MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 497         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 9 iulie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

759. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Sport

 

766. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Corpului de Control al Guvernului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Sport

 

Având în vedere art. XVI din titlul III al cărtii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei,

în temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Agentia Natională pentru Sport, denumită în continuare Agentia, se organizează si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului si în coordonarea directă a primului-ministru.

(2) Agentia asigură aplicarea strategiei si Programului de guvernare în domeniul sportului.

Art. 2. - Agentia are sediul în municipiul Bucuresti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2.

Art. 3. - Agentia îndeplineste atributiile prevăzute la art. 18 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000.

Art. 4. - Agentia îndeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau prin alte acte normative.

Art. 5. - (1) Structura organizatorică a Agentiei este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui Agentiei se pot organiza servicii, birouri si alte compartimente.

(2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agentiei este de 114, exclusiv demnitarii.

Art. 6. - (1) Agentia este condusă de un presedinte, numit prin decizie a primului-ministru, a cărui functie este asimilată, din punct de vedere al drepturilor cuvenite potrivit legii, cu functia de secretar de stat.

(2) Presedintele reprezintă Agentia în raporturile cu ministerele si cu celelalte autorităti publice, cu persoane fizice si juridice din tară si din străinătate, precum si în justitie.

(3) Presedintele Agentiei îndeplineste si alte atributii specifice stabilite prin acte normative.

(4) Presedintele Agentiei este ordonator secundar de credite.

(5) În exercitarea atributiilor ce îi revin presedintele Agentiei emite ordine si instructiuni în conditiile legii.

Art. 7. - (1) În activitatea de conducere a Agentiei presedintele este ajutat de un vicepresedinte, numit prin decizie a primului-ministru, a cărui functie este asimilată, din punct de vedere al drepturilor cuvenite potrivit legii, cu functia de subsecretar de stat.

(2) Vicepresedintele exercită atributiile delegate de către presedintele Agentiei.

(3) Răspunderile si atributiile vicepresedintelui se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei.

Art. 8. - (1) Secretarul general al Agentiei este înalt functionar public, numit în conditiile legii.

(2) Principalele atributii si responsabilităti ale secretarului general sunt următoarele:

a) coordonează buna functionare a compartimentelor si activitătilor cu caracter functional din cadrul Agentiei si asigură legătura operativă dintre presedinte si conducătorii tuturor compartimentelor din cadrul Agentiei si unitătile subordonate;

b) colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu secretarii generali din ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si cu secretarii judetelor si cu directorii generali de prefectură, în problemele de interes comun;

c) primeste si transmite spre avizare ministerelor proiectele de acte normative initiate de Agentie si asigură avizarea actelor normative primite de la alti initiatori;

d) transmite Secretariatului General al Guvernului proiectele de acte normative initiate de Agentie;

e) urmăreste si asigură finalizarea actelor normative aprobate de Guvern, care au fost initiate de Agentie;

f) monitorizează si controlează elaborarea raportărilor periodice prevăzute de reglementările în vigoare;

g) coordonează întregul personal al Agentiei, activitatea de elaborare a politicilor de personal si principiile directoare pentru managementul de personal din cadrul compartimentelor.

(3) Secretarul general al Agentiei poate îndeplini si alte însărcinări prevăzute de regulamentul de organizare si functionare a Agentiei ori încredintate de presedinte.

Art. 9. - Atributiile, sarcinile si răspunderile aparatului propriu al Agentiei se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei, aprobat prin ordin al presedintelui.

Art. 10. - (1) Pe lângă presedintele Agentiei functionează ca organ consultativ, prezidat de presedinte, Colegiul Agentiei Nationale pentru Sport.

(2) Componenta si regulamentul de functionare ale Colegiului Agentiei se aprobă prin ordin al presedintelui.

(3) Colegiul Agentiei se întruneste lunar sau ori de câte ori este necesar pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea acesteia.

Art. 11. - Finantarea activitătii Agentiei si a unitătilor din subordinea acesteia se realizează prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 12. - (1) Unitătile din subordinea Agentiei si sursele de finantare ale acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Atributiile, sarcinile si răspunderile unitătilor subordonate Agentiei se stabilesc prin regulamentele de organizare si functionare.

(3) Structura organizatorică, numărul maxim de posturi, statele de functii si regulamentele de organizare si functionare ale unitătilor din subordinea Agentiei se aprobă prin ordin al presedintelui acesteia.

