MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 494         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 9 iulie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

744. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

752. - Hotărâre pentru aprobarea numărului de posturi si a structurii organizatorice ale Agentiei Române pentru Investitii Străine

 

753. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie

 

756. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

 

762. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2002

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

Având în vedere art. XVI al titlului III din cartea a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei,

în temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 40 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, precum si al art. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de pecialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

Art. 1. - (1) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei se organizează si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având rolul de a realiza politica Guvernului în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale.

(2) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei are sediul în municipiul Bucuresti, Bd. Libertătii nr. 14, sectorul 5.

Art. 2. - Pentru a realiza politica Guvernului în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste următoarele functii:

a) functia de strategie, prin care se definesc obiectivele strategice si tactice ale sectorului, asigurând planificarea, elaborarea si implementarea politicilor în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale, precum si monitorizarea, evaluarea si controlul realizării acestor politici;

b) functia de reglementare, prin care se asigură participarea la elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru organizarea si functionarea activitătilor din domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale, precum si implementarea cadrului normativ, metodologic si a procedurilor functionale, operationale si financiare, prin care se realizează politicile în domeniu, urmărirea si controlul respectării acestora;

c) functia de administrare, prin care se asigură administrarea si gestionarea patrimoniului său în mod eficient si cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare, administrarea si gestionarea actiunilor la societătile comerciale la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar, precum si administrarea si gestionarea eficientă a spectrului de frecvente, a pozitiilor orbitale atribuite României si a altor bunuri proprietate publică din domeniul său de activitate;

d) functia de reprezentare, prin care se asigură reprezentarea pe plan intern si extern, în calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale;

e) functia de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea si controlul aplicării si respectării reglementărilor în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale, precum si aplicarea unitară si respectarea reglementărilor legale de către institutiile si societătile comerciale care îsi desfăsoară activitatea în subordinea sau în coordonarea sa.

Art. 3. - (1) În realizarea rolului său Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste următoarele atributii principale:

1. definirea politicii si strategiei sectoriale în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale;

2. elaborarea obiectivelor strategice si tactice ale acestor sectoare si a planului de actiuni pentru implementarea acestor obiective;

3. monitorizarea realizării programului de actiuni si prezentarea către Guvern a rapoartelor periodice privind stadiul de realizare a obiectivelor prevăzute în strategiile sectoriale în domeniu;

4. elaborarea si implementarea politicilor si strategiei sectoriale de integrare în structurile Uniunii Europene;

5. asigurarea cadrului legislativ si institutional necesar pentru liberalizarea completă a pietelor de comunicatii electronice si servicii postale si armonizarea legislatiei nationale cu cea a Uniunii Europene în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale;

6. promovarea concurentei în toate segmentele pietelor de comunicatii electronice, servicii postale, tehnologia informatiei si servicii ale societătii informationale;

7. asigurarea conditiilor de exercitare a dreptului cetătenilor României de a avea acces la serviciul universal, astfel cum acesta este prevăzut de legislatia specială, atât în domeniul comunicatiilor electronice, cât si în cel al serviciilor postale;

8. protectia drepturilor si intereselor utilizatorilor, inclusiv prin luarea tuturor măsurilor necesare pentru ca utilizatorii să obtină un maxim de beneficii în conditiile unei piete concurentiale, în ceea ce priveste diversitatea ofertei, tarifele si calitatea serviciilor;

9. promovarea intereselor specifice ale utilizatorilor cu handicap si ale celor cu nevoi sociale speciale;

10. protectia drepturilor persoanelor, în special a dreptului la viată privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

11. asigurarea integritătii si securitătii retelelor publice de comunicatii electronice;

12. încurajarea investitiilor eficiente în infrastructură, promovarea si stimularea cercetării, dezvoltării, inovatiei si transferului de tehnologii în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale;

13. elaborarea politicii si strategiei de restructurare, privatizare si de atragere a investitiilor în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale;

14. initierea si coordonarea procesului de privatizare a societătilor la care îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar;

15. initierea, conducerea, finantarea, monitorizarea si implementarea de programe si proiecte proprii în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale, atribuirea conducerii programelor si proiectelor, în conformitate cu reglementările în vigoare;

16. initierea, conducerea, finantarea, monitorizarea, implementarea si operarea proiectelor si a programelor de informatizare a structurilor guvernamentale;

17. asigurarea finantării pentru dezvoltarea coerentă a infrastructurii informationale nationale a administratiei publice centrale;

18. coordonarea politicilor privind realizarea retelelor publice de calculatoare, cu respectarea normelor recomandate de Uniunea Europeană;

