MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 506         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 14 iulie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

314. - Lege pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice

 

449. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

772. - Hotărâre pentru aprobarea Strategiei de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A.

 

773. - Hotărâre pentru aprobarea strategiilor de privatizare ale societătilor comerciale cu capital majoritar de stat, incluse în cadrul Programului pentru ajustarea sectorului privat (PSAL II)

 

811. - Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea seminarului NATO/EAPC cu tema “Abordări regionale ale noilor riscuri de securitate”, Bucuresti, 29-30 iunie 2003

 

816. - Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003

 

817. - Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.588/2002 pentru stabilirea speciilor si a ajutorului financiar pentru productia internă de seminte, certificată oficial, destinată pentru însământare în campaniile agricole din primăvara si toamna anului 2003 si din primăvara anului 2004, si pentru aprobarea normelor metodologice

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

1. - Regulament privind decontarea plătilor de mică valoare în relatia cu Trezoreria statului

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Articolul 15 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, se modifică si va avea următorul cuprins:

Limite privind micsorarea veniturilor si majorarea cheltuielilor bugetare

Art. 15. - (1) În cazurile în care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte de acte normative a căror aplicare atrage micsorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget, trebuie să se prevadă si mijloacele necesare pentru acoperirea minusului de venituri sau cresterea cheltuielilor. În acest scop Guvernul, prin ordonatorii principali de credite în domeniul cărora se initiază proiecte de acte normative si Ministerul Finantelor Publice, va elabora fisa financiară, care se atasează la expunerea de motive sau la nota de fundamentare, după caz, ca document necesar pentru dezbaterea proiectului, si care va fi actualizată în concordantă cu eventualele modificări intervenite în proiectul de act normativ. În această fisă se înscriu efectele financiare asupra bugetului general consolidat, care trebuie să aibă în vedere:

a) schimbările anticipate în veniturile si cheltuielile bugetare pentru anul curent si următorii 4 ani;

b) esalonarea anuală a creditelor bugetare, în cazul actiunilor multianuale;

c) propuneri realiste în vederea acoperirii majorării cheltuielilor;

d) propuneri realiste în vederea acoperirii minusului de venituri.

(2) În cazul propunerilor legislative, Guvernul va transmite Camerei Deputatilor sau Senatului, după caz, fisa financiară prevăzută la alin. (1), în termen de 45 de zile de la data primirii solicitării.

(3) După depunerea proiectului legii bugetare anuale la Parlament, pot fi aprobate acte normative numai în conditiile prevederilor alin. (1), dar cu precizarea surselor de acoperire a diminuării veniturilor sau a majorării cheltuielilor bugetare, aferente exercitiului bugetar pentru care s-a elaborat bugetul.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 20 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 8 iulie 2003.

Nr. 314.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 iulie 2003.

Nr. 449.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Strategiei de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2003 privind vânzarea unor pachete de actiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A.,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Strategia de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A., elaborată de Comisia de privatizare numită prin Hotărârea Guvernului nr. 326/2001, cu modificările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Punerea în aplicare a Strategiei de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A. se realizează sub supravegherea Comisiei de privatizare, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 3. - Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului va duce la îndeplinire Strategia de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.017/2001 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 19 octombrie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Presedintele Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Victor Florin Dumitriu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 772.

 

ANEXĂ

 

STRATEGIA DE PRIVATIZARE

a Băncii Comerciale Române - S.A.

 

Art. 1. - Prezenta strategie stabileste procedeul si metoda de privatizare care se vor utiliza, precum si cotele de capital care vor fi dobândite de persoanele fizice sau juridice la Banca Comercială Română - S.A., denumită în continuare B.C.R. - S.A.

Art. 2. - Procedeul de privatizare a B.C.R. - S.A. constă în vânzarea actiunilor statului gestionate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, denumită în continuare A.P.A.P.S., reprezentând 69,8825% din capitalul social al B.C.R. - S.A., către persoane fizice sau juridice, cu plata integrală în numerar, conform prevederilor art. 2 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 23 mai 1997, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Metodele de privatizare a B.C.R. - S.A. constau în:

a) vânzarea unui pachet de actiuni apartinând statului si gestionat de A.P.A.P.S. către investitorii institutionali Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si Corporatia Financiară Internatională (IFC), prin negociere directă, fără selectie de oferte;

b) vânzarea prin negociere directă a unui pachet de actiuni apartinând statului si gestionat de A.P.A.P.S. către Asociatia Salariatilor Băncii Comerciale Române - S.A. constituită din salariati, membrii consiliului de administratie si pensionari cu ultimul loc de muncă la B.C.R. - S.A., fără selectie de oferte;

c) vânzarea către un investitor strategic, institutie financiar-bancară internatională reputată sau către un grup (consortiu) de investitori strategici din care să facă parte cel putin o institutie financiar-bancară internatională reputată, prin negociere, cu selectie de oferte, a actiunilor apartinând statului, gestionate de A.P.A.P.S., în cotele prevăzute la art. 4.

Art. 4. - Cotele de capital care vor putea fi dobândite de persoanele fizice sau juridice în procesul de privatizare a B.C.R. - S.A. sunt:

a) 25% plus două actiuni din capitalul social total al B.C.R. - S.A. către investitorii institutionali BERD si IFC, din cota corespunzătoare a actiunilor statului gestionate de A.P.A.P.S.;

b) până la 8% din capitalul social total al B.C.R. - S.A. către Asociatia Salariatilor Băncii Comerciale Române - S.A. constituită din salariati, membrii consiliului de administratie si pensionari cu ultimul loc de muncă la B.C.R. - S.A., din actiunile statului gestionate de A.P.A.P.S.;

c) pachetul majoritar de cel putin 51% din capitalul social total al B.C.R. - S.A. către un investitor strategic, institutie financiar-bancară internatională reputată sau către un grup de investitori strategici din care să facă parte cel putin o institutie financiar-bancară internatională reputată.

Cota de cel putin 51% din actiunile băncii va fi constituită din cota partială sau totală rămasă în proprietatea statului, la care se adaugă cotele partiale sau totale dobândite de BERD si IFC la B.C.R. - S.A. Modalitătile de reconstituire a pachetului majoritar de actiuni pentru tranzactia cu investitorul strategic/grupul de investitori strategici sunt cele prevăzute în art. 2 alin. (1), (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2003 privind vânzarea unor pachete de actiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 25 aprilie 2003.

Art. 5. - În baza art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2003, atât elementele esentiale ale fiecărui contract de vânzare-cumpărare de pachete de actiuni ale B.C.R. - S.A., cât si pretul de vânzare a pachetelor de actiuni prevăzute a fi vândute prin negociere directă, fără selectie de oferte, stabilit prin negociere, în conformitate cu strategia de privatizare a B.C.R. - S.A., vor fi supuse aprobării Guvernului.

Art. 6. - A.P.A.P.S. este mandatată să vândă prin negociere directă, fără selectie de oferte, un pachet de actiuni apartinând statului si gestionat de A.P.A.P.S., în cota prevăzută la art. 4 lit. b), către Asociatia Salariatilor Băncii Comerciale Române - S.A. constituită din salariati, membrii consiliului de administratie si pensionari cu ultimul loc de muncă la B.C.R. - S.A., la un pret pe actiune care nu va putea fi mai mic decât valoarea nominală a unei actiuni, respectiv 10.000 lei/actiune.

Art. 7. - (1) Vânzarea pachetului majoritar de actiuni de cel putin 51% din capitalul social total al B.C.R. - S.A, apartinând statului si gestionat de A.P.A.P.S., către un investitor strategic - institutie financiar-bancară internatională reputată sau un grup (consortiu) de investitori strategici din care să facă parte cel putin o institutie financiar-bancară internatională reputată -, prin negociere, cu selectie de oferte. Procedura de selectie va fi transparentă, deschisă si competitivă, bazată pe practicile internationale în materie.

(2) Pretul minim de vânzare pentru o actiune din pachetul majoritar de actiuni constituit potrivit art. 4 lit. c) nu va putea fi mai mic decât pretul pentru o actiune plătit pentru răscumpărarea totală sau partială a actiunilor vândute către BERD si IFC, în conformitate cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2003.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea strategiilor de privatizare ale societătilor comerciale cu capital majoritar de stat, incluse în cadrul Programului pentru ajustarea sectorului privat (PSAL II)

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 41 alin. (2) lit. b) si d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti comerciale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se mandatează Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, denumită în continuare A.P.A.P.S., să implementeze strategia de privatizare a societătilor comerciale din cadrul Programului pentru ajustarea sectorului privat (PSAL II), prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, respectiv declansarea procedurii de privatizare prin vânzarea pachetului majoritar de actiuni, gestionat de A.P.A.P.S., către un investitor strategic/consortiu de investitori, prin metoda negociere pe bază de oferte finale, îmbunătătite si irevocabile.

(2) În situatia în care procesul de privatizare nu se încheie prin transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor din proprietatea de stat în proprietatea privată, se poate declansa, după caz, procedura de lichidare voluntară.

Art. 2. - În functie de situatia economică a societătilor comerciale prevăzute în anexă, A.P.A.P.S. poate solicita Guvernului extinderea înlesnirilor la plată pentru obligatiile bugetare datorate si neachitate la data de 31 decembrie 2002, prevăzute la art. 18 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, pentru aceste societăti comerciale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Presedintele Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Victor Florin Dumitriu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 773.

 

ANEXĂ

 

LISTA

societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, pentru care se aprobă strategiile de privatizare

 

Nr. crt.

Denumirea societătii comerciale

1.

Societatea Comercială “Verachim” - S.A. Giurgiu

2.

Societatea Comercială “UMUC” - S.A. Bucuresti

3.

Societatea Comercială “IAIFO” - S.A. Zalău

4.

Societatea Comercială “Energoreparatii” - S.A. Bucuresti

5.

Societatea Comercială “Energoutilaj” - S.A. Bucuresti

6.

Societatea Comercială “Giurgiu Nav” - S.A. Giurgiu

7.

Societatea Comercială “Agmus” - S.A. Iasi

8.

Societatea Comercială “Unirea” - S.A. Cluj - Napoca

9.

Societatea Comercială “Metalurgica” - S.A. Aiud

10.

Societatea Comercială “Tubinox” - S.A. Bucuresti

11.

Societatea Comercială “UTA” - S.A. Arad

12.

Societatea Comercială “UVCP” - S.A. Turnu Măgurele

13.

Societatea Comercială “Hiperion” - S.A. Stei

14.

Societatea Comercială “Caromet” - S.A. Caransebes

15.

Societatea Comercială “Grantmetal” - S.A. Bucuresti

16.

Societatea Comercială “URB Rulmenti” - S.A. Suceava

17.

Societatea Comercială “Premagro” - S.A. Oradea

18.

Societatea Comercială “Hart” - S.A. Miercurea - Ciuc

19.

Societatea Comercială “Comefin” - S.A. Costesti

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea seminarului NATO/EAPC cu tema “Abordări regionale ale noilor riscuri de securitate”, Bucuresti, 29-30 iunie 2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă finantarea cheltuielilor aferente organizării la Bucuresti, în perioada 29-30 iunie 2003, a seminarului NATO/EAPC cu tema “Abordări regionale ale noilor riscuri de securitate”, în sumă totală de 1.366.950 mii lei, după cum urmează:

a) din bugetul Ministerului Afacerilor Externe, suma de 109.200 mii lei;

b) din bugetul Ministerului Apărării Nationale, suma de 1.238.250 mii lei, prin derogare de la prevederile cap. II pct. 2 si pct. 5 lit. B din Normele privind organizarea în tară a actiunilor de protocol si a unor manifestări cu caracter cultural-stiintific, precum si cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către institutiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991;

c) din bugetul Serviciului Român de Informatii, suma de 19.500 mii lei.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

p. Ministrul apărării nationale,

Gheorghe Matache,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 811.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 11 din Legea creditului agricol pentru productie nr. 150/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 816.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003

 

Art. 1. - Creditul agricol pentru productie este un instrument economico-financiar acordat de băncile comerciale pentru:

a) înfiintarea, întretinerea si recoltarea culturilor agricole, precum si întretinerea si recoltarea plantatiilor;

b) achizitionarea din productia internă sau producerea puilor de pasăre pentru carne si ouă, a purceilor pentru îngrăsat, precum si a tineretului ovin si bovin pentru îngrăsat;

c) aprovizionarea, procesarea hranei, asigurarea medicamentelor si tratamentelor medicale pentru animale, a cheltuielilor curente pentru întretinerea si functionarea adăposturilor, utilajelor si instalatiilor aferente;

d) asigurarea culturilor si plantatiilor împotriva efectelor dăunătoare ale factorilor de risc natural, precum si asigurarea efectivelor de animale împotriva efectelor dăunătoare ale factorilor de risc natural, a bolilor si a accidentelor.

Art. 2. - (1) Beneficiază de facilitătile oferite de Legea creditului agricol pentru productie nr. 150/2003 următorii:

a) producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care exploatează, în conditiile legii, terenuri agricole sau efective de animale, în scopul obtinerii productiei agricole destinate comercializării, dacă angajează credite;

b) persoane fizice si juridice autorizate, care detin tehnica si specializarea în executarea de servicii pentru obtinerea productiei agricole, dacă angajează credite în vederea prestării serviciilor pentru activitătile prevăzute la art. 1 lit. a);

c) categoriile de integratori stabilite de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, care achizitionează si procesează productia agricolă, dacă angajează credite în vederea finantării activitătilor prevăzute la art. 1 lit. a), conform obligatiilor asumate prin contractele încheiate cu producătorii agricoli.

(2) Pentru aceleasi lucrări agricole prevăzute în tehnologiile specifice pe filiera de productie nu se pot acorda alocatii decât unui singur beneficiar.

Art. 3. - (1) Băncile comerciale acordă credite producătorilor agricoli, prestatorilor de servicii în agricultură si integratorilor stabiliti prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, cu respectarea prevederilor Legii bancare nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, si a normelor proprii de creditare.

(2) Creditele acordate beneficiarilor pot fi garantate de Fondul de Garantare a Creditului Rural sau de alte societăti comerciale de profil, precum si de împrumutat, prin:

a) gaj fără deposedare constituit asupra culturilor, animalelor sau masinilor si utilajelor agricole, asigurate la societăti de asigurare;

b) ipoteca constituită asupra clădirilor si terenurilor agricole sau alte garantii agreate de băncile creditoare.

(3) Perioada maximă de rambursare a creditului este de 360 de zile de la acordare, termenele de rambursare a ratelor de împrumut si de plată a dobânzilor aferente urmând să fie convenite în functie de tehnologiile agricole specifice, corelate cu perioada de valorificare a productiei.

Art. 4. - (1) Beneficiarii creditelor agricole pentru productie, care rambursează creditele si plătesc dobânzile aferente la termenele scadente prevăzute în contractele de împrumut, beneficiază de fonduri publice de până la 30% din volumul creditului.

(2) Nivelul fondurilor publice se va stabili diferentiat în fiecare an, pentru fiecare cultură, plantatie si specie de animale, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

(3) Sumele necesare fondurilor publice se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

(4) Pentru obtinerea fondurilor publice, beneficiarii de credite pentru productie vor solicita băncilor comerciale documentatia privind utilizarea si rambursarea integrală a creditelor, documentatia urmând să se depună la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti.

(5) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, pe baza solicitărilor si a documentatiilor primite de la beneficiarii de credite agricole pentru productie, în vederea obtinerii fondurilor publice, vor întocmi situatia justificativă conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care va fi transmisă la Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

(6) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, pe baza solicitărilor primite de la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, referitoare la fondurile publice aferente creditelor agricole pentru productie rambursate integral, va întocmi situatia centralizatoare conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care va însoti cererea de deschidere de credite, transmisă de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului la Ministerul Finantelor Publice.

Art. 5. - Specialistii directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti au obligatia de a verifica la producătorii agricoli respectarea destinatiei creditelor acordate.

Art. 6. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Directia pentru agricultură si dezvoltare rurală

(judeteană/municipiul Bucuresti ...)

 

SITUATIA

justificativă pentru obţinerea fondurilor publice aferente creditelor agricole acordate conform Legii creditului agricol pentru producţie nr. 150/2003, rambursate integral

 

Beneficiar de credite

(persoană fizică sau agent economic)

Banca comercială care a acordat creditul si a confirmat rambursarea integrală a acestuia

Credite agricole pentru productie

Nivelul mediu al fondurilor publice

(%)

Valoarea

fondurilor publice

(mii lei)

Data

Valoarea creditului (mii lei)

acordării

scadentei

rambursării

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

X

X

 

 

X

 

X

 

Director general,

..............................

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR,

APELOR SI MEDIULUI

 

Avizat

Ordonator principal de credite,

.............................................

 

SITUATIA

centralizatoare pentru solicitarea fondurilor publice aferente creditelor agricole acordate conform Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003, rambursate integral

 

Directia pentru agricultură si dezvoltare rurală

(judeteană si a municipiului Bucuresti)

Valoarea creditului

(mii lei)

Nivelul mediu al fondurilor publice (%)

Valoarea fondurilor publice (mii lei)

1

2

3

3(2 x 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

Director general,

..............................

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.588/2002 pentru stabilirea speciilor si a ajutorului financiar pentru productia internă de seminte, certificată oficial, destinată pentru însământare în campaniile agricole din primăvara si toamna anului 2003 si din primăvara anului 2004, si pentru aprobarea normelor metodologice

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.588/2002 pentru stabilirea speciilor si a ajutorului financiar pentru productia internă de seminte, certificată oficial, destinată pentru însământare în campaniile agricole din primăvara si toamna anului 2003 si din primăvara anului 2004, si pentru apro-barea normelor metodologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 28 ianuarie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

“Art. 51. - (1) Pentru campania agricolă din toamna anului 2003 se aprobă acordarea în avans a 25% din suma reprezentând ajutorul financiar pentru productia de seminte de grâu, destinată pentru însământare, certificată oficial, ca sământă de prebază, de bază sau certificată, în vederea comercializării.

(2) Avansul prevăzut la alin. (1) se poate acorda beneficiarilor ajutorului financiar pe baza contractelor de vânzare-cumpărare pentru sământa de grâu, a declaratiei de certificare si a documentului de receptie cu calculul randamentului semintei brute intrate în statia de conditionare si ambalare.

(3) Sumele reprezentând ajutorul financiar, acordate în avans, se vor regulariza o dată cu depunerea cererii pentru acordarea ajutorului financiar.”

2. Alineatele (3) si (5) ale articolului 7 vor avea următorul cuprins:

“(3) Dacă o cerere de ajutor financiar pentru productia de seminte destinată însământării se referă la seminte care nu sunt certificate oficial sau care nu au fost produse în tară, solicitantului nu i se acordă ajutorul financiar pentru productia de seminte.

...............................................................

(5) În cazul în care încălcarea dispozitiilor alin. (1) - (4), precum si a dispozitiilor art. 61 si 62 a fost constatată după acordarea ajutorului financiar, beneficiarii sumelor respective sunt obligati să le restituie, actualizate în functie de nivelul indicelui ratei inflatiei, directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală, în vederea redistribuirii sau virării acestora către bugetul de stat, după caz. În cazul refuzului de a returna sumele necuvenite, încasate anterior ca ajutor financiar, beneficiarilor acestor sume le va fi retrasă autorizatia acordată în urma înregistrării agentului economic respectiv pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor pe o perioadă de 5 ani, iar sumele respective vor fi recuperate în conditiile legii de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.”

3. Anexa nr. 2 se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

4. Articolul 2 din anexa nr. 4 se abrogă.

5. Articolul 3 din anexa nr. 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Producătorii de seminte, beneficiari ai ajutorului financiar pentru productia internă de seminte, certificată oficial, destinată însământării, care comercializează semintele, sunt obligati să înscrie pe facturi, la rubrica «denumirea produselor si serviciilor», specia, soiul, categoria biologică, produsul de uz fitosanitar folosit pentru tratarea semintelor, grupa de toxicitate si numărul de lot al semintelor si, în continuare, în functie de rubricile ce urmează: cantitatea, pretul de vânzare integral, suma reprezentând ajutorul de stat, stabilită prin prezenta hotărâre, suma suportată de cumpărător atât pe unitatea de măsură, cât si pe cantitatea vândută.”

6. Articolul 4 din anexa nr. 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Beneficiarii ajutorului financiar pentru productia internă de seminte întocmesc Cererea pentru acordarea avansului din suma reprezentând ajutorul financiar pentru productia de sământă de grâu, certificată oficial, destinată însământării în toamna anului 2003, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, pe care o înaintează la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală pe raza căreia este certificată oficial sământa.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însotită de: contractul de vânzare-cumpărare pentru sământa de grâu si declaratia de certificare a loturilor semincere, prevăzută în Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 350/2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, precum si comercializarea semintelor de cereale, oleaginoase si textile, plante furajere, sfeclă, cartof si legume, si documentul de receptie cantitativă a semintei la statia de conditionare si ambalare.

(3) Beneficiarii sumelor reprezentând ajutorul financiar pentru productia internă de seminte, certificată oficial, destinată însământării, întocmesc Cererea pentru acordarea ajutorului financiar pentru productia internă de seminte, certificată oficial, destinată însământării, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, pe care o adresează directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală pe raza căreia a fost certificată oficial sământa.

(4) Cererea pentru acordarea ajutorului financiar pentru productia internă de seminte, certificată oficial, destinată însământării, se întocmeste separat pentru cantitătile de seminte vândute si separat pentru cantitătile de seminte utilizate pentru însământare proprie, în limita normei maxime de 220 kg/ha.”

7. După articolul 6 din anexa nr. 4 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

“Art. 61. - Termenul limită pentru depunerea Cererii pentru acordarea în avans a sumei reprezentând ajutorul financiar pentru productia de sământă de grâu, certificată oficial, destinată însământării în toamna anului 2003, si a documentelor însotitoare este de 10 zile de la data receptiei cantitătilor de grâu de sământă în statia de conditionare si ambalare, dar nu mai târziu de 15 august 2003.”

8. După articolul 7 din anexa nr. 4 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

“Art. 71. - (1) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală verifică si aprobă cererile pentru acordarea avansului în termen de 10 zile de la depunerea acestora.

(2) După aprobarea Cererii pentru acordarea în avans a sumei reprezentând ajutorul financiar pentru productia de sământă de grâu, certificată oficial, destinată însământării în toamna anului 2003, în termen de 3 zile, directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală întocmesc situatia centralizatoare conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(3) În baza situatiei centralizatoare prevăzute la alin. (2), directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală întocmesc centralizatorul sumelor conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 si îl transmit la Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului - Directia generală buget finante, până la data de 5 septembrie 2003.

(4) Derularea si decontarea fondurilor alocate ca avans către beneficiarii ajutorului financiar, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, se fac prin directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală.

(5) În baza centralizatorului sumelor, întocmit si transmis de directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului - Directia generală buget finante va întocmi Situatia centralizatoare privind acordarea de la bugetul de stat a sumelor reprezentând ajutorul financiar pentru semintele certificate oficial, utilizate pentru însământare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, situatie ce va sta la baza cererii pentru deschiderea creditelor bugetare.

(6) Avansurile acordate ca sume reprezentând ajutorul financiar pentru cantitătile de grâu de sământă, certificate oficial, vor fi justificate de agentii economici beneficiari, până la data de 30 noiembrie 2003, pe bază de deconturi justificative definitive si documente care să ateste valorificarea cantitătilor de seminte pentru care au solicitat avansul.”

9. Anexele nr. 1-5 la normele metodologice se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 2-6 la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 817.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.588/2002)

 

SUMELE FIXE

reprezentând ajutorul financiar pentru semintele certificate oficial din productia internă, vândute sau utilizate pentru însământare în campania agricolă din toamna anului 2003

 

Nr. crt.

Seminte

Categoria biologică

U.M.

Suma fixă (mii lei/100 kg)

Din care 25% în avans

(mii lei/100 kg)

1.

Grâu de toamnă

Prebază

100 kg

480,0

120,0

Bază

100 kg

440,0

110,0

Certificată

100 kg

400,0

100,0

2.

Orz pentru fabricarea berii*)

Prebază

100 kg

328,0

-

Bază

100 kg

304,0

-

Certificată

100 kg

264,0

-

 


*) Soiurile de orz pentru fabricarea berii, ce beneficiază de ajutor financiar, sunt următoarele: Andra, Angora, Clarine, Kelibia, Ladoga, Lambic, Laura, Leonie, Plaisant, Sunrise, Tiffany, Trasco, Vanessa.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 1 la normele metodologice)

 

Judetul …..

Beneficiarul ajutorului financiar ...

Adresa/Sediul ...

Telefon/Fax ...

Codul fiscal …

Numărul de înregistrare la Registrul comertului

.…………………………………………

Banca (Trezoreria) .…………………….

Contul nr. ………………………………

 

Verificat si aprobat pentru suma de ... mii lei.

Directia pentru agricultură si dezvoltare rurală

Director,

…………………………....

 

Avizăm,

I.T.C.S.M.S., L.C.C.S.M.S.

 

CERERE

pentru acordarea avansului din suma reprezentând ajutorul financiar pentru productia de sământă de grâu, certificată oficial, destinată însământării în toamna anului 2003

 

Solicit acordarea în avans a 25% din ajutorul financiar pentru:

Cantitatea de sământă contractată

Nr. crt.

Beneficiarul semintei

Cantitatea contractată

(kg)

Valoarea ajutorului financiar

Total

(mii lei)

din care avans

(mii lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Răspund pentru realitatea si legalitatea datelor.

 

Beneficiarul ajutorului financiar

Agentul economic ......

 

Director,

………………………….

Contabil-sef,

…………………………..

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 2 la normele metodologice)

 

Judetul …………..

Beneficiarul ajutorului financiar .…..

Adresa/Sediul ...

Telefon/Fax ...

Codul fiscal …

Numărul de înregistrare la Registrul comertului

.…………………………..

Banca (Trezoreria) .………………

Contul nr. ………………………..

 

Verificat si aprobat pentru suma de... mii lei.

Directia pentru agricultură si dezvoltare rurală

Director,

 

Avizăm cantitatea si calitatea semintei si calitatea de producător de sământă a agentului economic I.T.C.S.M.S., L.C.C.S.M.S.

Atestăm efectuarea tratamentului la semintele de ........

Unitatea fitosanitară

 

CERERE

pentru acordarea ajutorului financiar pentru productia internă de seminte, certificată oficial, destinată însământării, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.588/2002

 

Nr. crt.

Seminte certificate oficial

- cultura -

Categoria biologică

Suma reprezentând ajutorul financiar

(mii lei/100 kg)

Cantitatea vândută/utilizată pentru însământare

(kg)

Ajutor financiar

Total

(mii lei)

din care:

Avans (mii lei)

Rest de primit de la bugetul

de stat

(mii lei)

1.

Grâu de toamnă

Prebază

Bază

Certificată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Răspund pentru realitatea si legalitatea datelor.

 

Beneficiarul ajutorului financiar

Agentul economic ......

 

Director,

………………………….

Contabil-sef,

…………………………..

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 3 la normele metodologice)

 

Directia pentru agricultură si dezvoltare rurală (judetul)......

 

SITUATIA CENTRALIZATOARE

privind cererile pentru acordarea ajutorului financiar pentru semintele certificate oficial din productia internă,

folosite la însământare în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.588/2002

 

Nr. crt.

Beneficiarul ajutorului financiar

Cerere nr. din

Specia

Categoria biologică

Cantitatea

(kg)

Ajutorul financiar

(mii lei/100 kg)

Total

(mii lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ: Situatia centralizatoare se va întocmi separat pentru semintele vândute si separat pentru semintele utilizate pentru însământare proprie.

 

Director,

………………………….

Contabil-sef,

…………………………..

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 4 la normele metodologice)

 

Directia pentru agricultură si dezvoltare rurală (judetul)......

 

CENTRALIZATORUL

sumelor privind ajutorul financiar acordat pentru semintele certificate oficial din productia internă,

folosite la însământare, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.588/2002

 

Nr. crt.

Seminte certificate oficial

- cultura -

Categoria biologică

Suma reprezentând ajutorul financiar

(mii lei/100 kg)

Cantitatea vândută/utilizată pentru însământare

(kg)

Ajutor financiar

Total

(mii lei)

din care:

Avans (mii lei)

Rest de primit de la bugetul

de stat

(mii lei)

1.

Grâu de toamnă

Prebază

Bază

Certificată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director,

………………………….

Contabil-sef,

…………………………..

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 5 la normele metodologice)

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

Directia generală buget finante

 

 

SITUATIA CENTRALIZATOARE

privind acordarea de la bugetul de stat a sumelor reprezentând ajutorul financiar pentru semintele certificate oficial, utilizate pentru însământare, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.588/2002

 

Nr. crt.

Seminte certificate oficial

- cultura -

Categoria biologică

Suma reprezentând ajutorul financiar

(mii lei/100 kg)

Cantitatea vândută/utilizată pentru însământare

(kg)

Ajutor financiar

Total

(mii lei)

din care:

Avans (mii lei)

Rest de primit de la bugetul

de stat

(mii lei)

1.

Grâu de toamnă

Prebază Bază

Certificată

 

 

 

 

 

2.

Porumb

Certificată

 

 

 

X

 

3.

Orz pentru fabricarea berii

Total

Prebază

Bază Certificată

 

 

 

X

 

4.

Orez

Total

Prebază

Bază Certificată

 

 

 

X

 

5.

Floarea-soarelui

Certificată

 

 

 

X

 

6.

etc.

 

 

 

 

X

 

 

Ordonator principal de credite,

………………………………..

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

privind decontarea plătilor de mică valoare în relatia cu Trezoreria statului

 

Având în vedere dispozitiile art. 2 alin. (2) si ale art. 23 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, ale art. 160 si 161 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 200/2002, ale art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 79/2003, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 6 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, precum si ale Conventiei nr. 3/26 iunie 2003/181.201/16 mai 2003, încheiată între Banca Natională a României si Ministerul Finantelor Publice,

în temeiul art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 si al art. 285 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 200/2002,

 

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileste principiile si modul de desfăsurare a compensării bilaterale a plătilor de mică valoare în relatia cu Trezoreria statului, a plătilor intertrezorerii, indiferent de valoare, si a decontării acestora pe bază netă, prin sistemul de transfer de fonduri de mică valoare administrat de Societatea Natională de Transfer de Fonduri si Decontări - TransFonD - S.A., în calitatea sa de agent al Băncii Nationale a României, denumit în continuare TransFonD - S.A.

Art. 2. - În sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au următoarea semnificatie:

a) participant1) - orice bancă, persoană juridică română, sucursală din România a unei bănci, persoană juridică străină, denumite în continuare bănci, orice casă centrală a cooperativelor de credit, Banca Natională a României si Trezoreria statului care, prin unitătile sale operationale, are acces la sistemul de transfer de fonduri de mică valoare;

b) unitate participantă - orice unitate operatională a participantilor care are acces la sistemul de transfer de fonduri de mică valoare;

c) unitate subparticipantă  - orice unitate operatională teritorială a unei bănci, cooperativă de credit sau trezorerie municipală, orăsenească sau de comună care nu are acces direct la sistemul de transfer de fonduri de mică valoare decât prin intermediul unei unităti participante.

 

CAPITOLUL II

Compensarea bilaterală a plătilor de mică valoare în relatia cu Trezoreria statului, a plătilor intertrezorerii, indiferent de valoare, si decontarea acestora pe bază netă, prin sistemul de transfer de fonduri de mică valoare administrat de TransFonD - S.A.

 

Art. 3. - Accesul participantilor la sistemul de transfer de fonduri de mică valoare administrat de TransFonD - S.A. se efectuează prin intermediul unitătilor lor operationale, astfel:

a) băncile (prin intermediul unei singure unităti desemnate la nivel teritorial), casele centrale ale cooperativelor de credit (prin intermediul sediului său secundar), Banca Natională a României (prin intermediul sucursalei sale teritoriale) si Trezoreria statului (prin intermediul directiilor generale ale finantelor publice judetene) în cadrul sucursalelor TransFonD - S.A. din judetul respectiv;

b) băncile (prin intermediul unei singure unităti desemnate la nivelul municipiului Bucuresti), casele centrale ale cooperativelor de credit (prin intermediul sediului lor secundar), Banca Natională a României (prin intermediul sucursalei municipiului Bucuresti) si Trezoreria statului (prin intermediul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si din cadrul administratiilor finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti) în cadrul sucursalei municipiului Bucuresti a TransFonD - S.A.;

c) băncile (prin intermediul centralelor lor), casele centrale ale cooperativelor de credit, Banca Natională a României (prin intermediul sediului său central) si Trezoreria statului (prin intermediul Ministerului Finantelor Publice) în cadrul centralei TransFonD - S.A.

Art. 4. - În cadrul plătilor de mică valoare în relatia cu Trezoreria statului si al plătilor intertrezorerii sunt utilizate:

a) ordinele de plată pentru Trezoreria statului pe suport hârtie (OPHT)2), emise în conformitate cu reglementările comune ale Ministerului Finantelor Publice si Băncii Nationale a României:

- sub valoarea de 500 milioane lei exclusiv (pentru plătile de mică valoare în relatia cu Trezoreria statului);

- indiferent de valoare (pentru plătile intertrezorerii);

b) dispozitiile de încasare pe suport hârtie, însotite de copia certificată a titlului executoriu, prezentate de organele de executare silită participantului unde se află deschis contul debitorului, indiferent de valoare;

c) notele contabile, întocmite de participant pe propria răspundere, în baza dispozitiei de încasare initiale, în cazul decontărilor partiale privind executarea silită prin poprire, indiferent de valoare;

d) dispozitiile de plată tip CAS pe suport hârtie;

e) bilete la ordin, indiferent de valoare, emise de institutiile publice pentru garantarea plătii anumitor sume la date fixe.

Art. 5. - Pentru procesarea biletelor la ordin emise de institutiile publice pentru garantarea plătii anumitor sume la date fixe, unitătile subparticipante destinatare/unitătile participante beneficiare au următoarele obligatii:

a) să remită biletele la ordin unitătilor subparticipante initiatoare/unitătilor participante plătitoare, prin postă, însotite de borderouri de încasare, în vederea verificării si, respectiv, acceptării sau refuzului acestora;

b) în cazul acceptării biletelor la ordin, unitatea subparticipantă initiatoare/unitatea participantă plătitoare va întocmi în nume propriu, pentru fiecare bilet la ordin acceptat total sau partial, câte un OPHT care va contine la rubrica «Reprezentând» toate elementele de identificare ale biletului la ordin acceptat si va fi inclus în pachetul cu OPHT-uri destinate unitătii participante beneficiare;

c) unitatea subparticipantă initiatoare/unitatea participantă plătitoare are obligatia să remită biletele la ordin refuzate total sau partial, însotite în mod obligatoriu de o justificare de refuz, în original, prin postă, unitătii participante beneficiare/unitătii subparticipante destinatare;

d) operatiunile cu bilete la ordin se vor efectua de către participanti, cu respectarea prevederilor Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, cu modificările ulterioare, si a prevederilor Normelor-cadru nr. 6/1994 ale Băncii Nationale a României privind comertul făcut de societătile bancare si celelalte societăti de credit, cu cambii si bilete la ordin, pe baza Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, aprobată si modificată prin Legea nr. 83/1994.

Art. 6. - Pentru procesarea plătilor de mică valoare în relatia cu Trezoreria statului si a plătilor intertrezorerii, indiferent de valoare, unitătile participante plătitoare au următoarele obligatii:

a) să ia toate măsurile necesare pentru încadrarea plătilor în relatia cu Trezoreria statului, precum si a plătilor intertrezorerii pe circuitele maximale stabilite în anexele nr. 1a) si 1b), calculate în zile bancare;

b) să remită aceste plăti, pe propria răspundere, la sediul TransFonD-S.A. din raza sa teritorială, grupate în pachete, pe unităti participante beneficiare;

c) pachetele vor fi însotite de o bandă de control totalizatoare a plătilor componente si de un OPHT centralizator întocmit de unitatea participantă plătitoare;

d) totalul benzii de control trebuie să fie identic cu valoarea OPHT-ului centralizator al unitătii participante plătitoare.

Art. 7. - TransFonD-S.A. va accepta în vederea decontărilor cu Trezoreria statului OPHT-uri centralizatoare la care sunt anexate si dispozitii de încasare întocmite de organele de executare silită, note contabile întocmite de participanti în baza dispozitiei de încasare initiale, în cazul decontărilor partiale privind executarea silită prin poprire sau dispozitiile de plată tip CAS pe suport hârtie.

Art. 8. - Pentru procesarea refuzurilor la încasare ale plătilor de mică valoare în relatia cu Trezoreria statului si ale plătilor intertrezorerii, unitătile participante beneficiare au următoarele obligatii:

a) să ia toate măsurile necesare pentru încadrarea refuzurilor la încasare pe circuitele maximale stabilite în anexele nr. 2a) si 2b), calculate în zile bancare;

b) pentru fiecare refuz să initieze, pe propria răspundere, un OPHT însotit de o comunicare de refuz la executare, care să respecte prevederile art. 7 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 8/1994 privind ordinul de plată, cu modificările si completările ulterioare;

c) să remită refuzurile, pe propria răspundere, la sediul TransFonD - S.A. din raza sa teritorială, grupate în pachete, pe unităti participante beneficiare ale respectivelor refuzuri;

d) pachetele vor fi însotite de o bandă de control totalizatoare a refuzurilor componente si de un OPHT centralizator;

e) totalul benzii de control trebuie să fie identic cu valoarea OPHT-ului centralizator.

Art. 9. - TransFonD - S.A. are obligatia să refuze procesarea plătilor de mică valoare în relatia cu Trezoreria statului si a celor intertrezorerii receptionate de la unitătile participante plătitoare, în situatia în care instrumentele de plată/documentele precizate la art. 4 aferente nu respectă conditiile de formă si de continut stabilite conform reglementărilor în domeniu.

Art. 10. - Intervalele de receptie si de procesare a plătilor de mică valoare si a plătilor intertrezorerii în cadrul sistemului de transfer de fonduri de mică valoare operat de TransFonD - S.A., precum si de punere la dispozitia participantilor a extraselor de cont sub sigla Băncii Nationale a României sunt prezentate în anexa nr. 3.

Art. 11. - TransFonD - S.A., în calitate de agent al Băncii Nationale a României, utilizează conturile analitice/subconturile participantilor deschise la Banca Natională a României (anexa nr. 4), pentru:

a) efectuarea compensării bilaterale si decontarea pe bază netă a plătilor de mică valoare în relatia cu Trezoreria statului si a plătilor intertrezorerii;

b) initierea către Banca Natională a României a decontării finale si irevocabile a plătilor de mică valoare în relatia cu Trezoreria statului, precum si a plătilor intertrezorerii.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 12. - Pentru serviciile oferite în cadrul sistemului de transfer de fonduri de mică valoare, Banca Natională a României, prin intermediul TransFonD - S.A., percepe automat comisioane participantilor, altii decât Banca Natională a României si Trezoreria statului, în conformitate cu reglementările Băncii Nationale a României în domeniu.

Art. 13. - Participantii au obligatia să sesizeze în scris Banca Natională a României - Directia contabilitate pentru eventualele erori apărute în cadrul sistemului de transfer de fonduri de mică valoare, într-un interval de maximum 10 zile bancare de la data înregistrării erorii în extrasul de cont al acestora. După expirarea acestui termen nu poate fi angajată răspunderea Băncii Nationale a României.

Art. 14. - În data de 29 august 2003 unitătile participante plătitoare vor remite plătile de mică valoare în relatia cu Trezoreria statului, precum si plătile intertrezorerii, care urmează să fie decontate final si irevocabil de Banca Natională a României în data de 1 septembrie 2003, la sediile TransFonD - S.A. din raza lor teritorială.

Art. 15. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 16. - La data intrării în vigoare a prezentului regulament orice alte dispozitii contrare îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 17. - Prezentul regulament intră în vigoare la data de 1 septembrie 2003.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 1.


1) În această categorie sunt incluse si băncile aflate în regim special de decontare sau în procedură de faliment declarată înainte de intrarea în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor, aprobată si modificată prin Legea nr. 597/2002.

2) OPHT original (inclusiv generat prin utilizarea aplicatiei informatice a participantului) sau telex, care va contine în mod obligatoriu, în original, stampila si semnătura participantului, precum si toate informatiile cuprinse în OPHT.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a