Art. 13. - (1) Directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt servicii publice descentralizate ale Agentiei, cu personalitate juridică, înfiintate în conditiile legii.

(2) Conducătorii serviciilor publice descentralizate ale Agentiei se numesc si se eliberează din functie de către presedinte, cu avizul consultativ al prefectului.

(3) Directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.

Art. 14. - (1) Directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, îndeplinesc atributiile prevăzute la art. 20 din Legea nr. 69/2000.

(2) Directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, îndeplinesc si alte atributii stabilite prin acte normative si prin regulamentele aprobate de presedintele Agentiei.

Art. 15. - În subordinea directiilor pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, functionează unităti de administrare a bazelor sportive, fără personalitate juridică, care au ca obiect de activitate administrarea si întretinerea bazelor sportive de interes national de pe teritoriul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si prestarea de servicii pentru activitatea sportivă.

Art. 16. - (1) Cluburile sportive din subordinea Agentiei sunt institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.

(2) Obiectul de activitate al cluburilor sportive din subordinea Agentiei constă în:

a) realizarea performantei, selectia, pregătirea si participarea la competitii interne si internationale;

b) promovarea spiritului de fairplay, combaterea si prevenirea violentei si dopajului în activitatea sportivă;

c) promovarea uneia sau mai multor discipline sportive;

d) administrarea bazei materiale sportive proprii;

e) organizarea de competitii sportive în conformitate cu statutele si regulamentele federatiilor sportive nationale.

(3) Cluburile sportive din subordinea Agentiei pot desfăsura si alte activităti în vederea realizării scopului si obiectului de activitate, în conditiile legii.

Art. 17. - Complexurile sportive nationale sunt institutii publice în subordinea Agentiei, finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat. Obiectul de activitate al acestora constă în administrarea bazelor sportive de interes national si international, destinate cu prioritate pregătirii loturilor nationale si olimpice, precum si organizării competitiilor de nivel national si international.

Art. 18. - (1) Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor este institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agentiei, cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, finantată din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.

(2) Obiectul de activitate al institutiei prevăzute la alin. (1) îl constituie formarea, promovarea si perfectionarea antrenorilor, în conformitate cu Statutul antrenorului si cu celelalte dispozitii legale în vigoare.

Art. 19. - Institutul National de Cercetare pentru Sport, institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agentiei, se organizează si functionează potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 20. - (1) Muzeul Sportului este institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agentiei, cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 12, sectorul 3, finantată din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.

(2) Obiectul de activitate al Muzeului Sportului constă în achizitionarea, conservarea, cercetarea si expunerea colectiilor de bunuri din domeniul educatiei fizice si sportului.

Art. 21. - Agentia utilizează un parc auto propriu de transport pentru aparatul acesteia, stabilit potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 22. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 6/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 23. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului

General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 759.

 

ANEXA Nr. 1

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Agentiei Nationale pentru Sport

 

ANEXA Nr. 2

 

UNITĂTILE

care functionează în subordinea Agentiei Nationale pentru Sport si sursele de finantare ale acestora

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

Număr maxim de posturi

A. Unităti în subordinea Agentiei Nationale pentru Sport

I.

Directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti - servicii publice descentralizate

Venituri proprii si subventii de la bugetul de stat

267

II.

Cluburi sportive

Venituri proprii si subventii de la bugetul de stat

1.458

1.

Clubul Sportiv “Unirea” Alba Iulia

 

 

2.

Clubul Sportiv Municipal Arad

 

 

3.

Clubul Sportiv Municipal Pitesti

 

 

4.

Clubul Sportiv “Muscel” Câmpulung

 

 

5.

Sport Club Municipal Bacău

 

 

6.

Clubul Sportiv Municipal Onesti

 

 

7.

Clubul Sportiv “Crisul” Oradea

 

 

8.

Clubul Sportiv Municipal Bistrita

 

 

9.

Clubul Sportiv Botosani

 

 

10.

Clubul Sportiv Municipal Brasov

 

 

11.

Clubul Sportiv Municipal Brăila

 

 

12.

Clubul Sportiv Municipal Buzău

 

 

13.

Clubul Sportiv Municipal Resita

 

 

14.

Clubul Sportiv Municipal Călărasi

 

 

15.

Clubul Sportiv Municipal Cluj- Napoca

 

 

16.

Clubul Sportiv “Farul” Constanta

 

 

17.

Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe

 

 

18.

Clubul Sportiv Târgoviste

 

 

19.

