) Numărul maxim de posturi este de 225, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.

Art. 6. - (1) Unitătile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătătii sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Structura organizatorică a unitătilor subordonate Ministerului Sănătătii se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii.

(3) Criteriile de constituire a compartimentelor si de elaborare a statelor de functii pentru unitătile publice subordonate, precum si atributiile si regulamentul de organizare si functionare ale acestora se aprobă de ministrul sănătătii.

Art. 7. - (1) Pentru realizarea obiectivelor sale Ministerul Sănătătii poate constitui, de asemenea, comisii de specialitate prin ordin al ministrului.

(2) Pentru realizarea obiectivelor sale Ministerul Sănătătii poate constitui un consiliu de experti sau comisii de specialitate în domeniul sanitar, precum si colective de lucru formate din specialisti, pe perioade determinate, pentru elaborarea unor proiecte specifice.

Art. 8. - (1) Ministerul Sănătătii are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme cu un consum lunar de carburanti, stabilite potrivit normelor legale în vigoare.

(2) Pentru îndeplinirea unor activităti specifice Ministerul Sănătătii are în dotare un parc de autoturisme potrivit anexei nr. 3.

Art. 9. - (1) Ministerul Sănătătii va prelua centrele de medicină preventivă din subordinea fostului Minister al Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, prin organizarea în subordine a Directiei de sănătate publică pentru transporturi.

(2) Încadrarea personalului preluat de la centrele de medicină preventivă în structura organizatorică si pe numărul de posturi al Directiei de sănătate publică pentru transporturi se va realiza în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 10. - (1) Directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt servicii publice descentralizate, cu personalitate juridică, ale Ministerului Sănătătii, în subordinea cărora functionează alte unităti cu sau fără personalitate juridică, conform prevederilor legale.

(2) Regulamentul de organizare si functionare, precum si organigrama directiilor de sănătate publică se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii.

Art. 11. - Activitatea de inspectie sanitară din cadrul Ministerului Sănătătii este coordonată de ministrul delegat pentru coordonarea autoritătilor de control.

Art. 12. - Personalul rezultat în urma reorganizării Ministerului Sănătătii si Familiei se preia si se numeste pe functii la Ministerul Sănătătii, cu respectarea conditiilor de pregătire în specialitate.

Art. 13. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare, cu exceptia prevederilor art. II din Hotărârea Guvernului nr. 537/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 6 iunie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Mircea Beuran

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 743.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI SĂNĂTĂTII

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând unitătile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătătii

 

A. Unităti aflate în subordinea Ministerului Sănătătii

I. Unităti finantate integral de la bugetul de stat:

1. Directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, servicii publice descentralizate*)

2. Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

3. Institutul de Sănătate Publică “Prof. dr. Iuliu Moldovan” Cluj-Napoca

4. Institutul de Sănătate Publică Iasi

5. Institutul de Sănătate Publică “Prof. dr. Leonida Georgescu” Timisoara

6. Centrul de Sănătate Publică Târgu Mures

7. Centrul de Sănătate Publică Sibiu

8. Institutul National de Medicină Sportivă Bucuresti

9. Institutul National de Hematologie Transfuzională “Prof. dr. C. T. Nicolau” Bucuresti

10. Centrul de Statistică Sanitară si Documentare Medicală Bucuresti

11. Academia de Stiinte Medicale Bucuresti

12. Oficiul Central de Stocare si Rezervă pentru Situatii Speciale Bucuresti

13. Directia de sănătate publică pentru transporturi Numărul maxim de posturi la unitătile prevăzute la pct. 1 este de 5.983, din care:

- inspectia sanitară de stat 656

- supravegherea stării de sănătate, programe de medicină preventivă si laboratoare 3.198

- structuri functionale (strategie, management audit, resurse umane, normare, salarizare, legislatie, contencios, statistică, financiar-contabilitate, avize si autorizatii sanitare etc.) 2.072

- Sanatoriul de Boli Profesionale Avrig 29

- Spitalul Tichilesti (leprozerie) 28

Numărul maxim de posturi la unitătile prevăzute la pct. 2-11 este de 2.034.

Numărul maxim de posturi la unitatea prevăzută la pct. 12 este de 136.

Numărul maxim de posturi la unitatea prevăzută la pct. 13 este de 264.

