MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 492         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 8 iulie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

758. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri

 

760. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989

 

765. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistică

 

771. - Hotărâre privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri

 

Având în vedere prevederile art. XVI din titlul III al cărtii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei,

în temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 137 alin. (4) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, al art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 574/2001, cu modificările ulterioare, precum si al art. 13 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, denumit în continuare Oficiu, functionează în subordinea Guvernului, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu autoritate unică pe teritoriul României în ceea ce priveste evidenta, observarea si controlul aplicării legislatiei în domeniul dreptului de autor si al drepturilor conexe dreptului de autor.

(2) Oficiul are personalitate juridică si sediul în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 91-93, sectorul 1.

Art. 2. - (1) Ministrul culturii si cultelor asigură coordonarea Oficiului.

(2) Oficiul este condus de un director general, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului culturii si cultelor.

Art. 3. - Cheltuielile curente si de capital ale Oficiului se finantează din alocatii acordate distinct de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor.

Art. 4. - (1) Oficiul exercită următoarele atributii principale:

a) initiază programe de cooperare, în calitate de autoritate unică pe teritoriul României în ceea ce priveste evidenta, observarea si controlul aplicării legislatiei în domeniu, convenite cu alte autorităti competente să exercite actiuni de control, pe bază de protocol, privind culegerea si centralizarea informatiilor, efectuarea de analize privind încălcarea legislatiei specifice, derularea actiunilor comune de control si urmărirea solutionării în justitie a cazurilor constatate;

b) initiază proiecte de acte normative în domeniul dreptului de autor si drepturilor conexe dreptului de autor, în conditiile legii;

c) organizează si administrează evidenta repertoriului de opere si de autori primit de la organismele de gestiune colectivă pentru drepturile de autor si drepturile conexe dreptului de autor;

d) acordă avize pentru constituirea ca persoane juridice, în conditiile legii, a organismelor de gestiune colectivă si urmăreste aplicarea legislatiei de către organismele a căror constituire a avizat-o;

e) avizează, în conditiile legii, elaborarea si negocierea tabelelor si a metodologiilor stabilite de organismele de gestiune colectivă cu asociatiile patronale de utilizatori;

f) exercită, la cererea si pe cheltuiala titularilor unor drepturi protejate, functii de observare si de control asupra activitătilor susceptibile de încălcarea legislatiei privind dreptul de autor si drepturile conexe acestuia;

g) încheie procese-verbale de constatare a faptelor care încalcă dispozitiile legale referitoare la dreptul de autor si la drepturile conexe dreptului de autor, în conditiile prevăzute de Codul de procedură penală, si sesizează organele competente în cazul faptelor care ar putea întruni elementele infractiunii, în legătură cu care actiunea penală se pune în miscare din oficiu;

h) constată si sanctionează contraventiile din domeniul dreptului de autor si al drepturilor conexe dreptului de autor;

i) controlează si decide asupra modului de gestionare a marcajelor holografice utilizate în domeniul dreptului de autor si al drepturilor conexe dreptului de autor;

j) administrează Registrul national al fonogramelor si Registrul programelor pentru calculator;

k) intervine, pe cale de mediere, în negocierile dintre organismele de gestiune colectivă si utilizatori;

l) colaborează cu organele de specialitate similare si cu organizatiile internationale din domeniu.

(2) Oficiul îndeplineste orice alte atributii, potrivit competentelor prevăzute de lege.

Art. 5. - (1) Structura organizatorică a Oficiului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul directiilor, prin decizie a directorului general, pot fi organizate servicii si birouri, în conditiile legii.

(2) Numărul maxim de posturi este de 61, exclusiv directorul general.

(3) Statul de functii se aprobă de ministrul culturii si cultelor.

Art. 6. - (1) Directorul general are următoarele atributii principale:

a) este responsabil de organizarea, coordonarea si controlul activitătii Oficiului;

b) numeste directorul general adjunct si personalul din subordine, decide, în conditiile legii, asupra structurii pe compartimente a directiilor din cadrul Oficiului si stabileste atributiile pe compartimente si sarcinile personalului din subordine;

c) este ordonator de credite, în conditiile legii, pentru fondurile pe care le gestionează;

d) coordonează activitătile prin care se asigură resursele financiare necesare, precum si evidenta valorică a miscării întregului patrimoniu;

e) coordonează activitatea serviciului de audit intern, potrivit legii;

f) aprobă bilantul contabil si contul de executie bugetară;

g) verifică si asigură achitarea obligatiilor financiare datorate de Oficiu la bugetul de stat;

h) aprobă planul de dezvoltare si de investitii al Oficiului;

i) numeste membrii Colegiului consultativ al Oficiului si convoacă sedintele acestuia;

j) aprobă Regulamentul de functionare a Colegiului consultativ al Oficiului;

k) reprezintă si angajează Oficiul în raporturile cu alte autorităti publice, organisme si organizatii din tară si reprezintă România în raporturile cu autorităti similare din străinătate.

(2) Directorul general îndeplineste orice alte atributii, potrivit competentelor prevăzute de lege.

(3) În exercitarea atributiilor sale directorul general emite ordine si decizii.

(4) În absenta directorului general atributiile acestuia sunt exercitate de directorul general adjunct, în baza unei decizii scrise a directorului general.

(5) Directorul general adjunct coordonează activitatea directiilor din subordine si îndeplineste orice alte atributii desemnate prin decizie a directorului general, conform legii.

Art. 7. - (1) În cadrul Oficiului, pe lângă directorul general functionează Colegiul consultativ al Oficiului, în componenta căruia intră directorul general, directorul general adjunct si ceilalti directori din cadrul Oficiului.

(2) Directorul general este presedintele Colegiului consultativ al Oficiului.