Clubul Sportiv Municipal Craiova

 

 

20.

Clubul Sportiv Municipal “Dunărea” Galati

 

 

21.

Clubul Sportiv Municipal Giurgiu

 

 

22.

Clubul Sportiv “Pandurii” Târgu Jiu

 

 

23.

Sport Club Miercurea-Ciuc

 

 

24.

Clubul Sportiv Municipal Iasi

 

 

25.

Clubul Sportiv Municipal Baia Mare

 

 

26.

Clubul Sportiv “Muresul” Târgu Mures

 

 

27.

Clubul Sportiv “Ceahlăul” Piatra- Neamt

 

 

28.

Clubul Atletic Roman

 

 

29.

Clubul Sportiv “Petrolul” Ploiesti

 

 

30.

Clubul Sportiv Orăsenesc Sinaia

 

 

31.

Clubul Sportiv Satu Mare

 

 

32.

Clubul Sportiv Municipal “Armătura” Zalău

 

 

33.

Clubul Sportiv Municipal Sibiu

 

 

34.

Clubul Sportiv Municipal Suceava

 

 

35.

Clubul Sporturilor Tehnico-Aplicative Suceava

 

 

36.

Clubul Sportiv “Teleorman” Alexandria

 

 

37.

Clubul Sportiv Municipal Timisoara

 

 

38.

Clubul Sportiv Municipal “Danubiu” Tulcea

 

 

39.

Clubul Sportiv “Viitorul” Vaslui

 

 

40.

Clubul Sportiv “Chimia” Râmnicu Vâlcea

 

 

41.

Clubul Sportiv “Unirea” Focsani

 

 

42.

Clubul Sportiv “Olimpia” Bucuresti

 

 

43.

Clubul Sportiv Scolar “Triumf” Bucuresti

 

 

44.

Clubul Central de Sah Bucuresti

 

 

45.

Clubul Sporturilor Tehnico-Aplicative Bucuresti

 

 

III.

Complexuri sportive nationale

Venituri proprii si subventii de la bugetul de stat

713

1.

Complexul Sportiv National “Lia Manoliu” Bucuresti

 

 

2.

Complexul Sportiv National Snagov

 

 

3.

Complexul Sportiv National “Nicolae Navasart” Snagov

 

 

4.

Complexul Sportiv National-Poiana Brasov

 

 

5.

Complexul Sportiv National-Bascov

 

 

6.

Complexul Sportiv National-Orsova

 

 

7.

Complexul Sportiv National-Piatra Arsă

 

 

8.

Complexul Sportiv National “Sala Polivalentă” - Bucuresti

 

 

9.

Complexul Sportiv National “Izvoru Muresului”

 

 

IV.

Institutul National de Cercetare pentru Sport

Venituri proprii si subventii de la bugetul de stat

73

V.

Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor

Venituri proprii si subventii de la bugetul de stat

10

VI.

Muzeul Sportului

Venituri proprii si subventii de la bugetul de stat

 6

B.

Unităti care functionează în subordinea directiilor pentru sport judetene, respectiv a municipului Bucuresti.

VII.

Unităti de administrare a bazelor sportive, fără personalitate juridică

Venituri proprii si subventii de la bugetul de stat

798

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Corpului de Control al Guvernului

 

Având în vedere dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice,

în temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Corpul de Control al Guvernului este institutie publică, cu personalitate juridică, sub directa coordonare a primului-ministru si în subordinea Autoritătii Nationale de Control.

(2) Sediul Corpului de Control al Guvernului este în municipiul Bucuresti, Piata Victoriei nr. 1, sectorul 1.

(3) Corpul de Control al Guvernului se organizează prin preluarea atributiilor si a personalului existent în cadrul Corpului de control al primului-ministru, precum si a atributiei de coordonare a corpurilor de control din cadrul ministerelor si institutiilor publice, în conformitate cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice.

Art. 2. - Corpul de Control al Guvernului colaborează cu toate institutiile aflate în subordinea sau coordonarea Autoritătii Nationale de Control, conform strategiei aprobate de ministrul delegat pentru coordonarea autoritătilor de control.

