MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 501         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 10 iulie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

284. - Lege pentru ratificarea Conventiei consulare dintre România si Republica Macedonia, semnată la Skopje la 6 noiembrie 2002

 

Conventie consulară între România si Republica Macedonia

 

413. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei consulare dintre România si Republica Macedonia, semnată la Skopje la 6 noiembrie 2002

 

293. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 15/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat

 

422. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 15/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 230 din 3 iunie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 213 alin. 2 din Codul penal, ale art. 279 si 284 din Codul de procedură penală si ale art. 23 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Conventiei consulare dintre România si Republica Macedonia, semnată la Skopje la 6 noiembrie 2002

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Conventia consulară dintre România si Republica Macedonia, semnată la Skopje la 6 noiembrie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 26 iunie 2003.

Nr. 284.

 

CONVENTIE CONSULARĂ

între România si Republica Macedonia

 

România si Republica Macedonia, denumite în continuare părti contractante,

animate de dorinta de a dezvolta si întări relatiile prietenesti, traditionale dintre cele două state,

reafirmând hotărârea lor de a aseza la baza relatiilor bilaterale încrederea, cooperarea si ajutorul reciproc,

având drept temei respectarea principiilor independentei, suveranitătii, integritătii teritoriale, neamestecului în treburile interne si egalitătii în drepturi,

dorind să reglementeze si să dezvolte relatiile consulare dintre cele două state, cu respectarea drepturilor si libertătilor fundamentale ale omului si a angajamentelor internationale asumate,

au hotărât să încheie prezenta conventie consulară si, în acest scop, au convenit asupra celor ce urmează:

 

CAPITOLUL I

Definitii

ARTICOLUL 1

Definitii

 

În prezenta conventie, expresiile de mai jos vor avea următorul înteles:

a) prin oficiu consular se întelege orice consulat general, consulat, viceconsulat sau agentie consulară;

b) prin circumscriptie consulară se întelege teritoriul atribuit unui oficiu consular pentru exercitarea functiilor consulare;

c) prin sef de oficiu consular se întelege persoana însărcinată să actioneze în această calitate;

d) prin functionar consular se întelege orice persoană, inclusiv seful postului consular, însărcinată să exercite functiile consulare;

e) prin angajat consular se întelege orice persoană angajată în serviciile administrative sau tehnice ale oficiului consular;

f) prin membru al personalului de serviciu se întelege orice persoană afectată serviciului casnic al unui oficiu consular;

g) prin membri ai oficiului consular se întelege functionarii consulari, angajatii consulari si membrii personalului de serviciu;

h) prin membru al personalului particular se întelege persoana folosită în mod exclusiv în serviciul particular al unui membru al oficiului consular;

i) prin membru de familie se întelege sotul sau sotia membrului oficiului consular, copiii minori si părintii acestuia, cu conditia ca aceste persoane să locuiască împreună si să fie în întretinerea membrului oficiului consular;

j) prin localuri consulare se întelege clădirile sau părtile de clădiri si terenul aferent care, indiferent în a cui proprietate se află, sunt folosite exclusiv pentru scopurile oficiului consular;

k) prin arhive consulare se întelege hârtiile, documentele, corespondenta, cărtile, filmele, mijloacele tehnice folosite pentru culegerea si utilizarea informatiilor, registrele oficiului consular, benzile magnetice, precum si materialul de cifru, fisierele si mobilierul destinate să le protejeze si să le conserve;

l) prin navă se întelege orice mijloc civil de navigatie, care are dreptul să arboreze drapelul statului trimitător potrivit legilor sale, cu exceptia navelor militare;

m) prin aeronavă se întelege orice aparat civil de zbor înregistrat în statul trimitător si care are dreptul să folosească însemnele de înregistrare ale acestui stat, cu exceptia aparatelor de zbor militare.

 

CAPITOLUL II

Înfiintarea oficiilor consulare si numirea membrilor oficiilor consulare

ARTICOLUL 2

Înfiintarea unui oficiu consular

 

1. Statul trimitător poate înfiinta un oficiu consular pe teritoriul statului de resedintă numai cu consimtământul acestui stat.

2. Sediul oficiului consular, rangul si circumscriptia sa consulară sunt stabilite de statul trimitător si sunt supuse aprobării statului de resedintă. Statul trimitător poate aduce modificări ulterioare sediului oficiului consular, rangului său ori circumscriptiei consulare numai cu consimtământul statului de resedintă.

 

ARTICOLUL 3

Numirea si admiterea sefului oficiului consular

 

1. În vederea numirii sefului oficiului consular, statul trimitător trebuie să obtină în prealabil, pe cale diplomatică, acordul statului de resedintă.

2. Sub rezerva prevederilor prezentei conventii, modalitătile de numire si de admitere a sefului oficiului consular sunt stabilite de legile, regulamentele si uzantele statului trimitător, cu respectarea legilor, regulamentelor si uzantelor statului de resedintă.

 

ARTICOLUL 4

Patenta consulară si notificarea numirii

 

1. Statul trimitător eliberează sefului oficiului consular un document, sub formă de patentă sau un act similar, întocmit pentru fiecare numire, atestând numele si prenumele, calitatea sa, circumscriptia consulară si sediul oficiului consular.

2. Statul trimitător va transmite guvernului statului de resedintă, pe cale diplomatică sau pe orice altă cale potrivită, patenta consulară sau actul similar.

 

ARTICOLUL 5

Exequaturul

 

1. Seful oficiului consular este admis să-si exercite functiile printr-o autorizatie a statului de resedintă denumită exequatur, oricare ar fi forma acesteia.

2. Statul care refuză să elibereze un exequatur nu este obligat să comunice statului trimitător motivele refuzului său.

3. Sub rezerva prevederilor art. 6 din prezenta conventie, seful oficiului consular nu poate să-si exercite functiile înainte de primirea exequaturului.

 

ARTICOLUL 6

Admiterea provizorie a sefului oficiului consular

 

Până la eliberarea exequaturului, seful oficiului consular poate fi admis, cu titlu provizoriu, să îsi exercite functiile.

În acest caz, dispozitiile prezentei conventii îi sunt aplicabile.

 

ARTICOLUL 7

Exercitarea cu titlu temporar a functiilor sefului oficiului consular

 

1. Dacă seful oficiului consular este împiedicat să-si exercite functiile sau dacă postul său este temporar vacant, un gerant interimar poate actiona, cu titlu provizoriu, în calitate de sef al oficiului consular.

2. Numele si prenumele gerantului interimar sunt notificate Ministerului Afacerilor Externe al statului de resedintă sau autoritătii desemnate de acest minister, de către misiunea diplomatică a statului trimitător sau, în lipsa unei misiuni diplomatice a acestui stat în statul de resedintă, de către seful oficiului consular sau, în cazul în care acesta este împiedicat să o facă, de către orice autoritate competentă a statului trimitător.

Această notificare trebuie să fie făcută în prealabil.

Statul de resedintă poate conditiona acordarea consimtământului său privind admiterea unei persoane ca gerant interimar de calitatea acesteia de reprezentant diplomatic sau de functionar consular al statului trimitător în statul de resedintă.

3. Autoritătile competente ale statului de resedintă trebuie să acorde asistentă si protectie gerantului interimar. În perioada gerantei sale, dispozitiile prezentei conventii îi sunt aplicabile în aceeasi măsură ca si sefului oficiului consular respectiv.

4. Dacă, în circumstantele prevăzute la paragraful 1 al acestui articol, un membru al personalului diplomatic al misiunii diplomatice sau un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe al statului trimitător este numit de acest stat în calitate de gerant interimar, acesta continuă să beneficieze de privilegiile si imunitătile diplomatice.

 

ARTICOLUL 8

Notificarea către autoritătile din circumscriptia consulară

 

De îndată ce seful oficiului consular a fost admis, chiar cu titlu provizoriu, să-si exercite functiile, statul de resedintă este obligat să informeze fără întârziere autoritătile competente din circumscriptia consulară si să ia măsurile necesare pentru ca acesta să-si îndeplinească functiile si să beneficieze de prevederile prezentei conventii.

 

ARTICOLUL 9

Cetătenia functionarilor consulari

 

Functionarii consulari de carieră trebuie să fie numai cetăteni ai statului trimitător, care nu au domiciliul în statul de resedintă.

 

ARTICOLUL 10

Exercitarea functiilor consulare într-un stat tert

 

Statul trimitător poate, după notificarea statelor interesate si numai dacă nici unul dintre acestea nu se opune în mod expres, să împuternicească un oficiu consular, înfiintat în statul de resedintă, să exercite functii consulare într-un alt stat.

