MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 495       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 9 iulie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

704. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar constând din materiale de constructii si reparat case pentru populatia sinistrată din judetul Suceava, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile produse în data de 11 mai 2003

 

739. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului

 

799. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

 

Rectificări la H.G.  nr. 456/2003

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor umanitar constând din materiale de constructii si reparat case pentru populatia sinistrată din judetul Suceava, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile produse în data de 11 mai 2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 8 alin. 5 si 6 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se acordă un ajutor umanitar cu titlu gratuit, în limita sumei de 61,5 milioane lei, populatiei sinistrate din comuna Iacobeni, judetul Suceava, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile produse în data de 11 mai 2003, constând din materiale de constructii si reparat case, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune la pretul de înregistrare, prin conturile “Finantarea din bugetul de stat privind anii precedenti si alte surse”, respectiv “Venituri proprii din anii precedenti si alte surse”, după caz, cantitătile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expeditie si a proceselor-verbale de predare-primire semnate de împuternicitii desemnati de Prefectura Judetului Suceava.

(2) Finantarea reîntregirii stocurilor cu cantitătile acordate conform prevederilor art. 1 se asigură din bugetul de stat în anul 2004.

Art. 3. - (1) Transportul produselor până la locul indicat de prefectură se va efectua cu mijloacele auto din dotarea unitătilor teritoriale din subordinea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat sau cu mijloace ale unor societăti comerciale angajate de acestea.

(2) Cheltuielile legate de ambalarea si transportul produselor se suportă de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat din venituri proprii, conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e) din normele de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.411/2002 privind aprobarea înfiintării pe lângă Administratia Natională a Rezervelor de Stat a unei activităti finantate integral din venituri proprii.

(3) Distribuirea produselor către populatia sinistrată se face de Prefectura Judetului Suceava, prin persoane anume împuternicite.

(4) Schimbarea, sub orice formă, a destinatiei produselor acordate ca ajutor din rezervele de stat este interzisă si atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

Art. 4. - (1) Prefectura Judetului Suceava va justifica distribuirea produselor scoase din rezervele de stat în conditiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei sinistrate, ca urmare a unor situatii exceptionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi păstrate la sediul Prefecturii Judetului Suceava, în vederea punerii lor la dispozitia organelor de control abilitate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 iunie 2003.

Nr. 704.

 

ANEXĂ

 

LISTA

materialelor de constructii si reparat case ce se acordă ca ajutor umanitar populatiei sinistrate din comuna Iacobeni, judetul Suceava, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile produse în data de 11 mai 2003

 

Nr. crt.

Produsul

U.M.

Cantitatea

1.

Cherestea răsinoase

m3

9

2.

Ciment

tone

5,3

3.

Otel

beton tone

1,5

 

TOTAL VALOARE:

milioane lei

61,5

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Parlamentului nr. 16/2003 privind modificarea structurii si componentei Guvernului si ale art. XVI al titlului III din cartea a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei,

în temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, al art. 5 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările ulterioare, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului este organ de specialitate al administratiei publice centrale, în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, care preia activitatea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului.

(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului aplică strategia si Programul Guvernului, în vederea promovării politicilor în domeniile: agricultură, piscicultură, industrie alimentară, dezvoltare rurală, sanitar veterinar, păduri, ape si protectia mediului.

(3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului este autoritatea centrală care asigură dezvoltarea durabilă a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii, a fondului forestier national, gospodărirea si exploatarea lui ratională, precum si a vegetatiei forestiere din afara acestuia si are rolul de a utiliza mecanismele financiare pentru stimularea si valorificarea productiei în conformitate cu cerintele economiei de piată.

(4) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului realizează politica în domeniile apelor si protectiei mediului, la nivel national, elaborează strategia si reglementările specifice de dezvoltare si armonizare a acestor activităti în cadrul politicii generale a Guvernului, asigură si coordonează aplicarea strategiei Guvernului în domeniile respective, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare si control în aceste domenii.

Art. 2. - Sediul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului este în municipiul Bucuresti, bd. Carol I nr. 24, sectorul 3.

Art. 3. - Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului exercită următoarele functii:

a) de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica economică a Guvernului si tendintele pe plan mondial, strategia de dezvoltare a agriculturii, pisciculturii, industriei alimentare, a silviculturii, apelor si protectiei mediului si se proiectează instrumentele financiare necesare;

b) de reglementare, prin care se asigură, în conformitate cu strategia, realizarea cadrului juridic si elaborarea reglementărilor specifice activitătilor din domeniul agriculturii, industriei alimentare, silviculturii, apelor si protectiei mediului;

c) de administrare, prin care se asigură administrarea proprietătii publice si private a statului, precum si gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil, în domeniul său de activitate;

d) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern si extern, în domeniul său de activitate;

e) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea si controlul aplicării si respectării reglementărilor în domeniul agriculturii, pisciculturii, industriei alimentare, apelor si protectiei mediului.

 

CAPITOLUL II

Atributiile, structura organizatorică si conducerea ministerului

SECTIUNEA 1

Atributiile ministerului

 

Art. 4. - În exercitarea functiilor sale Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului are următoarele atributii principale:

1. asigură implementarea politicilor guvernamentale în domeniile sale de activitate, potrivit reglementărilor în vigoare;

2. elaborează strategii si politici specifice în domeniile: agricultură, piscicultură, industrie alimentară, dezvoltare rurală, sanitar veterinar, îmbunătătiri funciare pe terenurile agricole si silvice, păduri, ape si protectia mediului, pe care le supune Guvernului spre adoptare;

3. elaborează si sustine, în domeniul său de activitate, programe de dezvoltare rurală, la nivel national, regional si local;

4. elaborează studii si fundamentează programe de dezvoltare a zonelor montane si a zonelor rurale defavorizate, în colaborare cu Ministerul Administratiei si Internelor si cu organismele internationale în domeniu;

5. coordonează activitatea de avizare, promovare, realizare si monitorizare a obiectivelor de investitii specifice;

6. elaborează studii si propune programe de mecanizare, modernizare si retehnologizare;

7. coordonează activitatea de patrimoniu a institutiilor publice din subordine;

8. coordonează si monitorizează privatizarea societătilor comerciale agricole la care statul este actionar majoritar si concesionarea terenurilor apartinând domeniului public sau privat al statului, aflate în administrarea unitătilor de sub autoritatea sa, precum si a terenurilor agricole sau a terenurilor cu amenajări piscicole, din administrarea societătilor comerciale la care statul este actionar, si a celorlalte bunuri si servicii din domeniul său de activitate;

9. coordonează si monitorizează activitătile de îmbunătătiri funciare din domeniul agricol si silvic;

