MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 541         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 28 iulie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

348. - Legea pomiculturii

 

491. - Decret pentru promulgarea Legii pomiculturii

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 222 din 3 iunie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

Decizia nr. 246 din 10 iunie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările si completările ulterioare

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

136. - Ordin pentru punerea în aplicare a Instructiunilor privind vânzările de terenuri si/sau clădiri de către autoritătile publice

 

Rectificări la:

- Hotărârea Guvernului nr. 133/1995;

- Hotărârea Guvernului nr. 189/1998;

- Hotărârea Guvernului nr. 826/1999;

- Hotărârea Guvernului nr. 412/2000;

- Hotărârea Guvernului nr. 465/2000;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2002;

- Hotărârea Guvernului nr. 192/2003;

- Hotărârea Guvernului nr. 706/2003;

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGEA POMICULTURII

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează cadrul de orientare a dezvoltării pomiculturii, înfiintarea si exploatarea plantatiilor pomicole, producerea si valorificarea fructelor, pe baza fundamentării stiintifice si extensiei sustinute a progresului tehnic, în conditiile organizării comune de piată în sectorul fructelor.

Art. 2. - (1) Organul de specialitate al administratiei publice centrale în domeniu, care elaborează strategia de dezvoltare a pomiculturii, este Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

(2) Obiectivele strategice ale dezvoltării pomiculturii sunt:

a) concentrarea si specializarea productiei pomicole;

b) dezvoltarea centrelor si bazinelor cu traditie în domeniu, care să asigure specializarea pe produse de calitate cu denumire de origine geografică.

Art. 3. - (1) Organizarea comună de piată în sectorul fructelor contine reguli privind:

a) patrimoniul pomicol si potentialul de productie pomicolă;

b) producerea materialului săditor pomicol;

c) securitatea alimentară, precum si valorificarea fructelor si produselor din fructe;

d) organizatiile profesionale, interprofesionale si organismele pe filieră;

e) instrumentele si mecanismele de reglementare a pietei.

(2) Speciile de pomi, arbusti fructiferi si căpsuni cultivate în România sunt prevăzute în anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL II

Productia pomicolă

SECTIUNEA 1

Patrimoniul pomicol

 

Art. 4. - (1) Patrimoniul pomicol este alcătuit din: pomi si arbusti fructiferi, indiferent de sistemul de cultură, căpsunării, pepiniere pomicole, inclusiv terenurile pentru asolamente, terenurile în pregătire pentru plantare si terenurile din intravilan plantate cu pomi, arbusti fructiferi si căpsuni.

(2) În România păstrarea patrimoniului pomicol, mentinerea si ridicarea valorii biologice si a potentialului productiv al plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si protejarea mediului înconjurător constituie o obligatie a cultivatorilor.

Art. 5. - (1) Patrimoniul pomicol se clasifică în următoarele categorii:

a) plantatii tinere, până la intrarea pe rod;

b) plantatii pe rod, în plină productie;

c) plantatii pe rod, în declin;

d) pepiniere pomicole;

e) colectii pomologice, culturi de concurs si loturi experimentale;

f) terenuri în pregătire pentru înfiintarea plantatiilor.

(2) Sistemul de cultură se defineste prin densitate, sortimente, tehnologii, performante tehnice si economice si se clasifică astfel:

a) sistem extensiv;

b) sistem intensiv;

c) sistem superintensiv;

d) pomi răzleti.

Art. 6. - (1) Plantatiile de pomi fructiferi, arbusti fructiferi si căpsuni se realizează în România cu precădere pe arealele consacrate, situate în special în zona colinară, pe nisipuri, precum si pe alte terenuri cu conditii ecologice favorabile, denumite areale pomicole, care sunt supuse delimitării teritoriale.

(2) Arealele pomicole reprezintă zona geografică a culturii pomilor si arbustilor fructiferi, constituie o categorie distinctă a fondului funciar si sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Din punct de vedere teritorial, patrimoniul pomicol se delimitează în zone, bazine, centre si exploatatii pomicole, alcătuite din livezi, astfel cum vor fi definite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(4) Pomii si arbustii fructiferi situati în curti, păsuni, fânete, aliniamente si perdele de protectie, denumiti pomi răzleti, si ale căror produse nu fac obiectul comercializării pe piată nu fac parte din cadastrul pomicol.

(5) Evidenta pomilor răzleti se tine separat.

Art. 7. - (1) Delimitarea teritorială a patrimoniului pomicol se înregistrează în cadastrul agricol ca pozitie distinctă, numită cadastru pomicol, si urmăreste:

a) stabilirea perimetrelor patrimoniului pomicol;

b) structura patrimoniului pomicol pe sisteme de cultură, specii, parcele si detinători.

(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului împreună cu Ministerul Administratiei si Internelor stabilesc normele metodologice de realizare si tinere a evidentei cadastrului pomicol, ca o componentă a cadastrului agricol, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

(3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, cu sprijinul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, efectuează delimitarea si actualizarea lucrărilor de zonare si microzonare a arealelor pomicole.

Art. 8. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului si Ministerul Administratiei si Internelor organizează recensământul patrimoniului pomicol, din 10 în 10 ani, începând cu anul 2005.

Art. 9. - Normele tehnice de înfiintare si defrisare a plantatiilor pomicole, denumite livezi, indiferent de forma de proprietate, vor fi reglementate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului.

 

SECTIUNEA a 2-a

Producerea materialului săditor

 

Art. 10. - Producerea materialului săditor pomicol se face numai de către pepinierele pomicole autorizate, potrivit Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante.

Art. 11. - (1) Pipinierele pomicole au obligatia să producă material săditor numai din categoriile biologice prevăzute în sortimentul aprobat prin Catalogul oficial al soiurilor de plante si hibrizi cultivate în România si cataloagele oficiale ale soiurilor si hibrizilor cultivati în Uniunea Europeană.

(2) Categoriile biologice superioare de material săditor pomicol, prebază si bază se produc în unităti autorizate.

Art. 12. - În pomicultură se admit la plantare următoarele categorii de material săditor:

a) pomi altoiti, formati în pepiniere;

b) pomi pe rădăcini proprii, din sortimentul admis la înmultire, obtinuti prin metode clasice sau culturi de meristeme;

c) butasi înrădăcinati, marcote, drajoni, stoloni.

