MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 493         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 8 iulie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

742. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor

 

746. - Hotărâre privind organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor

 

Având în vedere prevederile art. XVI din titlul III al cărtii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei,

în temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, precum si al art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Ministerul Culturii si Cultelor este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care elaborează si asigură aplicarea strategiei si politicilor în domeniile culturii si artei, cultelor si cinematografiei si care elaborează, în colaborare cu Consiliul National al Audiovizualului, strategia în domeniul audiovizualului.

(2) Ministerul Culturii si Cultelor are sediul în municipiul Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 1, sectorul 1.

Art. 2. - Ministerul Culturii si Cultelor îsi desfăsoară activitatea pe baza următoarelor principii fundamentale:

a) principiul libertătii, autonomiei si egalitătii cultelor, potrivit căruia toate cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome si egale în fata autoritătilor;

b) principiul protejării patrimoniului cultural national, potrivit căruia valorile si bunurile care apartin mostenirii culturale au calitatea de surse fundamentale ale cunoasterii trecutului si prezentului nostru;

c) principiul libertătii de creatie, potrivit căruia libertatea de exprimare artistică si de comunicare publică a operelor si prestatiilor artistice reprezintă nu numai un drept fundamental, ci si un element esential al progresului uman;

d) principiul autonomiei institutiilor de cultură, potrivit căruia initierea si desfăsurarea programelor si proiectelor culturale nu pot fi restrânse ori cenzurate pe criterii etnice, religioase, politice ori pentru satisfacerea unor interese de grup;

e) principiul primordialitătii valorii, potrivit căruia se asigură crearea conditiilor materiale si morale, se sustin si se promovează aplicarea criteriilor specifice de evaluare si de selectie, afirmarea creativitătii si a talentului;

f) principiul sansei egale la cultură, potrivit căruia, prin armonizarea politicilor culturale la nivel national cu cele la nivel local, se asigură accesul si participarea tuturor cetătenilor la cultură, precum si dezvoltarea vietii spirituale a colectivitătilor, în toată diversitatea acestora;

g) principiul identitătii culturale în circuitul mondial de valori, potrivit căruia se asigură protejarea si punerea în valoare a mostenirii culturale, se sustine si se promovează introducerea în circuitul cultural national si international a valorilor spiritualitătii nationale si se înlesneste circulatia în tară a valorilor culturii universale.

Art. 3. - (1) În cadrul Ministerului Culturii si Cultelor secretarul de stat pentru culte asigură conditiile necesare în vederea promovării si aplicării principiilor specifice care stau la baza activitătii cultelor religioase în relatia cu statul si cu autoritătile publice, a dialogului cu reprezentantii vietii religioase, protejării pluralismului religios, precum si pentru rezolvarea problemelor privind patrimoniul eclezial si acordarea de sprijin si asistentă financiară specializate.

(2) În scopul exercitării atributiilor prevăzute la alin. (1), în bugetul Ministerului Culturii si Cultelor, aprobat annual prin legea bugetului de stat, se vor nominaliza credite bugetare distincte pentru culte, în conditiile legii.

Art. 4. - (1) Pentru exercitarea functiilor sale Ministerul Culturii si Cultelor are următoarele atributii principale:

a) asigură buna functionare a sistemului său institutional, în conditiile descentralizării procesului decizional;

b) dezvoltă mediul concurential specific economiei de piată, astfel încât să asigure selectia, promovarea si finantarea programelor si proiectelor din domeniul său de activitate;

c) elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative, potrivit legii;

d) initiază si negociază, în conditiile legii, încheierea de conventii, acorduri si alte întelegeri internationale în domeniul său de activitate sau face propuneri pentru aderarea la cele existente ori pentru ratificarea acestora, după caz;

e) sprijină dezvoltarea formelor de cooperare guvernamentală si neguvernamentală în domeniile sale de competentă;

f) asigură, cu respectarea legislatiei în vigoare, colaborarea si consultarea cu sindicatele si patronatul din domeniile sale de activitate, precum si cu alte structuri ale societătii civile, pentru rezolvarea problemelor care privesc interesele sau activitatea acestora;

g) asigură, în conditiile legii, relatiile cu Parlamentul, cu celelalte autorităti, pentru armonizarea initiativelor legislative si a măsurilor administrative din domeniile sale de interes;

h) acordă premii si distinctii în toate domeniile sale de activitate;

i) elaborează norme, normative si metodologii pentru domeniul său de activitate, obligatorii pentru toate institutiile si asezămintele, indiferent de subordonarea acestora;

j) colaborează cu autoritătile administratiei publice, cu alte autorităti si institutii, pentru diversificarea, modernizarea si optimizarea serviciilor, programelor si proiectelor oferite de institutiile si asezămintele din domeniu;

k) coordonează si controlează activitatea institutiilor subordonate, numeste si revocă, în conditiile legii, conducerile acestora;

l) asigură reforma institutională si functională a institutiilor din subordinea sa, propune Guvernului înfiintarea sau reorganizarea unor institutii din subordine, avizează înfiintarea institutiilor si a asezămintelor publice de cultură, indiferent de subordonarea acestora;

m) aprobă, potrivit legii, preturi si tarife la serviciile asigurate de Ministerul Culturii si Cultelor si oferite de institutiile din subordinea sa;

n) asigură, prin Consiliul tehnico-economic, avizarea documentatiilor tehnico-economice din competenta sa de aprobare, potrivit legii;

o) exercită atributiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ central de specialitate al administratiei publice sub autoritatea căruia functionează compania natională si agentii economici din domeniul său de activitate;

p) colaborează cu institutiile specializate pentru elaborarea de indicatori statistici de specialitate, pentru colectarea datelor statistice primare si pentru prelucrarea acestora.