19. înfiintarea si dezvoltarea de parcuri stiintifice si tehnologice, centre de inovare si incubatoare de afaceri, de transfer tehnologic si altele asemenea;

20. prognozarea, planificarea si programarea în proiectul de buget propriu a resurselor financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniul său de competentă;

21. coordonarea derulării programelor de asistentă financiară de la Uniunea Europeană în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale, potrivit obiectului acestora;

22. coordonarea aplicării acordurilor internationale în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale;

23. acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice, stabilirea si încasarea taxelor de licentă în conformitate cu legislatia în vigoare si în concordantă cu costurile administrative aferente emiterii, managementului si controlului aplicării licentelor;

24. asigurarea gestionării si utilizării eficiente a spectrului de frecvente radioelectrice si a pozitiilor orbitale atribuite României;

25. elaborarea principiilor de politică tarifară în domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale;

26. publicarea standardelor si specificatiilor tehnice emise de Uniunea Europeană în domeniul său de competentă;

27. initierea si elaborarea de proiecte de acte normative în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale si supunerea lor spre aprobare Guvernului;

28. promovarea, propunerea si supunerea spre aprobare Guvernului a măsurilor necesare în vederea creării si dezvoltării cadrului institutional în aceste domenii;

29. avizarea proiectelor de acte normative care contin prevederi cu incidentă în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale;

30. supunerea spre aprobare Guvernului a cadrului legislativ pentru stimularea dezvoltării sectorului privat al industriei de produse si servicii în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale;

31. initierea elaborării de standarde nationale în acord cu cerintele nationale si cu standardele internationale în domeniu, propunerea spre adoptare a standardelor internationale ca standarde nationale si adoptarea de reglementări tehnice care să declare obligatorie aplicarea standardelor, pe întregul teritoriu national, pe plan zonal sau pe plan local, în domeniul utilizării frecventelor radioelectrice, în domeniul echipamentelor de comunicatii electronice si al compatibilitătii electromagnetice, al tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale;

32. analiza evolutiei fenomenelor din domeniul său de activitate prin definirea, monitorizarea si evaluarea de indicatori specifici si scheme de analiză;

33. reglementarea si supravegherea comertului electronic si a semnăturii electronice si promovarea accesului la Internet;

34. elaborarea reglementărilor necesare în vederea asigurării protectiei mediului în domeniul comunicatiilor electronice si a utilizării frecventelor;

35. planificarea, alocarea, monitorizarea si evaluarea utilizării de resurse pentru implementarea politicilor în domeniu;

36. comunicarea cu celelalte structuri ale administratiei publice, cu societatea civilă si cu cetătenii, precum si cu furnizorii de produse si servicii în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale;

37. medierea si solutionarea litigiilor dintre furnizorii de servicii în domeniul tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale, în scopul asigurării liberei concurente si al protectiei intereselor utilizatorilor pe pietele acestor servicii;

38. armonizarea politicii proprii cu cele din domeniul industriei, comertului, educatiei, precum si din alte domenii, în conformitate cu Programul de guvernare;

39. promovarea sistemului educational bazat pe tehnologia informatiei, în colaborare cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului;

40. promovarea si sustinerea dezvoltării biotehnologiilor;

41. stimularea si monitorizarea participării României la programe si proiecte internationale, comunitare si bilaterale în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale;

42. asigurarea reprezentării în institutii si organizatii internationale din domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale, sustinând în cadrul acestora politica si strategia în domeniu, aprobate de Guvernul României;

43. colaborarea cu institutii si organizatii nationale si internationale din domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale, dezvoltarea si stimularea relatiilor cu acestea;

44. sustinerea participării României la târguri, expozitii si alte asemenea manifestări internationale în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale;

45. publicarea de rapoarte, studii si altele asemenea în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale, realizarea de studii, analize, monitorizări si alte activităti în aceste domenii pentru evaluarea si controlul conducerii programelor si proiectelor; organizarea de seminarii si mese rotunde, actiuni promotionale de imagine, informare si de constientizare a publicului, putând contracta în aceste scopuri servicii de consultantă, expertiză, asistentă tehnică si altele asemenea, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

46. promovarea convergentei media si a neutralitătii tehnologice, asigurând corelarea legislatiei în domeniul comunicatiilor electronice, al audiovizualului si al drepturilor de proprietate intelectuală;

47. exercitarea atributiilor ce îi revin, potrivit legii, ca organ al administratiei publice centrale, sub a cărui autoritate directă functionează unităti aflate în subordine sau în coordonare;

48. urmărirea si controlul aplicării prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare, în acordurile internationale în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale, luând măsuri pentru prevenirea, înlăturarea si sanctionarea nerespectării acestor prevederi, potrivit competentei recunoscute de acestea;

49. reglementarea modului de atribuire electronică a autorizatiilor pentru activitătile de transport rutier international de marfă, direct sau în tranzit, în conformitate cu legislatia în vigoare, precum si a modului de atribuire electronică a traseelor nationale din programele de transport rutier prin servicii regulate;

50. avizarea instrumentelor de plată cu acces la distantă de tipul Internet banking, home-banking sau mobilebanking;

51. avizarea serviciilor societătii informationale, în conformitate cu legislatia în vigoare.