Art. 13. - Pentru producerea materialului săditor pomicol sunt folosite următoarele categorii de material initial:

a) portaltoi obtinuti pe cale generativă din sâmburi si seminte, proveniti din plantatii semincere autorizate;

b) portaltoi obtinuti pe cale vegetativă - clone – din plantatii mamă de butasi, marcotiere si drajoniere autorizate sau prin culturi de meristeme;

c) altoi, prelevat sub formă de ramuri sau muguri, din plantatii mamă autorizate.

Art. 14. - Baza materială aferentă sectorului de producere a materialului săditor pomicol este protejată, detinătorii fiind obligati să respecte destinatia initială a acesteia.

 

SECTIUNEA a 3-a

Înfiintarea, exploatarea si defrisarea plantatiilor pomicole

 

Art. 15. - Înfiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si căpsuni, organizate în exploatatii pomicole amplasate în zone, bazine, centre pomicole de o anumită suprafată si o anumită structură de specii si soiuri, în conformitate cu dispozitiile prezentei legi si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 166/2002, este optiunea liberă a oricărui proprietar sau detinător de teren.

Art. 16. - (1) Soiurile fiecărei specii de pomi, arbusti fructiferi si căpsuni se clasifică în următoarele categorii:

recomandate, autorizate, autorizate temporar si interzise.

(2) Definitiile categoriilor de soiuri se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, prin Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură, asigură elaborarea lucrărilor de zonare a speciilor de pomi si arbusti fructiferi recomandate si autorizate pentru cultură în cadrul fiecărei zone, bazin si centru pomicol, precum si actualizarea periodică a acestora.

Art. 17. - (1) Exploatatiile pomicole beneficiază de facilităti financiare din partea statului, în conformitate cu legislatia în vigoare.

(2) Înfiintarea exploatatiilor pomicole în zonele, bazinele si centrele pomicole beneficiază de sprijin financiar din partea statului.

Art. 18. - Amenajarea unor terenuri în pantă, slab fertile si cu fenomene de eroziune a solului si valorificarea acestora prin culturi pomicole sunt considerate activităti de interes national pentru protejarea mediului si se bucură de sprijinul statului asigurat prin Fondul de ameliorare a fondului funciar, potrivit legislatiei în vigoare.

Art. 19. - (1) Plantatiile de pomi cu suprafata mai mare de 0,5 ha si cele de arbusti fructiferi de peste 0,2 ha, situate în zone, bazine si centre consacrate, se înfiintează în baza autorizatiei de plantare, eliberată de directiile generale pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, conform reglementărilor stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Pentru plantatiile de pomi cu suprafata mai mare de 2 ha si pentru plantatiile de arbusti fructiferi cu suprafata mai mare de 0,5 ha, autorizatia de plantare se eliberează în baza unui proiect de înfiintare a exploatatiei pomicole, elaborat de persoane autorizate si avizat de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură sau de statiunea de cercetare si dezvoltare pomicolă din zonă.

(3) Sunt exceptate de la obtinerea autorizatiei de plantare colectiile de pomi si arbusti fructiferi, culturile pomicole de concurs si parcelele experimentale.

Art. 20. - Toate plantatiile pomicole organizate în exploatatii agricole se înfiintează numai cu soiuri din categoriile recomandate si autorizate.

Art. 21. - (1) Defrisarea plantatiilor de pomi si arbusti fructiferi de interes comercial apartinând persoanelor fizice sau juridice se face numai în baza autorizatiei de defrisare, eliberată de către directiile generale pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, în conditiile prevăzute de legislatia în vigoare.

(2) Sunt exceptate de la obtinerea autorizatiei de defrisare colectiile de pomi si arbusti fructiferi, culturile pomicole de concurs si parcelele experimentale, care se aprobă de consiliile stiintifice ale unitătilor respective.

Art. 22. - (1) Durata de functionare a plantatiilor de pomi si arbusti fructiferi, în conditiile de exploatare normală, precum si modalitatea defrisării acestora sunt prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) În cazul în care, după defrisare, terenul respectiv nu se replantează, detinătorii au obligatia să înainteze la directiile generale pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, cu 3 luni înaintea defrisării, documentatia necesară pentru schimbarea categoriei de folosintă a terenurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Regimul de exploatare a plantatiilor pomicole si arbustilor fructiferi apartinând institutiilor de învătământ, cu scop didactic, si al parcelelor experimentale ale unitătilor de cercetare se va stabili prin planurile de învătământ, respectiv prin programele de cercetare ale unitătilor respective.

Art. 23. - (1) Cultura speciilor de nuc, migdal, castan comestibil, alun, denumite în continuare nucifere, este supusă si următoarelor prevederi speciale:

a) înfiintarea plantatiilor de nucifere se face cu material săditor selectionat de către pepinierele autorizate. Pe terenurile supuse eroziunii se pot planta si biotipuri locale provenite de la pepinierele silvice;

b) tăierea unui nuc sau castan comestibil, indiferent de sistemul de cultură sau de forma de proprietate, se face pe baza autorizatiei-model prevăzute în anexa nr. 3a) sau 3b) la prezenta lege, cu obligatia plantării prealabile a 5 pomi tineri din soiurile recomandate si autorizate;

c) cererea pentru tăierea nucilor si castanilor comestibili răzleti, solicitată de persoane fizice sau juridice, se depune cu cel putin 3 luni înaintea executării tăierii, iar aceasta se verifică si se aprobă de directiile generale pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti;

d) în cazurile când se solicită defrisarea plantatiilor de nuc si castan comestibil în masiv, este obligatorie expertiza tehnică efectuată de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură sau de statiunea de cercetare si dezvoltare pomicolă din zonă. Termenul de depunere a documentatiei de defrisare este de cel putin 6 luni înaintea datei propuse pentru defrisare;

e) criteriile care stau la baza documentatiei în vederea autorizării tăierii exemplarelor de nuc si castan comestibil, precum si defrisarea lor când sunt în masiv se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 24. - În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, organele abilitate vor organiza inventarierea nucilor si a castanilor comestibili aflati în plantatii sau ca pomi răzleti, cu consemnarea proprietarilor si a parcelelor cadastrale în care se găsesc.

