MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 525         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 22 iulie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

326. - Lege privind drepturile de care beneficiază copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum si copiii încredintati sau dati în plasament la asistenti maternali profesionisti

 

461. - Decret pentru promulgarea Legii privind drepturile de care beneficiază copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum si copiii încredintati sau dati în plasament la asistenti maternali profesionisti

 

333. - Lege privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

 

469. - Decret pentru promulgarea Legii privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

 

347. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor

 

490. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor

 

349. - Lege privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 10/2001 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice

 

492. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 10/2001 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice

 

351. - Lege pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman

 

494. - Decret privind promulgarea Legii pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind drepturile de care beneficiază copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum si copiii încredintati sau dati în plasament la asistenti maternali profesionisti

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum si copiii încredintati sau dati în plasament la asistenti maternali profesionisti au dreptul la cazarmament, echipament pentru dotare initială si înlocuire, transport, jucării, materiale igienico-sanitare, rechizite si materiale cultural-sportive.

(2) Copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, cei încredintati sau dati în plasament la asistenti maternali profesionisti, care urmează o formă de învătământ recunoscută de lege, precum si mamele protejate în centre maternale beneficiază de sume de bani pentru nevoi personale.

Art. 2. - (1) Limitele maxime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute la art. 1, stabilite pe grupe de vârstă, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege si se indexează periodic, prin hotărâre a Guvernului, cu rata inflatiei.

(2) Baremele de dotare cu echipament si cazarmament si duratele de utilizare, precum si normativele valorice de cheltuieli pentru cazarmament, echipament pentru dotare initială si înlocuire, transport, jucării, materiale igienico-sanitare, rechizite si materiale cultural-sportive, cu încadrarea în limitele valorice prevăzute în anexă, se aprobă prin hotărâre a consiliului judetean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, pe baza propunerilor formulate de serviciile publice specializate pentru protectia copilului.

(3) Sumele acordate pentru nevoi personale categoriilor de copii si tineri prevăzute la art. 1 alin. (2), precum si mamelor protejate în centre maternale sunt în cuantum lunar de 210.000 lei si se indexează periodic, prin hotărâre a Guvernului, cu rata inflatiei.

(4) În cazul copiilor cu handicap, infectati HIV sau bolnavi SIDA, ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, precum si al celor încredintati sau dati în plasament la asistenti maternali profesionisti, cuantumul sumelor necesare acordării drepturilor se majorează cu 50% în raport cu sumele acordate, în conditiile prezentei legi, beneficiarilor prevăzuti la art. 1 alin. (1).

Art. 3. - Copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, precum si mamele protejate în centre maternale beneficiază, la iesirea din evidenta acestor servicii publice, de o indemnizatie care se acordă o singură dată, egală cu valoarea salariului de bază minim brut pe tară, stabilit potrivit legii.

Art. 4. - Cheltuielile determinate de aplicarea prevederilor prezentei legi se suportă din bugetele proprii ale consiliilor judetene, respectiv din bugetele consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, cu asigurarea de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, care să asigure integral nivelul acestor cheltuieli.

Art. 5. - Beneficiază de prevederile prezentei legi si unitătile de ocrotire a copilului aflate în subordinea altor institutii bugetare, iar cheltuielile determinate de aplicarea prezentei legi se suportă din bugetul acestor institutii bugetare.

Art. 6. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.

Art. 7. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanta Guvernului nr. 56/1994 privind actualizarea normativelor de cheltuieli determinate de drepturile acordate copiilor din leagăne, case de copii si institutii de învătământ special, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 146/1994, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 23 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 8 iulie 2003.

Nr. 326.

 

ANEXĂ

 

LIMITELE MAXIME

de cheltuieli aferente drepturilor la cazarmament, echipament pentru dotare initială si înlocuire, transport, jucării, materiale igienico-sanitare, rechizite, materiale cultural-sportive, precum si cele aferente sumelor de bani pentru nevoi personale, acordate copiilor si tinerilor ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului în regim rezidential si semirezidential, mamelor protejate în centre maternale, precum si copiilor încredintati sau dati în plasament la asistenti maternali profesionisti

 

Grupa de vârstă

Valoarea (lei/an/copil)

De la 0 până la 3 ani inclusiv

2.769.000

De la 3 până la 7 ani inclusiv

3.775.000

De la 7 până la 14 ani inclusiv

4.632.000

De la 14 până la 18 ani inclusiv

5.712.000

De la 18 până la 26 ani inclusiv

6.393.000

Mama protejată în centrul maternal

6.393.000

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind drepturile de care beneficiază copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum si copiii încredintati sau dati în plasament la asistenti maternali profesionisti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind drepturile de care beneficiază copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum si copiii încredintati sau dati în plasament la asistenti maternali profesionisti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 iulie 2003.

Nr. 461.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Paza si protectia sunt activităti desfăsurate prin forte si mijloace specifice, în scopul asigurării sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor împotriva oricăror actiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existenta materială a acestora, precum si a protejării persoanelor împotriva oricăror acte ostile care le pot periclita viata, integritatea fizică sau sănătatea.

(2) Paza si protectia se realizează prin forte si mijloace militare sau civile, de către institutiile specializate ale autoritătilor administratiei publice, sau în regim privat, de către proprietarii sau detinătorii obiectivelor, bunurilor sau valorilor, precum si de către societătile specializate de pază si protectie.

Art. 2. - (1) Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiile autonome, companiile si societătile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societătile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum si alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităti, sunt obligate să asigure paza acestora.

(2) Persoanele fizice pot apela pentru protectia personală la serviciile unor societăti specializate de pază si protectie, în conditiile prezentei legi.

Art. 3. - (1) În functie de importanta, specificul si valoarea bunurilor pe care le detin, conducătorii unitătilor prevăzute la art. 2 alin. (1), cu sprijinul de specialitate al politiei, pentru sistemele civile de pază, sau al jandarmeriei, pentru cele militare, stabilesc modalităti concrete de organizare si de executare a pazei, după caz, cu efective de jandarmi, pază cu gardieni publici, pază proprie sau pază prin societăti specializate.

(2) Unitătile grupate pe un anumit spatiu pot organiza, cu avizul politiei, paza în comun cu gardieni publici, pază proprie sau prin societătile specializate de pază.

Conducătorii acestor unităti stabilesc forma de pază, obligatiile si răspunderile fiecărui beneficiar, inclusiv cele privind întocmirea planului de pază.

(3) La unitătile unde nu este posibilă realizarea unui sistem de pază organizat, conducătorii acestora sunt obligati să execute împrejmuiri, grilaje, obloane, încuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarmă sau alte asemenea mijloace necesare asigurării pazei si integritătii bunurilor.

(4) Protectia demnitarilor români si a celor străini pe timpul sederii în România, a familiilor acestora, paza sediilor de lucru si a resedintelor acestora se asigură de Serviciul de Protectie si Pază, conform atributiilor prevăzute în legea specială de organizare si functionare a acestuia.

(5) Protectia magistratilor, a politistilor si jandarmilor, precum si a membrilor de familie ai acestora, în cazurile în care viata, integritatea corporală sau avutul acestor persoane sunt supuse unor amenintări, se asigură de Ministerul de Interne*), potrivit legii.

Art. 4. - Răspunderea pentru luarea măsurilor de asigurare a pazei bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu revine conducătorilor unitătilor prevăzute la art. 2 alin. (1).

            Art. 5. - (1) Paza se organizează si se efectuează potrivit planului de pază, întocmit de unitatea ale cărei bunuri sau valori se păzesc, cu avizul de specialitate al politiei. Acest aviz este obligatoriu pentru fiecare caz de modificare a planului de pază.

(2) Pentru unitătile la care paza se asigură cu efective de jandarmi, avizul politiei nu este obligatoriu.

(3) Prin planul de pază se stabilesc în principal: caracteristicile obiectivului păzit, în zona respectivă, numărul de posturi si amplasarea acestora, necesarul de personal pentru pază, amenajările, instalatiile si mijloacele tehnice de pază si de alarmare, consemnul posturilor, legătura si cooperarea cu alte organe cu atributii de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor si persoanelor si modul de actiune în diferite situatii. De asemenea, vor fi prevăzute si regulile de acces, potrivit dispozitiilor conducătorului unitătii, precum si documentele specifice serviciului de pază.

(4) În cazul unitătilor în care paza se asigură cu efective ale jandarmeriei, ale societătilor specializate de pază si protectie, ale gardienilor publici sau combinat, întocmirea planului de pază se face de către conducătorii unitătilor beneficiare împreună cu comandantii/sefii acestor efective.