(3) Colegiul consultativ al Oficiului are următoarele atributii principale:

a) dezbate strategiile pentru îndeplinirea obiectivelor prioritare în domeniul protectiei dreptului de autor si a drepturilor conexe dreptului de autor;

b) dezbate programele periodice de actiune ale Oficiului;

c) analizează proiectele de acte normative propuse de Oficiu.

Art. 8. - (1) Directorul general al Oficiului este salarizat la nivelul functiei asimilate cu functiile de demnitate publică prevăzute la nr. crt. 1 din anexa nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, cu modificările ulterioare.

(2) Salariatii Oficiului sunt salarizati conform prevederilor legale aplicabile personalului din sectorul bugetar.

Art. 9. - (1) Oficiul exercită actiunile de observare si control din oficiu ori la solicitarea persoanelor fizice sau juridice interesate.

(2) Actiunile de observare si control exercitate din oficiu se finantează din bugetul propriu.

(3) Actiunile de observare si control exercitate la cererea persoanelor fizice sau juridice se efectuează de către personalul specializat al Oficiului, numai în baza unei solicitări scrise si motivate. Personalul specializat al Oficiului împreună cu reprezentantul solicitantului convin asupra programului si bugetului actiunii. Contravaloarea cheltuielilor aferente estimate va fi depusă la casieria Oficiului înainte de începerea actiunii. După efectuarea actiunii, pe baza documentelor justificative se va face decontarea sumelor.

(4) În exercitarea atributiilor de observare si control personalul specializat al Oficiului are acces la toate actele, documentele si informatiile necesare îndeplinirii scopului actiunii.

(5) În exercitarea atributiilor de observare si control la cerere, precum si a celor de constatare si sanctionare a contraventiilor, asociatiile constituite, potrivit legii, de titularii de drepturi de autor si de drepturi conexe dreptului de autor în scopul combaterii pirateriei pot participa în calitate de observator.

Art. 10. - În exercitarea atributiilor sale Oficiul colaborează cu autoritătile care au competente în domeniul protectiei proprietătii intelectuale si poate să efectueze împreună cu acestea actiuni comune.

Art. 11. - (1) În vederea finalizării negocierilor asupra tabelelor si metodologiilor negociate potrivit art. 131 alin. (4) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările ulterioare, părtile negociatoare vor desemna, prin tragere la sorti, 3 arbitri de pe lista celor 20 de arbitri numiti prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului culturii si cultelor, care vor participa la medierea efectuată de Oficiu.

(2) Arbitrii au obligatia de a prezenta un raport final asupra arbitrajului efectuat, cuprinzând o solutie unică rezultată prin vot, în baza căruia Oficiul va decide forma definitivă a tabelelor si a metodologiilor negociate, conform procedurilor prevăzute la art. 131 alin. (4) din Legea nr. 8/1996, cu modificările ulterioare.

(3) Înainte de desemnarea arbitrilor prin tragere la sorti, părtile negociatoare vor conveni asupra sumei globale cuvenite acestora si o vor depune la Oficiu. Oficiul convoacă arbitrii rezultati prin tragerea la sorti si organizează desfăsurarea sedintelor de mediere la sediul său.

(4) Raportul arbitrilor se depune în termen de 15 zile de la data primei sedinte de mediere. În cazul depăsirii acestui termen de către arbitri Oficiul va decide forma finală a tabelelor si metodologiilor. În această situatie arbitrii nu vor fi remunerati, iar Oficiul va propune revocarea acestora din corpul de arbitri.

(5) La depunerea raportului în termen arbitrii vor fi remunerati în mod egal din suma depusă la Oficiu.

Art. 12. - Oficiul are dreptul la un autoturism în parc comun, pentru transportul personalului din aparatul propriu, cu un consum lunar mediu de carburanti de 250 litri, si la două autovehicule pentru transport de marfă si de persoane, necesare pentru îndeplinirea activitătilor specifice, cu un consum lunar mediu de 400 litri pentru fiecare autovehicul.

Art. 13. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 779/2002 privind organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 5 august 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 758.

 

ANEXĂ

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. XVI alin. (1) lit. b) din titlul III al cărtii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, denumit în continuare SSPR, functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în

subordinea Guvernului, si asigură si coordonează la nivel central aplicarea reglementărilor legale în vigoare referitoare la revolutionarii din decembrie 1989.

Art. 2. - Sediul SSPR este în municipiul Bucuresti, bd. Iancu de Hunedoara nr. 3-5, sectorul 1.

Art. 3. - (1) În realizarea obiectului său de activitate SSPR îndeplineste următoarele functii:

a) functia de strategie si reglementare, prin care asigură fundamentarea, elaborarea si supunerea spre aprobare Guvernului a actelor normative cu privire la revolutionarii din decembrie 1989;

b) functia de autoritate de stat, prin care monitorizează modul în care sunt respectate si promovate de către institutiile publice centrale si locale si de alte persoane juridice drepturile acordate revolutionarilor din decembrie 1989;

c) functia de reprezentare, prin care asigură, în domeniul său de activitate, reprezentarea pe plan intern si extern a statului român.

(2) SSPR are dreptul să solicite informatii si documente, în conditiile legii, de la orice persoană juridică publică sau privată ori persoane fizice implicate în sfera sa de competentă.