Art. 3. - (1) Corpul de Control al Guvernului are următoarele atributii si competente:

a) controlul administrativ intern privind verificarea respectării prevederilor legale în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în ministere, institutii publice centrale si locale sau la alte organe de specialitate din subordinea sau coordonarea primului-ministru sau a Guvernului;

b) verificarea sesizărilor cu privire la conflictul de interese, potrivit prevederilor titlului IV al cărtii I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările ulterioare;

c) asigurarea coordonării luptei antifraudă si de protejare efectivă si echivalentă a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, în calitate de punct unic de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF);

d) asigurarea coordonării activitătii corpurilor de control din cadrul ministerelor si autoritătilor publice centrale;

e) coordonarea actiunilor de monitorizare a implementării Programului national de prevenire a coruptiei si a Planului national de actiune împotriva coruptiei;

f) verificarea sesizărilor primite de primul-ministru si repartizate Corpului de Control al Guvernului;

g) îndeplinirea oricăror alte atributii stabilite prin acte normative speciale sau prin decizii ale primului-ministru.

(2) În activitatea sa Corpul de Control al Guvernului, ca structură a puterii executive, colaborează cu autoritătile legislative si judecătoresti, fără a se substitui sau a interveni în activitătile specifice acestora.

Art. 4. - Controlul administrativ intern se realizează prin:

a) verificarea respectării legislatiei privind reforma economică si administrativă, procesul de privatizare si post-privatizare, aplicarea mecanismelor economiei de piată;

b) controlul modului de constituire si de administrare a stocurilor rezervă de stat, inclusiv a resurselor alocate acesteia;

c) controlul modului de utilizare a creditelor guvernamentale, a celor garantate de Guvern, precum si a celor acordate institutiilor din subordinea Guvernului de către organismele financiare internationale;

d) verificarea utilizării alocatiilor si subventiilor bugetare;

e) controlul realizării investitiilor finantate integral sau partial de la bugetul de stat;

f) verificarea modului de administrare a patrimoniului institutiilor publice;

g) verificarea aplicării dispozitiilor legale privind stabilirea si reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole si forestiere, precum si a celor referitoare la restituirea imobilelor preluate în mod abuziv de stat;

h) verificarea utilizării fondurilor publice în relatiile dintre autoritătile locale si centrale si societăti comerciale;

i) verificarea si constatarea oricăror alte disfunctionalităti în activitatea curentă a institutiilor publice executive.

Art. 5. - Verificarea sesizărilor cu privire la conflictul de interese se realizează astfel:

1. Primul-ministru poate fi sesizat de orice persoană sau se poate sesiza din oficiu cu privire la încălcarea obligatiilor prevăzute în art. 72 alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

2. Verificarea acestor sesizări se efectuează de către Corpul de Control al Guvernului.

3. Rezultatul verificărilor cu privire la conflictul de interese în exercitarea functiei de membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar de stat sau functii asimilate acestora, prefect sau subprefect, este prezentat primului-ministru, care dispune prin decizie asupra măsurilor ce se impun.

4. Persoanei care a sesizat conflictul de interese i se comunică, în scris, modul de solutionare a sesizării, în termen de 30 de zile de la data solutionării.

5. Rezultatul verificării poate fi contestat conform prevederilor legale.

Art. 6. - Asigurarea coordonării luptei antifraudă si de protejare efectivă si echivalentă a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, în calitate de punct unic de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), se realizează astfel:

1. Corpul de Control al Guvernului coordonează lupta antifraudă si protejează interesele financiare ale Uniunii Europene în România, actionând pe bază de deplină autonomie functională si decizională, independent de alte institutii publice, conform obligatiilor asumate de România.

2. Corpul de Control al Guvernului primeste spre verificare, din partea OLAF sau a oricărei alte institutii ori persoane interesate, sesizări privind nereguli sau eventuale fraude în obtinerea, derularea sau utilizarea fondurilor provenite din programele de asistentă ale Uniunii Europene si întocmeste o notă de control cuprinzând rezultatul verificărilor; nota este transmisă de îndată primului-ministru si OLAF.

3. În vederea verificării sesizărilor referitoare la nereguli sau eventuale fraude privind obtinerea, derularea ori utilizarea sumelor provenite din programele de asistentă ale Uniunii Europene, Corpul de Control al Guvernului va solicita tuturor institutiilor si autoritătilor publice implicate, precum si agentilor economici cu capital de stat sau privat datele si informatiile necesare. Aceste institutii si agenti economici au obligatia să răspundă corespunzător si complet în termen de 30 de zile.

4. Pentru aducerea la îndeplinire a obligatiei prevăzute la alin. (1), toate institutiile si autoritătile publice centrale si locale, care derulează sau beneficiază de fonduri comunitare, vor desemna una sau mai multe persoane de contact. Persoanele respective vor beneficia de pregătire specifică si dotare tehnică pentru îndeplinirea corespunzătoare si operativă a solicitărilor Corpului de Control al Guvernului.

