MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 534         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 24 iulie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

305. - Lege privind organizarea pietei plantelor ornamentale si a produselor din floricultură pe principiile comunitare de piată

 

440. - Decret pentru promulgarea Legii privind organizarea pietei plantelor ornamentale si a produselor din floricultură pe principiile comunitare de piată

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULIUI ROMÂNIEI

 

763. - Hotărâre privind efectuarea anchetei asupra conditiilor de viată – ACOVI

 

831. - Hotărâre privind aprobarea bilantului general al Trezoreriei statului si a contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Trezoreriei statului pe anul 2002

 

833. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate

 

836. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003, pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrărilor de consolidare si restaurare a sinagogii din Orăstie

 

838. - Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui împrumut intern contractat de Societatea Comercială “Sicomed” - S.A.

 

842. - Hotărâre pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 300/2002 privind transmiterea cu plată a unui imobil din proprietatea Societătii Comerciale “Nazarcea-Ovidiu” - S.A. si a unui teren agricol, proprietate privată a statului, aflat în administrarea Agentiei Domeniilor Statului, în proprietatea publică a statului si administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si în folosinta Patriarhiei Române - Arhiepiscopia Tomisului

 

849. - Hotărâre privind trecerea unor imobile, situate în municipiul Bucuresti, din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în proprietatea privată a statului si în administrarea Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A.

 

852. - Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru judetul Brăila

 

853. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003, pentru finalizarea investitiei “Amenajare si extindere Cămin Spital Liliesti - Băicoi - corp spălătorie”

 

854. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003, pentru sprijinirea unor unităti de cult ce apartin cultelor religioase recunoscute în România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

457. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului pentru aprobarea Listei cu gradatori autorizati

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind organizarea pietei plantelor ornamentale si a produselor din floricultură pe principiile comunitare de piată

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Prezenta lege reglementează cadrul de organizare a pietei plantelor ornamentale si a produselor din floricultură.

Art. 2. - Prin măsuri de organizare a producerii si a comercializării produselor prevăzute la art. 1 se încurajează initiativele organizatiilor profesionale si interprofesionale din domeniu pentru îmbunătătirea calitătii, a dezvoltării si utilizării lor.

Art. 3. - În sensul prezentei legi, autoritatea competentă a statului este Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

Art. 4. - (1) Pentru produsele prevăzute la art. 1 se stabilesc standarde de calitate, calibrare si conditionare, prin care acestea se clasifică pe categorii de calitate, ambalare, prezentare si marcare.

(2) Standardele de calitate, calibrare si conditionare si regulile generale de aplicare a acestora se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(3) Produsele prevăzute la art. 1 pot fi comercializate dacă sunt conforme cu standardele de calitate, calibrare si conditionare.

Art. 5. - (1) Produsele prevăzute la art. 1 pentru care sunt determinate si stabilite standardele de calitate, calibrare si conditionare sunt supuse controlului, în vederea conformitătii cu acestea.

(2) Ofertele de vânzare a produselor prevăzute la art. 1, publicate prin anunturi si cataloage, trebuie să prezinte informatii despre pret si modul de producere si calibrare.

Art. 6. - (1) În vederea examinării problemelor legate de functionarea pietei produselor din domeniul floriculturii si al plantelor ornamentale si pentru elaborarea deciziilor privind măsurile de adaptare a ofertei la cerere, se înfiintează Consiliul tehnic al pietei produselor din floricultură si a plantelor ornamentale, format din 11 membri, reprezentanti ai autoritătii competente a statului, ai asociatiilor producătorilor si institutelor de cercetare, cadre didactice ale universitătilor de profil.

(2) Reprezentantul autoritătii competente a statului este seful compartimentului pe produs; asociatiile profesionale vor fi reprezentate de 6 membri, cercetarea va fi reprezentată de 2 membri, iar învătământul superior de 2 membri.

(3) Prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, în termen de 40 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se reglementează constituirea si functionarea Consiliului tehnic al pietei produselor din floricultură si a plantelor ornamentale, pe baza propunerilor asociatiilor producătorilor, institutelor de cercetare si universitătilor de profil.

