MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 537         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 25 iulie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

312. - Lege privind producerea si valorificarea legumelor de câmp

 

447. - Decret pentru promulgarea Legii privind producerea si valorificarea legumelor de câmp

 

357. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

500. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 233 din 5 iunie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare

 

Decizia nr. 240 din 5 iunie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 din Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992, republicată

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.745. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind instituirea procedurii de administrare specială la Compania Natională a Imprimeriilor “Coresi” - S.A.

 

Rectificare la: Hotărârea Guvernului nr. 736/2003

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind producerea si valorificarea legumelor de câmp

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează politica agricolă în domeniul legumiculturii, privind producerea si valorificarea legumelor de câmp în conditiile organizării comune de piată.

Art. 2. - Dezvoltarea durabilă a legumiculturii în România are în vedere functiile economice, ecologice si de sprijinire a activitătilor din zonele rurale.

Art. 3. - Organul de specialitate al administratiei publice centrale care asigură reglementarea si implementarea strategiilor si politicilor în domeniul legumiculturii este Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

Art. 4. - Politica agricolă în domeniul producerii si valorificării legumelor, pepenilor si ciupercilor cultivate are în vedere următoarele obiective:

a) dezvoltarea durabilă a exploatatiilor agricole de profil, prin ameliorarea sistemelor de producere si profit ale producătorilor agricoli;

b) diversificarea productiei din punct de vedere cantitativ si calitativ, pentru satisfacerea nevoilor consumatorilor;

c) întărirea organizatorică a pietei produselor, în sensul repartizării echitabile a veniturilor între producători, procesatori si comercianti;

d) elaborarea strategiilor consolidate si a politicilor structurale, în colaborare cu organizatiile profesionale si interprofesionale si cu autoritătile administratiei publice locale si centrale;

e) constructii institutionale pentru aplicarea mecanismelor de reglementare a pietei;

f) antrenarea cercetării si a învătământului în sprijinirea fermierilor legumicultori.

Art. 5. - (1) În sensul prezentei legi, legumele de câmp au următoarele sisteme de cultură:

a) producerea legumelor în câmp, în spatii protejate cu mase plastice si în răsadnite;

b) producerea pepenilor;

c) producerea răsadurilor;

d) producerea semintelor de legume;

e) producerea ciupercilor.

(2) După directiile de valorificare, productia de legume de câmp are următoarele destinatii:

a) consum în stare proaspătă;

b) prelucrare industrială.

(3) Criteriile de clasificare a legumelor de câmp se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

CAPITOLUL II

Producerea legumelor de câmp

 

Art. 6. - (1) În România, cadrul ecologic oferă conditii climatice naturale favorabile, care necesită zonarea speciilor legumicole.

(2) Zonarea speciilor legumicole reprezintă aprecierea de ansamblu a factorilor climatici, edafici, economici, sociali si de protectie a mediului, care să permită delimitarea teritorială si amplasarea speciilor, a soiurilor si hibrizilor în zonele cele mai favorabile.

(3) Delimitarea zonelor si actualizarea lucrărilor de zonare si microzonare a speciilor de legume se efectuează de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, împreună cu Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” si institutele de specialitate din domeniu.

(4) Colectivele de specialisti pentru delimitarea zonelor legumicole se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului.

(5) Zonele favorabile pentru cultura legumelor de câmp se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 7. - (1) Terenul cultivat cu legume de câmp are categoria de folosintă “teren arabil”.

(2) Fac parte din categoria de folosintă “teren arabil” si suprafetele ocupate cu răsadnite, tunele provizorii, solariitunel, solarii cu acoperis în pantă, individuale sau bloc, acoperite cu materiale plastice.

Art. 8. - (1) În exploatatiile agricole se admit la plantare genurile, speciile si soiurile legumicole stabilite de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, în conditiile prevăzute de legislatia în vigoare.

(2) Categoriile biologice de seminte si material săditor folosite în cultura legumelor de câmp sunt următoarele:

a) sământa de prebază;

b) sământa de bază;

c) sământa certificată;

d) sământa hibridă.

(3) Producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si a materialului de plantare se realizează de agenti economici, persoane fizice sau juridice, autorizati în conditiile legii.

 

CAPITOLUL III

Conditiile de securitate si calitate a legumelor de câmp, pepenilor si ciupercilor cultivate

 

Art. 9. - Legumele de câmp, pepenii si ciupercile cultivate, destinate comercializării în vederea consumului uman în stare proaspătă, se supun standardelor de calitate, care dobândesc caracter de obligativitate.

Art 10. - (1) Standardele de calitate se aplică în toate etapele comercializării pe filiera de produs, din momentul părăsirii zonei de productie.

(2) Legumele de câmp, pepenii si ciupercile cultivate, destinate consumului uman în stare proaspătă, circulă însotite de certificat de conformitate cu standardele de calitate pe filiera de produs, eliberat de organizatia producătoare sau de statia de ambalare.

(3) Legumele de câmp circulă fără certificat de conformitate în următoarele situatii:

a) produsele oferite de către producători spre livrare sau comercializare, la centrele de sortare si conditionare;

b) produsele livrate către fabricile de prelucrare industrială;

c) produsele destinate consumului propriu.

Art. 11. - Legumele de câmp destinate prelucrării industriale vor fi însotite de certificat de destinatie industrială.

Art. 12. - (1) Formularele-tip si modul de utilizare pentru certificatul de conformitate si certificatul de destinatie industrială se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului.

(2) Legumele, pepenii si ciupercile cultivate, comercializate în stare proaspătă sau procesată, destinate consumului uman, se supun controlului de conformitate cu normele de calitate.

(3) Controlul se face prin sondaj, prin prelevarea de probe, în toate etapele de comercializare pe filiera de produs, de către Inspectia de stat pentru controlul tehnic în producerea si valorificarea legumelor si fructelor.

Art. 13. - (1) Analiza produselor privind continutul în reziduuri de pesticide, arseniu, metale grele, azotati si alte substante utilizate pentru protectia plantelor, fertilizatori este obligatorie pentru producătorii de legume de câmp, pepeni si ciuperci cultivate.

(2) Procedurile si responsabilitătile esantionării pentru determinarea de reziduuri de pesticide si contaminanti la legumele de câmp, pepeni si ciuperci cultivate se efectuează de laboratoarele acreditate, în conditiile legii.

(3) Agentii economici, persoane fizice sau juridice, pot înfiinta laboratoare pentru analiza continutului în contaminanti la legume, pepeni si ciuperci cultivate, cu conditia acreditării acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 14. - Se interzice comercializarea legumelor, pepenilor si a ciupercilor cultivate în stare proaspătă sau procesată, destinate consumului uman, care contin reziduuri de pesticide, arseniu si metale grele, azotati sau alte produse, care depăsesc nivelurile maxime admise prin actele normative în vigoare.