(5) Documentele specifice necesare executării si evidentei serviciului de pază, cu exceptia celui executat cu efective de jandarmi, si modelele acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

 

CAPITOLUL II

Formele de pază

SECTIUNEA 1

Paza cu efective de jandarmi

 

Art. 6. - (1) Paza obiectivelor de importantă deosebită pentru apărarea tării, activitatea statului, economie, stiintă, cultură si artă, ale unor institutii din domeniul financiar-bancar, a localurilor misiunilor diplomatice sau ale unor agentii si reprezentante economice străine, a sediilor unor organizatii internationale, precum si a transporturilor valorilor deosebite sau speciale se asigură cu efective de jandarmi.

(2) Paza cu efective de jandarmi se poate asigura si la sediile unor organisme internationale care desfăsoară activităti pe teritoriul tării, la cererea expresă a acestora, adresată Guvernului României.

(3) Unitătile bugetare si sediile misiunilor diplomatice, precum si unitătile de interes strategic care detin instalatii ori obiective de o deosebită importantă natională, beneficiare de pază cu efective de jandarmi, care sunt exceptate de la plată, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(4) Obiectivele de importantă deosebită care nu sunt asigurate cu pază militară în timp de pace si se iau în pază, la mobilizare, de către Jandarmeria Română se stabilesc, din timp de pace, prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Tării si se aprobă, la declararea mobilizării, prin hotărâre a Guvernului.

(5) Obiectivele si valorile prevăzute la alin. (1) si (2), precum si personalul, mijloacele materiale si financiare necesare asigurării pazei cu efective de jandarmi se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(6) La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în situatii care nu suferă amânare, la propunerea comandantului Jandarmeriei Române, ministrul de interne poate aproba asigurarea temporară a pazei cu efective de jandarmi a unor obiective, bunuri, valori si transporturi speciale, altele decât cele prevăzute la alin. (1) si (2).

(7) Prin situatii care nu suferă amânare se întelege stările de fapt caracterizate prin tensiuni interne, acte de dezordine si tulburarea gravă a ordinii publice, dezastre, furturi frecvente din proprietatea publică sau privată, care impun luarea de îndată sub pază cu efective de jandarmi a unor obiective, amplasamente, suprafete de teren, altele decât cele prevăzute la alin. (1) si (2), precum si situatiile în care organele de stat cu atributii în domeniul apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, în caz de pericol iminent, solicită expres această interventie.

(8) Paza cu efective de jandarmi, aprobată în conditiile alin. (6), se ridică după încetarea situatiei deosebite care a impus instituirea acesteia.

(9) Ridicarea pazei cu efective de jandarmi se realizează, de regulă, prin hotărâre a Guvernului, în cazurile prevăzute la alin. (1) si (2), respectiv prin ordin al ministrului de interne, la propunerea comandantului Jandarmeriei Române, în toate situatiile în care beneficiarii pazei, indiferent de modalitatea prin care a fost instituită aceasta, nu respectă obligatiile prevăzute de lege sau cele contractuale, refuză încheierea ori reactualizarea contractului.

(10) Ridicarea pazei de la obiectivele asigurate cu efective de jandarmi se poate face în termen de 60 de zile de la atentionarea în scris a conducătorilor acestora, prin ordin al ministrului de interne, la propunerea comandantului Jandarmeriei Române.

(11) În situatia în care unitătile cărora li s-a prevăzut prin acte normative asigurarea pazei cu efective de jandarmi îsi schimbă, îsi restrâng sau îsi încetează activitatea ori renuntă la această formă de pază, prin hotărâre a Guvernului de ridicare a pazei, se vor stabili si modalitătile

de redistribuire a efectivelor disponibilizate si a alocatiilor bugetare aprobate în acest sens.

(12) Instalarea pazei se va face numai după asigurarea de către beneficiarul serviciului de pază a conditiilor stabilite prin contractul încheiat cu unitatea de jandarmi si prin planul de pază întocmit.

Art. 7. - (1) Unitătile care beneficiază de pază cu efective de jandarmi încheie contracte de prestări de servicii cu unitătile de jandarmi, la nivelul esalonului care are organ financiar propriu.

(2) Serviciul de pază cu efective de jandarmi se efectuează contra cost, pe baza tarifelor stabilite de Ministerul de Interne, potrivit legii.

(3) Serviciul de pază se poate efectua si în conditiile în care, în contrapartidă, beneficiarul prestărilor de servicii oferă, la rândul său, bunuri sau servicii, dacă acestea sunt necesare Jandarmeriei Române.

(4) Conditiile efectuării serviciului de pază, conform alin. (3), se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(5) Veniturile realizate din pază si prestarea altor servicii, organizate si executate, potrivit legii, de unitătile de jandarmi se retin integral de către acestea ca venituri extrabugetare cu titlu permanent, care vor fi utilizate pentru acoperirea unor cheltuieli curente si de capital.

Art. 8. - (1) Paza cu efective de jandarmi se organizează si se execută potrivit planului de pază, cu respectarea prevederilor art. 5.

(2) Efectivele de jandarmi care asigură paza la obiective cu grad sporit de dificultate vor beneficia de aceleasi sporuri pentru conditii periculoase, vătămătoare sau grele de muncă, după caz, ca si personalul din obiectivul respectiv.

Art. 9. - În unitătile unde, concomitent cu paza asigurată cu efective de jandarmi, functionează si paza proprie, cu gardieni publici sau prin societăti specializate de pază si protectie, acestea se vor integra, din punct de vedere operativ, în sistemul unic de pază realizat si condus de către jandarmerie.

 

SECTIUNEA a 2-a

Paza cu gardieni publici si paza proprie

 

Art. 10. - Paza bunurilor si a valorilor detinute de persoane fizice sau juridice se poate asigura, în conditiile

legii, si prin Corpul gardienilor publici, conform Legii nr. 26/1993 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Corpului gardienilor publici.

Art. 11. - Paza proprie se organizează în raport cu natura obiectivelor, a bunurilor si valorilor ce urmează a fi

păzite, cu amplasarea, întinderea si vulnerabilitatea pe care le prezintă unele unităti si locuri din incinta acestora, cu

numărul de schimburi în care se desfăsoară activitatea, punctele de acces si cu alte criterii specifice.

Art. 12. - (1) Paza proprie se realizează cu personal calificat, angajat al unitătii beneficiare, conform legii.

(2) În functie de numărul personalului de pază, conducerea unitătii va numi un sef de serviciu sau un împuternicit care să asigure selectia, încadrarea, echiparea, dotarea cu armament si mijloace de protectie, precum si pentru instruirea, planificarea si controlul acestuia.

(3) La unitătile unde numărul posturilor de pază este de peste 20, structura de conducere necesară este formată din seful serviciului de pază si seful de tură.

(4) La celelalte unităti unde numărul de paznici este sub 20, activitătile specifice de pază se îndeplinesc de către un împuternicit al conducerii unitătii.

(5) Seful serviciului de pază sau împuternicitul cu paza se subordonează direct conducerii unitătii si stabileste împreună cu aceasta măsurile cele mai eficiente de pază.

Art. 13. - (1) Personalul de pază proprie se compune din paznici, portari, controlori de acces sau alte persoane stabilite de conducerea unitătii, din persoanele desemnate să asigure instruirea, controlul si coordonarea activitătii de pază. Se asimilează personalului de pază si persoanele care cumulează atributiile de pază cu alte atributii de serviciu.

(2) Personalul din paza proprie se dotează cu uniforme, echipament de protectie si însemne distinctive, pe care le poartă pe timpul executării serviciului.

Art. 14. - (1) Cu avizul politiei, personalul din paza proprie a unitătilor poate fi dotat cu arme de foc, bastoane din cauciuc sau tip tomfe, sprayuri lacrimogene si alte mijloace, în raport cu importanta obiectivelor, a bunurilor si valorilor păzite.

(2) La unitătile unde functionează paza proprie si paza cu efective de jandarmi, dotarea cu arme de foc, avizarea, instruirea si controlul personalului de pază se efectuează de către unitatea de jandarmi care coordonează sistemul unic de pază.

 

SECTIUNEA a 3-a

Paza în mediul rural

 

Art. 15. - Unitătile situate pe teritoriul localitătilor rurale îsi organizează paza conform prevederilor prezentei legi.

Art. 16. - Conducătorii unitătilor care detin, cu orice titlu, terenuri agricole sunt obligati să organizeze pază de câmp prin una dintre formele de pază prevăzute de lege.

Art. 17. - (1) Paza căilor ferate, a pădurilor, a terenurilor forestiere, a fondurilor de vânătoare si de pescuit, a conductelor pentru transportul hidrocarburilor si al produselor petroliere, a sistemelor de irigatii, a retelelor telefonice si de transport al energiei electrice se asigură de către conducătorii unitătilor centrale de profil, prin corpuri specializate de pază.

(2) Corpurile specializate de pază se organizează si functionează în structura unitătii beneficiare, în baza unui regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 18. - (1) În localitătile rurale se organizează paza comunală.

(2) Primarul răspunde pentru întocmirea planului de pază a comunei si este obligat să ia măsuri pentru a asigura paza bunurilor publice si ale cetătenilor.

(3) Avizarea planului de pază, instruirea si controlul personalului de pază din localitătile rurale se efectuează de către organele locale de politie.

(4) Paza comunală se efectuează prin rotatie de către locuitorii comunei sau prin oricare dintre formele de pază prevăzute de lege. Obligatia de pază comunală revine fiecărei familii care are domiciliul sau resedinta pe teritoriul comunei si se îndeplineste de câte un membru al acesteia, o singură dată la fiecare rotatie.

(5) Persoanele care nu corespund cerintelor legii pentru a îndeplini atributii de pază sau care, datorită ocupatiilor profesionale, nu pot să execute serviciul de pază sunt obligate să achite contravaloarea prestatiilor datorate, în cuantumul stabilit prin hotărâre a consiliului local. Plata se poate face si prin prestarea altor servicii în folosul comunei, în conditiile stabilite de consiliul local.

(6) Persoanele care detin proprietăti în localitate si nu au domiciliul sau resedinta pe raza acesteia sunt obligate la plata unei contributii, al cărei cuantum se stabileste prin hotărâre a consiliului local. Plata se poate face si prin bunuri, produse ori prin prestarea altor servicii în folosul comunei, în conditiile stabilite de consiliul local.

(7) Sumele realizate în conditiile alin. (5) si (6) vor fi utilizate pentru procurarea de echipamente de protectie, însemne si mijloace de autoapărare sau utilitare necesare bunei executări a serviciului de pază comunală.

(8) În cazurile în care paza se efectuează si prin alte forme prevăzute de lege, plata serviciului de pază comunală se va asigura din fondurile bugetare locale.

(9) Persoanele care execută paza prin rotatie, potrivit alin. (4), trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute la art. 39 lit. a)-c), să fie absolventi cel putin ai învătământului primar si să poarte însemne distinctive în timpul executării serviciului de pază.

(10) Sunt scutiti de la obligatia de a efectua pază comunală: pensionarii, bolnavii cronici incurabili ori cei cu deficiente fizice care îi fac inapti pentru serviciul de pază, persoanele care au împlinit vârsta de 60 de ani, militarii, politistii, preotii si pompierii.

Art. 19. - Autoritătile administratiei publice locale care organizează paza în localitătile rurale sunt obligate să pună la dispozitie persoanelor care îndeplinesc serviciul de pază prin rotatie echipament de protectie, mijloace de autoapărare, mijloace de iluminat pe timp de noapte si să asigure accesul rapid la mijloacele de alarmare în caz de pericol, precum si fortele de interventie în sprijinul acestora, în caz de nevoie.

 

SECTIUNEA a 4-a

Paza si protectia prin societăti specializate

 

Art. 20. - (1) Societătile specializate de pază si protectie sunt societăti comerciale private care se constituie si functionează potrivit legislatiei comerciale si prevederilor prezentei legi, având ca obiect de activitate paza obiectivelor, bunurilor sau valorilor, paza transporturilor de bunuri si valori importante, în conditii de maximă sigurantă a acestora, precum si protectia persoanelor.

(2) Societătile specializate de pază si protectie functionează în baza licentei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române, cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informatii, pentru cel putin unul dintre obiectele de ctivitate prevăzute la alin. (4), care poate fi reînnoită la fiecare 3 ani. Retragerea avizului prealabil al Serviciului Român de Informatii poate constitui temei pentru anularea licentei de functionare.

(3) Pentru obtinerea licentei de functionare este necesară întrunirea următoarelor conditii:

a) prezentarea regulamentului de organizare si functionare a societătii;

b) prezentarea listei cu mijloacele materiale, tehnice, de transport, de comunicatii, cu mijloacele audio-video, aparatura de recunoastere si identificare, sistemele de alarmă împotriva efractiei, sistemele de cronometrare si numărare, cu centrele de supraveghere si dispeceratele, tehnica de calcul si softul utilizat, cu armamentul si alte mijloace tehnice care vor face parte din dotarea societătii, în functie de obiectul de activitate;

c) prezentarea dovezilor de înregistrare cu denumirea societătii si a însemnelor distinctive înregistrate la  Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci;

d) prezentarea notificării prin care se încunostintează consiliul judetean sau, după caz, Consiliul General al Municipiului Bucuresti despre faptul că societatea va avea sediul social în zona de responsabilitate a acestora;

e) prezentarea dovezii de achitare a taxei pentru obtinerea licentei de functionare;

f) prezentarea atestatului profesional pentru persoanele care execută activităti de pază si protectie.

(4) Societătile specializate de pază si protectie pot avea unul sau mai multe dintre următoarele obiecte de activitate:

a) servicii de pază a obiectivelor, bunurilor si valorilor, precum si servicii de consultantă în domeniu;

b) servicii de pază a transporturilor de bunuri si valori importante, precum si servicii de consultantă în domeniu;

c) servicii de protectie personală specializată, denumită gardă de corp, si servicii de consultantă în domeniu.

(5) Prin servicii de pază se întelege:

a) paza proprietătii împotriva accesului neautorizat sau a ocupării abuzive;

b) paza proprietătii împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum si a altor actiuni producătoare de pagube materiale;

c) detectarea substantelor, armelor, explozibililor sau a materialelor de orice natură care pot provoca o pagubă;

d) paza proprietătii intelectuale;

e) paza mediului înconjurător;

f) furnizarea către autoritătile competente a informatiilor legate de incidentele apărute în timpul activitătii de pază.

(6) Prin servicii de pază a transporturilor de bunuri si valori importante se întelege:

a) organizarea si asigurarea pazei transportului terestru, pe apă sau aerian al unor bunuri de importantă deosebită, valori sau al oricărui alt obiect pe care beneficiarul serviciului îl denumeste astfel;

b) organizarea si asigurarea pazei transportului unor date si informatii, indiferent de suportul pe care acestea se află si de modalitatea aleasă pentru transmitere;

c) organizarea si asigurarea, potrivit legislatiei în vigoare, a protejării mijloacelor de comunicatii;

d) organizarea si asigurarea transportului pentru persoanele care solicită să fie transportate în conditii de maximă sigurantă;

e) furnizarea către autoritătile competente a datelor despre incidentele apărute în timpul activitătii de transport.

(7) Prin serviciu de protectie specializată a persoanei - gardă de corp - se întelege:

a) protejarea vietii si integritătii corporale a persoanei aflate sub protectie;

b) protejarea persoanei aflate sub protectie împotriva hărtuirii, pedepsită de lege;

c) protejarea persoanei aflate sub protectie în timpul transportului;

d) furnizarea către autoritătile competente a informatiilor legate de incidentele apărute în timpul activitătii de protectie.

(8) Prin serviciu de consultantă se întelege:

a) asistentă cu privire la activitătile care fac obiectul prevederilor alin. (5)-(7);

b) întocmirea de analize, evaluări si rapoarte asupra riscurilor la adresa securitătii persoanei, proprietătii sau mediului.

(9) Conducătorul societătii specializate de pază si protectie trebuie să obtină avizul inspectoratului de politie judetean sau al Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti, după caz, în a cărei rază teritorială îsi are sediul societatea respectivă.

(10) Unitatea de politie competentă poate acorda avizul persoanei prevăzute la alin. (9), care are cetătenie română si domiciliul în tară, a împlinit vârsta de 21 de ani, posedă pregătire corespunzătoare atributiilor ce îi revin, este cunoscută ca având o bună conduită cetătenească si nu a suferit condamnări pentru infractiuni săvârsite cu intentie.

Art. 21. - (1) Personalului din societătile specializate de pază si protectie îi este interzis să culeagă date si informatii.

(2) În situatia în care intră în posesia unor date si informatii care vizează siguranta natională, personalul mentionat la alin. (1) are obligatia să informeze, de îndată, autoritătile competente cu atributii în domeniul sigurantei nationale.

Art. 22. - (1) Conducătorii societătilor specializate de pază si protectie sunt obligati să asigure respectarea prevederilor legale si a regulamentelor proprii în organizarea si functionarea acestei forme de pază, în angajarea, pregătirea si controlul personalului, portul uniformei si al însemnelor distinctive, precum si în dotarea cu mijloace de interventie si apărare individuală, conform legii.

(2) Plata serviciilor de pază si protectie prestate de către societătile specializate se face pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii.

(3) Societătile specializate de pază si protectie au obligatia de a păstra evidenta contractelor în registre speciale.

(4) Societătile specializate de pază si protectie nu pot adopta însemne, uniforme, legitimatii, accesorii de echipament sau denumiri identice, asemănătoare sau de natură să conducă la confuzii între acestea, precum si cu cele ale autoritătilor publice ori ale organismelor internationale la care România este parte.

(5) Modelul echipamentului personalului de pază si protectie se stabileste prin hotărâre a Guvernului si se inscriptionează cu denumirea si sigla societătii, aprobate cu ocazia acordării licentei. Pe autovehiculele din dotarea societătilor specializate se inscriptionează numai denumirea, sigla, obiectul de activitate pentru care s-a emis licentă de către politie si numerele de telefon ale societătii. Montarea si folosirea de mijloace de semnalizare luminoasă sau acustică pe autovehiculele societătilor de pază si protectie sunt interzise.

(6) Societătile specializate de pază si protectie se pot asocia cu societăti sau firme străine de profil, cu respectarea prevederilor legii.

 

SECTIUNEA a 5-a

Garda de corp

 

Art. 23. - (1) Garda de corp se asigură de către societătile specializate de pază si protectie care au primit licentă în acest scop, numai prin personal special atestat.

(2) Persoanele fizice pot angaja gardă de corp numai pe bază de contract încheiat cu societătile specializate de pază si protectie prevăzute la alin. (1).

Art. 24. - Personalul care execută serviciul de gardă de corp este obligat ca în activitătile desfăsurate să respecte legile în vigoare si să nu lezeze în vreun fel drepturile si libertătile cetătenilor.

 

CAPITOLUL III

Paza transporturilor bunurilor si valorilor importante, precum si a transporturilor cu caracter special

 

Art. 25. - (1) Paza transporturilor bunurilor si valorilor importante, constând în sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte înscrisuri de valoare, metale si pietre pretioase, valori stiintifice, tehnice, de cultură si artă, se asigură cu mijloace de transport anume destinate si se realizează, după caz, cu jandarmi, gardieni publici, personal propriu sau al unei societăti specializate de pază si protectie, înarmati cu arme de foc, în conditiile legii.

(2) Paza transporturilor produselor cu caracter special, care constau în: arme, munitii, tehnică de luptă, materii explozive, stupefiante, substante toxice, materiale nucleare sau alte materii radioactive ori alte materii sau substante periculoase, se efectuează cu mijloace de transport anume destinate si se asigură cu efective de jandarmi, cu exceptia celor organizate si executate cu efective ale Ministerului Apărării Nationale.

(3) Paza transporturilor bunurilor si valorilor importante sau a produselor cu caracter special, aflate în tranzit pe teritoriul României, pe calea ferată ori rutieră, se asigură cu efective de jandarmi.

Art. 26. - (1) Paza transporturilor de bunuri si valori sau a celor cu caracter special se organizează si se execută potrivit prevederilor planului de pază, întocmit de unitatea ale cărei bunuri sau valori se transportă împreună cu unitatea prestatoare, cu avizul politiei, care este obligatoriu si în cazul modificării acestuia. Acest aviz nu este necesar în cazul unitătilor la care paza transportului se asigură cu efective de jandarmi sau cu cele apartinând unor institutii cu atributii în domeniul apărării si sigurantei nationale.

(2) Prin planul de pază se stabilesc în principal: bunurile si valorile de transportat, conditiile de mediu adecvate naturii bunurilor si valorilor care se transportă, situatia operativă, durata transportului, mijloacele de transport folosite, variantele de transport, dispozitivul de pază, consemnul general si particular pentru personalul implicat, dotarea cu mijloace tehnice si de autoapărare, modul de actiune în diferite situatii, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(3) De regulă, transporturile de bunuri sau valori importante ori cele speciale se efectuează pe timp de zi.

(4) Indiferent de natura transportului, paza acestuia se va asigura de cel putin o persoană înarmată, în cadrul localitătii, si de minimum două, în afara acesteia.

(5) Efectivele necesare pazei transporturilor bunurilor si valorilor, precum si a celor speciale, prevăzute la art. 25, se stabilesc de comun acord, de către conducătorul unitătii care asigură efectivele de pază si cel al unitătii beneficiare, prin planul de pază si prin contract.

(6) Pentru efectivele care asigură paza transporturilor bunurilor si valorilor, inclusiv a celor cu caracter special prevăzute la art. 25 alin. (2), beneficiarii vor asigura, după caz, conditii corespunzătoare pentru executarea serviciului, astfel:

a) compartiment de serviciu sau vagoane tip corp de gardă, pentru transportul pe calea ferată;

b) autovehicule blindate, semiblindate sau special amenajate, pentru transportul valorilor sau produselor speciale, precum si pentru echipajele care asigură paza acestora;

c) compartimente special amenajate sau rezervate, pentru transporturi navale sau aeriene.

(7) Bunurile si valorile prevăzute la art. 25 se asigură la o societate de asigurări de către beneficiarul contractului de transport ori de către transportator, după caz, potrivit întelegerii dintre părti.

Art. 27. - (1) Mijloacele auto destinate transportului bunurilor si valorilor sau celui cu caracter special, prevăzute la art. 25, se certifică, potrivit legii, de către un laborator sau de un organism de certificare abilitat, care stabileste, conform standardelor, clasa de sigurantă în care se încadrează. Acestea se amenajează în mod corespunzător, se dotează cu dispozitive tehnice de pază si alarmare, destinate să asigure securitatea deplină a persoanelor însotitoare, a bunurilor, valorilor si produselor speciale transportate, si se echipează cu tehnică de transmisiuni radio pe frecventele aprobate conform legii.

(2) Pe timpul transporturilor bunurilor si valorilor importante sau al celor cu caracter special în afara localitătilor sau când situatia din zonă o impune, conducătorul unitătii va asigura cel putin un echipaj de însotire pentru paza si protectia bunurilor sau a valorilor respective.

(3) Transporturile de bunuri sau valori importante ori cele cu caracter special vor fi monitorizate de politie si jandarmerie, după caz.

(4) Autovehiculele care în mod curent sunt folosite pentru transportul unor valori de mai mică importantă vor fi prevăzute cu casete metalice fixate pe caroserie, dotate cu încuietori, sistem de alarmare, si vor fi însotite de una sau mai multe persoane, desemnate din cadrul unitătii respective, sau de agenti de pază. Certificarea acestor autovehicule nu este obligatorie.

 

CAPITOLUL IV

Sisteme tehnice de protectie si de alarmare

împotriva efractiei

SECTIUNEA 1

Mijloace de protectie si de alarmare împotriva efractiei

 

Art. 28. - (1) Conducătorii unitătilor care detin bunuri, valori si suporturi de stocare a documentelor, a datelor si informatiilor cu caracter secret de stat sunt obligati să asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protectie si sistemele de alarmare împotriva efractiei în locurile de păstrare, depozitare si manipulare a acestora, precum si în locurile unde se desfăsoară activităti care au un asemenea caracter.

(2) Proiectele ce vizează măsurile prevăzute la alin. (1) se avizează de către institutiile abilitate, potrivit actelor normative ce privesc protectia informatiilor clasificate.

(3) Elementele de protectie mecano-fizice încorporate imobilelor destinate păstrării, depozitării si manipulării bunurilor si valorilor de orice fel trebuie să fie certificate că rezistă la efractie, corespunzător gradului de sigurantă impus de caracteristicile obiectivului păzit.

(4) În sensul prezentei legi, prin elemente de protectie mecano-fizice se întelege: ziduri, plase, blindaje, case de fier, seifuri, dulapuri metalice, tezaure, geamuri si folie de protectie, grilaje, usi si încuietori.

(5) În sensul prezentei legi, prin sistem de alarmare împotriva efractiei se întelege ansamblul de echipamente electronice compus din: centrala de comandă si semnalizare optică si acustică, detectoare de prezentă, antisoc si acustice, butoane si pedale de panică, control de acces si televiziune cu circuit închis cu posibilităti de înregistrare si stocare a imaginilor si datelor, de natură să asigure o protectie corespunzătoare obiectivelor si persoanelor.

(6) Instalarea, modificarea, inclusiv punerea în functiune a sistemelor de alarmare împotriva efractiei, se avizează si se controlează potrivit prevederilor alin. (2).

(7) Proiectele sistemelor de alarmare împotriva efractiei se întocmesc în conformitate cu normele tehnice stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 29. - (1) În cadrul măsurilor de pază a obiectivelor, bunurilor si valorilor, conducătorii unitătilor prestatoare, precum si ai unitătilor beneficiare sunt obligati să asigure numai folosirea mijloacelor de protectie mecano-fizice si de alarmare împotriva efractiei care sunt certificate.

(2) Certificarea calitătii mijloacelor de protectie mecano-fizice prevăzute la alin. (1) si a componentelor acestora, produse în România sau importate, se face de către un laborator de încercări din tară, autorizat si acreditat, potrivit legii.

(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) unitătile din cadrul structurilor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice si sigurantei nationale.

Art. 30. - În proiectele de executie a constructiilor destinate producerii, păstrării sau detinerii unor bunuri ori valori importante sau a lucrărilor de modernizare, modificare si transformare a acestora trebuie să se prevadă construirea sau introducerea mijloacelor de protectie mecano-fizice si instalarea sistemelor tehnice de pază si alarmare împotriva efractiei.

Art. 31. - Se interzice comercializarea, în orice mod, a mijloacelor de alarmare împotriva efractiei, a mijloacelor de protectie mecano-fizice sau a componentelor acestora fără prezentarea certificatului de calitate, eliberat de un laborator autorizat din tară, a standardului national sau international si fără precizarea clasei de sigurantă în care se încadrează, conform normelor europene.

Art. 32. - Beneficiarii, conducătorii si personalul societătilor specializate în domeniul sistemelor de alarmare si al mijloacelor de protectie mecano-fizice sunt obligati să păstreze confidentialitatea informatiilor referitoare la sistemele instalate sau avute în întretinere.

Art. 33. - Clasificarea sistemelor de alarmare împotriva efractiei se face în raport cu importanta bunurilor si a valorilor ce urmează a fi apărate si cu categoria de importantă a constructiei de către societătile de asigurare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Licentierea societătilor specializate în sisteme de alarmare împotriva efractiei

 

Art. 34. - (1) Persoanele fizice sau juridice pot desfăsura activităti de proiectare, producere, instalare si întretinere a sistemelor de alarmare împotriva efractiei sau a componentelor acestora numai pe baza licentei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române, reînnoită la fiecare 3 ani, si cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informatii, eliberat în termen de 30 de zile.

(2) Persoanele fizice sau juridice prevăzute la alin. (1) sunt obligate ca, în termen de 15 zile, să comunice în scris unitătii de politie competente orice modificare intervenită în structura si organizarea activitătii pentru care a fost eliberată licenta.

(3) Conducătorii persoanelor juridice, personalul tehnic al acestora si persoanele fizice care desfăsoară activităti de proiectare, producere, instalare si întretinere a sistemelor de alarmă împotriva efractiei sau a componentelor acestora se avizează de inspectoratele de politie judetene sau de Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti, pe raza căreia societatea îsi are sediul ori persoana fizică, domiciliul.

Art. 35. - (1) Societătilor specializate în domeniul sistemelor de alarmare le sunt interzise culegerea de informatii, înregistrările audio sau video care excedează obiectului de activitate pentru care li s-a acordat licentă, precum si instalarea de echipamente disimulate care să le permită executarea acestor activităti.

(2) Conducătorii societătilor specializate în proiectarea, producerea, instalarea si întretinerea sistemelor de alarmare împotriva efractiei sunt obligati să asigure respectarea prevederilor legale si a regulamentelor proprii de organizare si functionare, aprobate cu ocazia acordării licentei.

(3) Societătile specializate în domeniul sistemelor de alarmare se pot asocia cu societăti sau firme de profil străine, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.

 

SECTIUNEA a 3-a

Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare

 

Art. 36. - (1) Unitătile de jandarmi, Corpul gardienilor publici, societătile specializate de pază si protectie, precum si cele din domeniul sistemelor de alarmare împotriva efractiei pot înfiinta dispecerate de zonă care să monitorizeze si să transmită alarmele de la sistemele electronice conectate la echipajele de interventie.

(2) Înfiintarea dispeceratelor de zonă, potrivit alin. (1), se face numai după avizarea regulamentului de organizare si functionare de către Inspectoratul General al Politiei Române. Fac exceptie unitătile de jandarmi, pentru dispeceratele proprii.

(3) Plata serviciilor de monitorizare prin dispecerat a sistemului de alarmare local se face pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii acestora.

(4) Interventia echipajelor mobile în cazul receptării semnalelor de alarmă de la abonatii conectati se va realiza cu personal calificat din cadrul jandarmeriei, al corpurilor gardienilor publici ori al societătilor specializate de pază si protectie.

(5) În situatiile în care interventia este confirmată si fortele proprii sunt depăsite de amploarea evenimentelor, prin dispecerat se anuntă unitatea de politie competentă, în vederea prinderii infractorilor si a cercetării locului faptei. În celelalte cazuri, după prinderea infractorilor, acestia vor fi predati de îndată unitătilor de politie competente teritorial.

(6) Mentionarea în planul de pază a faptului că obiectivul este asigurat prin conectarea sistemului de alarmă la un dispecerat de monitorizare si transmitere a semnalelor de alarmă este obligatorie.

 

CAPITOLUL V

Selectia, atestarea, angajarea, pregătirea si dotarea personalului de pază si gardă de corp

SECTIUNEA 1

Selectia si angajarea personalului de pază si gardă de corp

 

Art. 37. - Răspunderea pentru selectia, angajarea, nivelul pregătirii, echiparea si dotarea personalului de pază si gardă de corp revine angajatorului.

Art. 38. - Personalul cu atributii de pază se compune din: agenti de pază, portari, controlori de acces, supraveghetori, însotitori de valori sau alte persoane stabilite de conducerea unitătii ori desemnate să asigure instruirea, controlul si coordonarea activitătii de pază.

Art. 39. - Persoana care urmează să îndeplinească atributii de pază sau protectie trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) să fie cetătean român si să aibă vârsta de cel putin 18 ani;

b) să fie apt medical pentru exercitarea functiei;

c) să nu aibă antecedente penale pentru infractiuni săvârsite cu intentie;

d) să fie atestat profesional, potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 40. - (1) Angajarea personalului cu atributii de pază sau gardă de corp se face pe baza atestatului eliberat de politie, a certificatului de absolvire a cursului de calificare profesională, a certificatului de cazier judiciar si, după caz, a avizului politiei pentru portarmă.

(2) Sunt exceptate de la obligatia obtinerii certificatului profesional prevăzut la alin. (1) persoanele care fac dovada că provin din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională.

 

SECTIUNEA a 2-a

Atestarea si pregătirea personalului de pază si gardă de corp

 

Art. 41. - (1) Atestarea personalului pentru executarea activitătilor de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor si de gardă de corp se face după obtinerea avizului din partea organelor de politie si absolvirea unor cursuri de calificare, cu durată minimă de 90 de zile, contra cost, organizate de Jandarmeria Română, Serviciul de Protectie si Pază, corpurile gardienilor publici sau societătile specializate de pază si protectie, precum si de alte persoane juridice care au înscris în obiectul de activitate această prestatie, avizate de Ministerul de Interne.

(2) Cursurile de calificare se desfăsoară pe baza unei tematici specifice, avizată, după caz, de Inspectoratul General al Politiei Române, Comandamentul National al Jandarmeriei Române sau Serviciul de Protectie si Pază, si se finalizează prin examinarea absolventilor de către o comisie din care fac parte reprezentanti ai politiei sau jandarmeriei si ai autoritătii publice care răspunde de ocuparea si formarea profesională.

(3) După sustinerea examenului si obtinerea certificatului de absolvire a cursului de calificare profesională, absolventului i se eliberează de către Inspectoratul General al Politiei Române atestatul în baza căruia va putea exercita profesia de agent de pază sau gardă de corp.

(4) Înscrierea la cursurile de calificare se face pe baza cererii candidatului, a documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 39 si a avizului politiei.

(5) Personalul de pază si garda de corp, care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 39, se verifică si se avizează, în termen de 30 de zile de la data solicitării, de către unitatea de politie competentă teritorial.

(6) Solicitarea avizării se face de către conducătorul unitătii care organizează cursurile de calificare sau, după caz, al celei unde este angajat personalul de pază sau garda de corp.

(7) Este interzisă admiterea la cursurile de calificare a candidatilor care nu au obtinut avizul politiei.

(8) În cazul săvârsirii de infractiuni cu intentie sau abateri în legătură cu serviciul, pentru care legislatia muncii prevede desfacerea contractului de muncă, avizul politiei este anulat de drept, iar atestatul este retras, acest lucru comunicându-se unitătii de politie competente teritorial, în vederea excluderii din evidenta centralizată.

(9) Conducătorii unitătilor prevăzute la art. 2 alin. (1), care detin secrete de stat sau care desfăsoară activităti de interes strategic, sunt obligati să solicite, pe lângă avizul politiei prevăzut la alin. (4), si avizul Serviciului Român de Informatii, pentru personalul angajat în vederea executării serviciului de pază.

 

SECTIUNEA a 3-a

Dotarea personalului de pază

 

Art. 42. - Angajatorii sunt obligati să doteze personalul de pază si gardă de corp cu uniformă, însemne distinctive si, după caz, echipament de protectie, pe care acesta le poartă numai în timpul executării serviciului.

Art. 43. - Personalul de pază sau gardă de corp are obligatia de a purta în timpul serviciului un ecuson de identificare cu numele si prenumele, precum si cu denumirea unitătii la care este angajat.

Art. 44. - (1) Uniforma si însemnele se stabilesc de către angajator. Aceasta va fi inscriptionată numai cu denumirea si sigla societătii angajatoare.

(2) Este interzis societătilor private de pază să adopte însemne, uniforme, accesorii sau denumiri similare ori asemănătoare cu cele ale autoritătilor publice. Societătilor private de pază li se interzice si folosirea de cagule, măsti pentru protectia fetei si cătuse metalice.

Art. 45. - (1) În raport cu importanta si natura obiectivelor, bunurilor si valorilor păzite, cu avizul politiei sau al jandarmeriei, după caz, personalul de pază sau gardă de corp poate fi dotat cu arme de foc, bastoane de cauciuc sau tomfe, pulverizatoare iritant-lacrimogene de capacitate mică si alte mijloace de apărare, autorizate prin lege.

(2) Dotarea cu arme de foc a personalului de pază sau gardă de corp se face numai după avizarea, după caz, de către politie sau jandarmerie, a planului de pază/protectie a obiectivului/persoanei ori a transportului de bunuri si valori importante sau speciale.

Art. 46. - (1) Armamentul si munitia se asigură prin închiriere, contra cost, de către unitatea de politie sau jandarmi competentă teritorial.

(2) Cel putin semestrial, sub supravegherea unitătilor de politie sau jandarmi competente teritorial, se vor organiza trageri de antrenament cu personalul de pază si gardă de corp dotat cu arme de foc.

(3) Contravaloarea munitiei consumate se suportă de angajator.

 

CAPITOLUL VI

Atributiile personalului de pază si gardă de corp

SECTIUNEA 1

Atributiile personalului de pază

 

Art. 47. - Personalul de pază este obligat să cunoască si să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru paza si integritatea obiectivelor, bunurilor si valorilor încredintate.

Art. 48. - În timpul serviciului, personalul de pază este obligat:

a) să cunoască locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unitătilor păzite;

b) să păzească obiectivul, bunurile si valorile nominalizate în planul de pază si să asigure integritatea acestora;

c) să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale si cu dispozitiile interne;

d) să oprească si să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârsit infractiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infractiunilor flagrante, să oprească si să predea politiei pe făptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infractiunii sau al altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-verbal pentru luarea acestor măsuri;

e) să încunostinteze de îndată seful său ierarhic si conducerea unitătii beneficiare despre producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului si despre măsurile luate;

f) în caz de avarii produse la instalatii, conducte sau rezervoare de apă, combustibili ori de substante chimice, la retelele electrice sau telefonice si în orice alte împrejurări care sunt de natură să producă pagube, să aducă de îndată la cunostintă celor în drept asemenea evenimente si să ia primele măsuri pentru limitarea consecintelor evenimentului;

g) în caz de incendii, să ia imediat măsuri de stingere si de salvare a persoanelor, a bunurilor si a valorilor, să sesizeze pompierii si să anunte conducerea unitătii si politia;

h) să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si a valorilor în caz de dezastre;

i) să sesizeze politia în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unitătii si să-si dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce revin politiei pentru prinderea infractorilor;

j) să păstreze secretul de stat si cel de serviciu, dacă, prin natura atributiilor, are acces la asemenea date si informatii;

k) să poarte numai în timpul serviciului mijloacele de apărare, de protectie si armamentul cu care este dotat si să facă uz de armă numai în cazurile si în conditiile prevăzute de lege;

l) să poarte uniforma si însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu exceptia locurilor de muncă unde se impune o altă tinută;

m) să nu se prezinte la serviciu sub influenta băuturilor alcoolice si nici să nu consume astfel de băuturi în  timpul serviciului;

n) să nu absenteze fără motive temeinice si fără să anunte în prealabil conducerea unitătii despre aceasta;

o) să execute întocmai dispozitiile sefilor ierarhici, cu exceptia celor vădit nelegale, si să fie respectuos în raporturile de serviciu;

p) să execute, în raport de specificul obiectivului, bunurile sau valorile păzite, precum si orice alte sarcini care  i-au fost încredintate, potrivit planului de pază;

q) să respecte consemnul general si particular al postului.

Art. 49. - Seful formatiei de pază, pe lângă obligatiile prevăzute la art. 48, are si următoarele atributii:

a) să organizeze, să conducă si să controleze activitatea de pază, precum si modul de executare a serviciului de către personalul din subordine;

b) să informeze de îndată conducerea unitătii si politia despre evenimentele produse pe timpul activitătii de pază si să tină evidenta acestora;

c) să propună conducerii unitătii măsuri pentru perfectionarea activitătii de pază;

d) să tină evidenta armamentului si a munitiei din dotarea personalului de pază, să asigure păstrarea, întretinerea, depozitarea si folosirea acestora, potrivit legii;

e) să execute programul de pregătire profesională specifică a personalului de pază din subordine.

 

SECTIUNEA a 2-a

Atributiile gărzii de corp

 

Art. 50. - (1) În timpul serviciului, personalul care execută garda de corp are, pe lângă obligatiile prevăzute la art. 48 lit. d) si j)-o), si următoarele obligatii specifice:

a) să apere persoana căreia îi asigură garda de corp împotriva unor atacuri care pun în pericol viata, integritatea corporală, sănătatea sau bunurile acesteia;

b) să ia primele măsuri pentru salvarea persoanei beneficiare de gardă de corp, când aceasta a fost rănită;

c) să nu execute, la cererea beneficiarului de gardă de corp, activităti care depăsesc limita atributiilor sale legale;

d) să anunte unitatea de politie de îndată ce intră în posesia unor date sau informatii despre iminenta pregătire sau săvârsire a unor infractiuni;

e) să oprească si să imobilizeze, în functie de posibilităti, persoanele care au săvârsit fapte de natură a pune în pericol viata, integritatea corporală, sănătatea sau bunurile persoanei căreia îi asigură protectia si să le predea de îndată la cea mai apropiată unitate de politie, fără a-si abandona atributiile de gardă de corp;

f) să participe, la cererea autoritătilor statului, la îndeplinirea misiunilor ce revin acestora pentru prinderea infractorilor, fără a încălca obligatiile fată de persoana pe care o are în pază;

g) să coopereze cu autoritătile statului care au atributii în domeniul apărării, ordinii publice si sigurantei nationale.

(2) Personalului prevăzut la alin. (1) îi este interzis portul armamentului în sediile institutiilor publice.

Art. 51. - Modul de actiune al personalului care execută serviciul de gardă de corp se stabileste prin planul de protectie întocmit de societatea specializată de pază, avizat de unitatea de politie competentă teritorial.

 

CAPITOLUL VII

Obligatiile conducătorilor de unităti

 

Art. 52. - Conducătorii unitătilor prevăzute la art. 2 alin. (1), în care functionează sisteme de pază, au următoarele obligatii:

a) răspund de organizarea si functionarea pazei unitătilor, bunurilor si valorilor pe care le detin, cu orice titlu;

b) analizează temeinic nevoile stricte de pază si stabilesc efectivele necesare, în raport cu natura, importanta, mărimea si vulnerabilitatea unitătilor respective, cu specificul productiei si cu locul de dispunere a acestora; în obiectivele în care paza se execută cu efective de jandarmi, analiza si stabilirea măsurilor se realizează împreună cu comandantul unitătii de jandarmi care a aprobat planul de pază;

c) asigură, pentru executarea serviciului de pază, selectionarea persoanelor cu profil moral corespunzător, cu aptitudini fizice si profesionale necesare acestei activităti;

d) iau măsuri de instruire specifică a personalului de pază si controlează modul în care acesta îsi execută atributiile de serviciu;

e) asigură executarea amenajărilor si a instalatiilor necesare desfăsurării serviciului de pază, precum si introducerea, întretinerea si mentinerea în stare de functionare a sistemelor tehnice de legătură, de pază si de alarmă împotriva efractiei;

f) asigură echiparea personalului de pază cu uniformă si însemne distinctive, în conditiile legii;

g) asigură corp de gardă sau încăpere de serviciu pentru efectivele de jandarmi, gardieni publici ori cele ale societătilor specializate destinate serviciului de pază si fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor de functionare a acestuia;

h) încheie contracte de prestări de servicii în domeniul pazei, gărzii de corp, pentru instalarea sistemelor de alarmă împotriva efractiei, numai cu societătile sau persoanele ori prin corpurile gardienilor publici cărora li s-a acordat licenta, după caz, de către Inspectoratul General al Politiei Române;

i) asigură spatiile si amenajările necesare păstrării în deplină sigurantă a armamentului si a munitiei destinate serviciului de pază;

j) stabilesc reguli privind accesul si circulatia în interiorul obiectivului păzit;

k) stabilesc responsabilităti pentru sefii compartimentelor de muncă, în ceea ce priveste paza si siguranta  utilajelor si instalatiilor.

Art. 53. - Îndeplinirea obligatiilor prevăzute la art. 52 se realizează, după caz, cu sprijinul de specialitate al unitătilor de politie sau jandarmi competente teritorial.

 

CAPITOLUL VIII

Obligatiile Ministerului de Interne

 

Art. 54. - Ministerul de Interne asigură, prin structurile de specialitate, coordonarea, îndrumarea si controlul activitătilor de pază si protectie pe teritoriul României.

Art. 55. - În scopul asigurării pazei si a sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor, Politiei Române îi revin următoarele atributii principale:

a) avizează planurile de pază ale unitătilor la care paza nu este asigurată cu efective de jandarmi si stabileste, după caz, necesitatea dotării personalului implicat cu armament si munitie aferentă;

b) acordă sprijin de specialitate în organizarea pazei la aceste unităti în pregătirea personalului de pază si urmăreste executarea întocmai a măsurilor stabilite prin planul de pază;

c) eliberează licente de functionare societătilor specializate de pază si emite avizul pentru conducătorii acestora, în conditiile legii;

d) eliberează atestate pentru încadrarea personalului de pază sau retrage atestatul acordat, când nu mai sunt îndeplinite conditiile legale care au stat la baza eliberării acestuia;

e) avizează personalul care solicită să urmeze cursuri de calificare în domeniul pazei si gărzii de corp;

f) avizează, după caz, planurile tematice de pregătire a personalului de pază si gardă de corp;

g) avizează planurile tematice pentru cursurile de atestare profesională a personalului de pază;

h) avizează proiectele sistemelor tehnice de alarmare contra efractiei, propuse a se instala în unitătile prevăzute la art. 2 alin. (1);

i) îndrumă si supraveghează, după caz, executarea sedintelor de tragere cu armamentul din dotare al personalului de pază si gardă de corp;

j) acordă asistentă în organizarea activitătii de pază si gardă de corp si asigură, în mod gratuit, armamentul necesar în vederea dotării personalului institutiilor publice autorizate prin lege de înfiintare, organizare si functionare să detină si să folosească arme de foc si munitii, cu exceptia celor din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională;

k) asigură, prin închiriere, contra cost, în limita disponibilului, armamentul necesar dotării personalului de pază pentru celelalte unităti;

l) controlează modul în care se respectă dispozitiile legale cu privire la paza obiectivelor, a bunurilor si a valorilor, precum si a celor privind garda de corp si stabileste măsurile ce urmează să fie luate;

m) avizează regulamentele de organizare si functionare a dispeceratelor de zonă care monitorizează sisteme de alarmă;

n) eliberează licente de functionare societătilor specializate în activităti de proiectare, producere, instalare si întretinere a sistemelor de alarmă împotriva efractiei sau a componentelor acestora si de monitorizare a alarmelor în obiective sau retrage licenta acestora, în conditiile legii;

o) avizează conducătorii si personalul tehnic al societătilor specializate sau retrage acest aviz când nu mai sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege;

p) avizează personalul de pază si gardă de corp pentru portarmă;

q) controlează si îndrumă activitatea societătilor specializate;

r) tine evidenta licentelor, atestatelor si a avizelor acordate, precum si a celor retrase si furnizează, la cererea beneficiarilor serviciilor de pază si protectie, date în acest sens.

Art. 56. - În scopul asigurării pazei si sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor, Jandarmeriei Române îi revin următoarele atributii principale:

a) asigură paza cu efective de jandarmi a obiectivelor, bunurilor si valorilor, precum si a transporturilor unor valori importante sau speciale, stabilite prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin ordin al ministrului de interne, în conditiile prezentei legi;

b) avizează planurile de pază la unitătile la care paza este asigurată cu efective de jandarmi si stabileste, după caz, necesitatea dotării personalului implicat cu armament si munitie aferentă;

c) acordă sprijin de specialitate în organizarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor în pregătirea personalului de pază, asigură în mod gratuit armamentul necesar, în vederea dotării personalului de pază, si urmăreste executarea întocmai a măsurilor stabilite prin planul de pază a institutiilor publice autorizate;

d) asigură, prin închiriere, contra cost, în limita disponibilului, armamentul necesar dotării personalului de pază pentru celelalte unităti;

e) organizează cursuri de calificare si avizează, după caz, planurile tematice de pregătire a personalului de pază si gardă de corp;

f) îndrumă si supraveghează, după caz, executarea sedintelor de tragere cu armamentul din dotare al personalului de pază numai pentru unitătile unde functionează pază mixtă cu jandarmi.

 

CAPITOLUL IX

Răspunderi si sanctiuni

 

Art. 57. - Nerespectarea dispozitiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară, contraventională sau penală.

Art. 58. - Desfăsurarea de activităti de pază sau protectie, de proiectare, producere, instalare si întretinere a sistemelor de alarmă împotriva efractiei sau a componentelor acestora fără atestat sau fără licenta de functionare prevăzută de lege constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Art. 59. - Implicarea, de către conducătorii unitătilor cu pază proprie, ai corpurilor gardienilor publici, ai corpurilor specializate de pază, ai societătilor specializate de pază si protectie, a personalului propriu în desfăsurarea de actiuni de fortă, executări silite, recuperări de debite, conflicte de muncă ori de opunere la desfăsurarea actiunilor de restabilire a ordinii de drept de către autoritătile publice competente, precum si nerespectarea dispozitiilor art. 21 se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 5 ani, dacă fapta nu constituie o infractiune mai gravă.

Art. 60. - Constituie contraventii la prezenta lege următoarele fapte:

a) neluarea măsurilor de organizare si functionare a pazei, prevăzute la art. 3 alin. (1) si (3), art. 5 alin. (1), art. 17 alin. (1) si la art. 18 alin. (2) si (3);

b) neluarea măsurilor prevăzute la art. 25, art. 27 alin. (1), (2) si (4) si la art. 29 alin. (1);

c) neîntocmirea planului de pază, conform art. 5 alin. (3), sau a celui de transport de bunuri ori valori, conform art. 26 alin. (1), si neîndeplinirea sarcinilor prevăzute în acestea ori a măsurilor stabilite de unitatea de jandarmi;

d) încadrarea sau mentinerea în functie a personalului de pază de orice fel, cu încălcarea dispozitiilor art. 20 alin. (10), art. 22 alin. (1) si (4) si ale art. 39;

e) încălcarea de către personalul de pază ori gardă de corp a obligatiilor prevăzute la art. 48-51;

f) neîndeplinirea de către conducătorii unitătilor a obligatiilor prevăzute la art. 52;

g) nerespectarea prevederilor art. 24, art. 34 alin. (2), art. 41 alin. (7) si (9) si ale art. 42;

h) instalarea de sisteme tehnice de alarmă împotriva efractiei sau de componente ale acestora cu încălcarea prevederilor art. 28 alin. (6) si (7), precum si nerespectarea prevederilor art. 30 si 31;

i) refuzul de a asigura accesul reprezentantilor autoritătilor publice aflati în exercitiul functiunii, al personalului politiei sau al jandarmeriei, special desemnat pentru exercitarea atributiilor legale de control, pentru luarea măsurilor de prevenire în obiectivele păzite sau asistate prin mijloace tehnice antiefractie si în organizarea activitătii de gardă de corp;

j) depăsirea limitelor obiectului de activitate al societătii specializate sau al corpurilor gardienilor publici;

k) refuzul de a furniza datele, informatiile sau documentele solicitate de către reprezentantii autoritătilor publice competente, potrivit legii, aflati în exercitiul functiunii;

l) executarea, în fapt, a atributiilor de organizare si functionare a activitătii societătilor specializate de către persoane care au suferit condamnări pentru infractiuni săvârsite cu intentie;

m) nerespectarea conditiilor care au stat la baza eliberării licentei de functionare.

Art. 61. - Contraventiile prevăzute la art. 60 se sanctionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, contraventiile prevăzute la lit. g)-m);

b) cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei, contraventiile prevăzute la lit. a)-d) si f);

c) cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, contraventia prevăzută la lit. e).

Art. 62. - (1) Licenta de functionare se anulează în următoarele cazuri:

a) la săvârsirea uneia dintre contraventiile prevăzute la art. 60 lit. i)-k), dacă făptuitorul are calitatea de conducător al societătii care are ca obiect de activitate paza si/sau protectia, precum si a contraventiilor prevăzute la art. 60 lit. l) si m);

b) la repetarea, în interval de un an, a faptelor care atrag măsura suspendării;

c) la săvârsirea uneia dintre infractiunile prevăzute la art. 59;

d) la săvârsirea de către conducătorii societătilor specializate de pază si protectie, ai celor licentiate în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efractiei ori al componentelor acestora sau al celor de monitorizare a sistemelor de alarmare a unor infractiuni în legătură cu activitatea acestor societăti.

(2) Anularea licentei de functionare se dispune de către Inspectoratul General al Politiei Române sau, după caz, de către instanta de judecată si se comunică oficiului registrului comertului pe raza căruia functionează societatea specializată de pază si protectie, în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a procesului-verbal de contraventie sau a hotărârii judecătoresti prin care s-a respins plângerea împotriva procesului-verbal de contraventie.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c) si d), anularea licentei se dispune după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoresti de condamnare a făptuitorului.

(4) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), anularea licentei se dispune în baza actului de constatare motivat, întocmit de agentul constatator din cadrul inspectoratului judetean de politie sau al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, pe raza căreia îsi are sediul societatea sanctionată, si se comunică Inspectoratului General al Politiei Române si societătii respective.

(5) După anularea licentei de functionare, conducătorul societătii specializate de pază este obligat să rezilieze contractele încheiate cu beneficiarii, în termen de 10 zile de la comunicarea în scris a acestei măsuri.

(6) Măsura anulării licentei de functionare poate fi atacată în justitie, potrivit legii, de către societatea sanctionată, iar până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoresti nu se aplică prevederile alin. (5), referitoare la rezilierea contractelor cu beneficiarii.

(7) La nivelul Inspectoratului General al Politiei Române se organizează evidenta informatizată a tuturor societătilor care au primit licentă de functionare în domeniul pazei, gărzii de corp, instalării sistemelor de alarmare împotriva efractiei si monitorizării acestor sisteme.

Art. 63. - (1) Măsura retragerii atestatului personalului de pază sau gărzii de corp revine Inspectoratului General al Politiei Române si se ia în mod obligatoriu în următoarele situatii:

a) persoana a săvârsit o infractiune în legătură cu serviciul;

b) persoana a fost sanctionată contraventional de cel putin două ori în 6 luni pentru încălcarea dispozitiilor art. 48-50 sau a normelor de convietuire socială, a ordinii si linistii publice;

c) persoana si-a pierdut aptitudinile fizice necesare în vederea îndeplinirii functiei de paznic sau gardă de corp ori a fost declarată iresponsabilă, potrivit legii.

(2) Măsura retragerii atestatului se propune de agentul constatator care s-a sesizat că personalul de pază sau gardă de corp se află în vreuna dintre situatiile prevăzute la alin. (1) si se dispune de către unitatea din care face parte agentul constatator, comunicându-se de îndată angajatorului si persoanei sanctionate.

(3) Persoana căreia i s-a retras atestatul poate contesta această măsură în justitie, în conditiile legii.

(4) La nivelul Inspectoratului General al Politiei Române va fi organizată o evidentă informatizată a tuturor persoanelor care au fost atestate pentru serviciul de pază, precum si a celor cărora le-au fost retrase atestatele de către unitătile competente ale Ministerului de Interne.

Art. 64. - Săvârsirea într-un interval de 3 luni a cel putin două dintre contraventiile prevăzute la art. 60 lit. g) si h) atrage suspendarea, pe o perioadă de la o lună la 3 luni, a dreptului societătii sanctionate de a încheia noi contracte si de a angaja personal.

Art. 65. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute în prezenta lege se fac de către politisti, jandarmi, precum si de către primari sau împuterniciti ai acestora, conform competentelor ce le revin, potrivit legii.

Art. 66. - Contraventiilor prevăzute la art. 60 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 67. - Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază teritorială s-a săvârsit contraventia.

 

CAPITOLUL X

Dispozitii finale

 

Art. 68. - (1) Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si persoanelor, precum si a transporturilor cu caracter special apartinând structurilor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice si sigurantei nationale se asigură în conformitate cu reglementările stabilite în cadrul acestora.

(2) Serviciul de Protectie si Pază coordonează actiunea tuturor fortelor de pază si protectie de la unitătile care beneficiază de pază proprie, în care demnitarii din competenta sa îsi desfăsoară activitatea permanent sau temporar.

Art. 69. - În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului se vor stabili:

a) normele metodologice privind eliberarea, suspendarea si anularea licentelor si a avizelor prevăzute de prezenta lege;

b) normele tehnice care trebuie respectate cu ocazia proiectării si realizării sistemelor de alarmare împotriva efractiei;

c) documentele specifice necesare executării si evidentei serviciului de pază si modelele acestora;

d) documentele pentru organizarea si desfăsurarea activitătilor de pregătire si atestare a personalului de pază.

Art. 70. - Societătile specializate de pază si protectie si cele care desfăsoară activităti de proiectare, producere, instalare si întretinere a sistemelor de alarmare împotriva efractiei, înfiintate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, precum si dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare, înfiintate până la aceeasi dată, sunt obligate ca, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice, să obtină licentele si avizele de functionare, completându-si, după caz, regulamentele de organizare si functionare cu activitătile prevăzute de lege.

Art. 71. - Personalul de pază care nu a urmat cursurile de calificare în conditiile prevăzute la cap. V si care este încadrat în una dintre formele de pază prevăzute la sectiunile 2-5 ale cap. II va fi supus atestării în conditiile prezentei legi, în termen de un an de la data intrării în vigoare a acesteia.

Art. 72. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La aceeasi dată, Legea nr. 18/1996 privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor si valorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996, cu modificările si completările ulterioare, si Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de  jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 23 septembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare se abrogă.

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 23 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 77 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 24 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 77 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 8 iulie 2003.

Nr. 333.


*) Conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, noua denumire a ministerului este Ministerul Administratiei si Internelor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si (3) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 iulie 2003.

Nr. 469.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177 din 6 decembrie 2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 18 decembrie 2002, cu următoarele modificări si completări:

1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Indemnizatiile pentru magistrati se stabilesc pe baza valorii de referintă sectorială, prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta ordonantă de urgentă.”

2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Magistratii care posedă titlul stiintific de «doctor în drept» sau «doctor docent în drept» beneficiază de un spor de 15% din indemnizatia de încadrare brută lunară, care se acordă de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat.”

3. Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - (1) Pentru activitatea desfăsurată, magistratii si personalul de specialitate, salarizati potrivit prezentei ordonante de urgentă, beneficiază de un premiu anual egal cu indemnizatia de încadrare brută din ultima lună a anului pentru care se face premierea.”

4. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

“Art. 34. - Magistratii si personalul de specialitate prevăzut de prezenta ordonantă de urgentă beneficiază si de drepturile stabilite în mod expres pentru acestia prin alte acte normative speciale.”

5. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

“Art. 40. - În aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă ministrul justitiei si procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie vor emite norme metodologice comune, avizate de Consiliul Superior al Magistraturii, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă.”

6. Articolul 43 va avea următorul cuprins:

“Art. 43. - Prin derogare de la dispozitiile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică în mod corespunzător si magistratilor Curtii Supreme de Justitie.”

7. După articolul 45 se introduce un articol nou, articolul 451, cu următorul cuprins:

“Art. 451. - Ministrul justitiei, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice, poate modifica structura posturilor si a cheltuielilor cu salariile, cu încadrarea în numărul maxim de posturi si în cheltuielile totale cu salariile, aprobate potrivit legii.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 10 iulie 2003.

Nr. 347.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2003.

Nr. 490.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 10/2001 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 10 din 26 iulie 2001 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.13 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 8 august 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 10 iulie 2003.

Nr. 349.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI


DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 10/2001 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 10/2001 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2003.

Nr. 492.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Alineatele (2) si (3) ale articolului 44 si articolul 1091 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 508 din 20 octombrie 1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 336/2002, se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 10 iulie 2003.

Nr. 351.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2003.

Nr. 494.