 

ARTICOLUL 11

Exercitarea functiilor consulare pentru un stat tert

 

După notificarea corespunzătoare făcută statului de resedintă si dacă acesta nu se opune, un oficiu consular al statului trimitător poate exercita în statul de resedintă functii consulare pentru un stat tert.

 

ARTICOLUL 12

Functionarii consulari onorifici

 

Fiecare dintre cele două părti contractante, în relatiile reciproce, poate numi si primi functionari consulari onorifici, aplicând în cazul acestora dispozitiile cap. III din Conventia de la Viena, din 24 aprilie 1963, cu privire la relatiile consulare si, atunci când contextul o permite, dispozitiile prezentei conventii.

Functionarii consulari onorifici pot fi cetăteni ai statului trimitător, cu domiciliul în statul de resedintă, sau ai statului de resedintă ori ai unui stat tert, domiciliati în statul de resedintă.

 

ARTICOLUL 13

Notificarea către statul de resedintă a sosirilor si plecărilor

 

Ministerul Afacerilor Externe al statului de resedintă va fi informat cu privire la:

a) sosirea unui membru al oficiului consular, plecarea sa definitivă sau încetarea exercitării functiilor sale, precum si orice alte schimbări referitoare la statutul său, care s-au produs în timpul serviciului la oficiul consular;

b) sosirea si plecarea definitivă a unui membru de familie al membrului oficiului consular si, dacă este cazul, faptul că o persoană devine sau încetează să mai fie membru al familiei acestuia;

c) numirea si încetarea functiilor unui membru al oficiului consular sau ale unui membru al personalului particular, care are resedinta sau domiciliul în statul de resedintă.

 

ARTICOLUL 14

Documente de identitate

 

1. Autoritătile competente ale statului de resedintă vor elibera, în mod gratuit, fiecărui functionar consular un document care atestă identitatea si calitatea sa, mentionând functia pe care o îndeplineste la oficiul consular.

2. Prevederile paragrafului 1 al prezentului articol se aplică si angajatilor consulari, membrilor personalului de serviciu si membrilor personalului particular, cu conditia ca aceste persoane să nu fie cetăteni ai statului de resedintă si să nu aibă domiciliul în acest stat.

 

ARTICOLUL 15

Încetarea functiilor unui membru al oficiului consular

 

1. Functiile unui membru al oficiului consular încetează, îndeosebi, prin:

a) notificarea încetării functiilor acestuia, făcută statului de resedintă de către statul trimitător;

b) retragerea exequaturului;

c) notificarea statului de resedintă, făcută statului trimitător, că el a încetat să mai considere persoana în cauză ca membru al oficiului consular.

2. Statul de resedintă poate, în orice moment si fără a fi obligat să-si motiveze decizia, să comunice, pe cale diplomatică, statului trimitător că retrage exequaturul eliberat sefului oficiului consular sau că un alt functionar consular este declarat persona non grata ori că un alt membru al oficiului consular a devenit inacceptabil. Într-o asemenea situatie statul trimitător va rechema persoana în cauză, dacă aceasta a intrat deja în functie la oficiul consular.

Dacă statul trimitător nu ia măsurile de rechemare într-un termen rezonabil, statul de resedintă poate înceta să mai considere persoana în cauză ca membru al oficiului consular.

 

CAPITOLUL III

Functii consulare

ARTICOLUL 16

Scopurile functiilor consulare

 

Functionarul consular favorizează, prin toate mijloacele, dezvoltarea relatiilor economice, comerciale, culturale, stiintifice si turistice dintre statul trimitător si statul de resedintă, promovează, în orice alt mod, relatii prietenesti între cele două state, apără si protejează în statul de resedintă drepturile si interesele statului trimitător si ale cetătenilor săi.

 

ARTICOLUL 17

Comunicarea cu autoritătile statului de resedintă

 

1. Functionarul consular îsi exercită functiile în limitele circumscriptiei consulare. În cazuri exceptionale el îsi poate exercita functiile si în afara circumscriptiei consulare, cu consimtământul statului de resedintă.

2. În exercitarea functiilor sale functionarul consular se poate adresa:

a) autoritătilor locale din circumscriptia consulară;

b) autoritătilor centrale ale statului de resedintă, în măsura în care acest lucru este permis de legile si regulamentele acestui stat, precum si de acordurile internationale.

 

ARTICOLUL 18

Reprezentarea pe lângă organizatii internationale

 

După notificarea prealabilă făcută statului de resedintă, functionarul consular poate actiona si în calitate de reprezentant al statului trimitător pe lângă organizatiile internationale care îsi au sediul pe teritoriul statului de resedintă.

 

ARTICOLUL 19

Reprezentarea cetătenilor în fata justitiei si a altor autorităti ale statului de resedintă

 

1. Functionarul consular are dreptul, în conformitate cu legile, practica si procedurile în vigoare în statul de resedintă, să reprezinte cetătenii statului trimitător sau să ia măsuri în scopul reprezentării corespunzătoare a acestora în fata justitiei sau a altor autorităti ale statului de resedintă, pentru a cere, conform legilor si regulamentelor statului de resedintă, adoptarea de măsuri provizorii în vederea apărării drepturilor si intereselor cetătenilor statului trimitător, atunci când acestia, datorită absentei sau din orice altă cauză, nu-si pot apăra, în timp util, drepturile si interesele.

2. Reprezentarea la care se referă paragraful 1 al prezentului articol ia sfârsit în momentul în care persoana reprezentată îsi desemnează mandatarul ori îsi asigură personal apărarea drepturilor si intereselor.

 

ARTICOLUL 20

Înregistrarea cetătenilor, eliberarea de pasapoarte si vize

 

Functionarul consular are dreptul:

a) să înregistreze cetătenii statului trimitător;

b) să elibereze cetătenilor statului trimitător pasapoarte sau alte documente de călătorie, să le prelungească, să le reînnoiască, să facă modificări în acestea, să le anuleze ori să le retragă;

c) să acorde vize.

 

ARTICOLUL 21

Functii referitoare la starea civilă

 

1. Seful oficiului consular are dreptul să încheie căsătorii, cu conditia ca cel putin unul dintre viitorii soti să aibă cetătenia statului trimitător, iar legea statului de resedintă să nu se opună la aceasta. Oficiul consular

informează autoritătile competente ale statului de resedintă în legătură cu căsătoriile încheiate, dacă legislatia statului de resedintă prevede o astfel de obligatie.

2. Functionarul consular are dreptul să înregistreze nasterea si decesul cetătenilor statului trimitător si să elibereze certificate corespunzătoare ori să primească comunicări si documente privind nasterea, căsătoria sau decesul cetătenilor acestui stat. Totusi, aceste prevederi nu dispensează cetătenii statului trimitător de obligatia de a respecta legislatia statului de resedintă în materie de înregistrare a nasterii, căsătoriei si decesului.

3. Autoritătile statului de resedintă vor transmite oficiului consular, în scop oficial, cu scutire de taxe, copii sau extrase de pe documentele de stare civilă care privesc cetătenii statului trimitător.

 

ARTICOLUL 22

Functii notariale

 

1. Functionarul consular are dreptul:

a) să primească, să redacteze si să autentifice declaratii ale cetătenilor statului trimitător;

b) să primească, să redacteze si să autentifice declaratii privind dispozitii de ultimă vointă si alte acte juridice unilaterale ale cetătenilor statului trimitător, întocmite conform legilor acestui stat;

c) să legalizeze documente eliberate de autoritătile statului trimitător sau de autoritătile statului de resedintă, copii sau extrase ale acestora, precum si semnăturile si sigiliile de pe înscrisurile cetătenilor statului trimitător;

d) să efectueze traduceri de documente si să certifice conformitatea traducerii textului cu originalul;

e) să primească, să întocmească si să autentifice înscrisuri privitoare la acte juridice ale cetătenilor statului trimitător, dacă acestea nu se referă la imobile situate pe teritoriul statului de resedintă sau la drepturi reale grevând astfel de imobile;

f) să elibereze, conform prevederilor legale ale statului trimitător, certificate de origine a mărfurilor sau alte documente similare ori să legalizeze asemenea certificate;

g) să afiseze în localurile consulare comunicări care privesc drepturi si obligatii sau interese ale cetătenilor statului trimitător.

2. Documentele enumerate la paragraful 1 al prezentului articol, redactate, legalizate sau autentificate de functionarul consular, sunt considerate documente oficiale valabile si au aceeasi fortă probantă si produc aceleasi efecte juridice ca si documentele eliberate de autoritătile statului trimitător.