(4) Secretariatul Consiliului tehnic al pietei produselor din floricultură si a plantelor ornamentale este asigurat de seful compartimentului pe produs din cadrul autoritătii competente a statului sau de reprezentantul institutului de cercetare de profil.

(5) Pentru desfăsurarea activitătii Consiliul tehnic al pietei produselor din floricultură si a plantelor ornamentale adoptă un regulament propriu de organizare si functionare, care va stabili si sursele de finantare.

Art. 7. - (1) Presedintele Consiliului tehnic al pietei produselor din floricultură si a plantelor ornamentale este ales prin votul majoritătii membrilor săi.

(2) Consiliul tehnic al pietei produselor din floricultură si a plantelor ornamentale se convoacă lunar în sedinte ordinare pentru analiza pietei, iar pentru rezolvarea problemelor cu caracter urgent se întruneste în sedinte cu caracter extraordinar, ori de câte ori este nevoie.

(3) Consiliul tehnic al pietei produselor din floricultură si a plantelor ornamentale adoptă decizii, care constituie recomandări pentru Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

Art. 8. - (1) Consiliul tehnic al pietei produselor din floricultură si a plantelor ornamentale analizează situatia pietei produselor prevăzute la art. 1, pe baza studiilor privind cererea si oferta pietei produselor, potentialul si resursele interne, si propune măsuri speciale, în scopul stabilizării pietei si al cresterii consumurilor de plante ornamentale si flori, pe care le supune aprobării Guvernului.

(2) Deciziile asupra problemelor ce urmează a fi rezolvate se stabilesc prin votul majoritătii membrilor Consiliului tehnic al pietei produselor din floricultură si a plantelor ornamentale.

(3) Autoritatea competentă a statului prezintă spre dezbatere Consiliului tehnic al pietei produselor din floricultură si a plantelor ornamentale măsuri referitoare la piata produselor din floricultură si a plantelor ornamentale.

Art. 9. - Măsurile speciale pentru plantele ornamentale si produsele din floricultură se referă la stabilirea unor noi acorduri în comertul cu alte tări, în scopul promovării exportului si al creării conditiilor pentru dezvoltarea unui mediu concurential normal pe piata internă.

Art. 10. - (1) Programele prevăzute în acest domeniu vizează următoarele activităti si proiecte:

a) organizarea de campanii publicitare generice la radio, televiziune, în presa scrisă sau prin afise;

b) organizarea de actiuni de informare la locul vânzării;

c) organizarea si participarea la târguri si la alte manifestatii;

d) organizarea de campanii de relatii cu publicul, în vederea cunoasterii opiniei publicului larg.

(2) Activitătile prevăzute la alin. (1) se realizează prin proiecte de către organizatiile profesionale si interprofesionale si de societătile comerciale operatoare de proiecte, care au ca scop avertizarea si informarea publică asupra organizării si a desfăsurării manifestărilor comerciale, târgurilor si expozitiilor, dar fără a favoriza anumite mărci sau produse.

(3) Programele pot fi însotite de următoarele actiuni complementare:

a) realizarea studiilor de piată si a testelor de consum;

b) transmiterea rezultatelor cercetării în domeniul comercializării către toti operatorii pietei produselor;

c) dezvoltarea unor sisteme noi de ambalare si prezentare a produselor.

Art. 11. - Anual, conform procedurii prevăzute la art. 8 alin. (2), Consiliul tehnic al pietei produselor din floricultură si a plantelor ornamentale propune autoritătii competente a statului actiunile si proiectele ce pot fi realizate si cuantumul sumelor necesare pentru finantarea acestora.

Art. 12. - Programele prevăzute la art. 10 sunt prezentate de grupuri reprezentative de producători, organizatii profesionale si interprofesionale, care sunt asociate operatorilor de proiecte din domeniile de activitate privind plantele ornamentale si produsele din floricultură.

Art. 13. - (1) Compartimentul pe produs pentru floricultură si plante ornamentale din cadrul autoritătii competente a statului întocmeste lista programelor de proiecte si actiuni, prezentate de diferitele organizatii profesionale si interprofesionale, si lista organizatiilor profesionale si interprofesionale recunoscute, a agentilor economici care au ca obiect de activitate producerea si/sau comercializarea produselor prevăzute la art. 1, precum si a operatorilor de proiecte acreditati.