Art. 4. - (1) Pentru realizarea obiectivelor sale SSPR îndeplineste următoarele atributii principale:

a) initiază, elaborează si avizează actele normative cu privire la Revolutia si revolutionarii din decembrie 1989;

b) organizează, coordonează si controlează aplicarea prevederilor legale cu privire la revolutionarii din decembrie 1989;

c) monitorizează respectarea drepturilor si facilitătilor revolutionarilor din decembrie 1989 si elaborează metodologii de implementare a acestora;

d) finantează si cofinantează programe si proiecte ale asociatiilor revolutionarilor sau ale revolutionarilor din decembrie 1989;

e) întocmeste studii în vederea fundamentării unor măsuri de diversificare a resurselor financiare destinate sustinerii programelor revolutionarilor din decembrie 1989;

f) organizează activitatea de selectionare si instruire a personalului din aparatul propriu;

g) asigură crearea si dezvoltarea bazei de date referitoare la revolutionarii din decembrie 1989;

h) acordă drepturile bănesti, indemnizatiile, gratuitătile si subventiile prevăzute de lege pentru revolutionarii din decembrie 1989, prin bugetul SSPR, urmărind si controlând totodată modul de derulare a acestora;

i) colaborează cu organele administratiei publice centrale si locale pentru atribuirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

j) sprijină activitatea organizatiilor neguvernamentale ale revolutionarilor din decembrie 1989 pentru rezolvarea obiectivelor propuse si a problemelor importante ale acestora, precum si pentru organizarea unor manifestări la nivel national sau local;

k) elaborează si propune Guvernului spre aprobare programe proprii privind cinstirea eroilor-martiri si sprijinirea revolutionarilor din decembrie 1989.

(2) SSPR îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.

Art. 5. - (1) SSPR este condus de un secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.

(2) Secretarul de stat reprezintă SSPR în raporturile cu celelalte autorităti publice, cu persoanele juridice si fizice din tară si din străinătate.

(3) Secretarul de stat numeste si eliberează din functie personalul SSPR, în conditiile legii.

(4) În exercitarea atributiilor ce îi revin secretarul de stat emite ordine si instructiuni în conditiile legii.

(5) Secretarul de stat îndeplineste, conform legii, functia de ordonator principal de credite.

Art. 6. - (1) În exercitarea atributiilor ce îi revin secretarul de stat poate înfiinta ca organ consultativ Colegiul Revolutionarilor.

(2) Componenta si regulamentul de functionare ale Colegiului Revolutionarilor, care are rol consultativ în emiterea actelor normative cu privire la revolutionarii din decembrie 1989, se aprobă prin ordin al secretarului de stat.

(3) Colegiul Revolutionarilor se întruneste la cererea si sub presedintia secretarului de stat.

Art. 7. - Secretarul general al SSPR este înalt functionar public, numit conform legii. Atributiile si responsabilitătile secretarului general se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a SSPR, aprobat prin ordin al secretarului de stat.

Art. 8. - (1) Structura organizatorică a SSPR este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul acesteia, prin ordin al secretarului de stat pot fi organizate compartimente.

(2) Atributiile si sarcinile compartimentelor din structura SSPR se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestuia.

(3) Numărul maxim de posturi este de 34, exclusiv demnitarul.

(4) În cadrul numărului maxim de posturi aprobat sunt cuprinse si 11 posturi de inspectori de specialitate cu studii superioare, pentru coordonarea activitătii teritoriale, care îsi vor desfăsura activitatea pe lângă prefecturile judetelor stabilite prin ordin al secretarului de stat.

(5) Prefecturile vor asigura spatiul necesar în vederea desfăsurării activitătii în teritoriu a inspectorilor de specialitate ai SSPR.

Art. 9. - Pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, SSPR va putea încheia protocoale de colaborare cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale care au atributii ce decurg din aplicarea legii mentionate mai sus.

Art. 10. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 300/2001 privind reorganizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 21 martie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor

din Decembrie 1989

Emilian Vasile Cutean,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 760.

 

ANEXĂ

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistică

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. XVI din titlul III al cărtii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, precum si al art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta horărâre.

 

Art. 1. - (1) Institutul National de Statistică este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului si în coordonarea primului-ministru.

(2) Sediul Institutului National de Statistică este în municipiul Bucuresti, Bd. Libertătii nr. 16, sectorul 5.

Art. 2. - (1) În realizarea obiectului său de activitate, stabilit potrivit legii, care se întemeiază pe principiul autonomiei, confidentialitătii, transparentei, relevantei, proportionalitătii, deontologiei statistice si raportului cost/eficientă, Institutul National de Statistică are următoarele atributii principale:

a) informează opinia publică, precum si autoritătile publice cu privire la starea economică si socială a tării si furnizează utilizatorilor interesati datele rezultate din cercetările statistice efectuate;

b) elaborează sistemul de indicatori statistici, metodologiile, tehnologiile si standardele specifice;

c) organizează si conduce înregistrarea informatiilor referitoare la fenomenele si procesele economico-sociale, prin recensăminte si anchete statistice totale sau prin sondaje;

d) proiectează, tipăreste si difuzează formularele si instructiunile de completare aferente;

e) culege, prelucrează si stochează date si informatii, în vederea asigurării fondului national de date statistice;

f) coordonează elaborarea clasificărilor si a nomenclatoarelor unitare de interes national din domeniul său de activitate;

g) proiectează, realizează si exploatează sistemul informatic statistic national;

h) elaborează studii si analize pentru caracterizarea evolutiei economico-sociale;

i) desfăsoară activităti de cercetare stiintifică în domeniul statisticii;

j) organizează si conduce unitătile subordonate, stabileste atributiile si normele de functionare ale acestora;

k) colaborează cu ministerele si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si cu serviciile publice, pentru compatibilizarea sistemului statisticii oficiale cu celelalte sisteme informationale; sprijină aceste organisme pentru asigurarea pregătirii personalului cu atributii în activitatea de statistică;

l) avizează metodologiile cercetărilor statistice organizate de ministere, institutii centrale si de alte servicii publice, în vederea asigurării oportunitătii si corectitudinii metodelor statisticii utilizate;

m) organizează perfectionarea pregătirii profesionale în domeniul statisticii a personalului institutului, din unitătile sale subordonate si din celelalte servicii de statistică oficială si actionează pentru formarea unei culturi statistice la nivel national;

n) reprezintă România în relatiile internationale în domeniul statistic si cooperează cu organizatii similare din alte tări, cu organismele de specialitate ale Organizatiei Natiunilor Unite si agentiile sale, cu alte organisme internationale;

o) asigură compatibilitatea sistemului statistic national cu sistemele statistice utilizate de organismele Organizatiei Natiunilor Unite, ale Uniunii Europene si de alte organisme internationale, conform obligatiilor asumate.

