MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 532              LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE              Joi, 24 iulie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

288. - Lege pentru acceptarea de către România a amendamentelor la Acordul privind înfiintarea Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterană (CGPM) (Roma, septembrie 1949), adoptate la cea de-a 22-a sesiune a Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterană din octombrie 1997 si aprobate la cea de-a 113-a sesiune a Consiliului Conferintei Organizatiei Natiunilor Unite pentru Agricultură si Alimentatie (FAO) din 4-6 noiembrie 1997

 

417. - Decret privind promulgarea Legii pentru acceptarea de către România a amendamentelor la Acordul privind înfiintarea Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterană (CGPM) (Roma, septembrie 1949), adoptate la cea de-a 22-a sesiune a Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterană din octombrie 1997 si aprobate la cea de-a 113-a sesiune a Consiliului Conferintei Organizatiei Natiunilor Unite pentru Agricultură si Alimentatie (FAO) din 4-6 noiembrie 1997

 

510. - Decret pentru înaintarea în gradul de general-locotenent a unui general-maior din Ministerul Apărării Nationale

 

511. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă unor colonei din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestora în rezervă

 

512. - Decret pentru trecerea în rezervă a unui general de brigadă din Ministerul Apărării Nationale

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            45. - Ordonantă pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României si Comisia Europeană, semnat la Bucuresti la 20 martie 2003, la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor si reconversie profesională (RICOP)

 

            Addendum la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor si reconversie profesională (RICOP)

 

            46. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiintarea Companiei Nationale “Imprimeria Natională” - S.A.

 

            47. - Ordonantă privind transferul pachetului de actiuni al Societătii Comerciale “Clujana” - S.A., Cluj-Napoca, din proprietatea privată a statului si din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în proprietatea privată a judetului Cluj si în administrarea Consiliului Judetean Cluj

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            118. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Atelierele Centrale” - S.A. Criscior, judetul Hunedoara

 

 

            Lista agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale, publicată conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale

 

            Lista depozitelor speciale, publicată conform art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea  uleiurilor minerale (completare)

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            23. - Circulară privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2003

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru acceptarea de către România a amendamentelor la Acordul privind înfiintarea Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterană (CGPM) (Roma, septembrie 1949), adoptate la cea de-a 22-a sesiune a Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterană

din octombrie 1997 si aprobate la cea de-a 113-a sesiune a Consiliului Conferintei Organizatiei Natiunilor Unite pentru Agricultură si Alimentatie (FAO) din 4-6 noiembrie 1997

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Art. 1. - Se acceptă amendamentele adoptate la cea de-a 22-a sesiune a Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterană din octombrie 1997 si aprobate la cea de-a 113-a sesiune a Consiliului Conferintei Organizatiei Natiunilor Unite pentru Agricultură si Alimentatie (FAO) din 4-6 noiembrie 1997, la Acordul privind înfiintarea Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterană (CGPM) (Roma, septembrie 1949).

            Art. 2. - România va plăti CGPM o cotizatie anuală în conformitate cu prevederile Rezolutiei nr. 3/113/1997 a Consiliului FAO, adoptată la cea de-a 113-a sesiune a Consiliului FAO, referitoare la formarea bugetului autonom al CGPM.

            Art. 3. - Sumele aferente plătii cotizatiei anuale la CGPM vor fi suportate de la bugetul de stat, prin bugetul alocat Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 27 iunie 2003.

Nr. 288.

 

ACORD

privind înfiintarea Comisiei Generale pentru Pescuit în Marea Mediterană*)


*) Traducere.

 

(Acest text cuprinde o serie de amendamente aprobate la cea de-a 113-a sesiune a Consiliului, 4-6 noiembrie 1997, text intrat în vigoare de la data aprobării.)

 

PREAMBUL

 

            Părtile contractante,

            tinând cont de dispozitiile pertinente ale Conventiei Natiunilor Unite pentru dreptul mării din 1982 (denumită mai jos Conventia Natiunilor Unite din 1982), intrată în vigoare pe data de 16 noiembrie 1994, care solicită comunitătii internationale să coopereze pentru conservarea si gestionarea resurselor marine vii,

            având în vedere obiectivele si scopurile enuntate în cap. 17 din programul Actiunea 21, adoptat de Conferita Natiunilor Unite pentru Mediu si Dezvoltare din 1992, si Codul de conduită pentru un pescuit responsabil, adoptat de Conferinta FAO în 1995,

            având în vedere că si alte instrumente internationale au fost negociate pentru conservarea si managementul diferitelor stocuri de peste,

            având în vedere interesul părtilor privind dezvoltarea si utilizarea corespunzătoare a resurselor marine vii din Marea Mediterană, din Marea Neagră si apele intermediare (denumite mai jos regiunea) si dorind facilitarea realizării obiectivelor prin intermediul cooperării internationale care se vor consolida prin crearea unei comisii generale pentru pescuit în Marea Mediterană,

            ecunoscând importanta conservării si gestionării pescuitului în regiune si promovarea cooperării în acest domeniu,

au convenit cele ce urmează:

 

ARTICOLUL I

Comisia

 

            1. Părtile contractante înfiintează prin reprezentantii lor, în cadrul Organizatiei Natiunilor Unite pentru Agricultură si Alimentatie (denumită mai jos Organizatia), o comisie, denumită Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană (denumită mai jos Comisia), care are misiunea

să îndeplinească atributiile si să-si asume responsabilitătile precizate în cadrul art. III.

            2. Membrii Comisiei sunt membri si membri asociati ai Organizatiei, precum si state care nu sunt membre ale Organizatiei, care fac parte din Organizatia Natiunilor Unite, din unele institutii specializate ale acesteia sau din Agentia Internatională pentru Energie Atomică, cum sunt:

            (i) statele costiere sau membrii asociati ale căror teritorii sunt situate în totalitate sau partial în regiune;

            (ii) statele sau membrii asociati ale căror nave pescuiesc în regiunea populată de stocurile care fac obiectul prezentului acord; sau

            (iii) organizatiile de integrare economică regională la care este membru un stat mentionat la pct. (i) sau (ii) si cărora respectivul stat le-a transferat competentele cu privire la chestiunile care fac obiectul prezentului acord, si care acceptă prezentul acord în conformitate cu dispozitiile art. XI, tinând cont că dispozitiile nu afectează în nici un caz statutul de membru al Comisiei, al statelor care nu sunt membre ale Organizatiei Natiunilor Unite, ale institutiilor specializate ale acesteia sau ale Agentiei Internationale pentru Energie Atomică, care au devenit părti la prezentul acord înainte de 22 mai 1963. În ceea ce priveste membrii asociati, Organizatia supune spre aprobare prezentul acord, în conformitate cu dispozitiile art. XIV-5 din Actul constitutiv si art. XXI-3 din Regulamentul general al Organizatiei, autoritătii responsabile de conduita relatiilor internationale a membrului asociat interesat.

 

ARTICOLUL II

Organizarea

 

            1. Fiecare membru este reprezentat la sesiunile Comisiei de către un singur delegat, care poate fi însotit de un supleant, de experti sau de consilieri. Participarea supleantilor, expertilor si a consilierilor la reuniunile Comisiei nu le dă dreptul de vot, în afară de cazul în care supleantul îl înlocuieste pe delegat, în absenta acestuia.

            2. Sub rezerva dispozitiilor paragrafului 3, fiecare membru are dreptul la un singur vot. Exceptând dispozitiile contrare din prezentul acord, deciziile Comisiei sunt luate pe baza majoritătii voturilor exprimate. Majoritatea membrilor Comisiei formează cvorumul.

            3. O organizatie de integrare economică regională, membră a Comisiei, are dreptul în cadrul oricărei reuniuni a Comisiei sau a unui organism subsidiar al acesteia la un număr de voturi egal cu cel al statelor membre cu drept de vot la reuniunile amintite mai sus.