10. coordonează si monitorizează concesionarea activelor Regiei Nationale a Pădurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

11. coordonează constituirea si monitorizează functionarea asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii, prin Oficiul de reglementare a asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii, potrivit legislatiei în vigoare;

12. elaborează norme pentru atestarea persoanelor care desfăsoară activităti de îmbunătătiri funciare;

13. fundamentează si elaborează programe privind protectia solului, a plantelor, a animalelor, a pădurilor, a apelor si a mediului;

14. asigură la nivel national controlul respectării de către persoanele juridice si fizice a reglementărilor din domeniile apelor si protectiei mediului;

15. reprezintă Guvernul în relatiile cu organisme interne si internationale din domeniile agriculturii, silviculturii, apelor si protectiei mediului;

16. emite acordurile de mediu, avizează licentele sau permisele speciale prevăzute de actele normative în vigoare pentru activitătile de import-export sau supuse unui regim special de autorizare, certifică împreună cu alte autorităti competente tehnologii, echipamente, produse si aparatură din domeniile sale de activitate si acordă asistentă tehnică de specialitate;

17. a) asigură organizarea si dezvoltarea activitătii de cercetare stiintifică si inginerie tehnologică în domeniile sale de activitate;

b) initiază elaborarea unor studii si cercetări necesare obiectului său de activitate, pe baze contractuale, cu finantare din sursă unică, prin unitătile din subordinea, din coordonarea sau de sub autoritatea sa;

c) validează rezultatele cercetării, proiectării si studiilor efectuate în domeniile sale de activitate si actionează pentru valorificarea lor;

18. contractează cu unitătile din coordonarea sau de sub autoritatea sa, pe bază de negociere cu o singură sursă, următoarele lucrări în domeniile sale de activitate:

a) studii, cercetări si rapoarte specifice privind starea si evolutia calitătii mediului;

b) studii, cercetări si rapoarte privind obligatiile ce revin României în calitate de tară parte la conventiile internationale în domeniu, precum si cele la care doreste să devină parte;

c) studii si cercetări de fundamentare a politicilor, strategiilor si legislatiei de mediu în acord cu cerintele acquisului comunitar;

d) studii, cercetări si rapoarte pentru Agentia Europeană de Mediu;

e) studii si cercetări de fundamentare a indicatorilor si rapoarte privind datele statistice de mediu conform cerintelor la nivel national si european;

f) studii si cercetări de evaluare a potentialului de utilizare durabilă a resurselor naturale;

19. asigură baza metodologică si atestă persoanele juridice pentru întocmirea studiilor de meteorologie, hidrologie si hidrogeologie, a studiilor de impact asupra surselor de apă si apelor riverane acestora, precum si pentru lucrările construite pe ape sau în legătură cu apele, a studiilor si a proiectelor de gospodărire a apelor, pentru evaluarea stării de sigurantă în exploatare a barajelor si altor lucrări hidrotehnice, precum si pentru executia lucrărilor specifice;

20. asigură controlul în domeniul gospodăririi apelor si sigurantei în exploatare a barajelor si constată contraventiile pentru nerespectarea normelor legale în vigoare, aplică sanctiunile si sesizează organele de urmărire penală, potrivit prevederilor legale;

21. organizează periodic actiuni de verificare a stării tehnice si functionale a lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundatiilor, indiferent de detinător, si stabileste măsurile ce se impun;

22. organizează si sprijină editarea publicatiilor de specialitate si de informare specifice;

23. organizează, sprijină si urmăreste elaborarea de studii si proiecte pentru investitii în domeniile protectiei mediului, gospodăririi apelor, meteorologiei si hidrologiei;

24. elaborează si propune indicatori specifici de ramură si colaborează cu Institutul National de Statistică în scopul adaptării continue a statisticii de ramură la cerintele nationale si al corelării cu datele statistice internationale;

25. organizează si exercită, potrivit legii, direct prin autoritătile teritoriale pentru protectia mediului, controlul privind respectarea legislatiei si a standardelor de protectie a mediului, aplică sanctiunile si stabileste măsurile corespunzătoare situatiilor care contravin reglementărilor legale;

26. promovează măsurile necesare pentru conservarea naturii, a diversitătii biologice si pentru utilizarea durabilă a componentelor acestora, stabileste regimul de administrare a retelei nationale de arii protejate, organizează si exercită controlul asupra respectării acestuia;

27. dezvoltă cadrul legal pentru facilitarea accesului societătii civile la informatiile privind calitatea factorilor de mediu, precum si la elaborarea si aplicarea deciziilor în domeniile sale de activitate;

28. avizează programele de exploatare a resurselor naturale ale tării în raport cu cerintele dezvoltării economico-sociale pe termen mediu si lung, formulează si propune autoritătilor nationale competente strategii si politici pentru mediu si dezvoltare durabilă, corelate cu capacitatea de suport a ecosistemelor;

29. propune autoritătilor competente sau, după caz, stabileste, în conditiile legii, instrumentele juridice, economico-financiare, institutionale si administrative, menite să stimuleze si să accelereze integrarea principiilor si obiectivelor strategiei nationale pentru mediu si dezvoltare durabilă în strategiile sectoriale si locale pentru reformă si dezvoltare;

30. propune si recomandă autoritătilor competente sau, după caz, stabileste măsuri care să asigure conformarea politicilor si programelor de dezvoltare regională si locală cu politica si strategia natională pentru mediu si dezvoltare durabilă;

31. initiază direct sau prin unitătile aflate în subordine ori sub autoritate proiecte de parteneriat public-privat de interes national, negociază, semnează si realizează contractul de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;

32. initiază, negociază si asigură punerea în aplicare a dispozitiilor conventiilor si acordurilor internationale din sfera sa de competentă, din împuternicirea Guvernului, reprezintă interesele statului în diferite institutii si organisme internationale si dezvoltă relatii de cooperare cu institutii si organizatii similare din alte state;

33. întreprinde actiuni si initiative, potrivit competentelor stabilite de lege, pentru intensificarea participării României la actiunile de cooperare bilaterală si multilaterală, la nivel subregional, regional si global, pentru valorificarea oportunitătilor si facilitătilor de asistentă financiară, tehnică, tehnologică, stiintifică;

34. avizează, potrivit legii, planurile de interventie pentru cazurile de accident ecologic industrial, nuclear si participă la asigurarea interventiei;

35. coordonează si răspunde de activitătile privind procesul de pregătire a aderării la Uniunea Europeană pentru domeniile din sfera sa de competentă;

36. exercită si alte responsabilităti, în conformitate cu dispozitiile legislatiei nationale si ale actelor juridice internationale la care România este parte, precum si cu prevederile Programului national de aderare la Uniunea Europeană;