(2) Ministerul Culturii si Cultelor îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege.

Art. 5. - În domeniul culturii si artei Ministerul Culturii si Cultelor are următoarele atributii principale:

1. sprijină, în colaborare cu autoritătile administratiei publice, buna functionare a institutiilor si a asezămintelor de cultură de interes judetean sau local, precum si activitătile de educatie desfăsurate în cadrul asezămintelor de interes judetean sau local;

2. coordonează, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe si în colaborare cu Academia Română, Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu alte institutii interesate, activitatea si programele centrelor culturale ale României din străinătate, promovează si sustine programele si proiectele culturale derulate de acestea;

3. emite aviz obligatoriu pentru numirile si eliberările din functii ale directorilor centrelor de cultură ale României din străinătate si ale personalului diplomatic cu atributii exclusive în domeniul culturii;

4. propune Guvernului, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, înfiintarea de noi centre culturale ale României în străinătate;

5. sprijină, inclusiv financiar, în conditiile legii, institutii, organizatii si centre din alte tări, care promovează programe si studii privind istoria, cultura si civilizatia românească;

6. apără, potrivit legii, drepturile si interesele oamenilor de cultură, ocroteste si sustine dezvoltarea personalitătii creatoare;

7. initiază, organizează si finantează, în conditiile legii, programe si proiecte în toate domeniile culturii si artei: editarea de cărti si publicatii, achizitii de bunuri de patrimoniu si de opere de creatie, de cărti si publicatii pentru institutiile publice de cultură, indiferent de subordonarea acestora; achizitii de monumente istorice, monumente de for public, case memoriale si colectii particulare; expozitii, festivaluri, turnee si alte manifestări culturale în tară si în străinătate;

8. initiază, organizează si finantează, în conditiile legii, concursuri interne si internationale de creatie si interpretare, acordă burse, sprijină participarea oamenilor de cultură si a artistilor români la manifestări similare din străinătate;

9. stabileste, împreună cu Comisia Natională a Monumentelor Istorice, Comisia Natională de Arheologie si Comisia Natională a Muzeelor si Colectiilor, strategia natională în domeniul patrimoniului cultural national, mobil si imobil;

10. elaborează norme, normative si metodologii pentru domeniul patrimoniului cultural national, potrivit legii;

11. coordonează activitătile de cercetare, proiectare, evidentă, conservare, restaurare si punere în valoare a patrimoniului cultural national, mobil si imobil, si le finantează potrivit legii;

12. coordonează activitatea de atestare a expertilor si a specialistilor în domeniile specifice proiectării, restaurării, conservării si punerii în valoare a patrimoniului cultural national imobil;

13. avizează, potrivit legii, constituirea agentilor economici care au ca obiect de activitate efectuarea de cercetări, proiectarea si executarea de lucrări asupra monumentelor istorice;

14. coordonează activitatea de acreditare a expertilor, conservatorilor si restauratorilor în domeniul patrimoniului cultural national mobil;

15. colaborează cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru cunoasterea, respectarea si punerea în valoare a patrimoniului cultural national;

16. colaborează cu autoritătile administratiei publice la elaborarea si avizarea, împreună cu Comisia Natională a Monumentelor Istorice si cu Comisia Natională de Arheologie, după caz, a programelor si planurilor de amenajare si dezvoltare a teritoriului, pentru zonele în care se găsesc monumente si situri arheologice;

17. actionează, potrivit competentelor sale, pentru recuperarea bunurilor din patrimoniul cultural national furate sau exportate ilicit;

18. organizează, în cooperare cu organismele profesionale ale arhitectilor, concursurile nationale de creatie arhitecturală pentru obiective publice de interes national sau, după caz, sprijină organizarea concursurilor internationale de arhitectură având drept temă obiective publice;

19. avizează temele de proiectare si solutiile arhitecturale si de artă monumentală, cu consultarea organizatiilor profesionale si de creatori din domeniu, pentru obiectivele arhitecturale sau de artă monumentală care se realizează din bugetele publice;

20. sprijină, în conditiile legii, activitatea institutiilor de învătământ artistic si a persoanelor juridice de drept privat, fără scop lucrativ, din domeniul său de competentă;

21. contribuie la crearea cadrului juridic si institutional prin care să se asigure păstrarea, dezvoltarea si punerea în valoare a artei si culturii minoritătilor nationale din România, finantează, în conditiile legii, programe si proiecte culturale ale acestor minorităti; cooperează în acest scop cu alte autorităti sau cu persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniu;

22. promovează si finantează, în conditiile legii, programe si proiecte culturale cu participarea diasporei românesti si colaborează în acest scop cu autorităti, institutii, organizatii neguvernamentale sau cu alte persoane juridice;

23. actionează, prin măsuri specifice, pentru protejarea, sustinerea, revitalizarea traditiilor si obiceiurilor locale, în conditiile legii; promovează si coordonează programe pentru formarea de specialisti si meseriasi în domeniul artizanatului autentic si al mestesugurilor traditionale;