(2) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste si alte atributii prevăzute de actele normative în vigoare, precum si însărcinări date de primul-ministru.

Art. 4. - (1) În exercitarea atributiilor sale Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei colaborează cu celelalte ministere si autorităti ale administratiei publice centrale, cu autoritătile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoane fizice si juridice.

(2) În vederea îndeplinirii atributiilor sale Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei are dreptul să solicite informatii de la ministere, de la celelalte autorităti ale administratiei publice centrale sau locale, precum si de la institutii publice.

 

CAPITOLUL II

Conducerea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

Art. 5. - (1) Conducerea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei se exercită de către ministru.

(2) Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorităti publice, cu persoanele juridice si fizice din tară si din străinătate, precum si în justitie.

(3) Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei răspunde de întreaga activitate a ministerului în fata Guvernului, iar în calitate de membru al Guvernului, în fata Parlamentului.

(4) Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei îndeplineste, în domeniul de activitate al ministerului, atributiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, precum si orice alte atributii specifice stabilite prin acte normative în vigoare.

(5) Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei este ordonator principal de credite.

(6) În exercitarea atributiilor ce îi revin ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite ordine si instructiuni, în conditiile legii.

(7) În activitatea de conducere a ministerului, ministrul este ajutat de 2 secretari de stat.

(8) Atributiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.

(9) Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei poate delega unele dintre competentele sale, în conditiile legii.

Art. 6. - (1) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei are un secretar general, înalt functionar public, numit în conditiile legii.

(2) Secretarul general asigură stabilitatea functionării Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, continuitatea conducerii si realizarea legăturilor functionale dintre structurile ministerului.

Art. 7. - (1) Secretarul general îndeplineste atributiile si responsabilitătile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001.

(2) Secretarul general al ministerului îndeplineste si alte însărcinări stabilite de ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei sau prevăzute în regulamentul de organizare si functionare a ministerului.

 

CAPITOLUL III

Structura organizatorică a Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

Art. 8. - (1) Structura organizatorică a Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei, se pot organiza servicii, birouri si colective temporare de lucru.

(2) În cadrul directiilor generale, prin ordin al ministrului, se pot organiza si directii, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat si cu respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările ulterioare.

(3) În structura Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei se organizează si functionează, potrivit legii, cabinetul ministrului, cu personal propriu, căruia nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Atributiile, sarcinile si răspunderile personalului din aparatul propriu al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.

Art. 9. - (1) Structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.

(2) Numărul maxim de posturi este de 134, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.

(3) Personalul necesar desfăsurării activitătilor Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei se numeste sau se angajează, după caz, cu respectarea dispozitiilor legale, în limita numărului maxim de posturi aprobat, tinându-se seama de competenta profesională, de nivelul de pregătire, studiile de specialitate si vechimea în specialitate.

Art. 10. - (1) În conditiile legii si în limita numărului maxim de posturi, în structura Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei se organizează si functionează unităti de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de câte un director de proiect, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin împrumuturi externe.

(2) Structura organizatorică, numărul de personal si regulamentul de organizare si functionare ale UMP vor fi stabilite prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.

(3) Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei numeste personalul UMP si stabileste competentele directorului de proiect.

Art. 11. - Stabilirea numărului maxim de autoturisme si a consumului lunar de carburanti se face potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 12. - Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei are în subordine Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei - I.G.C.T.I. si în coordonare directă Institutul National de Cercetare-

Dezvoltare în Informatică - ICI Bucuresti si Institutul National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti, institutii prevăzute în anexele nr. 2 si 3.

Art. 13. - Unitătile la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 14. - (1) Capitolul II “Obiective de importantă deosebită pentru activitatea statului” din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 23 septembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu o nouă pozitie: “Sediul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei”.

(2) Efectivele necesare efectuării pazei obiectivului prevăzut la alin. (1) se asigură prin redistribuire, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat si în fondurile alocate Ministerului Administratiei si Internelor prin Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002.

Art. 15. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 16. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.337/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 6 decembrie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 744.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

ANEXA Nr. 2

 

UNITĂTILE

care functionează în subordinea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu finantare integrală din venituri proprii

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

1.

Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei - I.G.C.T.I.

 

ANEXA Nr. 3

 

UNITĂTILE

care functionează în coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

1.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucuresti

2.

Institutul National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti

 

ANEXA Nr. 4

 

UNITĂTILE

la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

1.

Compania Natională “Posta Română” - S.A.

2.

Societatea Natională de Radiocomunicatii - S.A.

3.

Societatea Natională de Telecomunicatii “Romtelecom” - S.A.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea numărului de posturi si a structurii organizatorice ale Agentiei Române pentru Investitii Străine

 

Având în vedere prevederile art. XVI din titlul III al cărtii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, în temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 390/2002 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Române pentru Investitii Străine,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă structura organizatorică a Agentiei Române pentru Investitii Străine, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care răspunde de aplicarea politicii Guvernului pentru promovarea si atragerea investitiilor străine directe, înfiintată prin Legea nr. 390/2002, cu modificările si completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Numărul maxim de posturi al Agentiei Române pentru Investitii Străine este de 31, exclusiv demnitarii.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 681/2002 pentru aprobarea numărului de posturi si a structurii organizatorice ale Agentiei Române pentru Investitii Străine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 8 iulie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Române pentru Investitii Străine,

Marian Florian Săniută

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 752.

 

ANEXĂ

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Agentiei Române pentru Investitii Străine

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie

 

Având în vedere prevederile art. XVI din titlul III al cărtii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei,

în temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 alin. (1) lit. l) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, denumită în continuare Agentie, se organizează si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului si în coordonarea primului-ministru, finantată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(2) Agentia are ca scop realizarea Programului de guvernare în domeniul dezvoltării sectorului întreprinderilor mici si mijlocii, a celui cooperatist si în domeniul comertului interior.

Art. 2. - Agentia are sediul în municipiul Bucuresti, str. Poterasi nr. 11, sectorul 4.

Art. 3. - Agentia îndeplineste următoarele functii:

a) de strategie, prin care se asigură fundamentarea, elaborarea si aplicarea strategiei si politicilor Guvernului în domeniul său de activitate;

b) de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ si institutional necesar în vederea realizării obiectivelor si programelor din domeniul său de activitate;

c) de administrare, prin care se asigură administrarea fondurilor bugetare si a surselor financiare extrabugetare, precum si distribuirea acestora în vederea asigurării dezvoltării sectorului întreprinderilor mici si mijlocii, a sectorului cooperatist si a comertului interior;

d) de reprezentare, prin care se asigură în numele statului român, cu aprobarea Guvernului, reprezentarea pe plan intern si extern în domeniul său de activitate;

e) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea aplicării si controlul respectării reglementărilor în domeniul său de activitate, precum si al functionării institutiilor si organismelor care îsi desfăsoară activitatea sub autoritatea sau în coordonarea sa.

Art. 4. - (1) În exercitarea functiilor prevăzute la art. 3, Agentia îndeplineste următoarele atributii principale:

1. fundamentează si coordonează elaborarea si asigură aplicarea strategiei si politicilor Guvernului în domeniul întreprinderilor mici si mijlocii, cooperatiei si comertului interior, în conformitate cu Programul de guvernare;

2. fundamentează si elaborează strategia si programul de reforme economico-sociale ale Guvernului în domeniul său de activitate;

3. participă împreună cu alte organe ale administratiei publice cu atributii în domeniu si organizatii nonguvernamentale si coordonează elaborarea de strategii în domeniul dezvoltării comertului interior si protectiei consumatorului;

4. participă la elaborarea politicilor în vederea dezvoltării distributiei produselor si serviciilor de piată si asigură implementarea acestora;

5. realizează, împreună cu organele administratiei publice locale, baza de date la nivel national privind structurile de distributie existente;

6. elaborează, propune Guvernului spre aprobare si implementează programe pentru dezvoltarea si sustinerea activitătii comerciale si de prestări de servicii de piată;

7. asigură, prin Centrul de Formare si Management pentru Comert, formarea profesională continuă si pregătirea profesională a lucrătorilor din domeniul comertului si prestărilor de servicii de piată;

8. îndeplineste atributiile privind eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru societătile comerciale din domeniul comertului interior;

9. elaborează si propune spre adoptare Guvernului proiecte de acte normative în domeniul său de activitate si avizează proiectele de acte normative ale altor organe ale administratiei publice centrale de specialitate, care au impact asupra domeniului său de activitate;

10. propune Guvernului spre adoptare si avizează proiecte de acte normative cu privire la comercializarea produselor si serviciilor de piată; cerinte privind desfăsurarea activitătilor din sectorul comercial si al serviciilor de piată, practici comerciale si reguli generale de comercializare;