 

ARTICOLUL 23

Primirea în depozit

 

1. Functionarul consular are dreptul să primească în depozit documente, sume de bani, obiecte de valoare, încredintate de cetătenii statului trimitător, dacă legislatia statului de resedintă nu se opune la aceasta.

2. Functionarul consular are, de asemenea, dreptul să primească pentru a transmite proprietarilor, cetăteni ai statului trimitător, obiectele pe care acestia le-au pierdut în timp ce s-au aflat în statul de resedintă.

 

ARTICOLUL 24

Tutela si curatela

 

1. Autoritătile statului de resedintă informează oficiul consular în legătură cu necesitatea instituirii tutelei sau curatelei pentru a proteja un cetătean al statului trimitător care este minor sau are capacitate limitată de a contracta ori pentru a se asigura protectia bunurilor acestuia aflate în statul de resedintă si pe care cetăteanul statului trimitător nu le poate administra singur.

2. Functionarul consular poate informa autoritătile statului de resedintă dacă are cunostintă de situatiile mentionate la paragraful 1 al prezentului articol si are totodată dreptul să propună persoana care să actioneze în calitate de tutore sau curator.

 

ARTICOLUL 25

Comunicarea cu cetătenii statului trimitător

 

Functionarul consular are dreptul să comunice cu cetătenii statului trimitător, să le acorde asistentă, să-I îndrume si, în caz de nevoie, să le asigure asistentă juridică. Statul de resedintă nu va limita în nici un fel dreptul la comunicare al cetătenilor statului trimitător cu oficiul consular si nici accesul acestora la acest oficiu.

 

ARTICOLUL 26

Comunicarea cu cetătenii privati de libertate

 

1. Functionarul consular va fi informat, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile, de către autoritătile statului de resedintă în legătură cu retinerea, arestarea sau orice altă măsură privativă de libertate care priveste un cetătean al statului trimitător aflat în circumscriptia sa.

2. Functionarul consular are dreptul să viziteze si să comunice cu cetăteanul statului trimitător, retinut, arestat sau supus oricărei alte forme de limitare a libertătii personale ori care execută o pedeapsă privativă de libertate, si, după caz, să îi acorde asistentă si protectie. Dreptul de vizită si de comunicare se acordă periodic si va putea fi exercitat cât mai curând posibil, fără a putea fi amânat după împlinirea termenului de 4 zile de la data luării măsurii de privare sau de limitare, sub orice formă, a libertătii personale.

3. Autoritătile statului de resedintă vor informa cetătenii în cauză lipsiti de libertate despre posibilitatea lor de a comunica cu functionarul consular.

4. Vizitele mentionate la paragraful 2 al prezentului articol vor avea loc în conformitate cu legile si regulamentele statului de resedintă.

 

ARTICOLUL 27

Accidente de circulatie

 

Autoritătile competente ale statului de resedintă vor informa, fără întârziere, functionarul consular în legătură cu accidentele grave de circulatie ale cetătenilor statului trimitător. La cererea oficiului consular, acestea îi vor pune la dispozitie documentele întocmite de organele competente în legătură cu evenimentele rutiere în care au fost implicati cetăteni ai statului trimitător.

 

ARTICOLUL 28

Decesul unui cetătean

 

Autoritătile competente ale statului de resedintă vor informa, fără întârziere, oficiul consular în legătură cu decesul unui cetătean al statului trimitător. La cerere, îi vor pune la dispozitie, gratuit, certificatul de deces ori o copie a altui document care confirmă decesul.

 

ARTICOLUL 29

Succesiunea

 

1. Autoritătile statului de resedintă vor informa, fără întârziere, oficiul consular în legătură cu deschiderea în acest stat a unei succesiuni, ca urmare a decesului unui cetătean al statului trimitător, precum si cu privire la deschiderea unei succesiuni, indiferent de cetătenia persoanei decedate, dacă prin neinformare ar fi lezate drepturile unui cetătean al statului trimitător în calitate de mostenitor, legatar sau titular de drepturi.

2. Autoritătile statului de resedintă vor lua toate măsurile necesare, prevăzute de legile si regulamentele acestui stat, pentru conservarea succesiunii si vor transmite oficiului consular o copie a testamentului, dacă acesta a fost întocmit, precum si toate informatiile de care dispun în legătură cu titularii de drepturi, domiciliul sau resedinta lor, valoarea si componenta masei succesorale, inclusiv sumele provenind din asigurări sociale, din alte venituri sau din polite de asigurare. Ele vor informa, de asemenea, despre data când urmează să se deschidă procedura succesorală sau despre stadiul acestei proceduri.

3. Functionarul consular este autorizat să reprezinte, fără a fi necesar să prezinte o procură, direct sau indirect, prin intermediul reprezentantului său, în fata autoritătilor judecătoresti sau a altor autorităti competente ale statului de resedintă, cetăteanul statului trimitător, care are dreptul sau pretentii la o succesiune deschisă în statul de resedintă, în cazul în care acest mostenitor este absent sau nu a desemnat un mandatar al său.

4. Functionarul consular are dreptul să ceară autoritătilor statului de resedintă:

a) să ia măsuri de conservare a succesiunii, să pună sau să ridice sigilii, inclusiv să desemneze un administrator si să participe la aceste activităti;

b) să procedeze la vânzarea bunurilor care fac parte din succesiune, să i se comunice data fixată pentru vânzare, astfel încât să poată fi prezent.

5. În momentul încheierii procedurii succesorale sau a celorlalte formalităti oficiale, autoritătile statului de resedintă vor informa, fără întârziere, oficiul consular si, după plata datoriilor, a taxelor si impozitelor, vor permite ca succesiunea sau bunurile personale ale persoanelor pe care le reprezintă să fie transmise beneficiarilor.

6. În cazul în care valoarea succesiunii nu este semnificativă, functionarul consular va putea cere ca bunurile succesorale să-i fie predate. El va avea în acest caz dreptul să le transmită persoanelor interesate.

7. Functionarul consular are dreptul să primească, pentru a le transmite celor interesati, bunurile personale si valorile apartinând cetătenilor statului trimitător care nu domiciliază în statul de resedintă, precum si sumele care le revin acestora cu titlu de indemnizatie, pensie, asigurări sociale, drepturi salariale sau provenite din polite de asigurare.

8. Dacă un cetătean al statului trimitător, care nu are domiciliul în statul de resedintă, a decedat în timpul unei sederi temporare în acest stat, bunurile sale trebuie protejate de autoritătile statului de resedintă si transmise, fără o procedură specială, functionarului consular al statului trimitător. Functionarul consular trebuie să acopere datoriile contractate de defunct în timpul sederii în statul de resedintă, până la nivelul care să nu depăsească valoarea acestor bunuri.

9. Transferul bunurilor si activelor în statul trimitător, în conformitate cu prevederile acestui articol, se va putea face cu respectarea legislatiei statului de resedintă.

 

ARTICOLUL 30

Functii în legătură cu transportul maritim si fluvial

 

1. Functionarul consular are dreptul să acorde asistentă, prevăzută în prezenta conventie, navelor statului trimitător, precum si echipajelor acestor nave, în timpul cât acestea se află în apele teritoriale sau interioare ale statului de resedintă, inclusiv în porturi, de îndată ce navele au fost admise la liberă practică. El poate beneficia de dreptul de control si de inspectie asupra navelor statului trimitător si echipajelor lor. În acest scop el poate să viziteze navele statului trimitător, să ia legătura cu comandantii si cu echipajele acestor nave.

2. În îndeplinirea tuturor actelor privind nava statului trimitător, comandantul sau echipajul, functionarul consular poate solicita sprijin autoritătilor statului de resedintă.

 

ARTICOLUL 31

Dreptul functionarului consular privind nava si echipajul acesteia

 

În ceea ce priveste nava statului trimitător, functionarul consular are dreptul:

a) fără a prejudicia drepturile autoritătilor statului de resedintă, să viziteze nava si să chestioneze comandantul sau orice alt membru al echipajului, să verifice, să primească, să întocmească ori să semneze orice fel de certificate sau alte documente privind nava, să primească declaratii în legătură cu nava, încărcătura sau voiajul ei, precum si să elibereze documentele necesare facilitării intrării, stationării si iesirii navei;

b) să intervină, conform legislatiei statului trimitător, în vederea solutionării oricărui diferend între comandant si ceilalti membri ai echipajului, inclusiv a neîntelegerilor privind contractele de angajare si conditiile de muncă;

c) în conformitate cu legislatia statului trimitător, să participe la instalarea sau concedierea comandantului ori la înrolarea altor membri ai echipajului;

d) să ia măsurile necesare în vederea asigurării spitalizării sau repatrierii comandantului ori a altor membri ai echipajului;

e) să acorde sprijin si asistentă comandantului navei sau oricărui membru al echipajului în raporturile sale cu instantele judecătoresti ori cu alte autorităti ale statului de resedintă;

f) să ia toate măsurile necesare pentru a asigura disciplina si ordinea la bordul navei.

