MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 496       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 9 iulie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

740. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

745. Hotărâre privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Control

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

Având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 16/2003 privind modificarea structurii si componentei Guvernului, art. XVI din titlul III al cărtii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea trasparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei,

în temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, precum si al art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având sediul în municipiul Bucuresti.

(2) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului stabileste politica în domeniul transporturilor, constructiilor si turismului, la nivel national, elaborează strategia si reglementările specifice de dezvoltare si de armonizare a activitătilor de transport, constructii si turism, în cadrul politicii generale a Guvernului, si îndeplineste rolul de autoritate de stat în domeniul transporturilor, constructiilor si turismului.

Art. 2. - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în calitatea sa de organ de specialitate al administratiei publice centrale, îndeplineste următoarele atributii principale:

1. elaborează si supune spre aprobare cadrul legislativ adecvat domeniului transporturilor, constructiilor si turismului;

2. elaborează politica economică în domeniul transporturilor, constructiilor si turismului;

3. elaborează politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale si a transportului combinat;

4. elaborează si implementează politicile de aplicare a strategiei nationale în domeniul lucrărilor publice, amenajării teritoriului, locuintei si turismului;

5. aplică si urmăreste în sectorul transporturilor, constructiilor si turismului prevederile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993 si strategia natională si sectorială de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană;

6. elaborează strategiile de dezvoltare a infrastructurilor, lucrărilor publice, activitătilor de transport si de turism si locuintelor;

7. fundamentează si elaborează necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru domeniile sale de activitate;

8. gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat si din creditele externe, în domeniile sale de activitate;

9. exercită drepturile si obligatiile statului ca actionar la companiile nationale, societătile nationale si societătile comerciale aflate sub autoritatea sa, până la finalizarea procesului de privatizare;

10. elaborează si pune în aplicare strategiile de privatizare în domeniile sale de activitate si asigură gestionarea întregului proces de privatizare pentru unitătile de sub autoritatea sa;

11. aprobă tarifele percepute pentru eliberarea de autorizatii si licente, precum si cuantumul redeventelor;

12. asigură organizarea si dezvoltarea cercetării stiintifice în domeniile transporturilor, lucrărilor publice, locuintei, amenajării teritoriului, urbanism, siguranta constructiilor si turism, prin corelare cu programele nationale de cercetare în aceste domenii;

13. organizează activitatea pentru constituirea fondului propriu de date statistice din domeniul transporturilor, constructiilor si turismului, participând la sistemul informational national si international;

14. promovează sistemul institutional pentru dezvoltarea pietei libere a constructiilor, asigură conditiile unui mediu concurential în cadrul fiecărui mod de transport, precum si între modurile de transport;

15. elaborează si promovează cadrul legal în vederea stimulării investitiilor cu capital autohton si străin în domeniile sale de activitate;

16. asigură conceptia unitară a aplicării politicii nationale de amenajare si echipare cu lucrări publice a teritoriului national;

17. initiază si negociază, din împuternicirea Guvernului, încheierea de conventii, acorduri si alte întelegeri internationale sau propune acestuia întocmirea formelor de aderare la cele existente si ia măsuri de aplicare a

acestora;

18. reprezintă interesele statului în cadrul organismelor internationale, pe baza conventiilor, acordurilor si întelegerilor stabilite, si dezvoltă relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organisme internationale interesate de domeniul său de activitate;

19. sustine promovarea intereselor agentilor economici autohtoni de profil pe pietele internationale;

20. avizează si urmăreste realizarea programelor si proiectelor de constructii si infrastructuri;

21. asigură administrarea, dezvoltarea si gestionarea infrastructurilor de transport si a echipamentelor de interes national din sistemul national de transport;

22. asigură tuturor utilizatorilor acces egal si nediscriminatoriu la infrastructurile de transport deschise accesului public;

23. asigură beneficiarilor de transport dreptul de a alege liber modul de transport, transportatorul si mijlocul de transport;

24. sprijină dezvoltarea si functionarea transportului public;

25. stimulează libera initiativă si asigură autonomia transportatorilor;

26. concesionează, în numele statului, bunurile proprietate publică ori privată a statului, activitătile si serviciile de interes national din domeniul transporturilor;

27. elaborează si supune spre aprobare Guvernului tariful de utilizare a infrastructurii feroviare si alte tarife care sunt în competenta de aprobare a Guvernului;

28. clasifică infrastructurile de transport în conformitate cu standardele nationale si internationale;

29. stabileste prin norme un mod unitar de prezentare a sistemului informational privind transportul public de persoane, în sfera de administrare a infrastructurii de transport de interes public;

30. elaborează si supune spre aprobare Guvernului schema retelei nationale de transport, care are ca obiective asigurarea deplasării persoanelor si a mărfurilor între toate localitătile tării, precum si conectarea infrastructurilor nationale de transport la principalele infrastructuri internationale de transport;

31. încheie, în numele statului, contracte de activitate cu compania natională care gestionează infrastructura feroviară, cu societătile nationale si/sau cu societătile comerciale care efectuează transport feroviar public de călători;

32. realizează activităti de asigurări de sănătate pentru personalul propriu, pentru personalul institutiilor publice din subordine, al companiilor nationale, societătilor nationale, regiilor autonome de sub autoritatea sa, precum si al societătilor comerciale, care desfăsoară activităti în domeniul transporturilor aeriene, navale, rutiere, feroviare, cu metroul, lucrări publice si turism pentru membrii de familie ai acestora, precum si pentru pensionarii care au lucrat în transporturi si turism si pentru membrii lor de familie, care folosesc reteaua sanitară proprie;

33. asigură elaborarea Planului de amenajare a teritoriului national, ca sinteză a politicilor si planurilor sectoriale si locale de amenajare a teritoriului, urmărind armonizarea lor; verifică respectarea prevederilor acestuia, după aprobare, potrivit legii;

34. stabileste, împreună cu autoritătile administratiei publice centrale si locale care au atributii în domeniu, măsuri pentru protejarea zonelor cu valoare istorică, arhitecturală sau peisagistică, precum si pentru integrarea acestora în actiunile de modernizare a localitătilor si a zonelor aferente;

35. colaborează cu consiliile judetene si locale la elaborarea studiilor si programelor referitoare la dezvoltarea urbană si rurală, la constructia de locuinte si lucrările tehnico-edilitare, în vederea realizării politicilor sectoriale din aceste domenii; participă la sustinerea operatiunilor urbanistice si de amenajare a teritoriului cu caracter pilot;