11. elaborează si avizează, după caz, împreună cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, acte normative si acorduri internationale în domeniul său de activitate, cu aprobarea Guvernului;

12. elaborează, implementează si monitorizează programe pentru stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, a organizatiilor cooperatiste;

13. elaborează criteriile, prioritătile si procedurile necesare în vederea desfăsurării programelor si proiectelor din domeniul său de activitate si le supune spre aprobare Guvernului;

14. derulează programe si proiecte cu finantare externă, prin înfiintare de unităti de management de proiect;

15. avizează documentatiile pentru obtinerea de credite si alte fonduri externe, cu garantia statului sau cu garantii bancare de stat, pentru finantarea de programe si proiecte specifice domeniului său de activitate;

16. asigură implementarea programelor din domeniul său de activitate, rezultate din acordurile si conventiile internationale la care România este parte;

17. reprezintă Guvernul României în relatia cu Uniunea Europeană si cu alte organizatii internationale, pentru elaborarea de politici si programe privind domeniul său de activitate, scop în care:

a) colaborează la elaborarea programelor care vizează pregătirea aderării României la Uniunea Europeană si urmăreste transpunerea acestora în practică pentru domeniile de activitate ale Agentiei;

b) stabileste, în concordantă cu Programul de guvernare, prioritătile de dezvoltare în domeniile de activitate ale Agentiei, pe baza cărora se vor elabora propuneri de proiecte si programe de finantare din fondurile alocate de la bugetul de stat;

c) formulează propuneri pentru armonizarea actelor normative din domeniul întreprinderilor mici si mijlocii si liberei circulatii a serviciilor, altele decât cele financiare;

d) participă la elaborarea instrumentelor de monitorizare a programelor de dezvoltare din domeniul său de activitate;

e) participă la fundamentarea asistentei de aderare în domeniul său de activitate si la monitorizarea utilizării acesteia;

f) informează Ministerul Integrării Europene asupra derulării obiectivelor de integrare din domeniul său de activitate, prezentând informatii, date si alte lucrări solicitate;

g) participă la procesul de negociere si la monitorizarea angajamentelor asumate în acest proces, atât în calitate de integratoare, cât si ca participant în cadrul delegatiilor sectoriale unde este nominalizată;

18. sprijină înfiintarea si activitatea asociatiilor profesionale si patronale din domeniul său de activitate si asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media si cu societatea civilă, în scopul informării reciproce si al perfectionării cadrului legislativ existent;

19. asigură managementul financiar si/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat si al tuturor fondurilor interne si externe, precum si al fondurilor alocate României de Uniunea Europeană, inclusiv al fondurilor atrase până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în domeniul său de activitate;

20. initiază măsuri pentru stimularea cooperării internationale în domeniul său de activitate;

21. participă, împreună cu alte organe ale administratiei publice de specialitate, si coordonează elaborarea strategiilor si programelor referitoare la dezvoltarea pietei de desfacere la intern si urmăreste implementarea lor;

22. participă, împreună cu alte organe ale administratiei publice de specialitate, la elaborarea si implementarea politicilor de cercetare si inovare în domeniile sale de activitate;

23. urmăreste si sprijină, în conditiile legii, păstrarea climatului de concurentă loială, protejarea intereselor consumatorilor de produse si servicii si ale agentilor economici pe piata internă;

24. asigură elaborarea si implementarea programelor si proiectelor de promovare a sistemelor moderne de distributie si a calitătii bunurilor de consum;

25. organizează activitatea de prelucrare si gestionare de informatii si date în domeniul său de activitate, participând la sistemul informational national si international;

elaborează materiale promotionale si publicatii de specialitate în domeniul său de activitate;

26. fundamentează si propune în proiectul de buget resursele financiare necesare realizării politicilor si programelor în domeniu potrivit legii; gestionează aceste resurse si evidentiază periodic eficienta utilizării lor;

27. reprezintă statul în exercitiul tuturor drepturilor si îndeplinirea tuturor obligatiilor ce îi revin în calitate de actionar unic al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii - S.A.;

28. primeste si rezolvă sau, după caz, transmite spre solutionare celor în drept, potrivit competentelor, sesizările persoanelor fizice si juridice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică;

29. administrează bunurile proprietate publică a statului pe care le detine cu acest titlu si exercită dreptul de proprietate privată asupra bunurilor dobândite în conformitate cu legea.

(2) Agentia îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate, precum si cele conferite expres sau care decurg din acorduri internationale la care România este parte.

(3) În exercitarea atributiilor sale Agentia colaborează cu ministerele si autoritătile administratiei publice centrale, autoritătile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoane juridice si fizice.