Art. 15. - Detinătorii terenurilor agricole cultivate cu legume, pepeni si ciuperci sunt obligati să tină evidenta tratamentelor utilizate pentru protectia plantelor, fertilizare, tratarea solului sau a depozitelor si a mijloacelor de transport.

Art. 16. - Stabilirea conformitătii calitătii legumelor, a pepenilor si ciupercilor cultivate în stare proaspătă, destinate consumului uman, pe filiera de produs, se realizează de către Inspectia de stat pentru controlul tehnic în producerea si valorificarea legumelor si fructelor, denumită în continuare I.S.C.T.P.V.L.F., organizată ca directie în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, cu structuri în cadrul directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, cu încadrare în cheltuielile de personal si în numărul maxim de posturi aprobate.

Art. 17. - Atributiile principale ale I.S.C.T.P.V.L.F. sunt următoarele:

a) verifică aplicarea tehnologiilor de cultură;

b) efectuează la producătorii agricoli si în pietele angro controlul privind sortarea, ambalarea, etichetarea, depozitarea legumelor, pepenilor si a ciupercilor cultivate, potrivit standardelor de calitate în vigoare;

c) verifică conformitatea legumelor, pepenilor si a ciupercilor cultivate cu standardele de calitate pe filiera de produs;

d) controlează loturile de legume, pepeni si ciuperci cultivate, în stare proaspătă sau procesată, destinate exportului sau provenite din import, privind conditiile de securitate si calitate a acestora;

e) verifică certificatul de conformitate si certificatul de destinatie industrială;

f) constată săvârsirea contraventiilor si aplică sanctiunile prevăzute de prezenta lege.

Art. 18. - Sumele încasate de I.S.C.T.P.V.L.F. din amenzi si prestări de servicii se varsă la bugetul de stat.

Art. 19. - (1) Prelucrarea industrială a legumelor si a ciupercilor cultivate în scop comercial se face în unităti de productie, conform reglementărilor în vigoare.

(2) În sensul prezentei legi, unităti de productie sunt unitătile care prelucrează, depozitează, conditionează si transportă legumele, ciupercile cultivate si produsele rezultate prin prelucrarea industrială a acestora, destinate consumului uman.

Art. 20. - (1) Prin prelucrarea industrială a legumelor si ciupercilor de cultură se obtin următoarele produse:

a) conserve de legume în apă;

b) conserve de legume în bulion;

c) conserve de legume în otet (acidifiate);

d) conserve de legume în ulei;

e) sucuri condimentate;

f) conserve de legume concentrate;

g) legume deshidratate, fulgi, făinuri;

h) produse concentrate deshidratate;

i) conserve dietetice de legume;

j) legume conservate prin lactofermentatie;

k) legume conservate prin sărare;

l) sucuri si nectaruri de legume;

m) produse expandate din legume;

n) bulion;

o) pastă de tomate.

(2) Definirea si caracteristicile produselor prevăzute la alin. (1) se reglementează prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 21. - Producătorii si comerciantii de produse industrializate din legume si ciuperci cultivate sunt obligati să tină evidenta acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 22. - Etichetarea pentru comercializare a legumelor, pepenilor si ciupercilor cultivate, în stare proaspătă, ambalate, precum si a produselor industrializate din legume si ciuperci cultivate se face conform legislatiei în vigoare.

Art. 23. - (1) Produsele industrializate din legume si ciuperci cultivate se supun controlului de conformitate cu standardele de calitate care dobândesc caracter de obligativitate pe filiera de produs, precum si controlului de identitate.

(2) Definirea controlului de conformitate si a controlului de identitate se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

CAPITOLUL IV

Sanctiuni

 

Art. 24. - Încălcarea dispozitiilor prezentei legi atrage răspunderea civilă sau contraventională, după caz.

Art. 25. - Constituie contraventii următoarele fapte si se sanctionează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 9, cu amendă contraventională de la 15.000.000 lei la 20.000.000 lei;

b) nerespectarea prevederilor art. 21, cu amendă contraventională de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei si retragerea produselor de pe piată;

c) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1) si (2), art. 22 si ale art. 23 alin. (1), cu amendă contraventională de la 40.000.000 lei la 60.000.000 lei;

d) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1), cu amendă contraventională de la 80.000.000 lei la 100.000.000 lei si confiscarea produselor de pe piată;

e) nerespectarea prevederilor art. 15, cu amendă contraventională de la 130.000.000 lei la 150.000.000 lei.

Art. 26. - Sanctiunile prevăzute la art. 25 se aplică atât persoanelor fizice, cât si persoanelor juridice.

Art. 27. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute de prezenta lege se fac prin procesverbal încheiat de organele de control abilitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, potrivit atributiilor ce le revin prin lege.

Art. 28. - Prevederile prezentei legi, referitoare la contraventii, se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin

Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 29. - Conditiile de producere si valorificare a legumelor, pepenilor si ciupercilor cultivate, în stare proaspătă sau industrializată, normele de comercializare, precum si alte măsuri se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin hotărâre a Guvernului, la initiativa Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, cu avizul Ministerului Sănătătii, al Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Integrării Europene, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 30. - Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 8 iulie 2003.

Nr. 312.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind producerea si valorificarea legumelor de câmp

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind producerea si valorificarea legumelor de câmp si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 iulie 2003.

Nr. 447.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194 din 12 decembrie 2002 privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955 din 27 decembrie 2002, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 5, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) numărul permiselor de muncă ce pot fi eliberate străinilor pentru încadrarea în muncă, stabilit conform prevederilor legislatiei privind permisele de muncă;”

2. La articolul 5, după litera c) se introduce litera c1) cu următorul cuprins:

“c1) cuantumul sumelor reprezentând mijloacele corespunzătoare atât pentru întretinerea pe perioada sederii, cât si pentru întoarcerea în tara de origine sau pentru tranzitul către alt stat, prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c);”

3. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

“(11) Cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului economic european li se poate permite intrarea pe teritoriul României fără îndeplinirea conditiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) si d).”

4. La articolul 6, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

“(2) Străinilor care stationează în zonele de tranzit international ale aeroporturilor, în zonele de tranzit la frontiera de stat sau în centrele de cazare care au regimul zonei de tranzit ori pe navele sau ambarcatiunile ancorate în porturi maritime si fluviale nu li se aplică prevederile prezentei ordonante de urgentă referitoare la conditiile de intrare si de sedere a străinilor pe teritoriul României.

(3) Intrarea străinilor pe teritoriul României se poate face prin orice punct de trecere a frontierei de stat deschis traficului international de persoane.”