(2) Institutul National de Statistică îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.

Art. 3. - În exercitarea atributiilor sale Institutul National de Statistică are obligatia să asigure pe parcursul întregii cercetări statistice - de la înregistrare până la publicare - măsuri de protectie a intereselor persoanelor fizice sau juridice care ar putea fi lezate prin divulgarea datelor referitoare la patrimoniul si la activitatea lor, în concordantă cu principiile confidentialitătii datelor statistice si cu normele legale privind secretul de stat.

Art. 4. - În îndeplinirea atributiilor prevăzute la art. 2 Institutul National de Statistică este autorizat:

a) să solicite si să obtină gratuit datele si informatiile statistice de la toate persoanele fizice si juridice care se află, detin capital sub orice formă sau desfăsoară o activitate de orice fel pe teritoriul României;

b) să stabilească termenele si periodicitătile de furnizare a datelor statistice solicitate;

c) să efectueze, cu personalul propriu si/sau cu agentii statistici în calitate de colaborator sau prin contractarea de servicii specializate, cercetări statistice prin culegerea directă a datelor statistice privind fenomenele economico-sociale; în categoria agentilor statistici intră anchetatorii, precum si gospodăriile populatiei, în cazul în care acestea constituie unităti de observare statistică;

d) să contracteze, în conditiile legii, servicii specializate pentru realizarea cercetărilor, analizelor si studiilor statistice;

e) să constate contraventii si să aplice amenzi, în conditiile legii, pentru refuzul sau întârzierea transmiterii datelor statistice solicitate, pentru comunicarea de date eronate sau incomplete, pentru refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de conducerea serviciilor de statistică oficială documentele si evidentele necesare în vederea verificării datelor statistice, precum si pentru neaplicarea măsurilor dispuse de serviciile de statistică oficială.

Art. 5. - (1) Persoanele juridice sunt obligate să furnizeze gratuit Institutului National de Statistică datele si informatiile statistice, la termenele, periodicitătile si în forma solicitată, în conformitate cu metodologia cuprinsă în instructiunile emise de Institutul National de Statistică.

(2) Persoanele fizice sunt obligate să furnizeze Institutului National de Statistică datele personale si cele privind gospodăria si activitatea economică, necesare în vederea efectuării recensămintelor si anchetelor statistice.

Datele personale de natura celor privind convingerile ideologice, apartenenta politică, cazierul judiciar, sănătatea si viata intimă pot fi culese si prelucrate numai cu acordul persoanelor, respectându-se prevederile referitoare la confidentialitatea datelor statistice.

(3) Pentru domeniile de cercetare specifice, aflate în competenta ministerelor de resort si a altor autorităti publice, Institutul National de Statistică încheie conventii pentru schimbul reciproc de date statistice.

Art. 6. - (1) Institutul National de Statistică este condus de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepresedinte cu rang de subsecretar de stat, care are atributii directe în problemele activitătii de integrare europeană. În exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si instructiuni.

(2) Atributiile vicepresedintelui sunt stabilite prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistică.

(3) În cazul în care presedintele Institutului National de Statistică nu îsi poate exercita atributiile curente, îl deleagă pe vicepresedinte să exercite aceste atributii.

(4) Presedintele reprezintă institutia în raporturile cu alte autorităti ale administratiei publice centrale si cu terte persoane juridice, cu persoanele fizice, precum si cu organizatii din tară si din străinătate. Presedintele poate da împuternicire de reprezentare si altor persoane din cadrul Institutului National de Statistică.

(5) Presedintele îndeplineste, în domeniul său de activitate, următoarele atributii generale:

a) organizează, coordonează si controlează aplicarea legilor, ordonantelor si hotărârilor Guvernului, a ordinelor si instructiunilor emise potrivit legii, cu respectarea limitelor de autoritate si a principiului autonomiei locale a institutiilor publice si a agentilor economici;

b) initiază si avizează proiecte de lege, ordonante si hotărâri ale Guvernului, în conditiile stabilite de metodologia aprobată de Guvern;

c) actionează pentru aplicarea strategiei proprii a Institutului National de Statistică, integrată celei de dezvoltare economico-socială a Guvernului;

d) fundamentează si elaborează propuneri pentru bugetul anual, pe care le înaintează Guvernului;

e) urmăreste proiectarea si realizarea investitiilor din sistemul Institutului National de Statistică, în baza bugetului aprobat;

f) reprezintă interesele statului în diferite organe si organisme internationale, în conformitate cu acordurile si conventiile la care România este parte si cu alte întelegeri stabilite în acest scop, si dezvoltă relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organizatii internationale al căror domeniu de activitate interesează;

g) urmăreste si controlează aplicarea conventiilor si acordurilor internationale la care România este parte si ia măsuri pentru realizarea conditiilor în vederea integrării în structurile europene si în alte organisme internationale;

h) colaborează cu institutiile de specialitate pentru formarea si perfectionarea pregătirii profesionale a personalului din sistemul statisticii oficiale;

i) aprobă, după caz, editarea publicatiilor de specialitate si de informare.

(6) Presedintele Institutului National de Statistică este membru de drept în Consiliul de Coordonare a Activitătii de Statistică.

Art. 7. - (1) Secretarul general al Institutului National de Statistică este subordonat presedintelui.

(2) Secretarul general este înalt functionar public, numit în conditiile legii.