24. coordonează activitatea de atestare a artistilor liberprofesionisti, a traducătorilor, precum si activitatea de atestare si avizare în domeniul impresariatului artistic;

25. avizează, în conditiile legii, în vederea dobândirii personalitătii juridice si înregistrării, asociatii, fundatii, alte organizatii neguvernamentale cu activitate în domeniul culturii si propune Guvernului recunoasterea statutului de utilitate publică pentru asociatii si fundatii, cu respectarea normelor legale;

26. cooperează cu autoritătile administratiei publice, cu institutiile de specialitate si cu organizatiile din domeniu pentru formarea si perfectionarea profesională a personalului din institutiile de cultură si artă,  organizează si finantează, în conditiile legii, cursuri sau alte forme specifice de pregătire postliceală si postuniversitară, precum si participarea la programe de perfectionare, în tară si în străinătate, inclusiv prin acordarea de burse;

27. suspendă sau retrage, după caz, avizele, atestatele acordate, în cazul nerespectării de către titulari a actelor normative în vigoare;

28. editează publicatii de specialitate si de informare în domeniul culturii si artei;

29. coordonează, asigură si urmăreste, potrivit legii, alocarea resurselor bugetare si realizarea programului de dezvoltare a bazei materiale si de investitii din domeniul său de activitate;

30. colaborează cu uniunile si asociatiile de creatori, inclusiv în cadrul comisiilor de specialitate care functionează pe lângă Ministerul Culturii si Cultelor.

Art. 6. - (1) În domeniul cultelor Ministerul Culturii si Cultelor asigură relatiile statului cu toate cultele din România si are următoarele atributii principale:

a) sprijină toate cultele religioase recunoscute de lege, potrivit statutelor de organizare si functionare a acestora, pe baza Constitutiei, în vederea participării lor la viata socială si spirituală a tării, urmăreste ca în relatiile dintre culte să fie excluse orice forme, mijloace si actiuni de învrăjbire religioasă si mediază în situatiile litigioase care apar;

b) asigură legătura dintre cultele religioase si autoritătile publice, în vederea respectării libertătii si autonomiei cultelor, a prevenirii si înlăturării oricăror abuzuri, prin aplicarea legii;

c) sprijină autoritătile administratiei publice pentru rezolvarea problemelor specifice care apar în raporturile lor cu cultele, asociatiile si fundatiile religioase si, totodată, acordă asistentă cultelor, la solicitarea acestora, în solutionarea problemelor pe care acestea le supun autoritătilor administratiei publice locale;

d) analizează cererile de înfiintare a unor noi culte religioase, întocmeste documentatiile cerute de lege si face propuneri în vederea recunoasterii acestora;

e) face propuneri pentru recunoasterea, conform legii, a sefilor cultelor religioase, a conducătorilor de eparhii, a celorlalti ierarhi si a celor asimilati acestora, la cererea cultelor;

f) ia act de alegerea sau numirea persoanelor care urmează să ocupe functii de conducere, precum si a personalului clerical si laic din cadrul cultelor religioase, inclusiv din învătământul teologic neintegrat în învătământul de stat, în vederea alocării de contributii de la bugetul de stat pentru completarea surselor necesare în vederea salarizării acestora si acordării indemnizatiilor pentru functiile de conducere, potrivit legii;

g) colaborează cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului în probleme de învătământ, ca mediator între cultele religioase legal recunoscute si Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, si avizează, alături de acesta, planurile de învătământ si programele analitice elaborate de cultele recunoscute oficial de stat;

h) sprijină cultele religioase în organizarea si desfăsurarea activitătilor de asistentă religioasă si socială în armată, penitenciare, spitale, în cămine de bătrâni, case de copii si în alte institutii, precum si în familii care se confruntă cu nevoi speciale;

i) avizează, în conditiile legii, în vederea dobândirii personalitătii juridice si înregistrării, asociatii, fundatii, alte organizatii neguvernamentale cu activitate în domeniul cultelor si propune Guvernului recunoasterea statutului de utilitate publică pentru asociatii si fundatii, cu respectarea normelor legale.

(2) În domeniul patrimoniului eclezial Ministerul Culturii si Cultelor are următoarele atributii principale:

a) coordonează activitatea cultelor religioase privind evidenta, păstrarea, conservarea, restaurarea si valorificarea bunurilor culturale mobile si imobile, cu prioritate a celor care fac parte din patrimoniul cultural national, aflate în proprietatea sau în folosinta cultelor, conform legilor specifice, în vederea aplicării lor;

b) acordă asistentă de specialitate, la cererea cultelor, si avizează documentatiile tehnico-economice pentru constructii si reparatii de lăcasuri si alte clădiri apartinând cultelor religioase, cu respectarea prevederilor legale;

c) acordă unitătilor de cult sprijin financiar, în urma analizelor de necesitate si oportunitate, în vederea întocmirii documentatiilor tehnice si a construirii de lăcasuri de cult, precum si pentru întretinerea, repararea si punerea lor în valoare, cu respectarea normelor legale;

d) organizează, în colaborare cu cultele religioase si cu institutiile specializate, din tară si/sau din străinătate, activităti periodice de instruire si de perfectionare profesională a personalului de specialitate care asigură conservarea si punerea în valoare a bunurilor culturale ale cultelor, în conditiile legii;

e) organizează si sprijină, în conditiile legii, activităti si manifestări pentru cunoasterea si promovarea culturii religioase, atât în tară, cât si în străinătate, pentru punerea în valoare a mărturiilor de artă si de arhitectură religioasă, prin expozitii, simpozioane, sesiuni de comunicări si prin promovarea turismului cultural-religios.