(4) În scopul îndeplinirii atributiilor sale Agentia are dreptul să solicite informatii de la celelalte organe ale administratiei publice centrale, de la autoritătile administratiei publice locale, de la alte institutii si autorităti publice, precum si de la societătile comerciale la care statul este actionar sau asociat, acestea având obligatia de a furniza datele solicitate.

Art. 5. - (1) Agentia este condusă de un presedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru.

(2) Presedintele conduce activitatea Agentiei si o reprezintă în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte autorităti ale administratiei publice, cu organizatii, precum si în raporturile cu persoane fizice si juridice, române sau străine.

(3) Presedintele poate participa ca invitat la sedintele Guvernului în care se dezbat probleme din domeniul de activitate al Agentiei.

(4) În exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si instructiuni. Ordinele si instructiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conditiile legii.

(5) Presedintele este ordonator tertiar de credite.

Art. 6. - (1) Agentia are un secretar general, înalt functionar public, numit în conditiile legii.

(2) Secretarul general îndeplineste atributiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor.

(3) Secretarul general al Agentiei poate îndeplini si alte însărcinări prevăzute de regulamentul de organizare si functionare al acesteia ori încredintate de presedinte.

Art. 7. - (1) Structura organizatorică a Agentiei este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui, se pot organiza si alte servicii, birouri si colective temporare de lucru, în conditiile legii.

(2) Coordonarea si atributiile compartimentelor din cadrul Agentiei se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aprobă prin ordin al presedintelui.

Art. 8. - (1) Statul de functii si structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se fac prin ordin al presedintelui Agentiei.

(2) Numărul maxim de posturi al Agentiei este de 99, exclusiv demnitarii.

(3) Atributiile, sarcinile si răspunderile personalului încadrat în Agentie se stabilesc prin fisa postului.

Art. 9. - (1) Agentia va prelua în subordinea sa, de la Ministerul pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie, Centrul de Formare si Management pentru Comert, unitate cu personalitate juridică, cu finantare din venituri proprii, potrivit anexei nr. 2.

(2) Structura organizatorică si bugetul unitătii prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei.

Art. 10. - Pentru anul 2003 Agentia preia programele, contractele si bugetul fostului Minister pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie.

Art. 11. - (1) Personalul fostului Minister pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie va fi preluat de Agentie în termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri si se consideră transferat începând cu aceeasi dată.

(2) Salarizarea personalului se realizează conform legislatiei în vigoare.

Art. 12. - (1) Imobilul situat în municipiul Bucuresti, str. Poterasi nr. 11, sectorul 4, aflat în administrarea fostului Minister pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie, se transmite pe bază de protocol în administrarea Agentiei în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Agentia va prelua pe bază de protocol de predareprimire de la fostul Minister pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, mijloacele fixe si obiectele de inventar din dotarea imobilului prevăzut la alin. (1).

(3) Agentia are în dotare un număr de autoturisme stabilit potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 13. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului

General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 753.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie

 

ANEXA Nr. 2

 

UNITATEA CU PERSONALITATE JURIDICĂ

care functionează în subordinea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie

 

Cu finantare din venituri proprii:

- Centrul de Formare si Management pentru Comert, cu sediul în Bucuresti, Sos. Viilor nr. 35, sectorul 4.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 37 din Legea petrolului nr. 134/1995, precum si al art. 55 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Agentia Natională pentru Resurse Minerale se organizează si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, si este autoritatea competentă abilitată să aplice dispozitiile Legii petrolului nr. 134/1995, cu modificările ulterioare, si ale Legii minelor nr. 85/2003.

(2) Sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale este în municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1.

Art. 2. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale are următoarele atributii principale:

a) gestionează resursele de petrol, resursele minerale si fondul geologic national, proprietate publică a statului, definite de Legea nr. 85/2003 si de Legea nr. 134/1995, cu modificările ulterioare;

b) negociază si stabileste, împreună cu ceilalti concedenti ai domeniului public al statului, după caz, clauzele si conditiile acordurilor petroliere, ale licentelor si permiselor miniere, încheie astfel de acorduri, licente si permise si reglementează derularea operatiunilor petroliere si a activitătilor miniere prin norme, regulamente si instructiuni tehnice emise în aplicarea actelor normative în vigoare;

c) organizează fondul geologic national; constituie fondul national de resurse/rezerve, pe baza confirmării resurselor/rezervelor de petrol, verificării si înregistrării resurselor/rezervelor minerale; datele oficiale cu privire la rezerve si la resurse sunt cele înscrise în fondul national de către autoritatea competentă;