(2) Prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului se stabilesc criteriile de recunoastere a organizatiilor profesionale si interprofesionale si de acreditare a operatorilor de proiecte de către autoritatea competentă a statului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(3) Comerciantii de plante ornamentale si produse din floricultură îsi pot desfăsura activitatea numai dacă posedă autorizatie de functionare si sunt acreditati, în conditiile legii.

Art. 14. - Organismele competente, desemnate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, încheie contracte anuale cu câstigătorii proiectelor, în termen de 30 de zile de la data stabilirii listei cu actiunile care vor fi realizate.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 23 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 8 iulie 2003.

Nr. 305.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind organizarea pietei plantelor ornamentale si a produselor din floricultură pe principiile comunitare de piată

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

           

Articol unic. - Se promulgă Legea privind organizarea pietei plantelor ornamentale si a produselor din floricultură pe principiile comunitare de piată si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României,

Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 iulie 2003.

Nr. 440.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind efectuarea anchetei asupra conditiilor de viată – ACOVI

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Cheltuielile aferente realizării de către Institutul National de Statistică a anchetei asupra conditiilor de viată - ACOVI, desfăsurată în perioada 1-15 iunie 2003, se asigură din bugetul pe anul 2003 al Institutului National de Statistică, în limita sumei de 1.375 milioane lei.

Art. 2. - Activitatea de colectare a datelor necesare obtinerii unor informatii statistice care să caracterizeze evolutia de ansamblu a diferitelor aspecte ale conditiilor de viată ale populatiei din România se efectuează cu 501 persoane, având cel putin studii medii, care nu fac parte din numărul de personal aprobat pentru Institutul National de Statistică si unitătile subordonate acestuia.

Art. 3. - (1) Persoanele prevăzute la art. 2 primesc pentru activitatea desfăsurată o indemnizatie brută maximă pe persoană de 1.000.000 lei, care se acordă o singură dată la încheierea actiunii dacă realizează integral norma individuală de cercetare a gospodăriilor, respectiv 21 de locuinte.

(2) Indemnizatia prevăzută la alin. (1) se diminuează pentru fiecare gospodărie nelocuită în perioada efectuării anchetei, cu suma de 47.500 lei, iar în cazul în care la o gospodărie se refuză interviul, persoana care efectuează ancheta primeste pentru gospodăria respectivă suma de 25.000 lei.

(3) Veniturile din indemnizatia prevăzută la alin. (1) se impozitează conform art. 43 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 493/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Institutului National de Statistică,

Clementina Ivan Ungureanu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 763.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilantului general al Trezoreriei statului si a contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Trezoreriei statului pe anul 2002

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bilantul general al Trezoreriei statului, încheiat la data de 31 decembrie 2002, care cuprinde atât în activ, cât si în pasiv suma de 377.690.419 milioane lei, potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă contul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Trezoreriei statului pe anul 2002, potrivit anexei nr. 2, care cuprinde la venituri suma de 5.408.684 milioane lei si la cheltuieli suma de

4.600.248 milioane lei si un excedent curent în sumă de 808.436 milioane lei, care se reportează în anul următor si se va utiliza pentru acoperirea cheltuielilor aprobate în bugetul Trezoreriei statului.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 iulie 2003.

Nr. 831.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

ANEXA Nr. 2*)

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 5 septembrie 1996, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Pe lângă drepturile prevăzute la art. 1, unitătile trimitătoare suportă costul transportului în trafic international, cheltuielile de chirie, întretinere si dotare ale locuintei din străinătate, indemnizatia pentru concediul de odihnă, costul asigurărilor de sănătate sau, după caz, cheltuielile medicale pentru cazurile si în conditiile stabilite prin prezenta hotărâre, precum si costul cazării la hotel pentru sefii de misiuni diplomatice care nu au locuinta în Bucuresti, pe perioada venirii în tară, în interes de serviciu.”

2. La articolul 12, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), având următorul cuprins:

“(11) Unitătile trimitătoare suportă costul asigurărilor de sănătate pentru personalul trimis în misiune permanentă, precum si pentru membrii de familie ai acestora aflati în întretinere permanentă în străinătate. În acest scop unitătile trimitătoare încheie contracte de asigurări de sănătate cu societăti de asigurare din tară, în conditiile legii.”

3. Alineatele (2) si (3) ale articolului 12 vor avea următorul cuprins:

“(2) În situatiile în care unitătile trimitătoare nu vor putea încheia, conform celor prevăzute la alin. (11), contracte de asigurare de sănătate, datorită specificului local din unele tări sau din alte motive, Ministerul Sănătătii va stabili conditiile si cazurile pentru care unitătile trimitătoare pot să suporte cheltuieli medicale pentru personalul respectiv, precum si pentru membrii de familie ai acestuia, aflati în întretinere permanentă în străinătate, privind:

a) vaccinuri si medicamente specifice tărilor si localitătilor cu climă greu de suportat;

b) consultatii, analize si vaccinuri obligatorii pentru mame, înainte si după nastere, precum si pentru nounăscuti;

c) consultatii, spitalizare, inclusiv nasteri, interventii chirurgicale, analize si medicamente, numai în caz de urgentă;

internarea în spital în străinătate pentru nasteri se face numai cu aprobarea conducerii unitătilor trimitătoare.

(3) Pe lângă cheltuielile prevăzute la alin. (11) si (2), unitătile trimitătoare suportă pentru personalul trimis în misiune permanentă, precum si pentru membrii de familie ai acestuia aflati în întretinere permanentă în străinătate, în conditiile prezentei hotărâri, cheltuielile în legătură cu decesul în străinătate, precum si pentru aducerea în tară a celor decedati.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

 

Bucuresti, 10 iulie 2003.

Nr. 833.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003, pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrărilor de consolidare si restaurare a sinagogii din Orăstie

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, precum si al art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea cheltuielilor aferente lucrărilor de consolidare si restaurare a sinagogii din Orăstie.

Art. 2. - Finantarea lucrărilor prevăzute la art. 1 se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor cu suma de 1.190.000.000 lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat si în bugetul Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2003.

Art. 4. - Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei prevăzute la art. 2, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 iulie 2003.

Nr. 836.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui împrumut intern contractat de Societatea Comercială “Sicomed” - S.A.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 27 din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă contractarea de către Societatea Comercială “Sicomed” - S.A. a unui împrumut intern în limita sumei de 8,0 milioane dolari S.U.A., în vederea realizării investitiilor necesare implementării cerintelor “Regulilor de bună practică de fabricatie”.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice garantează în numele si în contul statului, în proportie de 80%, împrumutul intern în valoare de 8,0 milioane dolari S.U.A., precum si dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente acestuia.

Art. 3. - Rambursarea împrumutului intern contractat potrivit art. 1, plata dobânzilor, a comisioanelor si a altor costuri aferente se vor efectua din resursele financiare proprii ale Societătii Comerciale “Sicomed” - S.A.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Mircea Beuran

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 iulie 2003.

Nr. 838.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 300/2002 privind transmiterea cu plată a unui imobil din proprietatea Societătii Comerciale “Nazarcea-Ovidiu” - S.A. si a unui teren agricol, proprietate privată a statului, aflat în administrarea Agentiei Domeniilor Statului, în proprietatea publică a statului si administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si în folosinta Patriarhiei Române - Arhiepiscopia Tomisului

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 300/2002 privind transmiterea cu plată a unui imobil din proprietatea Societătii Comerciale “Nazarcea-Ovidiu” - S.A. si a unui teren agricol, proprietate privată a statului, aflat în administrarea Agentiei Domeniilor Statului, în proprietatea publică a statului si administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si în folosinta Patriarhiei Române - Arhiepiscopia Tomisului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 10 aprilie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului si a terenului agricol se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, până la data de 30 noiembrie 2003.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 iulie 2003.

Nr. 842.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor imobile, situate în municipiul Bucuresti, din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în proprietatea privată a statului si în administrarea Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 8 alin. (1) si al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2002 privind măsuri pentru sustinerea si urgentarea actiunilor de reducere a riscului seismic al clădirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public, aprobată cu modificări prin Legea nr. 449/2002, si având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea imobilelor, compuse din constructii neterminate si terenul aferent, situate în municipiul Bucuresti, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în proprietatea privată a statului si în administrarea Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A., în scopul si pe durata finalizării lucrărilor de constructii de locuinte, în conditiile legii.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - La finalizarea lucrărilor de constructii de locuinte, imobilele prevăzute în anexă revin în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 iulie 2003.

Nr. 849.

 

ANEXĂ

 

DATE DE IDENTIFICARE

a imobilelor si terenurilor aferente, situate în municipiul Bucuresti, care trec din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în proprietatea privată a statului si în administrarea Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A.

 

Locul unde sunt situate imobilele

Persoana juridică de la care se transmit imobilele

Persoana juridică la care se transmit imobilele

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

Municipiul Bucuresti, Piata Natiunilor Unite nr. 107 si 108,

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si

Compania Natională de Investitii Turismului “C.N.I.” - S.A.

Bloc nr. 107 - structură cu suprafată construită desfăsurată de 8.890 m2, teren nr. 9 si 8, blocurile aferent constructiei în suprafată de 621 m2

Bloc nr. 108 - structură cu suprafată sectorul 5 construită desfăsurată de 9.046 m2, teren aferent constructiei în suprafată de 646 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru judetul Brăila

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003 cu suma de 2 miliarde lei pentru judetul Brăila, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, si alocarea acesteia Consiliului Local al Municipiului Brăila, judetul Brăila, în vederea finantării cheltuielilor prilejuite de organizarea si desfăsurarea Concursului International de Canto “Haricleea Darclee”, editia a IV-a, Brăila 2003.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 iulie 2003.

Nr. 852.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003, pentru finalizarea investitiei “Amenajare si extindere Cămin Spital Liliesti - Băicoi - corp spălătorie”

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003 cu suma de 2,5 miliarde lei, pentru judetul Prahova, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003 si alocarea acesteia Consiliului Local al Orasului Băicoi pentru finalizarea investitiei “Amenajare si extindere Cămin Spital Liliesti - Băicoi - corp spălătorie”.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului

General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 iulie 2003.

Nr. 853.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003, pentru sprijinirea unor unităti de cult ce apartin cultelor religioase recunoscute în România

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2002, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, precum si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor cu suma de 6,5 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003, pentru sprijinirea unor unităti de cult ce apartin cultelor religioase recunoscute în România, din judetele Mures si Harghita, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat si în bugetul Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2003.

Art. 3. - Ministerul Culturii si Cultelor si organele abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 iulie 2003.

Nr. 854.

 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA

sumei alocate din bugetul Ministerului Culturii si Cultelor pentru sprijinirea unor unităti de cult din judetele Mures si Harghita

 

Nr. crt.

Unitatea de cult

Suma

(milioane lei)

1.

Catedrala Ortodoxă Târgu Mures

1.000

2.

Parohia Ortodoxă Târgu Mures VII din municipiul Târgu Mures,judetul Mures

1.500

3.

Parohia Romano-Catolică din comuna Sângeorgiu de Pădure, judetul Mures

1.000

4.

Parohia Unitariană din comuna Sângeorgiu de Pădure, judetul Mures,

1.000

5.

Parohia Romano-Catolică “Sfânta Cruce” din municipiul Miercurea-Ciuc, judetul Harghita

 

2.000

 

TOTAL:

6.500

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei cu gradatori autorizati

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (3) si ale art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2002 privind instituirea Sistemului national de gradare a semintelor de consum, văzând Lista cu gradatori autorizati propusi de Comisia Natională de Gradare a Semintelor de Consum, văzând Referatul de aprobare nr. 127.218 din 8 iulie 2003 al Directiei generale de implementare si reglementare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista cu gradatori autorizati, cuprinzând un număr de 127 de persoane, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă emiterea licentei de gradator persoanelor propuse în lista mentionată la art. 1.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 14 iulie 2003.

Nr. 457.

 

ANEXĂ*)

 

LISTA CU GRADATORI AUTORIZATI

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a