 

ARTICOLUL 32

Interventia autoritătilor statului de resedintă la bordul navelor

 

1. Functionarul consular trebuie să fie informat, în prealabil, în cazul în care o instantă judecătorească sau orice altă autoritate a statului de resedintă intentionează să retină ori să priveze de libertate la bordul navei statului trimitător comandantul, un alt membru al echipajului, un pasager al acestei nave sau o altă persoană care nu este cetătean al statului de resedintă, să aplice sechestru pe un bun aflat la bord ori să angajeze o anchetă oficială la bordul navei, astfel încât să poată asista la luarea unor astfel de măsuri. Dacă, datorită urgentei măsurii, nu a fost posibil să fie informat functionarul consular sau dacă acesta nu a fost prezent la luarea măsurilor, autoritătile statului de resedintă vor informa, fără întârziere si în mod complet, functionarul consular în legătură cu măsurile pe care le-au luat. Autoritătile statului de resedintă îi vor facilita functionarului consular vizitarea persoanei retinute sau arestate si comunicarea cu aceasta si îl vor sprijini pentru luarea măsurilor corespunzătoare, menite să protejeze interesele persoanei sau ale navei respective.

2. Prevederile paragrafului 1 al prezentului articol nu se aplică în cazul unui control uzual efectuat de autoritătile statului de resedintă în materie de pasapoarte, vamă, sănătate publică, poluarea mării si apărarea vietii umane pe mare sau în cazul oricărui alt demers întreprins la cererea ori cu consimtământul comandantului navei.

 

ARTICOLUL 33

Functii în legătură cu avaria, esuarea sau naufragiul unei nave

 

1. Dacă o navă a statului trimitător este naufragiată, deteriorată, esuată, aruncată pe tărm sau suferă orice altă avarie în apele teritoriale ori interioare ale statului de resedintă, inclusiv în porturi, autoritătile competente ale acestui stat vor informa, fără întârziere, functionarul consular în legătură cu aceasta.

2. În cazurile enumerate la paragraful 1 al prezentului articol, autoritătile statului de resedintă vor lua, conform legilor acestui stat, măsurile necesare pentru a organiza salvarea si protectia navei, pasagerilor, echipajului, echipamentului, încărcăturii, proviziilor si altor bunuri aflate la bordul navei si, de asemenea, pentru a evita orice prejudiciu adus bunurilor, precum si pentru a împiedica dezordini la bordul navei sau pentru a le înlătura. Aceste măsuri vor fi luate, de asemenea, si fată de obiectele care fac parte din navă sau din încărcătura sa si care au fost aruncate peste bord, informând functionarul consular despre măsurile respective. Autoritătile vor ajuta functionarul consular pentru a putea lua el toate măsurile de înlăturare a urmărilor avariei, esuării sau naufragiului.

3. În cazul în care o navă a statului trimitător este naufragiată si echipamentul, încărcătura, proviziile sau orice alte obiecte de la bordul navei au fost găsite pe tărmul statului de resedintă sau în apropierea lui ori sunt aduse în portul acestui stat si nici comandantul navei, nici mandatarul său, nici agentul maritim, nici reprezentantul companiei de asigurare nu sunt prezenti sau nu pot lua măsurile necesare de conservare ori de administrare a bunurilor, functionarul consular este autorizat să ia, în calitate de reprezentant al proprietarului navei, măsurile pe care proprietarul însusi le-ar fi putut lua în acelasi scop dacă ar fi fost prezent.

4. Functionarul consular poate, de asemenea, să ia măsurile prevăzute la paragraful 3 al prezentului articol si atunci când un obiect apartinând unui cetătean al statului trimitător, provenind de la bordul navei sau din încărcătura acesteia, indiferent de nationalitatea ei, avariată, esuată ori naufragiată, a fost adus într-un port sau găsit pe tărm ori în apropierea tărmului. Autoritătile competente ale statului de resedintă trebuie să informeze, fără întârziere, functionarul consular despre existenta unui asemenea obiect.

5. Functionarul consular are dreptul să participe la ancheta deschisă pentru a se determina cauzele avariei, esuării sau naufragiului, conformându-se legilor si regulamentelor statului de resedintă.

 

ARTICOLUL 34

Functii în legătură cu decesul sau disparitia unui membru al echipajului

 

1. Dacă comandantul sau orice alt membru al echipajului unei nave a statului trimitător a decedat la bordul navei ori pe uscat sau este dat dispărut în statul de resedintă, comandantul ori înlocuitorul său, precum si functionarul consular al statului trimitător sunt singurii competenti să facă inventarul tuturor bunurilor sau valorilor lăsate de defunct ori dispărut si să efectueze demersurile necesare pentru conservarea bunurilor si transmiterea lor mostenitorilor, în vederea lichidării succesiunii.

Dacă decedatul sau dispărutul este cetătean al statului de resedintă, comandantul ori înlocuitorul său va întocmi inventarul în momentul constatării decesului sau disparitiei acestuia. Copia acestui inventar se remite autoritătilor statului de resedintă în vederea efectuării demersurilor necesare pentru conservarea bunurilor si, în caz de nevoie, pentru lichidarea succesiunii. Aceste autorităti vor informa oficiul consular al statului trimitător în legătură cu măsurile luate.

2. În cazul în care functionarul consular exercită drepturile în materie succesorală, prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol, trebuie să se conformeze legilor si regulamentelor statului de resedintă.

 

ARTICOLUL 35

Functii privitoare la navigatia civilă aeriană

 

Prevederile prezentei conventii se aplică în mod corespunzător si aeronavelor civile ale statului trimitător, cu conditia ca aplicarea acestora să nu contravină conventiilor bilaterale sau multilaterale la care cele două state sunt părti.

 

ARTICOLUL 36

Drepturi si taxe consulare

 

1. Oficiul consular poate percepe, pe teritoriul statului de resedintă, drepturi si taxe pentru serviciile consulare efectuate, conform legilor si regulamentelor statului trimitător.

2. Sumele percepute pentru serviciile consulare efectuate, mentionate la paragraful 1 al prezentului articol, sunt scutite de orice impozite si taxe în statul de resedintă.

 

ARTICOLUL 37

Transmiterea actelor

 

Functionarul consular are dreptul să transmită acte judiciare si extrajudiciare si să ia interogatorii în conformitate cu acordurile internationale în vigoare între cele două state, iar în lipsa unor acorduri, într-un mod compatibil cu legile si regulamentele statului de resedintă. Acest drept poate fi exercitat numai fată de cetătenii statului trimitător si fără a aplica mijloace de constrângere.

 

ARTICOLUL 38

Alte functii consulare

 

Functionarul consular poate exercita orice alte functii consulare cu care îl însărcinează statul trimitător, dacă acestea nu sunt contrare legilor si regulamentelor statului de resedintă sau dacă acesta nu se opune.

 

CAPITOLUL IV

Facilităti, privilegii si imunităti

ARTICOLUL 39

Facilităti acordate oficiului consular

 

Statul de resedintă va acorda oficiului consular toate înlesnirile pentru exercitarea functiilor sale consulare si va lua măsurile necesare pentru ca membrii oficiului consular să-si poată îndeplini însărcinările oficiale si să beneficieze de privilegiile si imunitătile prevăzute în prezenta conventie.

 

ARTICOLUL 40

Arborarea drapelului national si folosirea stemei

 

Statul trimitător are dreptul să arboreze drapelul său national si să folosească stema de stat în statul de resedintă, după cum urmează:

a) drapelul national al statului trimitător poate fi arborat pe clădirea destinată ca sediu al oficiului consular, pe resedinta sefului oficiului consular si pe mijloacele sale de transport, atunci când acestea sunt folosite în interes oficial;

b) stema statului trimitător si denumirea oficiului consular, scrisă în limba acestui stat si în cea a statului de resedintă, pot fi puse pe clădirea oficiului consular si pe resedinta sefului oficiului consular.

În exercitarea dreptului acordat prin prezentul articol se va tine seama de legile, regulamentele si uzantele statului de resedintă.

 

ARTICOLUL 41

Localuri si locuinte

 

Statul de resedintă va sprijini statul trimitător, în cadrul legilor si reglementărilor sale, să-si procure localurile necesare oficiului consular si, în caz de nevoie, locuinte corespunzătoare pentru membrii oficiului consular.