37. asigură relatia cu Parlamentul României, cu sindicatrele si patronatele din sfera sa de activitate, cu populatia, precum si cu mass-media;

38. coordonează actiunile de cooperare cu alte tări în domeniile sale de activitate si asigură aplicarea, în conditiile legislatiei în vigoare, a conventiilor si acordurilor, precum si controlul îndeplinirii obligatiilor ce decurg din acestea;

39. initiază actiuni în domeniul său de activitate, privind integrarea europeană; urmăreste si răspunde de aplicarea prevederilor specifice din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, si din Strategia natională de pregătire, pentru aderarea României la Uniunea Europeană;

40. asigură organizarea activitătilor prevăzute de lege pentru apărarea civilă si pentru situatii de mobilizare;

41. desfăsoară activităti de control si inspectii privind respectarea legislatiei în domeniu, colaborând în actiunile sale cu celelalte organe de control abilitate;

42. colaborează cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritătile administratiei publice locale si cu alte organisme interne si internationale interesate;

43. initiază si elaborează proiecte de acte normative în domeniile în care îsi desfăsoară activitatea;

44. avizează proiecte de acte normative care au legătură cu domeniile în care îsi desfăsoară activitatea.

Art. 5. - (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului are următoarele atributii specifice:

I. În domeniul agriculturii si alimentatiei:

a) elaborează politici pe produs, în colaborare cu organizatiile interprofesionale pe produs;

b) promovează programe si proiecte de acte normative, pentru stimularea si consolidarea pietei produselor agroalimentare;

c) propune amendarea periodică, în functie de rezultate, a Programului Guvernului pentru agricultură si dezvoltare rurală;

d) urmăreste si sprijină formarea de exploatatii agricole conform prevederilor legale;

e) colaborează cu asociatiile si fundatiile de profil în vederea sprijinirii producătorilor agricoli si întreprinde actiuni de asistentă si consultantă pentru sustinerea activitătii acestora;

f) initiază si sprijină actiunile privind dezvoltarea serviciilor specifice pentru producătorii agricoli, inclusiv prin dezvoltarea cooperatiei rurale;

g) asigură coordonarea actiunilor de implementare tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală - Agentia SAPARD;

h) acreditează si controlează, în conditiile legii, agentii economici care produc, prelucrează si comercializează produse agroalimentare;

i) elaborează proiecte de standarde pentru produsele agroalimentare, în conformitate cu prevederile standardelor Codex Alimentarius, compatibile cu normele Organizatiei pentru Alimentatie si Agricultură - FAO si Organizatiei Mondiale a Sănătătii - OMS;

j) coordonează si controlează activitatea de pescuit si piscicultură; ia măsuri de protectie a fondului piscicol prin inspectia de specialitate, potrivit legislatiei în vigoare;

k) coordonează si controlează activitatea de ameliorare si de reproductie a animalelor;

l) coordonează activitatea privind producerea, controlul calitătii, comercializarea si folosirea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante agricole;

m) organizează activitatea de protectie a plantelor, stabileste norme de carantină fitosanitară, controlează modul de aplicare a lor si avizează omologarea, producerea si utilizarea pesticidelor, potrivit legislatiei în vigoare;

n) coordonează activitatea si elaborează strategia si programele de restructurare si privatizare ale societătilor nationale la care statul, prin Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, este actionar majoritar;

o) coordonează elaborarea de măsuri si asigură restructurarea si privatizarea societătilor comerciale pe actiuni cu capital majoritar de stat, din domeniul său de activitate, si exercită, în numele statului, toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar la societătile comerciale ce detin în administrare terenuri agricole sau terenuri cu amenajări piscicole;

p) controlează modul în care sunt respectate normele privind evidenta, protectia, folosirea si ameliorarea fondului funciar de către toti detinătorii de terenuri cu destinatie agricolă, indiferent de forma de proprietate;

q) avizează documentatiile privind scoaterea din circuitul agricol a terenurilor si schimbarea categoriei de folosintă a terenului agricol, potrivit reglementărilor în vigoare;

r) coordonează programul privind realizarea lucrărilor de îmbunătătiri funciare prioritare, potrivit legislatiei în vigoare;

s) fundamentează si elaborează programele prioritare de ameliorare a terenurilor agricole, privind calitatea solului si pentru efectuarea de lucrări agrochimice;

s) elaborează si promovează programe de sustinere financiară a producătorilor agricoli si urmăreste derularea acestora;

t) întocmeste si monitorizează studii si strategii privind promovarea produselor agroalimentare românesti pe piete externe;

t) organizează si coordonează, potrivit legii, activitătile sanitare veterinare, inclusiv strategia în domeniu, de control al medicamentelor si produselor biologice de uz veterinar, al alimentelor de origine animală si al furajelor, stabileste norme sanitare veterinare unice si obligatorii pentru toate persoanele juridice si fizice si controlează modul de aplicare a acestora, potrivit legii;

u) urmăreste asigurarea unor standarde înalte de securitate a alimentatiei, prin punerea în practică a unor măsuri specifice care să conducă la diminuarea incidentei si la eliminarea bolilor transmisibile de la animale la om;

v) asigură prevenirea introducerii pe teritoriul României a unor boli exotice sau epizootice la animale, precum si toate măsurile sanitare veterinare ce vor fi luate în concordantă cu normele europene si internationale;

w) coordonează activitatea de cercetare stiintifică si tehnologică agricolă, de consultantă si de perfectionare profesională;

x) coordonează actiunea de implementare a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de stimulare a precipitatiilor;

z) asigură îndeplinirea, prin intermediul Autoritătii de Management Program Operational Sectorial pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală si Pescuit, a atributiilor stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.555/2002 privind

desemnarea institutiilor si organismelor responsabile cu coordonarea, implementarea si gestionarea asistentei financiare comunitare prin instrumentele structurale.