(3) Ministerul Culturii si Cultelor mai îndeplineste următoarele atributii:

a) sprijină cultele religioase, la cererea acestora, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, în initierea si desfăsurarea actiunilor de relatii internationale si de promovare a colaborării dintre bisericile din România si cele din străinătate, precum si în organizarea si functionarea comunitătilor religioase ale românilor din diaspora;

b) initiază si desfăsoară activităti de cooperare cu institutii si organizatii din tară si din străinătate;

c) elaborează studii si sinteze documentare referitoare la viata religioasă din România, cât si la activitatea cultelor si organizatiilor religioase din alte tări; organizează dezbateri cu participarea specialistilor români si străini privind fenomenul religios;

d) acordă sprijin financiar, în conditiile legii, pentru:

1. construirea si repararea lăcasurilor de cult, inclusiv pentru întocmirea documentatiilor care stau la baza acestor lucrări;

2. consolidarea si punerea în valoare a bunurilor imobile si mobile din patrimoniul eclezial aflate în proprietatea sau în posesia ori folosinta cultelor religioase, inclusiv pentru întocmirea documentatiilor tehnice care stau la baza acestor lucrări, în conditiile legilor specifice;

3. întretinerea si functionarea unitătilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse;

4. sustinerea unor actiuni religioase cu caracter national sau international realizate de conducerile cultelor din România;

5. dezvoltarea si sustinerea activitătii de cercetare si analiză a fenomenului religios, potrivit legii;

6. sustinerea activitătii de asistentă socială, organizată de cultele religioase în spitale, centre de plasament, cămine de bătrâni si/sau în alte institutii, precum si activitătile privind reinsertia socială a persoanelor defavorizate si marginalizate, potrivit legii;

e) asigură, în conditiile legii, întregirea fondurilor proprii necesare salarizării personalului din cadrul cultelor si din învătământul teologic, din subordinea acestora, neintegrat în învătământul de stat, inclusiv a indemnizatiilor pentru functiile de conducere, prevăzute de lege;

f) sprijină cultele în oferirea de către acestea de ajutoare sau donatii comunitătilor românesti din diaspora sau unor biserici cu care acestea colaborează, potrivit legii;

g) urmăreste respectarea aplicării legislatiei, în colaborare cu organele de specialitate din subordinea Guvernului si cu autoritătile publice locale, cu privire la producerea si valorificarea în exclusivitate de către culte a unor articole si bunuri specifice.

Art. 7. - În domeniul cinematografiei si al audiovizualului Ministerul Culturii si Cultelor are următoarele atributii principale:

a) negociază si încheie, în conditiile legii si în colaborare cu alte institutii sau autorităti, întelegeri interguvernamentale în domeniile specifice;

b) solicită sprijin consiliilor locale si judetene, altor autorităti publice, în limitele competentelor acestora, pentru alocarea de fonduri, acordarea de facilităti fiscale sau pentru închirierea ori concesionarea de terenuri, în scopul construirii de noi cinematografe de către persoane juridice sau fizice, române sau străine, care doresc să investească în acest domeniu;

c) exercită, în conditiile legii, calitatea de reprezentant al României la organismele interguvernamentale cu activităti în domeniul cinematografiei si audiovizualului;

d) initiază si negociază, potrivit competentelor proprii, încheierea de conventii, acorduri si alte întelegeri internationale în domeniul cinematografiei si audiovizualului sau face propuneri pentru aderarea la cele existente ori pentru ratificarea acestora, după caz;

e) sprijină formele de cooperare guvernamentală si neguvernamentală în domeniul cinematografiei si audiovizualului;

f) asigură, în limita bugetului propriu, alocarea de sprijin financiar pentru actiunile si activitătile întreprinse în cadrul programelor internationale sau regionale din domeniul cinematografiei si audiovizualului;

g) elaborează, în colaborare cu Consiliul National al Audiovizualului, strategia în domeniul audiovizualului.

Art. 8. - În domeniul dreptului de autor si drepturilor conexe dreptului de autor Ministerul Culturii si Cultelor are următoarele atributii principale:

a) avizează si elaborează actele normative aplicabile în domeniul drepturilor de autor si/sau drepturilor conexe drepturilor de autor;

b) initiază proiectul de hotărâre a Guvernului privind organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, organ de specialitate al administratiei publice centrale în domeniul dreptului de autor si drepturilor conexe dreptului de autor, care functionează în subordinea Guvernului.

Art. 9. - (1) În exercitarea atributiilor sale Ministerul Culturii si Cultelor colaborează cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităti ale administratiei publice, cu organizatii neguvernamentale din tară si din străinătate si finantează, în conditiile legii, împreună cu acestea, programe si proiecte.

(2) Pentru exercitarea atributiilor sale Ministerul Culturii si Cultelor este abilitat să solicite si să primească de la autoritătile administratiei publice, de la institutii publice si de la persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniul său de competentă date si documente necesare în vederea exercitării competentelor sale.

(3) Ministerul Culturii si Cultelor colaborează cu uniunile de creatori si cu asociatiile profesionale, inclusiv în cadrul comisiilor de specialitate care functionează pe lângă Ministerul Culturii si Cultelor.