Art. 25. - În programele de împădurire si combatere a eroziunii solului din zonele de cultură a nucului si castanului se vor introduce si aceste specii. Regia Natională a Pădurilor si alti detinători de terenuri forestiere vor utiliza la plantare material săditor din soiuri autorizate si recomandate, precum si biotipurile locale.

 

CAPITOLUL III

Valorificarea fructelor

 

Art. 26. - În functie de însusirile specifice, fructele au următoarele destinatii:

a) consum în stare proaspătă;

b) consum sub forma prelucrată industrial.

Art. 27. - (1) Fructele destinate a fi livrate pentru consumul uman se clasifică în categorii de calitate, conform standardelor de comercializare, care dobândesc caracterul de obligativitate.

(2) Se supun standardelor de calitate următoarele fructe: ciresele, visinele, caisele, piersicile si nectarinele, căpsunile, merele, perele, prunele, gutuile, nucile în coajă, fructele de arbusti fructiferi, precum si fructele de orice fel care fac obiectul importului.

(3) Se exceptează de la cerintele de conformitate cu standardele de calitate:

a) produsele oferite de către producători la centrele speciale de preluare, pregătire, ambalare, marcare, destinate vânzărilor de gros sau în detaliu;

b) produsele expediate în vrac către unitătile si fabricile de procesare.

Art. 28. - (1) Comercializarea fructelor, potrivit prevederilor art. 27 alin. (1), este supusă controlului de conformitate pe filiera produsului.

(2) Controlul de conformitate se face la fata locului, în toate stadiile de comercializare, de către organismele autorizate prin lege.

Art. 29. - (1) În cazul unor accidente de sănătate în consum, analiza fructelor care au făcut obiectul vânzării pe piată, privind continutul de reziduuri de pesticide, contaminanti si alte substante, este obligatorie si se efectuează de laboratoarele acreditate.

(2) Evidenta tratamentelor si a substantelor utilizate în plantatiile pomicole destinate comercializării fructelor se tine de către producător si se supune controlului Inspectiei de stat pentru controlul tehnic în producerea si valorificarea legumelor si fructelor.

Art. 30. - (1) Fructele proaspete destinate consumului uman circulă pe filiera de produs însotite de certificate de conformitate cu standardele de calitate, eliberate de către organismul de certificare instituit în acest scop.

(2) Modelul certificatului de conformitate se va stabili prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 31. - (1) Prelucrarea fructelor în scop comercial poate fi făcută de către agenti economici autorizati pentru această activitate, cu mijloace proprii sau grupati în diferite forme de cooperare.

(2) Fructele destinate prelucrării industriale circulă însotite de certificatul de destinatie industrială emis de către organismele de control, al cărui model se va stabili prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 32. - Prin prelucrarea fructelor se obtin următoarele produse:

a) fructe deshidratate, întregi sau portionate, făinuri de fructe;

b) fructe congelate, individual sau în bloc;

c) sucuri: cu pulpă de fruct, limpezi, filtrate, conservate prin pasteurizare, nectaruri;

d) sucuri concentrate;

e) conserve: compoturi, dulceturi, gemuri, magiun de prune, marmeladă, piureuri;

f) distilate: tuică, palincă, rachiuri;

g) fermentate: cidru, otet;

h) alte produse.

Art. 33. - (1) Dreptul de folosire de către producători a unor denumiri de origine pentru anumite loturi de fructe proaspete sau prelucrate se acordă prin certificat de atestare a originii geografice.

(2) Certificatul se eliberează de către organele abilitate în acest scop, pe baza verificărilor făcute de specialisti împuterniciti pentru controlul respectării conditiilor impuse pentru producerea fructelor si prelucrarea acestora.

Art. 34. - Producătorii si comerciantii de produse alcoolice din fructe în vrac sunt obligati să tină evidenta acestora, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 35. - Etichetarea fructelor si a produselor din fructe se face conform standardelor si normelor de calitate.

Art. 36. - (1) Distilatele, care se disting prin originalitatea însusirilor lor imprimată de locul de producere, soiul sau sortimentul de soiuri, tehnologia de distilare folosită, modul de păstrare si învechire, se pot încadra în categoria băuturilor alcoolice din fructe, de calitate superioară, cu indicatia geografică din care provin.

(2) Comercializarea distilatelor din fructe de calitate superioară, cu indicatia geografică, se face sub numele arealului de productie pomicolă delimitată, în mod obisnuit, al bazinului sau al centrului pomicol, eventual al localitătii în care se află exploatatia pomicolă.

Art. 37. - (1) Tuica este o băutură alcoolică românească, obtinută în mod expres prin fermentarea fructelor din speciile sâmburoase ori a maceratului din aceste fructe, în prezenta sau nu a sâmburelui, urmată de o distilare sau redistilare, la o concentratie alcoolică determinată la temperatura de 20sC, specifică fiecărui sortiment, în functie de traditie, de indicarea arealului de producere a acesteia si de calitatea ei.

(2) În functie de zona în care s-au produs fructele, de tehnologia specifică aplicată, maturare sau învechire, băutura astfel obtinută poartă denumirea de: “palincă”, “horincă”, “turt”.

(3) Concentratia alcoolică minimă este diferentiată în functie de procesul tehnologic de obtinere, dar nu mai mică de 24% în volum la comercializarea pentru consum.

Art. 38. - (1) Rachiul de fructe este băutura alcoolică obtinută în mod exclusiv prin fermentarea fructelor din speciile semintoase, a marcului sau sucului din aceste fructe, urmată de distilare la concentratia alcoolică specifică, astfel încât produsul obtinut în urma distilării să aibă aroma si gustul fructului din care provine.

(2) Termenul Williams este admis pentru rachiul de pere produs în exclusivitate din soiul de pere Williams.

(3) Concentratia alcoolică a rachiului de fructe la temperatura de 20sC este de minimum 37,5% în volum.

Art. 39. - În producerea tuicii, palincii si a rachiurilor de fructe nu este admis adaosul de alcool etilic din cereale, coloranti sau arome obtinute pe cale sintetică.

Art. 40. - Se interzic producerea si comercializarea tuicii, a palincii si a rachiurilor provenite din spirt, arome si coloranti sintetici.

