MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 509         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 15 iulie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

300. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii San Marino privind transporturile rutiere internationale, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 2002

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii San Marino privind transporturile rutiere internationale

 

432. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii San Marino privind transporturile rutiere internationale, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 2002

 

321. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv pasnice a energiei nucleare

 

456. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv pasnice a energiei nucleare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

780. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Centrului National al Cinematografiei în domeniul public al judetului Sibiu si în administrarea Teatrului de Copii si Tineret “Gong” Sibiu

 

787. - Hotărâre privind aprobarea înfiintării pe lângă Ministerul Administratiei si Internelor a unor activităti finantate integral din venituri proprii

 

788. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unei constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

789. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Arhivele Nationale ale României si Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii, semnat la Washington la 12 noiembrie 2002

 

Acord de cooperare între Arhivele Nationale ale României si Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii

 

790. - Hotărâre privind aprobarea Protocolului aditional, semnat la Bucuresti la 31 ianuarie 2003,  pentru modificarea Acordului privind serviciile aeriene între Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chisinău la 28 iunie 1993, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 608/1993

 

Protocol aditional la Acordul privind serviciile aeriene între Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chisinău la 28 iunie 1993

 

791. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului si transmiterea acestuia din administrarea Societătii Nationale laAeroportul International Constanta” - S.A. în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, precum si trecerea unui imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în administrarea Societătii Nationale “Aeroportul International Constanta” - S.A.

 

793. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială loIndustrie Mică si Prestatii” - S.A.

 

794. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Citadela Com” - S.R.L.

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii San Marino privind transporturile rutiere internationale, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 2002

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii San Marino privind transporturile rutiere internationale, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 2002.

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 4 iulie 2003.

Nr. 300.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii San Marino privind transporturile rutiere internationale

 

            Guvernul României si Guvernul Republicii San Marino, denumite în continuare părti contractante, dorind să contribuie la dezvoltarea comertului si a relatiilor economice dintre tările lor, hotărâte să promoveze colaborarea în transportul rutier în cadrul economiei de piată, preocupate de protectia mediului si a populatiei, de folosirea ratională a energiei, de siguranta rutieră si de îmbunătătirea conditiilor de muncă ale soferilor, luând în considerare rezolutiile si principiile adoptate în cadrul Comisiei Economice pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite, a Conferintei Europene a Ministrilor Transporturilor (CEMT), ale conferintelor paneuropene si prevederile acordurilor dintre Uniunea Europeană si părtile contractante,

            recunoscând avantajele si interesul reciproc care decurg din încheierea unui acord în domeniul transporturilor rutiere, au convenit următoarele:

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

ARTICOLUL 1

Scop

 

            1. Prevederile prezentului acord se aplică transportului rutier international de persoane si mărfuri între teritoriile statelor părtilor contractante si în tranzit pe teritoriile lor, derulat de către operatorii de transport. Prevederile se aplică, de asemenea, transportului de persoane sau mărfuri între teritoriul statului uneia dintre părtile contractante si o tertă tară, efectuat cu vehicule înmatriculate pe teritoriul statului celeilalte părti contractante.

            2. Prezentul acord nu aduce atingere drepturilor si obligatiilor care rezultă din alte angajamente internationale ale celor două părti si nu contravine legislatiei Uniunii Europene sau acordurilor dintre Uniunea Europeană si statele care nu sunt membre.

 

ARTICOLUL 2

Definitii

 

În sensul prezentului acord:

1. operator de transport înseamnă orice persoană fizică sau juridică ori asociatie sau grup de persoane fără personalitate juridică sau orice organism oficial cu personalitate juridică proprie ori fiind dependent de o autoritate având o astfel de personalitate si care:

- realizează profit sau nu;

- este autorizată de autoritătile competente să efectueze transport rutier international de persoane sau mărfuri:

a) exercitând ocupatia de operator angajat în activitatea de transport, conform prevederilor legislatiei nationale specifice, care reglementează accesul la profesiunea de operator de transport;

b) exercitând ocupatia de operator în folos propriu angajat în activitatea de transport ca o activitate secundară în  ansamblul activitătilor întreprinderii sau asociatiei;

2. vehicul înseamnă un vehicul rutier:

- de sine stătător sau într-o combinatie de vehicule;

- destinat transportului rutier de persoane sau de mărfuri;

- aflat la dispozitia operatorului de transport, ca proprietate a acestuia, sau în baza unui contract de închiriere ori de leasing;

3. înmatriculare înseamnă alocarea unui număr de identificare pentru un vehicul de către autoritatea competentă.

În cazul unei combinatii de vehicule, vehiculul-tractor este factorul determinant pentru emiterea autorizatiei sau exceptarea de autorizatie, chiar dacă vehiculul tractat nu este.înmatriculat cu acelasi număr sau este înmatriculat ori autorizat să opereze în altă tară;

4. transport înseamnă circulatia unui vehicul, încărcat sau fără încărcătură, chiar dacă vehiculul, remorca sau semiremorca este transportată cu trenul ori cu vaporul pe o portiune a călătoriei;

5. cabotaj înseamnă operatiunile de transport, pe teritoriul statului unei părti contractante - tara gazdă - punctele de încărcare si descărcare fiind situate pe acel teritoriu, efectuate de un operator de transport cu sediul pe teritoriul statului celeilalte părti contractante. Deplasările fără încărcătură ale unui vehicul pe un teritoriu între două operatiuni de transport international si pe portiunile initiale sau finale ale unei operatiuni de transport combinat nu sunt considerate cabotaj;

6. transport în folos propriu înseamnă transportul:

- în care vehiculul utilizat este în proprietatea operatorului sau a fost închiriat printr-un contract pe termen lung sau de leasing si este condus de angajatii întreprinderii unui membru al asociatiei;

- care reprezintă o activitate auxiliară în contextul celorlalte activităti ale întreprinderii sau asociatiei;

si care este:

- fie al mărfurilor care sunt în proprietatea întreprinderii sau a asociatiei ori au fost vândute, cumpărate, închiriate sau date spre închiriere, produse, extrase, prelucrate ori reparate de către întreprinzător, scopul transportului fiind transportul mărfurilor spre sau dinspre întreprindere ori deplasarea lor potrivit necesitătilor proprii;

- fie al angajatilor întreprinderii sau membrilor unei asociatii nonprofit pentru care transportul este parte a activitătilor sale sociale sau de binefacere;

7. transportul combinat înseamnă transportul mărfurilor în cursul căruia camionul, remorca, semiremorca, cutia mobilă sau containerul de 20 de picioare ori mai lung, cu sau fără tractor, utilizează soseaua pentru portiunea initială ori finală a călătoriei, care este cât mai scurtă posibil, pentru cealaltă parte a călătoriei, partea principală, utilizându-se calea ferată, calea navigabilă interioară sau maritimă;

8. tranzit înseamnă acea parte a operatiunii de transport derulată pe teritoriul statului unei părti contractante fără îmbarcarea sau debarcarea călătorilor (pentru transportul de persoane) ori fără încărcarea sau descărcarea mărfurilor (pentru transportul de mărfuri);

9. teritoriul statului părtii contractante înseamnă teritoriul României si, respectiv, al Republicii San Marino;

10. tara de resedintă înseamnă teritoriul statului unei părti contractante unde îsi are sediul operatorul de transport si unde este înmatriculat vehiculul;

11. tara gazdă înseamnă teritoriul statului unei părti contractante pe care vehiculul operează, fără ca acesta să fie înmatriculat si fără ca operatorul de transport să fie stabilit pe acest teritoriu;

12. autobuz si autocar înseamnă vehiculele care sunt proiectate si construite în scopul transportării a mai mult de 9 persoane, inclusiv soferul;

13. vehicul închiriat înseamnă un vehicul proiectat si construit să transporte persoane si care este folosit pentru transportul cu plată în contul unei terte părti;

14. serviciu regulat pentru transportul de persoane înseamnă un serviciu în cursul căruia se transportă persoane pe o rută prestabilită, în conformitate cu un orar stabilit si pentru care se aplică tarife prestabilite. Călătorii sunt îmbarcati sau debarcati în puncte de oprire prestabilite, serviciul fiind accesibil oricui, în unele cazuri fiind necesară totusi o rezervare.

Termenul serviciu regulat defineste, de asemenea, un serviciu care îndeplineste majoritatea criteriilor mentionate mai sus si care operează ca atare.

În particular, este considerat serviciu regulat serviciul în cursul căruia se transportă numai anumite categorii specifice de persoane, celelalte categorii de persoane fiind excluse. Acest serviciu este numit serviciu regulat special.

Caracterul de serviciu regulat al unui astfel de serviciu nu este afectat de faptul că transportul este organizat astfel încât să fie adaptat diferitelor necesităti ale utilizatorilor;

15. serviciul-navetă înseamnă un serviciu în cadrul căruia, prin repetate călătorii dus si întors, grupuri de persoane formate în prealabil sunt transportate dintr-un singur loc de plecare spre o singură destinatie. Fiecare grup format din persoane care au efectuat călătoria dus este transportat înapoi la locul de plecare cu o cursă ulterioară, cu acelasi operator de transport. Locul de plecare si de destinatie înseamnă locul unde călătoria începe si, respectiv, locul unde aceasta se termină, incluzând în fiecare caz si localitătile învecinate aflate pe o rază de 50 km.

15.1. Prima călătorie întors si ultima călătorie dus din seria de curse-navetă se efectuează în gol.

15.2. Pe parcursul unei curse-navetă nici un călător nu poate fi îmbarcat sau debarcat în timpul călătoriei.

15.3. Clasificarea unei operatiuni de transport ca serviciu-navetă nu va fi afectată de faptul că prin acordul autoritătilor competente ale părtii sau părtilor contractante implicate:

- călătorii efectuează călătoria întors cu un alt grup;

- călătorii, prin derogare de la prevederile pct. 15.2, sunt îmbarcati sau debarcati pe parcursul călătoriei;

- prima călătorie dus si ultima călătorie întors ale unei serii de curse-navetă sunt, prin derogare de la prevederile pct. 15.1, efectuate în gol.

15.4. Un serviciu-navetă care asigură la destinatie si, dacă este necesar, pe parcursul călătoriei, cazarea pentru cel putin 80% din persoane si, în caz de necesitate, se asigură sau nu masa pe parcursul călătoriei, este denumit navetă cu cazare;

16. serviciu ocazional înseamnă un serviciu care nu corespunde nici definitiei serviciului regulat de transport persoane, nici definitiei serviciului-navetă. Frecventa sau numărul serviciilor nu afectează clasificarea lor ca servicii ocazionale;

17. document de control înseamnă foaia de drum pentru autobuze si autocare, conformă cu modelul stabilit de comisia mixtă prevăzută la art. 14 si, în cazul în care este prevăzut prin acest acord sau prin concluziile comisiei mixte, certificatul tehnic al vehiculului privind normele ecologice si tehnice prevăzute în rezolutiile CEMT.

 

CAPITOLUL II

Transportul de persoane

ARTICOLUL 3

Servicii regulate si alte servicii similare

 

            1. Serviciile regulate si serviciile-navetă efectuate cu autobuzul, autocarul sau cu vehicule închiriate sunt supuse unui sistem de autorizatii eliberate de autoritatea competentă din tara de plecare, de destinatie sau de tranzit.

2. Cererea pentru autorizare trebuie adresată autoritătii competente din tara de resedintă a operatorului de transport, în vederea aprobării. Dacă autoritatea respectivă aprobă cererea, solicitarea respectivă este transmisă autoritătii competente a celeilalte părti contractante.

Comisia mixtă prevăzută la art. 14 va decide asupra formei pe care trebuie să o aibă cererea pentru autorizare si asupra documentelor necesare ce o însotesc.

3. Autorizatiile sunt emise de comun acord de către autoritătile competente ale părtilor contractante. Comisia mixtă prevăzută la art. 14 poate decide dacă autorizatia eliberată de tara de resedintă este valabilă si pentru tranzit si poate stabili conditiile pentru această liberalizare.

Decizia de a acorda sau nu o autorizatie este luată în decursul a 3 luni, cu exceptia unor situatii speciale. Autorizatiile sunt valabile pentru o perioadă de maximum 5 ani. Acestea stabilesc conditiile de operare,

inclusiv standardele ecologice si de sigurantă pe care vehiculele trebuie să le îndeplinească.

4. Schimbările conditiilor de operare si încetarea serviciului sunt hotărâte în conformitate cu procedurile stabilite la paragrafele 2 si 3.

În cazul în care nu mai există cerere pentru serviciu, operatorul îl poate anula, notificând decizia sa cu 3 săptămâni înainte autoritătilor competente care au emis autorizatia.

 

ARTICOLUL 4

Servicii ocazionale sau alte servicii similare

 

1. Serviciile-navetă efectuate cu autobuzul sau cu autocarul si cu vehicule închiriate sunt supuse unui regim de autorizatii eliberate de autoritatea competentă din tara de plecare, de destinatie sau de tranzit.

2. Prin derogare de la dispozitiile paragrafului 1, serviciile enumerate în continuare sunt exceptate de la orice sistem de autorizatii pe teritoriul tării gazdă:

2.1. circuitul cu usile închise, în care acelasi vehicul este utilizat la transportul aceluiasi grup de persoane pe tot parcursul călătoriei, pe care îl readuce la locul de plecare;

2.2. servicii în care cursa dus se efectuează cu persoane, iar cursa întors se efectuează fără persoane;

2.3. servicii în care cursa dus se efectuează fără persoane, iar cursa întors, cu persoane, cu conditia ca persoanele:

a) să constituie un grup format pe baza unui contract de transport aflat în vigoare înaintea sosirii acestuia pe teritoriul statului părtii contractante de unde grupul este preluat si transportat pe teritoriul tării de resedintă;

b) au fost aduse în prealabil de acelasi transportator pe teritoriul statului părtii contractante de unde sunt preluate si transportate pe teritoriul tării de resedintă;

c) au fost invitate să călătorească pe teritoriul tării de resedintă, costul transportului fiind suportat de persoana care a făcut invitatia;

2.4. serviciile în folos propriu;

2.5. transportul cu vehicule închiriate;

2.6. serviciile-navetă cu cazare.

Un singur călător care călătoreste într-un vehicul închiriat este asimilat cu un grup de persoane.

3. Este interzisă îmbarcarea persoanelor pe parcursul unui serviciu liberalizat, cu exceptia cazului în care a fost eliberată o autorizatie specială.

Comisia mixtă prevăzută la art. 14 poate extinde exceptarea de autorizatie si la alte categorii de servicii ocazionale, în particular a serviciilor în cursul cărora călătorii sunt îmbarcati pe parcursul călătoriei si a altor servicii prevăzute la lit. c) a paragrafului 2.3. În astfel de cazuri, comisia mixtă stabileste conditiile pentru aceste liberalizări, tinând cont, printre altele, si de prevederile art. 11 paragraful 3.

4. Cererea pentru autorizatie trebuie adresată autoritătii competente a tării gazdă.

Comisia mixtă prevăzută la art. 14 va stabili forma pe care trebuie să o aibă cererea pentru autorizare si documentele necesare pentru sustinerea acesteia. Decizia de a acorda sau de a refuza o autorizatie va fi

luată în decurs de o lună, exceptie făcând cazurile speciale. 5. Serviciile ocazionale si serviciile-navetă cu cazare, care sunt exceptate de autorizatie si care se desfăsoară utilizându-se autobuze sau autocare, trebuie să fie însotite de un document de control. Conditiile de utilizare si continutul documentelor de control sunt stabilite de comisia mixtă prevăzută la art. 14.

 

ARTICOLUL 5

Prevederi comune serviciilor de transport de persoane

 

            1. Autorizatiile de transport sunt nominale si nu se pot transmite altor operatori de transport.

            2. Efectuarea serviciilor de cabotaj este interzisă.

            Excursiile locale organizate exclusiv pentru un grup de persoane adus în acea zonă de acelasi operator de transport nu sunt considerate servicii de cabotaj, cu conditia ca acesta să fie inclus în lista de călători.

 

CAPITOLUL III

Transportul de mărfuri

ARTICOLUL 6

Sistemul de autorizatii

 

1. În baza sistemului autorizării prealabile, operatorii de transport stabiliti pe teritoriul statului uneia dintre părtile contractante pot desfăsura pe teritoriul statului celeilalte părti contractante următoarele activităti:

a) transportul între teritoriile statelor celor două părti contractante;

b) transportul între teritoriul statului celeilalte părti contractante si un punct de pe teritoriul unui stat tert, cu conditia ca teritoriul tării de resedintă să fie tranzitat pe parcursul călătoriei. Această restrictie nu se aplică călătoriilor efectuate fără încărcătură;

c) transportul în tranzit.

2. Cabotajul este permis numai cu autorizarea specială dată de tara gazdă.

 

ARTICOLUL 7

Scutirea de autorizatii

 

1. Prin derogare de la prevederile art. 6, următoarele categorii de transporturi sunt scutite de autorizatii:

a) transportul cu vehicule a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorcile, nu depăseste 6 tone sau a căror sarcină utilă admisibilă, inclusiv cea a remorcilor, nu depăseste 3,5 tone;

b) transportul vehiculelor avariate sau accidentate si circulatia vehiculelor de asistentă tehnică;

c) cursa fără încărcătură a unui vehicul de marfă care înlocuieste un vehicul avariat într-o altă tară si, de asemenea, întoarcerea fără încărcătură a autovehiculului avariat care a fost reparat;

d) transportul animalelor vii în vehicule special construite sau transformate definitiv pentru astfel de transporturi si recunoscute ca atare de către autoritătile competente ale tării de resedintă;

e) transportul de medicamente si aparatură medicală de urgentă, în special ajutoare umanitare si ajutoare în cazuri de dezastre naturale, având punctul de destinatie pe teritoriul României sau al Republicii San Marino;

f) transportul lucrărilor si obiectelor de artă destinate expozitiilor si târgurilor sau în scopuri necomerciale;

g) transportul în scopuri necomerciale al bunurilor personale, accesoriilor si animalelor pentru târguri si sărbători, manifestări teatrale, muzicale, de film, sportive sau de circ, precum si al celor destinate înregistrărilor radio, productiilor de filme si de emisiuni de televiziune;

h) transportul în folos propriu;

i) transporturile funerare;

j) transportul pe portiunea rutieră initială si finală - internatională sau natională - în transportul combinat de mărfuri, cu conditia:

- să fie utilizată statia adecvată cea mai apropiată de punctul de încărcare-descărcare a mărfurilor; sau

- ca portul maritim sau fluvial utilizat pentru încărcare sau descărcare să fie situat în interiorul unei zone în jurul punctului de încărcare-descărcare a mărfii, care urmează să fie stabilită de comisia mixtă prevăzută la art. 14;

k) traficul direct;

l) transportul cu vehicule ce îndeplinesc anumite norme de poluare si de siguranta circulatiei, norme stabilite de comisia mixtă prevăzută la art. 14;

m) traficul în tranzit.

2. Transportul mărfurilor perisabile face obiectul unui contingent separat si nelimitat de autorizatii.

3. Comisia mixtă prevăzută la art. 14 poate completa lista categoriilor de transporturi exceptate de autorizatii, stabilită la paragraful 1, si poate elimina contingentele si pentru alte categorii de transporturi, altele decât cele specificate la paragraful 2.

4. Transportul efectelor de strămutare este supus unui contingent liberalizat de autorizatii, forma si conditiile de utilizare ale acestora fiind în concordantă cu rezolutiile CEMT.

 

ARTICOLUL 8

Autorizatii si conditii de autorizare

 

1. Autoritătile competente ale celor două părti contractante schimbă anual un număr convenit de formulare de autorizatii.

Autorizatiile sunt eliberate operatorilor de transport rezidenti de către autoritatea competentă sau de către un organism desemnat de această autoritate.

2. Autorizatiile sunt nominale si nu sunt transmisibile unei terte părti.

3. O autorizatie nu poate fi folosită de mai multe vehicule simultan. În cazul unor combinatii de vehicule, vehiculul-tractor este factorul determinant pentru eliberarea autorizatiei sau pentru exceptare.

4. Comisia mixtă prevăzută la art. 14 va stabili contingentul de autorizatii (numărul), categoria (pe călătorie sau pe perioadă de timp) si tipul (cu sau fără plată, tertă tară etc.), precum si orice altă conditie pentru utilizarea autorizatiilor. Aceasta se va face pe baza avantajului reciproc.

 

CAPITOLUL IV

Prevederi generale

ARTICOLUL 9

Prevederi fiscale

 

1. Transporturile cu vehicule înmatriculate pe teritoriul statului unei părti contractante, care operează temporar pe teritoriul statului celeilalte părti contractante în baza prevederilor prezentului acord, sunt scutite de la plata tuturor taxelor legate de proprietatea si circulatia vehicului, precum si de toate taxele si impozitele aplicate serviciilor de transport.

Scutirea sus-mentionată nu se referă la taxele si impozitele asupra combustibilului, la taxa pe valoarea adăugată (T.V.A.) privind serviciile de transport si la impozitele directe care intră sub incidenta acordurilor de evitare a dublei impuneri sau a legii fiscale nationale, după caz.

2. Combustibilul continut în rezervoarele normale ale vehiculului, proiectate si montate de constructor, destinat deplasării vehiculului si functionării echipamentelor destinate transportului de mărfuri perisabile, precum si lubrifiantii si piesele de schimb sunt scutite de taxele vamale pe teritoriul tării gazdă, cu conditia ca operatorul de transport să respecte reglementările legale în vigoare în domeniul vamal.

3. Transporturile prevăzute în prezentul acord fac obiectul plătii tarifelor de trecere si a tarifelor de utilizare a infrastructurii rutiere în tara gazdă. Părtile contractante pot decide, la propunerea comisiei mixte prevăzute la art. 14, dacă parcurgerea portiunilor initiale si finale în transportul combinat se realizează fără plata tarifelor de utilizare a drumurilor si/sau a tarifelor de trecere.

4. Toate plătile rezultate din aplicarea prevederilor prezentului acord vor fi efectuate în valută liber convertibilă.

În cazul existentei sau încheierii unui acord de plăti între părtile contractante, prevederile acestuia vor prevala.

5. Profiturile rezultate din operarea vehiculelor în trafic international, precum si bunurile mobile care au legătură cu exploatarea acestora sunt impozitate în statul în care este situată conducerea efectivă a întreprinderii de transport international. În cazul în care între cele două părti contractante există sau se va încheia o conventie pentru evitarea dublei impuneri, prevederile acesteia vor prevala.

 

ARTICOLUL 10

Mase totale si dimensiuni

 

1. Masa totală maximă, sarcina pe osie si dimensiunile vehiculelor nu trebuie să depăsească valorile înscrise în documentele de înmatriculare sau limitele maxime admise în tara gazdă.

2. Utilizarea în tara gazdă a vehiculelor a căror masă totală maximă, sarcină pe osie, încărcătură sau dimensiuni depăsesc limitele maxime admise este permisă numai în baza unei autorizatii speciale, acordată în prealabil. Dacă această autorizatie limitează circulatia vehiculului la un anumit traseu, transportul se va efectua urmându-se numai acest traseu.

3. Autorizatia specială nu exclude autorizatia prevăzută la paragraful 1 al art. 6.

 

ARTICOLUL 11

Echipamente si caracteristici

 

1. Vehiculele ce transportă mărfuri periculoase sau mărfuri perisabile trebuie să fie echipate în conformitate cu prevederile Acordului european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase, încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957 (ADR), precum si ale Acordului cu privire la transporturile internationale de produse perisabile si cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi, adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970 (ATP).

2. Echipamentele destinate monitorizării timpului de odihnă si conducere al echipajului, care sunt montate pe vehicul, trebuie să fie în conformitate cu prevederile Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internationale, încheiat la Geneva la 1 iulie 1970 (AETR).

3. Părtile contractante se angajează să promoveze, în cadrul stabilit de acest acord, utilizarea vehiculelor care îndeplinesc standardele ecologice si de sigurantă. Părtile contractante, în relatiile lor de transport, vor depune eforturi să aplice standardele ecologice si de sigurantă în vigoare în Uniunea Europeană, tinând cont de data primei înmatriculări a vehiculelor si de planificările convenite în cadrul acordurilor internationale si al CEMT. În concordantă cu această politică, comisia mixtă prevăzută la art. 14 poate ca, atunci când decide asupra contingentelor si viitoarei liberalizări, să trateze preferential vehiculele ce întrunesc cele mai recente standarde ecologice si de sigurantă.

 

ARTICOLUL 12

Controlul documentelor

 

            Autorizatiile, documentele de control si alte acte cerute de prezentul acord, precum si avizul de expeditie, scrisoarea de transport international, certificatele de asigurare, certificatele de atestare si toate celelalte documente cerute prin acordurile bilaterale sau multilaterale ori de legislatiile nationale trebuie păstrate la bordul vehiculelor si prezentate la cererea organelor de control autorizate.

            La cererea organelor de control autorizate, operatorul de transport în folos propriu trebuie să facă dovada statutului său.

 

ARTICOLUL 13

Obligatiile operatorilor de transport si sanctiuni

 

1. Operatorii de transport ai unei părti contractante au datoria să respecte obligatiile ce decurg din acordurile internationale multilaterale în vigoare pentru ambele părti contractante, din prezentul acord, din alte acorduri bilaterale, precum si din legislatia natională, în particular în ceea ce priveste regulile si restrictiile de trafic, întelegerile vamale si orice conditii si restrictii de autorizare, pe teritoriul statului celeilalte părti contractante.

2. Fără a aduce atingere prevederilor legale, autoritătile competente ale tării de resedintă pot ca, în cazul unor încălcări grave si repetate comise pe teritoriul tării gazdă si la cererea acesteia din urmă, să ia următoarele măsuri administrative:

- să emită un avertisment;

- să interzică accesul pe teritoriul statului părtii contractante unde încălcarea (încălcările) respectivă (respective) a (au) fost comisă (comise).

În particular, pentru cazuri grave, autoritatea competentă a tării gazdă poate interzice temporar accesul, până la luarea unei decizii de către autoritătile din tara de resedintă.

Părtile contractante se vor informa reciproc asupra deciziilor luate.

3. Prevederile acestui articol nu exclud sanctiunile legale care pot fi aplicate de tribunale sau de autoritătile administrative ale tării unde s-au produs încălcările.

4. Operatorii de transport sunt obligati să furnizeze orice informatie necesară autoritătilor specifice în cazul în care se produce un accident grav. De asemenea, în cazul în care un operator de transport cauzează un accident grav, toate costurile aferente eliminării consecintelor acestui accident vor fi suportate de către operatorul de transport respectiv.

 

ARTICOLUL 14

Colaborarea în cadrul comisiei mixte

 

1. Autoritătile competente ale părtilor contractante vor întreprinde măsurile necesare pentru implementarea prezentului acord si, în acest scop, îsi vor transmite reciproc orice informatie utilă. De asemenea, autoritătile competente se vor informa reciproc asupra oricăror schimbări ce survin în legislatia natională, care afectează aplicarea prezentului acord.

Autoritătile competente îsi vor acorda reciproc asistentă în scopul aplicării prezentului acord. Datele personale transmise în cadrul cooperării dintre cele două părti contractante vor fi protejate prin garantarea confidentialitătii si nu pot fi folosite în nici un alt scop.

2. În scopul implementării prevederilor paragrafului 1, va fi înfiintată o comisie mixtă care va include delegati ai autoritătilor competente ale fiecărei părti contractante.

Comisia mixtă este responsabilă cu implementarea art. 3, 4, 7 si 8 si, în general, cu analizarea tuturor problemelor referitoare la relatiile dintre părtile contractante în domeniul transporturilor rutiere, inclusiv a aspectelor vizând siguranta circulatiei, protectia mediului, drepturile angajatilor, probleme tehnice, promovarea relatiilor dintre firmele de transport si a colaborării intermodale, precum si a managementului situatiilor de criză.

 

ARTICOLUL 15

Autoritătile competente

 

            Autoritătile competente care implementează prezentul acord sunt autoritătile însărcinate cu transportul, si anume:

            - pentru Guvernul României: Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei;

            - pentru Guvernul Republicii San Marino: Secretariatul de Stat pentru Transporturi.

            Părtile contractante îsi vor notifica reciproc orice modificare referitoare la denumirea autoritătii competente în cauză.

 

ARTICOLUL 16

Rezolvarea diferendelor

 

            Orice diferend privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi solutionat prin negocieri directe între autoritătile competente ale părtilor contractante.

            În cazul în care aceste autorităti competente nu ajung la o întelegere, diferendul va fi solutionat pe căi diplomatice.

 

CAPITOLUL V

Prevederi finale

ARTICOLUL 17

Amendamente

 

            Părtile contractante pot formula amendamente la prezentul acord.

            Orice amendament la prezentul acord ce va fi convenit de părtile contractante va intra în vigoare respectându-se procedura mentionată la art. 18.

 

ARTICOLUL 18

Intrarea în vigoare, durata si denuntarea

 

            1. Prezentul acord va intra în vigoare la 30 de zile de la data transmiterii ultimei notificări prin care părtile contractante îsi comunică reciproc îndeplinirea procedurilor lor legale interne privind intrarea în vigoare a acordurilor internationale.

            2. Prezentul acord este încheiat pe o perioadă nedeterminată. În cazul în care o parte contractantă îl denuntă printr-o notificare scrisă, prezentul acord îsi va înceta valabilitatea la 90 de zile de la primirea notificării de către cealaltă parte contractantă.

            Drept care subsemnatii, deplin împuterniciti de guvernele lor respective, au semnat prezentul acord.

            Semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 2002, în două exemplare originale în limbile română, italială si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergentă în interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Miron Tudor Mitrea

Pentru Guvernul Republicii San Marino,

Fausta Morganti

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii San Marino privind transporturile rutiere internationale, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 2002

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii San Marino privind transporturile rutiere internationale, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 2002, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 2 iulie 2003.

Nr. 432.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv pasnice a energiei nucleare

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 7 din 30 ianuarie 2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv pasnice a energiei nucleare, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.4 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 1 februarie 2003, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Obiectul prezentei ordonante îl constituie promovarea si organizarea activitătilor din domeniul nuclear pentru asigurarea resurselor de energie nucleară, prin stimularea cercetării, dezvoltării si utilizării aplicatiilor nucleare în scopuri pasnice.”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Activitătile din domeniul nuclear supuse prevederilor prezentei ordonante sunt următoarele:

a) cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică în domeniul energiei nucleare;

b) cercetarea, experimentarea, proiectarea, amplasarea, constructia, montajul, punerea în functiune, exploatarea, modificarea, importul, exportul, conservarea si dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice;

c) prospectarea, explorarea, exploatarea si prepararea minereurilor de uraniu si toriu pentru obtinerea concentratului tehnic;

d) conservarea si închiderea minelor de uraniu, dezafectarea haldelor si depozitelor de steril cu continut scăzut de uraniu;

e) producerea, furnizarea, tratarea, prelucrarea, utilizarea, depozitarea, transportul, tranzitul, importul si exportul materialelor nucleare si radioactive, inclusiv ale combustibilului nuclear, apei grele si tritiului;.f) colectarea, tratarea, conditionarea, transportul, depozitarea temporară si definitivă a deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear uzat;

g) evidenta si controlul materialelor nucleare si radioactive, instalatiilor nucleare si radiologice, inclusiv ale materialelor de interes nuclear, aflate pe teritoriul României;

h) protectia fizică a instalatiilor nucleare si radiologice;

i) managementul calitătii, securitatea nucleară, protectia împotriva radiatiilor ionizante a personalului expus profesional, a populatiei, a mediului si a proprietătii;

j) managementul accidentului nuclear si/sau urgentei radiologice în interiorul si/sau în afara unei instalatii nucleare ori radiologice, inclusiv pregătirea si specializarea permanentă a personalului implicat;

k) informarea si educarea populatiei si dezvoltarea relatiilor cu mass-media privind desfăsurarea activitătilor nucleare în scopuri pasnice;

l) cercetarea stiintifică în scopul aplicării tehnicilor si tehnologiilor nucleare în economie si în viata socială;

m) elaborarea reglementărilor la nivel national în domeniul nuclear;

n) dezvoltarea relatiilor de cooperare internatională privind proiectele si/sau programele nucleare;

o) asigurarea pentru incidente si accidente nucleare si evaluarea daunelor în caz de accident nuclear si/sau urgentă radiologică;

p) producerea, furnizarea, tratarea, utilizarea, depozitarea temporară sau definitivă, după caz, transportul, tranzitul, importul si exportul dispozitivelor generatoare de radiatii, al surselor radioactive deschise si închise.”

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Activitătile prevăzute la art. 3 sunt activităti de interes national si pot fi desfăsurate numai în conformitate cu reglementările nationale si cu acordurile internationale la care România este parte.”

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Amplasarea, constructia, transferul de proprietate si dezafectarea reactoarelor nucleare de putere si de cercetare, precum si a depozitelor definitive de deseuri radioactive si combustibil nuclear uzat se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”

5. După articolul 6 se introduce articolul 61 cu următorul cuprins:

“Art. 61 . - În vederea armonizării politicilor în domeniul nuclear si monitorizării implementării PNN se înfiintează Agentia Nucleară prin reorganizarea Agentiei Nationale pentru Energie Atomică din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului.”

6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Agentia Nucleară, denumită în continuare AN, elaborează Strategia de dezvoltare a domeniului nuclear, Planul de actiune si PNN, cu consultarea ministerelor, a altor organe ale administratiei publice centrale si locale, a agentilor economici care au responsabilităti si activează în domeniul nuclear, precum si a asociatiilor profesionale din domeniu.”

7. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“(2) PNN cuprinde politicile si obiectivele referitoare la promovarea si organizarea activitătilor din domeniul nuclear.”

8. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

“(2) Programele sectoriale privind dezvoltarea si aplicarea tehnicilor si tehnologiilor nucleare în diverse domenii ale economiei si vietii sociale sunt elaborate si administrate de ministerele cu activităti specifice si responsabilităti în domeniul respectiv.”

9. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) AN coordonează promovarea activitătilor nucleare în România, pe baza Strategiei de dezvoltare a domeniului nuclear, a Planului de actiune si a PNN.

(2) AN asigură stimularea dezvoltării parteneriatului international prin colaborarea cu Agentia Internatională pentru Energie Atomică, cu sediul la Viena, denumită în continuare AIEA, si cu alte organizatii internationale sau regionale de profil, precum si încheierea de acorduri si contracte de cercetare-dezvoltare, de asistentă tehnică, de expertiză, de specializare a personalului, cu consultarea ministerelor cu activităti specifice si responsabilităti în domeniul nuclear.

(3) AN promovează participarea agentilor economici din domeniul nuclear la activitătile pe profilul de activitate si la cele care se desfăsoară sub egida AIEA.”

10. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:

“Agentia Nucleară”

11. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - AN este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea primului-ministru, si are ca principal obiect de activitate acordarea de asistentă tehnică de specialitate Guvernului în formularea politicii în domeniul nuclear, precum si promovarea si monitorizarea activitătilor nucleare în România.”

12. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - AN are următoarele atributii:

a) elaborarea Strategiei de dezvoltare a domeniului nuclear, a Planului de actiune si a PNN si monitorizarea implementării acestora pe componentele organizatorice, tehnice si financiare;

b) aprobarea programelor sectoriale pe termen scurt, mediu si lung;

c) promovarea cercetării-dezvoltării în domeniul utilizării energiei nucleare în scopuri pasnice;

d) monitorizarea implementării activitătilor de utilizare a tehnicilor si tehnologiilor nucleare în economie si în viata socială, în scopul dezvoltării durabile a societătii;

e) aprobarea strategiilor privind pregătirea personalului de specialitate din domeniu, inclusiv a personalului de interventie în caz de accident nuclear si/sau urgentă radiologică;

f) analizarea modernizării continue a sistemelor de protectie fizică a instalatiilor nucleare si radiologice;

g) analizarea informărilor periodice, prezentate de CNCAN, privind securitatea instalatiilor nucleare si radiologice si suportul tehnic national aferent, precum si a celor privind garantiile nucleare;

h) analizarea actelor normative care reglementează domeniul nuclear si propunerea de măsuri corective în cazul sesizării unor deficiente de ordin legislativ;

i) avizarea documentatiilor si urmărirea investitiilor privind amplasarea si constructia reactoarelor nucleare de putere si de cercetare si a depozitelor definitive de deseuri radioactive si de combustibil nuclear uzat, precum si a celor privind dezafectarea reactoarelor nucleare de putere si de cercetare;

j) urmărirea armonizării legislatiei nationale cu legislatia, standardele si recomandările internationale în domeniul nuclear;

k) monitorizarea sistemelor de marcare a surselor radioactive în conformitate cu cerintele specifice internationale;

l) monitorizarea punerii în aplicare a acordurilor si tratatelor internationale din domeniul nuclear;

m) aprobarea participării României la programele sau proiectele internationale în domeniul nuclear;

n) monitorizarea, pe componentele principale, a productiei de energie electrică de origine nucleară, de combustibil nuclear si de apă grea.”

13. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) Patrimoniul initial al AN se va constitui prin preluarea patrimoniului Agentiei Nationale pentru Energie Atomică, existent la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.

(2) AN este condusă de un consiliu de administratie, ai cărui membri sunt reprezentanti ai ministerelor cu atributii în domeniul nuclear.

(3) Presedintele AN este numit si revocat prin decizie a primului-ministru.”

14. După articolul 17 se introduc articolele 17 1 -17 4 cu următorul cuprins:

“Art. 171 . - AN îsi desfăsoară activitatea potrivit structurii organizatorice si regulamentului propriu de organizare si functionare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 172 . - Bugetul de venituri si cheltuieli al AN se aprobă în conditiile legii.

Art. 173 . - Cheltuielile curente si de capital ale AN se finantează de la bugetul de stat.

Art. 174 . - Cheltuielile curente si de capital cuprind categoriile de cheltuieli necesare finantării activitătilor privind functionarea AN pentru îndeplinirea atributiilor ce îi revin.”

15. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - Pentru executarea unor activităti de specialitate, AN poate angaja experti din cadrul ministerelor sau al institutelor nationale cu responsabilităti în domeniul nuclear.”

16. Alineatul (1) al articolului 22 va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - (1) Regulamentul de organizare si functionare al AN se stabileste prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv pasnice a energiei nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 1 februarie 2003, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 8 iulie 2003.

Nr. 321.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv pasnice a energiei nucleare

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv pasnice a energiei nucleare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 iulie 2003.

Nr. 456.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Centrului National al Cinematografiei în domeniul public al judetului Sibiu si în administrarea Teatrului de Copii si Tineret “Gong” Sibiu

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil, compus din clădire si terenul aferent, situat în municipiul Sibiu, judetul Sibiu, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Centrului National al Cinematografiei în domeniul public al judetului Sibiu si în administrarea Teatrului pentru Copii si Tineret “Gong” Sibiu.

            Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 780.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din proprietatea publică a statului si din administrarea Centrului National al Cinematografiei - Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor “România-Film” în proprietatea publică a judetului Sibiu si în administrarea Teatrului pentru Copii si Tineret “Gong” Sibiu

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Pozitia din inventarul bunurilor apartinând domeniului public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 45/2003

Municipiul Sibiu, str. Alexandru Odobescu nr. 4, judetul Sibiu

Centrul National al Cinematografiei- Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor “România-Film”

Teatrul pentru Copii si Tineret “Gong” Sibiu

C.F. Sibiu nr. 38.222 nr. topo 1.365/2/2/I

- sală studio;

- sală de proiectie;

- sală de spectacole

300 locuri

Teren clădit si neclădit în

suprafată de 1.194 m2. În

cotă indiviză de 1/2 parte

Anexa nr. 7

Nr. 101.079

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea înfiintării pe lângă Ministerul Administratiei si Internelor a unor activităti finantate integral din venituri proprii

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) Se aprobă înfiintarea pe lângă Ministerul Administratiei si Internelor si structurile acestuia a următoarelor activităti:

            a) administrarea complexelor si bazelor de agrement, a caselor de odihnă si de oaspeti;

            b) organizarea examenelor de admitere si de licentă, precum si a cursurilor postuniversitare, înscrierea la doctorat, sustinerea tezei de doctorat, eliberări de documente;

            c) confectionarea si valorificarea plăcilor cu numere de înmatriculare cu fond reflectorizant, precum si aprovizionarea cu acestea în formă brută.

            (2) Activitătile se încadrează la acelasi capitol bugetar la care este încadrat si ordonatorul de credite pe lângă care s-au înfiintat.

            Art. 2. - (1) Finantarea activitătilor prevăzute la art. 1 se realizează integral din venituri proprii, constând din:

a) venituri provenite din încasările obtinute din activitătile prevăzute la art. 1 alin. (1);

b) donatii si sponsorizări;

c) alte venituri, în conditiile legii.

(2) Cheltuielile curente si cheltuielile de capital ale activitătilor se finantează din veniturile prevăzute la alin. (1).

Art. 3. - (1) Bugetele de venituri si cheltuieli pentru activitătile prevăzute la art. 1 se aprobă o dată cu bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Excedentele anuale rezultate din executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitătilor finantate integral din venituri proprii se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie.

Art. 4. - (1) Executia de casă a bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitătilor finantate integral din venituri proprii se realizează prin Trezoreria statului, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice.

(2) Raportarea executiei de casă a bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitătilor finantate integral din venituri proprii se efectuează în conformitate cu instructiunile emise de Ministerul Finantelor Publice.

Art. 5. - În relatiile contractuale activitătile finantate integral din venituri proprii sunt reprezentate de persoanele autorizate ale institutiei publice care organizează activitătile prevăzute la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 787.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unei constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, precum si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor a unei constructii situate în comuna Săcălăseni, judetul Maramures, identificată potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune si demolării constructiei mentionate la art. 1.

            Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiei, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ valorică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 788

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiei care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

Număr inventar M.F.P.

Comuna Săcălăseni, Str. Principală nr. 28, judetul Maramures

Ministerul Administratiei si Internelor

Post de politie si locuintă de serviciu:

- suprafata construită = 103,63 m 2

- suprafata desfăsurată = 103,63 m 2

- anul construirii = 1930

- valoarea contabilă = 73.801 lei

112.931

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Arhivele Nationale ale României si Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii, semnat la Washington la 12 noiembrie 2002

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se aprobă Acordul de cooperare dintre Arhivele Nationale ale României si Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii, semnat la Washington la 12 noiembrie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 789.

 

ACORD DE COOPERARE

între Arhivele Nationale ale României si Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii

 

            Arhivele Nationale ale României, denumite în continuare Arhivele, si Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii, denumit în continuare Muzeul, au încheiat prezentul acord cu privire la colaborarea în domeniul cercetării stiintifice, prin cercetători si reprezentanti ai Muzeului si ai Arhivelor, în scopul studierii si reproducerii de documente ce datează din perioada 1933-1948, referitoare la holocaust.

 

ARTICOLUL 1

Arhivele:

 

            1. vor asigura accesul cercetătorilor Muzeului si ai reprezentantilor pe care acesta îi va desemna, la sala de studiu, în vederea depistării, pe baza inventarelor aflate în circuitul public, a documentelor de arhivă cu valoare istorică din perioada 1933-1948, referitoare la holocaust, cu respectarea prevederilor legislatiei românesti în vigoare;

            2. vor realiza anual copierea unui număr de până la 300.000 de cadre pe microfilm negativ, timp de 3 ani, pe baza documentelor de arhivă identificate ca fiind relevante pentru istoria holocaustului de către cercetătorii si reprezentantii Muzeului;

            3. vor asigura accesul neîngrădit la inventarele arhivistice date în circuitul public si la documentele depistate pe baza acestora, referitoare la holocaust, în acord cu reglementările legale românesti în domeniu.

 

ARTICOLUL 2

Muzeul:

 

            1. recunoaste si respectă drepturile Arhivelor ca detinător si administrator legal al documentelor originale studiate de către cercetătorii si reprezentantii Muzeului în baza acestui acord;

2. va asigura cercetătorilor si reprezentantilor Arhivelor accesul neîngrădit la materialele arhivistice detinute de Muzeu, în acord cu regulile de acces aplicate colectiilor de arhivă ale acestuia;

3. va asigura copierea pe microfilm negativ sau alte moduri de copiere a documentelor de arhivă detinute de Muzeu, identificate ca relevante pentru subiectul cercetării de către cercetătorii si reprezentantii Arhivelor, exceptând situatiile în care Muzeul nu are dreptul să reproducă aceste documente, caz în care aprobarea trebuie cerută proprietarului documentelor în cauză;

4. declară ca obiect al acestui acord cercetarea adevărului istoric cu privire la holocaust în Europa si implicatiile sale în diferite state europene, copiile de pe documentele de arhivă ce îi vor fi livrate de Arhive urmând a fi folosite numai în scopuri stiintifice;

5. va plăti Arhivelor pentru fiecare cadru microfilm realizat si livrat Muzeului suma de 0,20 USD;

6. pentru aplicarea prevederilor paragrafului 2 al art. 1, va livra Arhivelor un aparat de microfilmat de 35 mm, 900.000 cadre microfilm, si va plăti Arhivelor, pe toată durata de valabilitate a prezentului acord, suma de 700 USD/lună, reprezentând contravaloarea salariilor a doi tehnicieni foto.

 

ARTICOLUL 3

 

1. Obligatiile asumate prin prezentul acord sunt supuse prevederilor legislatiei nationale în vigoare în statul fiecăreia dintre părti.

2. Prezentul acord se încheie pe o perioadă de 3 ani.

3. Acordul intră în vigoare la data ultimei notificări prin care părtile se informează reciproc despre îndeplinirea procedurilor legale interne necesare intrării lui în vigoare.

4. Fiecare parte, în conformitate cu prevederile cuprinse în legislatia statului său, poate propune modificări sau completări ale prezentului acord. După convenirea lor cu cealaltă parte si semnarea documentelor, acestea vor intra în vigoare conform procedurii prevăzute la paragraful 3.

5. La data intrării în vigoare a prezentului acord îsi încetează valabilitatea Acordul de colaborare dintre Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii si Arhivele Nationale ale României, semnat la Washington D.C. la 18 iulie 1998.

6. Acest acord este valabil în limita fondurilor disponibile.

Acest acord a fost redactat în câte două exemplare originale, fiecare în limba română si în limba engleză, ambele exemplare fiind egal autentice.

            Semnat la Washington la 12 noiembrie 2002.

 

Pentru Arhivele Nationale ale României,

Pavel Abraham

Pentru Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii,

Paul A. Shapiro

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Protocolului aditional, semnat la Bucuresti la 31 ianuarie 2003, pentru modificarea Acordului privind serviciile aeriene între Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chisinău la 28 iunie 1993, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 608/1993

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se aprobă Protocolul aditional, semnat la Bucuresti la 31 ianuarie 2003, pentru modificarea Acordului privind serviciile aeriene între Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chisinău la 28 iunie 1993, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 608/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 1 decembrie 1993.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 790.

 

PROTOCOL ADITIONAL

la Acordul privind serviciile aeriene între Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chisinău la 28 iunie 1993

 

            Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova, în calitate de părti contractante la Acordul privind serviciile aeriene între Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chisinău la 28 iunie 1993, intrat în vigoare la 14 decembrie 1993, denumit în continuare acord, având în vedere dezvoltarea relatiilor bilaterale dintre statele lor, dorind să stimuleze cooperarea dintre România si Republica Moldova,

considerând necesară actualizarea cadrului juridic bilateral în domeniul transporturilor aeriene civile,

            au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

            Textul de la paragraful 1 al articolului 3 “Desemnarea companiilor aeriene” din acord se înlocuieste cu următorul text:

            “1. Fiecare parte contractantă are dreptul să desemneze una sau mai multe companii aeriene în scopul exploatării serviciilor convenite. Această desemnare va face obiectul unei notificări scrise între autoritătile aeronautice ale părtilor contractante.”

 

ARTICOLUL 2

 

            Prezentul protocol aditional va intra în vigoare din data ultimei notificări, prin canale diplomatice, despre îndeplinirea de către părti a procedurilor cerute de legislatiile lor nationale pentru intrarea în vigoare a tratatelor internationale.

            Prezentul protocol aditional are aceeasi valabilitate ca si acordul, iar valabilitatea acestuia va înceta o dată cu încetarea valabilitătii acordului.

            Prezentul protocol aditional a fost semnat la Bucuresti la 31 ianuarie 2003, în două exemplare originale, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Traian Panait

Pentru Guvernul Republicii Moldova,

Emil Ciobu

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului si transmiterea acestuia din administrarea Societătii Nationale “Aeroportul International Constanta” - S.A. în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, precum si trecerea unui imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în administrarea Societătii Nationale “Aeroportul International Constanta” - S.A.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, precum si al art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (2) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul privat al statului si din administrarea Societătii Nationale “Aeroportul International Constanta” - S.A. în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul privat al statului si în administrarea Societătii Nationale “Aeroportul International Constanta” - S.A.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 791.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetei de teren care trece din domeniul privat al statului si din administrarea Societătii Nationale

“Aeroportul International Constanta” - S.A. în proprietatea publică a statului si în administrarea

Ministerului Administratiei si Internelor

 

Locul unde este situat terenul

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice

ale terenului

Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Comuna Mihail Kogălniceanu, judetul Constanta

Societatea Natională “Aeroportul International Constanta” - S.A.

Ministerul Administratiei si Internelor

Suprafata terenului: 2.438 m2

Urmează a se atribui

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetei de teren care trece din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul privat al statului si în administrarea Societătii Nationale “Aeroportul International Constanta” - S.A.

 

Locul unde este situat terenul

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice

ale terenului

Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Comuna Mihail Kogălniceanu, judetul Constanta

Societatea Natională “Aeroportul International Constanta” - S.A.

Ministerul Administratiei si Internelor

Suprafata terenului: 36.600 m2

 

101.129

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Industrie Mică si Prestatii” - S.A.

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 21 alin. (1) si art. 60 din Legea minelor nr. 85/2003,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare a argilei comune, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Industrie Mică si Prestatii” - S.A., cu sediul în municipiul Târgu Mures, Str. Evreilor Martiri nr. 4, judetul Mures, în calitate de concesionar, în perimetrul Viforoasa, situat pe teritoriul localitătii Viforoasa, judetul Mures, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata taxei anuale de exploatare se fac în conditiile prevăzute la art. X din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Cuantumul majorărilor de întârziere prevăzute la art. X pct. 10.1.3 si la art. XI pct. 11.2.4 din anexa la prezenta hotărâre se stabileste la nivelul dobânzilor si penalitătilor de întârziere prevăzute la art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 79/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 793.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Citadela Com” - S.R.L.

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 21 alin. (1) si art. 60 din Legea minelor nr. 85/2003,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare a nisipului si pietrisului, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Citadela Com” - S.R.L. din municipiul Arad, str. Eftimie Murgu nr. 23, judetul Arad, în calitate de concesionar, în perimetrul Zăbrani din localitatea Zăbrani, judetul Arad, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Stabilirea si plata taxei anuale de exploatare se fac în conditiile prevăzute la art. X din anexa la prezenta hotărâre.

            Art. 3. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexa la prezenta hotărâre.

            Art. 4. - Cuantumul majorărilor de întârziere prevăzute la art. X pct. 10.1.3 si la art. XI pct. 11.2.4 din anexa la prezenta hotărâre se stabileste la nivelul dobânzilor si penalitătilor de întârziere prevăzute la art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 79/2003, cu modificările si completările ulterioare.

            Art. 5. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 794.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.