5. La solicitarea OLAF, reprezentantii acestuia pot participa direct la verificările efectuate de Corpul de Control al Guvernului, care au ca obiect verificarea sesizărilor OLAF.

Reprezentantii OLAF pot avea acces la datele si informatiile care au stat la baza întocmirii notei de control, în conditiile legii.

6. În cazul constatării unor elemente de natură penală în obtinerea sau utilizarea fondurilor comunitare, nota de control este transmisă si organului de urmărire penală competent, în vederea luării de îndată a măsurilor legale pentru indisponibilizarea fondurilor, recuperarea prejudiciului si restituirea acestuia, precum si pentru tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate.

7. Necomunicarea, comunicarea incompletă sau eronată, cu stiintă, a datelor si informatiilor solicitate, în conditiile prevăzute la art. 5, atrage răspunderea administrativă sau penală, după caz, în conditiile legii, a persoanelor cu functii de coordonare ori de conducere din institutiile, autoritătile publice sau agentii economici respectivi.

8. Corpul de Control al Guvernului poate beneficia din partea Uniunii Europene de asistentă si dotare tehnică, precum si de programe de pregătire specifică a personalului.

Art. 7. - Coordonarea activitătii corpurilor de control din ministere si din institutii publice centrale se realizează astfel:

1. transmiterea către Corpul de Control al Guvernului a notelor de control, aprobate de conducătorul institutiei, în vederea constituirii unei baze de date cu privire la eficienta actelor de control administrativ intern;

2. actele de control transmise Corpului de Control al Guvernului vor fi utilizate, cu respectarea regimului privind circulatia documentelor, pentru corecta informare a primului-ministru si a Guvernului;

3. desemnarea unor specialisti din cadrul institutiilor aflate în coordonare, care să participe în mod direct la controalele efectuate de Corpul de Control al Guvernului;

4. numărul de posturi pentru structura de control este stabilit de conducătorul institutiei, în functie de obiectul de activitate al acesteia;

5. trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, conducătorii structurilor de control administrativ intern din autoritătile sau institutiile aflate în coordonare se vor reuni în cadrul Colegiului corpurilor de control, care va fi coordonat de către seful Corpului de Control al Guvernului.

Art. 8. - Coordonarea actiunilor de monitorizare a implementării Programului national de prevenire a coruptiei si a Planului national de actiune împotriva coruptiei se realizează prin:

1. organizarea reuniunilor periodice ale Grupului central de analiză si coordonare a activitătilor de prevenire a coruptiei, la care vor fi invitati experti din cadrul institutiilor cu atributii de prevenire si combatere a coruptiei, precum si reprezentanti ai societătii civile si ai organismelor internationale;

2. elaborarea de rapoarte cu privire la îndeplinirea sarcinilor stabilite prin politica anticoruptie promovată de Guvern;

3. elaborarea de propuneri pentru eficientizarea măsurilor de prevenire si combatere a coruptiei, urmând a fi înaintate Guvernului.

Art. 9. - (1) Pentru realizarea atributiilor Corpului de Control al Guvernului, personalul său efectuează controale directe ori în colaborare cu reprezentantii altor institutii de specialitate, întocmind note de control, note de informare si sinteze.

(2) Institutiile de specialitate au obligatia de a nominaliza la cererea Corpului de Control al Guvernului, în timp util, persoane competente care să participe la verificări complexe, sub directa coordonare a acestuia.

(3) Pentru verificarea sesizărilor primite, declansarea actiunilor de control se face cu aprobarea sefului Corpului de Control al Guvernului.

(4) Verificarea tuturor sesizărilor care privesc persoane cu functii de demnitate publică se va efectua numai cu aprobarea primului-ministru si cu avizul ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control, notele de control si sintezele având regim confidential.

(5) Sinteza notei de control sau de informare, cuprinzând eventuale propuneri, este prezentată spre aprobare primului-ministru.

(6) Propunerile aprobate de primul-ministru în Sinteza notei de control se transmit de îndată institutiilor vizate. În cazul în care există indicii cu privire la săvârsirea unor infractiuni, Sinteza notei de control, anexele si documentele care justifică constatările si măsurile aprobate de primulministru se transmit Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie sau Parchetului National Anticoruptie.