36. sprijină si îndrumă administratia publică locală prin activităti ce privesc strategia, monitorizarea programelor de investitii în infrastructura urbană, reglementări specifice si politici sectoriale în domeniul serviciilor de gospodărie comunală, care nu pot fi solutionate la nivelurile de competentă locală;

37. colaborează cu coordonatorii cadastrului general, stabiliti prin lege, pentru organizarea si realizarea cadastrului imobiliar-edilitar;

38. asigură evidenta terenurilor din domeniul privat al societătilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat si eliberează certificatele de proprietate, conform legii;

39. asigură fundamentarea si elaborarea programelor referitoare la îmbunătătirea si dezvoltarea fondului de lucrări publice si locuinte;

40. emite avize de specialitate pentru obiectivele de investitii finantate integral sau partial de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din fonduri speciale si din credite garantate de stat, precum si pentru lucrările de interes national care sunt finantate din alte surse;

41. analizează studiile de fezabilitate pentru lucrările publice din competenta de aprobare a Guvernului si le prezintă Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes national si locuinte sociale, sustinând necesitatea, oportunitatea si eficienta economică a acestora;

participă la promovarea pentru aprobare a lucrărilor avizate, conform legii;

42. initiază si supune spre aprobare proiecte de acte normative si coordonează elaborarea de reglementări tehnice în domeniul reducerii riscului seismic al constructiilor existente, inclusiv a programului pentru educarea populatiei privind comportarea în caz de seisme;

43. colaborează, prin serviciile sale publice descentralizate, cu autoritătile administratiei publice locale în actiunea de reducere a riscului seismic al constructiilor existente;

44. participă la stabilirea măsurilor organizatorice de actionare, pe plan central si local, în cazurile de seisme sau alunecări de teren, în cadrul sistemului national de apărare împotriva dezastrelor;

45. organizează elaborarea, avizarea si aprobarea reglementărilor tehnice si economice pentru domeniile sale de activitate, precum si documentarea specialistilor, în conditiile legii; asigură directivarea si asistenta tehnică pentru implementarea calitătii în constructii, prin reglementări tehnice si economice, cu participarea specialistilor din cercetare, proiectare, învătământ superior si executia lucrărilor din domeniile sale de activitate; organizează controlul privind aplicarea reglementărilor tehnice si economice;

46. organizează si asigură desfăsurarea activitătii comisiilor de atestare tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în constructii: verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu executia si experti tehnici;

47. organizează activitatea de agrementare tehnică pentru produse, procedee si echipamente noi în constructii, precum si activitatea de atestare a masinilor si a echipamentelor tehnologice de constructii noi;

48. asigură conditiile pentru aplicarea unitară a sistemului calitătii în constructii, conform legii;

49. asigură, potrivit legii, monitorizarea achizitiilor de proiectare si executie a lucrărilor publice;

50. poate desemna organisme tehnice specializate pentru: elaborarea si punerea în aplicare a normelor tehnice si reglementărilor corespunzătoare, asigurarea pregătirii profesionale si perfectionării personalului din transporturi si turism, efectuarea certificării si înmatriculării mijloacelor de transport si asigurarea inspectiei si controlului acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

51. îndeplineste functia de autoritate de implementare a proiectelor majore de infrastructură din domeniul transporturilor;

52. urmăreste respectarea prevederilor legale privind introducerea pe piată a produselor pentru constructii prin Centrul de Documentare pentru Constructii, Arhitectură, Urbanism si Amenajarea Teritoriului - CDCAS Bucuresti;

53. coordonează programele de asistentă tehnică acordate de Uniunea Europeană, Organizatia Mondială a Turismului si de alte organisme internationale, precum si programul de integrare europeană în domeniul turismului.

Art. 3. - În exercitarea atributiilor sale Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului colaborează cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritătile publice locale si cu alte organisme interesate.

Art. 4. - (1) În calitatea sa de autoritate de stat în domeniul transporturilor, constructiilor si turismului, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului are următoarele atributii principale, pe care le exercită direct

sau prin organisme tehnice specializate, institutii publice subordonate, unităti care functionează sub autoritatea ori în coordonarea sa sau societăti comerciale autorizate:

1. aprobă, potrivit legii, instructiuni si regulamente obligatorii pentru activitătile specifice feroviare, auto, navale si aeriene;

2. participă la anchetarea evenimentelor sau accidentelor produse în activitătile de transport;

3. elaborează, în conditiile legii, norme de efectuare a transporturilor speciale;

4. exercită inspectia de stat privind respectarea reglementărilor interne si internationale în activitătile specifice transporturilor;

5. acordă, pe bază de reciprocitate, dreptul de utilizare cu plată sau gratuit a infrastructurilor de transport pentru utilizatorii străini;

6. emite norme obligatorii de licentiere si autorizare a agentilor economici care efectuează sau urmează să efectueze activităti de transport sau activităti specifice sigurantei traficului si stabileste conditiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licentelor si autorizatiilor;

7. stabileste organizarea regională a transporturilor rutiere, feroviare, navale si aeriene;

8. aprobă utilizarea spatiului aerian, a căilor navigabile în apele nationale si internationale, cu acordul organelor abilitate ale Ministerului Apărării Nationale si ale Ministerului Administratiei si Internelor;

9. exercită activitatea de registru, de inspectie de stat si de control în transporturi;

10. asigură controlul utilizării resurselor financiare alocate prin bugetul de stat si a resurselor din credite interne si externe, al stadiului executării fizice a lucrărilor de infrastructură si al calitătii acestora;

11. emite norme obligatorii de atestare, certificare, licentiere si brevetare a personalului care lucrează în transporturi sau care concură la siguranta traficului si stabileste conditiile de suspendare, de retragere sau de anulare a atestatelor, certificatelor, licentelor ori brevetelor acordate;

12. emite norme obligatorii de sigurantă a traficului în transporturile rutiere, feroviare, navale, aeriene, precum si în transportul multimodal si combinat si supraveghează respectarea acestora;

13. autorizează functionarea porturilor, aeroporturilor civile, gărilor si a autogărilor;

14. emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase;

15. certifică starea tehnică a mijloacelor de transport din domeniul civil, în conformitate cu reglementările nationale si internationale;

16. asigură certificarea si omologarea de tip sau individuală a mijloacelor de transport;

