MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 511         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 16 iulie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

318. - Legea energiei electrice

 

453. - Decret privind promulgarea Legii energiei electrice

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE A

energiei electrice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Domeniul de reglementare

Art. 1. - (1) Prezenta lege creează cadrul de reglementare pentru desfăsurarea activitătilor în ectorul energiei electrice si al energiei termice produse în cogenerare, în conditii de securitate si la standarde de calitate, în vederea utilizării optime a resurselor primare de energie si cu respectarea normelor de protectie a mediului.

(2) Nu se supun dispozitiilor prezentei legi:

a) acumulatorii electrici, grupurile electrogene mobile, instalatiile electrice amplasate pe vehicule de orice fel;

b) sursele stationare de energie electrică în curent continuu;

c) instalatiile energetice amplasate în marea teritorială, care nu sunt racordate la reteaua electrică;

d) sursele electrice cu o putere activă instalată sub 250 kW.

Obiectivele legii

Art. 2. - Activitătile în sectorul energiei electrice si al energiei termice produse în cogenerare trebuie să se desfăsoare pentru realizarea următoarelor obiective de bază:

a) asigurarea dezvoltării durabile a economiei nationale;

b) diversificarea bazei de resurse energetice primare;

c) crearea si asigurarea functionării pietelor concurentiale de energie electrică;

d) asigurarea accesului nediscriminatoriu si reglementat al tuturor participantilor la piata de energie electrică, la retelele electrice de interes public;

Întelesul unor termeni si expresii

e) transparenta tarifelor, preturilor si taxelor la energie electrică în cadrul unei politici de tarifare, urmărind cresterea eficientei energetice pe ciclul de producere, transport, distributie si utilizare a energiei electrice;

f) constituirea stocurilor de sigurantă la combustibilii necesari pentru producerea energiei electrice

si energiei termice produse în cogenerare;

g) asigurarea functionării interconectate a sistemului electroenergetic national cu sistemele electroenergetice ale tărilor vecine si cu sistemele electroenergetice din Uniunea pentru Coordonarea Transportului Energiei Electrice (UCTE);

h) promovarea utilizării surselor noi si regenerabile de energie;

i) asigurarea protectiei mediului la nivel local si global, în concordantă cu tratatele la care

România este parte;

j) asigurarea măsurilor de securitate împotriva actelor de terorism si sabotaj.

Art. 3. - În întelesul prezentei legi, termenii folositi se definesc după cum urmează:

1. autoproducător de energie electrică - persoana fizică sau juridică producătoare, în afara activitătilor de bază, a energiei electrice, inclusiv a energiei termice în cogenerare necesare, în principal, consumului propriu.

Autoproducătorul poate participa la piata de energie ca titular de licente de producere si furnizare sau consumator, în conditiile prezentei legi;

2. acces la reteaua electrică de interes public - dreptul agentilor economici care produc si/sau furnizează energie electrică, precum si al consumatorilor de energie electrică de a se racorda si de a folosi, în conditiile legii, retelele electrice de transport si distributie;

3. agent economic din domeniul energiei electrice integrat pe verticală - persoana juridică ce desfăsoară două sau mai multe dintre următoarele activităti: producere, transport, distributie si furnizare a energiei electrice;

4. agent economic din domeniul energiei electrice integrat pe orizontală - persoana juridică ce desfăsoară, pe lângă alte activităti din afara sectorului energiei electrice, cel putin una dintre următoarele activităti: producere, transport, distributie si furnizare a energiei electrice;

5. autoritate competentă - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE;

6. avarie - eveniment care se manifestă prin abateri periculoase de la parametrii functionali prevăzuti de normele tehnice în vigoare;

7. capacitate de interconexiune - instalatiile si echipamentele prin care se realizează conectarea a două sau mai multe sisteme electroenergetice;

8. capacitate energetică - instalatiile de producere a energiei electrice sau energiei termice în cogenerare, retele electrice si alte echipamente electroenergetice;

9. centrală electrică - ansamblu de instalatii, constructii si echipamente necesare pentru producerea de energie electrică;

10. centrală electrică de cogenerare (termoficare) - ansamblu de instalatii, constructii si echipamente necesare pentru producerea combinată de energie electrică si termică;

11. client - persoana fizică sau juridică cu care se tranzactionează energie electrică;

12. consumator de energie electrică - persoana fizică sau juridică ce cumpără energie electrică pentru consumul propriu si, eventual, pentru un subconsumator racordat la instalatiile sale;

13. consumator eligibil de energie electrică - consumatorul care poate să aleagă furnizorul si să contracteze direct cu acesta energia necesară, având acces la retelele de transport si/sau de distributie;

14. consumator captiv - consumatorul care, din considerente tehnice, economice sau de reglementare, nu poate alege furnizorul;

15. culoar de trecere (de functionare) a liniei electrice - suprafata terestră situată de-a lungul liniei electrice si spatiului aerian de deasupra sa în care se impun restrictii din punct de vedere al coexistentei liniei cu elementele naturale, obiectele, constructiile, instalatiile etc.; culoarul de trecere include zona de protectie si zona de sigurantă;

16. distributie - transmiterea energiei electrice prin retele de distributie de la retelele de transport sau de la producători către instalatiile consumatorilor;

17. exploatare comercială a unei capacităti energetice - ansamblul activitătilor desfăsurate de un agent economic în sectorul energiei pentru obtinerea profitului;

18. furnizor - persoana juridică, titulară a unei licente de furnizare, care asigură alimentarea cu energie electrică a unuia sau mai multor consumatori, în baza unui contract de furnizare;

19. furnizare - activitatea de comercializare a energiei electrice si/sau termice către clienti;

20. linie directă - linia prin care se transmite energia electrică de la producător către un singur utilizator; linia directă este complementară sistemului electroenergetic;

21. monopol natural în domeniul energiei electrice - situatia de piată în care serviciile de transport si de distributie a energiei electrice se asigură de către un singur agent economic pentru consumatorii de pe un teritoriu delimitat;

22. operator al pietei de energie electrică - persoana juridică ce asigură tranzactionarea cantitătilor de energie pe piata de energie electrică si care determină preturile pe piata spot;

23. operator de distributie - persoana juridică, titulară a unei licente de distributie, care detine, exploatează, întretine, modernizează si dezvoltă reteaua electrică de distributie;

24. operator de transport si de sistem - persoana juridică, titulară de licentă pentru transportul energiei electrice si servicii de sistem;

25. ordinea de merit - ordinea în care un producător de energie electrică este luat în considerare pe baza pretului ofertat pentru acoperirea necesarului de energie electrică în SEN;

26. piata de energie electrică - cadrul de organizare înăuntrul căruia se tranzactionează energia electrică si serviciile asociate;

27. plan de perspectivă - planificarea pe termen lung a necesarului de investitii în capacităti de producere, transport si distributie, în vederea acoperirii cererii de electricitate a sistemului si a asigurării livrărilor către clienti;

28. plan de apărare a sistemului electroenergetic national împotriva perturbatiilor majore - documentul continând măsuri tehnice si organizatorice, cu rolul de a împiedica extinderea perturbatiilor în sistem si de a limita consecintele acestora;

29. producător de energie electrică - persoana fizică sau juridică, titulară de licentă, având ca specific activitatea de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare;

30. producător independent de energie electrică - producătorul de energie electrică ce nu îndeplineste functii de transport sau de distributie pe teritoriul în care se situează reteaua electrică la care este racordat;

31. reabilitare - ansamblul operatiunilor efectuate asupra unor echipamente si/sau instalatii energetice care, fără modificarea tehnologiei initiale, restabilesc starea tehnică si de eficientă a acestora la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viată;

32. retehnologizare - ansamblul operatiunilor de înlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral si/sau fizic, cu tehnologii moderne, bazate pe conceptii tehnice de dată recentă, de vârf, în scopul cresterii productiei, reducerii consumurilor specifice de energie, reducerii emisiilor poluante etc.;

33. retea electrică - ansamblul de linii, inclusiv elementele de sustinere si de protectie a acestora, statiile electrice si alte echipamente electroenergetice conectate între ele. Reteaua electrică poate fi retea de transport sau retea de distributie;

34. retea electrică de transport - reteaua electrică de interes national si strategic cu tensiunea de linie nominală mai mare de 110 kV;

35. retea electrică de distributie - reteaua electrică cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv;

36. retea electrică de interes public - reteaua electrică la care se pot racorda cel putin doi utilizatori;

37. sectorul energiei electrice - ansamblul activitătilor si instalatiilor de producere a energiei electrice si a energiei termice în cogenerare, transport, servicii de sistem, distributie si furnizare a energiei electrice, inclusiv importul si exportul energiei electrice, precum si schimburile naturale si/sau de avarie cu sistemele electroenergetice ale tărilor vecine;

38. serviciu de transport - serviciul asigurat de operatorul de transport si de sistem, care constă în asigurarea transmiterii unei cantităti de energie electrică între două sau mai multe puncte ale retelei de transport, cu respectarea standardelor de calitate;

39. serviciu de sistem - serviciul asigurat, pentru mentinerea nivelului de sigurantă în functionare a sistemului electroenergetic, precum si a calitătii energiei electrice conform reglementărilor în vigoare;

40. serviciu tehnologic de sistem - serviciul de sistem asigurat, de regulă, de către producători, la cererea operatorului de transport si de sistem;

41. sistem electroenergetic - ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizează producerea, transportul, conducerea operativă, distributia, furnizarea si utilizarea energiei electrice;

42. Sistem Electroenergetic National, denumit în continuare SEN - sistemul electroenergetic situat pe teritoriul national. SEN constituie infrastructura de bază utilizată în comun de participantii la piata de energie electrică;

43. sistem electroenergetic izolat - sistemul local de producere, distributie si furnizare a energiei electrice care nu este interconectat cu SEN;

44. subconsumator - persoana fizică sau juridică ale cărei instalatii electrice sunt racordate în aval de grupul de măsură al consumatorului.

45. transportul energiei electrice - transmiterea energiei electrice de la producători până la instalatiile de distributie sau la instalatiile consumatorilor racordati direct la retelele electrice de transport;

46. utilizator de retea electrică - producător, operator de transport si de sistem, operator de distributie, furnizor, consumator eligibil sau consumator captiv;

47. UCTE - Uniunea pentru Coordonarea Transportului Energiei Electrice;

48. zona de protectie - zona adiacentă capacitătii energetice, extinsă în spatiu, în care se introduc interdictii privind accesul persoanelor si regimul constructiilor;

49. zona de sigurantă - zona adiacentă capacitătilor energetice, extinsă în spatiu, în care se instituie restrictii si interdictii în scopul asigurării functionării normale si pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor si mediului; zona de sigurantă cuprinde si zona de protectie.

 

CAPITOLUL II

Autorităti si competente

 

Strategia si politica energetică

Art. 4. - (1) Strategia energetică natională defineste obiectivele sectorului energiei electrice si modalitătile optime de realizare a acestora, în conditiile asigurării unei dezvoltări durabile a economiei nationale pe termen mediu si lung. Strategia energetică se elaborează de către Guvern, cu consultarea organizatiilor neguvernametale si se aprobă prin lege.

(2) Politica energetică, urmărind directiile stabilite prin strategia energetică, este elaborată de ministerul de resort pe baza programului de guvernare, cu consultarea organizatiilor neguvernamentale, pentru un interval de timp mediu si cu considerarea evolutiilor probabile pe termen lung, având în vedere, în principal:

a) constituirea cadrului institutional corespunzător, prin definirea organismelor si a autoritătilor competente pentru realizarea acestei politici;

b) asigurarea securitătii în aprovizionarea cu combustibili;

c) asigurarea importurilor si exporturilor de combustibili si energie electrică;

d) asigurarea protectiei mediului, reconstructia ecologică a siturilor afectate de activităti energetice;

e) transparenta preturilor si tarifelor la combustibili si energie;

f) cresterea eficientei în utilizarea combustibililor si energiei;

g) dezvoltarea surselor regenerabile de energie, cu acordarea de priorităti energiei electrice pentru asezările izolate;

h) dezvoltarea cooperării energetice internationale.

(3) Sursele de finantare utilizate pentru aplicarea strategiei si politicii Guvernului în sectorul energetic se asigură din sursele proprii ale agentilor economici în domeniu, bugetul de stat, bugetele locale, împrumuturi rambursabile si nerambursabile.

Programul energetic

Art. 5. - (1) Politica energetică se concretizează într-un program cuprinzând măsuri de stimulare a activitătilor de investitii, cercetare-dezvoltare etc., aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(2) Guvernul, ministerul de resort, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale iau măsuri pentru realizarea obiectivelor înscrise în programul prevăzut la alin. (1) si examinează, anual sau ori de câte ori este necesar, stadiul îndeplinirii prevederilor acestuia.

Atributiile ministerului de resort

Art. 6. - Ministerul de resort elaborează politica energetică natională si asigură ducerea la îndeplinire a acesteia, în conditiile prevederilor prezentei legi, având următoarele atributii principale:

a) elaborează programe si planuri de măsuri pentru aplicarea politicii Guvernului în sectorul energiei electrice, inclusiv a programelor de eficientă energetică si de promovare a surselor regenerabile de energie;

b) elaborează proiecte de acte normative pentru sectorul energiei electrice;

c) aprobă norme si prescriptii tehnice cu caracter obligatoriu pentru sistemul electroenergetic;

d) asigură elaborarea de studii pe baza cărora urmează a fi stabilite prioritătile privind investitiile din sectorul energiei electrice;

e) elaborează programul de constituire a stocurilor de sigurantă la combustibili si urmăreste realizarea prevederilor acestuia de către agentii economici;

f) urmăreste permanent performanta si calitatea tehnologiilor si instalatiilor din sistemul energetic si initiază măsuri în vederea cresterii nivelului acestora;

g) are calitatea de concedent în sectorul energiei electrice;

h) ia măsuri pentru realizarea instalatiilor de producere a energiei electrice, care permit utilizarea, în conditiile eficientei economice, a combustibililor inferiori din resurse interne, precum si valorificarea unor cantităti prestabilite de resurse regenerabile si secundare de energie;

i) supraveghează aplicarea si respectarea măsurilor stabilite pentru protectia mediului de către toti participantii la activitătile din sectorul energiei electrice;

j) elaborează programe privind promovarea exporturilor de energie electrică, propunând Guvernului măsuri pentru a micsora dependenta tării fată de importurile resurselor primare de energie;

k) urmăreste si propune Guvernului măsuri în legătură cu situatia stocurilor de sigurantă ale sistemului electroenergetic national la resursele primare de energie - cărbune, hidrocarburi si, împreună cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, volumul de apă în lacurile de acumulare;

l) implementează politica energetică a Guvernului, referitoare la continuarea promovării cogenerării, ca solutie eficientă de acoperire a consumului national de energie termică si la utilizarea surselor regenerabile de energie - solară, eoliană, geotermală, biomasă, biogaz;

m) coordonează actiunile de cooperare cu institutii similare din alte tări, precum si cu organisme internationale de profil;

n) avizează, împreună cu Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, normativele de protectia muncii în sectorul energetic;

o) elaborează si fundamentează, împreună cu Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si cu organizatiile patronale si sindicale, propunerile de politică socială specifice sectorului energetic, programele de asistentă socială si medicală, de asigurări de risc si accidente, în vederea evitării riscurilor profesionale si a reabilitării celor care au suferit accidente de muncă si boli profesionale.

Autoritatea competentă

Art. 7. - Autoritatea competentă în sectorul energiei electrice este Autoritatea Natională de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE, institutie publică autonomă de interes national, cu personalitate juridică, ce functionează în coordonarea ministerului de resort, în baza regulamentului propriu de organizare si functionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Finantarea activitătii ANRE

Art. 8. - (1) Finantarea activitătii ANRE se asigură integral din venituri extrabugetare obtinute din tarife pentru acordarea de licente si autorizatii, precum si din contributii ale organismelor internationale sau ale agentilor economici, potrivit prevederilor legale privind finantele publice.

(2) Nivelul tarifelor si cel al contributiilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc de ANRE în fiecare an, în conditiile legii, si sunt date publicitătii.

(3) ANRE întocmeste anual bugetul propriu de venituri si cheltuieli în conformitate cu normele metodologice în vigoare.

(4) Soldurile anuale rezultate din executia bugetului de venituri si cheltuieli al ANRE rămân la dispozitia acesteia si se folosesc în anul următor cu aceeasi destinatie.

Conducerea ANRE

Art. 9. - (1) ANRE este condusă de un presedinte si un vicepresedinte, numiti de primul-ministru la propunerea ministrului de resort, pe o perioadă de 5 ani. Presedintele reprezintă ANRE în relatiile cu tertii.

(2) Pentru activitătile de reglementare se constituie un comitet de reglementare, în vederea obtinerii unui spor de obiectivitate, format din presedinte, vicepresedinte si 3 reglementatori.

(3) Cei 3 reglementatori din comitetul de reglementare, prevăzuti la alin. (2), sunt numiti de către ministrul de resort pentru un mandat de 5 ani.

(4) Mandatul membrilor comitetului de reglementare încetează în următoarele situatii:

a) la expirarea duratei;

b) prin demisie;

c) prin deces;

d) prin imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului, constând într-o indisponibilitate mai lungă de 60 de zile consecutive;

e) la survenirea unei incompatibilităti dintre cele prevăzute la alin. (5);

f) prin revocare pentru neîndeplinirea mandatului, pentru încălcarea prevederilor prezentei legi sau pentru condamnare penală, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă. Presedintele si vicepresedintele se revocă de către autoritatea care i-a numit.

(5) Calitatea de membru în comitetul de reglementare este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte activităti cu caracter comercial, functii sau demnităti publice, cu exceptia celei didactice din învătământul superior, în conditiile legii.

(6) Ordinele si deciziile ANRE cu privire la reglementare sunt adoptate cu votul majoritătii membrilor comitetului de reglementare.

(7) Ordinele ANRE se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(8) Ordinele si deciziile emise de presedinte în exercitarea atributiilor sale pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv de la data la care au fost notificate părtilor interesate.

(9) Comitetul de reglementare al ANRE este asistat de un consiliu consultativ format din 9 membri, numiti prin ordin al ministrului de resort, din care:

a) 2 membri - din partea asociatiilor patronale din domeniul energiei;

b) 2 membri - din partea organizatiilor sindicale ale salariatilor din domeniul energiei;

c) un membru - din partea asociatiilor din administratia publică locală;

d) 2 membri - din partea organizatiilor profesionale;

e) 2 membri - din partea asociatiilor consumatorilor de energie electrică si termică.

(10) Membrii consiliului consultativ au dreptul la o indemnizatie de sedintă egală cu 10% din salariul de bază al presedintelui, fără a depăsi lunar 20% din acesta.

(11) Membrii consiliului consultativ au dreptul la decontarea cheltuielilor de deplasare si cazare în cazul în care sedinta se desfăsoară într-o altă localitate decât în cea de domiciliu a acestora.

(12) Consiliul consultativ sprijină armonizarea intereselor agentilor economici din sector cu cele ale consumatorilor de energie electrică, evaluează impactul reglementărilor ANRE si face propuneri de îmbunătătire a acestora potrivit regulamentului de organizare si functionare a ANRE.

Angajarea si salarizarea personalului ANRE

Art. 10. - (1) Personalul este angajat si eliberat din functie în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare si functionare a ANRE, ale contractului colectiv de muncă si cu reglementările legale în vigoare. Conditiile de incompatibilitate stabilite la art. 9 alin. (5) sunt aplicabile si personalului.

(2) Salarizarea personalului ANRE se stabileste prin negociere în cadrul contractului colectiv si al contractului individual de muncă, în conformitate cu reglementările în vigoare pentru institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare.

Atributiile ANRE

Art. 11. - (1) ANRE elaborează, stabileste si urmăreste aplicarea ansamblului de reglementări obligatorii la nivel national, necesar functionării sectorului si pietei energiei electrice, în conditii de eficientă, concurentă, transparentă si protectie a consumatorilor.

(2) ANRE este abilitată cu următoarele competente si atributii:

a) stabileste reglementări cu caracter obligatoriu pentru agentii economici din sectorul energiei electrice;

b) acordă, modifică, suspendă sau retrage autorizatiile si licentele pentru agentii economici din sectorul energiei electrice, inclusiv pentru producătorii de energie termică produsă în cogenerare,

precum si pentru cei care vor apărea ca urmare a deschiderii pietei de energie electrică;

c) elaborează si aprobă metodologiile de calcul necesare stabilirii preturilor si tarifelor;

d) stabileste tarifele aplicabile consumatorilor captivi;

e) stabileste preturile si tarifele practicate între agentii economici din cadrul sectorului energiei electrice, tarifele pentru serviciile de sistem, de transport si de distributie a energiei electrice, preturile si tarifele practicate pentru activitătile si serviciile aferente producerii energiei termice în cogenerare;

f) stabileste contractele-cadru de furnizare, precum si cele dintre agentii economici privind vânzarea, achizitia, transportul, serviciul de sistem si distributia energiei electrice, precum si cele de vânzare a energiei termice produse în cogenerare;

g) elaborează regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

h) stabileste cerinte, criterii si proceduri pentru eligibilitatea consumatorilor de energie electrică si acreditează consumatorii eligibili;

i) aprobă reglementări tehnice si comerciale pentru agentii economici din sector;

j) exercită controlul cu privire la respectarea de către agentii economici din sectorul energiei electrice a reglementărilor emise, a sistemului de preturi si tarife în vigoare si aplică sanctiuni în cazul nerespectării acestora;

k) stabileste procedura de solutionare a neîntelegerilor precontractuale si solutionează neîntelegerile legate de încheierea contractelor între agentii economici din sectorul energiei electrice si a contractelor de furnizare a energiei electrice;

l) stabileste metodologia proprie de urmărire si control în vederea respectării de către agentii economici a sistemului de preturi si tarife;

m) elaborează, în conformitate cu prevederile legale, regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniu;

n) elaborează regulamentul pentru autorizarea electricienilor si atestarea agentilor economici care proiectează, execută, verifică si exploatează capacităti energetice, respectiv instalatii de utilizare;

o) urmăreste aplicarea reglementărilor specifice în domeniul energiei electrice;

p) sesizează ministerul de resort si Consiliul Concurentei cu privire la abuzul de pozitie dominantă pe piată si la încălcarea prevederilor legale referitoare la concurentă, ori de câte ori constată nerespectarea reglementărilor cu privire la concurentă si transparentă;

q) creează si gestionează o bază de date la nivel national, necesară desfăsurării activitătii sale si pentru furnizarea de informatii altor autorităti în elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului energiei electrice, precum si în legătură cu activitatea comertului international cu energie electrică si cu practicile internationale în domeniu, pe baza datelor ce vor fi transmise de agentii economici implicati;

r) elaborează regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

s) informează ministerul de resort asupra activitătii proprii desfăsurate, prin rapoarte anuale care se dau publicitătii.

(3) În îndeplinirea atributiilor sale, ANRE colaborează cu Consiliul Concurentei, cu Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, cu ministerele si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale sau locale interesate, cu asociatiile consumatorilor de energie electrică, cu agentii economici specializati care prestează servicii pentru sector, cu asociatiile profesionale din domeniul energiei electrice si termice si cu asociatiile patronale si sindicale.

Electrificarea localitătilor

Art. 12. - (1) Electrificarea localitătilor se realizează cu fonduri din bugetele locale, din bugetul de stat sau din alte fonduri legal constituite.

(2) Autoritătile administratiei publice locale si ministerele implicate răspund de implementarea proiectelor si a programelor de electrificare si extindere a acestora.

 

CAPITOLUL III

Autorizatii, licente si concesiuni

SECTIUNEA 1

Autorizatii si licente

 

Activitătile supuse regimului autorizării

 Art. 13. - (1) Realizarea de noi capacităti energetice, precum si retehnologizarea celor existente se desfăsoară pe bază de autorizatii de înfiintare, acordate cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Producerea, transportul, serviciul de sistem, distributia si furnizarea energiei electrice, precum si activitătile operatorului pietei de energie electrică si cele de furnizare de servicii tehnologice de sistem se desfăsoară pe bază de licente acordate în conditiile prezentei legi.

(3) Exercitarea oricărei activităti fără autorizatie sau licentă se sanctionează potrivit legii.

Regimul autorizării

Art. 14. - (1) Pentru autorizare, solicitantul va înregistra cererea la autoritatea competentă.

(2) Solicitantul va atasa la cerere actele si documentele care probează îndeplinirea de către acesta a conditiilor economice, financiare, tehnice si profesionale stabilite pe categorii de capacităti energetice si de activităti în domeniu.

(3) Solicitantul, persoană juridică, trebuie să aibă sediul în România. Solicitantul, persoană juridică străină, trebuie să stabilească si să mentină în România, în conditiile legii, un sediu secundar pe întreaga durată a autorizării.

(4) Nu pot fi autorizati solicitantii aflati în procedura reorganizării judiciare sau a falimentului si nici cei cărora le-a fost retrasă o autorizatie sau licentă într-o perioadă de 5 ani anteriori datei de înregistrare a cererii.

(5) Procedura de acordare a autorizatiilor/licentelor, termenele, tarifele si conditiile de acordare, constând în: criterii, limite de putere, atestări, avize, garantii si altele asemenea, diferentiate pe categorii de capacităti si activităti supuse autorizării, se stabilesc prin regulament elaborat de autoritatea competentă si aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(6) Refuzul acordării unei autorizatii sau licente, lipsa de răspuns înăuntrul termenului si orice altă solutie a autoritătii competente, considerate de solicitant ilegale si prejudiciabile, pot fi atacate la Curtea de Apel Bucuresti, sectia de contencios administrativ, în conditiile legii.

Categoriile de autorizatii si licente

Art. 15. - Autoritatea competentă acordă:

1. Autorizatii de înfiintare pentru:

a) realizarea de noi capacităti energetice de producere a energiei electrice si a energiei termice în cogenerare sau retehnologizarea celor existente cu o putere mai mare de 10 MW;

b) realizarea de linii si statii de transport al energiei electrice sau retehnologizarea celor existente;

c) realizarea sau retehnologizarea retelelor electrice cu tensiune de linie nominală mai mare sau egală cu 110 kV.

2. Licente pentru:

a) exploatare comercială a capacitătilor de producere a energiei electrice sau a energiei termice în cogenerare;

b) exploatare comercială a capacitătilor de transport al energiei electrice;

c) exploatare comercială a capacitătilor de distributie a energiei electrice;

d) activitatea operatorului pietei de energie electrică;

e) activitatea de furnizare a serviciilor de sistem;

f) activitatea de furnizare a energiei electrice;

g) activitatea de furnizare a serviciilor tehnologice de sistem.

Drepturile si obligatiile care decurg din autorizatia de înfiintare si din licente

Art. 16. - (1) Lucrările de realizare si retehnologizare ale capacitătilor energetice pentru care se acordă autorizatii, precum si activitătile si serviciile pentru care se acordă licente sunt de interes public, cu exceptia celor care sunt destinate exclusiv satisfacerii consumului propriu al titularului autorizatiei sau licentei.

(2) Asupra terenurilor si bunurilor proprietate publică sau privată a altor persoane fizice sau juridice si asupra activitătilor desfăsurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacitătii energetice, titularii autorizatiilor de înfiintare si titularii licentelor beneficiază, în conditiile legii, pe durata lucrărilor de realizare si retehnologizare, respectiv de functionare a capacitătii energetice, de următoarele drepturi:

a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare realizării sau retehnologizării capacitătii energetice, obiect al autorizatiei;

b) dreptul de uz pentru asigurarea functionării normale a capacitătii, obiect al autorizatiei de înfiintare, pentru reviziile, reparatiile si interventiile necesare;

c) servitutea de trecere subterană, de suprafată sau aeriană pentru instalarea de retele electrice sau alte echipamente aferente capacitătii energetice si pentru acces la locul de amplasare a acestora, în conditiile legii;

d) dreptul de a obtine restrângerea sau încetarea unor activităti care ar putea pune în pericol persoane si bunuri;

e) dreptul de acces la utilitătile publice.

(3) Drepturile de uz si de servitute au ca obiect utilitatea publică, au caracter legal, iar continutul acestora este prevăzut la art. 18 si se exercită pe toată durata existentei capacitătii energetice sau, temporar, cu ocazia retehnologizării unei capacităti în functiune, reparatiei, reviziei, lucrărilor de interventie în caz de avarie.

(4) Exercitarea drepturilor de uz si servitute asupra proprietătilor afectate de capacitătile energetice se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existentei acestora. Dacă cu ocazia interventiei pentru retehnologizări, reparatii, revizii, avarii se produc pagube proprietarilor din vecinătatea capacitătilor energetice, titularii de licentă au obligatia să plătească despăgubiri în conditiile prezentei legi.

(5) Proprietarii terenurilor si titularii activitătilor afectati de exercitarea de către titularii de licentă si autorizatii a drepturilor prevăzute la alin. (2) vor fi despăgubiti pentru prejudiciile cauzate acestora.

La calculul despăgubirilor vor fi avute în vedere următoarele criterii:

- suprafata de teren afectată cu ocazia efectuării lucrărilor;

- tipurile de culturi si plantatii, precum si amenajările afectate de lucrări;

- activitătile restrânse cu ocazia lucrărilor.

Cuantumul despăgubirii se stabileste prin acordul părtilor sau, în cazul în care părtile nu se înteleg, cuantumul se stabileste prin hotărâre judecătorească.

(6) Dreptul de uz si de servitute asupra terenurilor proprietate privată, restrângerea sau încetarea unor activităti prevăzute la alin. (2) se stabilesc si se exercită cu respectarea principiului echitătii, a dreptului de proprietate si a legislatiei în vigoare.

(7) Titularii de autorizatii si licente sunt în drept să efectueze lucrările de defrisare a vegetatiei sau tăierile de modelare pentru crearea si mentinerea distantei de apropiere fată de retelele electrice cu personal specializat, respectând prevederile legale în vigoare.

(8) Titularii de autorizatii si licente, beneficiari ai drepturilor de uz si de servitute asupra proprietătii publice sau private a statului si a unitătilor administrativ-teritoriale, sunt scutiti de plata de taxe, impozite si alte obligatii de plată, instituite de către autoritătile publice centrale si locale.

Obligatiile decurgând din autorizatiile de înfiintare si din licente

Art. 17. - (1) Titularul autorizatiei de înfiintare are următoarele obligatii:

a) să stabilească si să aplice, pe întreaga durată a executării lucrărilor, măsurile de protectie a persoanelor, bunurilor si mediului;

b) să obtină toate avizele, acordurile si atestatele prevăzute de lege pentru realizarea obiectivului autorizat.

(2) Pe durata de valabilitate a licentelor, titularii de licente sunt obligati:

a) să respecte conditiile care însotesc licenta;

b) să tină situatii contabile separate pentru fiecare activitate care face obiectul licentei acordate de autoritatea competentă, în cazul agentului economic în domeniul energiei electrice integrat, pe verticală sau pe orizontală, si să se procedeze la fel ca în cazul în care activitatea respectivă ar fi efectuată de agenti economici separati si să întocmească rapoarte financiare în formatul solicitat de către autoritatea competentă;

c) să constituie si să mentină garantii financiare care să le permită desfăsurarea activitătii si asigurarea continuitătii serviciului;

d) să pună la dispozitie autoritătii competente informatiile necesare pentru desfăsurarea în bune conditii a activitătii acesteia.

Drepturile si obligatiile titularilor de autorizatii de înfiintare si de licentă asupra proprietătii tertilor

Art. 18. - (1) Dreptul de uz asupra terenului pentru executarea lucrărilor necesare realizării sau retehnologizării de capacităti energetice se întinde pe durata necesară executării lucrărilor. În exercitarea acestui drept de uz, titularul autorizatiei de înfiintare, cu respectarea prevederilor legale, poate:

a) să depoziteze pe terenurile proprietate privată materiale, echipamente, utilaje, instalatii;

b) să desfiinteze culturi sau plantatii, constructii sau alte amenajări existente ori numai să le restrângă, în măsura strict necesară executării lucrărilor pentru capacitatea autorizată, în conditiile legii;

c) să îndepărteze materiale, să capteze apa, în conditiile prevăzute de legislatia în vigoare;

d) să instaleze utilaje si să lucreze cu acestea, să amplaseze birouri si locuinte de santier;

e) să oprească ori să restrângă activităti ale proprietarului, în măsura strict necesară executării lucrărilor pentru capacitatea autorizată.

(2) Dreptul de uz prevăzut la alin. (1) încetează înaintea expirării duratei stabilite pentru executarea lucrărilor sau înaintea acestui termen, la data terminării anticipate a lucrărilor sau la data sistării acestora si renuntării la autorizatii. Oricare dintre aceste situatii trebuie notificată de îndată proprietarului.

(3) Dreptul de uz asupra terenului pentru asigurarea functionării normale a capacitătii energetice se întinde pe toată durata functionării capacitătii, iar exercitarea lui se face ori de câte ori este necesar pentru asigurarea functionării normale a capacitătii. În exercitarea acestui drept, titularul licentei poate:

a) să depoziteze materiale, echipamente, utilaje, instalatii pentru întretinere, revizii, reparatii si interventii necesare pentru asigurarea functionării normale a capacitătii;

b) să instaleze utilaje si să lucreze cu acestea;

c) să desfiinteze sau să reducă culturi, plantatii sau alte amenajări existente si să restrângă activităti ale proprietarului, în măsura si pe durata strict necesare executării operatiilor de întretinere, reparatii, revizii sau interventii pentru asigurarea functionării normale a capacitătii.

(4) Titularul licentei este obligat să înstiinteze în scris proprietarul bunurilor, terenurilor sau activitătilor care vor fi afectate ca urmare a lucrărilor la capacitătile energetice, cu exceptia cazurilor de avarii, situatie în care proprietarii sunt înstiintati în termenul cel mai scurt.

(5) Titularul licentei este obligat să plătească proprietarilor despăgubirea cuvenită pentru pagubele produse, să degajeze terenul si să-l repună în situatia anterioară, în cel mai scurt timp posibil.

(6) Servitutea de trecere subterană, de suprafată sau aeriană cuprinde dreptul de acces si de executare a lucrărilor la locul de amplasare a capacitătilor energetice cu ocazia interventiei pentru retehnologizări, reparatii, revizii si avarii.

(7) Pentru a evita punerea în pericol a persoanelor, a bunurilor sau a unor activităti desfăsurate în zona de executare a lucrărilor de realizare sau retehnologizare de capacităti energetice, precum si a operatiilor de revizie sau reparatie la capacitatea în functiune, titularul autorizatiei sau al licentei are dreptul de a obtine restrângerea sau sistarea, pe toată durata lucrărilor, a activitătilor desfăsurate în vecinătate de alte persoane. În acest caz persoanele afectate vor fi înstiintate, în scris, despre data începerii, respectiv finalizării lucrărilor.

(8) La încetarea exercitării drepturilor prevăzute la art. 16 alin. (2), titularul autorizatiei de înfiintare, respectiv titularul licentei, este obligat să asigure degajarea terenului si repunerea lui în situatia initială.

(9) Dreptul de acces la utilitătile publice, prevăzut la art. 16 alin. (2) lit. e), trebuie exercitat de titularul autorizatiei sau al licentei cu bună-credintă si în mod rezonabil, fără a prejudicia accesul altor persoane la respectivele utilităti publice.

Zonele de protectie si zonele de sigurantă

Art. 19. - (1) Pentru protectia si functionarea normală a capacitătilor energetice si a anexelor acestora, precum si pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor si mediului, se instituie zone de protectie si de sigurantă.

(2) Zonele de protectie si de sigurantă se determină pentru fiecare capacitate, în conformitate cu normele tehnice elaborate de autoritatea competentă.

(3) Asupra terenurilor aflate în proprietatea tertilor, cuprinse în zonele de protectie si de sigurantă, se stabileste drept de servitute legală.

Exproprierea

Art. 20. - (1) Terenul necesar pentru înfiintarea si functionarea capacitătii energetice este fie proprietate privată a unui tert, fie a titularului autorizatiei, fie proprietate publică.

(2) Dacă terenul necesar pentru înfiintarea si functionarea capacitătii energetice este proprietate privată a unui tert, solicitantul autorizatiei de înfiintare poate fie să initieze procedura legală de expropriere a terenului, dacă se invocă o cauză de utilitate publică, si să obtină concesiunea acestuia, în conditiile legii, pe durata existentei capacitătii energetice, fie să îl cumpere.

Modificarea autorizatiilor si licentelor

Art. 21. - Autorizatiile si licentele se modifică în cazul schimbării circumstantelor sau conditiilor existente la data acordării acestora.

Suspendarea si retragerea autorizatiilor si licentelor

Art. 22. - (1) În caz de neîndeplinire de către titularul autorizatiei de înfiintare, respectiv al licentei, a obligatiilor sale legale, precum si în caz de nerespectare a conditionărilor, limitărilor, restrictiilor, interdictiilor sau a sarcinilor stabilite prin autorizatie, respectiv prin licentă, constatate de autoritatea competentă din oficiu ori la sesizarea unor terti sau la notificarea de către titular, autoritatea competentă va proceda după cum urmează:

a) în cazul în care neîndeplinirea sau nerespectarea obligatiilor nu este imputabilă titularului, va dispune:

- dacă situatia creată este remediabilă, un termen de conformare;

- dacă situatia creată este iremediabilă, retragerea autorizatiei, respectiv a licentei;

b) în cazul în care neîndeplinirea sau nerespectarea obligatiilor este imputabilă titularului, va dispune:

- dacă situatia creată este remediabilă, suspendarea autorizatiei, respectiv a licentei, pe o perioadă fixată pentru remedierea situatiei create si pentru conformare cu autorizatia, respectiv cu licenta;

- dacă situatia creată este iremediabilă, retragerea autorizatiei, respectiv a licentei.

(2) În toate cazurile prevăzute la alin. (1), persoanele prejudiciate pot actiona pe titular în justitie pentru recuperarea pagubei cauzate.

(3) Autoritatea competentă va suspenda autorizatia de înfiintare, respectiv licenta titularului, în caz de începere a procedurii reorganizării judiciare sau a falimentului contra acestuia.

(4) Autoritatea competentă va retrage autorizatia de înfiintare, respectiv licenta, în cazul decăderii, incapacitătii sau al falimentului titularului, precum si la încetarea concesiunii sau a locatiunii capacitătii energetice ori la vânzarea capacitătii de către titular.

 

SECTIUNEA a 2-a

Concesionarea

 

Obiectul concesiunii si autoritatea concedentă

Art. 23. - (1) Pot face obiectul unei concesiuni energetice bunurile proprietate publică sau privată a statului, activitătile si serviciile publice de interes national din domeniul energiei electrice.

(2) Contractul de concesiune intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Conditiile de exploatare comercială a bunurilor proprietate publică sau privată a statului si de realizare a activitătilor sau a serviciilor publice se stabilesc prin contractul de concesiune încheiat de autoritatea concedentă si aprobat în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(4) Calitatea de autoritate concedentă o are ministerul de resort pentru bunurile proprietate publică sau privată a statului ori pentru activitătile sau serviciile publice de interes national.

(5) Cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune, procedurile pentru acordarea concesiunilor, precum si continutul-cadru al caietului de sarcini sunt elaborate de autoritatea concedentă si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

CAPITOLUL IV

Energia electrică

 

Piata de energie electrică

Art. 24. - (1) Piata de energie electrică este compusă din piata reglementată si piata concurentială, iar tranzactiile cu energie se fac angro sau cu amănuntul.

(2) Deschiderea pietei de energie electrică se realizează prin cresterea progresivă a ponderii pietei concurentiale, în conformitate cu prevederile strategiei si politicii energetice, si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Participantii la piata de energie electrică

Art. 25. - (1) Participantii la piata de energie electrică si structurile operationale asociate sunt: producătorul, operatorul de transport si de sistem, autoproducătorul, operatorul pietei, operatorul de distributie, furnizorul, consumatorul eligibil si consumatorul captiv.

(2) Activitătile de producere, transport si distributie se pot desfăsura de către persoane fizice sau juridice distincte.

(3) Diferendele pe piata energiei electrice se solutionează de Comitetul de arbitraj, care se organizează si functionează în baza reglementărilor emise de autoritatea competentă.

(4) Membrii Comitetului de arbitraj beneficiază de o indemnizatie de sedintă egală cu 5% din salariul de bază al presedintelui ANRE, fără a depăsi lunar 10% din acesta.

Functionarea pietei reglementate de energie electrică

Art. 26. - (1) Piata reglementată de energie electrică si de servicii asociate functionează prin contracte comerciale, cu preturi reglementate, încheiate între participantii pe piata de energie electrică.

(2) Pe piata reglementată de energie electrică si servicii asociate, autoritatea competentă stabileste cantitătile contractate în tranzactiile angro dintre producători si furnizori.

Functionarea pietei concurentiale de energie electrică

Art. 27. - Piata concurentială de energie electrică functionează pe bază de:
a) contracte bilaterale negociate ale producătorilor de energie electrică cu furnizorii;

b) contracte bilaterale negociate ale furnizorilor de energie electrică cu consumatorii eligibili;

c) contracte de import si de export al energiei electrice;

d) tranzactii prin licitatie pe piata spot;

e) tranzactii de servicii specifice.

Transportul si Distributia

Art. 28. - (1) Detinătorul de licentă si consumatorul au acces reglementat la retelele electrice de interes public. Accesul la retelele electrice de interes public reprezintă un serviciu obligatoriu, în conditii reglementate, pe care trebuie să-l îndeplinească operatorul de transport si de sistem, precum si operatorul de distributie.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) situatiile în care operatorul de retea nu dispune de conditii care să permită asigurarea acestui serviciu. În acest caz refuzul va fi justificat.

(3) Tariful pentru accesul la reteaua electrică de interes public este reglementat.

(4) Realizarea de linii electrice directe si accesul la acestea se reglementează de autoritatea competentă.

Producerea de energie electrică

Art. 29. - Producerea de energie electrică si de energie termică în cogenerare se realizează de către titularii de licentă, în conditiile prezentei legi.

Obligatiile producătorilor

Art. 30. - Producătorii au, în principal, următoarele obligatii:

a) să asigure livrările de energie electrică, respectiv energia termică produsă în cogenerare si serviciile tehnologice de sistem, cu respectarea conditiilor impuse prin licente, clauze contractuale si reglementări în vigoare;

b) să oferteze în conditii nediscriminatorii întreaga putere electrică disponibilă, precum si serviciile tehnologice de sistem;

c) să mentină o rezervă de combustibil la un nivel suficient sau, după caz, o rezervă suficientă de apă, pentru îndeplinirea obligatiilor de productie si furnizare continuă a energiei electrice prevăzute de reglementările în vigoare;

d) să se conformeze, din punct de vedere operativ, cerintelor operatorului de transport si de sistem si să înfiinteze, după caz, trepte proprii de conducere operativă.

Drepturile producătorilor Art. 31. - Producătorii de energie electrică au, în principal, următoarele drepturi:

a) să aibă acces la retelele electrice de interes public, în conditiile prezentei legi;

b) să obtină, în conditiile legii, culoar de trecere pentru liniile electrice proprii;

c) să tranzactioneze energia electrică si serviciile tehnologice de sistem pe piata reglementată si concurentială;

d) să înfiinteze si să mentină un sistem propriu de telecomunicatii pentru legătura cu capacitătile sale de productie, cu consumatorii sau cu treptele de conducere operativă.

Transportul energiei electrice

Art. 32. - (1) Transportul energiei electrice se realizează de către operatorul de transport si de sistem, persoană juridică titulară de licentă.

(2) Reteaua electrică de transport al energiei electrice este proprietatea publică a statului, inclusiv terenurile pe care aceasta este amplasată.

Planul de perspectivă

Art. 33. - (1) Operatorul de transport si de sistem are obligatia de a elabora planuri de perspectivă privind transportul, în concordantă cu stadiul actual si evolutia viitoare a consumului de energie si a surselor, inclusiv importurile si exporturile de energie. Planurile vor contine modalitătile de finantare si realizare a investitiilor privind instalatiile de transport, cu luarea în considerare si a planurilor de amenajare si sistematizare a teritoriului străbătut de acestea, în conditiile respectării normelor de protectie a mediului.

(2) Planurile prevăzute la alin. (1) sunt supuse spre avizare autoritătii competente si se aprobă de ministerul de resort.

Operatorul de transport si de sistem

Art. 34. - (1) Operatorul de transport si de sistem prestează serviciul public de transport pentru toti utilizatorii retelelor electrice de transport, în conditii nediscriminatorii, asigurând accesul la acestea oricărui solicitant care îndeplineste cerintele prezentei legi, cu respectarea normelor si performantelor prevăzute în reglementările tehnice în vigoare.

(2) Operatorului de transport si de sistem nu îi este permis să participe la tranzactionarea energiei electrice decât în limita achizitiei de energie electrică pentru acoperirea consumului propriu tehnologic.

(3) Operatorul de transport si de sistem prestează serviciul de sistem în conditii nediscriminatorii pentru toti utilizatorii SEN, asigurând conducerea operativă, în scopul realizării sigurantei functionării, stabilitătii frecventei si tensiunii, continuitătii în alimentarea consumatorilor si coordonării schimburilor de energie electrică cu alte sisteme electroenergetice.

(4) Operatorul de transport si de sistem desfăsoară, în principal, următoarele activităti:

a) exploatează, retehnologizează, reabilitează si dezvoltă: instalatiile din retelele electrice de transport, instalatiile de măsurare si contorizare a transferului de energie electrică prin retelele electrice de transport si la interfata cu utilizatorii retelelor electrice de transport care îi apartin, instalatiile de informatică si telecomunicatii din retelele electrice de transport aferente SEN;

b) asigură serviciul public de transport si tranzitul de energie electrică pe teritoriul României, în conformitate cu contractele încheiate;

c) analizează si avizează îndeplinirea conditiilor tehnice de racordare de către utilizatorii retelelor electrice de transport, în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare;

d) asigură transmiterea rezultatelor măsurărilor de energie electrică la operatorul pietei si accesul beneficiarilor serviciului de transport pentru verificarea grupurilor de măsurare;

e) realizează planificarea operatională si conducerea operativă a SEN la nivel central si teritorial pe baza prognozei proprii, conform reglementărilor legale în vigoare pe piata de energie electrică;

f) autorizează personalul care realizează conducerea operativă conform reglementărilor în vigoare;

g) culege, înregistrează si arhivează datele statistice privind functionarea SEN;

h) realizează schimbul de informatii cu partenerii de functionare interconectati si cu alti colaboratori în domeniul energetic, cu respectarea reglementărilor UCTE privind protocoalele de schimb de informatii, rapoartele, structura si procedurile de acces la bazele de date;

i) califică unitătile furnizoare de servicii de sistem, pe baza procedurii proprii, aprobată de autoritatea competentă;

j) elaborează si supune aprobării autoritătii competente normele tehnice si reglementările specifice necesare pentru realizarea activitătii de conducere operativă, cu consultarea participantilor la piata de energie electrică;

k) elaborează, în conditiile legii, planul de apărare a SEN împotriva perturbatiilor majore;

l) avizează studiile, programele si lucrările privind dezvoltarea SEN.

(5) În caz de avarie majoră care periclitează siguranta functionării SEN, operatorul de transport si de sistem poate dispune folosirea rezervei de apă în afara programelor de exploatare a acumulărilor, cu obligatia anuntării autoritătilor competente în gospodărirea apelor.

(6) Operatorului de transport si de sistem nu îi este permisă divulgarea informatiilor comerciale obtinute pe parcursul activitătii sale.

(7) Cheltuielile pentru modificarea instalatiilor de transport al energiei electrice, ca urmare a racordării de noi utilizatori sau schimbării caracteristicilor energetice initiale ale utilizatorilor existenti, inclusiv pentru eliberarea unor amplasamente, sunt suportate integral de cel care a generat modificarea.

Interdictii Art. 35. - Pentru protectia instalatiilor de transport se interzice persoanelor fizice sau juridice:

a) să efectueze constructii de orice fel în zona de sigurantă a instalatiilor, fără avizul de amplasament al operatorului de transport si de sistem;

b) să efectueze săpături de orice fel sau să înfiinteze plantatii în zona de sigurantă a retelelor electrice de transport, fără acordul operatorului de transport si de sistem;

c) să depoziteze materiale pe culoarele de trecere si în zonele de protectie si de sigurantă a instalatiilor;

d) să arunce obiecte de orice fel pe retelele electrice de transport sau să intervină, în orice alt mod, asupra acestora;

e) să deterioreze constructiile, îngrădirile sau inscriptiile de identificare si de avertizare aferente instalatiilor de transport.

Operatorul pietei de energie electrică

Art. 36. - (1) Operatorul pietei de energie electrică este persoana juridică, titulară de licentă, organizator si administrator al acesteia, care desfăsoară următoarele activităti principale:

a) asigură preluarea si prelucrarea ofertelor de vânzare-cumpărare de energie electrică si servicii de la participantii la piată, în conformitate cu reglementările în vigoare;

b) stabileste, zilnic, cantitătile de energie electrică tranzactionate pentru fiecare interval de programare;

c) stabileste drepturile de încasare si obligatiile de plată ale participantilor la piată si asigură functionarea mecanismelor specifice de regularizare privind plătile;

d) colectează si face publice, conform reglementărilor autoritătii competente, date statistice despre piată, inclusiv prognoze pe termen scurt privind acoperirea cererii de către ofertă;

e) determină si face publice, conform reglementărilor autoritătii competente, preturile pietei pe intervale, baza de programare, precum si alte obligatii bănesti relevante pentru piată;

f) suspendă piata din initiativă proprie sau la solicitarea operatorului de transport si de sistem, în situatiile prevăzute de reglementările în vigoare;

g) coordonează activitatea de prognoză a cererii de energie electrică pentru planificarea operatională si programarea operativă a SEN;

h) stabileste intervalele orare necesare tarifării, pe baza metodologiei elaborate de autoritatea competentă.

(2) Operatorului pietei de energie electrică nu îi este permisă divulgarea informatiilor legate de tranzactii obtinute pe parcursul activitătii sale.

(3) Participantii la piata de energie electrică au obligatia să furnizeze operatorului pietei de energie electrică informatii privind stabilirea prognozei de consum.

Distributia energiei electrice

Art. 37. - (1) Distributia energiei electrice se realizează de către operatorul de distributie, persoană juridică, titulară de licentă.

(2) Operatorul de distributie prestează serviciul public pentru toti utilizatorii retelelor electrice de distributie, în conditii nediscriminatorii, asigurând accesul la acestea oricărui solicitant care îndeplineste cerintele prezentei legi, cu respectarea normelor si standardelor de performantă prevăzute în reglementările tehnice în vigoare.

(3) Retelele electrice de distributie se delimitează fată de instalatiile de producere sau de retelele electrice de transport si de cele ale consumatorilor în punctele de delimitare patrimonială.

(4) Terenurile pe care se situează retelele electrice de distributie existente la intrarea în vigoare a prezentei legi sunt si rămân în proprietatea publică a statului.

(5) Fac exceptie de la prevederile alin. (4) terenurile pentru care operatorul de distributie, titular de licentă, a dobândit dreptul de proprietate, în conditiile legii.

(6) Retelele electrice de distributie se dezvoltă cu respectarea planurilor de urbanism, a dreptului de proprietate, protectiei mediului, sănătătii si vietii persoanelor si economisirea energiei, conform normelor tehnice si de sigurantă cuprinse în reglementările tehnice în vigoare.

(7) Cheltuielile pentru modificarea instalatiilor de distributie a energiei electrice, ca urmare a racordării de noi utilizatori sau a schimbării caracteristicilor energetice initiale ale utilizatorilor existenti, inclusiv pentru eliberarea unor amplasamente, sunt suportate integral de cel care a generat modificarea.

Operatorul de distributie

Art. 38. - (1) Operatorul de distributie are următoarele atributii principale:

a) exploatează, retehnologizează, reabilitează si dezvoltă retelele electrice de distributie, cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare;

b) asigură tranzitarea energiei electrice prin retelele electrice de distributie, la cererea si cu informarea operatorului de transport si de sistem, pentru acele zone ale tării în care nu există capacitate suficientă prin retelele sale, pentru evacuarea puterii din centrale electrice, respectiv centrale electrice de cogenerare, pentru conectarea la sistemul electroenergetic al unei tări vecine, în conditiile existentei unui acord bilateral în acest sens, în cazul incidentelor în SEN si al executării lucrărilor de exploatare si mentenantă sau al lucrărilor noi în retelele de transport, care pun în indisponibilitate temporară retelele de transport din zonă;

c) realizează lucrări de dezvoltare a retelelor electrice de distributie prin programe de dezvoltare optimă a acestora, pe baza studiilor de perspectivă, prin consultare, după caz, cu operatorul de transport si prin programe specifice de modernizare pentru instalatii;

d) asigură conducerea operativă în conformitate cu licenta de distributie;

e) asigură accesul utilizatorilor, în conditii tehnice de racordare, si furnizează informatii privind reteaua electrică de distributie, cu respectarea confidentialitătii acestora, conform reglementărilor aprobate de autoritatea competentă;

f) supune aprobării operatorului de transport si de sistem programul reparatiilor si lucrărilor de întretinere planificate în instalatiile cu tensiunea nominală de linie de 110 kV;

g) monitorizează siguranta în functionare a retelelor electrice de distributie, precum si indicatorii de performantă a serviciului de distributie.

(2) În scopul îndeplinirii atributiilor prevăzute la alin. (1), operatorul de distributie poate întrerupe functionarea instalatiilor pentru timpul strict necesar lucrărilor de întretinere si reparatii planificate, cu anuntarea prealabilă a utilizatorilor retelei electrice de distributie.

Interdictii

Art. 39. - Pentru protejarea retelelor electrice de distributie se interzice persoanelor fizice si juridice:

a) să efectueze constructii de orice fel în zona de sigurantă a retelelor electrice de distributie fără avizul de amplasament al operatorului de distributie;

b) să efectueze săpături de orice fel sau să înfiinteze plantatii în zona de sigurantă a retelelor electrice de distributie fără acordul operatorului de distributie;

c) să depoziteze materiale pe culoarul de trecere si în zonele de protectie si de sigurantă ale instalatiilor;

d) să arunce obiecte de orice fel pe retelele electrice de distributie sau să intervină, în oricare alt mod, asupra acestora;

e) să deterioreze constructiile, îngrădirile sau inscriptiile de identificare si avertizare aferente retelelor electrice de distributie.

Sistemele electroenergetice izolate

Art. 40. - (1) Localitătile care, din considerente tehnice sau economice, nu sunt conectate la retelele SEN, pot fi alimentate cu energie electrică prin sisteme electroenergetice izolate.

(2) Consumatorii alimentati din sistemele electroenergetice izolate vor plăti acelasi pret pentru energia consumată ca si consumatorii captivi alimentati din SEN.

(3) Autoritatea competentă va stabili pretul local si conditiile minime privind continuitatea si calitatea serviciului de furnizare.

(4) În situatia în care pretul local nu acoperă costurile aferente alimentării dintr-o retea electrică de interes public, diferenta se suportă de la bugetul de stat.

Furnizarea energiei electrice

Art. 41. - (1) Furnizarea energiei electrice este activitatea prin care persoana juridică titulară de licentă comercializează energie clientilor. Pentru furnizarea energiei electrice se încheie un contract în conformitate cu regulamentul de furnizare a energiei electrice.