(3) Secretarul general are următoarele atributii principale:

a) coordonează buna functionare a compartimentelor si activitătilor cu caracter functional din cadrul Institutului National de Statistică si asigură legătura operativă dintre presedinte si conducătorii tuturor compartimentelor din institut si unitătile subordonate;

b) colaborează cu secretarii generali din celelalte institutii în probleme de interes comun;

c) coordonează întregul personal al institutului, activitatea de elaborare a politicilor de personal si principiile directoare pentru managementul de personal din cadrul compartimentelor;

d) îndeplineste si alte însărcinări prevăzute de regulamentul de organizare si functionare a institutului ori încredintate de presedinte.

Art. 8. - (1) Structura organizatorică a Institutului National de Statistică este prevăzută în anexa nr. 1.

Structura organizatorică a directiilor regionale si a directiilor judetene este stabilită prin ordin al presedintelui.

(2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul central al Institutului National de Statistică este de 488, exclusiv demnitarii.

(3) Numărul de posturi pentru directiile regionale si judetene ale Institutului National de Statistică este de 1.339. Pentru fiecare directie teritorială de statistică numărul de posturi se stabileste prin ordin al presedintelui.

(4) Încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat se realizează în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(5) Atributiile si sarcinile compartimentelor Institutului National de Statistică se stabilesc prin regulamentul propriu de organizare si functionare si se aprobă prin ordin al presedintelui acestuia.

(6) Salarizarea personalului din cadrul Institutului National de Statistică, precum si din unitătile sale subordonate se face potrivit legii.

Art. 9. - (1) În subordinea Institutului National de Statistică functionează:

a) 8 directii regionale de statistică organizate la nivelul judetelor - centre de regiuni de dezvoltare, stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările ulterioare, si 34 de directii judetene de statistică la nivelul celorlalte judete, ca servicii publice descentralizate, fără personalitate juridică;

b) Editura “Revista Românească de Statistică” si Centrul National de Pregătire în Statistică, institutii publice cu personalitate juridică, finantate integral din venituri proprii, prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Structura organizatorică a Editurii “Revista Românească de Statistică” si a Centrului National de Pregătire în Statistică se stabileste prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistică.

(3) Normativele de personal, constituirea compartimentelor si statele de functii pentru directiile teritoriale de statistică, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistică.

(4) Regulamentul de organizare si functionare si statul de functii ale Editurii “Revista Românească de Statistică” se aprobă prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistică.

(5) Editura “Revista Românească de Statistică” poate să asigure, cu perceperea unui comision de maximum 20%, difuzarea unor publicatii si date pe suport hârtie, magnetic, CD-ROM sau prin acces la bazele de date ale Institutului National de Statistică. Comisionul se aplică la costul publicatiilor si al datelor difuzate. Costul publicatiilor si al datelor se virează în contul Activitătii “Diseminarea informatiilor statistice românesti”.

(6) Prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistică pot fi create si în alte orase decât cele resedintă de judet, precum si în sectoarele municipiului Bucuresti colective, birouri si servicii pentru culegerea/diseminarea datelor statistice, în functie de cerintele specifice activitătii lor, în cadrul numărului maxim de posturi aprobat.

Art. 10. - (1) Autoritătile administratiei publice vor asigura Institutului National de Statistică, potrivit competentelor, spatiile corespunzătoare necesare pentru desfăsurarea activitătii unitătilor sale din teritoriu.

(2) Consiliile locale si judetene în a căror rază unitătile teritoriale ale Institutului National de Statistică nu dispun de spatii corespunzătoare vor asigura, în conditiile legii, amplasamente pentru construirea de sedii proprii. Institutul National de Statistică va include în bugetele anuale cheltuielile de capital necesare în vederea construirii unor astfel de obiective.

Art. 11. - Numărul de autoturisme din dotarea aparatului central al Institutului National de Statistică si consumul lunar de carburant pentru acestea se stabilesc potrivit legii, iar unitătile subordonate pot detine câte un autoturism sau microbuz pentru transport de persoane, cu un consum lunar de 350 litri pentru activitătile specifice de culegere a datelor statistice.

Art. 12. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 13. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 488/2001 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 31 mai 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Institutului National de Statistică,

Aurel Camara

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 765.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Institutului National de Statistică

 

ANEXA Nr. 2

 

Institutii publice, cu personalitate juridică, aflate în subordinea Institutului National de Statistică, finantate integral din venituri proprii

 

1. Editura “Revista Românească de Statistică”

2. Centrul National de Pregătire în Statistică

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutie si al art. 141 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Statutul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 258/2001 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 5 martie 2001, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 771.

 

ANEXĂ

STATUTUL

Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, denumită în continuare CNPAS, institutie publică autonomă de interes national, cu personalitate juridică, este organ de specialitate al administratiei publice centrale, care administrează si gestionează sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, sub autoritatea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(2) Sediul CNPAS este în municipiul Bucuresti.

Art. 2. - (1) CNPAS are în subordine case judetene de pensii si Casa de pensii a municipiului Bucuresti, denumite în continuare case teritoriale de pensii, care sunt servicii publice descentralizate învestite cu personalitate juridică.

(2) Potrivit legii, CNPAS poate înfiinta case locale de pensii, fără personalitate juridică, care functionează sub conducerea si controlul caselor teritoriale de pensii.

(3) Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale are în subordine Institutul National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă, care este institutie publică cu personalitate juridică si autonomie stiintifică.

(4) Conducerea Institutului National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă este asigurată de un director general.

(5) Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale este actionar unic al Societătii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă “T.B.R.C.M.” - S.A.

Art. 3. - CNPAS asigură coordonarea, îndrumarea si controlul activitătii caselor teritoriale de pensii, în scopul aplicării unitare a legislatiei în domeniul specific de activitate si al realizării integrale a sarcinilor si atributiilor ce le revin acestora.

Art. 4. - Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale verifică aplicarea unitară a legislatiei din domeniul său de competentă.

Art. 5. - Patrimoniul CNPAS este detinut în proprietate sau în administrare si este alcătuit din bunuri mobile si imobile, potrivit legii.