 

ARTICOLUL 42

Dobândirea de terenuri si clădiri

 

1. Statul trimitător poate, dacă legile si reglementările statului de resedintă permit:

a) să achizitioneze clădiri sau părti din clădiri, destinate localurilor oficiului consular, resedintei sefului oficiului consular ori ca locuinte pentru ceilalti membri ai oficiului consular;

b) să construiască sau să adapteze, în aceleasi scopuri, clădirile achizitionate;

c) să transfere proprietatea asupra clădirilor sau părtilor din clădiri astfel achizitionate sau construite.

2. Dispozitiile paragrafului 1 al prezentului articol nu scutesc statul trimitător de obligatia de a respecta reglementările si restrictiile în materie de constructii, urbanism, protectia ansamblurilor arhitecturale sau a monumentelor, aplicabile pe teritoriul unde se află amplasate clădirile sau părtile din clădiri, destinate localurilor consulare.

 

ARTICOLUL 43

Inviolabilitatea localurilor consulare si a resedintei sefului de oficiu consular

 

1. Localurile consulare si resedinta sefului oficiului consular sunt inviolabile. Autoritătile statului de resedintă nu pot pătrunde în acestea decât cu consimtământul sefului oficiului consular, al sefului misiunii diplomatice a statului trimitător în statul de resedintă sau al persoanei desemnate de unul dintre acestia.

2. Statul de resedintă are obligatia de a lua toate măsurile necesare pentru a împiedica violarea sau deteriorarea localurilor consulare si pentru a preveni tulburarea linistii oficiului consular sau afectarea demnitătii sale.

 

ARTICOLUL 44

Scutirea de rechizitie

 

Localurile consulare, resedinta sefului oficiului consular si locuintele celorlalti membri ai oficiului consular, mobilierul, bunurile oficiului consular si mijloacele de transport nu pot face obiectul nici unei forme de rechizitie în scopuri de apărare natională sau de utilitate publică.

 

ARTICOLUL 45

Scutirea fiscală a localurilor consulare si a mijloacelor de transport

 

1. Localurile consulare, resedinta sefului oficiului consular, precum si locuintele membrilor oficiului consular, asupra cărora statul trimitător sau orice persoană, actionând în numele acestui stat, este proprietar ori locatar, sunt scutite de orice impozite si taxe de orice fel, nationale, regionale sau comunale, cu exceptia taxelor percepute ca remunerare pentru serviciile prestate.

2. Scutirea fiscală prevăzută la paragraful 1 al prezentului articol nu se aplică acelor impozite si taxe care, după legile si regulamentele statului de resedintă, cad în sarcina persoanei care a contractat cu statul trimitător sau a unor persoane care actionează în numele acestui stat.

3. Dispozitiile prezentului articol se aplică, de asemenea, mijloacelor de transport folosite pentru nevoile oficiului consular.

 

ARTICOLUL 46

Inviolabilitatea arhivelor si documentelor consulare

 

Arhiva si documentele consulare sunt inviolabile în orice moment si în orice loc s-ar găsi.

 

ARTICOLUL 47

Libertatea de comunicare

 

1. Statul de resedintă permite si protejează libera comunicare a oficiului consular în scopuri oficiale. Oficiul consular poate folosi toate mijloacele de comunicare potrivite, inclusiv curierii diplomatici sau consulari, valiza diplomatică ori consulară si mesaje în clar sau cifrate pentru comunicarea cu guvernul său, cu misiunile diplomatice sau cu celelalte oficii consulare ale statului trimitător, oriunde s-ar găsi ele.

Oficiul consular nu poate instala si utiliza un post de radioemisie decât cu consimtământul statului de resedintă.

2. Corespondenta oficială a oficiului consular este inviolabilă. Prin expresia corespondentă oficială se întelege întreaga corespondentă referitoare la oficiul consular si functiile sale.

3. Valiza consulară nu poate fi deschisă sau retinută.

Totusi, dacă autoritătile competente ale statului de resedintă au motive serioase să creadă că valiza contine alte obiecte decât corespondenta, documentele sau obiectele mentionate la paragraful 4 al prezentului articol, pot cere ca valiza să fie deschisă în prezenta lor de către un reprezentant autorizat al statului trimitător. Dacă autoritătile statului trimitător refuză să dea curs cererii, valiza este înapoiată la locul de origine.

4. Coletele care constituie valiza consulară trebuie să poarte semne exterioare vizibile ale caracterului lor si nu pot contine decât corespondentă oficială si documente sau obiecte destinate exclusiv pentru folosintă oficială.

5. Curierul consular trebuie să posede un document oficial care să confirme calitatea sa si să precizeze numărul de colete care constituie valiza consulară. În afară de cazul în care statul de resedintă consimte la aceasta, el nu trebuie să fie cetătean al statului de resedintă sau o persoană domiciliată în statul de resedintă. În exercitarea functiilor sale acest curier este protejat de către statul de resedintă. El se bucură de inviolabilitatea persoanei sale si nu poate fi retinut, arestat ori supus unei alte forme de limitare a libertătii sale personale.

6. Valiza consulară poate fi încredintată comandantului navei sau aeronavei care urmează să sosească într-un punct de intrare autorizat. Comandantul trebuie să poarte un document oficial care să indice numărul de colete ce constituie valiza consulară, dar el nu este considerat curier consular. Printr-un aranjament cu autoritătile locale, oficiul consular poate trimite pe unul dintre membrii săi să ia valiza, în mod direct si liber, de la comandantul navei sau aeronavei ori să predea o asemenea valiză, în acelasi mod.

 

ARTICOLUL 48

Protectia functionarilor consulari

 

Statul de resedintă va trata functionarii consulari cu respectul cuvenit si va lua toate măsurile necesare pentru a împiedica orice atingere adusă persoanei, libertătii si demnitătii lor.

 

ARTICOLUL 49

Imunitatea de jurisdictie si inviolabilitatea personală a sefului oficiului consular

 

1. Seful oficiului consular nu este supus jurisdictiei penale, civile si administrative a statului de resedintă. Dispozitiile paragrafului precedent nu se aplică în caz de actiune civilă:

a) care rezultă din încheierea unui contract pe care seful oficiului consular nu l-a făcut în mod expres sau implicit în numele statului trimitător;

b) intentată de un tert pentru pagube rezultate dintr-un accident cauzat în statul de resedintă de către seful oficiului consular prin folosirea unui vehicul, a unei nave sau aeronave.

2. Persoana sefului oficiului consular este inviolabilă.

Nici o măsură de executare nu poate fi luată împotriva sa, în afară de cazurile prevăzute la lit. a) si b) ale paragrafului 1 al prezentului articol si numai dacă executarea poate avea loc fără a aduce atingere inviolabilitătii persoanei sau locuintei sale.

 

ARTICOLUL 50

Imunitatea de jurisdictie si inviolabilitatea personală a membrilor oficiului consular

 

1. Functionarii consulari, angajatii consulari si membrii personalului de serviciu nu sunt supusi jurisdictiei penale, civile si administrative a statului de resedintă, pentru actele îndeplinite în exercitarea atributiilor lor oficiale.

2. Dispozitiile paragrafului 1 al prezentului articol nu se aplică în caz de actiune civilă:

a) care rezultă din încheierea unui contract, făcut de un functionar consular, angajat consular sau membru al personalului de serviciu, pe care nu l-a încheiat în mod expres sau implicit în numele statului trimitător;

b) intentată de un tert pentru pagube rezultate dintr-un accident cauzat în statul de resedintă de un membru al oficiului consular prin folosirea unui vehicul, a unei nave sau aeronave.

3. Nici o măsură de executare nu poate fi luată împotriva functionarului consular, în afară de cazurile prevăzute la lit. a) si b) ale paragrafului 2 al prezentului articol si numai dacă executarea poate avea loc fără a se aduce atingere inviolabilitătii persoanei sau locuintei sale.

4. Pentru activitătile desfăsurate în afara atributiilor legate de calitatea pe care o are, functionarul consular nu poate fi supus:

a) unor măsuri de retinere sau de detinere preventivă decât în cazul comiterii pe teritoriul statului de resedintă a unei infractiuni pentru care se prevede o pedeapsă privativă de libertate de minimum 5 ani si numai ca urmare a unei hotărâri a autoritătilor judiciare competente ale statului de resedintă;

b) unor alte măsuri privative de libertate decât în cazul executării unei hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile.