17. gestionează frecventele de comunicatii alocate;

18. asigură, prin reteaua proprie, controlul medico-sanitar specific sigurantei circulatiei si navigatiei, precum si controlul sanitar-veterinar specific tuturor modurilor si activitătilor de transport si emite autorizatii sanitar-veterinare în toate cazurile în care legea îi recunoaste acest drept;

19. propune Guvernului, cu avizul Ministerului Apărării Nationale, închiderea unor linii de cale ferată nerentabile sau mentinerea în exploatare a liniei respective si regimul exploatării acesteia;

20. asigură reglementarea si organizarea circulatiei aeronavelor civile în spatiul aerian national, în colaborare cu organele specializate ale Ministerului Apărării Nationale;

21. organizează spatiul aerian national si stabileste principiile si regulile de folosire a acestuia, împreună cu Ministerul Apărării Nationale, în timp de pace;

22. emite reglementări aeronautice specifice privind înmatricularea aeronavelor civile, eliberarea, suspendarea sau anularea certificatului de înmatriculare;

23. emite reglementări aeronautice specifice, prin care se stabilesc cerintele tehnice, operationale si procedurale pentru înfiintarea, functionarea si dezafectarea aerodromurilor civile;

24. asigură autorizarea aerodromurilor civile, deschise pentru operarea aeronavelor civile, din punct de vedere al îndeplinirii cerintelor tehnice, operationale, de sigurantă a zborului, de securitate aeronautică si de protectie a mediului, potrivit standardelor internationale acceptate de România;

25. eliberează licente de lucru agentilor economici care desfăsoară activităti în perimetrul infrastructurii aeroportuare;

26. emite reglementări aeronautice privind desfăsurarea activitătilor de transport aerian public;

27. restrictionează operarea aeronavelor civile pe aeroporturile din România sau în spatiul aerian national, după caz, în scopul protectiei mediului;

28. stabileste aeroporturile din România care, în urma derulării activitătilor specifice, au un impact semnificativ asupra mediului, în vederea implementării de programe de protectie a mediului, cu avizul ministerului de resort;

29. aprobă, la solicitarea administratorului aeroportului, măsuri speciale pentru operarea aeronavelor civile a căror functionare are impact semnificativ asupra mediului;

30. emite reglementările, standardele si procedurile privind evaluarea, auditarea si autorizarea si/sau licentierea agentilor economici aeronautici civili;

31. emite permisul de productie pe baza căruia se autorizează productia de serie a aeronavelor civile si a componentelor acestora;

32. elaborează Programul national de securitate aeronautică pe baza căruia se asigură protectia aviatiei civile împotriva actelor de interventie ilicită; răspunde de dezvoltarea, implementarea si operationalitatea acestui program;

33. reglementează, organizează si desfăsoară activitătile privind ancheta administrativă a incidentelor si accidentelor de aviatie civilă;

34. acordă permisiunea de intrare si de plecare a navelor românesti si străine în/din porturile civile românesti;

35. supraveghează si controlează navigatia în apele nationale a navelor sub pavilion român, precum si a navelor arborând pavilion străin, dar apartinând unor persoane fizice sau juridice române, în marea liberă;

36. stabileste, nominal si pe portiuni, apele navigabile ale României; pentru apele de frontieră va tine seama si de acordurile bilaterale privind regimul frontierei de stat;

37. stabileste regulile de navigatie în marea teritorială, în apele interioare si în porturile românesti, în conformitate cu reglementările nationale si cu acordurile si conventiile internationale la care România este parte;

38. acordă dreptul de arborare a pavilionului român sau poate dispune suspendarea ori retragerea acestui drept;

39. stabileste, prin regulamentul serviciului la bordul navelor, structura ierarhiei si atributiile functiilor la bordul navelor;

40. emite reglementări cu privire la durata si continutul cursurilor de pregătire, modul de obtinere a brevetelor si certificatelor de capacitate, precum si cu privire la anularea sau suspendarea certificatelor de capacitate si a brevetelor dobândite prin examen;

41. organizează sistemul de salvare pe mare si pe apele interioare navigabile, împreună cu Ministerul Apărării Nationale si cu Ministerul Administratiei si Internelor;

42. stabileste căile navigabile, porturile, radele si bazinele portuare în care pilotajul este obligatoriu;

43. stabileste modul de recrutare, scolarizare si brevetare a pilotilor, precum si efectuarea serviciului de pilotaj maritim si fluvial;

44. stabileste, cu acordul organelor de grăniceri, locurile de acostare si de ancorare în afara limitelor porturilor, aflate în apele de frontieră sau în marea teritorială;

45. eliberează, printr-o societate de clasificare agreată, certificate de clasificare a navei si a echipamentelor acesteia, care atestă buna stare de navigabilitate, cerute de acordurile si de conventiile internationale la care România este parte;

46. stabileste conditiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere, metodologia de omologare pentru circulatie a acestora, precum si metodologia de inspectie tehnică periodică;

47. certifică prin omologare sau prin inspectia tehnică periodică, după caz, încadrarea vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei;

48. autorizează statiile de inspectie tehnică, supraveghează si controlează activitatea acestora si atestă personalul care efectuează inspectia tehnică periodică;

49. acreditează institutii publice subordonate, organisme tehnice specializate si societăti comerciale, autorizate, care să elaboreze si să pună în aplicare normele tehnice si reglementările specifice transportului rutier si să asigure inspectia si controlul tehnic de specialitate;

50. autorizează înfiintarea si functionarea centrelor de pregătire si perfectionare a personalului din sectorul de transporturi rutiere, cu exceptia celor care apartin Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Român de Informatii si altor institutii similare;

51. emite norme metodologice si organizează pregătirea, examinarea si atestarea profesională a instructorilor si a profesorilor necesari în procesul de pregătire si de perfectionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere;

52. emite norme privind examinarea psihologică medicală în vederea eliberării permisului de conducere auto, precum si pentru verificările periodice;

53. asigură prin reteaua sanitară proprie asistenta medicală si psihologică a personalului din transporturi cu atributii în siguranta circulatiei si a navigatiei;

54. autorizează deplasarea pe teritoriul României a mijloacelor de transport străine si execută controlul acestei activităti, iar pentru transporturile speciale, strategice, si cu aprobarea Ministerului Apărării Nationale;