 

NOTĂ:

Încadrarea în numărul maxim de posturi se realizează în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu exceptia Directiei de sănătate publică pentru transporturi, căreia i se aplică prevederile art. 9 din hotărâre. Din numărul de posturi care se reduce ca urmare a aplicării prezentei hotărâri, 8 posturi se preiau de către Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si 3 posturi, de către Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

 

II. Unităti finantate integral din venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate:

1. Institutul Oncologic “Prof. dr. Alexandru Trestioreanu” Bucuresti

2. Institutul Oncologic “Prof. dr. I. Chiricută” Cluj-Napoca

3. Institutul National de Gerontologie si Geriatrie “Ana Aslan” Bucuresti

4. Institutul de Pneumoftiziologie “Prof. dr. Marius Nasta” Bucuresti

5. Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului “Prof. dr. Alfred Rusescu” Bucuresti

6. Institutul National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie Bucuresti

7. Institutul de Endocrinologie “C.I. Parhon” Bucuresti

8. Institutul de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice “Prof. dr. N. Paulescu” Bucuresti

9. Institutul de Boli Cerebrovasculare “Prof. Dr. Vlad Voiculescu” Bucuresti

10. Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. dr. C.C. Iliescu” Bucuresti

11. Institutul Inimii “Prof. dr. Nicolae Stăncioiu” Cluj-Napoca

12. Institutul de Boli Infectioase “Prof. dr. Matei Bals” Bucuresti

13. Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functională O.R.L. “Prof. dr. Dorin Hociotă” Bucuresti

14. Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara

15. Institutul Clinic Fundeni Bucuresti

16. Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca

17. Institutul de Boli Cardiovasculare si Transplant Târgu Mures

18. Institutul de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi

19. Centrul de Cardiologie Iasi

20. Centrul de Cardiologie Craiova

21. Centrul National de Acupunctură si Homeopatie Bucuresti

22. Centrul de Patologie Neuromusculară “Dr. Radu Horia” Vâlcele

23. Centrul de Evaluare si Recuparare pentru Copii si Adolescenti “Cristian Serban” Buzias

24. Statia Centrală de Salvare Bucuresti

25. Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie Dezna

26. Spitalul de Recuperare Borsa

27. Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix

28. Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Stei

29. Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Săpoca

30. Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Poiana Mare

31. Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Zam

32. Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Pădureni-Grajduri

33. Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Gătaia

34. Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Jebel

35. Spitalul Clinic de Psihiatrie “Socola” Iasi

36. Spitalul de Cardiologie Covasna

37. Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică si Balneologie Eforie-Nord

38. Sanatoriul Balnear Techirghiol

39. Sanatoriul Balnear Mangalia

40. Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Busteni

41. Sanatoriul de Nevroze Predeal

42. Sanatoriul Balnear Slănic Moldova

Numărul maxim de posturi la unitătile prevăzute la pct. 1-42 este de 14.938.

 

NOTĂ:

În structura unitătilor subordonate Ministerului Sănătătii functionează ambulatorii de specialitate cu un număr maxim de posturi de 744.

Unitătile sanitare pot primi sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în conditiile legii.

 

III. Unităti finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat:

1. Institutul National de Medicină Legală “Mina Minovici” Bucuresti

2. Institutul de Medicină Legală Iasi

3. Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca

4. Institutul de Medicină Legală Timisoara

5. Institutul de Medicină Legală Craiova

6. Institutul de Medicină Legală Târgu Mures

Numărul maxim de posturi la unitătile prevăzute la pct. 1-6 este de 380.

 

IV. Unităti finantate integral din venituri proprii:

1. Agentia Natională a Medicamentului Bucuresti

2. Statia de Verificare si Întretinere a Aparaturii Medicale Bucuresti

3. Centrul National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali

Numărul maxim de posturi la unitătile prevăzute la pct. 1-3 este de 840.

B. Unităti aflate sub autoritatea Ministerului Sănătătii:

1. Compania Natională “Unifarm” - S.A. Bucuresti

2. Societatea Comercială “Antibiotice” - S.A. Iasi

3. Societatea Comercială “Sanevit” - S.A. Arad

C. Unităti aflate în coordonarea Ministerului Sănătătii:

1. Casa Natională de Asigurări de Sănătate

2. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale “Victor Babes” Bucuresti

3. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie “Cantacuzino” Bucuresti 4. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti.

 

ANEXA Nr. 3

 

PARCUL AUTO

al Ministerului Sănătătii pentru activităti specifice

 

Nr. crt.

Activitatea specifică

Numărul de autoturisme

Consumul maxim de carburant pe lună (litri)

1.

Programul comunitar de sănătate publică

1

300

2.

Programul de prevenire si control al bolilor netransmisibile

1

300

3.

Programul de sănătate a mamei si copilului

1

300

4.

Programul de reformă, politici de sănătate si administratie sanitară

1

300

5.

Activitatea de inspectie sanitară de stat

1

300

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind atributiile, organizarea si functionarea Departamentului pentru Analiză Institutională si Socială

 

Având în vedere prevederile art. XVI alin. (1) lit. b) din titlul III al cărtii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei,

în temeiul art. 107 din Constitutia României, al art. 23 alin. (4) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, si al art. 2 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Departamentul pentru Analiză Institutională si Socială este organizat si functionează ca structură fără personalitate juridică, în aparatul de lucru al Guvernului subordonat primului-ministru.