Art. 10. - (1) Structura organizatorică a Ministerului Culturii si Cultelor este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului culturii si cultelor, se pot organiza, în conditiile legii, servicii sau birouri, precum si colective temporare, pentru realizarea unor programe, proiecte, studii sau cercetări.

(2) Numărul maxim de posturi este de 177, exclusiv demnitarii si personalul aferent cabinetului ministrului.

(3) Atributiile si modul de functionare ale compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Culturii si Cultelor, precum si relatiile functionale dintre acestea se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare care se aprobă prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

Art. 11. - (1) Conducerea Ministerului Culturii si Cultelor se exercită de către ministrul culturii si cultelor.

(2) Ministrul culturii si cultelor conduce întreaga activitate a ministerului si îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităti publice, institutii si organizatii, precum si cu persoanele fizice si juridice din tară sau din străinătate.

(3) Ministrul culturii si cultelor este ordonator principal de credite.

(4) În exercitarea atributiilor sale ministrul culturii si cultelor emite ordine si instructiuni.

(5) În îndeplinirea atributiilor sale ministrul culturii si cultelor este ajutat de 3 secretari de stat si de un secretar general.

(6) Secretarii de stat îndeplinesc atributiile si însărcinările stabilite de ministrul culturii si cultelor si coordonează unele compartimente, potrivit structurii organizatorice prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 12. - (1) Secretarul general al ministerului este înalt functionar public, numit potrivit legii. Acesta asigură stabilitatea functionării ministerului, continuitatea conducerii si realizarea legăturilor functionale între structurile ministerului.

(2) Secretarul general este subordonat ministrului si îndeplineste atributiile prevăzute prin lege si prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

Art. 13. - (1) Ministrul culturii si cultelor poate constitui comisii de specialitate si alte organisme consultative, care să contribuie la realizarea reformei în domeniul culturii si la colaborarea cu structurile societătii civile.

(2) Ministrul culturii si cultelor numeste si revocă presedintele si specialistii Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, Comisiei Nationale de Arheologie, Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, precum si ai

altor comisii de specialitate din domeniul culturii.

(3) Fondurile necesare în vederea functionării comisiilor se suportă din bugetul Ministerului Culturii si Cultelor.

(4) Prin ordin al ministrului culturii si cultelor, în limita fondurilor aprobate prin bugetul de stat pentru cheltuieli de personal, se stabilesc, în conditiile legii, indemnizatiile cuvenite membrilor comisiilor care nu sunt salariati ai Ministerului Culturii si Cultelor.

Art. 14. - (1) La nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti functionează directiile judetene pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, servicii publice descentralizate, cu personalitate juridică, ale Ministerului Culturii si Cultelor.

(2) Directiile judetene pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt conduse de un director executiv, care este functionar public, potrivit legii.

Art. 15. - (1) Directiile judetene pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, au următoarele atributii principale:

a) actionează, în colaborare cu autoritătile administratiei publice, pentru dezvoltarea bazei materiale, diversificarea, modernizarea si optimizarea serviciilor culturale necesare comunitătilor locale, pentru protectia si promovarea culturii, protejarea si punerea în valoare a patrimoniului cultural national;

b) asigură sprijin de specialitate pentru realizarea de programe si proiecte culturale de către institutii publice sau alte persoane juridice si asigură, împreună cu autoritătile administratiei publice, sprijin financiar pentru acestea;

c) colaborează cu institutiile muzeale si cu alte persoane juridice în desfăsurarea unor activităti de cercetare, evidentă, conservare, restaurare si punere în valoare a patrimoniului cultural national si pot acorda sprijin financiar pentru acestea;

d) participă la realizarea activitătilor de observare si de control asupra actiunilor care pot da nastere la încălcări ale legislatiei dreptului de autor si a drepturilor conexe si constată, în conditiile legii, încălcările acesteia;

e) avizează numirea sau eliberarea conducătorilor institutiilor publice cultural-artistice de importantă locală si judeteană;

f) sprijină si monitorizează, în conditiile legii, activitatea organizatiilor neguvernamentale si a altor persoane juridice de drept privat cu activitate culturală sau artistică si transmit Ministerului Culturii si Cultelor constatările lor;

g) initiază si sprijină, în conditiile legii, actiuni de revitalizare a traditiilor si obiceiurilor locale, a ocupatiilor specifice traditionale, de formare a specialistilor si meseriasilor în domeniul artizanatului si mestesugurilor traditionale;

h) editează sau sprijină, logistic ori financiar, în conditiile legii, publicatii de specialitate si de informare în domeniul culturii si artei;

i) sunt abilitate să solicite si să primească, în nume propriu sau în numele si pentru Ministerul Culturii si Cultelor, de la autorităti ale administratiei publice, de la institutii publice si de la persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor si informării publice, date si documente necesare în vederea îndeplinirii atributiilor ce le revin;

j) controlează respectarea îndeplinirii obligatiilor de plată a contributiilor la Fondul cultural national, în conditiile si la termenele stabilite prin lege;

k) colaborează cu autoritătile publice si cu institutiile specializate pentru protejarea si punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural national si aplică în acest sens prevederile legale în domeniu;

l) îndeplinesc, la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale, atributiile Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul cultelor.