(7) În termen de 30 de zile de la primirea propunerilor aprobate de primul-ministru, institutiile vizate au obligatia să prezinte în scris acestuia măsurile luate. În cazul în care această obligatie nu a fost îndeplinită, secretarul de stat îl informează pe primul-ministru.

Art. 10. - (1) În baza împuternicirii de control, personalul nominalizat este îndreptătit să solicite documente, informatii si date referitoare la aspectele care fac obiectul actiunii de control.

(2) Institutiile asupra cărora se desfăsoară controlul au obligatia să pună la dispozitie personalului cu atributii de control documentele, informatiile si datele necesare în vederea finalizării controlului.

(3) În exercitarea controlului personalul Corpului de Control al Guvernului are obligatia să ia măsurile necesare pentru asigurarea si conservarea mijloacelor de probă si să înstiinteze de îndată procurorul competent despre luarea acestor măsuri.

Art. 11. - (1) În exercitarea atributiilor de serviciu personalul Corpului de Control al Guvernului se bucură de protectia legii si de sprijinul autoritătii publice.

(2) Personalul din cadrul Corpului de Control al Guvernului si cel din cadrul corpurilor de control din ministerele si autoritătile aflate în coordonare nu răspund pentru continutul notelor întocmite în exercitarea atributiilor de serviciu, decât în situatia în care se dovedeste reaua-credintă.

(3) În cazul în care asupra personalului Corpului de Control al Guvernului se exercită orice fel de presiuni, acesta este obligat să anunte de îndată, în scris, conducerea Corpului de Control al Guvernului pentru a dispune măsuri în consecintă.

Art. 12. - (1) Corpul de Control al Guvernului este condus de un secretar de stat, sef al Corpului de Control al Guvernului, ajutat de un subsecretar de stat, adjunct al sefului Corpului de Control al Guvernului, numiti prin decizie a primului-ministru, potrivit legii.

(2) În exercitarea atributiilor care îi revin seful Corpului de Control al Guvernului emite ordine si instructiuni.

(3) Seful Corpului de Control al Guvernului are următoarele atributii principale:

a) organizează si conduce întreaga activitate a Corpului de Control al Guvernului;

b) este ordonator tertiar de credite, în conditiile legii;

c) asigură gestionarea fondurilor bănesti si a patrimoniului Corpului de Control al Guvernului, potrivit legii;

d) aprobă bilantul contabil si contul de executie bugetară;

e) numeste si eliberează din functie, potrivit legii, personalul Corpului de Control al Guvernului.

(4) Secretarul de stat aprobă prin ordin Regulamentul de organizare si functionare a Corpului de Control al Guvernului.

(5) Subsecretarul de stat este înlocuitorul de drept al secretarului de stat si exercită atributiile delegate de acesta.

Art. 13. - Structura organizatorică a Corpului de Control al Guvernului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14. - Numărul maxim de posturi al Corpului de Control al Guvernului este de 73, exclusiv demnitarii.

Art. 15. - (1) Personalul din cadrul Corpului de Control al Guvernului este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile salarizării personalului din aparatul de lucru al Guvernului.

(2) Personalului din structura Corpului de Control al Guvernului nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1991 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2003.

(3) Personalul cu functii de conducere din cadrul Corpului de Control al Guvernului se numeste si se eliberează din functie de către secretarul de stat, cu avizul ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control.

Art. 16. - Resursele financiare necesare functionării Corpului de Control al Guvernului sunt cuprinse în bugetul Autoritătii Nationale de Control, al cărei conducător are calitatea de ordonator principal de credite.

Art. 17. - (1) Corpul de Control al Guvernului va utiliza în continuare spatiile aferente desfăsurării activitătii fostului Corp de control al primului-ministru, situate în municipiul Bucuresti, Piata Victoriei nr. 1, imobilul “Iancu de Hunedoara”.

(2) Mijloacele fixe si obiectele de inventar aflate în folosinta fostului Corp de control al primului-ministru, precum si fondurile aferente desfăsurării activitătii acestuia se transmit Corpului de Control al Guvernului pe bază de protocol încheiat în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2003.

(3) Corpul de Control al Guvernului utilizează un număr de 4 autoturisme cu un consum lunar de carburant de 450 litri, pentru activităti operative de inspectie.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea autoritătilor de control,

Ionel Blănculescu

Corpul de Control al Guvernului,

Victor Ponta,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 766.

 

ANEXĂ*)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Corpului de Control al Guvernului