Art. 6. - Personalul CNPAS si al caselor teritoriale de pensii este constituit din functionari publici, precum si din salariati încadrati pe baza contractului individual de muncă.

 

CAPITOLUL II

Atributiile Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale

 

Art. 7. - CNPAS are următoarele atributii:

I. În domeniul organizatoric:

a) elaborează Regulamentul de organizare si functionare a CNPAS, stabileste structura organizatorică a caselor teritoriale de pensii si emite Regulamentul-cadru de organizare si functionare a acestora;

b) propune Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei norme metodologice în aplicarea prevederilor legale din domeniul său de competentă;

c) propune Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si Ministerului Sănătătii criteriile si normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II si III de invaliditate a asiguratilor;

d) stabileste procedurile de regularizare a sumelor plătite în plus de către contribuabili;

e) stabileste anual tariful pentru certificarea stagiului de cotizare si a punctajului cumulat, la cererea asiguratului;

f) organizează modul de stabilire si de plată a drepturilor de pensii si a altor drepturi de asigurări sociale finantate din bugetul asigurărilor sociale, precum si a celor finantate de la bugetul de stat, prin bugetul alocat

Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, conform legii;

g) organizează activitatea de evidentă contabilă a executiei bugetare pentru bugetul asigurărilor sociale de stat;

h) organizează, administrează si asigură securitatea sistemului informatic al CNPAS, precum si al structurilor sale teritoriale;

i) organizează activitatea de expertiză medicală si recuperare a capacitătii de muncă;

j) organizează si administrează sistemul de trimitere la tratament balnear, precum si programele recuperatorii;

k) organizează modul de atribuire a codului personal de asigurări sociale, precum si gestiunea acestuia;

l) organizează activitatea de furnizare a informatiilor necesare în vederea elaborării de studii si analize în domeniul său de activitate;

m) administrează si gestionează patrimoniul propriu;

n) organizează selectia, pregătirea si perfectionarea profesională a personalului din sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale.

II. În domeniul financiar:

a) propune Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei indicatorii de fundamentare ai bugetului de asigurări sociale de stat si face public salariul mediu brut pe economie pentru anul următor, prognozat potrivit legii;

b) repartizează în profil teritorial si pe trimestre bugetul asigurărilor sociale de stat aprobat, potrivit legii;

c) constituie fondul de rezervă si asigură utilizarea acestuia, conform legii;

d) urmăreste încasarea veniturilor bugetului de asigurări sociale de stat, conform indicatorilor bugetari aprobati prin lege;

e) colectează si virează contributiile de asigurări sociale si alte venituri, potrivit legii;

f) calculează, retine si virează impozitul asupra pensiilor, în conditiile legii;

g) ia măsuri în conditiile legii pentru protectia fondurilor de asigurări sociale;

h) calculează valoarea unui punct de pensie si o actualizează în timpul executiei bugetare, potrivit legii;

i) asigură plata pensiilor si a celorlalte drepturi de asigurări sociale care, potrivit legii, se finantează din bugetul asigurărilor sociale de stat;

j) asigură stabilirea si plata unor drepturi finantate de la bugetul de stat, pentru care Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei este ordonator principal de credite, CNPAS exercitând functia de ordonator secundar de credite;

k) răspunde de administrarea patrimoniului propriu;

l) aplică prevederile conventiilor internationale de asigurări sociale, la care România este parte, precum si ansamblul reglementărilor comunitare si dezvoltă relatii cu organisme similare în domeniul asigurărilor sociale din alte tări, în limita competentelor prevăzute de lege;

m) răspunde de utilizarea cu eficientă a fondurilor provenite din împrumuturi externe.

III. În domeniul îndrumării si reprezentării:

a) îndrumă, coordonează si verifică modul de aplicare a dispozitiilor legale de către casele teritoriale de pensii;

b) îndrumă persoanele juridice si fizice cărora le revin drepturi si obligatii ce decurg din reglementările privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale;

c) verifică modul de stabilire si achitare a pensiilor si a celorlalte drepturi de asigurări sociale prevăzute de lege,

finantate din bugetul asigurărilor sociale de stat, precum si a indemnizatiilor prevăzute de legi speciale, finantate de la bugetul de stat prin bugetul alocat Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei;

d) îndrumă si controlează activitatea de expertiză medicală si recuperare a capacitătii de muncă;

e) îndrumă activitatea unitătilor de tratament balnear si recuperare a capacitătii de muncă;

f) îndrumă si controlează modul de acordare a concediilor medicale, oportunitatea programelor recuperatorii si respectarea acestora;

g) asigură reprezentarea în fata instantelor judecătoresti;

h) asigură reprezentarea în relatiile cu organismele similare din străinătate.

IV. În domeniul evidentei, certificării si raportării:

a) asigură evidenta la nivel national a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale;

b) asigură evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurări sociale la nivel national, pe baza codului personal de asigurări sociale;

c) certifică fiecărui asigurat stagiul de cotizare, punctajul anual si punctajul cumulat pentru perioada de cotizare, în mod gratuit o dată pe an, prin intermediul caselor teritoriale;

d) gestionează baza de date privind asiguratii sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si asigură caracterul confidential al acesteia;

e) prezintă Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei executia bugetului si rapoarte cu privire la modul de administrare a bugetului asigurărilor sociale de stat;

f) dă publicitătii semestrial raportul privind activitatea proprie;

g) asigură introducerea, dezvoltarea, întretinerea si protectia sistemelor automate de calcul si evidentă;

h) răspunde sesizărilor adresate direct sau transmise de către Presedintie, Parlament, Guvern, Avocatul Poporului, precum si de alte institutii, persoane fizice si juridice;

i) utilizează orice mijloc de informare în masă pentru reprezentarea si sustinerea intereselor asiguratilor.