II. În domeniul pădurilor:

a) elaborează strategia de gospodărire si de exploatare ratională a resurselor fondului forestier national si a vegetatiei forestiere din afara acestuia;

b) elaborează regulamente, instructiuni si norme tehnice specifice privind administrarea si gospodărirea durabilă a fondului forestier national, a vegetatiei forestiere din afara acestuia, a fondului cinegetic si a celui piscicol din apele de munte;

c) coordonează si controlează activitatea de elaborare, în conceptie unitară, a amenajamentelor silvice, a studiilor sumare de amenajare a pădurilor, precum si a studiilor de transformare a păsunilor împădurite;

d) propune, pe baza amenajamentelor silvice, volumul maxim de masă lemnoasă care se exploatează anual din păduri si din vegetatia forestieră, din afara fondului forestier national, pe categorii de destinatari si destinatii, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice;

e) organizează cadastrul de specialitate în domeniul forestier, organizează si tine evidenta terenurilor cu destinatie forestieră si a celor cu vegetatie forestieră, din afara fondului forestier, indiferent de natura proprietătii, si urmăreste furnizarea datelor necesare în vederea realizării sistemului de cadastru general si coordonează executarea lucrărilor de geodezie, topografie, fotogrammetrie, cartografie în domeniul cadastrului forestier, precum si introducerea si întretinerea cadastrului forestier, cantitativ si calitativ, si asigură proiectarea si aplicarea în teren a organizării teritoriului forestier;

f) analizează si, după caz, aprobă, în conditiile prevăzute de lege, solicitările de scoatere definitivă sau temporară din circuitul silvic a unor terenuri, precum si regularizarea perimetrelor pădurii, conform reglementărilor în vigoare, indiferent de natura proprietătii;

g) coordonează, împreună cu factorii responsabili interesati, actiunile de împădurire a terenurilor degradate, inapte pentru alte folosinte, înfiintarea perdelelor forestiere de protectie si asigură o conceptie unitară de amenajare a terenurilor degradate si de corectare a torentilor pe bazine hidrografice si perimetre de ameliorare; fundamentează necesitatea asigurării resurselor financiare respective;

h) organizează sistemul de supraveghere a stării de sănătate a pădurilor, ia măsuri pentru reconstructia forestieră a celor în declin si coordonează gospodărirea ariilor protejate din fondul forestier national;

i) urmăreste si sprijină dezvoltarea retelei de drumuri forestiere, urmărind asigurarea fondurilor necesare, potrivit legii;

j) atribuie în gestiune, în conditiile legii, fondurile de vânătoare si exercită atributiile prevăzute de lege în domeniul cinegetic;

k) urmăreste evolutia stării fondului forestier national si prezintă Guvernului rapoarte anuale;

l) colaborează cu institutiile interesate la preluarea în fondul forestier al statului, în conditiile legii, a terenurilor degradate, proprietate publică sau privată, pentru ameliorarea cărora detinătorii legali nu dispun de mijloacele necesare;

m) atestă persoanele fizice si juridice pentru efectuarea de studii de teren, elaborarea documentatiilor tehnico-economice, precum si pentru executarea lucrărilor de îmbunătătiri funciare în domeniul silvic; de asemenea, autorizează unitătile specializate pentru activitatea de amenajare si regenerare a pădurilor;

n) organizează si conduce prin unitătile silvice din subordine modul de gospodărire a pădurilor proprietate privată si a celor proprietate publică apartinând unitătilor administrativ-teritoriale;

o) organizează si coordonează activitatea de cercetare stiintifică si inginerie tehnologică în domeniul silviculturii, sprijină dezvoltarea acestora si asigură folosirea rezultatelor obtinute la fundamentarea măsurilor de gospodărire durabilă a pădurilor;

p) autorizează unitătile specializate pentru elaborarea documentatiilor tehnico-economice referitoare la instalarea/reinstalarea si întretinerea vegetatiei forestiere de pe terenurile deteriorate ecologic, prin proiectarea si executarea de drumuri forestiere, pentru elaborarea amenajamentelor silvice, a studiilor sumare de amenajare, a studiilor de transformare a păsunilor împădurite, proiectarea si executarea lucrărilor de îmbunătătiri funciare în fondul forestier, lucrări de ameliorare a terenurilor degradate si corectarea torentilor, precum si pentru alte lucrări silvice stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură;

r) reglementează si aprobă activitătile de management forestier din pădurile proprietate privată si publică a unitătilor administrativ-teritoriale;

s) coordonează si promovează documentatii de sinteză referitoare la fondul forestier national, organizează periodic elaborarea inventarului fondului forestier national si elaborează prognoze privind evolutia acestuia.

III. În domeniul gospodăririi apelor:

a) stabileste regimul de utilizare a resurselor de apă si asigură elaborarea de cercetări, studii, prognoze si strategii pentru domeniul gospodăririi cantitative si calitative a apelor, precum si elaborarea programelor de dezvoltare a lucrărilor, instalatiilor si amenajărilor de gospodărire a apelor;

b) colaborează cu celelalte autorităti ale administratiei publice centrale si locale pentru amenajarea complexă a bazinelor hidrografice, valorificarea unor noi surse de apă în concordantă cu dezvoltarea economico-socială a tării, protectia apelor împotriva epuizării si degradării, precum si pentru apărarea împotriva efectelor distructive ale apelor;

c) asigură reactualizarea schemelor-cadru de amenajare si gospodărire a apelor pe bazine sau pe grupe de bazine hidrografice si desfăsurarea activitătilor de interes public în domeniul meteorologiei si hidrologiei;

d) coordonează activitatea de avizare si de autorizare, din punct de vedere al gospodăririi apelor, al lucrărilor care se construiesc pe ape sau în legătură cu apele, activitatea de avizare a documentatiilor de evaluare a stării de sigurantă în exploatare a barajelor existente si a proiectelor barajelor noi, precum si activitatea de emitere a autorizatiilor de functionare în conditii de sigurantă a barajelor aflate în exploatare si a acordurilor de functionare în sigurantă pentru barajele noi;

e) organizează activitatea de avizare si reglementare a regimului de utilizare a surselor de ape minerale si geotermale;

f) organizează întocmirea cadastrului apelor si a evidentei dreptului de folosire cantitativă si calitativă a apelor;

g) asigură documentatiile necesare pentru concesionarea resurselor de apă si a lucrărilor de gospodărire a apelor care apartin domeniului public, iar, după caz, darea în administrare a acestora si urmăreste îndeplinirea de către concesionar, respectiv administrator, a sarcinilor ce îi revin;

h) stabileste strategia organizării la nivel national a activitătilor de meteorologie, hidrologie si hidrogeologie, a sistemului de informare, prognoză si avertizare asupra fenomenelor hidrometeorologice periculoase si a sistemului de avertizare în caz de accident la constructiile hidrotehnice;

i) stabileste metodologia de fundamentare a sistemului de plăti în domeniul apelor, precum si procedura de elaborare a acesteia;

j) dispune măsuri de instituire a unui regim de supraveghere specială sau de oprire a activitătii poluatorului ori a instalatiei care provoacă poluarea apelor;

k) elaborează si promovează, potrivit legii, proiecte de acte normative, regulamente, instructiuni si norme tehnice specifice domeniilor meteorologiei, hidrologiei, hidrogeologiei si gospodăririi apelor si sigurantei în exploatare a barajelor;

l) - organizează si certifică corpul de experti pentru evaluarea stării de sigurantă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importantă A si B, precum si activitatea de avizare a specialistilor pentru asigurarea stării de sigurantă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importantă C si D;