            4. O organizatie de integrare economică regională, care este membră a Comisiei, îsi exercită dreptul de membru alternativ cu cel al statelor membre ale Comisiei, corespunzător competentei lor. De fiecare dată când o organizatie de integrare economică regională, membră a Comisiei, îsi exercită dreptul de vot, statele membre nu îsi pot exercita dreptul lor si invers.

            5. Orice membru al Comisiei poate solicita unei organizatii de integrare economică regională, membră a Comisiei, sau statelor membre ale Comisiei să indice cine din cadrul Organizatiei sau din statele membre are competentă vizavi de o problemă specifică. Organizatia de integrare economică regională sau statele membre implicate asigură informatiile necesare pentru a răspunde solicitărilor.

            6. Înaintea oricărei reuniuni a Comisiei sau a organelor subsidiare, o organizatie de integrare economică regională, care este membră a Comisiei, sau statele membre ale acesteia, care sunt membre ale Comisiei, vor preciza cui îi apartine competenta asupra problemelor specifice examinate în cadrul reuniunii si cine îsi exercită dreptul de vot asupra unui punct particular de pe ordinea de zi: respectiv organizatia de integrare economică regională sau statele membre. Nici o dispozitie a prezentului paragraf nu împiedică o organizatie de integrare economică regională,

membră a Comisiei, sau statele sale membre, care sunt membre ale Comisiei, să facă o declaratie unică în scopurile prezentului paragraf, care rămâne valabilă pentru problemele si punctele ordinii de zi care vor fi examinate la reuniunile următoare, sub rezerva exceptiilor sau modificărilor ce pot fi precizate înainte de o reuniune sau alta.

            7. Atunci când un punct al ordinii de zi include în acelasi timp probleme pentru care a fost transferată competenta organizatiei de integrare economică regională si probleme care tin de competenta statelor membre, organizatia de integrare economică regională si statele membre pot participa la deliberări. Într-un asemenea caz, deciziile reuniunilor vor fi luate numai pe baza interventiei membrului cu drept de vot.

            8. Pentru constituirea cvorumului sedintelor Comisiei, delegatia organizatiei de integrare economică regională, membră a Comisiei, nu este luată în considerare decât dacă are drept de vot pentru sedinta pentru care cvorumul este necesar.

            9. Comisia alege un presedinte si doi vicepresedinti.

            10. Presedintele Comisiei convoacă sesiunea ordinară a Comisiei cel putin o dată pe an, cu exceptia cazurilor în care majoritatea membrilor decid altfel. Data si locul fiecărei sesiuni sunt fixate de Comisie prin consultarea cu directorul general al Organizatiei.

            11. Sediul Comisiei se află la sediul Organizatiei, la Roma, sau în oricare loc fixat de către Comisie.

            12. Organizatia asigură Secretariatul Comisiei si directorul general numeste secretarul care îi este subordonat administrativ.

            13. Comisia poate, cu acordul a două treimi din numărul membrilor săi, să adopte si să amendeze propriul regulament interior, cu conditia ca acest regulament si amendamentele respective să nu fie incompatibile cu prezentul acord si nici cu Actul constitutiv al Organizatiei.

            14. Comisia poate, cu acordul a două treimi din numărul membrilor săi, să adopte sau să amendeze regulamentul său financiar, cu conditia ca acesta să fie compatibil cu principiile enuntate în Regulamentul financiar al Organizatiei. Acest regulament este transmis Comitetului financiar care are puterea să respingă Regulamentul financiar sau amendamentele respective, dacă consideră că sunt incompatibile cu principiile enuntate în Regulamentul financiar al Organizatiei.

 

ARTICOLUL III

Functii

 

            1. Comisia are rolul de a promova dezvoltarea, conservarea, gestionarea ratională si valorificarea resurselor marine vii, precum si dezvoltarea durabilă a acvaculturii în regiune, având următoarele functii si responsabilităti:

            a) supravegherea în permanentă a stării resurselor, inclusiv a abundentei si nivelului de exploatare, precum si a situatiei pescuitului;

            b) elaborarea si recomandarea, în conformitate cu dispozitiile art. V, a măsurilor corespunzătoare privind:

            (i) conservarea si managementul rational al resurselor marine vii, având în vedere:

            - reglementarea metodelor si a uneltelor de pescuit;

            - fixarea lungimii minime pentru exemplarele anumitor specii de peste;

            - stabilirea perioadelor sau a zonelor de autorizare ori de interzicere a pescuitului;

            - reglementarea volumului total de captură si a efortului de pescuit si repartizarea între membri;

            (ii) aplicarea recomandărilor adoptate;

            c) examinarea aspectelor economice si sociale ale industriei halieutice si recomandarea tuturor măsurilor referitoare la dezvoltarea acesteia;

            d) stimularea, recomandarea, coordonarea si întreprinderea, în anumite cazuri, a activitătilor de pregătire si de popularizare privind toate aspectele activitătii de pescuit;

            e) stimularea, recomandarea, coordonarea si întreprinderea, în anumite cazuri, a activitătilor de cercetare si de dezvoltare, inclusiv a proiectelor de cooperare în domeniul pescuitului si al protectiei resurselor marine vii;

            f) centralizarea, publicarea sau difuzarea de informatii privind resursele marine vii exploatabile si asupra pescuitului;

            g) promovarea programelor de acvacultură marină si în ape salmastre, precum si a programelor de dezvoltare a pescuitului costier;

            h) executarea altor obligatii necesare pentru atingerea de către Comisie a obiectivelor mentionate mai sus.

            2. În elaborarea si recomandarea măsurilor descrise la paragraful 1 b) Comisia aplică, după caz, o abordare prudentă pentru deciziile din domeniul conservării si managementului si tine cont în mod egal atât de datele stiintifice pertinente, cât si de promovarea dezvoltării si utilizării

corespunzătoare a resurselor marine vii.

 

ARTICOLUL IV

Regiunea

 

            Comisia îndeplineste functiile si îsi asumă responsabilitătile prevăzute la art. III în regiunea precizată în preambul.

 

ARTICOLUL V

Recomandări referitoare la măsurile de management

 

            1. Recomandările vizate în art. III paragraful b) sunt adoptate prin votul a două treimi din numărul membrilor Comisiei prezenti, cu drept de vot. Presedintele Comisiei comunică textul acestor recomandări fiecărui membru.

            2. Sub rezerva dispozitiilor prezentului articol, membrii Comisiei se angajează să aplice orice recomandare formulată de Comisie în conformitate cu art. III paragraful b), începând cu data stabilită de Comisie, care nu trebuie să fie fixată înaintea sfârsitului perioadei prevăzute în prezentul articol pentru prezentarea obiectiilor.

            3. Orice membru al Comisiei poate, în termen de 120 de zile de la data notificării unei recomandări, să se opună acesteia si, în acest caz, nu este obligat să o aplice. Dacă o obiectie este prevăzută în termen de 120 de zile, orice alt membru poate să se opună recomandării, în cursul unei perioade suplimentare de 60 de zile. Orice membru poate să îsi retragă oricând obiectia si să treacă la aplicarea recomandării.

            4. Dacă obiectiile la o recomandare sunt prezentate de mai mult de o treime din numărul membrilor Comisiei, ceilalti membri sunt eliberati de obligatia aplicării acestei recomandări; totusi, toti sau unul dintre membri poate conveni să o aplice.

            5. Presedintele Comisiei informează imediat toti membrii săi în cazul primirii unei obiectii sau al retragerii ei.

 

ARTICOLUL VI

Rapoarte

 

            La sfârsitul fiecărei sesiuni Comisia transmite directorului general al Organizatiei un raport ce contine punctele sale de vedere, recomandările si deciziile, precum si alte rapoarte care sunt necesare sau oportune. Rapoartele comitetelor si grupurilor de lucru ale Comisiei, prevăzute la art. VII, sunt transmise directorului general al Organizatiei prin grija Comisiei.