 

CAPITOLUL III

Structura organizatorică si organele de conducere ale CNPAS

 

Art. 8. - (1) CNPAS are structura organizatorică si numărul maxim de posturi prevăzute în anexa nr. 1. În cadrul structurii organizatorice, prin decizie a presedintelui CNPAS, pot fi constituite servicii, birouri si compartimente.

(2) În functie de necesitătile apărute, ca urmare a implementării sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, structura organizatorică, la nivel de serviciu, birou si compartiment, a CNPAS poate fi modificată prin decizie a presedintelui acesteia, cu avizul consiliului de administratie, stabilindu-se numărul posturilor de conducere în limita numărului maxim de posturi aprobat.

Art. 9. - (1) Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei este ordonator principal de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat si deleagă atributiile prevăzute de dispozitiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare conducătorului executiv al CNPAS.

(2) CNPAS este condusă de presedinte si de consiliul de administratie.

(3) Conducerea executivă a CNPAS se exercită de un secretar general si un secretar general adjunct, înalti functionari publici, numiti în functie în conditiile legii.

Art. 10. - (1) Consiliul de administratie este alcătuit, potrivit legii, din 19 persoane, dintre care un presedinte si 18 membri. Presedintele este secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(2) Presedintele consiliului de administratie este presedintele CNPAS.

(3) Mandatul presedintelui încetează la încheierea exercitării functiei de secretar de stat, prin demisie sau prin deces.

(4) Membrii consiliului de administratie pot fi revocati de cei care i-au desemnat.

(5) Membrii revocati, decedati sau cei care îsi prezintă demisia vor fi înlocuiti în termen de cel mult 3 luni.

(6) Mandatul noilor membri expiră la data la care ar fi încetat mandatul predecesorilor.

(7) Membrii consiliului de administratie nu au calitatea de salariat al CNPAS si primesc o indemnizatie lunară în conditiile legii.

Art. 11. - (1) Consiliul de administratie se întruneste o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar si adoptă hotărâri valabile în prezenta a cel putin 13 membri, cu votul majoritătii membrilor prezenti si cu conditia ca fiecare parte, Guvern, patronat si asigurati, să fie reprezentată.

(2) Consiliul de administratie se convoacă de către presedintele CNPAS. Convocarea de către presedinte se poate face si la solicitarea a cel putin unei treimi din numărul membrilor consiliului de administratie.

(3) La sedintele consiliului de administratie pot fi invitati si alti specialisti, fără drept de vot.

Art. 12. - Presedintele CNPAS are următoarele atributii:

a) asigură coordonarea sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale;

b) convoacă consiliul de administratie si conduce sedintele acestuia;

c) aprobă normele si programele de actiune care, potrivit legii, sunt de competenta CNPAS;

d) reprezintă CNPAS în relatiile cu tertii;

e) asigură promovarea imaginii CNPAS;

f) rezolvă conflictele de competentă apărute în cadrul CNPAS;

g) dispune controlul tuturor activitătilor din cadrul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale;

h) urmăreste aplicarea conventiilor internationale de asigurări sociale la care România este parte, precum si ansamblul reglementărilor comunitare si dezvoltă relatii de colaborare cu organisme similare din alte tări, în limita competentelor prevăzute de lege;

i) aprobă Regulamentul de organizare si functionare si statul de functii ale CNPAS, regulamentul-cadru de organizare si functionare; aprobă normativele de personal pentru casele teritoriale de pensii si unitătile subordonate, în conditiile legii;

j) numeste si eliberează din functie, prin decizie, personalul din aparatul propriu al CNPAS, directorii executivi, directorii executivi adjuncti ai caselor teritoriale de pensii si directorul general al Institutului National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă, în conditiile legii;

k) aprobă criteriile privind evidenta, păstrarea si arhivarea documentelor specifice activitătii CNPAS, caselor teritoriale de pensii si unitătilor subordonate, precum si măsurile de asigurare a securitătii bazei de date privind asiguratii sistemului public de pensii si asigurări sociale, în conditiile legii;

l) hotărăste cu privire la donatii sau la bunuri dobândite din alte surse, în conditiile legii;

m) urmăreste promovarea actiunilor în revendicare a bunurilor imobile care au apartinut asigurărilor sociale si au fost trecute în proprietatea statului sau a altor persoane juridice si fizice;

n) exercită orice alte atributii care îi revin potrivit legii.

Art. 13. - Atributiile consiliului de administratie sunt următoarele:

a) analizează si avizează propunerile pentru fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în vederea înaintării acestora la Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei;

b) analizează rapoartele semestriale întocmite de conducerea executivă a CNPAS privind modul de îndeplinire a atributiilor stabilite;

c) analizează derularea contractelor cu finantare externă, încheiate în beneficiul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, potrivit legii;

d) avizează Regulamentul de organizare si functionare a CNPAS;

e) aprobă structura organizatorică-cadru a caselor teritoriale de pensii si a unitătilor subordonate;

f) avizează regulamentul-cadru de organizare si functionare pentru casele teritoriale si unitătile subordonate;

g) avizează propunerile de modificare a Statutului CNPAS, care se transmit Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, în vederea aprobării prin hotărâre a Guvernului;

h) avizează modalitătile de pregătire si perfectionare profesională a personalului din cadrul CNPAS si din structurile sale teritoriale, în domeniul specific de activitate;

i) analizează contul de executie a bugetului asigurărilor sociale de stat, precum si rapoartele de activitate ale CNPAS;

j) avizează bilantul contabil si raportul anual de activitate;

k) avizează proiectele de acte normative din domeniul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, care se înaintează Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei;

l) propune presedintelui elaborarea de studii si analize în domeniul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale;

m) avizează utilizarea fondului de rezervă, potrivit legii;

n) avizează încheierea de conventii cu trezoreria statului sau cu bănci pentru stabilirea nivelului dobânzilor la disponibilitătile bănesti, în conditiile legii;

o) avizează regulamentul CNPAS privind modalitătile de plată a prestatiilor din sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale;

p) elaborează si aprobă regulamentul de organizare si functionare propriu;

r) avizează proiectul programului de investitii pentru sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale;

s) avizează si propune Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei nivelul cotelor de contributie de asigurări sociale, cuantumul indemnizatiei pentru însotitor cuvenite pensionarului încadrat în gradul I de invaliditate, precum si cuantumul ajutorului de deces, pentru a fi incluse în fundamentarea bugetului de asigurări sociale de stat.