- aprobă lista definitivă a barajelor, cu declararea publică a caracteristicilor generale, a categoriei de importantă si a gradului de risc asociat acestuia, lista barajelor cu risc sporit si a celor din categoria de importantă majorată, precum si fisele de evidentă ale barajelor administrate de detinătorii de orice titlu;

- certifică si controlează personalul de conducere si coordonare a activitătii de urmărire în timp a barajelor;

- organizează activitatea de certificare a persoanelor juridice care realizează proiecte si execută lucrări în domeniul gospodăririi apelor, coordonează comisia de certificare si asigură secretariatul tehnic al acesteia;

- dispune expertizarea lucrărilor hidrotehnice cu risc crescut de avariere si stabileste împreună cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului măsurile operative imediate si de perspectivă pentru evitarea accidentelor;

m) actualizează si, după caz, pune în aplicare strategia natională si Planul national de actiuni pentru gospodărirea resurselor de apă;

n) reglementează modul de desfăsurare a activitătii privind hidrometria de exploatare si emite norme specifice;

o) îndeplineste functiile de secretariat tehnic si administrativ pentru tratatele, acordurile si conventiile internationale din domeniul gospodăririi apelor, precum si de punct focal national si/sau de autoritate natională competentă pentru activitătile aflate în coordonarea unor institutii, organisme si organizatii internationale, în conformitate cu prevederile actelor juridice internationale la care România este parte, asigură secretariatele comisiilor mixte hidrotehnice pentru apele transfrontaliere;

p) actualizează si pune în aplicare planul de actiuni privind protectia apelor împotriva poluării cu nitrati din surse agricole, planul strategic de actiune pentru reabilitarea si protectia Mării Negre.

IV. În domeniul protectiei mediului:

a) emite avize si, după caz, acorduri, autorizatii, permise speciale în conformitate cu dispozitiile legii si ale actelor juridice internationale la care România este parte;

b) pune în aplicare, prin unitătile sale teritoriale, în cadrul procesului de privatizare, reglementările speciale privind stabilirea organizatiilor si a răspunderilor referitoare la mediu;

c) organizează activitătile de monitorizare integrată a stării mediului si a resurselor naturale, elaborează si publică informatii si rapoarte privind starea mediului, participă la programele subregionale, regionale si globale de monitorizare a stării mediului si a resurselor naturale;

d) sesizează Garda Natională de Mediu, prin institutiile descentralizate ale ministerului, asupra încălcărilor grave ale reglementărilor legale în vigoare;

e) organizează si coordonează activitatea de elaborare a procedurilor si de autorizare a laboratoarelor în domeniul mediului si de certificare a sistemelor de management de mediu;

f) îndeplineste si asigură functiile de secretariat tehnic si administrativ pentru tratatele, conventiile si acordurile internationale din domeniul mediului, precum si de punct focal national si/sau de autoritate natională competentă pentru activitătile aflate în coordonarea unor institutii, organisme si organizatii internationale, în conformitate cu prevederile actelor juridice internationale la care România este parte;

g) asigură elaborarea de cercetări, studii, prognoze, politici si strategii în domeniul protectiei mediului, în scopul obtinerii datelor si informatiilor necesare în vederea fundamentării deciziilor privind mediul si dezvoltarea durabilă, precum si al promovării programelor de dezvoltare în domeniul protectiei mediului;

h) promovează instrumentele juridice, economice si financiare pentru stimularea introducerii tehnologiilor si produselor curate, schimbarea modelelor de productie si de consum, sustinerea si consolidarea mecanismelor pietei libere si a concurentei loiale;

i) elaborează si promovează proiecte de acte normative, norme metodologice si instructiuni de aplicare în domeniul protectiei mediului;

j) stabileste factorii nationali de emisie a poluantilor în aer;

k) atestă persoanele fizice si juridice pentru elaborarea studiilor de evaluare a impactului asupra mediului si a bilanturilor de mediu;

l) răspunde de protectia si conservarea habitatelor naturale, de conservarea diversitătii biologice si utilizarea durabilă a componentelor acesteia, dezvoltarea si buna administrare a retelei nationale de arii protejate, în acord cu politicile si cu practicile specifice aplicate la nivel european si global, prin crearea administratiilor proprii pentru parcurile nationale, parcurile naturale si rezervatiile biosferei, aprobarea regimului de administrare a celorlalte categorii de arii naturale protejate din reteaua natională, executarea controlului privind respectarea legislatiei specifice;

m) asigură cadrul juridic si institutional pentru facilitarea si stimularea dialogului asupra politicilor, strategiilor si deciziilor privind mediul si dezvoltarea economico-socială a tării;

n) actualizează si urmăreste punerea în aplicare a strategiei si Planului national de actiuni pentru protectia mediului, strategiei nationale si Planului national de actiune pentru conservarea diversitătii biologice si utilizarea durabilă a componentelor acesteia, a strategiei si Planului national în domeniul schimbărilor climatice, precum si a altor politici si strategii în domeniul protectiei mediului;

o) asigură secretariatul de risc conform Directivei privind controlul accidentelor majore care implică substante periculoase (SEVESO);

p) asigură tinerea evidentei anuale a Registrului national privind inventarul instalatiilor care intră sub incidenta IPPC si elaborează raportările solicitate de organismele internationale;

r) asigură secretariatul tehnic al Comisiei nationale de acordare a etichetei ecologice;

s) asigură secretariatul tehnic pentru schema de ecomanagement si audit (EMAS);

s) asigură secretariatul tehnic pentru reducerea emisiilor provenite de la instalatiile mari de ardere;

t) asigură coordonarea activitătii Administratiei Fondului pentru Mediu;

t) asigură secretariatele tehnice si coordonarea Comitetului interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protectiei mediului în politicile si strategiile sectoriale la nivel national, a Comisiei nationale pentru

schimbări climatice si a Comitetului national pentru protectia stratului de ozon;

u) exercită orice alte atributii specifice prevăzute de legislatia în vigoare.

(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniile sale de activitate.

 

SECTIUNEA a 2-a

Structura organizatorică si conducerea ministerului

 

Art. 6. - (1) Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului este prevăzută în anexa nr. 1. Prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, în cadrul directiilor generale si directiilor se pot organiza servicii, birouri, compartimente si colective temporare, în conditiile legii.

(2) Atributiile si responsabilitătile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului.

(3) Se înfiintează directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală, unităti cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, prin reorganizarea directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti, directiilor fitosanitare si a oficiilor pentru ameliorare si reproductie în zootehnie.

Art. 7. - (1) În structura Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului se organizează, la nivel de directie generală, Autoritatea de Management Program Operational Sectorial pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală si Pescuit.

(2) Autoritatea de Management Program Operational Sectorial pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală si Pescuit îndeplineste atributiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.555/2002.

(3) Autoritatea de Management Program Operational Sectorial pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală si Pescuit va deveni operatională în anul 2004 si va functiona cu un număr total de 90 de posturi în anul 2005, din care 50 de posturi în anul 2004.

(4) Numărul de posturi prevăzut la alin. (3) se asigură prin redistribuire în cadrul numărului de posturi aprobat ministerului si institutiilor subordonate acestuia si/sau prin suplimentarea acestui număr, cu încadrarea în numărul total de posturi aprobat prin legile bugetare anuale.

(5) Autoritatea de Management Program Operational Sectorial pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală si Pescuit are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 2.

(6) Structura functiilor publice si structura organizatorică ale Autoritătii de Management Program Operational Sectorial pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală si Pescuit se definitivează până la data de 1 septembrie 2003.

Art. 8. - (1) În structura Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului se organizează, la nivel de directie generală, Autoritatea de Implementare a Fondului de Coeziune Economico-Socială pentru Proiecte de

Infrastructură de Mediu.

(2) Autoritatea de Implementare a Fondului de Coeziune Economico-Socială pentru Proiecte de Infrastructură de Mediu îndeplineste atributiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.555/2002.

(3) Autoritatea de Implementare a Fondului de Coeziune Economico-Socială pentru Proiecte de Infrastructură de Mediu va deveni operatională începând cu anul 2004 si va functiona cu un număr total de 100 de posturi în anul 2005, din care 50 de posturi în anul 2004.

(4) Numărul de posturi prevăzut la alin. (3) se asigură prin suplimentarea numărului maxim de posturi aprobat Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, cu încadrarea în numărul total de posturi aprobat prin legile bugetare anuale.

(5) Autoritatea de Implementare a Fondului de Coeziune Economico-Socială pentru Proiecte de Infrastructură de Mediu are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 3.

(6) Structura functiilor publice si structura organizatorică ale Autoritătii de Implementare a Fondului de Coeziune Economico-Socială pentru Proiecte de Infrastructură de Mediu vor fi definitivate până la data de 1 septembrie 2003.

Art. 9. - (1) În conditiile legii, se organizează si functionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului unităti de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de câte un director de proiect, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin împrumuturi externe.

(2) Structura organizatorică, numărul de personal si regulamentul de organizare si functionare ale UMP vor fi stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului.

(3) Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului numeste personalul UMP si stabileste competentele directorului de proiect.

Art. 10. - (1) Unitătile aflate în subordinea, sub autoritatea si în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(2) Atributiile si responsabilitătile, structura organizatorică, statele de functii si numărul de personal pentru institutiile publice din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.

(3) Numirea în functiile de director general, director general adjunct, director, director adjunct si asimilatii lor la unitătile din subordine, precum si numirea în functia de director general la Regia Natională a Pădurilor se fac prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, în conditiile legii.

(4) La unitătile aflate sub autoritatea si în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului numirea conducătorilor se face potrivit legii.

Art. 11. - (1) Conducerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului se exercită de către ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului.

(2) Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului îndeplineste în domeniul de activitate al ministerului atributiile generale prevăzute de art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului

României si a ministerelor.

(3) Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului îndeplineste si alte atributii specifice stabilite prin acte normative.

(4) Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităti publice si organizatii, cu persoane juridice si fizice din tară sau din străinătate, precum si în justitie.

(5) Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului coordonează activitatea unitătilor din subordine, precum si a celor aflate sub autoritatea si în coordonarea ministerului si îndeplineste atributiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, în calitate de ordonator principal de credite.

(6) În exercitarea atributiilor sale ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite ordine si instructiuni, în conditiile legii.

Art. 12. - (1) Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului este sprijinit în activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat si de un subsecretar de stat.

(2) Administratia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării” este condusă de un guvernator, asimilat cu functia de sub-secretar de stat.

(3) Secretarii de stat si subsecretarul de stat exercită atributiile delegate de ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului. Răspunderile si atributiile secretarilor de stat si ale subsecretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului.

(4) Secretarul de stat care coordonează activitatea pentru integrare europeană este membru al Comitetului interministerial pentru integrare europeană.

Art. 13. - În cazul în care, din diverse motive, ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor nu îsi poate exercita atributiile curente, acesta desemnează un secretar de stat care să exercite aceste atributii, înstiintându-l pe primul-ministru despre aceasta.

Art. 14. - Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului conduce aparatul propriu al ministerului, numeste si eliberează din functie, în conditiile legii, personalul acestuia.

Art. 15. - (1) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului este înalt functionar public, numit în conditiile legii. Acesta asigură stabilitatea functionării ministerului, continuitatea conducerii

si realizarea legăturilor functionale între structurile ministerului.

(2) Secretarul general este subordonat ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului.

(3) Secretarul general îndeplineste atributiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001.

(4) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului poate îndeplini si alte atributii încredintate de ministru, prevăzute în regulamentul de organizare si functionare a ministerului.

(5) În activitatea de conducere a ministerului secretarul general este sprijinit de un secretar general adjunct, care este înalt functionar public si îndeplineste atributiile prevăzute în regulamentul de organizare si functionare a ministerului.

Art. 16. - (1) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului este de 605, exclusiv demnitarii si cabinetul ministrului.

(2) Salarizarea personalului din structura ministerului se face potrivit legii.

(3) Încadrarea în noua structură organizatorică a personalului existent la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se face pe baza unui test de verificare a cunostintelor profesionale, în limita posturilor disponibile.

(4) Reîncadrarea în noua structură organizatorică si în numărul de posturi aprobat se face în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 17. - (1) Pe lângă Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului functionează următoarele organisme consultative:

a) Comisia Centrală pentru Apărare împotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase si Accidentelor la Constructiile Hidrotehnice, al cărei regulament de organizare si functionare se aprobă prin hotărâre

a Guvernului;

b) Comisia Natională pentru Siguranta Barajelor si a Altor Lucrări Hidrotehnice;

c) Comitetul National Român pentru Programul Hidrologic International;

d) Comisia natională de acordare a etichetei ecologice;

e) Comisia natională de eliberare a certificatelor pentru schema de ecomanagement si audit (EMAS);

f) Comisia pentru validarea inventarelor de emisii pentru poluantii atmosferici;

g) Comisia tehnico-economică;

h) Centrul Român pentru Reconstructia Ecologică a Râurilor si Lacurilor.

(2) Membrii organismelor prevăzute la alin. (1) sunt salarizati de unitătile la care sunt angajati, iar secretariatele tehnice permanente ale acestor organisme se asigură de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, în cadrul numărului de posturi aprobat.

(3) Comisia Natională pentru Siguranta Barajelor si a Altor Lucrări Hidrotehnice functionează conform regulamentului care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului.

(4) Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului National Român pentru Programul Hidrologic International, a Comisiei tehnico-economice, a Centrului Român pentru Reconstructia Ecologică a Râurilor si

Lacurilor, precum si componenta acestor organisme se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului.

Art. 18. - (1) În cadrul directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală functionează structurile pentru ameliorare si reproductie în zootehnie si structurile fitosanitare, fără personalitate juridică.

(2) Directia pentru agricultură si dezvoltare rurală coordonează oficiile de studii pedologice si agrochimice, institutii publice descentralizate cu personalitate juridică, finantate din veniturile proprii.

Art. 19. - (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, prin Agentia Natională de Consultantă Agricolă, asigură îndrumarea tehnico-metodologică a centrelor judetene si locale de consultantă agricolă.

(2) Centrul de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare în Carpati (CEFIDEC) si Centrul de Calcul trec în structura Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă si functionează ca unităti fără personalitate juridică.

Art. 20. - (1) Bunurile mobile si imobile aflate în administrarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului se preiau pe bază de protocol de predare-primire încheiat cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Patrimoniul directiilor fitosanitare, oficiilor pentru ameliorare si reproductie în zootehnie, Centrului de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare în Carpati (CEFIDEC) si Centrului de Calcul se preia pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 21. - (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit actelor normative în vigoare.

(2) Pentru activitătile specifice Corpului de control al ministrului, Directiei generale de inspectii, controlul punctelor de frontieră, activitătilor de control cu privire la domeniul gospodăririi apelor si protectiei mediului, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului va fi dotat cu un număr de 4 autoturisme de interventie, cu un consum lunar de 300 litri/lună/vehicul.

(3) Agentiile de protectia mediului judetene si a municipiului Bucuresti si Administratia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării” utilizează un număr de 194 de autoturisme, cu un consum lunar de 250 litri/autoturism, iar repartizarea acestora pe institutii se efectuează prin ordin al ministrului.

(4) Unitătile care functionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, cuprinse în cap. I nr. crt. 1-7 si cap. II din anexa nr. 4, pot utiliza pentru activităti specifice un număr de autoturisme potrivit anexei nr. 5.

Art. 22. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 273 din 23 aprilie 2002, cu modificările si completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 888/1994 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Centrului de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare în Carpati în subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 27 decembrie 1994, Hotărârea Guvernului nr. 700/1995 privind reînfiintarea Centrului de Calcul al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 11 septembrie 1995, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 23. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 739.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului

 

ANEXA Nr. 2

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Autoritătii de Management Program Operational Sectorial pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală si Pescuit

 

ANEXA Nr. 3

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Autoritătii de Implementare a Fondului de Coeziune Economico-Socială pentru Proiecte de Infrastructură de Mediu

 

ANEXA Nr. 4

 

UNITĂTILE

care functionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

I.

Institutii publice finantate integral din bugetul de stat

1.

Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală - servicii publice descentralizate

2.

Agentia Natională de Consultantă Agricolă

3.

Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie “Prof. dr. G. K. Constantinescu”

4.

Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară

5.

Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava

6.

Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante si Produse Vegetale

7.

Inspectia Piscicolă

8.

Agentiile de protectie a mediului judetene si a municipiului Bucuresti - servicii publice descentralizate

9.

Administratia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”

 

NOTĂ:

Numărul maxim de posturi finantate de la bugetul de stat pentru institutiile prevăzute la cap. I este de 7.313.

 

II.

Institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

1.

Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti - servicii publice descentralizate

2.

Institutul de Igienă si Sănătate Publică Veterinară

3.

Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar

4.

Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală

5.

Agentia SAPARD

6.

Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor

7.

Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului săditor servicii publice descentralizate

8.

Institutul de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor

 

NOTĂ:

Numărul maxim de posturi pentru institutiile prevăzute la cap. II este de 4.122.

III.

Alte unităti finantate din venituri proprii

1.

Agentia Domeniilor Statului

2.

Institutul de Bioresurse Alimentare

3.

Oficiile de studii pedologice si agrochimice judetene din subordinea directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală

4.

Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol

5.

Administratia Fondului pentru Mediu

6.

Oficiul National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole

7.

Oficiul National al Viei si Vinului

IV.

Unităti cu finantare externă si de la bugetul de stat

 

Unităti de management al proiectului (UMP)

 

UNITĂTILE

care functionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

1.

Societatea Natională “Îmbunătătiri Funciare” - S.A.

2.

 Societatea Natională a Produselor Agricole - S.A.

3.

Societatea Comercială de Cercetare Dezvoltare “Ceder”

4.

Regia Natională a Pădurilor

5.

Societatea Natională “Institutul Pasteur” - S.A.*)

6.

Administratia Natională “Apele Române” - S.A.

7.

Compania Natională “Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărire a Apelor” - S.A.

 


*) În limita capitalului detinut de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

 

UNITĂTILE

care functionează în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului

 

1.

Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu - Sisesti” (sursa de finantare: venituri proprii)

2.

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti

3.

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” - I.N.C.D.M. Constanta

4.

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare “Delta Dunării” - I.N.C.D.D.D. Tulcea

 

 

ANEXA Nr. 5

 

NORMATIV

de autoturisme pentru activităti specifice la unitătile care functionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Numărul maxim de autoturisme pentru activităti specifice

1.

Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală - servicii publice descentralizate

8/unitate

2.

Agentia Natională de Consultantă Agricolă

7

3.

Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie “Prof. dr. G. K. Constantinescu”

4

4.

Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară

3

5.

Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava

3

6.

Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante si Produse Vegetale

2

7.

Inspectia Piscicolă

39

8.

Directiile sanitare veterinare

4/unitate

9.

Institutul de Igienă si Sănătate Publică Veterinară

1

10.

Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar

4

11.

Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală

13

12.

Agentia SAPARD

12

13.

Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor

6

14.

Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului săditor - servicii publice descentralizate

4/unitate

15.

Institutul de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor

4

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 23 alin. (4) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, si al art. 2 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, denumit în continuare DRP, se organizează si functionează ca structură fără personalitate juridică în subordinea primului-ministru, în aparatul de lucru al Guvernului, prin preluarea activitătii pentru sprijinirea românilor de pretutindeni si a organizatiilor lor reprezentative de la fostul Minister al Informatiilor Publice.

Art. 2. - (1) DRP are următoarele atributii principale:

a) elaborează, aplică si coordonează strategiile guvernamentale, programele si strategiile sectoriale destinate românilor de pretutindeni;

b) dezvoltă parteneriate cu asociatiile si organizatiile reprezentative ale românilor care trăiesc în afara granitelor României;

c) stabileste si dezvoltă raporturi de parteneriat cu structurile guvernamentale însărcinate cu problemele minoritătilor nationale din tările de cetătenie, pentru asigurarea drepturilor persoanelor apartinând minoritătii românesti, pe principiul reciprocitătii, conform normelor internationale si standardelor aplicate de Guvernul român pentru persoanele apartinând minoritătilor nationale din România;

d) dezvoltă relatii de parteneriat cu organizatiile si institutiile internationale care se ocupă de supravegherea respectării drepturilor persoanelor apartinând minoritătilor nationale;

e) organizează monitorizarea modului în care au loc conservarea si afirmarea identitătii lingvistice, culturale si religioase a românilor de pretutindeni;

f) coordonează proiectele “parteneriatului româno-român” la nivel local, transfrontalier si international;

g) elaborează, propune si avizează proiecte de acte normative consacrate consolidării raporturilor statului român cu românii de pretutindeni;

h) colaborează strâns cu structurile parlamentare, cultele recunoscute legal, institutiile si organizatiile neguvernamentale preocupate de raporturile cu românii de pretutindeni;

i) elaborează, împreună cu mass-media din România, proiecte de difuzare a informatiilor de la si spre comunitătile românesti;

j) sprijină înfiintarea si dezvoltarea institutiilor mass-media scrise si electronice ale românilor de pretutindeni;

k) elaborează si coordonează programe pentru sprijinirea si dezvoltarea învătământului în limba română pentru românii de pretutindeni, sprijină revigorarea sistemului profesorilor misionari sau contractuali trimisi din România pentru a suplini lipsa de cadre didactice din tările vecine;

l) sprijină actiunile de cercetare, restaurare, conservare si punere în valoare a patrimoniului cultural românesc din afara granitelor României;

m) contribuie la construirea sau restaurarea unor monumente si lăcasuri de cult ale românilor de pretutindeni;

n) asigură protejarea, sustinerea si revitalizarea traditiilor si obiceiurilor locale românesti în zonele locuite de români din cuprinsul altor state;

o) participă la elaborarea programului de burse acordate de statul român românilor de pretutindeni;

p) propune proiecte care facilitează revenirea în România a persoanelor care au lucrat si au trăit în străinătate, aflate la pensie;

q) sprijină înfiintarea Consiliului consultativ al românilor de pretutindeni, organism fără personalitate juridică pe lângă Comitetul interministerial pentru sprijinirea românilor de pretutindeni, al cărui presedinte este primul-ministru;

r) înfiintează, coordonează sau sprijină case ale limbii si culturii române spre folosul românilor de pretutindeni;

s) beneficiază de sprijinul misiunilor diplomatice si consulare ale României din statele unde se află comunităti românesti;

s) participă la elaborarea si negocierea acordurilor, protocoalelor si a altor documente internationale, interguvernamentale si interdepartamentale, care au incidentă asupra situatiei românilor de pretutindeni;

t) sprijină elaborarea de studii, cercetări si monografii în zonele locuite de români din cuprinsul altor state;

t) sprijină consolidarea catedrelor si lectoratelor de limba română din străinătate, precum si înfiintarea unor catedre de românistică;

u) sprijină deciziile Guvernului pentru normalizarea relatiilor fostului exil politic cu tara si înlăturarea nedreptătilor înfăptuite de regimul comunist;

v) cooperează cu compartimentele specializate din Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Culturii si Cultelor, Agentia pentru Strategii Guvernamentale, Societatea Română de Televiziune, Societatea Română de Radiodifuziune, din celelalte ministere si institutii publice si coordonează desfăsurarea programelor si armonizarea eforturilor de sprijinire a românilor de pretutindeni.

(2) DRP îndeplineste orice ale atributii specifice prevăzute în alte acte normative sau stabilite de primulministru.

Art. 3. - (1) DRP este condus de un secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.

(2) Atributiile secretarului de stat se stabilesc prin decizie a primului-ministru.

(3) În exercitarea atributiilor care îi revin secretarul de stat emite ordine cu caracter individual.

Art. 4. - (1) Structura organizatorică a DRP este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Atributiile si sarcinile compartimentelor din cadrul DRP se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aprobă prin ordin al secretarului de stat în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Atributiile, sarcinile si răspunderile individuale ale personalului DRP se stabilesc prin fisa postului, care se întocmeste pe baza regulamentului de organizare si functionare.

Art. 5. - Numărul maxim de posturi al DRP se stabileste prin decizie a primului-ministru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi, în structura functiilor si în cheltuielile de personal aprobate pentru aparatul de lucru al Guvernului.

Art. 6. - Resursele financiare necesare în vederea functionării DRP se cuprind în bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 7. - (1) DRP preia de la fostul Minister al Informatiilor Publice activitătile de sprijinire a românilor de pretutindeni si a organizatiilor lor reprezentative.

(2) Personalul DRP este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile personalului din aparatul de lucru al Guvernului.

Art. 8. - (1) Fondurile destinate desfăsurării activitătii si salarizării personalului pentru activitatea de sprijinire a românilor de pretutindeni si a organizatiilor lor reprezentative, prevăzute în bugetul pe anul 2003 al Ministerului Informatiilor Publice, se transferă în bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru DRP.

(2) Spatiile, mijloacele fixe si obiectele de inventar, inclusiv tehnica de calcul si birotica, aferente desfăsurării activitătii pentru sprijinirea românilor de pretutindeni si a organizatiilor lor reprezentative, se transmit, fără plată, de la fostul Minister al Informatiilor Publice la Secretariatul General al Guvernului, pe bază de protocol de predare-preluare.

(3) Sumele prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 56/2003 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a)-d), f) si g) din anexa nr. 3/33/07 la Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 se transferă în bugetul Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 799.

 

ANEXĂ

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

 

RECTIFICĂRI

 

În Hotărârea Guvernului nr. 456/2003 privind înfiintarea Institutului de Cercetări în Chimie “Raluca Ripan” Cluj-Napoca prin reorganizarea Institutului de Chimie “Raluca Ripan” Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 24 aprilie 2003, se face următoarea rectificare:

- în cuprinsul art. 4 alin (1), în loc de: “… la data de 31 decembrie 2002...” se va citi: “… la data de 31 martie 2003...”.