Art. 2. - (1) Departamentul pentru Analiză Institutională si Socială are următoarele atributii principale:

1. participă la evaluarea politicilor publice si a impactului social al acestora; asigură cadrul de dialog privind procesul de reformă, în sensul cresterii participării si comunicării sociale si politice prin initierea si coordonarea de ateliere de lucru si seminarii, cu participarea reprezentantilor acelor organizatii interne si internationale (fundatii, asociatii etc.) interesate în dezvoltarea si consolidarea politicilor publice, în ideea parteneriatului activ între societate si Guvern;

2. participă la relationarea comisiilor si grupurilor interministeriale;

3. realizează prognoze sociale si politice; analizează si elaborează studii pe marginea documentelor pregătite la nivelul institutiilor Guvernului;

4. analizează si/sau participă la elaborarea unor evaluări sau propuneri de actiuni de politică internă cu impact asupra unor grupuri si categorii sociale;

5. initiază si actualizează, în colaborare cu ministerele de resort, baze de date cu programele regionale, subregionale si locale conexe domeniului politicilor publice; informează cu privire la segmentele sociale de interes;

6. centralizează si analizează datele oferite de procesul electoral, statistici, alte materiale documentare, pentru identificarea problemelor si tendintelor mediului social-politic intern;

7. participă la asigurarea comunicării cu mediul politic si analizează comunicarea cu societatea; realizează sinteze, documentare, analize si informări pe teme de interes, în functie de solicitările apărute;

8. analizează relationarea Guvernului cu mediul politic (analiza pozitiilor si declaratiilor si a dinamicii tendintelor politice ale actorilor politici relevanti); inventariază si stochează în baze de date solicitări, apeluri, probleme formulate atât de partidele politice (parlamentare si neparlamentare), cât si de structurile neguvernamentale cu influentă politică (grupuri de presiune, grupuri de influentă etc.);

9. monitorizează stirile de presă si propune măsuri pentru contracararea informatiilor neveridice;

10. asigură dialogul primului-ministru cu lumea asociativă si promovează strategia Guvernului în domeniul parteneriatului cu organizatiile neguvernamentale; asistă si participă la procesul de relationare a Guvernului cu mediul asociativ;

11. asistă organismele abilitate în asigurarea implicării societătii civile în procesul consultativ privind elaborarea politicilor publice sectoriale;

12. coordonează activitatea functionarilor din ministere (reteaua centrală) cu atributii în promovarea parteneriatului cu organizatiile neguvernamentale sectoriale; coordonează si asigură consultanta retelei nationale (prefecturi, consilii judetene) de relatii cu organizatiile neguvernamentale;

13. analizează si prelucrează informatiile primite de la organizatiile neguvernamentale;

14. asigură participarea reprezentantilor săi la derularea, în colaborare cu ministerele de resort, a programelor de asistentă tehnică internatională consacrate dezvoltării parteneriatului administratie-organizatii neguvernamentale si elaborarea de documentatii, proiecte si analize comparative si rapoarte în domeniu;

15. acordă asistentă în asigurarea dialogului primuluiministru cu mass-media, a transparentei actului decizional si a mentinerii unor bune relatii între institutii si societate; participă la asigurarea fluxului comunicational din domeniul tehnologiei informatiilor dintre primul-ministru si Guvern, pe de o parte, si structurile guvernamentale din teritoriu (prefecturi, consilii judetene), alte institutii publice si organizatii neguvernamentale, pe de altă parte;

16. realizează si difuzează în interiorul Guvernului informări despre actiunile primului-ministru;

17. transmite pe suport electronic agentiilor de presă, presei centrale si locale, ambasadelor, informatii referitoare la activitatea primului-ministru;

18. realizează zilnic sinteze documentare (în flux orar), analize si informări pe teme de interes; monitorizează presa scrisă si cea audiovizuală (inclusiv prin reproducerea pe suport electronic a înregistrărilor audio-video) în legătură cu activitatea Guvernului;

19. participă si organizează evenimente la initiativa primului-ministru (conferinte, vizite, colocvii, mese rotunde, dezbateri, simpozioane si alte actiuni de acest gen);

20. participă la productia de materiale destinate informării exacte si rapide a mass-media (copii, brosuri, programe, luări de pozitie etc.);

21. realizează, întretine si actualizează, din punct de vedere al tehnologiei informatiei, site-ul oficial al Guvernului (inclusiv prin prezentarea subiectelor de larg interes în unadouă limbi de circulatie internatională), pe baza datelor si informatiilor furnizate de ministere si de celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;