5. La articolul 8 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

“c) au încălcat anterior, în mod nejustificat, scopul declarat la obtinerea vizei sau, după caz, la intrarea pe teritoriul României;”

6. La articolul 8, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Măsura nepermiterii intrării în România se motivează de organele politiei de frontieră si se comunică imediat persoanei în cauză si Directiei relatii consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.”

7. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) În cazul în care părăsirea imediată a punctului de trecere a frontierei de stat de către străinul prevăzut la alin. (1) nu este posibilă, organele politiei de frontieră pot lua măsura cazării acestuia într-un spatiu sau loc amenajat în acest scop în zona de tranzit, pus la dispozitie de administratorul punctului de trecere a frontierei, până la încetarea motivelor care fac imposibilă plecarea acestuia, dar nu mai mult de 24 de ore de la data cazării.”

8. La articolul 13 alineatul (1), litera e) se abrogă.

9. La articolul 20, litera b) va avea următorul cuprins:

“b) viza de tranzit, identificată prin simbolul B sau prin simbolul B/CL, când este viză colectivă;”

10. La articolul 20 litera c), punctul (ii) va avea următorul cuprins:

“(ii) turism, identificată prin simbolul C/TU sau CL/TU, când este viză colectivă;”

11. La articolul 20 litera d), după punctul (viii) se introduce punctul (viii1) cu următorul cuprins:

“(viii1) viza diplomatică si viza de serviciu, identificată prin simbolul DS;”

12. La articolul 20, literele e) si f) se abrogă.

13. La articolul 23 alineatul (3), litera d) va avea următorul cuprins:

“d) afaceri - pentru străinul care intentionează să călătorească în România în scopuri economice sau comerciale, pentru contracte ori tratative, pentru învătarea sau verificarea folosirii si functionării bunurilor achizitionate ori vândute în cadrul contractelor comerciale si de cooperare industrială, precum si pentru străinul care este sau urmează să devină asociat ori actionar al unei societăti comerciale din România;”

14. La articolul 24 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

“c) desfăsurarea de activităti comerciale - străinilor care sunt sau urmează să devină actionari sau asociati cu atributii de conducere si administrare a unor societăti comerciale din România;”

15. La articolul 30, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

“(11) Misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României din străinătate pot acorda viza de scurtă sedere, fără aprobarea prealabilă a Ministerului Afacerilor Externe, străinilor care nu au nevoie de viză pentru a intra pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene.”

16. La articolul 30, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) În vederea aprobării acordării vizei de scurtă sedere pentru străinii proveniti din statele incluse în lista prevăzută la art. 36 alin. (2), precum si a vizei de lungă sedere, Directia relatii consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe solicită, cu exceptia cazurilor prevăzute la art. 40 alin. (2), avizul Autoritătii pentru străini, în care se precizează dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute la art. 27 alin. (2) lit. a) si b). Avizul Autoritătii pentru străini se emite în termen de 30 de zile de la primirea solicitării Directiei relatii consulare.”

17. La articolul 32, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Decizia de anulare sau, după caz, de revocare a vizei se comunică străinului, în scris, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia, de către misiunea diplomatică sau oficiul consular care a acordat viza, atunci când solicitantul se află în străinătate, de către organele politiei de frontieră, atunci când acesta se află în punctul de trecere a frontierei de stat, si de către Autoritatea pentru străini, prin dispozitia de părăsire a teritoriului prevăzută la art. 80, atunci când cel în cauză se află în România. De la data comunicării, anularea produce efecte retroactive, iar revocarea produce efecte numai pentru viitor.”

18. La articolul 35 alineatul (1) litera d), punctul (iii) se abrogă.

19. La articolul 40 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

“b) sotul/sotia si părintii străinului care se află în posesia unui permis de sedere în România, cu conditia ca acesta să fie valabil cel putin 90 de zile de la data acordării vizei de intrare;”

20. La articolul 40 alineatul (1), se introduce litera c) cu următorul cuprins:

“c) străinul al cărui părinte este cetătean român.”

21. La articolul 43 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:

“b) dispun de fondurile necesare desfăsurării activitătii, în valoare de cel putin 70.000 euro, în cazul în care urmează să devină actionari, si 50.000 euro, în cazul în care urmează să devină asociati într-o societate cu răspundere limitată;”

22. La articolul 44, alineatul (1) se abrogă.

23. La articolul 44, alineatele (2) si (5) vor avea următorul cuprins:

“(2) Viza de lungă sedere pentru angajare în muncă se acordă străinilor pe baza avizului Oficiului pentru Migratia Fortei de Muncă si al Autoritătii pentru străini.

........................…………………………..

(5) Viza de lungă sedere pentru angajare în muncă se eliberează si străinilor lucrători transfrontalieri în România.”

24. La articolul 45 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

“c) dovada mijloacelor de întretinere, în cuantum de 250 euro lunar, pentru întreaga perioadă înscrisă în viză, cu exceptia străinilor bursieri ai statului român, a străinilor cu un ascendent care a avut sau are cetătenie română si a situatiilor când, pe bază de reciprocitate, s-a stabilit altfel;”

25. La articolul 47, litera b) va avea următorul cuprins:

“b) dovada calitătii de reprezentant al unei organizatii religioase legal înfiintate în România sau al unei organizatii umanitare;”

26. Articolul 49 va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 49

Viza de lungă sedere pentru străini căsătoriti cu cetăteni români

Viza se poate acorda străinilor căsătoriti cu cetăteni români, cu conditia să nu existe una dintre situatiile de nepermitere a intrării prevăzute la art. 8, iar căsătoria să nu fie de convenientă, constatată în conditiile prevăzute la art. 64.”

27. La articolul 50, alineatul (1) si litera f) a alineatului (2) vor avea următorul cuprins:

“(1) Străinilor care au intrat în România în baza unei vize de lungă sedere, precum si celor care sunt exceptati de la obligativitatea obtinerii vizei de lungă sedere li se poate prelungi dreptul de sedere temporară de către Autoritatea pentru străini sau de formatiunile sale teritoriale, în conditiile prevăzute în prezenta sectiune.

.………………………………………………

f) face dovada detinerii legale a spatiului de locuit;”

28. La articolul 50 alineatul (2), după litera f) se introduce litera f1) cu următorul cuprins:

“f1) prezintă dovada asigurării medicale pe toată perioada pentru care solicită prelungirea dreptului de sedere temporară;”

29. Articolul 52 va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 52

Refuzul prelungirii dreptului de sedere temporară în România

(1) Dacă la data depunerii cererii nu sunt îndeplinite cumulativ conditiile generale si conditiile speciale în functie de scopul sederii, prevăzute în prezenta sectiune, străinului i se refuză prelungirea dreptului de sedere temporară.

(2) Decizia de refuz al prelungirii dreptului de sedere, precum si motivele care au stat la baza acesteia se comunică solicitantului prin dispozitia de părăsire a teritoriului României prevăzută la art. 80.”