Art. 14. - Presedintele CNPAS, în calitatea sa de presedinte al consiliului de administratie, poate delega atributii de reprezentare oricărui membru al acestuia, pe perioadă determinată, în conditiile stabilite prin regulamentul de organizare si functionare.

Art. 15. - În exercitarea atributiilor sale, precum si pentru realizarea hotărârilor consiliului de administratie presedintele CNPAS emite decizii si instructiuni.

Art. 16. - Atributiile secretarului general si ale secretarului general adjunct sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a CNPAS.

Art. 17. - Atributiile si sarcinile personalului CNPAS, al caselor teritoriale de pensii, precum si al unitătilor subordonate se stabilesc prin regulamentele de organizare si functionare a acestora.

 

CAPITOLUL IV

Structura organizatorică, organele de conducere si atributiile caselor teritoriale de pensii

 

Art. 18. - (1) Structura-cadru de organizare a caselor teritoriale de pensii se aprobă de Consiliul de administratie al CNPAS. Prin decizie a presedintelui CNPAS, în cadrul caselor teritoriale de pensii pot fi organizate directii, servicii, birouri si compartimente.

(2) Numărul de posturi pentru casele teritoriale de pensii este de 3.886, care includ si cele 313 posturi aferente activitătii de control transferate la directiile de dialog, familie si asistentă socială judetene si a municipiului Bucuresti.

(3) Numărul de posturi pentru Institutul National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă este de 248, finantate din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Art. 19. - (1) Conducerea caselor teritoriale de pensii este asigurată de directorul executiv.

(2) Directorul executiv este ordonator secundar de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat si ordonator tertiar de credite pentru sumele repartizate din bugetul de stat, atributii care se pot delega, potrivit legii.

(3) În exercitarea atributiilor sale directorul executiv emite decizii.

(4) Directorul executiv numeste si revocă din functie personalul casei teritoriale de pensii aflate sub conducerea sa, în conditiile legii.

Art. 20. - Casele teritoriale de pensii au următoarele atributii:

a) înregistrează si asigură evidenta contribuabililor, în conditiile legii;

b) încheie contracte de asigurare socială, potrivit legii;

c) asigură colectarea si evidenta contributiilor de asigurări sociale, conform legii;

d) verifică modul de constituire, virare si încasare a contributiei de asigurări sociale si dispun, după caz, măsurile prevăzute de lege;

e) desfăsoară activitatea de constatare si recuperare a creantelor bugetare, inclusiv prin executarea silită a acestora, potrivit legii;

f) certifică stagiul de cotizare si punctajul asiguratului, în conditiile legii;

g) stabilesc cuantumul drepturilor de asigurări sociale individuale si efectuează plata acestora, potrivit legii;

h) stabilesc si plătesc indemnizatii si alte drepturi prevăzute în legi speciale, finantate de la bugetul de stat, în conditiile legii;

i) emit decizii de recuperare a drepturilor bănesti încasate necuvenit si urmăresc recuperarea acestora, în conditiile legii;

j) prezintă propuneri pentru fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat si, după caz, pentru fundamentarea unor indicatori ai bugetului de stat;

k) asigură executia bugetară în profil teritorial si organizează contabilitatea acesteia;

l) realizează activitatea de expertiză medicală si recuperare a capacitătii de muncă;

m) distribuie persoanelor îndreptătite, în limita locurilor repartizate, bilete de tratament balnear;

n) rezolvă contestatii, sesizări si reclamatii, potrivit competentelor legale;

o) organizează si desfăsoară activitatea de pregătire si perfectionare profesională a personalului, prin programe de instruire specifice domeniului de activitate;

p) asigură reprezentarea în fata instantelor judecătoresti, potrivit legii;

r) numesc conducerea si asigură îndrumarea si controlul activitătii caselor locale de pensii;

s) întocmesc si înaintează CNPAS, potrivit legislatiei în vigoare, contul de executie al bugetului asigurărilor sociale de stat în profil teritorial, precum si al bugetului de stat pentru indicatorii ce i-au fost repartizati;

t) îndeplinesc orice alte atributii prevăzute de lege, de prezentul statut ori stabilite de presedintele CNPAS.

Art. 21. - Parcul normat de mijloace de transport si consumul lunar de carburanti pentru CNPAS si institutiile subordonate sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 22. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul statut.

 

ANEXA Nr. 1*)

la statut

 

CASA NATIONALĂ DE PENSII SI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE

 

ANEXA Nr. 2

la statut

 

CASA NATIONALĂ DE PENSII SI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE

 

MIJLOACELE DE TRANSPORT SI CONSUMUL DE CARBURANTI

 

Nr. crt.

CNPAS

- institutii subordonate -

Tipul mijlocului de transport

Parc normat

Consumul lunar de carburanti

litri/lună/mijloc

de transport

1.

Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale

 

5

-

- presedinte CNPAS

autoturisme

1

300

- secretar general autoturisme

1

300

- secretar general adjunct

1

300

parc auto comun

autoturism transport marfă

 

1

300

autoturisme

1

400

2.

Case judetene de pensii

 

câte 2 pentru fiecare casă judeteană de pensii

250

3.

Casa de pensii a municipiului Bucuresti

autoturisme

2

250

 

 

autoturism transport marfă

1

300

4.

Institutul National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă

autoturisme

1

300

 

 

autosalvări

2

300

 

 

autoturisme transport marfă

1

350