Art. 41. - Statul sprijină constituirea organizatiilor de producători si a organizatiei interprofesionale pentru fructe, pe baza initiativei libere a producătorilor, în conformitate cu legislatia în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Inspectia si controlul calitătii fructelor si a produselor obtinute din fructe

 

Art. 42. - (1) În vederea implementării prevederilor prezentei legi se înfiintează ca directie în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului Inspectia de stat pentru controlul tehnic în producerea si valorificarea legumelor si fructelor, denumită în continuare I.S.C.T.P.V.L.F., cu structuri organizatorice în cadrul directiilor generale pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, cu respectarea numărului de personal, în limita bugetului aprobat.

(2) Atributiile I.S.C.T.P.V.L.F. vor fi stabilite prin norme metodologice.

 

CAPITOLUL V

Sanctiuni

 

Art. 43. - Încălcarea dispozitiilor prezentei legi atrage răspunderea civilă, contraventională sau penală, după caz.

Art. 44. - Defrisarea fără autorizatie a plantatiilor de pomi fructiferi, indiferent de forma de proprietate, cu o

suprafată mai mare de 0,5 ha, sau a plantatiilor de arbusti fructiferi cu o suprafată mai mare de 0,2 ha, precum si a nucilor sau a castanilor comestibili, indiferent de sistemul de cultură, constituie infractiunea de distrugere si se pedepseste potrivit art. 217 din Codul penal.

Art. 45. - (1) Falsificarea băuturilor distilate sau a altor băuturi si produse obtinute din fructe, precum si expunerea spre vânzare sau vânzarea unor astfel de băuturi sau produse stiind că sunt falsificate constituie infractiunea de falsificare de alimente sau alte produse si se pedepseste potrivit art. 313 din Codul penal.

(2) Băuturile sau produsele care au făcut obiectul infractiunii se confiscă.

Art. 46. - Constituie contraventie următoarele fapte:

a) înfiintarea plantatiilor cu suprafete mai mari de 0,5 ha de pomi fructiferi si a suprafetelor mai mari de

0,2 ha de arbusti fructiferi de fiecare agent economic sau de familie ori extinderea peste această limită a celor existente, fără autorizatie de plantare, cu nerespectarea dispozitiilor art. 19;

b) înfiintarea de plantatii noi de pomi cu suprafete mai mari de 0,5 ha si 0,2 ha arbusti fructiferi sau extinderea

celor existente cu alte soiuri decât cele recomandate si autorizate, cu nerespectarea prevederilor art. 20;

c) nerespectarea prevederilor art. 29 privind analiza continutului de reziduuri, contaminanti si alte substante,

precum si a celor privind evidenta tratamentelor si a substantelor utilizate;

d) nerespectarea prevederilor art. 30 alin. (1) si ale art. 31 alin. (2) privind obligativitatea însotirii produselor de certificat de conformitate cu standardele de calitate pentru fructele destinate consumului uman în stare proaspătă, respectiv de certificat de destinatie industrială pentru fructele proaspete destinate procesării;

e) nerespectarea prevederilor art. 27 si 31 privind punerea în consum si comercializarea fructelor si a distilatelor din fructe si a altor produse din fructe;

f) nerespectarea prevederilor art. 34 privind obligatia tinerii evidentelor produselor din fructe;

g) nerespectarea prevederilor art. 33 referitoare la folosirea denumirii de origine a produselor distilate din fructe din zona de cultură care are drept de indicatie geografică;

h) nerespectarea prevederilor art. 35 privind etichetarea fructelor si a produselor din fructe.

Art. 47. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 46 se sanctionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, cele prevăzute la lit. a) si b);

b) cu amendă de la 50.000.000 lei la 75.000.000 lei, cele prevăzute la lit. c)-f);

c) cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, cele prevăzute la lit. g) si h).

(2) Amenda contraventională se aplică persoanelor fizice si juridice.

Art. 48. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute în prezenta lege se fac prin proces-verbal încheiat de organele de control abilitate din Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Sănătătii, Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, potrivit atributiilor ce le revin conform legii.

Art. 49. - Contraventiilor prevăzute la art. 46 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 50. - (1) Înfiintarea, întretinerea si defrisarea de plantatii pomicole, arbusti fructiferi si căpsunării, conditiile pe care trebuie să le îndeplinească fructele pentru valorificare în stare proaspătă si conservate, precum si produsele distilate obtinute din fructe, conditiile de atribuire a denumirii produselor cu indicatie geografică, normele de comercializare, precum si alte măsuri se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, elaborate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, cu avizul Ministerului Sănătătii, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Integrării Europene, Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si Ministerului Justitiei.

(2) Normele metodologice de aplicare a prezentei legi vor fi elaborate în termen de 90 de zile de la publicarea

acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se supun Guvernului spre aprobare.

Art. 51. - (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea pomiculturii nr. 11/1974, publicată în Buletinul

Oficial, Partea I, nr. 105 din 29 iulie 1974.

Art. 52. - Anexele nr. 1, 2, 3a) si 3b) fac parte integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 23 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 24 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 10 iulie 2003.

Nr. 348.

 

ANEXA Nr. 1

 

SPECIILE

de pomi, arbusti fructiferi si căpsuni cultivate în România

 

Specia

A. Pomi fructiferi

Măr

Păr

Gutui

Prun

Cires

Visin

Cais

Piersic si Nectarin

Nuc

Migdal

Alun

Castan

B. Arbusti fructiferi

Coacăz negru

Coacăz rosu

Coacăz alb

Agris

Zmeură de grădină

Afin de cultură

Mur de grădină

Măces

Soc negru

Trandafir pentru petale

Lonicera caerulea

Corn

Cătină

C. Căpsun

 

ANEXA Nr. 2

 

ZONAREA SPECIILOR POMICOLE

 

Formatiune de vegetatie naturală

Spatiul geografic ocupat

Specii cultivate

Subzona pădurilor de fag-subetajul

Dealuri între 500-800 m altitudine

Coacăz, agris, afin, unele soiuri de măr

Subzona pădurilor de gorun

Dealuri mijlocii si partea inferioară a celor înalte, 300-800 m altitudine

Zmeur, măr, prun, visin, unele soiuri de păr

Subzona pădurilor de cer, garnită si stejar

Partea nordică a Câmpiei Române, Piemontul Getic si rama externă a dealurilor din vestul tării; 50-500 m altitudine

Măr, păr, prun, gutui, cires, visin, nuc, alun, căpsun

Zona de silvostepă

Suprafete mai mari sau mai mici în toate provinciile; 50-500 m

Toate speciile pomicole, cultivate cu altitudine deosebire în regim irigat

Zona stepei danubiene

Partea de est si de sud a Câmpiei Române, Dobrogea, Platforma Bârladului, insule în Câmpia Siretului; 0-200 m altitudine

Cais, piersic, migdal, prun, cires, visin, soiuri văratice de măr si păr, nuc, în conditii de irigare

 

ANEXA Nr. 3a)

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR,

APELOR SI MEDIULUI

DIRECTIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURĂ

SI DEZVOLTARE RURALĂ ...............................