55. stabileste, potrivit legii, norme si normative tehnice obligatorii de proiectare, constructii, reparare si exploatare a mijloacelor de transport, a drumurilor, autostrăzilor, porturilor, aeroporturilor, liniilor si statiilor de cale ferată si de metrou, astfel încât acestea să corespundă si nevoilor de apărare; asigură supravegherea aplicării acestor norme si autorizează agentii economici să efectueze astfel de activităti;

56. stabileste, în conditiile legii, în colaborare cu Ministerul Apărării Nationale si cu Ministerul Administratiei si Internelor, potrivit reglementărilor interne si internationale, norme unitare ale activitătilor de interventie, de căutare si salvare a navelor, aeronavelor, a altor mijloace de transport, precum si a vietilor omenesti;

57. asigură buna organizare a activitătilor de supraveghere a traficului, de cercetare a evenimentelor si a situatiilor de pericol, pentru limitarea sau, după caz, înlăturarea acestora, solicitând, la nevoie, sprijinul altor

ministere si organe de stat; coordonează sistemul de securitate în transporturi si activitătile de protectie împotriva actelor de interventie ilicită;

58. controlează respectarea de către detinătorii de mijloace de transport a normelor privind calitatea, prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului, conform reglementărilor interne si internationale;

59. coordonează activitătile industriale, de constructii, de cercetare si proiectare, de sănătate, precum si alte activităti specifice transporturilor si zonelor libere;

60. emite norme tehnice pentru constructia, reparatia, întretinerea infrastructurii si mijloacelor de transport;

61. elaborează programe de pregătire si de perfectionare pentru personalul de sigurantă din transporturi si organizează desfăsurarea acestora;

62. asigură dirijarea aeronavelor în spatiul aerian al României si a navelor în apele navigabile, în conformitate cu reglementările nationale si internationale;

63. editează publicatii de specialitate si de informare specifice domeniilor sale de activitate;

64. emite avizele si aprobările de specialitate prevăzute de lege în domeniile sale de activitate;

65. asigură secretariatul Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes national si locuinte sociale;

66. asigură secretariatul Centrului national pentru asezări umane (habitat);

67. asigură secretariatul Comisiei tehnice pentru reducerea riscului seismic al constructiilor;

68. asigură secretariatul tehnic permanent al Comisiei centrale specializate pentru prevenirea si apărarea împotriva efectelor seismelor si alunecărilor de teren;

69. asigură secretariatul comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrările de interes national, potrivit legii;

70. asigură secretariatul Comisiei de agrement tehnic în constructii si al Comisiei nationale de atestare a masinilor si echipamentelor tehnologice de constructii, precum si secretariatul Consiliului pentru calitate în constructii;

71. organizează si realizează activitatea de promovare turistică a României atât pe piata internă, cât si pe pietele externe, prin activităti specifice reprezentantelor de promovare turistică din tară si din străinătate;

72. organizează congrese, colocvii, simpozioane si alte actiuni similare, în tară si în străinătate, în domeniul turismului;

73. organizează evidenta, atestarea si monitorizarea valorificării si protejării patrimoniului turistic, conform legii;

74. stabileste orientarea programelor de cercetare, dezvoltare si investitii publice în turism;

75. realizează politica de promovare si dezvoltare a turismului, pe baza programelor anuale de marketing si promovare a turismului si a Programului de dezvoltare a produselor turistice;

76. avizează documentatiile de urbanism privind zonele si statiunile turistice, precum si documentatiile privind constructiile în domeniul turismului, conform legii;

77. coordonează, împreună cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, procesul de instruire din institutii de învătământ din domeniul turismului;

78. coordonează, împreună cu Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, programe nationale si judetene de reconversie profesională în meseriile specifice activitătii turistice;

79. autorizează agentii economici si personalul de specialitate din turism, respectiv licentierea agentiilor de turism, clasificarea structurilor de primire turistice, brevetarea personalului de specialitate;

80. efectuează controlul calitătii serviciilor din turism.

(2) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.

Art. 5. - (1) Conducerea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului este asigurată de ministrul transporturilor, constructiilor si turismului, care numeste si eliberează din functie personalul acestuia, în conditiile legii.

(2) Ministrul este ordonator principal de credite bugetare.

(3) Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului conduce întreaga activitate a ministerului si îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităti publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice din tară si din străinătate.

(4) În exercitarea atributiilor sale ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite ordine si instructiuni.

(5) Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat.

(6) Secretarii de stat exercită atributiile stabilite de ministrul transporturilor, constructiilor si turismului.

Art. 6. - În structura organizatorică a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului se organizează si functionează, în subordinea demnitarului, cabinetul ministrului.

Art. 7. - (1) În structura organizatorică a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prevăzută în anexa nr. 1, functionează directii generale si directii. În cadrul acestora, prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, se pot organiza servicii, birouri, compartimente, precum si colective temporare.

(2) Corpul de control se organizează la nivel de directie generală.

(3) Inspectoratul Aviatiei Civile se organizează la nivel de directie.

(4) Numărul maxim de posturi este de 798, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.

(5) În cadrul numărului maxim de posturi aprobat, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului poate organiza reprezentante de promovare turistică în tară si în străinătate, ale căror atributii sunt stabilite prin ordin al ministrului.

(6) Activitatea reprezentantelor de promovare turistică se poate desfăsura în spatii închiriate în conditiile legii, cu suportarea cheltuielilor de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 8. - (1) În structura Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului se organizează, la nivel de directie generală, Autoritatea de Implementare Proiecte de Transport Finantate prin Fondul de Coeziune.

(2) Autoritatea de Implementare Proiecte de Transport Finantate prin Fondul de Coeziune îndeplineste atributiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.555/2002 privind desemnarea institutiilor si organismelor responsabile cu coordonarea, implementarea si gestionarea asistentei financiare comunitare prin instrumentele structurale.

(3) Autoritatea de Implementare Proiecte de Transport Finantate prin Fondul de Coeziune va deveni operatională începând cu anul 2004 si va functiona cu un număr total de 53 de posturi în anul 2005, dintre care 40 de posturi în anul 2004.

(4) Numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (3) se asigură prin redistribuirea în cadrul numărului total de posturi aprobat ministerului si/sau, după caz, prin suplimentarea acestui număr, cu încadrarea în numărul total de posturi aprobat prin legile bugetare anuale.

(5) Autoritatea de Implementare Proiecte de Transport Finantate prin Fondul de Coeziune are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 2.