5. Atunci când o procedură penală este angajată împotriva unui functionar consular, acesta este obligat să se prezinte în fata autoritătilor competente ale statului de resedintă. Într-un astfel de caz procedura trebuie să fie deschisă în termenul cel mai scurt posibil. Aceasta trebuie condusă cu consideratia cuvenită functionarului consular, având în vedere pozitia sa oficială, si, cu exceptia cazului prevăzut la paragraful 4 al prezentului articol, astfel încât să stânjenească cât mai putin posibil exercitarea functiilor consulare.

6. În cazul luării unor măsuri privative de libertate sau de urmărire penală împotriva unui functionar consular ori a unui membru al familiei acestuia, a unui angajat consular sau a unui membru al personalului de serviciu, autoritătile competente ale statului de resedintă îl vor informa despre aceasta, fără întârziere, pe seful oficiului consular al statului trimitător.

7. Prevederile prezentului articol cu privire la functionarii consulari nu se vor aplica sefului oficiului consular.

 

ARTICOLUL 51

Obligatia de a depune ca martor

 

1. Membrii oficiului consular pot fi chemati să depună ca martori în fata autoritătilor judiciare sau a altor autorităti competente ale statului de resedintă. Totusi, dacă un functionar consular refuză să depună mărturie, nici o măsură coercitivă sau altă sanctiune nu va putea fi luată fată de acesta.

Angajatii consulari si membrii personalului de serviciu nu trebuie să refuze să depună ca martori dacă nu se află în situatia mentionată la paragraful 3 al prezentului articol.

2. Autoritatea care solicită mărturia trebuie să evite să împiedice functionarul consular să-si îndeplinească functiile.

Ea poate să obtină mărturia la resedinta lui, la oficiul consular sau să accepte o declaratie verbală ori scrisă din partea acestuia, ori de câte ori acest lucru este posibil.

3. Membrii oficiului consular au dreptul să refuze depunerea de mărturie asupra faptelor care au legătură cu exercitarea functiilor lor si prezentarea de corespondentă si documente oficiale referitoare la acestea. Ei vor refuza, de asemenea, să depună mărturie în calitate de experti asupra legislatiei statului trimitător.

Această prevedere este aplicabilă si membrilor personalului particular, atunci când este vorba de fapte legate de activitatea oficiului consular.

 

ARTICOLUL 52

Renuntarea la privilegii si imunităti

 

1. Statul trimitător poate renunta la privilegiile si imunitătile prevăzute în art. 49, 50 si 51. Această renuntare trebuie făcută întotdeauna expres si comunicată, în scris, statului de resedintă.

2. Dacă un membru al oficiului consular angajează o procedură într-o materie în care ar beneficia de imunitate de jurisdictie, nu poate invoca imunitatea de jurisdictie fată de nici o cerere reconventională legată direct de cererea principală.

3. Renuntarea la imunitatea de jurisdictie pentru o actiune civilă sau administrativă nu este considerată ca renuntare la imunitate, în ceea ce priveste măsurile de executare a hotărârii, pentru care se cere o renuntare

expresă.

 

ARTICOLUL 53

Scutirea de prestatii personale si alte obligatii

 

Statul de resedintă scuteste membrii oficiului consular de orice prestatii personale si de orice servicii de interes public, indiferent de caracterul lor, ca si de sarcinile militare, cum ar fi rechizitiile, contributiile si încartiruirile militare.

 

ARTICOLUL 54

Scutirea de obligatia de înregistrare a străinilor

 

Membrii oficiului consular sunt scutiti de toate obligatiile prevăzute de legile si regulamentele statului de resedintă în materie de înregistrare a străinilor, de permise de sedere, ca si de alte formalităti privind străinii.

 

ARTICOLUL 55

Scutiri fiscale

 

1. Membrii oficiului consular sunt scutiti de orice impozite si taxe, personale si reale, nationale, regionale si comunale, în conformitate cu legislatiile nationale ale ambelor tări si pe bază de reciprocitate, cu exceptia:

a) impozitelor indirecte, încorporate în mod normal în pretul mărfurilor sau serviciilor;

b) impozitelor si taxelor pe bunurile imobile particulare, situate pe teritoriul statului de resedintă, sub rezerva dispozitiilor art. 45;

c) drepturilor de succesiune si de transfer, percepute de statul de resedintă, sub rezerva prevederilor lit. b) a art. 57;

d) impozitelor si taxelor pe orice fel de venituri particulare provenite dintr-o activitate lucrativă, care îsi au sursa în statul de resedintă;

e) drepturilor percepute ca remunerare a serviciilor particulare prestate;

f) taxelor de înregistrare, de grefă, de ipotecă si de timbru, sub rezerva dispozitiilor art. 45.

2. Membrii oficiului consular care angajează persoane ale căror retributii sau salarii nu sunt scutite de impozitul pe venit în statul de resedintă trebuie să respecte obligatiile pe care legile si regulamentele acestui stat le impun în materie de percepere a impozitului pe venit.

 

ARTICOLUL 56

Scutiri vamale

 

1. În conformitate cu legile si regulamentele sale, statul de resedintă permite intrarea si acordă scutiri de orice taxe vamale si alte redevente conexe, exceptând cheltuielile de depozitare, de transport si cheltuielile privind serviciile prestate, pentru:

a) obiectele si alte bunuri destinate folosintei oficiale a oficiului consular;

b) bunurile destinate folosintei personale a functionarului consular, inclusiv efectele destinate instalării sale.

2. Angajatul consular beneficiază de scutirile prevăzute la paragraful 1 lit. b) din prezentul articol pentru obiectele importate cu ocazia primei sale instalări.

3. Statul trimitător are dreptul să importe în statul de resedintă si apoi să exporte obiectele destinate folosintei si consumului oficiului consular, cum ar fi mobilă, echipament, autoturisme, cu scutire de taxe vamale si de alte taxe similare impuse de statul de resedintă ca urmare a importului sau exportului.

4. Functionarul consular poate să importe în statul de resedintă si, respectiv, să exporte bagajele, efectele si alte obiecte, inclusiv autoturismele destinate folosintei si consumului său personal ori al membrilor familiei acestuia care locuiesc cu el, cu scutire de taxe vamale si de alte taxe similare impuse de statul de resedintă ca urmare a importului sau reexportului.

Scutirea de taxe se va aplica tuturor obiectelor importate sau exportate de functionarul consular pe toată durata misiunii sale în statul de resedintă.

5. Bagajul personal al functionarului consular este scutit de control vamal dacă nu există motive să se presupună că acesta contine obiecte care nu beneficiază de scutirile mentionate la lit. b) a paragrafului 1 al prezentului articol sau obiecte al căror import ori export este interzis de legile statului de resedintă sau supus regulilor sale de carantină.

Într-un asemenea caz controlul nu se poate face decât în prezenta functionarului consular, a unui membru al familiei sale sau a reprezentantului lor autorizat.

 

ARTICOLUL 57

Succesiunea în cazul decesului unui membru al oficiului consular

 

În caz de deces al unui membru al oficiului consular, statul de resedintă:

a) permite exportul bunurilor mobile ale defunctului;

b) nu va percepe taxe de succesiune sau de transfer asupra bunurilor mobile a căror existentă în statul de resedintă se datora prezentei în acest stat a defunctului, în calitate de membru al oficiului consular.

 

ARTICOLUL 58

Libertatea de deplasare

 

Sub rezerva legilor si regulamentelor referitoare la zonele în care accesul este interzis sau supus restrictiilor din motive de securitate natională, statul de resedintă asigură tuturor membrilor oficiului consular libertatea de deplasare si de circulatie pe teritoriul său.

 

ARTICOLUL 59

Asigurarea mijloacelor de transport

 

Mijloacele de transport proprietate a statului trimitător, destinate folosintei oficiului consular, si cele care sunt proprietatea membrilor oficiului consular trebuie să facă obiectul unei asigurări obligatorii.

 

ARTICOLUL 60

Privilegii si imunităti ale membrilor de familie

 

Membrii familiei unui membru al oficiului consular beneficiază de privilegiile prevăzute la art. 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57 si 58 din prezenta conventie, cu conditia ca acestia să nu fie cetăteni ai statului de resedintă, să nu domicilieze în acest stat si să nu exercite nici o activitate lucrativă.

 

ARTICOLUL 61

Persoane care nu se bucură de privilegii si imunităti

 

1. Membrii oficiului consular care sunt cetăteni ai statului de resedintă sau au domiciliul permanent în acest stat nu beneficiază de privilegiile si imunitătile prevăzute în prezenta conventie, sub rezerva prevederilor art. 50 si ale art. 51 paragraful 3.