 

ARTICOLUL VII

Comitete, grupuri de lucru si experti

 

            1. Comisia poate crea comitete temporare, speciale sau permanente, însărcinate să studieze probleme relevante ale obiectivelor urmărite de Comisie si să elaboreze rapoarte asupra subiectului analizat, precum si grupuri de lucru însărcinate să studieze probleme de ordin tehnic specifice si să formuleze recomandări.

            2. Presedintele Comisiei convoacă comitetele si grupurile de lucru mentionate la paragraful 1, la datele si în locurile stabilite de presedinte prin consultare cu directorul general al Organizatiei.

            3. Comisia poate propune Organizatiei să recruteze sau să nominalizeze experti pe cheltuiala Organizatiei pentru studierea unor chestiuni si probleme specifice.

            4. Înfiintarea comitetelor si grupurilor de lucru prevăzute la paragraful 1 si recrutarea sau nominalizarea expertilor prevăzuti la paragraful 3 depind de disponibilitatea creditelor prevăzute la capitolul respectiv din bugetul aprobat de Organizatie; directorul general al Organizatiei decide dacă astfel de credite pot fi suportate. Înainte de a se lua o decizie referitoare la cheltuielile necesare creării unor comitete sau grupuri de lucru, de recrutare sau nominalizare a expertilor, Comisia este informată, printr-un raport al directorului general al Organizatiei, asupra implicatiilor adminis-

trative si financiare ce pot apărea ca urmare a acestei decizii.

 

ARTICOLUL VIII

Cooperarea cu organizatii internationale

 

            Comisia cooperează direct cu alte organizatii internationale pe probleme de interes reciproc.

 

ARTICOLUL IX

Cheltuieli

 

            1. Cheltuielile angajate de către delegati si supleantii lor, experti si consilieri privind participarea lor la sesiunile Comisiei, precum si cheltuielile de decont ale reprezentantilor participanti la reuniunile comitetelor sau grupurilor de lucru, înfiintate în conformitate cu art. VII, sunt calculate si suportate de acestia.

            2. Cheltuielile de secretariat, inclusiv costurile publicatiilor si ale comunicărilor, precum si cheltuielile efectuate de presedintele si de vicepresedintii Comisiei pentru îndeplinirea obligatiilor Comisiei, între cele două sesiuni, sunt fixate si suportate de către Organizatie în limitele creditelor prevăzute în bugetul Organizatiei.

            3. Cheltuielile destinate proiectelor din domeniul cercetării si dezvoltării, întreprinse de către membrii Comisiei atât în mod independent, cât si la recomandarea Comisiei, sunt fixate si suportate de către membrii respectivi.

            4. Cheltuielile destinate proiectelor de cooperare în materie de cercetare si de dezvoltare realizate, în conformitate cu dispozitiile art. III paragraful e), sunt, în absenta altor fonduri disponibile, fixate si plătite de către membri, în functie de modalitătile si de procentul stabilit în comun.

            Înainte de realizarea lor, proiectele de cooperare sunt analizate de Consiliul Organizatiei. Contributiile financiare pentru aceste proiecte sunt vărsate într-un fond de depozit creat de Organizatie si administrat conform prevederilor Regulamentului financiar si regulilor de gestionare financiară ale Organizatiei.

            5. Cheltuielile expertilor invitati, cu acordul directorului general, să participe cu titlu individual la reuniunile Comisiei, ale comitetelor sau ale grupurilor de lucru sunt suportate de Organizatie.

            6. Comisia poate accepta, în general, contributii financiare voluntare sau în contul unor proiecte ori activităti specifice. Aceste contributii sunt vărsate într-un fond de depozit creat de Organizatie. Acceptarea contributiilor voluntare si gestionarea fondurilor sunt reglementate prin Regulamentul financiar si prin regulile de gestiune financiară ale Organizatiei.

 

ARTICOLUL X

Amendamente

 

            1. Comisia poate amenda prezentul acord cu o majoritate de două treimi din numărul membrilor săi. Sub rezerva dispozitiilor paragrafului 2, amendamentele intră în vigoare la data adoptării lor în Comisie.

            2. Amendamentele care reclamă noi obligatii din partea membrilor intră în vigoare după acceptul a două treimi din numărul membrilor Comisiei si pentru fiecare membru, numai după acceptarea acestora de către membrul respectiv. Instrumentele de acceptare a amendamentelor care reclamă noi obligatii sunt depuse la directorul general al Organizatiei, care îi informează pe toti membrii Comisiei, precum si pe secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite despre primirea instrumentelor de acceptare si despre intrarea în vigoare a amendamentelor. Drepturile si obligatiile membrilor Comisiei care nu au acceptat un amendament ce implică obligatii suplimentare continuă să fie reglementate de dispozitiile acordului în vigoare existent anterior, fără amendamente.

            3. Amendamentele la prezentul acord sunt supuse aprobării Consiliului Organizatiei, care poate să le respingă dacă consideră amendamentele incompatibile cu obiectivele si cu scopurile Organizatiei sau cu dispozitiile Actului constitutiv. Dacă Consiliul Organizatiei consideră necesar, poate transmite amendamentul Conferintei Organizatiei, care detine aceeasi putere.

 

ARTICOLUL XI

Acceptarea

 

            1. Prezentul acord este deschis acceptării de către membrii sau membrii asociati ai Organizatiei.

            2. Comisia poate admite în calitate de membru, cu o majoritate de două treimi, alte state membre ale Organizatiei Natiunilor Unite, ale uneia dintre institutiile sale specializate sau ale Agentiei Internationale pentru Energie Atomică, care au prezentat cererea de admitere însotită de o declaratie, ce constituie instrumentul formal de acceptare a acordului în vigoare la momentul admiterii.

            3. Membrii Comisiei care nu sunt membri si nici membri asociati ai Organizatiei pot participa la activitătile Comisiei dacă îsi asumă cheltuielile din activitatea Secretariatului, ce le revin, precizate conform dispozitiilor Regulamentului financiar al Organizatiei.

            4. Acceptarea prezentului acord de către orice membru sau membru asociat al Organizatiei se face prin depunerea unui instrument de acceptare la directorul general al Organizatiei si intră în vigoare la data la care acesta îl primeste.

            5. Acceptarea prezentului acord de către statele nemembre ale Organizatiei se face prin depunerea unui instrument de acceptare la directorul general al Organizatiei. Admiterea în calitate de membru devine efectivă la data aprobării de către Comisie, în conformitate cu dispozitiile paragrafului 2.

            6. Directorul general al Organizatiei îi informează pe membrii Comisiei, pe toti membrii Organizatiei si pe secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite asupra tuturor acceptărilor care au devenit efective.

            7. Acceptarea prezentului acord poate fi exprimată cu rezerve, care nu vor produce efecte decât după aprobarea unanimă a membrilor Comisiei. Membrii Comisiei care nu au răspuns în 3 luni de la data notificării sunt considerati că au acceptat rezerva în cauză. În lipsa acceptării, statul sau organizatia de integrare economică natională ori regională, care a formulat rezerva, nu devine parte a acordului.

            Directorul general al Organizatiei îi informează, în acelasi timp, pe toti membrii Comisiei asupra tuturor rezervelor primite.

            8. Referirile incluse în prezentul acord, legate de Conventia Natiunilor Unite din 1982 sau de alte acorduri internationale, nu prejudiciază pozitia vreunui stat fată de semnarea, ratificarea sau aderarea la Conventia Natiunilor Unite din 1982 ori fată de alte acorduri.

 

ARTICOLUL XII

Intrarea în vigoare

 

            Prezentul acord intră în vigoare la data primirii celui de-al cincilea instrument de acceptare.