22. răspunde de elaborarea si de implementarea politicilor si strategiilor de informatizare în domeniul de activitate al institutiei, în conformitate cu strategia natională de informatizare, în colaborare cu Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei;

23. propune si avizează efectuarea achizitiilor publice de echipamente, servicii si produse informatice pentru aparatul de lucru al Guvernului, prin definirea necesitătilor aplicatiilor informatice, a cerintelor pentru acestea si prin formularea caietelor de sarcini pentru achizitiile publice în domeniul serviciilor de tehnologie a informatiei si comunicatiei;

24. defineste si realizează metodologia de acces si de asigurare a securizării informatiilor în sistemul informatic al institutiei; răspunde de gestionarea si de întretinerea sistemului informatic al institutiei, reactualizând permanent evidenta echipamentelor, a software si a serviciilor din sistemul informatic;

25. identifică circuitul de documente în vederea dezvoltării de aplicatii si institutionalizării circuitului informatic al documentelor; creează si dezvoltă din punct de vedere al tehnologiei informatiei reteaua Intranet cu institutiile si autoritătile publice centrale si locale.

(2) Departamentul pentru Analiză Institutională si Socială îndeplineste orice alte atributii specifice prevăzute în alte acte normative sau stabilite prin decizie a primului-ministru.

Art. 3. - (1) Departamentul pentru Analiză Institutională si Socială este condus de un secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.

(2) Atributiile secretarului de stat se stabilesc prin decizie a primului-ministru.

(3) În exercitarea atributiilor care îi revin, secretarul de stat emite ordine cu caracter individual.

(4) Secretarul de stat asigură coordonarea activitătii Redactiei Publicatiilor pentru Străinătate, institutie publică, finantată din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 4. - (1) Structura organizatorică a Departamentului pentru Analiză Institutională si Socială este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În structura Departamentului pentru Analiză Institutională si Socială functionează directii.

(3) Atributiile si sarcinile compartimentelor din cadrul Departamentului pentru Analiză Institutională si Socială se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al secretarului de stat.

(4) Atributiile, sarcinile si răspunderile individuale ale personalului Departamentului pentru Analiză Institutională si Socială se stabilesc prin fisa postului, care se întocmeste pe baza regulamentului de organizare si functionare.

(5) Regulamentul de organizare si functionare a Departamentului pentru Analiză Institutională si Socială va fi adoptat în termen de cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Numărul maxim de posturi al Departamentului pentru Analiză Institutională si Socială se stabileste prin decizie a primului-ministru si se asigură în cadrul numărului maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului.

Art. 6. - Resursele financiare necesare în vederea functionării Departamentului pentru Analiză Institutională si Socială se cuprind în bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 7. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 25/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Analiză Institutională si Socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 22 ianuarie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Departamentul pentru Analiză

Institutională si Socială,

Dorina Mihăilescu,

secretar de stat

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 750.

 

ANEXĂ

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Departamentului pentru Analiză Institutională si Socială

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

Având în vedere prevederile art. XVI alin. (1) lit. b) din titlul III al cărtii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind  unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România, aprobată si modificată prin Legea nr. 261/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 29 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 17 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, denumită în continuare Autoritatea, se organizează si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului si în coordonarea primului-ministru.

(2) Autoritatea are sediul în municipiul Bucuresti, str. George Clemenceau nr. 5, sectorul 1.

(3) Finantarea Autoritătii se realizează prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 2. - (1) Autoritatea coordonează si realizează strategia si politica Guvernului în domeniul protectiei consumatorilor, actionează pentru prevenirea si combaterea practicilor care dăunează vietii, sănătătii, securitătii si intereselor economice ale consumatorilor.

(2) Autoritatea asigură armonizarea cadrului legislativ national cu reglementările din Uniunea Europeană în domeniul protectiei consumatorilor.

(3) Autoritatea desfăsoară activitatea de informare si educare a cetătenilor privind drepturile pe care le au în calitate de consumatori.

(4) Autoritatea evaluează efectele pe piată ale sistemelor de supraveghere a produselor si serviciilor destinate consumatorilor.

(5) Autoritatea efectuează activităti de analiză si marcare a metalelor pretioase si aliajelor lor si de expertizare a acestora si a pietrelor pretioase.

(6) Autoritatea autorizează persoanele fizice si juridice, în conditiile legii, să efectueze operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase.