(6) Structura functiilor publice si structura organizatorică a Autoritătii de Implementare Proiecte de Transport Finantate prin Fondul de Coeziune vor fi definitivate până la data de 1 septembrie 2003.

Art. 9. - (1) Răspunderile si atributiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

(2) Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului poate delega o parte din atributiile sale secretarilor de stat.

Art. 10. - (1) Secretarul general al ministerului este subordonat ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, coordonează buna functionare a directiilor generale, a directiilor si a activitătilor cu caracter functional din cadrul ministerului si asigură legătura operativă dintre ministru si conducătorii tuturor directiilor generale si directiilor din minister si din unitătile subordonate, fiind ajutat în activitatea sa de 2 secretari generali adjuncti.

(2) Secretarul general si secretarii generali adjuncti sunt înalti functionari publici, numiti conform legii.

Art. 11. - Atributiile, sarcinile si răspunderile secretarului general, ale secretarilor generali adjuncti si ale directiilor generale si directiilor din aparatul propriu al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.

Art. 12. - (1) Unitătile aflate în subordinea, în coordonarea si, respectiv, sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Structura organizatorică si regulamentul de organizare si functionare ale unitătilor din subordinea si din coordonarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, cu exceptia unitătilor pentru care legea prevede altfel.

(3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru institutiile publice subordonate, finantate de la bugetul de stat, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, în conditiile legii.

(4) Conducătorii unitătilor prevăzute la alin. (1) sunt numiti si eliberati din functie prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

Art. 13. - Spatiile si utilitătile detinute de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si de Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. în clădirea “Palat C.F.R.” si în alte clădiri sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 14. - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului are în dotare un parc auto stabilit conform reglementărilor în vigoare. Pentru activitătile specifice de inspectie si control, care se desfăsoară pe întregul teritoriu al tării, pentru activitătile desfăsurate în cadrul programelor PHARE si pentru transportul delegatiilor, precum si pentru alte activităti specifice, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului are un parc de autovehicule stabilit conform anexei nr. 5.

Art. 15. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 16. - Secretariatul Consiliului interministerial pentru siguranta rutieră este asigurat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

Art. 17. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 24/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, precum si orice alte prevederi contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 740.

 

ANEXA Nr. 11)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

ANEXA Nr. 2

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Autoritătii de Implementare Proiecte de Transport Finantate prin Fondul de Coeziune

 

ANEXA Nr. 3

 

A . UNITĂTILE

care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si care se finantează de la bugetul de stat

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

Localitatea

1.

Aeroclubul României

Bugetul de stat

Bucuresti

2.

Grupul de Interventii si Salvare Navală

Bugetul de stat

Constanta

 

NOTĂ:

Unitătile prevăzute la nr. crt. 1 si 2 pot utiliza un număr maxim de 460 de posturi.

Din numărul de posturi care s-au redus, 45 de posturi au fost date Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

 

B . UNITĂTILE

care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si care se finantează din venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

Localitatea

1.

Spitalul Universitar nr. 1 Căi Ferate Witting Bucuresti

Venituri proprii prin sistemul de asigurări

sociale de sănătate

Bucuresti

2.

Spitalul Universitar nr. 2 Căi Ferate Bucuresti

Venituri proprii prin sistemul de asigurări

sociale de sănătate

Bucuresti

3.

Spitalul Universitar Căi Ferate IasI

Venituri proprii prin sistemul de asigurări

sociale de sănătate

Iasi

4.

Spitalul Universitar Căi Ferate Cluj-Napoca

Venituri proprii prin sistemul de asigurări

sociale de sănătate

Cluj-Napoca

5.

Spitalul Universitar Căi Ferate Timisoara

Venituri proprii prin sistemul de asigurări

sociale de sănătate

Timisoara

6.

Spitalul Căi Ferate Ploiesti

Venituri proprii prin sistemul de asigurări

sociale de sănătate

Ploiesti

7.

Spitalul Căi Ferate Galati

Venituri proprii prin sistemul de asigurări

sociale de sănătate

Galati

8.

Spitalul Universitar Căi Ferate Constanta

Venituri proprii prin sistemul de asigurări

sociale de sănătate

Constanta

9.

Spitalul Căi Ferate Brasov

Venituri proprii prin sistemul de asigurări

sociale de sănătate

Brasov

10.

Spitalul Căi Ferate Pascani

Venituri proprii prin sistemul de asigurări

sociale de sănătate

Pascani

11.

Spitalul Căi Ferate Simeria

Venituri proprii prin sistemul de asigurări

sociale de sănătate

Simeria

12.

Spitalul Căi Ferate Oradea

Venituri proprii prin sistemul de asigurări

sociale de sănătate

Oradea

13.

Spitalul Universitar Căi Ferate Craiova

Venituri proprii prin sistemul de asigurări

sociale de sănătate

Craiova

14.

Spitalul Căi Ferate Sibiu

Venituri proprii prin sistemul de asigurări

sociale de sănătate

Sibiu

15.

Spitalul Căi Ferate Drobeta-Turnu Severin

Venituri proprii prin sistemul de asigurări

sociale de sănătate

Drobeta-Turnu Severin

 

NOTĂ :

Unitătile prevăzute la nr. crt. 1-15 pot utiliza pentru activitătile specifice cuprinse în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 443/1998 privind reorganizarea si finantarea unor unităti sanitare, cu modificările si completările ulterioare, un număr maxim de 2.975 de posturi si pot primi transferuri de la bugetul de stat. Numărul maxim de posturi care pot fi finantate de la bugetul de stat se stabileste pentru fiecare unitate prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

 

C . UNITĂTILE*)

care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si care se finantează din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat, în conditiile legii

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

Localitatea

1.

Centrul National pentru Reducerea

Riscului Seismic

 

 

Venituri proprii si subventii de la bugetul

de stat, în conditiile legii

Bucuresti

2.

Clubul Sportiv “Rapid”

Venituri proprii si subventii de la bugetul

de stat, în conditiile legii

Bucuresti

 


*) Numărul maxim de posturi pentru unitatea de la nr. crt. 1 este de 31, iar pentru cea de la nr. crt. 2 este de 93.

 

D . UNITĂTILE

care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si care se finantează din venituri proprii

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

Localitatea

1.

Academia Română de Aviatie

Venituri proprii

Bucuresti

2.

Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

Venituri proprii

Constanta

3.

Autoritatea Navală Română

Venituri proprii

Constanta

4.