 

ARTICOLUL XIII

Aplicarea la nivel teritorial

 

            În momentul acceptării prezentului acord, membrii Comisiei precizează expres asupra căror teritorii se aplică participarea lor. În absenta unei astfel de declaratii, acordul este considerat că se aplică asupra tuturor teritoriilor unde membrul interesat asigură relatii internationale. Sub rezerva dispozitiilor art. XIV, aplicarea teritorială poate fi modificată printr-o declaratie ulterioară.

 

ARTICOLUL XIV

Retragerea

 

            1. Orice membru se poate retrage din prezentul acord după trecerea unei perioade de 2 ani de la data intrării în vigoare pentru el a acordului, notificând în scris retragerea către directorul general al Organizatiei, care, la rândul său, îi informează pe toti membrii Comisiei si membrii

Organizatiei. Retragerea devine efectivă la 3 luni după primirea notificării de către directorul general.

            2. Un membru al Comisiei poate notifica retragerea din unul sau mai multe teritorii unde asigură relatii internationale. Atunci când un membru notifică retragerea sa din Comisie, el indică teritoriile asupra cărora se aplică retragerea sa. În absenta unei astfel de declaratii, retragerea se aplică asupra tuturor teritoriilor unde acel membru asigură relatii internationale, cu exceptia membrilor asociati.

            3. Orice membru al Comisiei care notifică retragerea sa din Organizatie este considerat că se retrage simultan din Comisie si retragerea sa este considerată că se aplică tuturor teritoriilor pentru care acel membru asigură relatiile internationale, cu exceptia membrilor asociati.

 

ARTICOLUL XV

Interpretarea acordului si reglementarea diferendelor

 

            Orice diferend referitor la interpretarea sau aplicarea prezentului acord, dacă nu este solutionat de către Comisie, este supus unui comitet format din membrii desemnati de una dintre părtile în cauză si un presedinte independent ales dintre membrii comitetului. Recomandările respectivului comitet, fără valoare de decizie, constituie baza reexaminării de către părtile interesate a chestiunilor care fac obiectul dezacordului. Dacă această procedură nu finalizează diferendul, acesta este transferat către Curtea Internatională de Justitie, conform statutului acesteia, sau,

în cazul unei organizatii de integrare economică regională, membră a Comisiei, se supune arbitrajului ori altui mod de reglementare convenit.

 

ARTICOLUL XVI

Expirarea acordului

 

            Acordul îsi încetează valabilitatea în mod automat dacă, în urma retragerilor, numărul membrilor Comisiei scade sub 5, cu exceptia cazului în care membrii rămasi nu decid în unanimitate altfel.

 

ARTICOLUL XVII

Autentificarea si înregistrarea

 

            Textul prezentului acord a fost initial redactat la Roma la 24 septembrie 1949, în limba franceză. Două exemplare în limbile engleză, spaniolă si franceză ale acestui acord si toate amendamentele sale sunt autentificate prin semnătură de către presedintele Comisiei si directorul general al Organizatiei. Unul dintre aceste exemplare este depus la arhiva Organizatiei, altul este transmis secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite pentru a fi înregistrat. În plus, directorul general certifică copiile acestui acord si transmite câte o copie fiecărui membru al Organizatiei, precum si celorlalte state nemembre ale Organizatiei care sunt părti la acord sau pot deveni.

 

ACORD

privind înfiintarea Comisiei Generale pentru Pescuit în Marea Mediterană*)


*) Traducere.

 

            (Această a doua serie de amendamente la acord implică noi obligatii pentru părtile contractante si intră în vigoare după acceptarea lor de către două treimi din numărul membrilor Comisiei si apoi pentru fiecare stat membru, după acceptare.)

            Acordul privind înfiintarea Comisiei Generale pentru pescuit în Marea Mediterană se amendează după cum urmează:

            1. La articolul II se elimină paragraful 12.

            2. La articolul VII se modifică paragraful 2 după cum urmează:

            “2. Presedintele Comisiei convoacă comitetele si grupurile de lucru, mentionate la paragraful 1, la data si în locul pe care presedintele le fixează prin consultarea cu directorul general al Organizatiei.”

            3. Se elimină paragraful 3 al articolului VII.

            4. Paragraful 4 al articolului VII se modifică astfel:

            “4. Înfiintarea de comitete si grupuri de lucru, prevăzute la paragraful 1, si recrutarea sau nominalizarea expertilor depind de creditele disponibile din capitolul de buget, aprobat de Comisie. Înainte de a se lua o decizie care reclamă cheltuieli pentru înfiintarea de comitete si grupuri de lucru si pentru recrutarea sau nominalizarea expertilor, Comisia este informată de secretarul acesteia, printr-un raport asupra implicatiilor administrative si financiare ale acestei decizii.”

            5. Paragraful 2 al articolului IX se modifică astfel:

            “2. Cheltuielile Secretariatului, inclusiv costurile publicatiilor si ale comunicărilor, precum si cheltuielile presedintelui si vicepresedintilor Comisiei, necesare realizării sarcinilor ce le revin, în perioada dintre cele două sesiuni, sunt fixate si suportate din bugetul Comisiei.”

            6. Paragraful 4 al articolului IX se modifică astfel:

            “4. Cheltuielile rezultate din proiectele de cooperare din domeniul cercetării si dezvoltării, întreprinse în conformitate cu dispozitiile art. III paragraful e), sunt, în absenta fondurilor disponibile, fixate si suportate de membrii Comisiei, conform întelegerilor reciproc convenite. Contributiile pentru aceste proiecte sunt vărsate într-un fond de depozit creat de Organizatie, pe care îl administrează în conformitate cu Regulamentul financiar si cu regulile de gestionare financiară ale Organizatiei.”

            7. Paragraful 5 al articolului IX se modifică astfel:

            “5. Cheltuielile expertilor invitati să participe la reuniunile Comisiei, comitetelor sau grupurilor de lucru sunt suportate de Comisie.”

            8. Se introduce un nou articol, articolul VIII bis, cu următorul cuprins:

“ARTICOLUL VIII bis

Contributii financiare

            1. Fiecare membru al Comisiei se angajează să contribuie anual la bugetul autonom, conform baremului adoptat de Comisie.

            2. La fiecare sesiune ordinară Comisia adoptă bugetul autonom prin consens; dacă în cursul unei sesiuni nu se poate obtine consensul, bugetul se supune la vot si se adoptă cu o majoritate de două treimi.

            3. a) Nivelul contributiei fiecărui membru al Comisiei este calculat pe baza unui barem pe care Comisia îl adoptă prin consens.

            b) Baremul adoptat sau amendat de către Comisie figurează în Regulamentul financiar al Comisiei.

            4. Nemembrii Organizatiei care devin membri ai Comisiei sunt obligati, pentru acoperirea cheltuielilor repartizate Comisiei de către Organizatie, să contribuie cu o sumă fixată de Comisie.

            5. Contributia este plătită în monedă liber convertibilă, cu exceptia cazurilor în care Comisia nu decide altfel, cu acordul directorului general.

            6. Comisia poate accepta donatii sau alte forme de asistentă de la organizatii, de la particulari sau din alte surse, în scopul exercitării oricăreia dintre functiile sale.

            7. Contributiile, donatiile si alte forme de asistentă primite sunt vărsate într-un fond de depozit administrat de directorul general, în conformitate cu Regulamentul financiar al Organizatiei.

            8. Un membru restantier la plata cotizatiei nu are drept de vot, dacă valoarea restantei este egală sau depăseste nivelul cotizatiei pe 2 ani precedenti. În acelasi timp, Comisia poate să îl autorizeze pe acel membru de a lua parte la vot dacă estimează că neplata cotizatiei se datorează unor factori independenti de vointa acelui membru si, în nici un caz, nu poate proroga dreptul la vot al acestuia mai mult de 2 ani.”

