MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 527         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 22 iulie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

320. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală

 

455. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

835. - Hotărâre privind contractarea de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului a unor credite externe si/sau interne, garantate de Ministerul Finantelor Publice, necesare pentru continuarea finantării implementării sistemelor de centralizare electronică în statiile de cale ferată

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

427. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2003

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

21. - Circulară pentru modificarea si completarea Circularei Băncii Nationale a României nr. 9/2001 privind functionarea Societătii Nationale de Transfer de Fonduri si Decontări - TransFonD - S.A. în calitate de agent al Băncii Nationale a României

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 11 din 30 ianuarie 2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.5 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 1 februarie 2003, cu următoarele modificări si completări:

1. Titlul ordonantei va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ

privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă“

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, se desfăsoară cu respectarea standardelor si a normelor nationale de securitate nucleară, de protectie împotriva radiatiilor ionizante a personalului expus profesional, a populatiei, a mediului si a proprietătii, precum si a acordurilor internationale la care România este parte.“

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Obiectul prezentei ordonante îl constituie repartizarea responsabilitătilor si stabilirea surselor financiare destinate sustinerii si realizării activitătilor privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, precum si depozitarea definitivă a acestora, pe durata de viată utilă a instalatiilor nucleare si radiologice, inclusiv în perioada dezafectării acestora, în conditii care să asigure securitatea nucleară si protectia împotriva radiatiilor ionizante a personalului expus profesional, a populatiei, a mediului si a proprietătii, în prezent si în viitor, fără a compromite nevoile si aspiratiile generatiilor viitoare.“

4. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Prevederile prezentei ordonante se aplică pentru depozitarea definitivă si gestionarea în sigurantă atât a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive rezultate din ciclul combustibilului nuclear, cât si a deseurilor radioactive rezultate din aplicatiile tehnicilor si tehnologiilor nucleare în industrie, medicină, agricultură si în alte domenii de interes social-economic, inclusiv a celor rezultate din dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice.“

5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - La baza gestionării combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv a depozitării definitive, stau următoarele principii generale:

a) principiul utilizării numai a proceselor si metodelor de gestionare a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive astfel încât să se asigure nivelul acceptabil de protectie împotriva radiatiilor ionizante pentru sănătatea populatiei si mediu, inclusiv considerarea posibilelor efecte transfrontaliere;

b) principiul «generatorul de combustibil nuclear uzat si de deseuri radioactive plăteste»;

c) principiul responsabilitătii generatorului de combustibil nuclear uzat si de deseuri radioactive;

d) principiul utilizării celor mai bune tehnici disponibile fără antrenarea unor costuri nejustificate pentru generatiile viitoare;

e) principiul mentinerii celui mai scăzut nivel privind activitatea si volumul combustibilului nuclear uzat si deseurilor radioactive generate.“

6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - În sensul prezentei ordonante, expresiile si termenii folositi au următoarele semnificatii:

a) titular de autorizatie - persoana juridică autorizată pentru a desfăsura activităti nucleare în baza Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b) activitate nucleară - orice practică umană care introduce surse sau căi de expunere suplimentare, extinde expunerea la un număr mai mare de persoane sau modifică reteaua de căi de expunere, plecând de la sursele existente, mărind astfel expunerea sau probabilitatea expunerii persoanelor ori numărul de persoane expuse;

c) gestionarea combustibilului nuclear uzat - toate activitătile legate de manipularea combustibilului, inclusiv controlul efluentilor rezultati, stocarea intermediară si/sau depozitarea definitivă;

d) gestionarea deseurilor radioactive - toate activitătile, inclusiv cele de dezafectare, legate de manipularea, pretratarea, tratarea, conditionarea, stocarea intermediară si/sau depozitarea definitivă, transportul si controlul efluentilor rezultati;

e) ciclul de combustibil nuclear - ansamblul de operatiuni care cuprinde extractia si prelucrarea minereurilor si îmbogătirea uraniului si toriului, fabricarea combustibilului nuclear, exploatarea reactoarelor nucleare, retratarea combustibilului nuclear, dezafectarea, orice activitate de gospodărire a deseurilor radioactive sau orice activitate de cercetare-dezvoltare asociată uneia dintre operatiunile sus-mentionate;