(2) Organizarea si functionarea directiilor judetene pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si atributiile acestora, altele decât cele prevăzute în prezenta hotărâre, se stabilesc prin regulamente aprobate prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

Art. 16. - (1) Unitătile care functionează în subordinea, sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor ori în coordonarea ministrului culturii si cultelor sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Muzeul National de Istorie Naturală “Grigore Antipa” din Bucuresti si Comitetul National Român pentru Deceniul Mondial al Dezvoltării Culturale trec din subordinea fostului Minister al Educatiei si Cercetării în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor.

(3) Structura organizatorică, statele de functii pentru institutiile publice subordonate, precum si atributiile acestora se aprobă prin ordin al ministrului culturii si cultelor, dacă legea nu dispune altfel.

Art. 17. - (1) Ministerul Culturii si Cultelor asigură utilizarea personalului institutiilor de spectacole cuprinse în anexa nr. 2, în limita numărului de posturi prevăzute în această anexă.

(2) Ministrul culturii si cultelor va stabili anual, prin ordin, după aprobarea bugetului de stat, numărul de posturi pentru personalul angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată si pe durată determinată, cu respectarea numărului total de posturi aprobat.

(3) Ministerul Culturii si Cultelor va asigura ca până la sfârsitul anului 2004 toate institutiile de spectacole prevăzute în anexa nr. 2 să utilizeze personal angajat cu contract individual de muncă pe durată determinată, în procent de cel putin 50% din totalul personalului necesar institutiei.

Art. 18. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri următoarele institutii din subordinea Ministerului Culturii si Cultelor îsi schimbă denumirile după cum urmează:

a) “Opera Română din Cluj-Napoca” îsi schimbă denumirea în “Opera Natională Română din Cluj-Napoca”, institutie publică cu personalitate juridică, finantată din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Piata Stefan cel Mare nr. 24;

b) “Opera Română din Iasi” îsi schimbă denumirea în “Opera Natională Română din Iasi”, institutie publică cu personalitate juridică, finantată din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, cu sediul în municipiul Iasi, str. Agatha Bârsescu nr. 18;

c) “Centrul de Cultură ÇTinerimea RomânăČ din Bucuresti” îsi schimbă denumirea în “Centrul National de Cultură ÇTinerimea RomânăČ din Bucuresti”, institutie publică cu personalitate juridică, finantată din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Gutenberg nr. 19, sectorul 5;

d) “Muzeul Satului din Bucuresti” îsi schimbă denumirea în “Muzeul National al Satului ÇDimitrie GustiČ”, institutie publică cu personalitate juridică, finantată din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, cu sediul în municipiul Bucuresti, Sos. Kiseleff nr. 28-30, sectorul 1.

Art. 19. - (1) Ministerul Culturii si Cultelor are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit normelor legale în vigoare.

(2) Ministerul Culturii si Cultelor are, de asemenea, în dotare, pentru activitătile sale specifice, un microbuz pentru transport marfă si persoane, cu un consum lunar mediu de carburanti de 400 litri.

(3) Se aprobă dotarea suplimentară a Ministerului Culturii si Cultelor cu un autoturism necesar pentru activitătile specifice desfăsurate pe perioada de derulare a Proiectului privind patrimoniul cultural, prevăzut în Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 23 decembrie 1998, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 4/1999, aprobată prin Legea nr. 87/1999, cu modificările ulterioare, cu un consum mediu normat de carburanti de 400 litri/lună.

(4) Cheltuielile determinate de punerea în aplicare a prevederilor alin. (3) se suportă din fondurile alocate Ministerului Culturii si Cultelor cu această destinatie prin Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 23 decembrie 1998.

(5) După finalizarea proiectului mentionat la alin. (3) autoturismul va intra în patrimoniul Ministerului Culturii si Cultelor, cu respectarea prevederilor legale privind normarea parcului auto.

Art. 20. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 21. - (1) Reîncadrarea functionarilor publici din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare, până la data de 15 iulie 2003.

(2) Încadrarea personalului contractual din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor se va face potrivit legislatiei în vigoare.

Art. 22. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 19 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 742.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Culturii si Cultelor

 

ANEXA Nr. 2

 

UNITĂTILE

care functionează în subordinea, sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor ori în coordonarea ministrului culturii si cultelor

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

 

Unităti care functionează în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor

I.

Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice, finantate integral din bugetul de stat

1.

Directiile judetene pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti - servicii publice descentralizate

Bugetul de stat

2.

Biblioteca Natională

Bugetul de stat

 

3. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor - organ de specialitate al administratiei publice centrale*)

Bugetul de stat

4.

Comitetul National Român pentru Deceniul Mondial al Dezvoltării Culturale

Bugetul de stat

 

NOTĂ: Unitătile mentionate la nr. crt. 1-4 pot utiliza un număr maxim de 780 de posturi.

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

II.

Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice, finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

5.

Institutul National pentru Memoria Exilului Românesc

*) Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

6.

Centrul National al Cinematografiei

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

7.

 Muzeul National de Artă al României din Bucuresti

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

8.

Muzeul National de Artă Contemporană al României

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

9.

Muzeul National al Hărtilor si Cărtii Vechi

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

10.

Muzeul National de Istorie a României din Bucuresti

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

11.

Muzeul National “Brukenthal” din Sibiu

Venituri proprii si subventii de la bugetul de stat

12.

Muzeul National “Peles” din Sinaia

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

13.

Muzeul National al Satului “Dimitrie Gusti”

 Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

14.

Muzeul Tăranului Român din Bucuresti

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

15.

 Muzeul Bran din Bran

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

 


*) Organ de specialitate al administratiei publice centrale, aflat în coordonarea ministrului culturii si cultelor.