            9. Se introduce un nou articol, articolul IX bis, cu următorul cuprins:

“ARTICOLUL IX bis

Administratia

            1. Secretarul Comisiei (denumit mai jos secretar) este numit de directorul general cu aprobarea Comisiei sau, în cazul unei numiri între două sesiuni ordinare ale Comisiei, cu acordul membrilor acesteia.

            2. Secretarul este responsabil de punerea în aplicare a politicilor si a activitătilor Comisiei, căreia îi prezintă un raport. Secretarul îndeplineste, atunci când este cazul, si functia de secretar al altor organe subsidiare create de Comisie.

            3. Cheltuielile Comisiei sunt suportate din bugetul autonom, cu exceptia celor legate de personal si de materialele puse, eventual, la dispozitie de către Organizatie.

            Cheltuielile care intră în sarcina Organizatiei sunt fixate si plătite în limita bugetului bianual elaborat de directorul general si aprobate de Conferinta Organizatiei, în conformitate cu Regulamentul interior si cu Regulamentul financiar ale Organizatiei.

            4. Cheltuielile angajate de către delegati, supleantii lor, expertii si consilierii lor, care participă în calitate de reprezentanti guvernamentali la sesiunile Comisiei, ale subcomisiilor si ale comitetelor, precum si cheltuielile observatorilor la sesiuni sunt în sarcina guvernelor sau a organizatiilor respective. Cheltuielile expertilor invitati de Comisie să participe, în nume propriu, la reuniunile Comisiei, ale subcomisiilor sau comitetelor sunt finantate din bugetul Comisiei.”

 

REGULAMENTUL INTERIOR

al Comisiei Generale pentru Pescuit în Marea Mediterană*)

 


*) Traducere.

 

ARTICOLUL I

 

            În sensul prezentului regulament, următorii termeni sunt definiti după cum urmează:

            - acord - Acordul privind înfiintarea Comisiei Generale pentru Pescuit în Marea Mediterană, al cărui text elaborat la Roma (Italia) la 24 septembrie 1949 a fost amendat în conformitate cu art. X din acordul mentionat mai sus;

            - Comisie - Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană;

            - presedinte - presedintele Comisiei;

            - vicepresedinte - vicepresedintele Comisiei;

            - delegat - reprezentantul unui stat membru, specificat la art. II paragraful 1 din acord;

            - delegatie - delegatul si supleantul său, expertii si consilierii;

            - membru - membrii si membrii asociati ai Organizatiei si statele nemembre ale Organizatiei care suntmembre ale Comisiei;

            - secretar - secretarul Comisiei;

            - Organizatie - Organizatia Natiunilor Unite pentru Agricultură si Alimentatie (FAO);

            - Conferintă - Conferinta Organizatiei;

            - stat, membru asociat sau organizatie, având calitatea de observator - un stat care nu este membru nici al Comisiei, nici al Organizatiei, sau o organizatie internatională, invitat să participe la sesiunea Comisiei, ori un membru sau membru asociat al Organizatiei, participant la sesiunea Comisiei, fără a fi membru al Comisiei;

            - observator - reprezentantul unui stat sau al unei organizatii, având calitatea de observator.

 

ARTICOLUL II

Sesiunile Comisiei

 

            1. În conformitate cu art. II paragraful 10 din acord, Comisia examinează la fiecare sesiune ordinară, în consultare cu directorul general, data si locul următoarei sesiuni, tinând cont de cerintele programului Comisiei si de termenii invitatiei formulate de guvernul statului unde are loc sesiu-

nea. Presedintele anuntă, în consecintă, convocarea sesiunii.

            2. Presedintele poate convoca o sesiune extraordinară aComisiei, la cererea sau cu aprobarea majoritătii membrilor.

            3. Invitatiile la o sesiune ordinară a Comisiei sunt transmise de secretar, în numele presedintelui, cu cel putin 60 de zile înainte de data fixată pentru începerea sesiunii mentionate. Invitatiile la o sesiune extraordinară sunt transmise cu cel putin 40 de zile înainte de data fixată pentru începerea sesiunii mentionate.

            4. Pentru ca o propunere privind organizarea într-o anumită tară a unei sesiuni a Comisiei sau a unei întâlniri a subcomisiilor să poată fi discutată, acea tară trebuie: a) să fi ratificat fără rezerve Conventia asupra privilegiilor si a imunitătii institutiilor specializate ale Natiunilor Unite; sau b) să dea asigurări că toti delegatii, reprezentantii, expertii, observatorii sau alte persoane abilitate să asiste la sesiunea mentionată, în termenii acordului ori ai regulamentului Comisiei, beneficiază de privilegiile si imunitătile necesare exercitiului independent al functiei lor în legătură cu

sesiunea.

 

ARTICOLUL III

Împuterniciri

 

            La fiecare sesiune Secretariatul primeste împuternicirile delegatiilor si ale observatorilor. Aceste împuterniciri trebuie să fie conforme cu modelul indicat de Secretariat. După examinare, Secretariatul raportează Comisiei pentru ca aceasta să ia măsurile necesare.

 

ARTICOLUL IV

Ordinea de zi

 

            1. Ordinea de zi pentru fiecare sesiune ordinară cuprinde:

            a) alegerea presedintelui si a vicepresedintilor, asa cum este prevăzut în art. II paragraful 9 din acord;

            b) adoptarea ordinii de zi;

            c) un raport al secretarului privind situatia financiară si activitătile Comisiei;

            d) examinarea proiectului de buget;

            e) rapoartele comitetelor;

            f) examinarea datei si a locului sesiunii următoare;

            g) proiectele de amendamente la acord si la prezentul regulament interior;

            h) cererile de admitere, în conformitate cu prevederile art. XI paragraful 2 din acord, prezentate de state care nu sunt membre ale Organizatiei, dar sunt membre ale Organizatiei Natiunilor Unite, ale uneia dintre institutiile sale specializate sau ale Agentiei Internationale pentru Energie Atomică;

            i) problemele transmise Comisiei de către Conferintă, Consiliul sau directorul general al Organizatiei.

            2. Ordinea de zi cuprinde, de asemenea, în urma aprobării Comisiei:

            a) problemele aprobate în cadrul sesiunii precedente;

            b) problemele propuse de un membru.

            3. Ordinea de zi provizorie este transmisă de Secretariat membrilor, statelor si organizatiilor cu statut de observator, cu cel putin 60 de zile înainte de deschiderea sesiunii, împreună cu rapoartele si documentele sesiunii.

            4. Ordinea de zi a unei sesiuni extraordinare nu cuprinde decât punctele pentru care sesiunea este convocată.

 

ARTICOLUL V

Secretariat

 

            1. Secretariatul cuprinde secretarul si membrii personalului subordonat lui, care pot fi desemnati de directorul general.

            2. Secretarul are ca sarcină primirea, centralizarea si asigurarea difuzării documentelor, rapoartelor si rezolutiilor sesiunilor Comisiei si ale comitetelor sale, pregătirea dărilor de seamă ale sedintelor, aprobarea cheltuielilor si a angajamentelor financiare, precum si alte sarcini pe care

Comisia i le poate încredinta.

            3. Copii ale tuturor comunicărilor referitoare la problemele Comisiei sunt înaintate Secretariatului pentru informare si pentru depunere la arhivă.

 

ARTICOLUL VI

Sedintele plenare ale Comisiei

 

            Sedintele plenare ale Comisiei sunt publice, în lipsa unei decizii contrare a acesteia. Atunci când Comisia decide organizarea unei sedinte închise, aceasta decide în acelasi timp aplicarea acestei decizii fată de observatori.

 

ARTICOLUL VII

Alegerea presedintelui si a vicepresedintilor

 

            1. Comisia alege presedintele si cei doi vicepresedinti ai Comisiei, care îsi încep activitatea începând cu sfârsitul sesiunii ordinare în care au fost alesi si care îsi vor exercita functiile pentru două sesiuni ordinare.

            2. Ei trebuie să fie alesi dintre delegatii sau supleantii prezenti la sesiunea ordinară în care sunt alesi. Ei sunt eligibili pentru încă două sesiuni ordinare.

 

ARTICOLUL VIII

Functiile presedintelui si ale vicepresedintilor

 

            1. Presedintele îsi exercită atributiile care îi sunt conferite de prezentul regulament si trebuie, în special:

            a) să anunte deschiderea si închiderea fiecărei sesiuni plenare a Comisiei;

            b) să conducă dezbaterile din cursul sedintelor plenare si să vegheze asupra aplicării prezentului regulament, să dea cuvântul, să propună votarea propunerilor si să anunte hotărârile;

            c) să statueze ordinea motiunilor;

            d) sub rezerva dispozitiilor prezentului regulament, să exercite controlul absolut asupra dezbaterilor în cadrul sedintelor;

            e) să numească, în conformitate cu instructiunile Comisiei, comitete din decursul sesiunilor.

            2. În absenta presedintelui sau la cererea sa, primul vicepresedinte sau, în absenta lui, cel de-al doilea vicepresedinte exercită functiile presedintelui.

            3. Presedintele sau vicepresedintii care actionează în calitate de presedinte nu au drept de vot si un alt membru al delegatiei lor va reprezenta guvernul.

            4. Secretarul exercită temporar functiile de presedinte doar în cazul în care presedintele sau vicepresedintii sunt în imposibilitatea de a exercita această functie.

 

ARTICOLUL IX

Dispozitiile si procedurile de votare

 

            1. Cu exceptia dispozitiilor contrare din paragraful 4 al prezentului articol, votul în cursul unei sedinte plenare se face oral sau prin ridicarea mâinii; un vot pe baza apelului nominal are loc atunci când se solicită o majoritate specială, în virtutea acordului sau a prezentului regulament ori la cererea unei delegatii.

            2. Votul pe baza apelului nominal se face prin strigarea delegatiilor în ordinea alfabetului din limba franceză.

            3. Sunt consemnate voturile prin apel nominal ale fiecărei delegatii, precum si abtinerile.

            4. Votarea în chestiuni referitoare la persoane, cu exceptia alegerii Biroului Comisiei sau a comitetelor, are loc pe baza scrutinului secret.

            5. Atunci când un candidat pe un post electiv nu obtine majoritatea voturilor la primul scrutin, se trece la cel de-al doilea scrutin, tinându-se cont de primii 2 candidati care au obtinut cele mai multe voturi. Dacă si la al doilea scrutin se obtin voturi egale, alegerea se face de către presedinte prin tragere la sorti.

            6. În cazul unui partaj egal al voturilor, care nu poate asigura alegerea definitivă, se trece la a doua votare care se va face în cadrul sedintei următoare a aceleiasi sesiuni.

            Dacă votul rămâne în continuare egal, propunerea este anulată.

            7. Întelegerile convenite în materie de votare sau alte probleme conexe care nu sunt tratate în mod specific în textul acordului sau în prezentul regulament sunt gestionate mutatis mutandis pe baza prevederilor Regulamentului general al Organizatiei.

 

ARTICOLUL X

Comitete

 

            1. Se creează un comitet de acvacultură deschis tuturor statelor membre ale Comisiei, care trebuie:

            a) să supravegheze dezvoltarea si evolutia practicilor de acvacultură din regiune;

            b) să urmărească interactiunea dintre dezvoltarea acvaculturii si mediu;

            c) să vizeze si să orienteze lucrările celor 4 sisteme create ca urmare a activitătii MEDRAP II si, în particular, să urmărească progresul, evaluarea propunerilor de programe ale diverselor retele si coordonarea sistemului SIPAM prin intermediul Secretariatului FAO;

            d) să identifice un sprijin suplimentar care să completeze aportul organismelor participante la aceste retele, cum ar fi CIHEAM, si PAP/CAR a programului de actiune pentru Marea Mediterană, precum si întărirea activitătii celor 4 retele;

            e) să realizeze toate celelalte obiective referitoare la promovarea si dezvoltarea acvaculturii, care îi pot fi trasate de către Comisie;

            2. a) Se creează un comitet stiintific consultativ care trebuie să furnizeze informatii, date sau avize stiintifice, sociale si economice asupra activitătii Comisiei.

            b) Comitetul este deschis tuturor membrilor Comisiei.

            Fiecare membru al Comisiei poate desemna un membru al comitetului, iar membrii pot fi însotiti de experti.

            c) Comitetul poate crea grupuri de lucru pentru a analiza datele si pentru a oferi consultantă comitetului asupra stadiului resurselor sedentare si al celor migratoare.

            d) Comitetul dă avize asupra fundamentelor stiintifice si tehnice ale deciziilor referitoare la conservarea si gestionarea pescăriilor si, în special, asupra aspectelor biologice, sociale si economice si trebuie:

            1. să evalueze informatiile furnizate de către statele membre si de către organismele sau programele de pescuit relevante, referitoare la capturile, efortul de pescuit si alte date referitoare la conservarea si gestionarea pescuitului;

            2. să formuleze avize asupra intentiilor Comisiei privind conservarea si gestionarea pescuitului;

            3. să identifice programe de cooperare în domeniul cercetării si coordonarea punerii lor în aplicare;

            4. să se achite de toate celelalte sarcini sau să îsi asume toate responsabilitătile care îi pot fi încredintate de către Comisie;

            e) statele membre sunt obligate să furnizeze comitetului informatii asupra capturii si alte date pertinente, astfel încât comitetul să se poată achita de responsabilitătile sale incluse în prezentul paragraf.

            3. Comisia poate stabili comitetele si grupurile de lucru pe care le consideră necesare.

            4. Stabilirea comitetelor si grupurilor de lucru enuntate în prezentul articol este subordonată dispozitiilor art. VII paragraful 4 din acord.

            5. Procedurile în cadrul comitetelor si al grupurilor de lucru sunt reglementate mutatis mutandis prin Regulamentul interior al Comisiei.

 

ARTICOLUL XI

Buget si finante

 

            1. Cu exceptia dispozitiilor contrare din prezentul regulament, activitătilor Comisiei li se aplică Regulamentul financiar al Organizatiei, completat de Manualul si memorandumurile administrative si de procedurile care decurg din acestea.

            2. Comisia elaborează un proiect de buget pentru următorii 2 ani, în care include estimativ cheltuielile Secretariatului, costurile publicatiilor si ale comunicărilor, cheltuielile de deplasare pentru presedinte si vicepresedinti, dacă participă la lucrările Comisiei, în intervalul dintre sesiuni si, eventual, cheltuielile comitetelor, care este aprobat de Comisie si supus directorului general, care va tine cont de previziunile bugetare globale ale Organizatiei.

            3. Din momentul adoptării bugetului global al Organizatiei bugetul Comisiei reprezintă limitele în care pot fi angajate creditele, conform obiectivelor aprobate de Conferintă.

            4. Înainte de a se trece la executia lor, toate proiectele de cooperare trebuie supuse Consiliului sau Conferintei Organizatiei.

 

ARTICOLUL XII

Participarea observatorilor

 

            1. Participarea organizatiilor internationale la lucrările Comisiei si relatiile dintre Comisie si aceste organizatii sunt guvernate de dispozitiile Organizatiei, precum si de principiile care reglementează relatiile cu organizatii internationale, adoptate de Conferintă sau de Consiliul Organizatiei.

            2. Membrii si membrii asociati ai Organizatiei care nu sunt membri ai Comisiei pot, la cererea lor, să fie reprezentati de un observator la sesiunile Comisiei si ale organelor sale subsidiare.

            3. Statele care nu sunt membre ale Comisiei, nici membri sau membri asociati ai Organizatiei, dar care sunt membre ale Organizatiei Natiunilor Unite, ale unei institutii specializate ale acesteia sau ale Agentiei Internationale pentru Energie Atomică pot, la cererea lor si cu asentimentul Consiliului Organizatiei si al Comisiei, să participe în calitate de observator la sesiunile acesteia din urmă si ale organizatiilor sale subsidiare, conform principiilor statutului de observator al statelor, adoptat de Conferintă.

            4. În situatia în care Comisia nu decide altfel, observatorii pot să asiste la sesiunile plenare ale Comisiei si să participe la dezbaterile reuniunilor comitetelor tehnice la care au fost invitati. În nici un caz nu au drept de vot.

 

ARTICOLUL XIII

Proiecte de cooperare

 

            Cu ocazia punerii în practică a proiectelor de cooperare prevăzute la art. III paragraful 1e) din acord si a studiilor efectuate în afara regiunii precizate în preambulul acordului, pot fi încheiate întelegeri cu guvernele care nu sunt membre ale Comisiei. Aceste întelegeri depind în întregime

de directorul general al Organizatiei.

 

ARTICOLUL XIV

Dările de seamă, rapoartele si recomandările

 

            1. Dările de seamă sunt redactate pentru fiecare sedintă plenară a Comisiei si pentru fiecare reuniune a comitetului si sunt distribuite cât se poate de repede participantilor.

            2. Un rezumat al dezbaterilor fiecărei sedinte a Comisiei este publicat în acelasi timp cu rapoartele comitetului, expunerile tehnice sau alte documente pe care Comitetul executiv le estimează ca fiind necesare.

            3. La fiecare sesiune Comisia aprobă un raport care cuprinde punctele de vedere, recomandările, rezolutiile si deciziile si, atunci când se solicită, punctele de vedere minoritare.

            4. Sub rezerva dispozitiilor art. V din acord, concluziile si recomandările Comisiei sunt transmise la sfârsitul fiecărei sesiuni directorului general al Organizatiei, care le comunică membrilor Comisiei, statelor si organizatiilor internationale care sunt reprezentate la sesiune, precum si

puse la dispozitie altor membri si membri asociati ai Organizatiei, pentru informare.

            5. Recomandările care pot avea incidentă asupra politicilor, programelor si finantelor Organizatiei sunt aduse la cunostintă Conferintei de către directorul general prin intermediul Consiliului Organizatiei, pentru a decide asupra acestora.

            6. Sub rezerva dispozitiilor paragrafului precedent, presedintele poate invita membrii Comisiei să prezinte Comisiei sau directorului general informatii asupra măsurilor luate pentru aplicarea recomandărilor Comisiei.

 

ARTICOLUL XV

Recomandări pentru membrii Comisiei

 

            1. Comisia poate formula recomandări membrilor Comisiei asupra tuturor problemelor precizate în art. III din acord.

            2. Secretarul primeste, în numele Comisiei, răspunsurile membrilor asupra recomandărilor, întocmeste un rezumat si face o analiză a acestora în vederea prezentării lor la următoarea sesiune.

 

ARTICOLUL XVI

Amendamente la acord

 

            1. Membrii pot propune amendamente la acord, în conformitate cu dispozitiile art. X, printr-o notificare adresată secretarului. Secretarul transmite aceste propuneri, în copie, tuturor membrilor si directorului general. 

            2. Comisia nu ia nici o decizie referitoare la proiectul de amendament la acord dacă proiectul de amendament nu este înscris, spre dezbatere, în ordinea de zi provizorie a sesiunii.

 

ARTICOLUL XVII

Suspendarea regulamentului si a amendamentelor

 

            1. Sub rezerva dispozitiilor acordului, toate articolele care precedă, altele decât art. IV, V, art. X paragrafele 4 si 5, art. XI, XII, art. XIV paragraful 4 si art. XVI, pot fi suspendate la cererea unei delegatii, prin votul majoritătii, exprimat în sesiunea plenară a Comisiei, cu conditia ca o notificare să fi fost prezentată în cadrul unei alte sesiuni plenare a Comisiei si copiile propunerilor de suspendare să fie distribuite delegatiilor cu 48 de ore înainte de sesiunea în cadrul căreia se decide.

            2. Amendamentele sau anexele la prezentul regulament pot fi, la cererea unei delegatii, adoptate cu o majoritate de două treimi din numărul membrilor Comisiei, în sesiunea plenară a Comisiei, cu conditia ca notificarea să fie făcută în cursul unei alte sesiuni plenare si copiile proiectului de amendament sau anexele să fie distribuite delegatiilor cu cel putin 24 de ore înainte de sesiunea în cadrul căreia trebuie să se decidă.

            3. Orice amendament la art. XVI, ce poate fi adoptat în conformitate cu dispozitiile paragrafului 2 al acestui articol, nu va intra în vigoare decât în cursul sesiunii următoare a Comisiei.

 

ARTICOLUL XVIII

Limbile oficiale

 

            1. Limbile oficiale ale Comisiei sunt cele ale Organizatiei, iar Comisia poate decide alegerea. Delegatiile pot să folosească una sau alta dintre limbi în cursul unei sesiuni si pentru redactarea rapoartelor si a comunicărilor lor. Delegatia care va folosi o limbă neoficială trebuie să asigure traducerea în una dintre limbile oficiale.

            2. În timpul sesiunilor Secretariatul asigură, la cererea delegatiilor prezente, traducerea în una sau mai multe limbi oficiale.

            3. Rapoartele si comunicările sunt publicate în limba în care sunt prezentate si, la cererea Comisiei, pot fi publicate si rezumate traduse.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru acceptarea de către România a amendamentelor la Acordul privind înfiintarea Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterană (CGPM) (Roma, septembrie 1949), adoptate la cea de-a 22-a sesiune a Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterană din octombrie 1997 si aprobate la cea de-a 113-a sesiune a Consiliului Conferintei Organizatiei Natiunilor Unite pentru Agricultură si Alimentatie (FAO) din 4-6 noiembrie 1997

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru acceptarea de către România a amendamentelor la Acordul privind înfiintarea Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterană (CGPM) (Roma, septembrie 1949), adoptate la cea de-a 22-a sesiune a Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterană din octombrie 1997 si aprobate la cea de-a 113-a sesiune a Consiliului Conferintei Organizatiei Natiunilor Unite pentru Agricultură si Alimentatie (FAO) din 4-6 noiembrie 1997, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 iunie 2003.

Nr. 417.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru înaintarea în gradul de general-locotenent a unui general-maior din Ministerul Apărării Nationale

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării,

            având în vedere propunerea ministrului apărării nationale si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. S-98 din 15 iulie 2003,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Pe data de 1 august 2003, domnul general-maior Gheorghe Marin Catrina se înaintează în gradul de general-locotenent.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 17 iulie 2003.

Nr. 510.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă unor colonei din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestora în rezervă

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării,

            având în vedere propunerile ministrului apărării nationale si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. S-99 din 15 iulie 2003,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Pe datele prevăzute în anexa la prezentul decret, domnilor colonei mentionati în aceeasi anexă li se acordă gradul de general de brigadă si se trec în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 17 iulie 2003.

Nr. 511.

 

ANEXĂ

 

Ministerul Apărării Nationale:

- domnul colonel Tudor-Petru Ion Dragomir, pe data de 31 iulie 2003;

- domnul colonel inginer Vasile Petru Huică, pe data de 31 iulie 2003;

- domnul colonel Liviu Ludovic Măruntelu, pe data de 31 august 2003;

- domnul colonel Vasile Vasile Palcău, pe data de 31 iulie 2003.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru trecerea în rezervă a unui general de brigadă din Ministerul Apărării Nationale

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a) si ale art. 85 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

            având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Pe data de 31 iulie 2003, domnul general de brigadă Neculae Constantin Năbârjoiu se trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 17 iulie 2003.

Nr. 512.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României si Comisia Europeană, semnat la Bucuresti la 20 martie 2003, la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor si reconversie profesională (RICOP)

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. I din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

            Articol unic. - Se ratifică Addendumul dintre Guvernul României si Comisia Europeană, semnat la Bucuresti la 20 martie 2003, la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor si reconversie profesională (RICOP), semnat la Bucuresti la 30 decembrie 1999, ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2000, aprobată prin Legea nr. 207/2000, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul integrării europene,

Vasile Puscas,

ministru delegat la Ministerul Integrării Europene -

negociator-sef cu Uniunea Europeană

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 iulie 2003.

Nr. 45.

 

ADDENDUM

la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor si reconversie profesională (RICOP)*

 

            În cadrul asistentei PHARE pentru România, prezentul addendum a fost întocmit în cadrul bugetului PHARE 1999 al Programului pentru restructurarea întreprinderilor si reconversie profesională (RICOP) pentru România.

 

ARTICOLUL 1

Natura si obiectul

 

            Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor si reconversie profesională (RICOP), semnat la 30 decembrie 1999, se modifică după cum urmează:

            Perioada de efectuare a plătilor pentru componentele RO 9904.02 “Lucrări publice” si RO 9904.04 “Finantarea întreprinderilor mici si mijlocii (IMM)” se extinde cu 11 luni până la 30 noiembrie 2004.

 

ARTICOLUL 2

 

            Toate celelalte prevederi si conditii ale Memorandumului de finantare initial RO 9904 rămân neschimbate.

 

ARTICOLUL 3

 

            Addendumul la Memorandumul de finantare RO 9904 s-a întocmit în două exemplare în limba engleză.

 

ARTICOLUL 4

Intrarea în vigoare

 

            Addendumul la Memorandumul de finantare RO 9904 va intra în vigoare la data semnării de către ambele părti.

 

Bucuresti, 20 martie 2003

Pentru Beneficiar,

Hildegard Carola Puwak,

ministrul integrării europene, coordonator national al asistentei

Bucuresti, 20 martie 2003

Pentru Comunitate,

Jonathan Scheele,

seful Delegatiei Comisiei Europene în România

 


*) Traducere.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiintarea Companiei Nationale “Imprimeria Natională” - S.A.

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

            Articol unic. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiintarea Companiei Nationale .Imprimeria Natională” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 20 noiembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, se modifică si se completează după cum urmează:

            1. Alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

            “(2) Imprimeriei Nationale i se încredintează în mod direct si unic gestionarea sistemului unitar de înseriere si numerotare a formularelor tipizate cu regim special, inclusiv a formularelor pe suport electronic, gestionarea activitătii de producere si distributie a biletelor de tombolă, de pronosticuri (pariuri) sportive, de pariuri de orice fel si a cartoanelor pentru jocuri de tip bingo desfăsurate în săli de joc, prin retele de televiziune sau prin mijloace de transmisie asimilate, conform obiectului său de activitate.”

            2. După alineatul (3) al articolului 7 se introduc două noi alineate, alineatele (4) si (5), cu următorul cuprins:

            “(4) Prin derogare de la dispozitiile art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, Imprimeria Natională va achizitiona sistemul informatic e-tax, în conditiile tehnice si financiare stabilite prin raportul comisiei interministeriale, în conformitate cu dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 675/2003 privind implementarea sistemului informatic necesar îmbunătătirii activitătii administratiilor fiscale.

            5) Sistemul informatic achizitionat de către Imprimeria atională potrivit alin. (4) va fi pus la dispozitie Ministerului Finantelor Publice contra cost, cheltuielile aferente acestei tranzactii fiind suportate din bugetul propriu al acestei institutii.”

            3. La articolul 6 din anexă, după litera B.h) se introduc literele h1) si h2) cu următorul cuprins:

            “h1) gestionarea/dezvoltarea programelor informatice;

            h2) gestionarea formularelor electronice de declarare si plată a impozitelor, taxelor si a celorlalte creante datorate bugetului de stat;”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 iulie 2003.

Nr. 46.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind transferul pachetului de actiuni al Societătii Comerciale “Clujana” - S.A., Cluj-Napoca, din proprietatea privată a statului si din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în proprietatea privată a judetului Cluj si în administrarea Consiliului Judetean Cluj

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. II.10 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

           

            Art. 1. - Se aprobă transferul pachetului de actiuni detinut de stat la Societatea Comercială “Clujana” - S.A., Cluj-Napoca, în număr de 891.982 de actiuni, reprezentând 63,7877% din capitalul social al societătii comerciale, din portofoliul si din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în proprietatea privată a Judetului Cluj si în administrarea Consiliului Judetean Cluj.

            Art. 2. - Judetul Cluj exercită toate drepturile si execută toate obligatiile care decurg din calitatea de actionar la Societatea Comercială “Clujana” - S.A., Cluj-Napoca, prin consiliul judetean, care va îndeplini si atributiile privind procesul de privatizare.

            Art. 3. - Predarea-primirea pachetului de actiuni se va face pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între părtile implicate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea

Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 iulie 2003.

Nr. 47.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Atelierele Centrale” - S.A. Criscior, judetul Hunedoara

 

            În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

            în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Atelierele Centrale” - S.A. Criscior, judetul Hunedoara,

            presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

            Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Atelierele Centrale” - S.A. Criscior, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în localitatea Criscior, Str. Uzinei nr. 1, judetul Hunedoara, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J20/1952/1992, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

            (2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

            a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

            - situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

            - identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

            - inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

            - inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

            - cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

            - inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

            b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

            c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare;

            d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

            e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

            Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

            Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al presedintelui Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 17 iulie 2003.

Nr. 118.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

LISTA

agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale, publicată conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale

 

Nr. crt.

Denumirea societătii comerciale

Judetul

Codul unic de înregistrare

1.

VALTAR COM - S.R.L.

Bacău

4895521

2.

ALPHA GRUP OIL - S.R.L.

Bucuresti

15046804

3.

GENERAL DISTRIBUTION 2000 - S.R.L.

Bucuresti

13286967

4.

5 M PRODCOM - S.R.L.

Cluj

10680613

5.

ROMSINN IMPORT EXPORT - S.R.L.

Cluj

253798

6.

LM COMPANY - S.R.L.

Maramures

2943042

7.

Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti - Sucursala Baza de Aprovizionare Floresti

Prahova

1305119

8.

EURO TRANS MOL - S.R.L.

Sălaj

12641050

9.

DALIS - S.R.L.

Suceava

11613108

10.

SINCROMOD - S.R.L.

Suceava

11485076

11.

VIODRAM - S.R.L.

Suceava

10257150

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

LISTA

depozitelor speciale, publicată conform art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale (completare)

 

Nr. crt.

Denumirea societătii comerciale

Codul unic de înregistrare

Numărul de autorizare la Garda Financiară Centrală

Numărul avizului pentru

autorizarea depozitelor

autorizate speciale - Ministerul Industriei

si Resurselor

Adresa depozitului special

1.

Societatea Comercială “Azur” - S.A. Timisoara, judetul Timis

1807689

393.692/15 iulie2003

55/11 iulie 2003

Depozit 02 si 17, Calea Chimistilor nr. 1-3, Timisoara,

judetul Timis

 

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 iulie - 23 august 2003

 

            În baza art. 8 si art. 50 alin. (2) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, în aplicarea prevederilor Regulamentului nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii,

 

            Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

 

            Articol unic. - Începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2003, rata dobânzii plătită la  rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 6,0% pe an.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu,

Guvernator

 

Bucuresti, 11 iulie 2003.

Nr. 23.