 

AUTORIZATIE Nr. ...../..........

 

Domnul/doamna ..................................................., cu domiciliul în comuna/orasul ..........................., judetul  ........................................, solicită tăierea a ............................................. bucăti nuci/castani comestibili.

 

Director general,

......................................

(numele si prenumele)

 

Semnătura si stampila

 

Data eliberării  ........................................................

N.B.: Autorizatia se tipăreste pe o singură fată în registre de 100 de file si se completează într-un singur exemplar.

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR,

APELOR SI MEDIULUI

DIRECTIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURĂ

SI DEZVOLTARE RURALĂ ...............................

 

AUTORIZATIE Nr. ......./.................

 

În conformitate cu prevederile Legii pomiculturii nr.  ................,

se autorizează domnul/doamna  ..................................................,

cu domiciliul în comuna/orasul  ..................................................,

judetul ..........................................................................................,

pentru tăierea de .......... nuci/castani comestibili, pomi răzle

din locurile următoare: ..................................................................

...................................................................................................... .

Solicitantul a plantat nuci/castani .................................. bucă

în zona  ....................................................................................... .

 

Director general,

.....................................

(numele si prenumele)

Semnătura si stampila

 

Data eliberării ..................................

 

 

ANEXA Nr. 3b)

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR,

APELOR SI MEDIULUI

DIRECTIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURĂ

SI DEZVOLTARE RURALĂ ...............................

 

AUTORIZATIE Nr. ...../..........

 

Agent economic ...................................................., cu sediul în comuna/orasul  ................................, judetul ........................................, solicită tăierea/defrisarea a  .................. ha/bucăti nuci/castani comestibili.

 

Director general,

......................................

(numele si prenumele)

Semnătura si stampila

 

Data eliberării  ........................................................

N.B.: Autorizatia se tipăreste pe o singură fată în

registre de 100 de file si se completează într-un singur exemplar.

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR,

APELOR SI MEDIULUI

DIRECTIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURĂ

SI DEZVOLTARE RURALĂ ...............................

 

AUTORIZATIE Nr. ......./....................

 

În conformitate cu prevederile Legii pomiculturii nr. ..................

se autorizează agentul economic  ..............................................,

cu sediul în comuna/orasul  ........................................................,

judetul ..........................................................................................,

pentru tăierea/defrisarea de .................. ha/bucăti nuci/castani

comestibili din locurile următoare:  ..............................................

...................................................................................................... .

Solicitantul a plantat nuci/castani .................................. bucăti

în zona  ...................................................................................... .

 

Director general,

.....................................

(numele si prenumele)

Semnătura si stampila

 

Data eliberării ..................................

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii pomiculturii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pomiculturii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2003.

Nr. 491.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 222

din 3 iunie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Cornelia Filip în Dosarul nr. 10.365/2002 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti.

La apelul nominal sunt prezenti Cornelia Filip, prin mandatar Ana Bistriceanu, Ion Dobre, Lucian Gherghinescu, Ion Ciurdea, precum si Ministerul Finantelor Publice, prin consilier juridic Nicoleta Negut.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 116C/2003, având în vedere că obiectul exceptiei de neconstitutionalitate este identic cu cel al cauzei mentionate.

La apelul nominal este prezent Florea Tălpeanu, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor.

Părtile prezente nu se opun conexării dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public consideră că sunt îndeplinite conditiile legale pentru conexare.

Curtea, în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, si ale art. 164 alin. 1 si 2 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 116C/2003 la Dosarul nr. 91C/2003, care este primul înregistrat.

Ion Dobre, Lucian Gherghinescu si Florea Tălpeanu lasă la aprecierea Curtii solutionarea exceptiei.

Reprezentantul Ministerului Finantelor Publice solicită respingerea exceptiei, invocând jurisprudenta Curtii. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, arătând că asupra constitutionalitătii textelor legale criticate Curtea s-a pronuntat prin deciziile nr. 191/2002, nr. 71/2002 si nr. 72/2003, statuând că acestea sunt constitutionale. Precizează că nu au intervenit elemente noi de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 6 decembrie 2002 si 29 ianuarie 2003, pronuntate în dosarele nr. 8.459/2002 si nr. 10.365/2002, Judecătoria Sectorului 4 si, respectiv, Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Maria Dudea si Cornelia Filip.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 încalcă art. 15 alin. (2) din Constitutie prin aceea că se înlătură sanctiunea nulitătii si se validează un act viciat în considerarea bunei-credinte. Se mai sustine că dispozitiile legale criticate contravin si art. 41 alin. (1), (2) si (3) din Constitutie, întrucât, desi legea, prin art. 2, recunoaste că dreptul de proprietate asupra unui imobil preluat fără titlu valabil nu s-a pierdut niciodată, alin. (2) al art. 46 recunoaste altei persoane un drept de proprietate asupra aceluiasi imobil.

Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti consideră că dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale. În motivarea acestei opinii arată că art. 46 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 10/2001 “validează un act lovit de nulitate, statuând că buna-credintă este suficientă pentru a dobândi un drept real imobiliar. Prin urmare este avantajat dobânditorul de bună-credintă, în defavoarea proprietarului deposedat, cu nesocotirea art. 41 alin. (1)-(3) si art. 16 din Constitutie, care ocrotesc proprietatea în mod egal”.

Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti apreciază că textul legal criticat este constitutional.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost communicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul arată că ipoteza alin. (2) al art. 46 din Legea nr. 10/2001 este aceea a actelor de înstrăinare a bunului altuia. Se apreciază că, desi această problemă de principiu nu are o reglementare legală expresă, solutiile consacrate în practică au în vedere atitudinea subiectivă a părtilor la încheierea contractului. În situatia în care ambele părti sau cel putin cumpărătorul au fost de bună-credintă, vânzarea este anulabilă pentru eroare asupra calitătii esentiale a vânzătorului, socotit în mod gresit proprietar al lucrului.

Protejarea dobânditorului cu titlu oneros de bună-credintă este justificată pe consideratiuni de echitate si utilitate socială, constituind una dintre exceptiile de la principiul anulării actului subsecvent ca urmare a anulării actului initial. Astfel, dispozitiile art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 reprezintă o aplicare a principiului constitutional al ocrotirii proprietătii private si al bunei-credinte a celui care a devenit proprietar. Se arată că dispozitiile legale criticate nu contin nici un element de discriminare care să ducă la încălcarea art. 16 din Constitutie, deoarece tuturor celor aflati în situatia descrisă de ipoteza textului criticat urmează să li se aplice acelasi regim. În concluzie, se apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului, în punctul său de vedere, arată că textul supus controlului de constitutionalitate enuntă două teze. Prima teză, cu valoare de principiu, lipseste de eficientă juridică actele de înstrăinare a imobilelor preluate de stat fără titlu valabil, prin sanctionarea lor cu nulitate absolută. A doua teză reprezintă o exceptie si reglementează ipoteza în care actele juridice de înstrăinare a imobilelor preluate de către stat, fără titlu valabil, îsi mentin validitatea în situatiile în care au fost încheiate cu bună-credintă.

Articolul criticat consacră, pe cale legală, principiul ocrotirii bunei-credinte în domeniul regimului juridic al imobilelor preluate în mod abuziv de stat în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.

Se mai arată că textul criticat este în concordantă cu prevederile constitutionale cu privire la proprietate si cu cele privind egalitatea cetătenilor în fata legii.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Exceptia are ca obiect dispozitiile art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, dispozitii al căror continut este următorul: “Actele juridice de înstrăinare, inclusiv cele făcute în cadrul procesului de privatizare, având ca obiect imobile preluate fără titlu valabil, sunt lovite de nulitate absolută, în afară de cazul în care actul a fost încheiat cu bună-credintă.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 s-a mai pronuntat, de exemplu prin Decizia nr. 191 din 25 iunie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 1 august 2002, Decizia nr. 69 din 18 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 3 aprilie 2003, si Decizia nr. 72 din 18 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 21 martie 2003.

Cu acest prilej Curtea Constitutională, aplicând principiul ocrotirii bunei-credinte si pe cel al aparentei de drept, a decis că acest text este constitutional, dat fiind că solutia pe care o consacră nu are nimic novator si, prin urmare, nu poate fi socotit retroactiv.

Solutiile adoptate, ca si considerentele pe care acestea se întemeiază îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată, întrucât nu au apărut împrejurări noi care să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale în această materie.

Curtea constată, de asemenea, că ocrotirea interesului dobânditorului de bună-credintă a fost determinată de ratiuni care vizează asigurarea securitătii circuitului civil si stabilitatea raporturilor civile. Ne aflăm în prezenta unei erori comune a dobânditorilor cu privire la calitatea de proprietar a statului, eroare ce îndreptăteste o largă prezumtie de bună-credintă a acestora, întrucât această eroare comună a tuturor dobânditorilor s-a bazat pe autoritatea unui act legislativ. Astfel că nu poate fi decât de bună-credintă cel ce se întemeiază pe o dispozitie a legii.

Fată de cele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Maria Dudea si Cornelia Filip în dosarele nr. 8.459/2002 si 10.365/2002 ale Judecătoriei Sectorului 4 si, respectiv, Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 iunie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 246

din 10 iunie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările si completările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Compania Natională “Posta Română” - S.A., Directia Regională de Postă Galati în Dosarul nr. 7.961/2002 al Tribunalului Brăila - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, sustinând că textul de lege criticat nu contravine prevederilor constitutionale ale art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea legii în timp si nici celor ale art. 41 referitoare la protectia proprietătii private.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 6 februarie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 7.961/2002, Tribunalul Brăila - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Compania Natională “Posta Română” - S.A., Directia Regională de Postă Galati.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textul de lege criticat retroactivează în sensul că modifică sau anulează drepturile câstigate ale persoanelor îndreptătite la restituire. Se arată că legiuitorul modifică în mod unilateral categoriile de persoane îndreptătite la restituire, creând o situatie discriminatorie între diferitele categorii de solicitanti, după ce procesul de depunere si înregistrare a notificărilor a fost epuizat. Pe de altă parte, este încălcat dreptul de proprietate prevăzut de art. 41 din Constitutie, întrucât se împiedică procesul de restituire către anumite institutii cu capital de stat a dreptului de proprietate pe care acestea l-au dobândit de-a lungul timpului de la stat.

Tribunalul Brăila - Sectia civilă apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind întemeiată pentru aceleasi motive care au fost sustinute de autoarea exceptiei.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată. Guvernul arată că dispozitia legală criticată nu produce efecte retroactive, întrucât ea nu se aplică cererilor de restituire definitiv solutionate înaintea intrării sale în vigoare, fiind de imediată aplicare cu privire la cererile în curs de solutionare. Se apreciază că nu se încalcă nici dreptul de proprietate, întrucât excluderea ministerelor, a celorlalte

institutii publice ale statului sau ale unitătilor administrativ-teritoriale, a regiilor autonome, companiilor ori societătilor nationale, societătilor comerciale cu capital de stat, precum si a celor privatizate potrivit legii s-a justificat tinând seama de personalitatea juridică de drept public a acestora, deci de calitatea subiectelor enumerate, marea majoritate având si calitatea de detinători ai imobilelor preluate abuziv. Or, nu se poate concepe ca statul, prin institutia publică, regia autonomă sau societatea comercială cu capital de stat, să solicite restituirea de la aceleasi persoane juridice de drept public a unor bunuri preluate abuziv.