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

16.

Muzeul National de Istorie a Transilvaniei din Cluj- Napoca

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

17.

Complexul Muzeal National “Moldova” din Iasi

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

18.

Muzeul Carpatilor Răsăriteni din Sfântu Gheorghe

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

19.

Muzeul National de Istorie Naturală “Grigore Antipa” din Bucuresti

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

20.

Teatrul National “I. L. Caragiale” din Bucuresti

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

21.

Teatrul National “Lucian Blaga” din ClujNapoca

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

22.

Teatrul National “Vasile Alecsandri” din Iasi

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

23.

Teatrul National “Mihai Eminescu” din Timisoara

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

24.

Teatrul Maghiar de Stat din ClujNapoca

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

25.

Opera Natională din Bucuresti

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

26.

Opera Natională Română din ClujNapoca

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

27.

Opera Maghiară din Cluj-Napoca

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

28.

Opera Natională Română din Iasi

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

29.

Opera Română din Timisoara

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

30.

Teatrul National de Operetă “Ion Dacian”

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

31.

Filarmonica “George Enescu” din Bucuresti

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

32.

 Centrul National de Cultură “Tinerimea Română” din Bucuresti

Venituri proprii si subentii acordate de la bugetul de stat

33.

Centrul European de Cultură din Sinaia

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

34.

Centrul de Cultură “George Apostu” din Bacău

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

35.

Centrul de Cultură “Arcus” din Covasna

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

36.

Centrul de Cultură “Rosetti-Tescanu-George Enescu”

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

37.

Oficiul National al Monumentelor Istorice

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

38.

Institutul National al Monumentelor Istorice

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

39.

Laboratorul National de Cercetare în Domeniul Conservării si Restaurării Patrimoniului Cultural National Mobil

 Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

40.

 Studioul de Creatie Cinematografică din Bucuresti

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

41.

Editura “Video” din Bucuresti

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

42.

Oficiul National de Servicii pentru Biblioteci

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

III.

Institutii publice finantate din venituri proprii

 

43.

Institutul de memorie culturală din Bucuresti

Venituri proprii

44.

ARTEXIM din Bucuresti

Venituri proprii

45.

Centrul pentru formare, educatie permanentă si management în domeniul culturii

Venituri proprii

Publicatii

46.

“Contemporanul”

Venituri proprii

47.

“Literatorul”

Venituri proprii

48.

“Manuscriptum”

Venituri proprii

49.

“Desteptarea Aromânilor”

Venituri proprii

50.

“Moftul Român”

Venituri proprii

51.

“Albina”

Venituri proprii

52.

“Teatrul”

Venituri proprii

53.

“Universul Cărtii”

Venituri proprii

54.

“A Hét”

Venituri proprii

55.

“Kórunk”

Venituri proprii

56.

“Müvelodes”

Venituri proprii

57.

“Vilnie Slovo”

Venituri proprii

58.

Revista “Biblioteca”

Venituri proprii

Unităti care functionează sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor

59.

Compania Natională a Imprimeriilor “Coresi” - S.A.

 

60.”

Regia Autonomă de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm

 

61.

Studioul Cinematografic “Rofilm” - S.A.

 

62.

Studioul Cinematografic “Sahia Film” - S.A.

 

63.

Studioul Cinematografic “Animafilm” - S.A.

 

 

NOTĂ: Unitătile mentionate la nr. crt. 5-42 pot utiliza un număr maxim de 5.990 de posturi

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 2 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Guvernul este autoritatea publică a puterii executive care asigură realizarea politicii interne si externe a României si exercită conducerea generală a administratiei publice.

Art. 2. - (1) Primul-ministru are în coordonare:

a) Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii, institutie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Guvernului, finantată integral din venituri proprii;

b) Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Serviciilor de Gospodărie Comunală, institutie publică de interes national, cu personalitate juridică, finantată integral din venituri proprii;

c) Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, institutie publică cu personalitate juridică, finantată integral din venituri proprii;

d) Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, institutie publică cu personalitate juridică, finantată integral din venituri proprii;

e) Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, institutie de interes public, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;

f) Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care se finantează prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;

g) Administratia Natională a Rezervelor de Stat, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;

h) Agentia Natională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;

i) Agentia Română pentru Investitii Străine, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;

j) Agentia Natională pentru Sport, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finantată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;

k) Agentia pentru Strategii Guvernamentale, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finantată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;

l) Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finantată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;

m) Corpul de Control al Guvernului, institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Autoritătii Nationale de Control;

n) Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare, institutie publică de interes national, cu personalitate juridică, finantată integral din venituri proprii;

o) Comisia Natională de Prognoză, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finantată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;

p) Institutul National de Statistică, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finantat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;

r) Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;

s) Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

(2) Potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, activitătile institutiilor si organelor de specialitate ale administratiei publice centrale prevăzute la alin. (1) pot fi trecute, prin decizie a primului-ministru, în coordonarea ministrilor sau ministrilor delegati.

Art. 3. - Aparatul de lucru al Guvernului este organizat si functionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2003.

Art. 4. - În cadrul aparatului de lucru al Guvernului functionează:

a) aparatul de lucru al primului-ministru;

b) Secretariatul General al Guvernului;

c) Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică, finantat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;

d) Departamentul pentru Analiză Institutională si Socială;

e) Departamentul pentru Relatii Interetnice;

f) Departamentul pentru Românii de Pretutindeni;

g) Departamentul Purtătorului de Cuvânt al Guvernului si Relatii cu Presa.