d) îndeplineste atributiile conferite de lege privitoare la taxe, redevente si tarife;

e) stabileste, în conditiile legii, pretul de referintă pentru petrolul extras în România în vederea stabilirii redeventei corespunzătoare, tarifele pentru exploatarea Sistemului national de transport al petrolului, precum si tarifele pe care le percepe pentru actele eliberate în exercitarea atributiilor sale sau pentru consultarea si utilizarea unor documente si informatii referitoare la resursele minerale;

f) urmăreste aplicarea măsurilor stabilite pentru protectia mediului, în cursul si după efectuarea operatiunilor petroliere si a activitătilor miniere;

g) controlează respectarea de către titulari a prevederilor acordurilor petroliere si ale licentelor sau permiselor, precum si ale normelor, regulamentelor si instructiunilor tehnice din domeniu si dispune măsuri pentru impunerea acestora;

h) anulează actele de concesiune/administrare în cazurile si în conditiile stabilite de lege;

i) avizează documentatiile privind executarea lucrărilor de prospectiune, explorare sau de exploatare, miniere si petroliere, precum si documentatiile de încetare a operatiunilor petroliere si a activitătilor miniere, conform legislatiei în vigoare, a măsurilor de protectie a mediului si de reconstructie ecologică;

j) avizează reglementările, instructiunile si prescriptiile tehnice specifice privind proiectarea, construirea, exploatarea Sistemului national de transport al petrolului, precum si pentru punerea în functiune sau abandonarea unor portiuni din acesta;

k) instituie perimetre de protectie hidrogeologică pentru zăcăminte de ape minerale si termominerale, nămoluri si turbe terapeutice si avizează instituirea perimetrelor de protectie sanitară;

l) ordonă sistarea lucrărilor de explorare si/sau exploatare, executate în afara perimetrelor instituite, a celor fără documentatii tehnice aprobate, precum si a celor care, prin modul de desfăsurare, pot conduce la exploatare neratională ori la degradarea zăcămintelor, până la înlăturarea cauzelor care le-au produs;

m) elaborează, cu asistenta ministerelor interesate, reglementări si instructiuni tehnice pentru aplicarea Legii nr. 134/1995, cu modificările ulterioare, si a Legii nr. 85/2003;

n) elaborează si tine la zi Cartea petrolieră, Cartea minieră si Cadastrul minier;

o) urmăreste îndeplinirea obligatiilor rezultate din planul de încetare a activitătii miniere;

p) urmăreste si verifică productia de resurse minerale pentru calcularea redeventelor datorate de titularii licentelor miniere si acordurilor petroliere; colaborează cu organele de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice în vederea plătii redeventelor de către agentii economici;

q) colaborează cu autoritătile teritoriale de gospodărire a apelor, de protectie a mediului si de protectie a muncii în exercitarea activitătii de inspectie;

r) constată si notifică nerespectarea prevederilor Legii nr. 85/2003 si ale Legii nr. 134/1995, cu modificările ulterioare, prin acte de inspectie;

s) gestionează Sistemul national de transport prin conducte al titeiului si gazelor naturale si reglementează activitătile de exploatare a acestuia prin acordurile de concesiune a sistemului, încheiate cu societătile

nationale/comerciale nominalizate de Guvern;

t) orice alte atributii stabilite prin lege.

Art. 3. - Pentru îndeplinirea atributiilor ce îi revin, Agentia Natională pentru Resurse Minerale organizează si efectuează:

a) activităti promotionale pentru punerea în valoare a resurselor petroliere si a resurselor minerale, împreună cu ministerele interesate, după caz;

b) concursuri publice de oferte pentru concesionarea de activităti miniere si operatiuni petroliere;

c) baza de date pentru uz propriu;

d) atestarea competentei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică si de expertizare;

e) avizarea programelor (preliminariilor) anuale de exploatare, parte a planului de dezvoltare a exploatării, prin inspectiile teritoriale;

f) avizarea amplasamentelor pentru obiectivele civile si industriale, de utilitate publică, a planurilor sau a schitelor de sistematizare, precum si a lucrărilor ingineresti, sub aspectul influentei acestora asupra posibilitătilor de cercetare si de valorificare a substantelor minerale utile si asupra protectiei zăcămintelor;

g) constatarea si sanctionarea contraventiilor în domeniul activitătilor miniere si petroliere; sesizarea organelor competente în cazurile care pot constitui infractiuni, potrivit legii penale.

Art. 4. - (1) Conducerea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale este asigurată de către presedintele agentiei, asimilat functiei de demnitate publică de secretar de stat.