30. La articolul 53 alineatul (1), litera f) se abrogă.

31. La articolul 54, litera c) se abrogă.

32. La articolul 55 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:

“d) face dovada mijloacelor de întretinere în cuantum de cel putin 700 euro lunar, dacă este actionar, si 500 euro lunar, dacă este asociat, precum si a fondurilor necesare functionării societătii comerciale, în conformitate cu obiectul de activitate si planul de afaceri.”

33. La articolul 55 alineatul (2), litera c) se abrogă.

34. La articolul 55 alineatul (2) litera d), punctele (iv) si (v) vor avea următorul cuprins:

“(iv) documente din care să rezulte că investitia este concretizată în aport de capital sau transfer de tehnologie, în valoare de cel putin 70.000 euro ori crearea a 15 locuri de muncă, în cazul actionarului, si 50.000 euro ori crearea a cel putin 10 locuri de muncă, în cazul asociatului;

(v) documente care să ateste venituri personale în cuantum de cel putin 700 euro lunar, în cazul actionarului, si 500 euro lunar, în cazul asociatului, obtinute din activitatea desfăsurată pe teritoriul României.”

35. La articolul 55, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) În scopul dovedirii îndeplinirii conditiilor financiare prevăzute în prezentul articol, Ministerul Finantelor Publice eliberează, la cererea străinilor, certificate cuprinzând mentiuni referitoare la: cifra de afaceri, investitii totale, contul de profit si pierdere, dividende calculate si plătite asociatilor ori reinvestite conform datelor din situatiile financiare.”

36. La articolul 56, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

“(1) Străinilor intrati în România în scopul angajării în muncă li se prelungeste dreptul de sedere temporară, dacă:

a) prezintă permisul de muncă valabil, eliberat de Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă;

b) prezintă contractul individual de muncă vizat de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază îsi are sediul angajatorul;

c) salariul înscris în contractul individual de muncă este cel putin la nivelul salariului mediu pe economie.

(2) Dreptul de sedere temporară se prelungeste pentru o perioadă cu cel mult 30 de zile mai mare decât cea pentru care s-a acordat permisul de muncă.”

37. La articolul 56, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(4) Străinilor care pot fi încadrati în muncă la persoane fizice sau juridice din România, fără permis de muncă, în conditiile legii, li se poate prelungi dreptul de sedere, fără îndeplinirea conditiei prevăzute la alin. (1) lit. a).”

38. La articolul 58, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

“(11) Străinului cu un ascendent care a avut sau are cetătenia română i se poate prelungi dreptul de sedere temporară pentru studii, fără îndeplinirea conditiei prevăzute la alin. (1) lit. c).”

39. La articolul 63 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

“a) prezintă documente traduse si legalizate din care să rezulte existenta căsătoriei sau a legăturii de rudenie;”

40. La articolul 67, după alineatul (1) se introduc alineatele (2) si (3) cu următorul cuprins:

“(2) Străinii care solicită prelungirea dreptului de sedere pentru activităti umanitare nu trebuie să facă dovada mijloacelor de întretinere.

(3) Străinii care solicită prelungirea dreptului de sedere pentru activităti religioase trebuie să facă dovada detinerii mijloacelor de întretinere, cel putin la nivelul salariului mediu lunar pe economie.”

41. La articolul 68, alineatele (3) si (4) vor avea următorul cuprins:

“(3) La solicitarea prelungirii dreptului de sedere temporară, străinii prevăzuti la alin. (1) lit. b) si c) trebuie să facă dovada mijloacelor de întretinere, cel putin la nivelul salariului mediu lunar pe economie.

(4) Străinii prevăzuti la alin. (1) lit. a) si d) sunt exceptati de la obligatia prezentării dovezii mijloacelor de întretinere.”

42. La articolul 71 alineatul (1), partea introductivă a literei b) si litera c) vor avea următorul cuprins:

“b) fac dovada faptului că detin mijloace de întretinere:

………………………………………………...

c) fac dovada detinerii legale a spatiului de locuit;”

43. La articolul 71, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Străinilor de origine română sau născuti în România, străinilor care au împlinit vârsta de 60 de ani, precum si celor a căror sedere este în interesul statului român li se poate aproba stabilirea domiciliului fără îndeplinirea conditiilor prevăzute la alin. (1).”

44. La articolul 85, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“(1) Ordonanta de declarare ca indezirabil poate fi atacată de străinul împotriva căruia a fost dispusă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării, la Curtea de Apel Bucuresti. Instanta se pronuntă în termen de 3 zile de la data primirii cererii. Hotărârea este definitivă si irevocabilă.”

45. La articolul 93, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

“(5) Prelungirea duratei de luare în custodie publică a străinilor prevăzuti la alin. (2) si (4), care nu au putut fi îndepărtati de pe teritoriul României în termen de 30 de zile, se dispune de către curtea de apel în a cărei rază de competentă teritorială se află locul de cazare, la solicitarea motivată a Autoritătii pentru străini.”

46. La articolul 93, după alineatul (6) se introduce alineatul (61), iar alineatul (7) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(61) În situatia în care, ulterior luării în custodie publică a unui străin, se constată existenta unuia dintre cazurile prevăzute la art. 89 alin. (1) sau acesta a formulat o cerere pentru acordarea unei forme de protectie, măsura luării în custodie publică încetează de drept, cu exceptia situatiei în care, pentru ratiuni de sigurantă natională sau ordine publică, se impune îndepărtarea acestuia de pe teritoriul României.

(7) Străinii împotriva cărora s-a dispus măsura returnării pot depune, în termen de 5 zile, plângere împotriva măsurii luării în custodie publică, dispusă de procuror în conditiile prevăzute la alin. (2), la Curtea de Apel Bucuresti, care este obligată să o rezolve în termen de 3 zile de la data primirii. Introducerea plângerii nu suspendă executarea măsurii luării în custodie publică. Hotărârea instantei este definitivă si irevocabilă.”

47. La articolul 93, după alineatul (8) se introduce alineatul (9) cu următorul cuprins:

“(9) În cazul prevăzut la alin. (3), dacă instanta care a pronuntat hotărârea penală nu a dispus luarea în custodie publică, Autoritatea pentru străini poate solicita Curtii de Apel Bucuresti luarea în custodie publică a străinului care urmează a fi expulzat. Instanta solutionează cererea în termen de 3 zile de la data primirii acesteia. Hotărârea instantei este definitivă si irevocabilă.”

48. La articolul 101, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Măsura interzicerii intrării în România prevăzută la alin. (1) se dispune si împotriva persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b)-d).”

49. La articolul 105, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“(1) Valabilitatea permisului de sedere temporară este limitată la perioada pentru care s-a acordat sau, după caz, s-a prelungit dreptul de sedere temporară în România.”