(7) Autoritatea este autoritatea desemnată pentru aplicarea Programului de atestare a procesului Kimberley. Art. 3. - (1) Autoritatea are următoarele atributii principale:

1. participă, împreună cu alte organe ale administratiei publice centrale si locale de specialitate cu atributii în domeniu si cu organismele neguvernamentale ale consumatorilor, la elaborarea strategiei în domeniul protectiei consumatorilor, asigurând corelarea acesteia cu cea existentă în Uniunea Europeană;

2. propune Guvernului spre adoptare si avizează proiecte de acte normative în domeniul protectiei consumatorilor cu privire la fabricarea, ambalarea, etichetarea, conservarea, depozitarea, transportul, importul si comercializarea produselor, precum si cu privire la prestarea serviciilor, astfel încât acestea să nu pună în pericol viata, sănătatea sau securitatea consumatorilor ori să afecteze drepturile si interesele lor legitime;

3. elaborează, împreună cu alte organe de specialitate ale administratiei publice, proceduri privind obiectivele, conditiile si modul de colaborare în desfăsurarea activitătii de protectie a consumatorilor;

4. participă la realizarea programelor interne si internationale în domeniul protectiei consumatorilor, colaborând cu organizatii si institutii din tară si din străinătate, conform competentelor ce îi revin potrivit dispozitiilor legale în vigoare;

5. efectuează analize si încercări în laboratoarele acreditate conform legii sau în laboratoare proprii ori agreate;

6. efectuează sau finantează studii si teste comparative cu privire la calitatea produselor si serviciilor destinate consumatorilor, pe care le aduce la cunostintă publicului;

7. desfăsoară activităti de informare, consiliere si educare a consumatorilor; editează publicatii de specialitate în domeniul protectiei consumatorilor;

8. sprijină asociatiile de consumatori în vederea atingerii obiectivelor prevăzute de lege;

9. sprijină asociatiile de consumatori în actiunea de înfiintare si functionare a centrelor de consultantă, informare si educare a consumatorilor;

10. informează permanent consumatorii asupra produselor si serviciilor care prezintă riscuri pentru sănătatea si securitatea lor sau care le pot afecta interesele economice;

11. prezintă informări periodice Guvernului si organelor administratiei publice centrale interesate, referitoare la activitatea proprie privind respectarea drepturilor si intereselor consumatorilor;

12. controlează respectarea dispozitiilor legale privind protectia consumatorilor, referitoare la securitatea produselor si serviciilor, precum si la apărarea drepturilor legitime ale consumatorilor, prin efectuarea de controale pe piată la producători, importatori, distribuitori, vânzători, prestatori de servicii si în unitătile vamale, având acces la locurile în care se produc, se depozitează ori se comercializează produsele sau în care se prestează serviciile, precum si la documentele referitoare la acestea;

13. constată contraventii si dispune măsuri de limitare a consecintelor producerii, prestării, importului, comercializării sau oferirii gratuite a unor produse si servicii care nu respectă dispozitiile legale din domeniile de activitate ale Autoritătii, prin aplicarea sanctiunilor contraventionale principale si complementare prevăzute de lege, sesizează organele de urmărire penală ori de câte ori constată încălcări ale legii penale;

14. solicită organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizatiei de functionare, a licentei de fabricatie ori a certificatului de clasificare, în conditiile legii;

15. coordonează schimbul rapid de informatii cu institutiile si organele competente, nationale si internationale, privind produsele si serviciile care reprezintă risc pentru sănătatea si securitatea consumatorilor;

16. controlează dacă mijloacele de măsurare folosite pe piată sunt însotite de documentele prevăzute de lege care atestă verificarea acestora din punct de vedere metrologic;

17. sesizează factorii de decizie si operatorii implicati în sistemul de certificare a calitătii produselor si serviciilor, în baza constatărilor proprii si a informatiilor primite de la organismele neguvernamentale si de la consumatori, cu privire la neconformitătile produselor si serviciilor destinate consumului populatiei în raport cu documentele de certificare si propune îmbunătătirea sau elaborarea de reglementări în domeniu;

18. primeste si rezolvă sau, după caz, transmite spre solutionare celor în drept, potrivit competentelor, sesizările asociatiilor pentru protectia consumatorilor, precum si sesizările persoanelor fizice sau juridice cu privire la încălcarea drepturilor consumatorilor, în conditiile legii;

19. desfăsoară activităti de pregătire a specialistilor în domeniul protectiei consumatorilor;

20. acordă consultantă de specialitate în domeniul protectiei consumatorilor pentru persoane juridice;

21. stabileste si percepe taxe si tarife pentru efectuarea de analize, încercări, expertizări, certificări de laborator, autorizări, consultantă, cursuri de pregătire, specializare sau perfectionare, alte servicii prestate în conditiile legii;

22. fundamentează si propune în proiectul de buget resursele financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniul său de competentă;

23. urmăreste, potrivit legii, legalitatea publicitătii pentru produsele si serviciile destinate consumatorilor;

24. autorizează operatiunile cu metale pretioase, aliajele acestora si pietre pretioase;

25. stabileste si aprobă mărcile utilizate de producătorii interni, importatori sau, după caz, de comercianti, pe bază de tarife proprii, precum si marca proprie de certificare;

26. efectuează expertize ale metalelor pretioase si pietrelor pretioase în conditiile legii.