Autoritatea Feroviară Română - AFER

Venituri proprii

Bucuresti

5.

Autoritatea Rutieră Română - ARR

Venituri proprii

Bucuresti

6.

Centrul de Documentare pentru Constructii, Arhitectură, Urbanism si Amenajarea Teritoriului - CDCAS - Bucuresti

Venituri proprii

Bucuresti

7.

Centrul National de Învătământ Turistic(C.N.I.T.) - îsi desfăsoară activitatea prin baza de aplicatie

Venituri proprii

Bucuresti

 

E . UNITĂTILE

care functionează în coordonarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Localitatea

1.

Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

Bucuresti

2.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.)

Bucuresti

 

F . UNITĂTILE*)

care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Localitatea

1.

Societatea Natională a Căilor Ferate Române - S.N”C.F.R. - R.A.

Bucuresti

2.

Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

Bucuresti

3.

Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” - S.A.

Bucuresti

4.

Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A.

Bucuresti

5.

Societatea de Administrare Active Feroviare .S.A.A.F.” - S.A.

Bucuresti

6.

Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti .Metrorex” - S.A.

Bucuresti

7.

Compania Natională “Aeroportul International Bucuresti-Otopeni” - S.A.

Comuna Otopeni

8.

Societatea Natională “Aeroportul International Bucuresti-Băneasa” - S.A.

Bucuresti

9.

Societatea Natională “Aeroportul International Constanta” - S.A.

Comuna Mihail Kogălniceanu

10.

Societatea Natională “Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia” - S.A.

Timisoara

11.

Regia Autonomă “Administratia Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”

Bucuresti

12.

Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română”

Bucuresti

13.

Societatea Comercială “Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A.

Bucuresti

14.

Compania Natională “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta

Constanta

15.

Compania Natională “Administratia Canalelor Navigabile” - S.A.

Constanta

16.

Compania Natională de Radiocomunicatii Navale .Radionav” - S.A.

Constanta

17.

Regia Autonomă “Administratia Fluvială a Dunării de Jos”

Galati

18.

Compania Natională “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A.

Galati

19.

Compania Natională “Administratia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A.

Giurgiu

20.

Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România”

Bucuresti

21.

Regia Autonomă “Registrul Auto Român”

Bucuresti

22.

Regia Autonomă “Administratia Zonei Libere Sulina”

Sulina

23.

Regia Autonomă “Administratia Zonei Libere Constanta-Sud si a Zonei Libere Basarabi”

Constanta

24.

Regia Autonomă “Administratia Zonei Libere Brăila”

Brăila

25.

Regia Autonomă “Administratia Zonei Libere Curtici - Arad”

Curtici

26.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti

Bucuresti

27.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucuresti

Bucuresti

28.

Agentia Natională pentru Locuinte - A.N.L.

Bucuresti

29.

Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A.

Bucuresti

30.

Societatea Comercială “Maritime Trening Centre Television” - S.A. Constanta

Constanta

31.

Societatea Comercială “Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS” - S.A.

Bucuresti

32.

Societatea Comercială “Antrepriza de Lucrări Drumuri si Poduri Bacău” - S.A.

Bacău

33.

Societatea Comercială “Antrepriza Reparatii si Lucrări - A.R.L. Cluj” - S.A.

Cluj

34.

Societatea Comercială “Conas” - S.A.

Brasov

35.

Societatea Comercială “Antrepriza Drumuri si Poduri - A.D.P. Constanta” - S.A.

Constanta

36.

Societatea Comercială “Antrepriza de Lucrări Drumuri si Poduri Iasi” - S.A.

Iasi

37.

Societatea Comercială “Antrepriza Drumuri si Poduri - A.D.P. Timisoara” - S.A.

Timisoara

38.

Societatea Comercială Transporturi, Întretinere Drumuri “Oltenia” - S.A.

Craiova

39.

Societatea Comercială “Societatea de Întretinere si Reparatii Drumuri” - S.A.

Timisoara

40.

Societatea Comercială “Drum Trans Mixt” - S.A.

Comuna Valea Lupului

41.

Societatea Comercială “Stard” - S.A.

Fetesti

42.

Societatea Comercială “Drumserv” - S.A.

Târgu Mures

43.

Societatea Comercială “Mecdru” - S.A.

Dej

44.

Societatea Comercială “Via Star” - S.A.

Bucuresti

45.

Societatea Comercială de Revizii si Reparatii Echipamente si Instalatii Ecluze .Repec” - S.A. Ovidiu

Ovidiu

46.

Societatea Comercială de Exploatare, Întretinere si Reparatii Mijloace de Transport, Utilaje de Constructii si Instalatii de Ridicat “Agertrans” - S.A. Constanta

Constanta

47.

Societatea Comercială de Constructii, Întretinere si Reparatii Hidrotehnice .Cons - Canal” - S.A. Basarabi

Basarabi

48.

Societatea Comercială de Remorcaj si Salvare “Resalv” - S.A. Galati

Galati

49.

Societatea Comercială de Dragaj pe Dunăre “Fluvdrag” - S.A. Giurgiu

Giurgiu

50.

Societatea Comercială de Dragaj pe Dunăre “Draf” - S.A. Brăila

Brăila

51.

Societatea Comercială de Întretinere si Reparatii Constructii Hidrotehnice “I.R.C.H.” - S.A. Tulcea

Tulcea

52.

Societatea Comercială “Ancorad Oltenia” - S.A. Craiova

Craiova

 


*) Unitătile prevăzute la pozitiile 32-52 sunt cuprinse în programul de privatizare al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

 

ANEXA Nr. 41)

 

SPATIILE SI UTILITĂTILE

detinute de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si de Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. în clădirea “Palat C.F.R.” si în alte clădiri*)

 

ANEXA Nr. 5

 

PARCUL AUTO

pentru activităti specifice al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

Nr. crt.

Activitatea

Tipul mijlocului de transport

Numărul maxim(bucăti)

Consumul maxim de carburanti/autovehicul (litri/lună)

1.

Program PHARE

Autoturism

Autoturism de teren

2

450

2.

Proiect de conservare a energiei termice (BERD)

Autoturism

Autoturism de teren

4

450

3.

Transport delegatii

Autovehicul pentru transport

de persoane

4

450

4.

Unitate de finantare si implementare programe comunitare

Autoturism

6

450

5.

Aprovizionare

Autovehicul pentru transport de marfă

4

450

6.