(2) Presedintele conduce întreaga activitate, asigură îndeplinirea atributiilor ce revin Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si o reprezintă în raporturile cu autoritătile si institutiile publice, cu persoane juridice si fizice din tară si din străinătate.

(3) În exercitarea functiei sale presedintele emite ordine si instructiuni, în conditiile legii.

(4) Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale este ordonator de credite.

Art. 5. - (1) Structura organizatorică a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, se pot organiza, în conditiile legii, servicii, birouri, precum si alte compartimente.

(2) Numărul total maxim de posturi al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale este de 111, exclusiv demnitarul.

Art. 6. - (1) Agentia Natională pentru Resurse Minerale are în structura organizatorică compartimente de inspectie teritorială a desfăsurării activitătilor miniere si petroliere în conditiile prevăzute în licentele miniere si acordurile petroliere, organizate pe grupe de judete sau, după caz, pe judete.

(2) Organizarea acestora si numărul de posturi se stabilesc prin ordin al presedintelui.

Art. 7. - (1) Atributiile, sarcinile si răspunderile personalului Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa la prezenta hotărâre, prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al presedintelui.

(2) Atributiile, sarcinile si răspunderile personalului se stabilesc prin fisa postului în urma evaluării posturilor, pe baza regulamentului de organizare si functionare prevăzut la alin. (1), si se aprobă în conditiile legii.

(3) Salarizarea personalului Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale se face potrivit prevederilor legislatiei în vigoare referitoare la acordarea drepturilor de natură salarială pentru functionarii publici si pentru personalul contractual.

Art. 8. - În exercitarea atributiilor sale Agentia Natională pentru Resurse Minerale colaborează cu ministere si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritătile administratiei publice locale, cu institutii/organizatii publice si poate încheia, în limita fondurilor disponibile, contracte cu persoane fizice sau juridice.

Art. 9. - (1) Agentia Natională pentru Resurse Minerale utilizează un număr de autoturisme pentru transport de persoane, stabilit conform prevederilor pct. I lit. A subpct. 2 si 4 din anexa nr. 3 la Ordonanta Guvernului

nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, precum si un număr de 22 autoturisme pentru activitătile specifice desfăsurate pe întreg teritoriul tării.

(2) Consumul maxim de carburanti pentru realizarea activitătilor specifice este de 300 litri/lună/autovehicul.

Art. 10. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 26 mai 1999, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 756.

 

ANEXĂ

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2002

 

În temeiul art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2002, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 382 din 5 iunie 2002, se modifică după cum rmează:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiu, înfiintat în baza Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, denumită în continuare lege, se organizează si functionează ca organ de specialitate, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului si în coordonarea primului-ministru.”

2. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) În cadrul Oficiului functionează următoarele compartimente:

a) Directia informatică, sinteză si evidentă operativă;

b) Directia operativă - analiză I;

c) Directia operativă - analiză II;

d) Directia cooperare si relatii internationale.

(2) În subordinea presedintelui Oficiului functionează Compartimentul de audit public intern, Serviciul economico-administrativ si Compartimentul juridic.”

3. Alineatul (4) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

“(4) Serviciul economico-administrativ are următoarele atributii principale:

a) asigură, în conditiile legii, fundamentarea si elaborarea proiectului de buget privind veniturile si cheltuielile Oficiului si urmăreste executia acestuia;

b) întocmeste dările de seamă contabile, potrivit legii;

c) analizează si urmăreste cheltuirea cu eficientă a fondurilor aprobate;

d) asigură aplicarea prevederilor legale cu privire la selectionarea, angajarea si salarizarea personalului;

e) asigură achizitionarea, gestionarea si administrarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar si a altor materiale;

f) asigură întretinerea si exploatarea parcului auto;

g) exercită controlul financiar preventiv asupra operatiunilor din care se nasc, se sting sau se modifică raporturi patrimoniale;

h) organizează inventarierea mijloacelor materiale si bănesti ale Oficiului;

i) participă la activitatea de licitatii;

j) păstrează si completează carnetele de muncă;

k) întocmeste documentele si îndeplineste activitătile necesare pentru angajări, transferări si pentru încetarea raporturilor de muncă.”

4. Alineatul (5) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

“(5) Compartimentul juridic are următoarele atributii principale:

a) asigură asistenta de specialitate în relatiile Oficiului cu tertii;

b) reprezintă Oficiul în fata instantelor judecătoresti;

c) avizează pentru legalitate deciziile administrative ale Oficiului;

d) prezintă si difuzează în cadrul Oficiului acte normative care au incidentă asupra activitătii acestuia.”

5. Anexa la regulament se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Oficiului National de Prevenire

si Combatere a Spălării Banilor,

Ioan Melinescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 762.

 

ANEXĂ

(Anexă la regulament)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor