MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 519         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 18 iulie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

339. - Lege pentru înfiintarea comunei Fântâna Mare, judetul Suceava, prin reorganizarea comunei Vadu Moldovei

 

475. - Decret privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Fântâna Mare, judetul Suceava, prin reorganizarea comunei Vadu Moldovei

 

353. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor

 

496. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor

 

354. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională

 

497. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

823. - Hotărâre privind aprobarea finantării unor cheltuieli aferente organizării si desfăsurării, în perioada 10-12 octombrie 2003, a Festivalului International al Cântecului pentru Copii “Steaua de Aur”

 

830. - Hotărâre privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a unei suprafete de teren amenajat cu lucrări de îmbunătătiri funciare, situat în comuna Cumpăna, judetul Constanta

 

ACTE ALE AGENTIEI NATIONALE PENTRU RESURSE MINERALE

 

92. - Ordin privind modificarea Instructiunilor tehnice pentru aplicarea Ordinului ministrului industriei si resurselor si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 49/14/2003 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale noi din productia internă, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 75/2003

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

414/2002. - Decizie privind concentrarea economică realizată de către VOESTALPINE BAHNSYSTEME GmbH prin dobândirea controlului unic direct la VAE HOLDING GmbH

 

46. - Decizie privind concentrarea economică realizată de consortiul format din societătile “Marco Acquisitions” Ltd Anglia, Societatea Comercială “Conef” - S.A. Bucuresti si “Marco International” Inc. S.U.A. prin dobândirea controlului în comun (69,92%) la Societatea Comercială “Alprom” - S.A. Slatina

 

108. - Decizie privind concentrarea economică realizată de Societatea Comercială “Holcim (România)” - S.A. Bucuresti prin achizitionarea de active de la Societatea Comercială “MGR-Co” - S.R.L. Bucuresti

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

19. - Circulară privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din argint cu valoarea nominală de 500 lei, dedicată împlinirii a 150 de ani de la nasterea compozitorului Ciprian Porumbescu

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru înfiintarea comunei Fântâna Mare, judetul Suceava, prin reorganizarea comunei Vadu Moldovei

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează comuna Fântâna Mare, judetul Suceava, având în componentă satele Fântâna Mare, Cotu Băii, Spătăresti si Praxia, prin reorganizarea comunei Vadu Moldovei din acelasi judet.

(2) Resedinta comunei Fântâna Mare se stabileste în satul Fântâna Mare.

Art. 2. - (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Vadu Moldovei are în componentă satele Vadu Moldovei, Cămârzani, Ciumulesti, Dumbrăvita, Ioneasa, Mesteceni, Movileni si Nigotesti.

(2) Resedinta comunei Vadu Moldovei rămâne în satul Vadu Moldovei.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor administratiei publice locale în comuna Fântâna Mare, judetul Suceava, rezolvarea problemelor curente se asigură de doi delegati numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar numit de prefect, în conditiile legii, care vor reprezenta autoritatea locală.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Fântâna Mare.

Art. 4. - (1) Consiliul Judetean Suceava si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Directia generală a finantelor publice a judetului Suceava si Consiliul Local al Comunei Vadu Moldovei, repartizează veniturile si cheltuielile actualului buget al comunei Vadu Moldovei între comunele

prevăzute la art. 1 si 2.

(2) Veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii si ale prevederilor alin. (1), revin de drept comunei Fântâna Mare se administrează si se gestionează prin autoritătile administratiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate, în anul 2003, pe ansamblul judetului Suceava.

(3) Bugetul comunei Fântâna Mare pe anul 2004 se elaborează de către delegatii prevăzuti la art. 3 alin. (1), cu avizul Directiei generale a finantelor publice a judetului Suceava.

(4) Operatiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Vadu Moldovei si delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei Fântâna Mare.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale, autoritătile administratiei publice locale din comuna Vadu Moldovei, judetul Suceava, functionează în componenta avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 8 iulie 2003.

Nr. 339.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Fântâna Mare, judetul Suceava, prin reorganizarea comunei Vadu Moldovei

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru înfiintarea comunei Fântâna Mare, judetul Suceava, prin reorganizarea comunei Vadu Moldovei si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 iulie 2003.

Nr. 475.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 38 din 30 ianuarie 2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, adoptată în temeiul art. 1 pct. VII.3 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 2 februarie 2003, cu următoarele modificări si completări:

1. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Salariile ce se cuvin politistilor sunt diferentiate prin coeficienti de ierarhizare, în raport cu atributiile ce revin fiecărei functii, complexitatea si gradul de răspundere cerut de îndeplinirea acesteia, solicitările la efort si cu esalonul la care îsi desfăsoară activitatea.”

2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Politistii care îndeplinesc functii pentru care sunt prevăzute grade profesionale superioare gradului profesional pe care îl au beneficiază de o sumă egală cu 50% din diferenta dintre salariul gradului profesional al functiei ocupate si salariul gradului profesional detinut.

Sumele care se acordă în aceste conditii se includ în salariul gradului profesional detinut.”

3. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) În raport cu timpul servit în calitate de politist si în functie de rezultatele obtinute, politistii au dreptul la 1-7 gradatii, care se acordă din 3 în 3 ani.

Gradatiile obtinute de politisti până la intrarea în vigoare a prezentei ordonante se mentin si după această dată.”

4. Alineatul (3) al articolului 35 va avea următorul cuprins:

“(3) Pentru politistii care, în timp ce urmează cursurile institutiilor de învătământ superior, precum si doctoratul, sunt înaintati în grad profesional sau pentru politistii cărora li se acordă grade profesionale superioare, salariul functiei acestora nu poate fi mai mic decât salariul de functie prevăzut pentru gradul profesional respectiv.”

5. Alineatele (4) si (5) ale articolului 37 vor avea următorul cuprins:

“(4) Politistul, pe durata concediului pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau de până la 3 ani pentru copilul cu handicap, beneficiază de o indemnizatie stabilită potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile persoanelor asigurate în sistemul public de pensii. Perioada concediului pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau de până la 3 ani pentru copilul cu handicap constituie vechime în muncă si în serviciu, care se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu aceasta.

(5) Politistul, pe timpul concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani, beneficiază de o indemnizatie stabilită potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile persoanelor asigurate în sistemul public de pensii.”

6. Articolul 51 va avea următorul cuprins:

“Art. 51. - (1) Politistii care ocupă functii de demnitate publică beneficiază de indemnizatia lunară prevăzută la art. 19 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, cu modificările ulterioare, de salariul pentru gradul profesional detinut ca drept al titularului, de gradatiile calculate la acesta, precum si de sporul pentru misiune permanentă, calculat la gradul profesional si gradatii.

(2) Politistii prevăzuti la alin. (1) pot opta pentru drepturile salariale prevăzute de prezenta ordonantă.”

7. Titlul anexei nr. 4 va avea următorul cuprins:

“REGLEMENTĂRI

privind salarizarea politistilor care îndeplinesc functii  în afara Ministerului Administratiei si Internelor

sau la regiile autonome”

8. La anexa nr. 4, după punctul 9 se introduce  punctul 10 cu următorul cuprins:

“10. Politistii pot fi detasati la regiile autonome ce participă la realizarea sarcinilor în domeniul apărării nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, care le achită drepturile salariale prevăzute la pct. 1.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 10 iulie 2003.

Nr. 353.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2003.

Nr. 496.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Derularea operatiunilor compensatorii se realizează pe bază de acorduri si contracte economice, a căror încheiere este guvernată de următoarele principii:

a) stabilitatea pretului - obligatia de a introduce clauze compensatorii pentru contractele de achizitie prevăzute la art. 5 nu trebuie să determine o crestere a pretului de cumpărare;

b) asigurarea unui beneficiu reciproc - propunerile trebuie să fie avantajoase atât pentru contractant, cât si pentru economia României;

c) dezvoltarea - propunerile trebuie să inducă o crestere a unei afaceri sau a unei tranzactii noi;

d) cauzalitatea - acordurile trebuie să rezulte direct din contractele de achizitie prevăzute la art. 5;

e) responsabilitatea - răspunderea pentru neexecutarea oricăror obligatii ce izvorăsc din acord îi revine contractantului, chiar dacă obligatia compensatorie este îndeplinită de către o persoană fizică sau juridică desemnată de contractant.”

2. Literele b)-e) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:

“b) sustinerea industriei românesti, în general, si a celei de apărare, în special;

c) cresterea aportului de valută atât prin exportul produselor de apărare, cât si al altor produse si servicii ale economiei românesti sau prin investitii de capital străin;

d) obtinerea de tehnologie modernă;

e) crearea de noi oportunităti de afaceri si promovarea investitiilor si a colaborării în activitatea de cercetare

stiintifică;”

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - În sensul prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile de mai jos au următorul înteles:

a) operatiuni compensatorii - un set de compensatii economice utilizate în practica comercială internatională sub denumirea de offset, ca o conditie pentru achizitionarea de produse, lucrări sau servicii de pe piata externă, în domeniul apărării, ordinii publice si sigurantei nationale;

b) operatiuni compensatorii directe – participarea agentilor economici români la realizarea de echipamente,

tehnică, tehnologie, materiale, produse ce fac obiectul contractului de achizitie sau la prestarea de servicii care contribuie la implementarea si exploatarea în bune conditii a echipamentelor si produselor achizitionate. Operatiunile

compensatorii directe se pot realiza în următoarele forme:

- productia sub licentă - productia de echipamente, tehnică, tehnologie, materiale, produse sau prestarea de servicii bazate pe transferul de informatie tehnică de la contractant către agenti economici români;

- subcontractarea - producerea de către un agent economic român a unei părti sau a unei componente a echipamentului, produsului sau serviciului care face obiectul contractului de achizitie, cu sau fără licentă de productie acordată de către contractant;

- cumpărarea de produse rezultate - forma de compensare prin care contractantul se obligă ca în contul obligatiei compensatorii să cumpere de la agenti economici români produse sau servicii realizate cu echipamentele,

tehnica, tehnologia, produsele si materialele livrate;

- transferul de tehnologie - transferarea de cunostinte, asistentă tehnică sau alte activităti de transfer tehnologic, care să permită obtinerea de noi capacităti sau cresterea competitivitătii pieselor de schimb si a componentelor;

c) operatiuni compensatorii indirecte - compensatii economice care nu sunt legate de echipamentele, tehnica, tehnologia, materialele, produsele sau serviciile care fac obiectul contractului de achizitie. Operatiunile compensatorii indirecte se pot realiza în următoarele forme:

- exportul de produse, servicii sau lucrări care nu sunt legate de obiectul contractului de achizitie;

- schimbul de produse sau servicii stabilite de contractant si un agent economic român la o valoare echivalentă;

- cumpărările în avans - formă a operatiunilor compensatorii indirecte, prin care contractantul cumpără produse sau servicii înaintea exportului propriilor produse, servicii sau lucrări ce fac obiectul contractului de achizitie, cu scopul de a crea capacitate de plată în beneficiul autoritătii contractante, asigurându-se astfel resursele valutare pentru plata avansului la contractul de achizitie;

- asistentă în marketing - activităti de sprijinire a agentilor economici români în pătrunderea pe pietele externe;

- asistentă financiară - activităti legate de furnizarea sau sprijinirea obtinerii de fonduri pentru un agent economic român, în vederea realizării de exporturi;

- alte activităti în domenii care nu sunt legate de produsul, serviciul sau lucrarea achizitionată, precum: transferul de tehnologie si know-how, cooperare în cercetare si dezvoltare, noi investitii, înfiintarea de companii mixte, asistentă pentru crearea de noi locuri de muncă, asistentă pentru întreprinderi mici si mijlocii;

d) contract de achizitie - contractul de achizitie în domeniul apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, semnat între o autoritate contractantă si un contractant si care depăseste pragul valoric prevăzut la art. 5;

e) contractant - orice ofertant care poate fi persoană juridică străină, reprezentant al unei persoane juridice străine în România sau un intermediar pentru produse, servicii sau lucrări importate, căruia i se atribuie contractul de achizitie în urma aplicării uneia dintre procedurile prevăzute de legislatia română în vigoare;

f) autoritate contractantă - autoritate publică sau institutie publică, de interes national sau local, astfel cum este definită în legislatia română în vigoare, cu care contractantul încheie contractul de achizitie;

g) Agentia de compensare pentru achizitii de tehnică specială, denumită în continuare Agentia - institutie publică autonomă, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, având drept obiect de activitate punerea în aplicare a procedurilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă pentru executarea operatiunilor compensatorii;

h) entitate eligibilă - orice persoană juridică română sau străină desemnată de contractant pentru a îndeplini, în numele acestuia, obligatia de compensare;

i) tranzactie prin compensare - orice acord încheiat între contractant si un agent economic român, avizat de Agentie pentru executarea obligatiei de compensare;

j) obligatie de compensare - obligatia contractantului de a face compensatii economice în proportie de cel putin 80% din valoarea contractului de achizitie;

k) valoarea obligatiei de compensare - valoarea totală a compensatiei oferite de un contractant pentru a i se atribui un contract de achizitie în România; această valoare rezultă din aplicarea procentului oferit de contractant ca obligatie de compensare la valoarea contractului de achizitie;

l) valoarea adăugată local - valoarea totală a exporturilor de produse, servicii sau lucrări produse, prestate ori executate în România, rezultate în urma derulării operatiunilor compensatorii, mai putin costul tuturor materiilor prime, materialelor si serviciilor importate de contractant si, dacă este cazul, de o parte eligibilă, si profiturile si beneficiile distribuite contractantului si transferate în afara tării;

m) valoarea tranzactiei prin compensare - valoarea unei tranzactii individuale prin compensare, avizată de Agentie si calculată ca valoare adăugată local de o tranzactie prin compensare, înmultită cu multiplicatorul de compensare;

n) multiplicator de compensare - coeficientul maximal utilizat pentru a stimula promovarea unor domenii considerate de importantă majoră pentru economia românească, stabilit prin hotărâre a Guvernului;

o) credit de compensare - partea din valoarea obligatiei de compensare realizată de contractant la un moment dat, direct sau indirect;

p) creditare - procesul de scădere a valorii creditului de compensare din valoarea obligatiei de compensare, stabilită prin programul de compensare;

r) contul contractantului - înregistrarea făcută de Agentie a stadiului în care se află îndeplinirea obligatiilor de compensare ale contractantului, prin urmărirea si înregistrarea creditului curent.”

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică pentru îndeplinirea obligatiilor de compensare rezultate din contractul de achizitie din import de către autoritatea contractantă de produse, servicii sau lucrări necesare domeniului apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, a căror valoare depăseste 5 milioane euro.”

5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Valoarea obligatiei de compensare trebuie să fie cel putin 80% din valoarea contractului de achizitie.

(2) Majorarea sau reducerea valorii contractului de achizitie atrage revizuirea valorii obligatiei de compensare, modificările apărute urmând a fi consemnate în scris, prin acordul părtilor.

(3) Autoritatea contractantă are obligatia de a notifica Agentiei eventualele modificări ale valorii contractului de achizitie.

(4) Valoarea obligatiei de compensare se exprimă în moneda stabilită prin contractul de achizitie.

(5) Pentru achizitii, în caz de urgentă sau stare de necesitate, Guvernul, la propunerea Comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1), poate aproba modificarea obligatiei de compensare.”

6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Perioada în care obligatia de compensare trebuie îndeplinită este de maximum 10 ani, în functie de valoarea obligatiei si de complexitatea acesteia, dar fără să depăsească cu mai mult de 2 ani durata de executare a contractului de achizitie.”

7. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Agentia este finantată de la bugetul de stat pe o perioadă de un an de la începerea activitătii.

După expirarea acestui termen, finantarea Agentiei se asigură din venituri extrabugetare, conform hotărârii Guvernului de înfiintare a acesteia.”

8. Litera a) a alineatului (2) al articolului 8 se abrogă.

9. Literele b), d)-i), k), l) si n) ale alineatului (2) al articolului 8 vor avea următorul cuprins:

”b) supunerea spre aprobare Comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1) a domeniilor prioritare ce beneficiază de derularea operatiunilor de compensare si a valorilor multiplicatorilor de compensare rezultati ca urmare a analizei prioritătilor de dezvoltare a României;

d) urmărirea tranzactiilor unde pot fi luate în considerare operatiuni compensatorii;

e) furnizarea de informatii contractantilor cu privire la procedurile legale în vigoare pentru încheierea acordurilor compensatorii si executarea obligatiilor de compensare, cu respectarea legislatiei privind informatiile clasificate;

f) colaborarea cu autoritătile contractante, pentru a asigura o bună corelare între prevederile contractului de achizitie si cele ale acordurilor compensatorii;

g) analizarea si supunerea spre aprobare Comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1) a procedurii si a documentelor-cadru (acordul-cadru de compensare si planul de afaceri);

h) asigurarea de asistentă potentialilor contractanti în identificarea de oportunităti pentru executarea obligatiilor de compensare;

i) elaborarea, întretinerea si actualizarea permanentă a unei baze de date cu privire la agentii economici români, la produsele si serviciile românesti care, în conformitate cu domeniile prioritare de dezvoltare a României, pot beneficia de programe de compensare;

k) evaluarea, la sfârsitul perioadei de compensare, a stadiului de îndeplinire a obligatiei de compensare si prezentarea de propuneri Comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1), în vederea luării unei decizii;

l) notificarea îndeplinirii obligatiilor de compensare de către contractant;

……………………………………………………..

n) elaborarea strategiei României privind operatiunile compensatorii, pe care o supune aprobării Comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1);”

10. Alineatul (3) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“(3) Organizarea si functionarea Agentiei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.”

11. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Comisia guvernamentală pentru compensarea achizitiilor de tehnică specială, denumită în continuare Comisia, se constituie pe lângă Guvernul României, prin decizie a primului-ministru, si este alcătuită din: ministrul economiei si comertului, în calitate de presedinte, ministrul apărării nationale, ministrul finantelor publice si ministrul afacerilor externe, în calitate de membri.”

12. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Membrii Comisiei pot dispune, în conditiile legii, mandatarea specială a altor persoane, pentru îndeplinirea atributiilor ce decurg din calitatea de membru.”

13. Alineatul (4) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“(4) Principalele atributii ale Comisiei sunt următoarele:

a) aprobarea strategiei României privind operatiunile compensatorii;

b) supunerea spre aprobare Guvernului a domeniilor prioritare de dezvoltare a României, care vor fi sprijinite prin operatiunile compensatorii, si a multiplicatorilor de compensare propusi de Agentie;

c) aprobarea acordului-cadru de compensare si a planului de afaceri;

d) luarea de decizii în privinta includerii în programul de compensare a tranzactiei prin compensare si aprobarea valorii acesteia;

e) certificarea încheierii tranzactiilor prin compensare si, ulterior, a întregului program, în baza unei evaluări realizate de Agentie;

f) aprobarea raportului anual al Agentiei;

g) elaborarea raportului anual referitor la îndeplinirea programelor de compensare si prezentarea acestuia spre aprobare Guvernului.”

14. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:

“Procedura de atribuire a contractului de achizitie, de semnare a acordului-cadru, de aprobare a planului de afaceri si de executare a obligatiei de compensare”

15. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - În baza strategiei de dezvoltare economică si a politicii industriale si de export a României, Comisia, la propunerea Agentiei, stabileste domeniile care beneficiază prioritar de derularea operatiunilor compensatorii.”

16. Alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Având în vedere domeniile prioritare aprobate prin hotărâre a Guvernului, Agentia propune spre aprobare Comisiei, prin intermediul multiplicatorilor de compensare, o ierarhizare a sectoarelor economice ce beneficiază de derularea operatiunilor compensatorii.”

17. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - Pentru contractele de achizitie prevăzute la art. 5, autoritatea contractantă are obligatia ca, în anuntul de intentie pe care îl transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achizitii publice, să facă mentiunea necesitătii introducerii clauzei de compensare. De asemenea, notifică Agentiei intentia de a realiza achizitii care intră sub incidenta prezentei ordonante de urgentă.”

18. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Pe perioada derulării procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie, candidatii sau ofertantii contactează Agentia pentru o corectă informare asupra conditiilor si procedurilor necesare pentru semnarea acordurilor de compensare si executarea obligatiilor de compensare.”

19. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - La elaborarea caietului de sarcini, autoritatea contractantă include si specificatii cu privire la clauza de compensare, de care Agentia va tine cont cu prioritate la semnarea acordului-cadru de compensare.”

20. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) Autoritatea contractantă notifică participantilor la procedurile de atribuire a contractelor de achizitie, care, conform prezentei ordonante de urgentă, trebuie să cuprindă o clauză de compensare, despre această obligatie.

(2) Nici un contractant căruia i-a fost atribuit un contract de achizitie prin una dintre procedurile legale nu poate invoca necunoasterea obligatiei de a derula operatiuni compensatorii si nu poate refuza îndeplinirea acestei obligatii.”

21. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - În contractul de achizitie se mentionează expres obligatia contractantului de a executa operatiuni compensatorii.”

22. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - Ofertele depuse de participantii la procedurile de atribuire a contractelor de achizitie trebuie să contină următoarele informatii cu privire la operatiunile compensatorii:

a) informatii cu privire la experienta contractantului referitoare la operatiuni compensatorii;

b) declaratie privind acceptarea obligatiei de compensare si a penalitătilor prevăzute de prezenta ordonantă de ugentă în cazul neîndeplinirii obligatiilor;

c) tipurile de operatiuni compensatorii ce vor fi utilizate;

d) alte informatii pe care contractantul le consideră utile.”

23. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - Obligatia de compensare devine efectivă de la data semnării contractului de achizitie.”

24. La capitolul III, titlul sectiunii a 2-a va avea următorul cuprins:

“Semnarea acordului-cadru de compensare”

25. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - (1) În cel mult 60 de zile de la semnarea contractului de achizitie, contractantul semnează acordul-cadru de compensare, prin care îsi recunoaste obligatia de a executa operatiuni compensatorii si prevederile generale ale acestei obligatii.

(2) Acordul-cadru de compensare se aprobă de Comisie si se semnează de către contractant si de Agentie.

(3) Acordul-cadru de compensare cuprinde, în mod obligatoriu, clauze referitoare la: valoarea obligatiei de compensare, perioada în care obligatia de compensare trebuie îndeplinită, derularea acesteia pe fiecare an, tipul de operatiune compensatorie - directă sau indirectă, domeniile care vor beneficia de operatiuni compensatorii, garantiile bancare de bună executie a contractului, declaratia privind acceptarea neconditionată a penalitătilor si a prevederilor stipulate în prezenta ordonantă de urgentă, precum si alte informatii pe care contractantul le consideră utile.”

26. Alineatele (1), (2) si (4) ale articolului 20 vor avea următorul cuprins:

“Art. 20. - (1) După semnarea acordului-cadru de compensare, contractantul elaborează planul de afaceri, având la bază prevederile acordului-cadru de compensare.

(2) Planul de afaceri este un document cuprinzând detalii cu privire la implementarea si functionarea efectivă a afacerii în perioada prevăzută pentru îndeplinirea obligatiei de compensare.

…………………………………………………...

(4) Planul de afaceri trebuie depus la Agentie, în vederea avizării de către aceasta si a aprobării de către Comisie, în termen de 30 de zile de la semnarea acordului-cadru de compensare.”

27. Alineatele (3) si (4) ale articolului 21 vor avea următorul cuprins:

“(3) Planul de afaceri trebuie aprobat de către Comisie în cel mult 60 de zile de la data prezentării acestuia.

(4) Întârzierile în executarea obligatiei de compensare, cauzate de propunerea de către contractant a unor planuri de afaceri neadecvate, pot atrage penalităti pentru neimplicare.”

28. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - Prin regulamente emise de către Agentie se stabilesc formulare-tip, atât pentru acordul-cadru de compensare, cât si pentru planul de afaceri, care contin informatii minimale pe care contractantul trebuie să le prezinte Agentiei.”

29. La capitolul III, titlul sectiunii a 4-a va avea următorul cuprins:

“Executarea obligatiei de compensare”

30. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - (1) Executarea obligatiei de compensare începe efectiv din momentul semnării acordului cu contractantul.

(2) Executarea obligatiei de compensare se realizează prin acumularea, în perioada prevăzută în acordul-cadru de compensare, a unui credit curent egal cu valoarea obligatiei de compensare.

(3) Contractantul poate câstiga un credit de compensare viitor care poate fi utilizat în cazul atragerii unor obligatii de compensare viitoare.”

31. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - Executarea obligatiei de compensare se poate realiza si prin intermediul unei asocieri între contractant si o persoană fizică sau juridică română, care vizează unul sau mai multe dintre domeniile în care România promovează operatiunile compensatorii.”

32. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - (1) Determinarea creditului curent, câstigat pentru fiecare an la fiecare tranzactie, se face prin înmultirea valorii adăugate local pentru fiecare tranzactie cu multiplicatorii de compensare aferenti; suma creditelor obtinute pentru fiecare tranzactie reprezintă creditul curent anual.

(2) După aprobarea de către Agentie, creditul calculat conform alin. (1) se trece în contul contractantului, iar obligatia de compensare se va reduce în mod corespunzător.

(3) În momentul în care creditul acumulat este egal cu valoarea obligatiei de compensare, contractantul si-a îndeplinit în totalitate această obligatie.”

33. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - (1) Îndeplinirea obligatiilor contractantului se urmăreste separat pe cele două categorii de operatiuni compensatorii, directe si indirecte.

(2) În cazul în care valoarea totală a uneia dintre cele două categorii de operatiuni compensatorii, obtinută în final, depăseste valoarea totală a angajamentului prevăzută în acord, valoarea excedentară poate fi creditată în contul contractantului, la cererea acestuia, cu scopul îndeplinirii angajamentelor sale pentru cealaltă categorie de operatiuni compensatorii.

(3) Depăsirile obligatiilor de compensare se mentin în contul contractantului pe o perioadă de maximum 2 ani de la expirarea acordului-cadru de compensare.”

34. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

“Art. 28. - (1) La expirarea perioadei prevăzute pentru executarea obligatiei de compensare, Agentia evaluează stadiul îndeplinirii obligatiilor ce reveneau contractantului ca urmare a semnării acordurilor de compensare.

(2) Situatia rezultată din evaluare este supusă aprobării Comisiei, care decide dacă contractantul si-a îndeplinit obligatiile sau dacă acesta trebuie penalizat pentru neîndeplinirea obligatiei de compensare.”

35. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:

“Evaluarea si raportarea stadiului executării obligatiilor de compensare”

36. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

“Art. 29. - Evaluarea stadiului executării obligatiei de compensare se face trimestrial si anual.”

37. Litera b) a articolului 30 va avea următorul cuprins:

“b) raportul anual privind toate angajamentele sale de compensare, care trebuie prezentat în termen de  30 de zile de la expirarea perioadei pentru care a fost întocmit.”

38. Literele a), b), h) si i) ale articolului 31 vor avea următorul cuprins:

“a) descrierea stadiului curent al îndeplinirii obligatiei de compensare;

b) valoarea obligatiei de compensare si a creditului de compensare pe fiecare tip de operatiuni compensatorii si pe total;

…………………………………………………...

h) o copie a declaratiei vamale, arătând valoarea de export realizată, si o declaratie din care să reiasă că exporturile respective sunt realizate în cadrul programului de compensare;

i) o copie de pe declaratia agentului economic român, din care să reiasă că sumele au fost încasate pentru exporturile realizate în cadrul programului de compensare;”

39. Literele a) si b) ale articolului 32 vor avea următorul cuprins:

“a) partea de operatiune compensatorie realizată până la momentul raportului (valori globale pe ani);

b) partea de operatiune compensatorie realizată pe parcursul perioadei raportului (separat, pe tipul de operatiune compensatorie realizată);”

40. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

“Art. 33. - În urma rapoartelor prezentate, precum si a documentelor înaintate de către contractant pentru stabilirea creditului curent anual, Agentia pregăteste si supune spre aprobare Comisiei evaluarea cost-beneficiu a obligatiei de compensare.”

41. Alineatul (1) al articolului 34 va avea următorul cuprins:

“Art. 34. - (1) Dacă obligatiile de compensare nu sunt îndeplinite la termen si în modul cerut, contractantul va plăti părtii române penalităti de întârziere de 0,01% pe zi din suma neobtinută prin operatiunea compensatorie.”

42. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

“Art. 35. - În termen de 45 de zile de la semnarea acordului-cadru de compensare, contractantul va emite către  agentie o scrisoare de garantie bancară de bună executie a acordului, în valoare de minimum 10% din valoarea obligatiei asumate, care va fi valabilă pe toată durata de executare a acordului-cadru de compensare.”

43. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

“Art. 36. - Valoarea obligatiei de compensare corespunzătoare unui an si nerealizată se reportează pentru anul următor.”

44. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

“Art. 37. - Contractantul care nu îsi execută angajamentele de compensare este exclus de la o altă procedură de atribuire a unui contract de achizitie ce implică si executarea unei obligatii de compensare pe o perioadă de 5 ani, calculată de la momentul expirării acordului de compensare executat necorespunzător.”

45. Alineatele (1) si (3) ale articolului 39 vor avea următorul cuprins:

“Art. 39. - (1) Contractantul aduce la cunostintă Agentiei, în termen de 5 zile, producerea evenimentului de fortă majoră si face dovada producerii acestuia, precum si a efectelor asupra executării obligatiei de compensare, în termen de 15 zile de la aparitia cazului de fortă majoră; în caz contrar, contractantul este considerat responsabil pentru întârzieri, executări necorespunzătoare sau neexecutări datorate acestor factori ca si când culpa ar fi a sa.

.……………………………………………………

(3) Dacă Agentia constată că a avut loc un eveniment de fortă majoră, aceasta prelungeste durata programului de compensare cu o perioadă rezonabilă de timp, în functie de circumstante.”

46. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

“Art. 40. - Contractantul nu are dreptul de a angaja cu contract individual de muncă, în scopul executării obligatiei de compensare, persoane care fac parte din Agentie sau Comisie ori care au făcut parte în momentul analizării acordurilor de compensare ale respectivului contractant, sub sanctiunea nulitătii contractului de muncă.”

47. Articolul 41 va avea următorul cuprins:

“Art. 41. - Agentia are obligatia de a întocmi dosarul operatiunilor compensatorii, cuprinzând toate documentele relevante din cadrul procedurii de încheiere-derulare a acordurilor de compensare, precum si documentele ce atestă modul de executare a obligatiilor de compensare, inclusiv rapoartele trimestriale si anuale.”

48. Articolul 42 va avea următorul cuprins:

“Art. 42. - Dosarul se păstrează de către Agentie atât timp cât executarea obligatiei de compensare este în derulare, dar nu mai putin de 5 ani de la data finalizării executării obligatiei respective.”

49. Articolul 43 va avea următorul cuprins:

“Art. 43. - La cerere, dosarul operatiunilor compensatorii este pus la dispozitie oricărei autorităti publice interesate, spre consultare, cu conditia ca nici o informatie să nu fie divulgată, dacă dezvăluirea ei ar fi contrară legii, ar împiedica aplicarea legii, ar afecta interesul public, ar prejudicia interesul legitim al părtilor sau ar afecta libera concurentă, dar fără a se limita drepturile ce decurg, potrivit legii, pentru organele abilitate, de a ridica documente care pot servi la dovedirea fraudelor, a contraventiilor sau infractiunilor.”

50. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:

“Infractiuni, contraventii si sanctiuni”

51. După articolul 43 se introduce un articol nou,  articolul 431, cu următorul cuprins:

“Art. 43.1 - (1) Furnizarea de informatii contractantului, care s-au dovedit de natură să îl favorizeze în mod neloial pe acesta în cadrul procedurii pentru încheierea acordurilor de compensare sau a unei tranzactii prin compensare, precum si în cadrul executării obligatiei de compensare, constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.

(2) Întelegerea contractantului cu membri ai Agentiei sau ai Comisiei sau cu agenti economici români, în scopul denaturării rezultatului procedurii de încheiere a acordurilor de compensare sau de executare a obligatiei de compensare, constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.”

52. Literele c) si d) ale articolului 44 se abrogă.

53. Alineatul (1) al articolului 45 va avea următorul cuprins:

“Art. 45. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 44 se sanctionează cu amendă de la 80.000.000 lei la 400.000.000 lei.”

54. Alineatul (1) al articolului 46 va avea următorul cuprins:

“Art. 46. - (1) În cazul săvârsirii infractiunii prevăzute la art. 431 alin. (2), precum si al contraventiei prevăzute la art. 44 lit. b) din vina contractantului, acestuia i se va interzice participarea la orice altă achizitie în România pe o durată de 5 ani.”

55. Alineatul (2) al articolului 47 va avea următorul cuprins:

“(2) Agentii constatatori ai contraventiilor vor notifica Agentia în termen de 5 zile, în cazul constatării săvârsirii contraventiei prevăzute la art. 44 lit. b), în vederea aplicării de către Agentie a sanctiunii prevăzute la art. 46.”

56. Alineatul (1) al articolului 49 va avea următorul cuprins:

“Art. 49. - (1) Acordurile de compensare si tranzactiile sunt interpretate, aplicate si executate în conformitate cu legile române.”

57. Articolul 50 va avea următorul cuprins:

“Art. 50. - Costurile pentru activitătile premergătoare operatiunii compensatorii si pentru executarea obligatiei de compensare sunt suportate în întregime de către contractant.”

58. Articolul 51 va avea următorul cuprins:

“Art. 51. - Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Economiei si Comertului răspund pentru promovarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă în străinătate.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 10 iulie 2003.

Nr. 354.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2003.

Nr. 497.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finantării unor cheltuieli aferente organizării si desfăsurării, în perioada 10-12 octombrie 2003, a Festivalului International al Cântecului pentru Copii “Steaua de Aur”

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. III alin. (11) lit. k) si alin. (111) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea, cu suma de 2 miliarde lei, a unor cheltuieli aferente organizării si desfăsurării Festivalului International al Cântecului pentru Copii “Steaua de Aur” în perioada 10-12 octombrie 2003.

Art. 2. - Finantarea actiunii prevăzute la art. 1, aprobată prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 24 din 12 iunie 2003, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor cu suma de 2 miliarde lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Culturii si Cultelor si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la  capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 30 noiembrie 2003.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2003.

Art. 5. - Prezenta hotărâre se aplică începând cu luna septembrie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului

General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 iulie 2003.

Nr. 823.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a unei suprafete de teren amenajat cu lucrări de îmbunătătiri funciare, situat în comuna Cumpăna, judetul Constanta

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 92 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În scopul realizării obiectivului de investitii “Fabrică de produse lactate” - comuna Cumpăna, judetul Constanta, se aprobă scoaterea definitivă din circuitul agricol a suprafetei de 705,2 m2 teren arabil amenajat cu lucrări de îmbunătătiri funciare, situat în intravilanul extins al comunei Cumpăna, judetul Constanta, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflat în proprietatea domnului Niculescu Dorin Cristian.

Art. 2. - Se aprobă scoaterea din functiune a amenajărilor de îmbunătătiri funciare existente pe terenul prevăzut la art. 1.

Art. 3. - Scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenului prevăzut la art. 1 se face numai după plata taxelor prevăzute de art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pe baza documentatiilor întocmite si aprobate conform prevederilor art. 94 din aceeasi lege.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 iulie 2003

Nr. 830.

 

ACTE ALE AGENTIEI NATIONALE PENTRU RESURSE MINERALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind modificarea Instructiunilor tehnice pentru aplicarea Ordinului ministrului industriei si resurselor si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 49/14/2003 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale noi din productia internă, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 75/2003

 

Având în vedere:

- Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificările ulterioare;

- Ordinul ministrului industriei si resurselor si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 49/14/2003 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale noi din productia internă,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. I. - Instructiunile tehnice pentru aplicarea Ordinului ministrului industriei si resurselor si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 49/14/2003 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale noi din productia internă, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 75/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 16 iunie 2003, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Titularii acordurilor petroliere producători de gaze naturale libere sau operatorii acestora, în cazul în care acordul petrolier prevede astfel, vor fundamenta lunar productiile suplimentare obtinute în conformitate cu prevederile de mai sus, fată de curbele de declin de bază, aprobate în prealabil de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în vederea certificării acestora de către Agentia Natională pentru Resurse Minerale. Fundamentarea va preciza sonda, zăcământul (obiectivul de exploatare), sursa de provenientă a gazelor suplimentare si cantitătile produse, conform anexei, si se va transmite la organele teritoriale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se fundamentează productia.”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale prin Directia generală control si protectia mediului va certifica productiile suplimentare obtinute în conformitate cu cele de mai sus în termen de 5 zile calendaristice de la primirea fundamentărilor din partea titularilor de acorduri petroliere.”

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Productiile suplimentare constituind gaze noi din productia internă se vor contracta de titularii acordurilor petroliere sau de operatorii acestora, în cazul în care acordul petrolier prevede astfel, în luna următoare celei pentru care s-au fundamentat si după certificarea acestora de către Agentia Natională pentru Resurse Minerale.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului situat în comuna Cumpăna, judetul Constanta, care se scoate definitiv din circuitul agricol

 

Locul unde este situat terenul

Titularul dreptului de proprietate

Datele de identificare a terenului

Comuna Cumpăna, judetul Constanta

Niculescu Dorin Cristian

Suprafata = 705,2 m2 Parcelele A 441/6/1 si A 441/6/2

 

p. Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Gicu Borosi

 

Bucuresti, 7 iulie 2003.

Nr. 92.

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

DECIZIE

privind concentrarea economică realizată de către VOESTALPINE BAHNSYSTEME GmbH prin dobândirea controlului unic direct la VAE HOLDING GmbH

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

în baza:

1. Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;

2. Legii concurentei nr. 21/1996;

3. Regulamentului de organizare, functionare si procedură al Consiliului Concurentei;

4. Regulamentului privind autorizarea concentrărilor economice;

5. Instructiunilor cu privire la definirea pietei relevante, în scopul stabilirii părtii substantiale de piată;

6. Instructiunilor date în aplicarea art. 33 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996 cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice;

7. Notificării concentrării economice, înregistrată cu nr. RS-243 din 11 septembrie 2002 la Consiliul Concurentei;

8. actelor si lucrărilor din Dosarul cauzei nr. RS-243 din 11 septembrie 2002;

9. notei Departamentului bunuri industriale cu privire la concentrarea economică notificată,

având în vedere următoarele:

1. Concentrarea economică urmează a se realiza prin preluarea de către VOESTALPINE BAHNSYSTEME GmbH a pachetului de actiuni de 50% detinut de către VOSSLOH AG la VAE HOLDING GmbH.

Derularea acestei tranzactii urmează să se realizeze în două etape. Astfel, un pachet de actiuni de 33% va fi transferat de îndată de VOSSLOH AG către VOESTALPINE BAHNSYSTEME GmbH, iar restul de 17% urmează să fie transferat la data de 1 ianuarie 2003.

La momentul actual VOESTALPINE BAHNSYSTEME GmbH detine la VAE HOLDING GmbH un pachet de actiuni reprezentând 50% din capitalul social al acestei societăti.

În urma finalizării tranzactiei, VOESTALPINE BAHNSYSTEME GmbH va detine un pachet de actiuni de 100% din capitalul social al VAE HOLDING GmbH.

2. VOESTALPINE BAHNSYSTEME GmbH este o societate austriacă controlată 100% de VOESTALPINE AG, societate-părinte a unui grup de agenti economici ce operează în întreaga lume, în principal în Europa, în domeniul dezvoltării, fabricării, prelucrării, precum si al distributiei de produse din otel.

VOESTALPINE BAHNSYSTEME GmbH este societatea care conduce în cadrul Grupului VOESTALPINE divizia de sisteme pentru căi feroviare. Această divizie produce un sortiment larg de sine si, exclusiv prin participarea în cadrul Grupului VAE, produse ale industriei macazurilor, sârme laminate si trefilate, conducte nesudate, precum si produse semifabricate.

3. VAE HOLDING GmbH este o societate austriacă de tip holding. Activitatea VAE HOLDING GmbH se limitează la administrarea participărilor detinute în cadrul Grupului VAE.

4. VAE HOLDING GmbH controlează indirect VAE AG din Austria, societate care, pe piata românească, controlează Societatea Comercială “VAE Apcarom” - S.A. Buzău. Operatiunea de concentrare economică realizată prin dobândirea controlului direct de către VAE AG, membră a Grupului VAE, la Societatea Comercială “Apcarom” - S.A. Buzău a fost autorizată prin Decizia Consiliului Concurentei nr. 1 din 23 ianuarie 1998.

5. Societatea Comercială “VAE Apcarom” - S.A. Buzău are ca obiect principal de activitate producerea de macazuri, intersectii, componente de macazuri si sine - toate acestea fiind denumite generic pe piata din România si aparate de cale - si tirfoane de traverse.

6. Pietele relevante aferente concentrării economice au fost definite ca fiind piata aparatelor de cale - macazuri, intersectii si componente de macazuri si sine - si piata tirfoanelor de traverse, pe întregul teritoriu al României.

7. Produsele aparate de cale - macazuri, intersectii si componente de macazuri si sine - si tirfoane de traverse comercializate de Grupul VAE în România sunt fabricate exclusiv de Societatea Comercială “VAE Apcarom” - S.A. Buzău.

8. Segmentele ce vor fi detinute de VOESTALPINE BAHNSYSTEME GmbH pe pietele relevante sunt de fapt cotele de piată ale Societătii Comerciale “VAE Apcarom” - S.A. Buzău. Acestea au următoarele valori pentru anul 2001:

- pe piata aparatelor de cale - macazuri, intersectii si componente de macazuri si sine, pe întregul teritoriu al României, cota de piată este de circa 97%;

- pe piata tirfoanelor de traverse, pe întregul teritoriu al României, cota de piată este de circa 47%.

9. La momentul actual VOESTALPINE BAHNSYSTEME GmbH este prezentă pe piata românească de aparate de cale - macazuri, intersectii si componente de macazuri si sine - si de tirfoane de traverse doar prin Societatea Comercială “VAE Apcarom” - S.A. Buzău, societate controlată indirect de VAE HOLDING GmbH, la care VOESTALPINE BAHNSYSTEME GmbH detine un pachet de actiuni de 50%. Nici o altă societate controlată de VOESTALPINE BAHNSYSTEME GmbH sau membră a Grupului VOESTALPINE nu activează pe pietele relevante.

10. Pe piata românească de aparate de cale - macazuri, intersectii si componente de macazuri si sine - oferta este reprezentată de Societatea Comercială “VAE Apcarom” - S.A. Buzău si într-o măsură nesemnificativă de regiile autonome de transport în comun din România, care detin ateliere proprii de fabricare a aparatelor de cale pentru tramvaie.

Pe piata românească de tirfoane de traverse sunt prezenti următorii producători: Societatea Comercială “VAE Apcarom” - S.A. Buzău, Societatea Comercială “Felam” - S.A. Medias si Societatea Comercială “Mechanical Industry” - S.R.L. Sibiu.

11. Pe pietele relevante cererea este reprezentată de agenti economici care operează în sectorul de sine. Numărul beneficiarilor de aparate de cale - macazuri, intersectii si componente de macazuri si sine - si de tirfoane de traverse se restrânge la foarte putini agenti economici, dintre care cei mai importanti sunt Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. si Societatea Comercială “Metrorex” - S.A.

12. Operatiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza de VOESTALPINE BAHNSYSTEME GmbH prin dobândirea controlului unic direct la VAE HOLDING GmbH nu creează si nu consolidează o pozitie dominantă si nu are ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei,

DECIDE:

Art. 1. - În conformitate cu dispozitiile art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996 si ale pct. 124 cap. II partea a II-a din Regulamentul privind autorizarea concentrărilor economice, se autorizează concentrarea economică notificată, constatându-se că, desi operatiunea notificată cade sub incidenta legii, nu există motive pentru a fi refuzată.

Art. 2. - Taxa de autorizare, prevăzută la art. 33 alin. (2) din Legea nr. 21/1996, este de 209.757.928 lei si se va plăti cu ordin de plată în contul nr. 361280010300, deschis la Banca Comercială Română - Centrala, cod SWIFT RNCBROBU, beneficiar Trezoreria Buzău, cu mentiunea “Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare”. Pe versoul ordinului de plată, în rubrica “Cod cont”, se va înscrie contul nr. 20.17.01.03.

Taxa de autorizare se va plăti în termen de 30 (treizeci) de zile de la data emiterii prezentei decizii. O copie a ordinului de plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului Concurentei.

Art. 3. - Prezenta decizie devine aplicabilă de la data comunicării acesteia către părti.

Art. 4. - Decizia Consiliului Concurentei poate fi atacată, conform dispozitiilor art. 52 alin. (3) din Legea nr. 21/1996, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ.

Art. 5. - În conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 21/1996, prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Societătii Comerciale “E.B.C.” - S.A. Bucuresti.

Art. 6. - Departamentul bunuri industriale si Secretariatul general al Consiliului Concurentei vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

Art. 7. - Prezenta decizie se comunică de Secretariatul gene ral al Consiliului Concurentei către:

Societatea achizitoare:

VOESTALPINE BAHNSYSTEME GmbH

Sediul social: Kerpelystra§e 199, A-8700 Leoben-Donawitz, Austria

Tribunalul comercial Leoben, nr. de înmatriculare 142055f

Telefon: +43 3842/202-0

Fax: +43 3842/202-DW

Prin împuternicit,

Avocat Mihai Rădulescu

Telefon: 212 05 80

Fax: 212 05 81.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Theodor Valentin Purcărea

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2002.

Nr. 414.

 

CONSILIUL CONCURENTEI

DECIZIE

privind concentrarea economică realizată de consortiul format din societătile “Marco Acquisitions” Ltd Anglia, Societatea Comercială “Conef” - S.A. Bucuresti si “Marco International” Inc. S.U.A. prin dobândirea controlului în comun (69,92%) la Societatea Comercială “Alprom” - S.A. Slatina

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

în baza:

1. Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;

2. Legii concurentei nr. 21/1996;

3. Regulamentului de organizare, functionare si procedură al Consiliului Concurentei;

4. Regulamentului privind autorizarea concentrărilor economice;

5. Instructiunilor cu privire la definirea pietei relevante, în scopul stabilirii părtii substantiale de piată;

6. Instructiunilor date în aplicarea art. 33 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996 cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice;

7. Notificării concentrării economice, înregistrată cu nr. RS-351 din 23 decembrie 2002 la Consiliul Concurentei;

8. actelor si lucrărilor din Dosarul cauzei nr. RS-351 din 23 decembrie 2002;

9. notei Departamentului bunuri industriale cu privire la concentrarea economică notificată, luând în considerare următoarele:

1. Operatiunea de concentrare economică se realizează prin achizitionarea de la Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului (APAPS), în temeiul Contractului de vânzare-cumpărare de actiuni nr. 44 din 19 decembrie 2002, semnat în acest scop de către consortiul format din societătile “Marco Acquisitions” Ltd Anglia, Societatea Comercială “Conef” - S.A. Bucuresti si “Marco International” Inc. S.U.A., a unui număr de 4.767.142 actiuni reprezentând 69,9236% din capitalul social al Societătii Comerciale “Alprom” - S.A. Slatina.

Consortiul a fost constituit de mentionatele societăti prin Contractul de asociere semnat în acest scop si autentificat sub nr. 499 din data de 24 septembrie 2002.

Conform Contractului de asociere si Contractului de vânzare-cumpărare de actiuni încheiat cu APAPS, dreptul de proprietate asupra actiunilor vândute de APAPS în procesul de privatizare a Societătii Comerciale “Alprom” - S.A. Slatina va fi dobândit de către membrii consortiului si exercitat de către societatea “Marco Acquisitions” Ltd Anglia - reprezentant desemnat al consortiului.

Anterior achizitionării pachetului de actiuni reprezentând 69,92% din capitalul social al Societătii Comerciale “Alprom” - S.A. Slatina, societatea “Marco Acquisitions” Ltd Anglia detinea 99,9511% din capitalul social al Societătii Comerciale “Conef” - S.A. Bucuresti si 6,64% din capitalul social al Societătii Comerciale “Alprom” - S.A. Slatina, iar Societatea Comercială “Conef” - S.A. Bucuresti detinea 10,66% din capitalul social al Societătii Comerciale “Alprom” - S.A. Slatina.

Astfel, având în vedere că dreptul de proprietate asupra actiunilor emise de Societatea Comercială “Alprom” - S.A. Slatina va fi transferat către toti membrii consortiului, în conformitate cu Contractul de asociere si Contractul de vânzare-cumpărare de actiuni nr. 44 din 19 decembrie 2002, doar exercitarea acestora revenind, în temeiul art. 102 din Legea nr. 31/1990, privind societătile comerciale republicată, societătii “Marco Acquisitions” Ltd Anglia, putem aprecia că operatiunea de concentrare economică se realizează prin achizitionarea controlului în comun de către membrii consortiului asupra Societătii Comerciale “Alprom” - S.A. Slatina.

2. Societătile achizitoare au obiecte de activitate diferite. Astfel, “Marco Acquisitions” Ltd Anglia functionează exclusiv ca o societate de tip holding, detinând participatii la Societatea Comercială “Conef” - S.A. Bucuresti, Societatea Comercială “Alro” - S.A. Slatina si la Societatea Comercială “Alprom” - S.A. Slatina; “Marco International” Inc. S.U.A. are ca activitate de bază comertul international cu metale, minerale si materii prime, iar Societatea Comercială “Conef” - S.A. Bucuresti are ca activitate de bază intermedierile în comertul cu produse diverse (între care produse si minereuri metalice).

3. Anterior dobândirii controlului, societătile membre ale consortiului, “Marco Acquisitions” Ltd Anglia si “Marco International” Inc. S.U.A., nu au fost prezente pe piata relevantă, iar Societatea Comercială “Conef” - S.A. Bucuresti a fost doar un intermediar în comertul cu laminate din aluminiu si aliaje din aluminiu, produse de Societatea Comercială “Alprom” - S.A. Slatina.

4. Societatea achizitionată, Societatea Comercială “Alprom” - S.A. Slatina, are ca obiect principal de activitate producerea si comercializarea de laminate din aluminiu si aliaje din aluminiu de tipul barelor, tevilor, tablelor, benzilor, plăcilor, rondelelor, foliilor si profilelor din aluminiu.

5. Piata relevantă aferentă concentrării economice analizate a fost definită ca fiind piata laminatelor din aluminiu si din aliaje de aluminiu, pe întregul teritoriu al României.

6. Fiind singurul producător român de laminate din aluminiu si aliaje din aluminiu, pentru aceste produse existând importuri relativ scăzute, Societatea Comercială “Alprom” - S.A. Slatina detine cvasimonopolul (cu un segment de piată de 87,50%) pe piata relevantă analizată. Prin concentrarea economică realizată segmentul detinut de Societatea Comercială “Alprom” - S.A. Slatina pe piata relevantă definită nu se modifică.

7. Pe piata relevantă analizată cererea este reprezentată de agentii economici care îsi desfăsoară activitatea în industria constructiilor de masini, industria aeronautică, industria materialelor electrice (instalatii si retele electrice) si a aparatelor de măsură si control, industria alimentară etc. Din cauza declinului sectorului industrial, piata românească a metalelor neferoase a cunoscut în ultimii 10 ani descresteri continue ale cererii.

8. Analizându-se această concentrare economică, se constată că nu se întrevăd posibile efecte cu caracter anticoncurential pe piata laminatelor din aluminiu primar si aliaje din aluminiu. Pozitia Societătii Comerciale “Alprom” - S.A. Slatina (controlată de consortiu) nu se modifică.

9. Operatiunea de concentrare economică realizată de consortiul format din societătile “Marco Acquisitions” Ltd Anglia, “Marco International” Inc. S.U.A. si Societatea Comercială “Conef” - S.A. Bucuresti prin dobândirea controlului în comun la Societatea Comercială “Alprom” - S.A. Slatina nu creează si nu consolidează o pozitie dominantă, ci realizează o integrare pe verticală,

DECIDE:

Art. 1. - În conformitate cu dispozitiile art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996 si ale pct. 124 cap. II partea a II-a din Regulamentul privind autorizarea concentrărilor economice, se autorizează concentrarea economică realizată, constatându-se că, desi operatiunea notificată cade sub incidenta legii, nu există motive pentru a fi refuzată.

Art. 2. - Taxa de autorizare, prevăzută la art. 33 alin. (2) din Legea nr. 21/1996, este de 789.435.000 lei si se va plăti cu ordin de plată tip trezorerie la bugetul de stat, în contul nr. 361280051302, deschis la Banca Natională a României - Sucursala Municipiului Bucuresti, beneficiar Trezoreria Municipiului Bucuresti, cu mentiunea “Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare”. Pe versoul ordinului de plată, în rubrica “Cod cont”, se va înscrie contul nr. 20.17.01.03.

Taxa de autorizare se va plăti în termen de 30 (treizeci) de zile de la data emiterii prezentei decizii. O copie a ordinului de plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului Concurentei.

Art. 3. - Prezenta decizie devine aplicabilă de la data comunicării acesteia către părti.

Art. 4. - Decizia Consiliului Concurentei poate fi atacată, conform dispozitiilor art. 52 alin. (3) din Legea nr. 21/1996, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ.

Art. 5. - În conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 21/1996, prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Societătii Comerciale “Conef” - S.A. Bucuresti.

Art. 6. - Departamentul bunuri industriale si Secretariatul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

Art. 7. - Prezenta decizie se va comunica de Secretariatul general al Consiliului Concurentei către:

I. Societătile achizitoare:

1. Denumirea: “Marco Acquisitions” Ltd Anglia (societate care achizitionează pachetul de actiuni al Societătii Comerciale “Alprom” - S.A. Slatina, membră a consortiului)

Nationalitatea: Persoană juridică de nationalitate engleză

Forma juridică: Societate cu răspundere limitată

Sediul social: Anglia, Londra, Brook Street nr. 61, WIK 4BL

Nr. de înregistrare: 3891484

2. Denumirea: Societatea Comercială “Conef” - S.A. Bucuresti (societate membră a consortiului)

Nationalitatea: Persoană juridică de nationalitate română

Forma juridică: Societate pe actiuni

Sediul social: Bucuresti, str. Pitar Mos nr. 6, sectorul 1

Nr. de înregistrare J 40/377/1991 la Oficiul registrului comertului: Cod fiscal: R 15551077

Telefon: 210.03.00

Fax: 210.05.94

3. Denumirea: “Marco International” Inc. S.U.A. (societate membră a consortiului)

Nationalitatea: Persoană juridică de nationalitate americană

Sediul social: S.U.A., New York, One Penn Plaza NY 10119

Nr. de înregistrare: 03.11.1985 la Departamentul de Stat al Statului New York

Prin împuternicit, Cristina Ciocan, avocat Racoti, Predoiu si Asociatii

Str. Batistei nr. 30 Bucuresti, sectorul 2

Telefon: 311.05.17/Fax: 311.05.18

II. Societatea achizitionată

Denumirea: Societatea Comercială “Alprom” - S.A. Slatina

Nationalitatea: Persoană juridică de nationalitate română

Forma juridică: Societate pe actiuni

Sediul social: Slatina, str. Milcov nr. 1, judetul Olt

Nr. de înregistrare J 28/11/1991 la Oficiul registrului comertului: Cod fiscal: R 1541764

Telefon: 0249.432.520, 0249.432.524

Fax: 0249.433.883

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Theodor Valentin Purcărea

 

Bucuresti, 26 februarie 2003.

Nr. 46.

 

CONSILIUL CONCURENTEI

DECIZIE

privind concentrarea economică realizată de Societatea Comercială “Holcim (România)” - S.A. Bucuresti prin achizitionarea de active de la Societatea Comercială “MGR-Co” - S.R.L. Bucuresti

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

în baza:

1. Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;

2. Legii concurentei nr. 21/1996;

3. Regulamentului de organizare, functionare si procedură al Consiliului Concurentei;

4. Regulamentului privind autorizarea concentrărilor economice;

5. Instructiunilor cu privire la definirea pietei relevante, în scopul stabilirii părtii substantiale de piată;

6. Instructiunilor date în aplicarea art. 33 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996 cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice;

7. Notificării concentrării economice, înregistrată cu nr. RS-317 din 27 noiembrie 2002 la Consiliul Concurentei;

8. actelor si lucrărilor din Dosarul cauzei nr. RS-317 din 27 noiembrie 2002;

9. Notei Departamentului bunuri industriale cu privire la concentrarea economică notificată,

având în vedere următoarele:

1. Concentrarea economică s-a realizat prin încheierea, la data de 3 octombrie 2001, a Contractului de vânzare-cumpărare între Societatea Comercială “MGR-Co” - S.R.L. Bucuresti (în calitate de vânzător) si Societatea Comercială “Alcim” - S.A. Alesd (în calitate de cumpărător). Astfel, Societatea Comercială “Alcim” - S.A. Alesd a achizitionat “dreptul de proprietate asupra echipamentelor si instalatiilor («Echipamentele», inclusiv piesele de schimb, sculele, dispozitivele, instrumentele aferente, titlurile si documentele referitoare la acestea, elemente de mobilier, alte utilaje mici etc., care deservesc, împreună cu «Echipamentele, instalatiile, echipamentele de productie, clădirile si constructiile situate pe terenurile mentionate»” (asa cum se specifică în contractul de vânzare- cumpărare).

Ulterior, prin realizarea Contractului de vânzare-cumpărare încheiat la data de 19 decembrie 2001 între Societatea Comercială “Rombeton” - S.A. Bucuresti si Societatea Comercială “Alcim” - S.A. Alesd, aceasta din urmă a achizitionat dreptul de proprietate asupra unor “Imobile” (asa cum sunt denumite în contractul de vânzare-cumpărare), localizate în Bucuresti. Acestea constau în terenuri, constructii si spatii de productie etc., care deservesc activele achizitionate de Societatea Comercială “Alcim” - S.A. Alesd de la Societatea Comercială “MGR-Co” - S.R.L. Bucuresti.

La data de 28 decembrie 2001 Societatea Comercială “Alcim” - S.A. Alesd a fuzionat prin absorbtie cu alte patru societăti comerciale apartinând Grupului Holcim, schimbându-si în acelasi timp denumirea în Societatea Comercială “Holcim (România)” - S.A. Bucuresti.

2. Societatea Comercială “Holcim (România)” - S.A. Bucuresti este o societate comercială prezentă pe piata românească, ce are ca obiect principal de activitate producerea si comercializarea materialelor de constructii, în mod deosebit ciment, var si ipsos, iar ca activităti secundare, o serie de activităti legate de principalul obiect de activitate, cum ar fi: producerea si comercializarea betoanelor, mortarelor si a altor produse din beton, ipsos si ciment, transport rutier de mărfuri, alte lucrări pentru constructii, extractia pietrei pentru constructii, extractia pietrisului si nisipului etc.

3. Anterior realizării concentrării economice, activele achizitionate de Societatea Comercială “Alcim” - S.A. Alesd de la Societatea Comercială “MGR-Co” - S.R.L. Bucuresti - două statii de producere a betoanelor: Bucuresti Bujoreni si Bucuresti

Progresul - deserveau constructiile si spatiile de productie detinute de Societatea Comercială “Rombeton” - S.A. Bucuresti, fiind necesare desfăsurării activitătii de producere a betoanelor, sapelor si mortarelor.

Ulterior realizării operatiunii de concentrare economică, Societatea Comercială “Alcim” - S.A. Alesd a închiriat cele două statii de betoane: Bucuresti Bujoreni si Bucuresti Progresul Societătii Comerciale “Holcim Carpati” - S.A. Bucuresti. În prezent aceste două statii sunt puncte de lucru ale Societătii Comerciale “Holcim (România)” - S.A. Bucuresti.

4. Piata relevantă aferentă concentrării economice a fost definită ca fiind piata betoanelor în zona orasului Bucuresti.

5. Prin concentrarea economică realizată segmentul detinut de Societatea Comercială “Holcim (România)” - S.A. Bucuresti pe piata relevantă definită se modifică, întrucât, anterior achizitionării de active de la Societatea Comercială “MGR-Co” - S.R.L. Bucuresti - statiile de producere a betoanelor: Bucuresti Bujoreni si Bucuresti Progresul -, societatea achizitoare era prezentă pe această piată prin Societatea Comercială “Holcim Carpati” - S.A. Bucuresti (statia de producere a betoanelor Bucuresti Pipera). Astfel, cota de piată detinută de Societatea Comercială “Holcim (România)” - S.A. Bucuresti pe piata betoanelor în zona orasului Bucuresti a crescut de la circa 4%, cât era în anul 2001, la circa 7% în anul 2002.

6. Pe piata relevantă definită oferta este reprezentată de Societatea Comercială “Holcim (România)” - S.A. Bucuresti, prin statiile de producere a betoanelor: Bucuresti Pipera, Bucuresti Bujoreni si Bucuresti Progresul, si de numeroase societăti comerciale.

7. Pe piata relevantă definită cererea este reprezentată de agenti economici care îsi desfăsoară activitatea în domeniul constructiilor si de persoane fizice si juridice implicate în realizarea de constructii.

8. Operatiunea de concentrare economică realizată de Societatea Comercială “Holcim (România)” - S.A. Bucuresti prin achizitionarea de active de la Societatea Comercială “MGR-Co” - S.R.L. Bucuresti nu creează si nu consolidează o pozitie dominantă si nu are ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei,

DECIDE:

Art. 1. - În conformitate cu dispozitiile art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996 si ale pct. 124 cap. II partea a II-a din Regulamentul privind autorizarea concentrărilor economice, se autorizează concentrarea economică notificată, constatându-se că, desi operatiunea notificată cade sub incidenta legii, nu există motive pentru a fi refuzată.

Art. 2. - Taxa de autorizare, prevăzută la art. 33 alin. (2) din Legea nr. 21/1996, este de 97.733.661 lei si se va plăti cu ordin de plată în contul nr. 361280051300, deschis la Banca Natională a României - Sucursala Municipiului Bucuresti, beneficiar Trezoreria Sectorului 1, cu mentiunea “Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare”. Pe versoul ordinului de plată, la rubrica “Cod cont”, se va înscrie contul nr. 20.17.01.03.

Taxa de autorizare se va plăti în termen de 30 (treizeci) de zile de la data comunicării prezentei decizii. O copie a ordinului de plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului Concurentei. Art. 3. - Prezenta decizie devine aplicabilă de la data comunicării acesteia către părti.

Art. 4. - Decizia Consiliului Concurentei poate fi atacată, conform dispozitiilor art. 52 alin. (3) din Legea nr. 21/1996, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ.

Art. 5. - În conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 21/1996, prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Societătii Comerciale “Holcim (România)” - S.A. Bucuresti.

Art. 6. - Departamentul bunuri industriale si Secretariatul general din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

Art. 7. - Prezenta decizie se comunică de către Secretariatul general al Consiliului Concurentei către:

Societatea achizitoare:

Societatea Comercială “Holcim (România)” - S.A. Bucuresti

Bd. Primăverii nr. 57, sectorul 1, Bucuresti

Telefon: 231 77 08, 231 77 09

Fax: 231 77 14, 231 77 15

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Theodor Valentin Purcărea

 

Bucuresti, 19 martie 2003.

Nr. 108.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

CIRCULARĂ

privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din argint cu valoarea nominală de 500 lei, dedicată împlinirii a 150 de ani de la nasterea compozitorului Ciprian Porumbescu

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 45/1998 privind abilitarea Băncii Nationale a României de a pune în circulatie emisiuni monetare cu caracter numismatic din metale pretioase, aprobată prin Legea nr. 244/1998, Banca Natională a României va pune în circulatie, începând cu data de 21 iulie 2003, o monedă din argint cu valoarea nominală de 500 lei, dedicată împlinirii a 150 de ani de la nasterea compozitorului Ciprian Porumbescu.

Art. 2. - Caracteristicile monedei sunt următoarele:

- formă: rotundă;

- metal: argint;

- titlu: 999/1000;

- calitate: proof;

- greutate: 31,103 g;

- margine: ornamentată;

- diametru: 37 mm;

- anul emisiunii: 2003.

Aversul monedei contine în partea stângă o compozitie grafică realizată prin alăturarea simbolică a două dintre instrumentele muzicale (vioară si pian) folosite cu precădere de Ciprian Porumbescu în activitatea sa componistică si interpretativă. 

În partea dreaptă sunt amplasate stema României si valoarea nominală “500 LEI”. În partea superioară inscriptia “ROMANIA” este gravată circular. Sub această inscriptie este mentionat, pe orizontală, anul de emisiune “2003”.

Pe reversul monedei este reprodus portretul compozitorului Ciprian Porumbescu. Inscriptia “CIPRIAN PORUMBESCU” si anii “1853-1883” (reprezentând anul nasterii si al trecerii în nefiintă), despărtite de un ornament muzical, sunt gravate circular, urmând circumferinta monedei. De o parte si de alta a portretului este redat un fragment dintr-o creatie muzicală a compozitorului.

Art. 3. - Monedele din argint, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însotite de un certificat de autenticitate înseriat, redactat în limbile română si engleză, semnat de guvernatorul Băncii Nationale a României si de casierul central, precum si de un pliant de prezentare a acestei emisiuni monetare.

Art. 4. - Monedele din argint dedicate împlinirii a 150 de ani de la nasterea compozitorului Ciprian Porumbescu au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a monedelor din argint cu valoarea nominală de 500 lei – emisiunea 2003 se realizează prin ghiseele sucursalelor Băncii Nationale a României.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

 

Bucuresti, 17 iunie 2003.

Nr. 19.