f) combustibil nuclear uzat - combustibil nuclear iradiat în interiorul unui reactor si care a fost îndepărtat definitiv din acesta;

g) deseuri radioactive - materiale radioactive sub formă gazoasă, lichidă sau solidă, pentru care nu s-a prevăzut nici o întrebuintare, care contin ori sunt contaminate cu radionuclizi în concentratii superioare limitelor de exceptare;

h) controlul efluentilor - eliberarea planificată si controlată în mediu, în limite autorizate, a materialelor radioactive lichide sau gazoase, provenite din instalatii nucleare autorizate, inclusiv în timpul functionării normale a instalatiilor;

i) stocare intermediară - păstrarea combustibilului nuclear uzat sau a deseurilor radioactive într-o instalatie ce asigură izolarea, controlul si monitorizarea acestora si care ulterior pot fi tratate în vederea depozitării definitive sau pot fi direct depozitate definitiv;

j) depozitare definitivă - amplasarea definitivă a combustibilului nuclear uzat sau a deseurilor radioactive într-o instalatie nucleară adecvată;

k) instalatie nucleară - 1. orice reactor nuclear, cu exceptia aceluia cu care este echipat un mijloc de transport

maritim sau aerian spre a fi folosit ca o sursă de putere, dacă este pentru propulsie sau în orice alt scop;

2. orice uzină care folose ste combustibil nuclear pentru producerea de materiale nucleare, inclusiv orice uzină de retratare a combustibilului nuclear iradiat;

3. orice instalatie în care sunt stocate materiale nucleare, cu exceptia depozitărilor în vederea transportului

de materiale nucleare; instalatiile nucleare apartinând unui singur operator, care se află pe acela si amplasament, vor fi considerate o singură instalatie nucleară;

l) surse - emitător de radiatii ionizante si orice material radioactiv;

m) durată de viată utilă - timpul în care instalatia de gestionare a combustibilului nuclear uzat sau a deseurilor radioactive este folosită în scopul pentru care a fost proiectată; în cazul unei instalatii de depozitare definitivă, înseamnă timpul calculat din momentul depozitării combustibilului nuclear uzat sau a deseurilor radioactive până la închiderea si sigilarea acesteia;

n) închiderea unei instalatii de depozitare definitivă - finalizarea tuturor operatiunilor subsecvente depozitării definitive a combustibilului nuclear uzat sau a deseurilor radioactive care cuprind si ultimele lucrări ori alte actiuni necesare pentru a asigura pe termen lung siguranta instalatiei;

o) dezafectare - toate etapele care conduc la scoaterea definitivă din functiune a unei instalatii nucleare, alta

decât instalatia de depozitare definitivă; aceste etape cuprind si procesele de decontaminare si demontare a instalatiei;

p) generator de combustibil nuclear uzat si de deseuri radioactive - persoana juridică ce desfăsoară activităti din care rezultă deseuri radioactive;

r) instalatie radiologică - generatorul de radiatie nucleară, instalatia, aparatul sau dispozitivul care extrage, produce, prelucrează sau contine materiale radioactive si generează deseuri radioactive;

s) strategie natională - documentul pe baza căruia se realizează gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, si dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice.“

7. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

“Gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă“

8. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - Titularii de autorizatie au obligatia de a gestiona combustibilul nuclear uzat si deseurile radioactive generate, în vederea depozitării definitive a acestora pe toată durata de viată utilă a instalatiilor nucleare si radiologice, inclusiv în timpul dezafectării acestora.“

9. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - (1) Coordonarea la nivel national a procesului de gestionare în sigurantă a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive generate de titularii de autorizatii nucleare, precum si depozitarea definitivă a acestora se fac în baza Strategiei nationale pe termen mediu si lung.

(2) Strategia natională este componentă a Strategiei nationale de dezvoltare a domeniului nuclear.

(3) Deseurile radioactive pot fi clasificate după nivelul activitătii si după durata de viată.

(4) Stabilirea limitelor privind tipurile de deseuri se face prin ordin comun al pre sedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare si al pre sedintelui Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive.“

10. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - Coordonarea la nivel national a procesului de gestionare în sigurantă a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive generate de titularii de autorizatii nucleare, precum si depozitarea definitivă a acestora se fac de autoritatea natională competentă în domeniu.“

11. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - (1) Autoritatea natională competentă în domeniul coordonării la nivel national a procesului de gestionare în sigurantă a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, este Agentia Natională pentru Deseuri Radioactive, denumită în continuare ANDRAD.

(2) ANDRAD este persoană juridică, în subordinea Ministerului Economiei si Comertului, cu sediul în orasul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1/C.P.78, judetul Arges.“

Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - (1) Patrimoniul ANDRAD se constituie prin preluarea unei părti din patrimoniul Sucursalei de Cercetări Nucleare din cadrul Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare Drobeta-Turnu Severin, prin hotărâre a Guvernului.

(2) ANDRAD este condusă de un consiliu de administratie.

(3) Consiliul de administratie al ANDRAD si presedintele acestuia sunt numiti prin ordin al ministrului economiei si comertului.“

13. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"Art. 11. - ANDRAD îsi desfăsoară activitatea pe baza regulamentului de organizare si functionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.“

14. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"Art. 12. - ANDRAD are ca obiect de activitate coordonarea la nivel national a procesului de gestionare în sigurantă atât a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive rezultate din operarea reactoarelor nucleare de putere si/sau de cercetare, dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice, cât si a deseurilor radioactive provenite din aplicatiile tehnicilor si tehnologiilor nucleare în industrie, medicină, agricultură si în alte domenii de interes social-economic, inclusiv depozitarea definitivă a acestora.“

15. Literele a)-d), f)-i) si k) ale articolului 15 vor avea următorul cuprins:

“a) elaborează Strategia natională si o transmite spre aprobare Agentiei Nucleare;

b) elaborează si transmite spre aprobare ministerului coordonator, în baza Strategiei nationale, Planul anual de activităti, denumit în continuare PAA,si sursele de finantare aferente privind coordonarea la nivel national a procesului de gestionare a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, si dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice;

c) asigură constituirea si actualizarea anuală a unei baze de date nationale privind cantitătile, tipurile de deseuri radioactive si de combustibil nuclear uzat, generate, inclusiv cele rezultate din dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice;

d) analizează datele relevante privind caracteristicile combustibilului nuclear uzat si ale deseurilor radioactive rezultate din exploatarea instalatiilor nucleare si radiologice;

................................................................................................

f) elaborează proceduri si norme tehnice specifice pentru toate etapele gestionării combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, si dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice;

g) coordonează elaborarea studiilor de fezabilitate si de amplasament, proiectarea, constructia, punerea în functiune si exploatarea depozitelor definitive de combustibil nuclear uzat si de deseuri radioactive;

h) coordonează toate etapele procesului de dezafectare a instalatiilor nucleare si radiologice;

i) asigură direct sau prin terti protectia fizică a depozitelor definitive de combustibil nuclear uzat si de deseuri radioactive;

................................................................................................

k) cooperează cu institutii similare din străinătate în vederea utilizării celor mai noi tehnologii privind depozitarea definitivă a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive.“

16. La articolul 15, după litera b) se introduce litera b1) cu următorul cuprins:

"b1) asigură înfiintarea depozitelor nationale pentru depozitarea definitivă a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive; depozitele nationale înfiintate vor fi în patrimoniul si în gestionarea ANDRAD;“

17. Litera c) a articolului 17 va avea următorul cuprins:

“c) alte surse de finantare aprobate de Guvern.“

18. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

"Art. 18. - Veniturile constituite în conformitate cu art. 17 sunt administrate de ANDRAD care propune anual sumele necesare pentru finantarea activitătilor cuprinse în PAA, privind coordonarea la nivel national a procesului de gestionare a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, si dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice.“

19. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

"Art. 20. - Titularii de autorizatie nucleară vor raporta anual, până la data de 1 decembrie, la ANDRAD cantitătile si tipurile de combustibil nuclear uzat si de deseuri radioactive, generate în anul în curs si cele prognozate a fi generate în anul următor, în vederea actualizării bazei de date privind coordonarea la nivel national a procesului de gestionare a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, si dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice.“

20. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

"Art. 21. - Răspunderea directă pentru gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, până la depozitarea definitivă a acestora, revine titularilor de autorizatie, pe toată durata de viată utilă, inclusiv în timpul dezafectării instalatiilor nucleare si radiologice.“

21. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

"Art. 22. - Titularii de autorizatie au obligatia de a finanta activitătile proprii de colectare, sortare, tratare, conditionare, stocare intermediară si transport în vederea depozitării definitive a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive generate din activitătile de exploatare, întretinere si reparatii, inclusiv din dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice.“

22. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

"Art. 23. - Titularii de autorizatie au obligatia, după caz, de a finanta activitătile proprii de cercetare-dezvoltare privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive.“

23. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

"Art. 25. - În cazul reorganizării titularului de autorizatie, răspunderea pentru gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive revine noului titular de autorizatie, care va prelua si cheltuielile privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv cele pentru depozitarea definitivă, în anul curent.“

24. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

"Art. 28. - Importul combustibilului nuclear uzat si al deseurilor radioactive în scopul depozitării definitive este interzis si se sanctionează conform Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare.“

25. Litera d) a articolului t9 se abrogă.

26. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

"Art. 30. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către reprezentanti împuterniciti ai ANDRAD, în baza controalelor efectuate la generatorii de combustibil nuclear uzat si de deseuri radioactive.“

27. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

"Art. 33. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, Guvernul va aproba prin hotărâre constituirea patrimoniului si Regulamentul de organizare si functionare a ANDRAD.“

Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Ordonanta Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 1 februarie 2003, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 8 iulie 2003.

Nr. 320.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 iulie 2003.

Nr. 455.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind contractarea de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului a unor credite externe si/sau interne, garantate de Ministerul Finantelor Publice, necesare pentru continuarea finantării implementării sistemelor de centralizare electronică în statiile de cale ferată

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 12 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, precum si al art. 27, art. 35 alin. (1) si al art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă contractarea de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului a unor credite externe si/sau interne, în valoare totală de 45 milioane euro, destinate continuării finantării implementării sistemelor de centralizare electronică în statiile de cale ferată, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor credite externe si/sau interne mentionate la art. 1, în valoare totală de 45 milioane euro, precum si a primelor de asigurare, dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente, în vederea asigurării resurselor financiare destinate continuării finantării implementării sistemelor de centralizare electronică în statiile de cale ferată.

Art. 3. - Creditele mentionate la art. 1 se utilizează pentru continuarea implementării sistemelor de centralizare electronică, prin extinderea solutiei tehnice utilizate la Statia Ploiesti-Sud la statiile de cale ferată prevăzute în anexă, atribuindu-se un contract de furnizare prin aplicarea procedurii de negociere cu o singură sursă, în conditiile legii.

Art. 4. - Rambursarea creditelor garantate potrivit art. 2, precum si plata primelor de asigurare, a dobânzilor, a comisioanelor si a altor costuri aferente vor fi efectuate din fondurile ce se alocă anual de la bugetul de stat cu această destinatie, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 iulie 2003.

Nr. 835.

 

ANEXĂ

 

STATIILE DE CALE FERATĂ

ce urmează a fi dotate cu sisteme de centralizare electronică de productie Siemens AG

 

Loturile

Denumirea statiei de cale ferată

Transa de împrumut

Anul de începere a finantării (milioane euro)

L1

Ploiesti-Est

13

2003

Ploiesti-Vest

Ramificatie Ploiesti-Triaj

L2

Deva

16

2004

Simeria

L3

Alba Iulia

16

2005

Sighisoara.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2003

 

Văzând Referatul nr. 1.702 din7  iunie 2003 al Institutului de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor,

având în vedere prevederile art. 37 lit. f) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2003, prezentat în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2003 cuprinde soiurile înregistrate pentru productie în România în anul 2003.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 1 iulie 2003.

Nr. 427.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 bis abonament.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

pentru modificarea si completarea Circularei Băncii Nationale a României nr. 9/2001 privind functionarea Societătii Nationale de Transfer de Fonduri si Decontări - TransFonD - S.A. în calitate de agent al Băncii Nationale a României

 

Având în vedere prevederile Conventiei nr. 3/26 iunie 2003/181.201/16 mai 2003, încheiată între Banca Natională a României si Ministerul Finantelor Publice, si hotărârea Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României din data de 12 iunie 2003,

în temeiul prevederilor art. 23 si art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 285 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002,

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

Art. I. - Circulara Băncii Nationale a României nr. 9/2001 privind functionarea Societătii Nationale de Transfer de Fonduri si Decontări - TransFonD - S.A. în calitate de agent al Băncii Nationale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 26 aprilie 2001, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

“CIRCULARĂ

privind operarea transferurilor de fonduri de către Banca Natională a României si Societatea Natională de Transfer de Fonduri si Decontări - TransFonD - S.A., în calitate de agent al Băncii Nationale a României“

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Transferul de fonduri pe bază netă si/sau pe bază brută între:

- institutiile de credit (băncile persoane juridice române, sucursalele din România ale băncilor străine, denumite în continuare bănci, inclusiv cele în regim special de decontare si cele aflate în procedură de faliment declansată înainte de intrarea în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 597/2002, si casele centrale ale cooperativelor de credit);

- institutiile de credit si Banca Natională a României;

- institutiile de credit si Trezoreria statului;

- Trezoreria statului si Banca Natională a României;

- institutiile de credit si casele de compensatii inter-bancare si/sau titularii conturilor de decontare autorizati de Banca Natională a României, precum si decontarea fondurilor se vor efectua de către centrala si sucursalele Societătii Nationale de Transfer de Fonduri si Decontări - TransFonD - S.A., denumită în continuare TransFonD - S.A., în calitatea sa de agent al Băncii Nationale a României, în numele si pe contul Băncii Nationale a României.“

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - (1) Activitătile de transfer de fonduri fără numerar pe bază netă si/sau pe bază brută între:

- Banca Natională a României si institutiile de credit;

- Banca Natională a României si Trezoreria statului, aferente exclusiv operatiunilor cu numerar si înfiintării, validării sau reîntregirii operatiunilor de poprire pe conturile participantilor, în care Banca Natională a României este tinută tert poprit, precum si decontarea acestora se vor efectua de către Banca Natională a României.

(2) În situatia în care Ministerul Finantelor Publice apelează, pentru acoperirea pozitiei net-nete debitoare rezultată din procesarea transferurilor de fonduri de mică valoare, la metodele prevăzute la art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, institutiile de credit care furnizează disponibilităti Trezoreriei statului sunt obligate să aducă ordinele de plată, numai în această situatie, direct la Banca Natională a României, până la ora 12,00 a.m.“

4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - Denumirile compartimentelor centralei si ale unitătilor teritoriale ale Băncii Nationale a României în cadrul cărora băncile, casele centrale ale cooperativelor de credit, unitătile Trezoreriei statului, casele de compensatii interbancare si/sau titularii conturilor de decontare autorizati de Banca Natională a României au conturi curente sau de decontare deschise sunt cele prevăzute în anexele nr. 1 si 2. Aceste denumiri vor fi utilizate pe formularistica de compensare, de garantare si pe instrumentele de plată remise TransFonD - S.A. si, respectiv, Băncii Nationale a României, în vederea decontării.“

5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - Documentele aferente decontării, inclusiv extrasele de cont eliberate de TransFonD - S.A., în calitatea sa de agent al Băncii Nationale a României, vor purta antetul Băncii Nationale a României si vor fi semnate si stampilate de salariatii TransFonD - S.A. si, după caz, de salariatii Băncii Nationale a României.“

6. Anexele nr. 1 si 2 vor avea continutul prevăzut în anexele nr. 1 si 2*) la prezenta circulară

Art. II. - Prezenta circulară intră în vigoare la data de 1 septembrie 2003.

 

Presedintele Consiliului de administratie

al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 21.


*) Anexe.

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a