2. Statul de resedintă trebuie să-si exercite jurisdictia asupra persoanelor mentionate la paragraful 1 al prezentului articol, în asa fel încât să nu împiedice, fără motiv, exercitarea functiilor oficiului consular.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii generale si finale

 

ARTICOLUL 62

Respectarea legilor si regulamentelor statului de resedintă

 

1. Persoanele care beneficiază de privilegii si imunităti în baza prevederilor prezentei conventii sunt obligate să respecte legile si regulamentele statului de resedintă, fără a se prejudicia însă privilegiile si imunitătile lor.

2. Localurile consulare nu vor fi utilizate într-un mod incompatibil cu exercitarea functiilor consulare.

 

ARTICOLUL 63

Exercitarea functiilor consulare de către un membru al misiunii diplomatice

 

1. Dispozitiile prezentei conventii se aplică în mod corespunzător si în cazul în care functiile consulare sunt exercitate de un membru al misiunii diplomatice.

2. Numele si prenumele membrilor misiunii diplomatice, însărcinati să exercite functiile consulare în cadrul misiunii diplomatice, vor fi notificate Ministerului Afacerilor Externe al statului de resedintă.

3. Membrii misiunii diplomatice mentionati la paragraful 2 al prezentului articol continuă să beneficieze de privilegiile si imunitătile pe care le conferă statutul lor diplomatic.

 

ARTICOLUL 64

Dispozitii aplicabile persoanelor juridice

 

Prevederile prezentei conventii referitoare la cetătenii statului trimitător se vor aplica în mod corespunzător, atunci când este cazul, si persoanelor juridice ale fiecăreia dintre părtile contractante.

 

ARTICOLUL 65

Ratificarea, intrarea în vigoare si denuntarea

 

1. Prezenta conventie va fi supusă ratificării si va intra în vigoare în a 30-a zi de la data ultimei notificări privind îndeplinirea procedurilor interne de ratificare.

2. Prezenta conventie va rămâne în vigoare pentru o perioadă nedeterminată. Ea poate fi denuntată, prin notificare scrisă, de oricare dintre părtile contractante. În acest caz ea îsi va înceta valabilitatea după 6 luni de la data denuntării.

Semnată la Skopje la data de 6 noiembrie 2002, în două exemplare originale, în limbile română si macedoneană, ambele texte având aceeasi valoare.

 

Pentru România,

Mircea Geoană,

ministrul afacerilor externe

Pentru Republica Macedonia,

Ilinka Mitreva,

ministrul afacerilor externe

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei consulare dintre România si Republica Macedonia, semnată la Skopje la 6 noiembrie 2002

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Conventiei consulare dintre România si Republica Macedonia, semnată la Skopje la 6 noiembrie 2002, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 25 iunie 2003.

Nr. 413.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 15/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 15 din 20 martie 2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 28 martie 2003, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul unic, punctul 1 va avea următorul cuprins:

“1. Literele b), d), g) si h1) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:

b) proiect public-privat - proiectul care se realizează în întregime sau în majoritate cu resurse financiare proprii ori atrase de către investitor, pe baza unui model de parteneriat public-privat, în urma căruia va rezulta un bun public;

bunul public poate fi realizat si prin intermediul unei companii de proiect;

........................................

d) companie de proiect - societate comercială rezidentă în România, constituită de investitorul privat si autoritatea publică prin unitătile aflate în subordinea sau sub autoritatea acesteia, functionând în baza legii, având drept unic scop proiectarea, finantarea, constructia, exploatarea, întretinerea si transferul bunului public rezultat în baza unui proiect de parteneriat public-privat;

....................................................

g) autoritate publică centrală - Guvernul României, reprezentat de unul ori mai multe ministere, direct sau prin unitătile aflate în subordinea, respectiv sub autoritatea acestora, autorităti sau institutii publice, responsabile pentru proiectele de parteneriat public-privat de interes national;

...................................

h1) document atasat scrisorii de intentie – documentul depus de investitori împreună cu scrisoarea de intentie;

documentul atasat scrisorii de intentie cuprinde toate informatiile si documentele solicitate de autoritatea publică prin anuntul de intentie, care atestă eligibilitatea si capacitatea investitorului de a realiza proiectul.”

2. La articolul unic, după punctul 1 se introduc punctele 11-14 cu următorul cuprins:

“11. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

Art. 6. - (1) După încheierea selectiei documentelor atasate si a scrisorilor de intentie exprimate, autoritatea publică încheie câte un acord de proiect, în termen de 15 zile, cu fiecare dintre investitorii care îndeplinesc

conditiile continute în anuntul publicat, în conformitate cu prevederile art. 4.

12. După alineatul (3) al articolului 6 se introduc alineatele (31) si (32) cu următorul cuprins:

(31) În paralel cu analiza scrisorilor si a documentelor atasate depuse de investitori, autoritatea publică elaborează studiul de fezabilitate a proiectului.

(32) Studiul de fezabilitate este proprietatea exclusivă a autoritătii publice.

13. Alineatul (4) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

(4) Comisia numită conform alin. (3) va prezenta autoritătii publice rezultatele negocierii conditiilor de realizare a proiectului si propunerile de continuare a negocierii cu investitorii selectionati, pe baza studiului de fezabilitate.

14. Articolul 7 se abrogă.”

3. La articolul unic punctul 2, alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Contractul de parteneriat public-privat în forma negociată este supus spre aprobare Guvernului sau autoritătii publice locale, potrivit competentei si atributiilor legale aferente categoriei bunului public în cauză.”

4. La articolul unic, după punctul 2 se introduce punctul 21 cu următorul cuprins:

“21. Alineatul (3) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

(3) Terenurile aflate în proprietatea privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale pe care se execută proiecte de parteneriat public-privat, inclusiv cele destinate amplasării instalatiilor, clădirilor si dotărilor aferente, si terenurile expropriate, potrivit prevederilor alin. (2), trec gratuit în administrarea investitorului sau a companiei de proiect, după caz, prin hotărâre a Guvernului sau a autoritătii administratiei publice locale, după caz.”

5. La articolul unic punctul 3, alineatele (31) si (32) ale articolului 12 vor avea următorul cuprins:

“(31) Dreptul de uzufruct asupra instalatiilor, clădirilor, inclusiv a clădirilor nefinalizate, precum si a dotărilor aferente proiectului de parteneriat public-privat, proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, se poate transmite investitorului sau companiei de proiect, după caz, prin hotărâre a Guvernului sau a autoritătii publice locale, după caz.

(32) Bunurile prevăzute la alin. (31) si/sau dreptul de uzufruct asupra acestora pot constitui, pe perioada existentei acesteia, aport în natură, în cazul înfiintării unei companii de proiect având scopul prevăzut la art. 2 lit. d).”

6. La articolul unic, după punctul 3 se introduc punctele 4 si 5 cu următorul cuprins:

.4. După alineatul (2) al articolului 13 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

(3) În cazul în care pentru finantarea proiectelor de parteneriat public-privat intervin fonduri rambursabile si nerambursabile provenite ca urmare a:

a) unui tratat sau a unui acord international ce vizează implementarea ori exploatarea unui proiect, în comun cu unul sau mai multi parteneri străini;

b) unui tratat, acord international sau a altor asemenea documente referitoare la stationarea de trupe;

c) unor contracte de împrumut sau de finantare încheiate de autoritatea publică cu organisme financiare internationale sau alti donatori/creditori, procedurilor pregătirii proiectului, selectiei investitorilor, negocierilor conditiilor de realizare a proiectului le sunt aplicabile reglementările specifice ale acelor finantatori.

5. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

Art. 14. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, autoritatea publică centrală va elabora norme metodologice cu privire la tipurile de proiecte de parteneriat public-privat, modalitatea de definire a proiectelor, forma si continutul studiilor de fezabilitate, forma si continutul documentului atasat, stabilirea criteriilor de analiză a eligibilitătii investitorilor, metodologia de calcul al costurilor de proiect si al costului comparativ de referintă, forma si continutul acordului si ale contractului de proiect, precum si definirea matricei de repartitie a riscurilor de proiect, care vor fi aprobate prin hotărâri ale Guvernului.”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 470/2002, cu modificările si completările ulterioare, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 22 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 27 iunie 2003.

Nr. 293.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 15/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 15/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-

privat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 iunie 2003.