(2) Energia electrică furnizată clientului se facturează de către furnizor pe baza valorilor înregistrate de echipamentele de contorizare.

(3) Furnizorul care este si operator de distributie este obligat să încheie contracte de furnizare cu consumatorii captivi si cu cei acreditati ca eligibili, care nu îsi exercită acest drept.

(4) Este interzis consumul de energie electrică fără încheierea contractului de furnizare.

Obligatia de contractare

Art. 42. - (1) La cererea scrisă a consumatorului privind alimentarea cu energie electrică pentru consumatorii noi ori acordarea unui spor de putere pentru consumatorii existenti, furnizorul care este si operator de distributie este obligat să comunice în scris, într-un interval de cel mult 30 de zile, conditiile tehnico-economice, în vederea satisfacerii cererii, si să colaboreze cu clientii la stabilirea celei mai avantajoase solutii de alimentare. Necomunicarea în termen a conditiilor prezumă acceptarea cererii.

(2) Contractul de furnizare se încheie pentru o durată nedeterminată sau convenită de părti.

(3) Consumatorul poate rezilia oricând contractul de furnizare cu un preaviz de 7 zile pentru consumatorii captivi, respectiv de 30 de zile pentru consumatorii eligibili.

(4) Furnizorul este îndreptătit să rezilieze contractul numai în caz de consum fraudulos, neplată repetată a facturilor sau în alte situatii prevăzute de lege.

Retransmiterea energiei

Art. 43. - (1) Consumatorul nu poate transmite sau revinde energie electrică altui consumator decât cu acordul furnizorului si operatorului de distributie, în conditiile prezentei legi.

(2) Consumatorul, persoană juridică ce detine o retea electrică de distributie proprie prin care se alimentează cel putin doi subconsumatori, este obligat să asigure accesul reglementat la retea. În acest scop consumatorul poate încheia contract de servicii energetice cu subconsumatorii, conform contractului-cadru stabilit de autoritatea competentă. Subconsumatorul va plăti energia furnizată de către consumator conform metodologiei stabilite de autoritatea competentă.

(3) Consumatorul poate întrerupe livrarea energiei electrice către subconsumator numai dacă acesta îsi încalcă obligatiile asumate prin contract.

Limitarea sau întreruperea alimentării

Art. 44. - (1) Operatorul de distributie este îndreptătit să întrerupă alimentarea cu energie electrică în următoarele situatii:

a) când se periclitează viata, sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;

b) prevenirea sau limitarea extinderii avariilor în echipamentele energetice, în zone de retea electrică sau la nivelul întregului SEN;

c) executarea unor manevre sau lucrări care nu se pot efectua fără întreruperi.

(2) Operatorul de distributie este obligat să anunte consumatorii afectati de întreruperile planificate, prin intermediul furnizorului, în modul stabilit prin contracte si să comunice durata planificată

pentru întreruperile necesare executării unor lucrări de întretinere si reparatii.

(3) Operatorul de distributie răspunde pentru daunele cauzate consumatorilor din culpa sa.

(4) Prin regulamentul de furnizare se stabilesc conditiile în care, în situatii exceptionale, se poate limita sau întrerupe alimentarea cu energie electrică a consumatorilor.

Plata energiei furnizate

45. - În conformitate cu prevederile contractului, consumatorul este obligat să plătească contravaloarea energiei electrice consumate.

Răspunderile furnizorului

Art. 46. - (1) Furnizorul răspunde pentru toate daunele provocate consumatorului din culpa sa, în conditiile stabilite prin contractul de furnizare.

(2) Furnizorul este îndreptătit să recupereze daunele produse consumatorilor, de la operatorul de distributie, operatorul de transport si de sistem sau de la producător, dovedite a fi cauzate din culpa oricăruia dintre acestia.

Răspunderile consumatorului

47. - (1) Consumatorul răspunde pentru daunele cauzate furnizorului din culpa sa, în conditiile stabilite prin contractul de furnizare.

(2) Nerespectarea de către consumator a contractului de furnizare a energiei electrice atrage plata contravalorii energiei electrice consumate, respectiv evaluate, si, după caz, suportarea următoarelor consecinte:

a) penalizări;

b) sistarea temporară a furnizării energiei electrice;

c) deconectarea de la reteaua electrică.

(3) În cazul consumului fraudulos, consumatorul va fi deconectat de la reteaua electrică, fiind obligat, totodată, la plata contravalorii energiei electrice consumate si a costurilor aferente deconectării, evaluate conform normelor tehnice în vigoare.

Drepturile consumatorului

Art. 48. - Consumatorii au următoarele drepturi:

a) să aibă acces la retelele electrice de interes public si să consume energie electrică în conformitate cu prevederile contractului de furnizare;

b) să solicite furnizorului modificarea si completarea contractului de furnizare si a anexelor la acesta sau să initieze acte aditionale la contracte, atunci când apar elemente noi sau când consideră necesară detalierea ori completarea unor clauze contractuale;

c) să aibă acces la grupurile de măsurare pentru decontare;

d) să racordeze la instalatiile proprii subconsumatori, cu acordul scris al operatorului de retea sau al furnizorului, în conditiile legii;

e) să solicite furnizorului să ia măsuri pentru remedierea defectiunilor si a deranjamentelor survenite în retelele electrice;

f) să solicite furnizorului despăgubiri, conform prevederilor contractuale, când i se produc daune din vina acestuia sau în cazul nerespectării indicatorilor de calitate a energiei.

Măsurarea energiei electrice

Art. 49. - (1) Energia electrică tranzactionată pe piata de energie electrică se măsoară prin grupuri de măsurare conform codului de măsurare elaborat de autoritatea competentă.

(2) Grupurile de măsurare a energiei electrice în vederea decontării se asigură, după caz, de:

- operatorul de transport si de sistem, pentru asigurarea măsurărilor pe piata angro;

- producători, pentru asigurarea măsurărilor din grupuri nedispecerizabile pentru livrările în reteaua de distributie;

- operatorul de distributie, pentru asigurarea măsurărilor pe piata cu amănuntul.

(3) Operatorul de retea electrică este obligat să permită utilizatorilor să instaleze, suplimentar, grupuri de măsurare, la cererea acestora si pe cheltuială proprie.

 

CAPITOLUL V

Sursele regenerabile de energie

 

Definirea surselor

Art. 50. - În conditiile prezentei legi, se definesc ca surse regenerabile de energie:

a) energia eoliană;

b) energia solară;

c) energia valurilor si a mareelor;

d) energia geotermală;

e) energia hidroelectrică;

f) energia continută în fractiunea biodegradabilă a produselor, deseurilor si reziduurilor din agricultură (inclusiv substante vegetale si reziduuri de origine animală), silvicultură si industrii conexe, precum si fractiunea biodegradabilă a deseurilor industriale si comunale, orăsenesti si municipale, denumită biomasă;

g) energia continută în gazul de fermentare a deseurilor, denumit si gaz de depozit;

h) energia continută în gazul de fermentare a nămolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate;

i) energia continută în produse secundare gazoase, obtinute prin fermentare din materii reziduale organice, formând categoria de combustibil gazos, denumită biogaz;

j) energia continută în produse lichide obtinute prin distilarea materiei organice fermentate, formând categoria de combustibil lichid, denumită alcool carburant;

k) energia obtinută din alte surse regenerabile, neexploatate în prezent.

Conditiile tehnice de utilizare si comercializare

Art. 51. - Autoritatea competentă va reglementa conditiile tehnice de acces la reteaua electrică si cele de comercializare a energiei electrice si a energiei termice produse în cogenerare, din surse regenerabile.

Facilităti

Art. 52. - Dezvoltarea si utilizarea surselor regenerabile de energie se stimulează pe baza unor studii economice aprofundate tehnico-economic, acordându-se facilităti prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autoritătii competente.

 

CAPITOLUL VI

Preturi si tarife

 

Tipurile de preturi si tarife. Fundamentarea acestora

Art. 53. - În sectorul energiei electrice, a cărui productie se comercializează pe piata internă, se aplică următoarele preturi si tarife:

a) preturi rezultate din mecanismele concurentiale ale pietei;

b) preturi reglementate pentru energia termică produsă în cogenerare;

c) tarife reglementate pentru serviciile de transport si de distributie a energiei electrice, considerate activităti cu caracter de monopol natural;

d) tarife reglementate pentru furnizarea de energie electrică la consumatorii captivi;

e) tarife reglementate pentru asigurarea serviciilor tehnologice de sistem până la crearea unei piete concurentiale;

f) tarife reglementate pentru serviciile de transformare si interconexiune;

g) tarife reglementate de racordare la retea;

h) tarife practicate de operatorul de transport si de sistem si de operatorul pietei de energie electrică pentru serviciile prestate participantilor la piată.

Reglementarea preturilor

Art. 54. - (1) Autoritatea competentă poate propune ministerului de resort reglementarea unui pret utilizat de agentul economic din sectorul energiei electrice, dacă se consideră că agentul economic foloseste abuziv o pozitie dominantă.

(2) Declararea unui pret ca fiind reglementat se face prin hotărâre a Guvernului, initiată de ministerul de resort, pentru perioade limitate, cu avizul Consiliului Concurentei.

Reglementarea tarifelor

Art. 55. - Tarifele pentru consumatorii captivi de energie electrică sunt reglementate de autoritatea competentă si sunt aceleasi pe întreg teritoriul tării.

Metodologiile de reglementare a preturilor si tarifelor

Art. 56. - (1) Preturile si tarifele reglementate se stabilesc pe baza metodologiilor aprobate si publicate de către autoritatea competentă. În calculul acestora vor fi luate în considerare costurile justificate ale activitătilor de producere, transport, distributie si furnizare a energiei electrice si termice, cheltuielile pentru dezvoltare si protectia mediului, precum si o cotă rezonabilă de profit.

(2) Metodologia de reglementare a preturilor si tarifelor si eventualele modificări ulterioare se aprobă de către autoritatea competentă, după informarea si consultarea ministerului de resort si a agentilor economici din sector implicati.

Evidentierea costurilor si a veniturilor

Art. 57. - Agentii economici, titulari de licentă din sectorul energiei electrice si termice, care practică preturi si tarife reglementate, sunt obligati să prezinte autoritătii competente:

a) costurile si veniturile realizate separat din activitătile care fac obiectul licentelor acordate în structura stabilită de autoritatea competentă;

b) modul de alocare a activelor, pasivelor, cheltuielilor si veniturilor avute în vedere atunci când se întocmesc situatiile contabile, conform art. 17 alin. (2) lit. b).

Principiile pentru fundamentarea propunerilor de preturi si tarife reglementate

Art. 58. - (1) Propunerile de preturi si tarife reglementate pentru energia electrică si termică se elaborează de către agentii economici din sectorul energiei electrice, cu respectarea metodologiilor emise de autoritatea competentă si se comunică acesteia împreună cu fundamentarea în formatul stabilit.

(2) Agentii economici din sectorul energiei electrice vor transmite autoritătii competente toate datele necesare folosite în procesul de fundamentare a solicitării si vor asigura accesul reprezentantilor desemnati de aceasta la ele.

(3) Ordinul de aprobare a preturilor si tarifelor reglementate pentru energia electrică, aplicabile consumatorilor captivi si activitătilor cu caracter de monopol natural, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ordinul va contine si data intrării lor în vigoare.

(4) Preturile pe piata spot se fac publice zilnic, prin grija operatorului pietei de energie electrică.

(5) Principiile care stau la baza stabilirii preturilor si tarifelor reglementate pentru energia electrică si termică au în vedere următoarele:

a) să contribuie la utilizarea eficientă a energiei electrice;

b) să fie diferentiate pe categorii de consumatori, în functie de comportamentul energetic si nu de natura activitătii, permitând acestora alegerea tipului de pret/tarif care le este mai favorabil, dintre cele practicate de furnizor;

c) pentru consumatorii de energie electrică, altii decât cei casnici, având o putere mai mare sau egală cu 30 kW, tariful atât pentru energia electrică, cât si pentru cea termică să aibă o structură binomială, respectiv un pret pentru putere si un pret pentru energie;

d) să stimuleze consumatorii de energie electrică în redistribuirea consumului din orele de vârf ale SEN;

e) să asigure protectia intereselor consumatorilor si calitatea serviciilor.

(6) Este interzisă subventionarea consumatorilor prin tarifele la energia electrică si termică sau recuperarea costurilor corespunzătoare serviciului asigurat pentru o anumită categorie de consumatori, prin tarifele practicate altor categorii de consumatori.

Interdictia subventionării în producerea combinată a energiei electrice si termice

Art. 59. - Agentii economici care produc combinat energie electrică si termică si care comercializează cel putin una dintre ele vor repartiza costurile între cele două forme de energie, potrivit reglementărilor aprobate de autoritatea competentă, fiind interzisă subventionarea încrucisată între cele două forme de energie.

Serviciile conexe

Art. 60. - Serviciile prestate tertilor de către agentii economici care produc energie hidroelectrică si care au în administrare, concesiune sau închiriere baraje, diguri si lacuri de acumulare se realizează pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii.

CAPITOLUL VII

Infractiuni si contraventii

 

Răspunderi

Art. 61. - Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea penală, contraventională sau civilă.

Infractiuni

Art. 62. - (1) Sustragerea de energie electrică constituie infractiunea de furt si se pedepseste conform prevederilor Codului penal.

(2) Deteriorarea, modificarea fără drept sau blocarea functionării echipamentului de măsurare a energiei electrice livrate constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 4 ani.

(3) Deteriorarea, modificarea fără drept sau sustragerea componentelor instalatiilor energetice constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani.

(4) Executarea sau folosirea de instalatii clandestine în scopul racordării directe la retea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani.

(5) În cazul în care infractiunile prevăzute la alin. (2)-(4) sunt săvârsite de un salariat al unui titular de licentă, limita minimă si maximă specială a pedepsei se majorează cu câte un an.

(6) Tentativa la infractiunile prevăzute de alin. (2)-(4) se pedepseste.

Contraventii

Art. 63. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte:

a) încălcarea reglementărilor tehnice si comerciale stabilite de către autoritatea competentă, precum si nerespectarea conditiilor asociate licentelor si autorizatiilor;

b) influentarea formării libere a preturilor pe piata energiei electrice;

c) refuzul nejustificat al producătorilor de a respecta obligatiile care le revin potrivit art. 30;

d) nerespectarea dispozitiilor operative ale operatorului de transport si de sistem;

e) exploatarea unor instalatii care nu respectă conditiile tehnice de securitate si care pot dăuna persoanelor fizice, proprietătii si/sau mediului înconjurător;

f) refuzul nejustificat al accesului oricărui solicitant la retelele electrice de transport si de distributie;

g) revânzarea de energie electrică de către un consumator captiv fără acordul furnizorului si operatorului de distributie;

h) refuzul de a permite verificările si inspectiile prevăzute prin reglementări sau dispuse de autoritatea competentă, precum si obstructionarea acesteia în îndeplinirea atributiilor sale;

i) neprezentarea datelor si informatiilor solicitate de autoritatea competentă sau furnizarea incorectă si incompletă de date si informatii necesare desfăsurării activitătii autoritătii competente, precum si nerealizarea măsurilor dispuse de aceasta;

j) refuzul consumatorilor de a permite accesul la grupurile de măsurare;

k) nerespectarea obligatiilor de producere si/sau de ofertare către operatorul pietei de energie electrică conform prevederilor legale, fără confirmarea operatorului de transport si de sistem;

l) orice actiune a operatorului de transport si de sistem de alterare nejustificată a ordinii de merit a capacitătilor de producere;

m) furnizarea unor informatii incomplete sau eronate partenerilor externi ai SEN de către operatorul de transport si de sistem;

n) transmiterea de date cu caracter confidential privind operatiunile comerciale;

o) întârzierea nejustificată în racordarea noilor consumatori sau în realimentarea acestora după întrerupere, precum si propunerea unor solutii de racordare, altele decât cele optime din punct de vedere tehnic si cu costuri minime, conform actelor normative în vigoare si reglementărilor stabilite de autoritatea competentă;

p) executarea de săpături sau lucrări de orice fel în zonele de protectie a instalatiilor, fără consimtământul prealabil al titularului acestora;

q) nerespectarea standardelor de performantă stabilite prin reglementările în vigoare;

r) nerespectarea măsurilor de utilizare eficientă a resurselor în sector;

s) interzicerea de către persoane fizice sau juridice a accesului operatorului de retea pentru efectuarea lucrărilor de retehnologizare, reparatii, revizii, interventii la avarii si pentru defrisare sau a tăierilor de modelare pentru crearea si mentinerea distantei regulamentare fată de retelele electrice;  

s) practicarea de preturi sau tarife pentru activitătile reglementate, fără aprobarea autoritătii competente.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-i) se sanctionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, în cazul persoanelor fizice, si cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei, în cazul persoanelor juridice, iar contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. j)-s), cu amendă de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei, în cazul persoanelor fizice, si cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei, în cazul persoanelor juridice.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către:  

a) reprezentantii împuterniciti ai autoritătii competente, în cazul contraventiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), h), i), j), k), l), m), n), o), r) si s);

b) reprezentantii împuterniciti ai consiliilor locale, în cazul contraventiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), e), f), g), p), q) si s).

(4) Constatarea contraventiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), g), p) si s) se poate face, în afara persoanelor prevăzute la alin. (3), si de către reprezentantii împuterniciti ai titularilor de licentă, acestora revenindu-le obligatia sesizării organelor în drept să aplice sanctiunile, conform prevederilor prezentei legi.

Regimul juridic al contraventiilor

Art. 64. - Contraventiilor prevăzute la art. 63 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu  modificările ulterioare.

Constatarea contraventiilor

Art. 65. - (1) În vederea constatării contraventiilor prevăzute la art. 63 alin. (1), agentii constatatori mentionati la art. 63 alin. (3) si (4) au acces, în conditiile legii, în clădiri, încăperi, la instalatii si în orice alt loc, până la receptoarele de energie, si au dreptul să verifice instalatia, precum si să execute măsurători si determinări. Proprietarii si cei care exploatează aceste clădiri, locuri sau instalatii sunt obligati să pună la dispozitie agentilor constatatori documentele si actele specifice activitătii lor.

(2) Organele de politie sunt obligate să acorde, la cerere, sprijin agentilor constatatori.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Intrarea în vigoare

Art. 66. - (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

a) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 30 decembrie 1998, cu modificările ulterioare;

b) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(3) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ministerul de resort si autoritatea competentă vor elabora regulamentele care se aprobă prin hotărâri ale Guvernului.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 8 iulie 2003.

Nr. 318.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii energiei electrice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea energiei electrice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 iulie 2003.

Nr. 453.