Inspectie si control

Autoturism

28

450

7.

Program SAPARD

Autoturism de teren

12

450

8.

Reprezentante de promovare si informare turistică în străinătate (Hotărârea Guvernului nr. 1.363/2001)

Autoturism

20

150

 

NOTĂ:

Pentru transportul demnitarilor si parcul comun, numărul de autoturisme se stabileste potrivit Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Control

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 16 alin. (14) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri pentru înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Control

 

Art. 1. - (1) Autoritatea Natională de Control se organizează si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, si este condusă de ministrul delegat pentru coordonarea autoritătilor de control, care aplică strategia si programul Guvernului în domeniul exercitării functiilor autoritătilor de control.

(2) Autoritatea Natională de Control are sediul în municipiul Bucuresti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2.

Art. 2. - Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Autoritatea Natională de Control exercită următoarele functii:

a) de strategie, având drept de initiativă legislativă, prin care se asigură elaborarea strategiei comune si specifice de control si activitate pentru autoritătile de control aflate în subordine sau în coordonare;

b) de reglementare si sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului legal si institutional necesar realizării functiilor autoritătilor din subordine sau aflate în coordonare;

c) de supraveghere a cadrului legal în domeniul controlului, fiind organ de avizare potrivit legii;

d) de corelare si coordonare a planurilor de control pe domeniile specifice de activitate ale fiecărei autorităti de control, elaborate de autoritătile aflate în subordinea sau în coordonarea sa;

e) de administrare, prin care se asigură administrarea si gestionarea patrimoniului său, potrivit dispozitiilor legale;

f) de autoritate de stat, prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare si respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate, precum si functionării institutiilor care îsi desfăsoară activitatea în subordinea sau în coordonarea sa;

g) de reprezentare, prin care se asigură reprezentarea pe plan intern si extern, în calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale, în domeniul său de activitate.

Art. 3. - (1) În realizarea rolului său Autoritatea Natională de Control îndeplineste următoarele atributii principale:

a) defineste politica si strategia în domeniul controlului;

b) elaborează obiectivele pe termen scurt si mediu ale activitătii autoritătilor de control aflate în subordinea sau în coordonarea sa;

c) monitorizează realizarea programului de actiuni si prezintă Guvernului rapoarte periodice privind stadiul de realizare a obiectivelor;

d) reglementează si armonizează cadrul legislativ privind controlul specific autoritătilor aflate în subordinea sau în coordonarea sa, potrivit reglementărilor Uniunii Europene, în colaborare cu celelalte ministere, autorităti publice si institutii publice implicate;

e) elaborează politica de restructurare, responsabilizare, stimulare si sanctionare a personalului cu atributii de control;

f) prognozează, urmăreste si evaluează periodic încasările din venituri bugetare sau proprii rezultate din activitatea autoritătilor de control, în colaborare cu Ministerul Finantelor Publice;

g) stimulează, promovează si supraveghează afirmarea unei conduite corecte si morale a personalului cu atributii de control;

h) asigură respectarea Cartei drepturilor si obligatiilor contribuabililor în timpul actului de control;

i) promovează o politică de dialog social pe probleme specifice activitătii de control;

j) promovează principiul ingerintei minime în activitatea contribuabililor si eficientei maxime a actului de control.

(2) Autoritatea Natională de Control îndeplineste si atributiile specifice subordonării sau coordonării, după caz, îndeplinite de ministerele ori de autoritătile administratiei publice în subordinea sau în coordonarea cărora s-au aflat entitătile preluate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, precum si orice alte atributii din domeniul său de activitate stabilite prin alte acte normative.

Art. 4. - (1) În exercitarea atributiilor sale Autoritatea Natională de Control colaborează cu celelalte ministere si autorităti ale administratiei publice centrale, cu autoritătile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoane fizice si juridice, române sau străine.

(2) În vederea îndeplinirii atributiilor sale, Autoritatea Natională de Control are dreptul să solicite informatii de la ministere si autorităti ale administratiei publice centrale, de la autoritătile administratiei publice locale, de la alte institutii publice.

Art. 5. - (1) Structura organizatorică a aparatului propriu al Autoritătii Nationale de Control este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control, se pot organiza servicii, birouri si colective temporare.

(2) În structura aparatului propriu al Autoritătii Nationale de Control se organizează si functionează, potrivit legii, cabinetul demnitarului, cu personal propriu, căruia nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Încadrarea personalului din aparatul propriu, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control. Personalului din aparatul propriu al Autoritătii Nationale de Control nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Atributiile si răspunderile personalului din aparatul propriu al Autoritătii Nationale de Control se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a autoritătii, aprobat prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control.

(5) Atributiile si răspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Autoritătii Nationale de Control se stabilesc prin fisa postului, în conformitate cu regulamentul de organizare si functionare.

(6) Numărul maxim de posturi din aparatul propriu al Autoritătii Nationale de Control este de 70, exclusiv demnitarii si cabinetul ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control.

Art. 6. - (1) Autoritatea Natională de Control are în subordinea sa următoarele institutii si activităti:

a) Corpul de Control al Guvernului;

b) Garda Natională de Mediu;

c) Inspectoratul de Stat în Constructii;

d) Garda Financiară si structurile din cadrul Directiei Generale a Vămilor, care desfăsoară activitate de inspectie vamală si activitate de control vamal ulterior, exclusiv stabilirea si încasarea drepturilor de import, după intrarea în vigoare a actelor normative de reorganizare a acestora.

(2) Până la data intrării în vigoare a actelor normative mentionate la alin. (1) lit. d), ministrul delegat pentru coordonarea autoritătilor de control asigură si coordonarea următoarelor activităti:

a) activitatea de control operativ din cadrul Gărzii Financiare, exclusiv stabilirea, urmărirea si încasarea veniturilor bugetare, valorificarea actelor de control si solutionarea contestatiilor;

b) activitatea de inspectie vamală si activitatea de control vamal ulterior din cadrul Directiei Generale a Vămilor, exclusiv stabilirea si încasarea drepturilor de import.

(3) Ministrul delegat pentru coordonarea autoritătilor de control asigură directa coordonare a următoarelor autorităti publice, institutii publice si activităti:

a) Agentia Natională de Control al Exporturilor

b) Inspectia Muncii, institutie publică aflată în subordinea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei;

c) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, institutie publică aflată în subordinea Guvernului;

d) activitatea de inspectie sanitară din cadrul Ministerului Sănătătii;

e) activitatea de inspectie si politie sanitar-veterinară din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului;

f) alte autorităti publice, institutii publice si activităti stabilite prin decizie a primului-ministru.