Nr. 422.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 230

din 3 iunie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 213 alin. 2 din Codul penal, ale art. 279 si 284 din Codul de procedură penală si ale art. 23 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 213 alin. 2 din Codul penal, ale art. 279 si art. 284 din Codul de procedură penală si ale art. 23 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, exceptie ridicată de Marin Frunză în Dosarul nr. 9.414/2001 al Judecătoriei Galati.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, sustinând că textele de lege criticate nu contravin prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, deoarece se instituie un tratament juridic egal pentru toate persoanele aflate în aceeasi situatie, fără nici o deosebire. Totodată, arată că nu sunt încălcate nici dispozitiile art. 21 si 24 din Constitutie, referitoare la accesul liber la justitie si, respectiv, dreptul la apărare, întrucât părtile beneficiază de dreptul de a formula apărări (prin ridicarea de exceptii procesuale, prezentarea de probe, exercitarea căilor de atac etc.), în deplin acord cu prevederile constitutionale. Mai arată că nu se poate sustine nici încălcarea art. 51 din Constitutie, deoarece procesul penal se desfăsoară pe baza unor reguli stabilite prin lege.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 17 ianuarie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 9.414/2001, Judecătoria Galati a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 213 alin. 2 din Codul penal, ale art. 279 si 284 din Codul de procedură penală si ale art. 23 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată. Exceptia a fost ridicată de Marin Frunză, parte civilă în dosarul mentionat, având ca obiect un proces de abuz de încredere.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textele de lege mentionate încalcă drepturi si principii constitutionale prevăzute în art. 1 alin. (3), referitoare la România ca stat de drept, în art. 4, referitoare la unitatea poporului si egalitatea între cetăteni, în art. 11, referitoare la dreptul international si dreptul intern, în art. 15, referitoare la universalitatea drepturilor, în art. 16, referitoare la egalitatea în drepturi, în art. 20, referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, în art. 21, referitoare la accesul liber la justitie, în art. 24, referitoare la dreptul la apărare, în art. 51, referitoare la respectarea Constitutiei si a legilor, si în art. 144 alin. (1) lit. c), referitoare la exceptia de neconstitutionalitate. De asemenea, autorul exceptiei sustine că drepturile constitutionale enumerate îi sunt vătămate prin faptul că actiunea penală pentru infractiunea de abuz de încredere nu poate fi pusă în miscare si din oficiu si că plângerea prealabilă trebuie introdusă în termen de două luni direct la instanta de judecată. Se mai arată că, potrivit art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, “unora dintre justitiabili nu li se înaintează exceptia la Curtea Constitutională, iar altora exceptia este trimisă Curtii Constitutionale”, ceea ce constituie o discriminare.

Judecătoria Galati arată că dispozitiile art. 213 alin. 2 din Codul penal au fost instituite în beneficiul părtii vătămate si nu încalcă egalitatea în fata legii. Nici art. 279 din Codul de procedură penală nu este de natură să aducă atingere drepturilor fundamentale ale omului. La fel, dispozitiile art. 284 din Codul de procedură penală, referitoare la termenul de introducere a plângerii prealabile, nu pot reprezenta o încălcare a libertătilor omului, ci fixează un termen rezonabil în care persoana vătămată poate introduce plângerea prealabilă. În ce priveste art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, referitoare la procedura exceptiei de neconstitutionalitate, criteriile aduse nu au legătură cu acest articol, iar împotriva încheierii instantei, privitoare la exceptia ridicată, partea interesată poate exercita calea de atac o dată cu fondul. Dispozitiile art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, au ca scop prevenirea exercitării abuzive a unor astfel de drepturi, asa încât nu se poate afirma că ar încălca libertătile fundamentale ale omului.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată sub toate aspectele. Legiuitorul are competenta exclusivă de a stabili regulile de desfăsurare a procesului penal, solutie ce rezultă din prevederile constitutionale ale art. 125 alin. (3) din Constitutie. În situatii deosebite, legiuitorul poate stabili reguli speciale de procedură, precum si modalităti de exercitare a drepturilor procesuale, cum este cazul procedurii plângerii prealabile.

Avocatul Poporului consideră, de asemenea, că dispozitiile art. 213 alin. 2 din Codul penal si ale art. 279 si 284 din Codul de procedură penală sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctul lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 213 alin. 2 din Codul penal, ale art. 279 si 284 din Codul de procedură penală si ale art. 23 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată. Textele legale criticate ca neconstitutionale sunt următoarele:

- Art. 213 alin. 2 din Codul penal: “Dacă bunul este proprietate privată, cu exceptia cazului când acesta este în întregime sau în parte al statului, actiunea penală se pune în miscare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Împăcarea părtilor înlătură răspunderea penală.” (Prin Decizia nr. 177 din 15 decembrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 24 februarie 1999, Curtea Constitutională a constatat că dispozitia “cu exceptia cazului când acesta este în întregime sau în parte al statului” din art. 213 alin. 2 din Codul penal este neconstitutională.);

- Art. 279 alin. 1 si 2 lit. a) din Codul de procedură penală: “Punerea în miscare a actiunii penale se face numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, în cazul infractiunilor pentru care legea prevede că este necesară astfel de plângere.

Plângerea prealabilă se adresează:

a) instantei de judecată, în cazul infractiunilor prevăzute de Codul penal în art. 180, 184 alin. 1, 193, 205, 206, 210, 213 si 220, dacă făptuitorul este cunoscut. Când făptuitorul este necunoscut, persoana vătămată se poate adresa organului de cercetare penală pentru identificarea lui.” ;

- Art. 284 din Codul de procedură penală: “În cazul infractiunilor pentru care legea prevede că este necesară o plângere prealabilă, aceasta trebuie să fie introdusă în termen de 2 luni din ziua în care persoana vătămată a stiut cine este făptuitorul.

Când persoana vătămată este un minor sau un incapabil, termenul de 2 luni curge de la data când persoana îndreptătită a reclama a stiut cine este făptuitorul.”

Autorul exceptiei sustine că aceste dispozitii sunt contrare mai multor prevederi constitutionale: art. 1 alin. (3), art. 4, 11, 15, 16, 20, 21, 24, 51 si art. 144 alin. (1) lit. c).

Într-o motivare sumară si confuză, autorul exceptiei arată că dispozitiile art. 213 alin. 2 din Codul penal, care prevăd că actiunea penală, pentru această infractiune, poate fi pusă în miscare numai la plângerea prealabilă, precum si dispozitiile art. 279 si 284 din Codul de procedură penală, care prevăd procedura si termenul de introducere a plângerii prealabile, îl împiedică să-si realizeze drepturile garantate de Constitutie. Cu privire la dispozitiile art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, autorul exceptiei se referă la posibilitatea pe care o are instanta în fata căreia s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate de a respinge exceptia ca inadmisibilă, fără a mai sesiza Curtea Constitutională [potrivit art. 23 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, republicată], de unde trage concluzia că se creează o discriminare între justitiabilii a căror exceptie este trimisă spre solutionare Curtii Constitutionale si cei a căror exceptie este respinsă de instantă ca inadmisibilă.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată, deoarece, potrivit art. 125 alin. (3) din Constitutie, competenta si procedura de judecată, deci si procedura plângerii prealabile, sunt stabilite de lege. Pe de altă parte, instituirea acestei proceduri este determinată de ratiuni de politică penală. Ea se instituie pentru acele infractiuni la care persoana vătămată nu doreste, de cele mai multe ori, aducerea în fata justitiei a conflictului de drept creat prin săvârsirea infractiunii, motiv pentru care legea a prevăzut că actiunea penală, pentru aceste infractiuni, să nu fie pusă în miscare si exercitată decât în urma manifestării explicite de vointă, în acest sens, din partea persoanei vătămate. Fără această manifestare de vointă conflictul de drept penal se stinge fără a fi adus în justitie, solutie deopotrivă convenabilă persoanei vătămate si societătii, interesată în solutionarea temeinică, reală si definitivă a conflictelor interumane.

Procedura plângerii prealabile nu poate fi contrară drepturilor persoanei vătămate, pe care, dimpotrivă, le serveste pe deplin. De asemenea, reglementarea plângerii prealabile prin dispozitiile art. 279 si 284 din Codul de procedură penală nu aduce atingere nici unuia dintre principiile sau dispozitiile constitutionale invocate de autorul exceptiei.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, care reglementează procedura solutionării exceptiilor de neconstitutionalitate, acestea, pe de o parte, nu au legătură cu solutionarea cauzei, iar pe de altă parte, nu sunt contrare prevederilor constitutionale.

Criticile de neconstitutionalitate fiind neîntemeiate, exceptia urmează să fie respinsă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si (6) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 213 alin. 2 din Codul penal, ale art. 279 si 284 din Codul de procedură penală si ale art. 23 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, exceptia ridicată de Marin Frunză în Dosarul nr. 9.414/2001 al Judecătoriei Galati.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 iunie 2003.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu