MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 531         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 24 iulie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 185 din 8 mai 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 

Decizia nr. 204 din 15 mai 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor referitoare la cărtile funciare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

856. - Hotărâre pentru înfiintarea Unitătii de management a proiectului privind reforma administratiei publice

 

857. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul privat al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti

 

Rectificări la:

- L. nr. 196/2003;

- H.G. nr. 566/2003;

- H.G. nr. 768/2003

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 185

din 8 mai 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 

Costică Bulai - presedinte

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Robert Farkas, Milena Farkas, Ana Ceauranu, Marius-Petre Mateescu, Ioana-Dana Mateescu, Iohann Bettendorf, Florica Pătru, Otto-Viktor Rohrer, Marioara Rohrer, Valentina-Luminita Barcovici si Iuliana Szasz în Dosarul nr. 5.503/C/2002 al Tribunalului Timis - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, arătând că, asupra constitutionalitătii prevederilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 191/2002, statuând că aceste prevederi sunt constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 17 decembrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 5.503/C/2002, Tribunalul Timis - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Robert Farkas, Milena Farkas, Ana Ceauranu, Marius-Petre Mateescu, Ioana-Dana Mateescu, Iohann Bettendorf, Florica Pătru, Otto-Viktor Rohrer, Marioara Rohrer, Valentina-Luminita Barcovici si Iuliana Szasz.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 încalcă art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 41 alin. (2) si alin. (7) teza a doua din Constitutie. Se arată că efectele retroactive ale dispozitiilor legale criticate aduc atingere validitătii unor acte juridice încheiate anterior intrării lor în vigoare. În opinia autorului exceptiei, în acest fel “legiuitorul manifestă o preferintă fată de proprietarii anteriori preluării imobilelor de către stat ori fată de succesorii acestora, în detrimentul proprietarilor care au dobândit imobilul sau părti din imobil în baza unui act juridic translativ de proprietate cu titlu oneros de la Statul Român după preluarea imobilelor”. Si, în sfârsit, se sustine că prin textele atacate se instituie regula nulitătii actelor juridice de înstrăinare, “prezumându-se că aceste acte au fost încheiate cu rea-credintă si contrar legii în vigoare la data încheierii lor”.

Instanta de judecată consideră că textele legale criticate de autorii exceptiei nu contravin prevederilor constitutionale.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul, în punctul său de vedere, arată că textul criticat nu aduce o reglementare nouă, ci consacră legal o solutie deja aplicabilă în practică, si anume, sanctionarea cu nulitatea absolută a contractului încheiat de părti, care aveau cunostintă că vânzătorul nu este proprietarul bunului.

Se arată că textul criticat reprezintă o aplicare a principiului constitutional al ocrotirii proprietătii private. În fine, apreciază că dispozitiile criticate nu contin nici un element de discriminare care să ducă la încălcarea art. 16 din Constitutie, tuturor celor aflati în situatia descrisă de ipoteza art. 46 alin. (2) urmând să li se aplice acelasi regim juridic.

Avocatul Poporului, în punctul său de vedere, invocă Decizia Curtii Constitutionale nr. 191/2002, prin care Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate. Apreciază că textele care fac obiectul exceptiei de neconstitutionalitate nu încalcă nici dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (2) si nici ale art. 41 alin. (2) si alin. (7).

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Exceptia are ca obiect dispozitiile art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, dispozitii al căror continut este următorul: “Actele juridice de înstrăinare, inclusiv cele făcute în cadrul procesului de privatizare, având ca obiect imobile preluate fără titlu valabil, sunt lovite de nulitate absolută, în afară de cazul în care actul a fost încheiat cu bună-credintă.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 au efect retroactiv, întrucât aduc atingere validitătii unor acte juridice încheiate anterior intrării lor în vigoare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 46 alin. (2), s-a pronuntat prin Decizia nr. 191 din 25 iunie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 1 august 2002, si Decizia nr. 72 din 18 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 21 martie 2003.

Cu acest prilej Curtea Constitutională, aplicând principiul ocrotirii bunei-credinte si pe cel al aparentei în drept, a decis că acest text este constitutional, dat fiind că solutia pe care o consacră nu are nimic novator si, prin urmare, nu poate fi socotit retroactiv.

Atât solutiile, cât si considerentele acestor decizii sunt valabile si în cauza de fată, neintervenind elemente noi de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei Curtii.

Curtea constată, de asemenea, că ocrotirea interesului dobânditorului de bună-credintă a fost determinată de ratiuni care vizează asigurarea securitătii circuitului civil si stabilitatea raporturilor civile. Ne aflăm în prezenta unei erori comune a dobânditorilor cu privire la calitatea de proprietar a statului, eroare ce îndreptăteste o largă prezumtie de bună-credintă a acestora, întrucât această eroare comună a tuturor dobânditorilor s-a bazat pe autoritatea unui act legislativ, astfel că nu poate fi decât de bună-credintă actul ce se întemeiază pe o dispozitie a legii.

Fată de cele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Robert Farkas, Milena Farkas, Ana Ceauranu, Marius-Petre Mateescu, Ioana-Dana Mateescu, Iohann Bettendorf, Florica Pătru, Otto-Viktor Rohrer, Marioara Rohrer, Valentina-Luminita Barcovici si Iuliana Szasz în Dosarul nr. 5.503/C/2002 al Tribunalului Timis - Sectia civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 mai 2003.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 204

din 15 mai 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor referitoare la cărtile funciare

 

Costică Bulai - presedinte

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cărtile funciare, exceptie ridicată de Lavinia Panaite si Viorica Luchian în Dosarul nr. 8.897/2002 al Judecătoriei Brasov.

La apelul nominal sunt prezenti Viorica Luchian, personal, si Lavinia Panaite, prin mandatar, lipsind Tofana Selaru, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Viorica Luchian solicită admiterea exceptiei pentru aceleasi motive pe care le-a invocat în fata instantei de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public, apreciind că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, arătând că textul de lege criticat consacră efectul constitutiv de drept real al înscrierii în cartea funciară, astfel că prin această înscriere dreptul real devine opozabil tertilor,

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 7 octombrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 8.897/2002, Judecătoria Brasov a sesizat

Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor referitoare la cărtile funciare, exceptie ridicată de Lavinia Panaite si Viorica Luchian.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia sustin că prevederile criticate, conditionând transmiterea dreptului de proprietate de la înstrăinător la dobânditor de înscrierea în cartea funciară, încalcă prevederile art. 41 si ale art. 135 din Constitutie, prin care se garantează dreptul de proprietate, dat fiind că nu se recunoaste dreptul părtilor “de a decide liber în ceea ce priveste proprietatea si de a dispune liber”.

Instanta de judecată apreciază că “înscrierea unui drept real în Cartea funciară nu vine în contradictie cu dispozitiile art. 41 si art. 135 din Constitutie, care garantează dreptul de proprietate; dimpotrivă, această înscriere îl apără pe dobânditor de o eventuală evictiune totală sau partială din partea vreunui vânzător de rea-credintă, mai ales că prin înscriere dreptul real devine opozabil, fiind vorba de a apăra drepturile reale ale titularilor”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând că art. 17 si 18 din Decretul-lege nr. 115/1938 consacră efectul constitutiv de drepturi reale al înscrierii în cartea funciară ca unul dintre principiile fundamentale ale cărtilor funciare.

Avocatul Poporului apreciază, de asemenea, că textele criticate sunt constitutionale. Decretul-lege nr. 115/1938 nu cuprinde, prin art. 17, o reglementare contrară unor principii constitutionale, ci stabileste principiul constitutiv de drept real al înscrierii, “prin care legiuitorul a urmărit tocmai apărarea si garantarea drepturilor reale ale titularilor”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Textul art. 17 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor referitoare la cărtile funciare, care face obiectul exceptiei de neconstitutinalitate, este următorul: “Drepturile reale asupra imobilelor se vor dobândi numai dacă între cel care dă si cel care primeste dreptul este acord de vointă asupra constituirii sau strămutării, în temeiul unei cauze arătate, iar constituirea sau strămutarea a fost înscrisă în cartea funciară.

Drepturile reale se vor stinge numai dacă radierea s-a înscris în cartea funciară cu consimtământul titularului; consimtământul nu va fi de trebuintă dacă dreptul se stinge prin împlinirea termenului arătat în înscriere sau prin moartea titularului.”

Autorul exceptiei sustine că acest text contravine art. 41 si 135 din Constitutie.

Examinând motivele de neconstitutionalitate, Curtea constată că acestea sunt neîntemeiate, urmând a fi respinse.

Decretul-lege nr. 115/1938, care consacră principiul efectului constitutiv de drept real al înscrierii în cartea funciară ca unul dintre principiile esentiale ale publicitătii drepturilor reale în sistemul cărtilor funciare, se mai aplică temporar, urmând să îsi înceteze aplicabilitatea, potrivit dispozitiilor art. 72 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, după definitivarea lucrărilor cadastrale si a registrelor de publicitate imobiliară la nivelul întregii tări.

În ceea ce priveste publicitatea imobiliară, Legea nr. 7/1996 generalizează, pe cuprinsul întregii tări, sistemul ce urmează regulile cărtilor funciare, înscrierea în cartea funciară nemaiavând decât efecte de opozabilitate, ca si registrele de transcriptiuni si inscriptiuni din Vechiul Regat.

Curtea constată că nu există nici un fel de incompatibilitate între prevederile criticate si protectia dreptului de proprietate privată imobiliară; dimpotrivă, aplicarea prevederilor legale respective asigură securitatea dinamică a circuitului civil si contribuie la ocrotirea dreptului de proprietate imobiliară. Lipsa de diligentă a acestora de a-si intabula la timp drepturile reale imobiliare dobândite nu poate constitui un motiv de a declara acest text neconstitutional.

De altfel, asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 17 din Decretul-lege nr. 115/1938, Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 129 din 4 iulie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 11 septembrie 2000, statuând că aceste texte sunt constitutionale.

Curtea constată că solutia din decizia citată este pe deplin valabilă si în cauza de fată, neintervenind elemente noi de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei Curtii.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6) si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA,

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cărtile funciare, exceptie ridicată de Lavinia Panaite si Viorica Luchian în Dosarul nr. 8.897/2002 al Judecătoriei Brasov.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 mai 2003.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru înfiintarea Unitătii de management a proiectului privind reforma administratiei publice

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialistilor români care îsi desfăsoară activitatea în cadrul unitătilor de management de proiect, aprobată prin Legea nr. 172/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Unitatea de management a proiectului pentru implementarea si monitorizarea programului ce se va conveni cu Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD), în cadrul viitorului

împrumut de ajustare programatică (PAL), denumită în continuare UMP-PAL, având ca obiectiv reforma în administratia publică.

(2) UMP-PAL se constituie la nivelul aparatului de lucru al primului-ministru si îsi desfăsoară activitatea sub directa coordonare a primului-ministru.

(3) Structura organizatorică, regulamentul de functionare, directorul si numărul de persoane ale UMP-PAL se stabilesc prin decizie a primului-ministru.

Art. 2. - (1) UMP-PAL este o unitate functională care asigură managementul programului ce urmează a fi convenit cu BIRD si cu Uniunea Europeană (UE) privind reforma administratiei publice.

(2) UMP-PAL are următoarele atributii principale:

a) acordă asistentă institutiilor guvernamentale în pregătirea si implementarea acordului de împrumut PAL;

b) asigură monitorizarea planurilor de măsuri strategice pentru corelarea cerintelor de integrare euroatlantică cu cerintele PAL;

c) asigură corelarea programelor dezvoltate de administratia publică centrală si locală în vederea îndeplinirii conditionalitătilor PAL si UE;

d) asigură relatiile functionale ale cabinetului primului-ministru cu autoritătile administratiei publice centrale si locale, cu institutiile financiare internationale si cu societatea civilă în vederea implementării conditionalitătilor PAL;

e) asigură analiza cadrului legislativ de reformă a administratiei publice, a puterii judecătoresti si a sectoarelor economice care reprezintă conditionalităti PAL;

f) îndeplineste activităti solicitate de primul-ministru în directia accelerării reformei administratiei publice si integrării euroatlantice a României.

g) întocmeste raportările conform prevederilor acordurilor cu BIRD si UE si legislatiei în vigoare pentru prezentare la organele abilitate.

Art. 3. - Selectarea specialistilor care îsi vor desfăsura activitatea în UMP-PAL se va efectua în conformitate cu procedurile BIRD, acestia urmând să fie angajati prin transfer sau detasare.

Art. 4. - Salarizarea specialistilor din cadrul UMP-PAL se asigură în conditiile prevăzute la art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialistilor români care îsi desfăsoară activitatea în cadrul unitătilor de management de proiect, aprobată prin Legea nr. 172/2001.

Art. 5. - Plata sumelor cuvenite specialistilor, a cheltuielilor aferente dotărilor necesare pentru desfăsurarea activitătii UMP-PAL, precum si pentru functionarea acesteia se va asigura din împrumutul de dezvoltare institutională a sectorului privat si public (PPIBL) de la BIRD si din componenta locală de finantare prevăzută în bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 iulie 2003.

Nr. 856.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul privat al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 10 alin. (2) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea imobilului - teren, situat în municipiul Bucuresti, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică a statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul privat al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se realizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, la valoarea de inventar a bunului de la data transmiterii.

Art. 3. - Patrimoniul Agentiei Domeniilor Statului se diminuează cu valoarea de inventar a bunului de la data transmiterii, iar patrimoniul Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti se majorează, în mod corespunzător, cu aceeasi valoare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 iulie 2003.

Nr. 857.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care trece din proprietatea publică a statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul privat al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Teritoriul municipiului Bucuresti, judetul Ilfov

Agentia Domeniilor Statului, Statiunea de Cercetare si Productie Pomicolă Băneasa - Bucuresti

Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti

Parcela 703 = 0,1 ha

Parcela 704 = 2,59 ha

Tarlaua 705 = 3,31 ha

Suprafata totală = 6,0 ha

Vecinătăti: DN1, Selgross si Statiunea

de Cercetare si Productie Pomicolă

Băneasa - Bucuresti

 

RECTIFICĂRI

 

În privind prevenirea si combaterea pornografiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 20 mai 2003, se fac următoarele rectificări:

- la art. 4 alin. (2) lit. f), în loc de: “… 250 m2 ...” se va citi: “… 250 m ...”;

- la art. 14 lit. b), în loc de:  “ … 250 m2 ...” se va citi: “…. 250 m ...”.

 

În Hotărârea Guvernului nr. 566/2003 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 97/2002 privind darea în folosintă gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, unor federatii sportive nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 3 iunie 2003, se face următoarea rectificare:

- la art. I pct. 4 si 5, la pozitiile nr. 4 si 9 din anexă, în loc de: “Municipiul Bucuresti, bd. Mărăsesti nr. 26, sectorul 1” se va citi: “Municipiul Bucuresti, bd. Mărăsti nr. 26, sectorul 1”.

 

În Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, se face următoarea rectificare:

- la art. 2, în loc de: “… str. Mendeleev nr. 33 ...” se va citi: “… str. Mendeleev nr. 36-38 ...”.

 

În cadrul structurii organizatorice prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 765/2003 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 8 iulie 2003, se fac următoarele rectificări:

- în cadrul schemei, în loc de:

34) Directii judetene de statistică*****)” se va citi: “34) Directii judetene de statistică****)”;

- la nota de subsol, în loc de:

“****) Cuprinde numai personal contractual.

*****) Functionează ca servicii publice descentralizate.” se va citi:

“****) Functionează ca servicii publice descentralizate.”

 

În cadrul structurii organizatorice prevăzute în anexa nr. 1 la Statutul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 768/2003 privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 7 iulie 2003, se face următoarea rectificare:

- în cadrul schemei, Directia audit intern si control, Directia resurse umane si salarizare si Directia comunicare si Secretariatul Consiliului de administratie, în loc de a figura, grafic, în subordinea Consiliului de administratie vor figura în subordinea presedintelui.