Prin urmare, se apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001, cu modificările si completările ulterioare.

Textul legal criticat a fost introdus prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 18 decembrie 2002, si are următorul continut:

- Art. 3 alin. (2): “Ministerele, celelalte institutii publice ale statului sau ale unitătilor administrativ-teritoriale, inclusiv cele autonome sau independente, regiile autonome, companiile/societătile nationale, societătile comerciale cu capital de stat, precum si cele privatizate potrivit legii, nu au calitatea de persoane îndreptătite si nu fac obiectul prezentei legi.”Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă următoarele prevederi constitutionale:

- Art. 15 alin. (2): “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale mai favorabile.”;

- Art. 41: “(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor.

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă si prealabilă despăgubire.

(4) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăti imobiliare, cu obligatia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantatiilor sau constructiilor, precum si pentru alte daune imputabile autoritătii.

(5) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) si (4) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergentă, prin justitie.

(6) Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protectia mediului si asigurarea bunei vecinătăti, precum si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.

(7) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.

(8) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai în conditiile legii.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că modificarea reglementării initiale, în ceea ce priveste sfera persoanelor îndreptătite la restituire, a fost impusă de împrejurarea că, de regulă, institutiile publice, regiile autonome si societătile comerciale cu capital de stat au, în economia Legii nr. 10/2001, calitatea de debitori ai obligatiei de restituire, ca detinători ai imobilelor preluate în mod abuziv de stat.

Referitor la pretinsa încălcare a art. 15 alin. (2) din Constitutie, Curtea retine că formula redactională a textului legal dedus controlului nu oferă temei unei atare critici, întrucât nu contine în sine nici o dispozitie cu caracter retroactiv, textul urmând a-si găsi aplicarea exclusiv de la data intrării în vigoare a ordonantei modificatoare. În ceea ce priveste determinarea situatiilor juridice care rămân supuse vechii reglementări, precum si a celor care vor fi guvernate de noua reglementare, aceasta nu constituie o problemă de constitutionalitate, ci de aplicare a legii în timp, de competenta exclusivă a instantelor judecătoresti.

Art. 41 din Constitutie, invocat în sustinerea neconstitutionalitătii art. 3 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, are în vedere ocrotirea în mod egal a proprietătii private, indiferent de titular. Or, în reglementarea criticată, prin termenul “persoane îndreptătite” sunt desemnate acele persoane care pot solicita măsuri reparatorii constând în restituirea în natură sau prin echivalent valoric, proprietare ale imobilelor la data preluării în mod abuziv a acestora de către stat. Asa fiind, rezultă că asemenea persoane nu au calitatea de proprietari în momentul solicitării restituirii, motiv pentru care modificarea categoriei persoanelor îndreptătite, prin efectul textului de lege criticat, nu contravine principiului constitutional de referintă care asigură protectia dreptului de proprietate, ca parte integrantă a patrimoniului unui subiect de drept. Garantarea constitutională a proprietătii private este, în mod necesar, subsecventă existentei unui titlu de proprietate, eliberat cu respectarea dispozitiilor legale, si nu operează în situatia unui drept a cărui recunoastere are caracter aleatoriu, constituind, din punctul de vedere al viitorului titular, aflat în postura de solicitant, doar o eventualitate. Prin urmare, Curtea consideră că dispozitiile consacrate de art. 41 din Constitutie nu sunt aplicabile în cauza dedusă controlului de constitutionalitate.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Compania Natională “Posta Română” - S.A., Directia Regională de Postă Galati în Dosarul nr. 7.961/2002 al Tribunalului Brăila - Sectia civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 iunie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Instructiunilor privind vânzările de terenuri si/sau clădiri de către autoritătile publice

 

În baza:

- Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;

- prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1) si ale art. 29 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 30 aprilie 1996;

- prevederilor art. 22 alin. (1) si (5) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 3 august 1999, cu modificările ulterioare, si având în vedere:

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ referitor la proiectul de Instructiuni privind vânzările de terenuri si/sau clădiri de către autoritătile publice,

presedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:

Art. 1. - În urma adoptării în plenul Consiliului Concurentei, se pun în aplicare Instructiunile privind vânzările de terenuri si/sau clădiri de către autoritătile publice.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin si instructiunile mentionate la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Theodor Valentin Purcărea

 

Bucuresti, 8 iulie 2003.

Nr. 136.

 

INSTRUCTIUNI

privind vânzările de terenuri si/sau clădiri de către autoritătile publice

 

În temeiul art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996 si al art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările ulterioare,

 

Consiliul Concurentei adoptă prezentele instructiuni.

 

CAPITOLUL I

 

1. Dispozitii generale

1.1. Prezentele instructiuni se vor aplica vânzării de terenuri si/sau clădiri agentilor economici de către autoritătile publice. Termenul autoritate publică include toate agentiile guvernamentale, autoritătile administratiei publice centrale sau locale si alte organizatii publice.

1.2. Prezentele instructiuni se aplică vânzării de terenuri si/sau clădiri din domeniul privat al statului, judetului, orasului sau comunei si nu sunt aplicabile cazurilor în care autoritătile publice dau spre închiriere sau leasing terenuri si/sau clădiri.

 

CAPITOLUL II

 

2. Principii

2.1. Vânzarea prin intermediul unei proceduri de ofertă neconditionată

2.1.1. Vânzarea de terenuri si/sau clădiri în cadrul unei proceduri de ofertă deschisă si neconditionată, care a făcut obiectul unei publicităti si care are aparenta unei vânzări publice în cadrul căreia se acceptă cea mai bună sau unica ofertă, se face prin definitie, la valoarea pietei, si, în consecintă, nu reprezintă ajutor de stat.

2.1.2. Este irelevant că o evaluare diferită a terenului si/sau clădirii a fost efectuată anterior procedurii de ofertă neconditionată, de exemplu în scopuri contabile sau pentru a se stabili o valoare de licitare initială minimală.

2.1.3. O ofertă a făcut obiectul unei publicităti atunci când este făcută publică în mod repetat, pe o perioadă rezonabil de îndelungată (două luni sau mai mult), în ziarele de difuzare natională, revistele de proprietăti imobiliare sau alte publicatii specifice si prin intermediul agentilor imobiliari, adresându-se unei arii largi de potentiali cumpărători.