50. Articolul 124 va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 124

Contraventii

Sunt considerate contraventii următoarele fapte:

1. nerespectarea de către transportator a interdictiilor prevăzute la art. 7 alin. (1);

2. nerespectarea obligatiei străinului de a părăsi teritoriul României după data la care încetează dreptul de sedere în România prevăzut la art. 11 alin. (1);

3. neîndeplinirea obligatiei străinului de anuntare a sederii sale la organul de politie competent teritorial, în termenul de 10 zile prevăzut la art. 12 alin. (1);

4. nedeclararea informatiilor prevăzute la art. 13 alin. (1) si (2), în termenele prevăzute la art. 13 alin. (3);

5. permiterea iesirii din tară a străinilor care se află în una dintre situatiile de nepermitere a iesirii prevăzute la art. 15 alin. (1);

6. nerespectarea termenului de depunere a cererii de prelungire a dreptului de sedere temporară, prevăzut la art. 51 alin. (1);

7. nerespectarea de către angajator a obligatiei de comunicare a situatiei nominale, prevăzută la art. 57 alin. (2);

8. neprezentarea străinului la formatiunea teritorială a Autoritătii pentru străini în termenul de 30 de zile prevăzut la art. 73 alin. (4);

9. nerespectarea obligatiei ce revine străinului cu privire la permisul de sedere, prevăzută la art. 104 alin. (2);

10. nerespectarea termenului pentru depunerea cererii de reînnoire a permisului de sedere, prevăzut la art. 106 alin. (2);

11. nerespectarea termenului de declarare a furtului, pierderii, deteriorării sau distrugerii permisului de sedere, prevăzut la art. 108 alin. (1);

12. nerespectarea termenului de declarare a furtului, pierderii, deteriorării sau distrugerii pasaportului pentru persoana fără cetătenie, prevăzut la art. 116 alin. (1);

13. retinerea documentului de trecere a frontierei de stat al unui străin sau a permisului de sedere de către persoane neautorizate;

14. facilitarea, sub orice formă, a sederii ilegale a străinilor pe teritoriul României.”

51. Articolul 125 va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 125

Sanctiuni

Contraventiile prevăzute la art. 124 se sanctionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei cele prevăzute la pct. 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 si 12;

b) cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei cele prevăzute la pct. 5;

c) cu amendă de la 20.000.000 lei la 30.000.000 lei cele prevăzute la pct. 7, 13 si 14;

d) cu amendă de la 50.000.000 lei la 150.000.000 lei cea prevăzută la pct. 1;

e) în cazul contraventiei prevăzute la pct. 2, amenda se aplică după cum urmează:

(i) de la 4.000.000 lei la 7.000.000 lei, în cazul unei sederi de până la 30 de zile după încetarea dreptului de sedere;

(ii) de la 6.000.000 lei la 10.000.000 lei, în cazul unei sederi de până la 60 de zile după încetarea dreptului de sedere;

(iii) de la 8.000.000 lei la 12.000.000 lei, în cazul unei sederi de peste 60 de zile după încetarea dreptului de sedere.”

52. La articolul 131, după alineatul (2) se introduc alineatele (21) si (22) cu următorul cuprins:

“(21) Personalul Autoritătii pentru străini este constituit din politisti, functionari publici si personal contractual.

(22) În exercitarea atributiilor de serviciu, politistii din cadrul Autoritătii pentru străini sunt abilitati:

a) să efectueze acte premergătoare în vederea strângerii datelor necesare pentru începerea urmăririi penale, atunci când constată săvârsirea unor infractiuni în legătură cu regimul străinilor;

b) să depisteze si să conducă la sediul formatiunilor teritoriale pe străinii care încalcă dispozitiile legale privind regimul străinilor în România sau pe cei a căror identitate nu poate fi stabilită, să verifice si să ia măsurile legale în cel mult 24 de ore de la depistare;

c) să organizeze si să efectueze, în conditiile legii, controale în mediile si locurile frecventate de străini, în institutiile publice sau particulare, precum si în incinta agentilor economici, indiferent de proprietar sau detinător, atunci când există date sau indicii cu privire la existenta în aceste locuri sau medii a unor străini care nu respectă prevederile legale privind regimul străinilor în România;

d) să folosească gratuit mijloacele de transport în comun si mijloacele de transport feroviare, în timpul serviciului, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel.”

53. La articolul 134, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Guvernul poate stabili, prin hotărâre, exceptarea străinilor, cetăteni ai unor state pentru care nu există obligativitatea obtinerii vizei de intrare în România, de la îndeplinirea conditiei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c), precum si a unor conditii de prelungire a dreptului de sedere prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă.”

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă dispozitiile art. 16 alin. (2)-(4) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. III. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955 din 27 decembrie 2002, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 11 iulie 2003.

Nr. 357.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 iulie 2003.

Nr. 500.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 233

din 5 iunie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Sorin Gornoviceanu în Dosarul nr. 14.746/2001 al Judecătoriei Constanta si Augustin Baciu în Dosarul nr. 7.089/2002 al Tribunalului Bihor - Sectia comercială si contencios administrativ.

La apelul nominal răspunde Lavinia Svanovici, prin avocat Daniela Cealera. Lipsesc celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că exceptiile de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 11C/2003 si 84C/2003 au un continut identic, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Avocatul părtii prezente arată că este de acord cu conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere dispozitiile art. 164 din Codul de procedură civilă, nu se opune conexării dosarelor.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, coroborate cu cele ale art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 84C/2003 la Dosarul nr. 11C/2003, care este primul înregistrat.

Cauza se află în stare de judecată.

Avocatul solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

Reprezentantul Ministerului Public, invocând Decizia Curtii Constitutionale nr. 127 din 27 martie 2003, prin care s-a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2) teza întâi din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2001, în măsura în care se referă si la taxele judiciare de timbru stabilite de instantele judecătoresti, arată că norma cuprinsă în art. 18 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 este o normă de trimitere, astfel că, pentru identitate de ratiune, pune concluzii de admitere a exceptiei ridicate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 14 octombrie 2002 si din 11 februarie 2003, pronuntate în dosarele nr. 14.746/2001 si 7.089/2002, Judecătoria Constanta si, respectiv, Tribunalul Bihor - Sectia comercială si contencios administrativ au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu

modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Sorin Gornoviceanu si Augustin Baciu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia sustin că dispozitiile legale criticate aduc atingere prevederilor constitutionale ale art. 125 si 128, precum si principiului separatiei puterilor în stat, deoarece se creează posibilitatea ca hotărârea instantei, prin care s-a stabilit taxa de timbru, să fie cenzurată de un organ administrativ, subordonat puterii executive.