(2) Autoritatea îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.

Art. 4. - (1) Autoritatea este condusă de un secretar de stat care are calitatea de presedinte, ajutat de un subsecretar de stat care are calitatea de vicepresedinte, numiti prin decizie a primului-ministru.

(2) Presedintele Autoritătii este ordonator secundar de credite.

(3) Presedintele Autoritătii conduce întreaga activitate a acesteia si o reprezintă în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu celelalte autorităti ale administratiei publice centrale si locale, cu institutii nationale si internationale si cu persoane juridice si fizice române si străine. Presedintele participă ca invitat la sedintele Guvernului în care se dezbat probleme din domeniul protectiei consumatorilor.

(4) În exercitarea atributiilor sale presedintele Autoritătii emite ordine si instructiuni. Ordinele si instructiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conditiile legii.

(5) Vicepresedintele îndeplineste atributiile si însărcinările care îi sunt delegate de presedinte prin ordin.

Art. 5. - (1) Structura organizatorică a Autoritătii este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui, se pot organiza si alte servicii, precum si birouri si colective temporare.

(2) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al Autoritătii se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acesteia, care se aprobă prin ordin al presedintelui.

(3) Numărul maxim de posturi în aparatul central al Autoritătii este de 76, exclusiv demnitarii si posturile aferente activitătilor finantate integral din venituri proprii.

(4) Autoritatea are un secretar general, înalt functionar public, numit în conditiile legii, care îndeplineste atributiile stabilite prin regulamentul de organizare si functionare, precum si orice alte atributii încredintate de presedinte.

(5) În cazul în care presedintele nu îsi poate exercita atributiile curente, acestea sunt îndeplinite de vicepresedinte.

Art. 6. - (1) În subordinea Autoritătii functionează, ca unităti cu personalitate juridică, oficiile judetene pentru protectia consumatorilor, Oficiul pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti si Centrul National pentru Încercarea si Expertizarea Produselor “Larex” Bucuresti, prevăzute în anexa nr. 2.

(2) În structura Oficiului pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti functionează Laboratorul pentru analiza calitătii vinurilor si băuturilor alcoolice.

(3) Numărul maxim de posturi pentru oficiile judetene pentru protectia consumatorilor, respectiv al municipiului Bucuresti, este de 684.

(4) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru unitătile subordonate, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritătii.

Art. 7. - În exercitarea atributiilor ce îi revin Autoritatea colaborează cu ministerele, cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale si cu organismele neguvernamentale.

Art. 8. - (1) Autoritatea are în dotare 5 autoturisme, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Oficiile judetene pentru protectia consumatorilor, respectiv al municipiului Bucuresti, pot detine în dotare pentru desfăsurarea activitătilor specifice un număr total de 84 de autoturisme, cu un consum normat lunar de 360 litri/autoturism.

(3) Directia pentru metale pretioase si pietre pretioase poate avea în dotare 3 autoturisme si o autospecială blindată pentru transportul de valori, cu un consum normat lunar de 360 litri/autoturism. Acestea pot fi achizitionate din surse extrabugetare, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 633/2003 privind înfiintarea pe lângă Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor a unei activităti finantate integral din venituri proprii.

Art. 9. - În exercitarea atributiilor de serviciu personalul împuternicit al Autoritătii are dreptul să aplice sigilii sau semne distinctive cu valoare de sigiliu, în conditiile legii.

Art. 10. - Personalul Autoritătii împuternicit să efectueze controale si verificări răspunde de păstrarea secretului profesional în legătură cu aspectele tehnologice, economice si comerciale de care ia cunostintă în exercitarea atributiilor de serviciu.

Art. 11. - Contravaloarea mărfurilor si a esantioanelor prelevate în cadrul actiunilor de control efectuate potrivit dispozitiilor prezentei hotărâri, precum si a cheltuielilor ocazionate de încercarea si verificarea produselor în laboratoare se suportă de Autoritate, dacă în urma controlului nu se constată vinovătia agentului economic. În caz contrar cheltuielile se suportă de agentul economic.

Art. 12. - (1) Sumele necesare în vederea functionării Autoritătii se asigură de la bugetul de stat, cu exceptia sumelor provenite din activitătile finantate integral din venituri proprii.

(2) În scopul realizării rolului si atributiilor ce îi revin, Autoritatea poate beneficia de consultantă si asistentă din tară sau din străinătate, precum si de programe de formare si perfectionare a pregătirii personalului său, în limita fondurilor bugetare acordate sau a altor surse atrase din tară sau străinătate, potrivit legii.

Art. 13. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 18 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor

Rovana Plumb,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 755.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

ANEXA Nr. 2

 

UNITĂTILE CU PERSONALITATE JURIDICĂ

care functionează în subordinea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

I. Unităti finantate de la bugetul de stat

Oficiile judetene pentru protectia consumatorilor si Oficiul pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti

Numărul maxim de posturi = 684

Oficiile judetene pentru protectia consumatorilor, respectiv al municipiului Bucuresti, pot avea filiale fără personalitate juridică, înfiintate prin ordin al presedintelui, în cadrul numărului maxim de posturi aprobat.

II. Unităti finantate din venituri proprii

Centrul National pentru Încercarea si Expertizarea Produselor “Larex” Bucuresti

Organizarea si functionarea Centrului National pentru Încercarea si Expertizarea Produselor “Larex” Bucuresti sunt reglementate prin hotărâre a Guvernului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoză

 

Având în vedere prevederile art. XVI din titlul III al cărtii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei,

în temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a altor institutii,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Comisia Natională de Prognoză, organ de specialitate al administratiei publice centrale în subordinea Guvernului si coordonarea primului-ministru, aplică strategia si Programul Guvernului în vederea promovării politicilor de dezvoltare economică, fundamentează si elaborează studii si prognoze pe termen scurt, mediu si lung privind evolutia economiei românesti în ansamblu si a sectoarelor acesteia.

(2) Comisia Natională de Prognoză, denumită în continuare CNP, este institutie de sinteză macroeconomică si are personalitate juridică.

(3) CNP are sediul în municipiul Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, sectorul 1.

Art. 2. - Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate CNP îndeplineste următoarele functii:

a) de strategie, prin care se asigură elaborarea programelor de dezvoltare economică si socială pe termen scurt, mediu si lung, a prognozelor si studiilor privind echilibrul macroeconomic, sectorial si regional;

b) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului, reprezentarea pe plan intern si extern în domeniul său de activitate;

c) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea si controlul aplicării reglementărilor din domeniul său de activitate;

d) de administrare, prin care se asigură administrarea si gestionarea eficientă a bunurilor din patrimoniul său, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 3. - (1) CNP are următoarele atributii principale:

a) elaborează prognoze privind dezvoltarea economico-socială a României pe termen scurt, mediu si lung, în corelare cu prevederile Programului de guvernare, ale strategiilor nationale, sectoriale si regionale, precum si pe baza tendintelor din economia natională si cea mondială;

b) monitorizează programul si planul de actiuni guvernamentale si face propuneri de solutii pentru încadrarea în termenele stabilite, în cazul aparitiei tendintei de nerealizare sau în situatii de criză;

c) elaborează, în colaborare cu institutiile de profil, Programul economic de preaderare, care contine principalele obiective de politică economică, în vederea îndeplinirii criteriilor economice de aderare;

d) coordonează sau participă la elaborarea de strategii si programe nationale de dezvoltare pe termen mediu si lung;

e) participă cu prognoze macroeconomice pe termen lung la fundamentarea strategiilor de dezvoltare durabilă;

f) asigură corelarea strategiilor si programelor nationale de dezvoltare si formulează propuneri de armonizare, adaptare, precum si de etapizare a măsurilor de politică economică;

g) evaluează efectele principalelor măsuri de politică economică asupra cresterii economice prin prisma obiectivelor prevăzute în programele nationale si regionale de dezvoltare;

h) participă la elaborarea instrumentelor de monitorizare a angajamentelor asumate în vederea pregătirii României pentru aderare la Uniunea Europeană;

i) gestionează si implementează programe de asistentă PHARE destinate dezvoltării capacitătii de formulare a politicilor economice, pentru elaborarea Programului economic de preaderare, precum si în vederea perfectionării activitătii de previziune;

j) elaborează si actualizează periodic, împreună cu ordonatorii de credite, Planul de programe si mari obiective de investitii de importantă natională, în scopul aprobării si cuprinderii, după caz, în bugetele multianuale;

k) propune, conform Legii nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ în economie, completarea listei de echipamente, utilaje etc. exceptate de la plata taxelor vamale; înregistrează si

urmăreste respectarea prevederilor acesteia de către investitorii care au beneficiat de aceste facilităti;

l) evaluează si certifică programele de restructurare propuse de societătile comerciale aflate pe lista RICOP, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 312/2001;

m) monitorizează si analizează periodic efectele măsurilor de restructurare specificate în planurile întocmite de societăti si influenta lor asupra evolutiei ulterioare a acestora;

n) elaborează si utilizează modele economico-matematice pentru proiectia formării si utilizării produsului intern brut, determină eficienta utilizării factorilor de productie la nivel macroeconomic;

o) elaborează prognoze referitoare la echilibrul pietei fortei de muncă; întocmeste studii si analize privind unele activităti cu profil social si de protectie socială;

p) analizează conjunctura economică pe plan mondial si implicatiile previzibile ale acesteia asupra exportului, importului si dezvoltării economice a României;

q) analizează conjunctura economică pe plan intern si estimează evolutia pe termen scurt a sectorului industrial, pe baza anchetelor proprii de conjunctură, desfăsurate în profil regional;

r) elaborează prognoze privind echilibrul valutar si relatiile economice externe, precum si impactul acestora asupra economiei reale;

s) analizează efectele politicilor financiare, monetare, valutare si bugetare asupra economiei reale;

t) analizează si prognozează evolutia si efectele procesului inflationist asupra echilibrelor la nivel macroeconomic;

u) participă la elaborarea de prognoze si studii privind dezvoltarea principalelor ramuri în cadrul industriei, corelate cu posibilitătile de utilizare a potentialului productiv existent, tinând cont de resursele estimate si de programele de restructurare si retehnologizare;

v) elaborează analize si prognoze pe termen scurt, mediu si lung referitoare la echilibrele între nivelul estimat al resurselor si necesarul total de energie, tinând cont de evolutia previzibilă a acestora, realizările din perioadele anterioare referitoare la structura si nivelurile productiilor, precum si de posibilitătile valutare de acoperire a importurilor;

w) estimează evolutia principalilor indicatori din balantele energetice, inclusiv consumurile pentru toate activitătile si ramurile economice, corelat cu strategia de dezvoltare economică si strategia din sectorul energetic;

x) elaborează studii si prognoze pe termen scurt, mediu si lung pentru următorii indicatori macroeconomici: export FOB, import CIF, import FOB, balantă comercială, contul curent al balantei de plăti externe, contul de capital al balantei de plăti externe, datoria externă;

y) efectuează studii si analize privind perspectivele economiei mondiale, evidentiind principalele tendinte si posibilele lor efecte asupra evolutiei economiei românesti.

(2) CNP îndeplineste si alte atributii stabilite prin alte acte normative pentru domeniul său de activitate, precum si atributiile conferite expres sau care decurg din acorduri internationale la care România este parte.

Art. 4. - (1) În realizarea atributiilor sale CNP colaborează cu ministerele si celelalte organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu institutele de cercetare si organele administratiei publice locale.

(2) CNP este abilitată să solicite informatii privind evolutia activitătii economico-financiare si sociale de la ministere, organe de specialitate din subordinea Guvernului, agenti economici, precum si de la organele administratiei publice locale, în scopul asigurării elementelor necesare fundamentării studiilor si prognozelor.

Art. 5. - (1) CNP este condusă de un presedinte, a cărui functie este asimilată ca salarizare cu functia de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.

(2) Finantarea activitătii CNP se asigură prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(3) Presedintele CNP îndeplineste, conform legii, functia de ordonator tertiar de credite. (4) Presedintele CNP poate delega atributia de ordonator tertiar de credite în conditiile legii.

Art. 6. - (1) Structura organizatorică a CNP este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În cadrul structurii organizatorice se pot constitui, în conditiile legii, prin ordin al presedintelui, servicii, birouri si alte compartimente.

(3) Numărul maxim de posturi pentru CNP este de 126, exclusiv demnitarul.

Art. 7. - (1) Structura organizatorică internă, circuitul documentelor, atributiile si sarcinile personalului din aparatul CNP se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al presedintelui CNP.

(2) Statul de functii si structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al presedintelui CNP.

(3) Pe lângă CNP se constituie Comitetul interministerial pentru armonizarea strategiilor, programelor si planurilor de actiuni sectoriale si regionale si Comitetul interministerial pentru programe si mari obiective de investitii de importantă natională, organisme consultative, fără personalitate juridică, conduse de presedintele CNP.

(4) Ministerele vor fi reprezentate în comitetele interministeriale mentionate la alin. (3) la nivel de secretar de stat, componenta acestora fiind aprobată prin decizie a primului-ministru.

Art. 8. - Personalul preluat de CNP de la fostul Minister al Dezvoltării si Prognozei, ca urmare a aplicării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, se consideră transferat si i se va aplica nivelul de salarizare potrivit legii.

Art. 9. - (1) Imobilul prevăzut la art. 1 alin. (3), mijloacele fixe si obiectele de inventar din dotarea directiilor Ministerului Dezvoltării si Prognozei, ale căror activităti trec la noua institutie, se transmit pe bază de protocol de predare-primire la CNP, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) CNP are în dotare un număr de autoturisme cu un consum normat de carburant, stabilite potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului

General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 757.

 

ANEXĂ

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Comisiei Nationale de Prognoză