Art. 5. - (1) Aparatul de lucru al primului-ministru este structură organizatorică fără personalitate juridică, alcătuită din:

a) corpul de consilieri ai primului-ministru;

b) compartimentul pentru monitorizarea marilor programe de interes national cuprinse în Programul de guvernare;

c) aparatul tehnic al corpului de consilieri;

d) cabinetul primului-ministru;

e) cancelaria primului-ministru;

f) compartimentul cu probleme speciale;

g) compartimentul documente secrete;

h) compartimentul care asigură protocolul primului-ministru.

(2) Activitatea corpului de consilieri si a aparatului tehnic al acestuia este coordonată de unul dintre consilieri, desemnat prin decizie a primului-ministru.

(3) Pe lângă aparatul de lucru al primului-ministru îsi desfăsoară activitatea Comisia antisărăcie si promovare a incluziunii sociale - CASPIS, al cărei secretariat tehnic este asigurat de Agentia pentru Strategii Guvernamentale.

(4) Atributiile si organizarea internă ale fiecărei structuri din aparatul de lucru al primului-ministru se stabilesc prin decizie a acestuia.

(5) Personalului încadrat în aparatul de lucru al primului-ministru nu i se aplică prevederile legii privind statutul functionarilor publici.

Art. 6. - Secretariatul General al Guvernului asigură derularea operatiunilor tehnice aferente actelor de guvernare si rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice si tehnice ale activitătii Guvernului, precum si reprezentarea Guvernului în fata instantelor judecătoresti.

Art. 7. - (1) Secretariatul General al Guvernului este condus de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, ajutat de unul sau mai multi secretari de stat si subsecretari de stat, numiti prin decizie a primului-ministru.

(2) Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului asigură coordonarea Departamentului pentru Relatii Interetnice.

(3) În exercitarea atributiilor ce îi revin ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului emite ordine si instructiuni.

Art. 8. - (1) Secretariatul General al Guvernului execută operatiunile financiare privind fondurile transferate în bugetul propriu, potrivit legilor anuale ale bugetului de stat, destinate realizării actiunilor initiate de structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului si aprobate prin hotărâri ale Guvernului. Eliberarea fondurilor către destinatarul acestor actiuni se face de Secretariatul General al Guvernului, pe baza fundamentărilor privind legalitatea, oportunitatea si necesitatea acestora, elaborate de structurile nominalizate în legile anuale ale bugetului de stat.

(2) Răspunderea privind utilizarea si justificarea fondurilor prevăzute la alin. (1) pe destinatiile aprobate prin hotărâri ale Guvernului revine fiecărei structuri care are calitatea de destinatar al respectivelor fonduri.

Art. 9. - (1) Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul este structură cu personalitate juridică, condusă de ministrul delegat pentru relatia cu Parlamentul, finantată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(2) Atributiile, organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 10. - (1) Departamentele prevăzute la art. 4 lit. d)-g) sunt structuri organizatorice fără personalitate juridică si fără unităti în subordine, subordonate primului-ministru, si au rol de coordonare si sinteză în domenii de interes general, în conformitate cu atributiile Guvernului.

(2) Înfiintarea, atributiile si modul de functionare ale departamentelor prevăzute la art. 4 se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(3) Departamentele prevăzute la art. 4 lit. d)-g) sunt conduse de câte un secretar de stat, care nu are calitatea de ordonator de credite, ajutat de unul sau mai multi subsecretari de stat, potrivit actului normativ de organizare si functionare.

(4) Secretarul de stat si, după caz, subsecretarii de stat care asigură conducerea departamentelor prevăzute la art. 4 lit. d)-g) sunt numiti prin decizie a primului-ministru.

(5) În exercitarea atributiilor care le revin conducătorii departamentelor prevăzute la art. 4 lit. d)-g) emit ordine cu caracter individual.

(6) Departamentele prevăzute la art. 4 lit. d)-g) au capacitatea de a sta în fata instantelor judecătoresti în cauzele al căror obiect este legat de activitatea proprie.

Art. 11. - (1) Numărul maxim de posturi în aparatul de lucru al Guvernului este de 370, inclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului primului-ministru si cabinetului ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, din care 16 posturi sunt preluate din reducerea numărului de posturi rezultată în urma reorganizării fostului Minister al Muncii si Solidaritătii Sociale.

(2) În numărul de posturi prevăzut la alin. (1) nu este inclus numărul de posturi al Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul.

(3) Statele de functii, precum si numărul maxim de posturi ale fiecărei structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu exceptia Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul, se stabilesc prin decizie a primului-ministru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (1).

Art. 12. - Personalul din cadrul aparatului de lucru al Guvernului este salarizat potrivit legii.

Art. 13. - Structura organizatorică a aparatului de lucru al Guvernului si institutiile si organele de specialitate ale administratiei publice centrale aflate în coordonarea primului-ministru sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 765/2002 privind organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 29 iulie 2002, iar prevederile art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 705/2002 privind constituirea, organizarea si functionarea Comisiei antisărăcie si promovare a incluziunii sociale - CASPIS, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 15 iulie 2002, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului

General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 746.

 

ANEXĂ*)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a aparatului de lucru al Guvernului si institutiile si organele de specialitate al administratiei publice centrale aflate în coordonarea primului-ministru