Judecătoria Constanta consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece textul de lege criticat nu contravine prevederilor constitutionale invocate.

Tribunalul Bihor - Sectia comercială si contencios administrativ apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât competenta solutionării unei contestatii privind taxa judiciară de timbru, după ce a fost supusă controlului de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor, revine instantei de judecată, situatie ce se deduce din însăsi cauza aflată pe rolul său.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, iar în conformitate cu art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, a fost solicitat si punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Referitor la obiectul exceptiei, precizează că împotriva modului de stabilire a taxelor judiciare de timbru se pot formula contestatii care se solutionează conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 506/2001. Prin această procedură jurisdictională nu se încalcă însă dispozitiile constitutionale ale art. 123 alin. (2) si ale art. 125 alin. (1) si nici principiul constitutional al separatiei puterilor în stat, deoarece decizia organului administrativ poate fi atacată în fata unei instante judecătoresti. Apreciază că introducerea contestatiei mai întâi la organele fiscale dă posibilitatea ca acestea să examineze în mod operativ taxa contestată si, când este cazul, să dispună corectarea ei. Este vorba de o procedură obligatorie, fără îndeplinirea căreia, când este cazul, nu se poate trece la sesizarea instantei judecătoresti, astfel cum stabilesc, ca regulă de principiu, dispozitiile art. 109 alin. 2 din Codul de procedură civilă, precum si cele ale art. 5 din Legea contenciosului adminis- trativ nr. 29/1990.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. În acest sens, arată că normele legale criticate fac trimitere la reguli de procedură administrativ-jurisdictională, prealabilă contenciosului administrativ, fără a constitui o imixtiune în sfera atributiilor judecătoresti, cu atât mai mult cu cât, potrivit art. 125 alin. (3) din Constitutie, stabilirea procedurii de judecată este de competenta legiuitorului. De altfel, prin Decizia Plenului nr. 1/1994, Curtea Constitutională a statuat că instituirea unor proceduri administrativ-jurisdictionale nu contravine dispozitiilor constitutionale atât timp cât decizia organului administrativ de jurisdictie poate fi atacată în fata instantei judecătoresti. Referitor la critica privind încălcarea principiului independentei justitiei, Avocatul Poporului arată că art. 123 alin. (2) din Constitutie nu are incidentă în cauză, deoarece dispozitiile legale criticate nu se referă la independenta judecătorilor.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorii-raportori, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 18 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, dispozitii care au următorul continut: “Împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru se poate face contestatie potrivit dispozitiilor aplicabile în materie fiscală.

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate sustin că prin dispozitiile legale criticate se încalcă principiul separatiei puterilor în stat, precum si următoarele prevederi constitutionale:

- Art. 123 alin. (2): “Judecătorii sunt independenti si se supun numai legii.”;

- Art. 125 alin. (1): “Justitia se realizează prin Curtea Supremă de Justitie si prin celelalte instante judecătoresti stabilite de lege.”;

- Art. 128: “Împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că, potrivit art. 1 alin. (3) din Constitutie, România este un stat de drept, iar acest principiu implică separarea puterilor - legislativă, executivă si judecătorească.

În ceea ce priveste puterea judecătorească, Legea fundamentală prevede în art. 125 alin. (1) că justitia se realizează prin Curtea Supremă de Justitie si prin celelalte instante judecătoresti stabilite de lege. De asemenea, prin alin. (3) al aceluiasi articol se prevede că procedura de judecată, care cuprinde si căile de atac la care se referă art. 128, este stabilită de lege.

Având în vedere exigentele acestor principii constitutionale si luând în considerare faptul că taxele judiciare de timbru se stabilesc de către instantele judecătoresti prin încheieri pronuntate în cadrul procesului, fiind supuse căilor de atac prevăzute de lege, Curtea Constitutională constată că nu se poate admite, fără riscul încălcării principiilor si normelor constitutionale, ca modul de stabilire a taxei judiciare de timbru să fie cenzurat pe calea procedurii administrative prevăzute de art. 18 alin. (2) din Legea nr. 146/1997, cu trimitere la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestatiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finantelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 6 februarie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 506/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 16 octombrie 2001.

În ordinea principiilor mentionate este irelevantă împrejurarea că, potrivit art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2001, deciziile organelor de jurisdictie administrativă prevăzute în acest act normativ “pot fi atacate, potrivit legii, la instanta judecătorească”, deoarece exercitarea acestei căi de atac poate avea ca efect înlăturarea unei erori comise de organul de jurisdictie administrativă în solutia dată contestatiei împotriva modului de stabilire de către instanta de judecată a taxei judiciare de timbru, dar nu este de natură să desfiinteze însăsi imixtiunea autoritătii administrative în sfera justitiei. De altfel, în toate cazurile în care nu s-ar exercita calea de atac mentionată, împotriva deciziilor prin care organele de jurisdictie administrativă prevăzute de ordonantă – directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat sau, după caz, Ministerul Finantelor Publice – au modificat taxele judiciare de timbru stabilite de instantele judecătoresti, încheierile prin care instantele au stabilit taxele judiciare de timbru ar rămâne fără efect.

În sensul considerentelor de mai sus, se retine împrejurarea că, prin Decizia nr. 127 din 27 martie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 18 aprilie 2003, Curtea Constitutională a constatat neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2001, în conformitate cu care se solutionau, potrivit dispozitiilor ordonantei, “si contestatiile împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru”. În motivarea deciziei, Curtea a retinut că dispozitia legală mentionată contravine prevederilor art. 125 alin. (3) din Constitutie si principiului separatiei puterilor în stat.

Curtea observă că ratiunile care au motivat decizia mentionată, prin care s-a constatat neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2001, subzistă si în cazul dispozitiilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si 25 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Admite exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Sorin Gornoviceanu în Dosarul nr. 14.746/2001 al Judecătoriei Constanta si Augustin Baciu în Dosarul nr. 7.089/2002 al Tribunalului Bihor – Sectia comercială si contencios administrativ, si constată că aceste dispozitii sunt neconstitutionale în măsura în care se referă si la taxele judiciare de timbru stabilite de instantele judecătoresti.

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 iunie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Doina Suliman

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 240

din 5 iunie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 din Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992, republicată

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Mădălina Stefania Diaconu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 din Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992, republicată, exceptie ridicată de Elisei Constantin în Dosarul nr. 1.415/2003 al Tribunalului Mures.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată. Arată că statutul magistratilor consultanti diferă în mod esential de cel al celorlalte categorii de magistrati, ceea ce impune instituirea de către legiuitor a unui tratament juridic diferit, care nu contravine art. 16 din Constitutie sau reglementărilor internationale. În considerarea deosebirilor privitoare la conditiile de numire, durată si încetare a functiei si la atributiile acestora, legiuitorul a înteles să creeze o categorie aparte de magistrati, cu atributii substantial diferite fată de cele ale judecătorilor,

procurorilor si magistratilor-asistenti, atributii cărora le corespund, în mod firesc, drepturi cu continut diferit, fără ca prin aceasta să se instituie vreo discriminare, în sensul Constitutiei sau al Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 3 martie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 1.415/2003, Tribunalul Mures a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 din Legea nr. 92/1992, republicată, exceptie ridicată de Elisei Constantin prin cererea de chemare în judecată a Tribunalului Mures.

În motivarea exceptiei, autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 42 din Legea nr. 92/1992, republicată, sunt contrare prevederilor art. 16 alin. (1) si al art. 38 alin. (1) din Constitutie, întrucât îi “afectează grav statutul profesional”, discriminează pe magistratii consultanti în raport cu ceilalti magistrati “prin excluderea de la beneficiul calitătii de magistrat” si le “îngrădesc nejustificat dreptul la muncă în calitate de magistrat si libertatea de alegere a profesiei de magistrat”.

Tribunalul Mures apreciază că exceptia ridicată este întemeiată, iar dispozitiile art. 42 din Legea nr. 92/1992, republicată, discriminează pe magistratii consultanti în raport cu ceilalti magistrati si le îngrădesc dreptul la muncă, precum si libertatea de alegere a profesiei de magistrat. În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată. De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat si punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că exceptia ridicată este neîntemeiată. Arată, în acest sens, că “problema ridicată nu este una de neconstitutionalitate, ci de optiune a legiuitorului care are posibilitatea de a stabili ce persoane sunt considerate magistrati”. Magistratii consultanti au un statut diferit si se află într-o situatie diferită fată de magistrati, atât sub aspectul atributiilor si competentelor lor, cât si în ceea ce priveste conditiile de numire si de eliberare. Între prevederile art. 38 alin. (1) din Constitutie si dispozitiile art. 42 din Legea nr. 92/1992, republicată, nu există nici o legătură.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 42 din Legea nr. 92/1992, republicată, nu instituie nici o discriminare. După cum a statuat în mod constant si Curtea Constitutională, principiul egalitătii nu înseamnă uniformitate si nu este lezat atunci când legiuitorul stabileste un tratament juridic diferit în situatii diferite. Aceste dispozitii “sunt în deplină concordantă cu normele constitutionale, potrivit cărora justitia este în exclusivitate o functie a statului, care se realizează prin Curtea Supremă de Justitie si prin celelalte instante judecătoresti stabilite de lege”. Activitatea de judecată se înfăptuieste exclusiv de membrii instantelor judecătoresti, adică de judecători, întrucât doar cu privire la acestia se proclamă prin art. 123 alin. (2) din Constitutie că sunt independenti si se supun numai legii. Curtea Constitutională, prin Decizia nr. 322/2001, a stabilit că magistratii consultanti îndeplinesc doar o activitate de asistentă la solutionarea de către judecător a cauzelor privind conflictele si litigiile de muncă, cu vot consultativ, iar nu o activitate de judecată, rezervată exclusiv judecătorilor. Nu sunt încălcate nici prevederile art. 38 alin. (1) din Constitutie, întrucât “alegerea locului de muncă înseamnă optiunea persoanei pentru un anume loc de muncă sau pentru o anumită functie, pentru care are nivelul corespunzător de pregătire profesională si care este disponibilă”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului si cel al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 42 din Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificările ulterioare, dispozitii potrivit cărora “Au calitatea de magistrat si fac parte din corpul magistratilor judecătorii de la toate instantele judecătoresti, procurorii din cadrul parchetelor de pe lângă acestea, precum si magistratii-asistenti ai Curtii Supreme de Justitie”.

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate contravin următoarelor prevederi constitutionale:

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 38 alin. (1): “Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei si alegerea locului de muncă sunt libere.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate si continutul dispozitiilor legale criticate, cu raportare la prevederile constitutionale, Curtea retine următoarele:

Art. 42 din Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992, republicată, enumeră categoriile profesionale

care au calitatea de magistrat si fac parte din corpul magistratilor: judecătorii de la toate instantele judecătoresti, procurorii din cadrul parchetelor de pe lângă acestea, precum si magistratii-asistenti ai Curtii Supreme de Justitie.

De asemenea, potrivit art. 2 alin. (8) din Legea nr. 124/2000 privind structura personalului Curtii Constitutionale, magistratii-asistenti de la această institutie “fac parte din Corpul magistratilor, în sensul prevăzut prin titlul IV din Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare”.

Pe de altă parte, legislatia actuală recunoaste o parte dintre drepturile acordate magistratilor anumitor categorii de persoane care sunt asimilate cu acestia. Spre exemplu, potrivit art. 43 alin. 2 din Legea nr. 92/1992, republicată, modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 17 noiembrie 1999, personalul de specialitate juridică din Ministerul Justitiei si Institutul National al Magistraturii este asimilat magistratilor. De asemenea, fac parte din categoria persoanelor asimilate, în unele privinte, cu magistratii, recunoscându-li-se, în consecintă, anumite drepturi ale acestora, si consilierii juridici din Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, personalul de specialitate juridică din Centrul de Pregătire si Perfectionare a Grefierilor si a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate, specialistii de înaltă calificare din cadrul Parchetului National Anticoruptie, precum si personalul de specialitate al Institutului National de Criminologie.

Un statut similar cu cel al judecătorilor ce compun instantele judecătoresti au si magistratii Curtii de Conturi.

În jurisprudenta sa constantă, Curtea Constitutională a retinut că magistratii Curtii de Conturi, care exercită activitatea jurisdictională a acesteia, nu sunt judecători, în sensul constitutional al termenului, activitatea lor fiind una administrativ-jurisdictională, iar nu o activitate de judecată (a se vedea deciziile nr. 64/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 12 iulie 1994, si nr. 147/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 508 din 15 iulie 2002).

În considerarea conditiilor specifice de numire, functionare si eliberare din functie si mai ales a atributiilor profund diferite pe care le au toate aceste categorii de persoane, legiuitorul a stabilit drepturi diferite de care beneficiază acestea, drepturi care sunt indisolubil legate de rolul, răspunderea, complexitatea si de privatiunile inerente fiecărei functii în parte, fără ca prin aceasta să se aducă vreo atingere principiului egalitătii persoanelor în fata legii si a autoritătilor publice, garantat de art. 16 din Constitutie si de reglementările internationale. În ceea ce priveste functia de magistrat consultant, aceasta a fost creată în urma modificării si completării Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 28 februarie 2002. Prin această reglementare conceptul de asistent judiciar a fost înlocuit cu cel de magistrat consultant, atribuindu-se denumirea de magistrat acestei functii, în considerarea faptului că titularul său face parte din completul de judecată care solutionează, în primă instantă, conflictele de muncă. Alăturând cuvântului magistrat atributul de “consultant”, legiuitorul a evidentiat de la început statutul diferit al acestei categorii fată de ceilalti magistrati.

Astfel, conditiile de numire a magistratilor consultanti sunt diferite de conditiile generale de acces în magistratură. Art. 691 alin. 1 din Legea nr. 92/1992, republicată, introdus prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2002, prevede că “Magistratii consultanti sunt numiti pe o perioadă de 4 ani de ministrul justitiei, la propunerea Consiliului Economic si Social, dintre persoanele care au studii juridice superioare, o vechime în specialitate de cel putin 2 ani si îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 46 alin. 1 lit. a)-e) si alin. 2”. Potrivit art. 1 din Legea nr. 109/1997 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 7 iulie 1997, modificat prin Legea nr. 58/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 21 martie 2003, “Consiliul Economic si Social este institutie publică de interes national, tripartită, autonomă, constituită în scopul realizării dialogului social la nivel national dintre patronat, sindicate si Guvern si a climatului de stabilitate si pace socială”, reprezentând, asadar, un segment bine determinat al vietii politice si sociale, iar nu interesele generale ale societătii.

Eliberarea din functie a magistratilor consultanti este, de asemenea, supusă unor conditii diferite fată de cele care se aplică celorlalte categorii de magistrati. Art. 695 alin. 1 din Legea nr. 92/1992, republicată, introdus prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2002, prevede că “Magistratii consultanti pot fi eliberati din functie de ministrul justitiei, în conditiile art. 92, care se aplică în mod corespunzător. De asemenea, ei pot fi eliberati din functie ca urmare a reducerii numărului de posturi de magistrati consultanti, în raport cu volumul de activitate”, în vreme ce alte categorii de magistrati se bucură de inamovibilitate.

În cazul aplicării sanctiunilor disciplinare, magistratii consultanti beneficiază de calea de atac a contestatiei împotriva acestor sanctiuni, îndreptată la sectia de contencios administrativ a curtii de apel în circumscriptia căreia functionează cel sanctionat [art. 693 alin. 2 din Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările ulterioare], în mod similar cu functionarii publici (art. 74 din Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 8 decembrie 1999). Spre deosebire de aceste două categorii, magistratilor enumerati la art. 42 din Legea nr. 92/1992, republicată, li se aplică, în materie disciplinară, prevederile art. 124-129 din Legea nr. 92/1992, republicată.

În plus, art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2002 stabileste caracterul temporar al dispozitiilor privitoare la magistratii consultanti, prevăzând că “Magistratii consultanti vor functiona potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă până la instituirea tribunalelor muncii, în conditiile legii”.

De asemenea, potrivit art. 692 alin. 4 din Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările ulterioare, si ca o măsură de protectie instituită în favoarea magistratilor consultanti, caracterul temporar al acestei functii este însotit de suspendarea contractelor de muncă sau, după caz, a raporturilor de muncă si de rezervarea posturilor ocupate anterior numirii ca magistrat consultant, pe perioada în care persoanele vizate îsi desfăsoară activitatea în această calitate. Cu totul alta este situatia celorlalte categorii de magistrati (judecători, procurori sau magistrati-asistenti), pentru care art. 111 alin. 1 din Legea nr. 92/1992, republicată, prevede că “Functia de magistrat este incompatibilă cu orice altă functie publică sau privată, cu exceptia functiilor didactice din învătământul superior”. Prin urmare, magistratilor consultanti li se oferă beneficiul legal al rezervării postului ocupat anterior, prin suspendarea contractului de muncă, spre deosebire de magistratii enumerati la art. 42 din Legea nr. 92/1992, republicată, cărora le este interzis cumulul functiei de magistrat cu alte functii publice sau private, tocmai pentru a avea garantia impartialitătii si independentei acestora în raport cu alte institutii, organe sau persoane.

Asadar, dincolo de denumirea comună de “magistrat”, magistratii consultanti se află într-o situatie esential diferită fată de alte categorii de magistrati, chiar si fată de persoanele asimilate acestora, deoarece conditiile de numire si de încetare a functiei, durata acesteia si procedura sanctionării disciplinare a magistratilor consultanti diferă în mod esential de cele aplicabile celorlalte categorii de magistrati, iar atributiile specifice acestei functii nu sunt exercitate cu caracter de permanentă, ci doar în cazurile când se judecă, în primă instantă, conflicte de muncă.

Curtea constată că situatia diferită în care se află magistratii consultanti justifică, atât în sensul prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, cât si în sensul reglementărilor internationale, instituirea unui tratament juridic diferentiat, drepturile care li se acordă tinând de optiunea legiuitorului, fără obligativitatea recunoasterii tuturor drepturilor stabilite pentru magistrati.

Cu privire la sustinerile conform cărora dispozitiile legale criticate îngrădesc dreptul la muncă, garantat de art. 38 alin. (1) din Constitutie, Curtea constată că acestea sunt, de asemenea, neîntemeiate. Statutul fiecărei profesii, precum si drepturile si îndatoririle celor care o exercită se stabilesc în raport cu specificul profesiei respective. Profesia de magistrat consultant este diferită de cele exercitate de cei care fac parte din corpul magistratilor, iar limitarea drepturilor magistratilor consultanti, în comparatie cu cele ale celorlalte categorii de magistrati, nu înseamnă lezarea libertătii de alegere a locului de muncă si a profesiei. Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (3) si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 din Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992, republicată, exceptie ridicată de Elisei Constantin în Dosarul nr. 1.415/2003 al Tribunalului Mures.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 iunie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mădălina Stefania Diaconu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Compania Natională a Imprimeriilor “Coresi” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 692/2003 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a Companiei Nationale a Imprimeriilor “Coresi” - S.A. si ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 8 iulie 2003, în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Compania Natională a Imprimeriilor “Coresi” - S.A.,

ministrul culturii si cultelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Compania Natională a Imprimeriilor “Coresi” - S.A., denumită în continuare companie natională, cu sediul în Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 1, sectorul 1, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J40/2745/1999, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul culturii si cultelor.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde, în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a companiei nationale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor companiei nationale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care compania natională le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra companiei nationale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva companiei nationale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a companiei nationale, în conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.

Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate, după metoda vânzării de active asupra actiunilor în situatia privatizării companiei nationale, după metoda majorării de capital social prin aport de capital privat, sau la data stabilită prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2003.

Nr. 2.745.

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 7 iulie 2003, se face următoarea rectificare:

- în subordinea secretarului general si a secretarilor de stat, între Directia investitii si administrativ si Directia asistentă medicală se va citi: “Directia de exploatare a tehnologiei informatiei”.