Art. 7. - Regulamentele de organizare si functionare a autoritătilor de control aflate în subordinea sau în coordonarea ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control se aprobă în conditiile legii, numai cu avizul conform al acestuia.

 

CAPITOLUL II

Conducerea Autoritătii Nationale de Control

 

Art. 8. - (1) Autoritatea Natională de Control este condusă de ministrul delegat pentru coordonarea autoritătilor de control, denumit în continuare ministru delegat, care reprezintă autoritatea în raport cu celelalte ministere, autorităti publice si institutii publice, cu persoanele fizice si juridice din tară sau din străinătate.

(2) Ministrul delegat răspunde de întreaga activitate a Autoritătii Nationale de Control în fata Guvernului, iar în calitate de membru al Guvernului, în fata Parlamentului.

(3) Ministrul delegat îndeplineste, în domeniul de activitate al Autoritătii Nationale de Control, atributiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor.

(4) Ministrul delegat îndeplineste, conform legii, functia de ordonator principal de credite pentru bugetul aparatului propriu al Autoritătii Nationale de Control, precum si pentru autoritătile de control din subordine.

(5) Ministrul delegat îndeplineste si următoarele atributii specifice:

a) conduce aparatul propriu al Autoritătii Nationale de Control, numeste si eliberează din functie personalul acesteia;

b) asigură conducerea unitară a activitătii de control a autoritătilor aflate în subordinea Autoritătii Nationale de Control, numeste si eliberează din functie conducătorii acestor autorităti sau face propuneri de numire si de eliberare a lor din functie de către primul-ministru, după caz;

c) exercită, prin aparatul propriu al Autoritătii Nationale de Control si structurile aflate în subordinea sau în coordonarea acesteia, după caz, controlul activitătii caselor de asigurări de sănătate si a furnizorilor de servicii medicale, medicamente si materiale sanitare;

d) coordonează activitatea de control a autoritătilor prevăzute la art. 6 alin. (2) si (3) si dă aviz conform pentru numirea si eliberarea din functie a conducătorilor acestor autorităti sau face propuneri de numire si de eliberare din functie a acestora de către primul-ministru, după caz;

e) aprobă statul de functii al Autoritătii Nationale de Control, în limita numărului de posturi aprobate prin prezenta hotărâre; dă aviz conform pentru statele de functii ale autoritătilor aflate în subordinea sau în coordonarea sa, după caz;

f) acordă stimulente din fondul constituit conform art. 10 alin. (2), pentru personalul din aparatul propriu, cât si pentru cel din cadrul autoritătilor aflate în subordinea sau în coordonarea Autoritătii Nationale de Control;

g) dă aviz conform pentru numirea si eliberarea din functie a personalului fiecărei autorităti aflate în subordinea sau în coordonarea Autoritătii Nationale de Control, precum si pentru personalul din structurile teritoriale ale acestora, după caz;

h) sanctionează, dispune sanctionarea sau, după caz, avizează actele de sanctionare a personalului autoritătilor aflate în subordinea sau în coordonarea Autoritătii Nationale de Control, în conditiile legii.

(6) Ministrul delegat îndeplineste si alte atributii specifice, stabilite prin alte acte normative.

(7) În exercitarea atributiilor sale ministrul delegat emite ordine si instructiuni, obligatorii pentru autoritătile aflate în subordinea sau în coordonarea sa.

(8) În cazul ordinelor si instructiunilor cu acelasi obiect de reglementare, emise de ministrul delegat si de către conducătorii altor autorităti sau institutii publice, primează cele emise de ministrul delegat.

Art. 9. - (1) Pe lângă ministrul delegat functionează Consiliul Autoritătii Nationale de Control, ca organ colectiv de analiză si evaluare, cu caracter consultativ.

(2) Consiliul Autoritătii Nationale de Control este compus din ministrul delegat, care are si calitatea de presedinte, precum si din conducătorii autoritătilor de control aflate în subordinea sau în coordonarea Autoritătii Nationale de Control. Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Autoritătii Nationale de Control se aprobă prin ordin al ministrului delegat.

(3) Consiliul Autoritătii Nationale de Control se întruneste cel putin o dată pe lună, la cererea ministrului delegat sau a reprezentantului desemnat de acesta.

 

CAPITOLUL III

Finantarea activitătii Autoritătii Nationale de Control

 

Art. 10. - (1) Finantarea activitătii Autoritătii Nationale de Control se face de la bugetul de stat.

(2) Institutiile si autoritătile publice aflate în subordinea sau în coordonarea Autoritătii Nationale de Control virează lunar acesteia o cotă din fondurile de stimulente constituite potrivit legii. Cota se stabileste prin ordin al ministrului delegat, în cazul autoritătilor aflate în subordine, sau prin ordin comun al ministrului delegat si al ordonatorului principal de credite, în cazul autoritătilor coordonate, cu avizul Ministerului Finantelor Publice. Cu sumele virate se constituie fondul de stimulente la dispozitia ministrului delegat.

Modalitatea de repartizare si persoanele din cadrul aparatului propriu al Autoritătii Nationale de Control si din cadrul autoritătilor aflate în subordinea sau în coordonarea acesteia, care beneficiază de stimulente, se aprobă de către ministrul delegat.

(3) În vederea îndeplinirii functiilor sale specifice, Autoritatea Natională de Control poate încheia, în conditiile legii, contracte cu persoane fizice sau juridice, române sau străine, având ca obiect prestarea de servicii de consultantă în materie fiscală, juridică, de resurse umane, precum si orice alte servicii necesare realizării obiectivelor din domeniul său de activitate.

Art. 11. - Stabilirea numărului maxim de autoturisme si a consumului lunar de carburanti se face potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Salarizarea personalului din aparatul propriu al Autoritătii Nationale de Control

 

Art. 12. - (1) Salarizarea personalului din aparatul propriu al Autoritătii Nationale de Control se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile personalului din aparatul de lucru al Guvernului.

(2) Personalul din aparatul propriu al Autoritătii Nationale de Control beneficiază si de celelalte drepturi prevăzute de Codul muncii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea autoritătilor de control,

Ionel Blănculescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 745.

 

ANEXĂ*)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Autoritătii Nationale de Control