2.1.4. Oferta de vânzare de terenuri si/sau clădiri, care, datorită valorii ridicate a acestora sau altor caracteristici, ar putea să atragă investitorii care operează la scară europeană sau internatională, va fi publicată în periodice de circulatie internatională. O asemenea ofertă ar trebui, de asemenea, să fie făcută cunoscută prin intermediul agentilor imobiliari care se adresează clientilor din Europa sau de pe plan international.

2.1.5. O ofertă este neconditionată atunci când un cumpărător este, în general, liber să achizitioneze terenul si/sau clădirea si să le utilizeze în interes propriu. Pot fi impuse restrictii pentru a se preveni afectarea unui interes public general, pentru respectarea normelor de protectie a mediului sau pentru a se evita ofertele cu scop pur speculativ. Restrictiile referitoare la planurile urbane si regionale impuse proprietarilor, în conformitate cu legislatia natională privind folosirea terenurilor si/sau clădirilor, nu afectează natura neconditionată a unei oferte.

2.1.6. Dacă există o conditie privind vânzarea, conform căreia viitorul proprietar trebuie să-si asume obligatii specifice (altele decât cele care rezultă din legislatia natională, dintr-o decizie a autoritătilor publice sau din obligatii legate de protectia si conservarea generală a mediului si de sănătatea publică) în beneficiul autoritătilor publice sau în interesul public general, oferta trebuie privită ca “neconditionată” conform pct. 2.1.5 doar dacă potentiali cumpărători trebuie si au posibilitatea să îndeplinească respectivele obligatii, chiar dacă exercită sau nu o activitate economică si oricare ar fi natura acesteia.

2.2. Vânzarea încheiată în urma altei proceduri decât cea de ofertă neconditionată. Evaluarea de către un expert independent

2.2.1. Dacă autoritătile publice nu intentionează să apeleze la o procedură similară celei descrise la pct. 2.1, trebuie efectuată o evaluare de către unul sau mai multi experti independenti, înainte de negocierea vânzării, pentru a se stabili valoarea de piată, pe baza indicatorilor de piată general acceptati si a criteriilor de evaluare general admise. Prin urmare, pretul pietei astfel stabilit este pretul minim de achizitionare care poate fi acceptat fără a se acorda un ajutor de stat.

2.2.2. Un expert însărcinat cu evaluarea bunurilor este o persoană care se bucură de o bună reputatie si care:

a) posedă o diplomă corespunzătoare, eliberată de un centru de formare recunoscut oficial, sau un titlu universitar echivalent;

b) are experienta si competenta necesare în evaluarea terenurilor si/sau clădirilor cu localizarea si de categoria bunurilor respective.

Dacă nu există titluri universitare potrivite, expertul însărcinat cu evaluarea bunurilor trebuie să fie membru al unei organizatii recunoscute profesional care are în sarcină evaluarea terenurilor, clădirilor si:

a) este numit de instantele sau organele jurisdictionale competente; sau

b) detine un atestat de specialitate si un nivel suficient de pregătire având cel putin 3 ani de experientă practică postcalificare în evaluarea terenurilor si/sau clădirilor.

2.2.3. Expertul trebuie să fie independent în îndeplinirea obligatiilor sale, adică autoritătile publice nu sunt abilitate să emită ordine care privesc rezultatele evaluării.

Organismele publice de evaluare si functionarii publici sau alti angajati ai acestora sunt considerati independenti doar în măsura în care este efectiv exclus ca evaluările lor să fie influentate de o manieră abuzivă.

2.2.4. Valoarea de piată semnifică pretul la care terenul si/sau clădirea ar putea fi vândute, la data evaluării, prin contract privat încheiat între un vânzător decizând liber si un cumpărător independent, înteles fiind că bunul a făcut obiectul unei oferte publice, conditiile pietei permit o vânzare în conditii normale si că termenul disponibil pentru negocierea vânzării este normal, având în vedere naturabunului.

2.3. Aplicarea marjei de 5%

2.3.1. Dacă, după încercări rezonabile pentru a vinde terenul si/sau clădirea la valoarea de piată, se dovedeste că pretul fixat de evaluator nu poate fi obtinut, pretul terenurilor si/sau clădirilor poate fi diminuat cu până la 5%, diminuare care poate fi considerată a fi justificată de conditiile pietei. Dacă, după o perioadă rezonabilă, se dovedeste că terenurile si/sau clădirile în cauză nu pot fi vândute la pretul fixat de evaluator, diminuat cu 5%, o nouă evaluare poate fi realizată, iar pentru aceasta se va tine cont de experienta dobândită anterior de către expert si de ofertele primite până la acea dată.

2.4. Obligatii specifice

2.4.1. Vânzarea de terenuri si/sau clădiri poate fi prevăzută, pentru interesul general, cu obligatii specifice legate de terenurile si/sau clădirile respective, iar nu de persoana cumpărătorului sau de activitătile sale economice, sub conditia ca oricare potential cumpărător să fie tinut de ele si, în principiu, să fie în măsură să-si asume asemenea obligatii, indiferent că el exercită sau nu o activitate economică, oricare ar fi natura acesteia.

2.4.2. Inconvenientele economice inerente obligatiilor specifice trebuie să fie evaluate distinct de experti independenti si pot fi deduse din pretul de cumpărare. Obligatiile pe care cumpărătorul si le asumă, cel putin partial, în propriul său interes trebuie să fie evaluate tinându-se seama de faptul că pot constitui un avantaj cum ar fi: publicitate, sponsorizare sportivă si culturală, imagine, ameliorare a ambientului cumpărătorului sau cu privire la activitătile de agrement pentru personalul acestuia.

2.4.3. Sarcinile economice aferente obligatiilor care, potrivit dreptului comun, se aplică tuturor proprietarilor funciari nu trebuie să fie deduse din pretul de cumpărare. Astfel de sarcini pot fi: îngrijirea si întretinerea terenurilor si/sau a clădirilor ori plata de taxe si cheltuieli similare.

2.5. Costuri suportate de autoritatea publică

2.5.1. Costurile initiale suportate de autoritatea publică cu dobândirea terenului si/sau clădirii constituie un parametru al valorii de piată, dacă nu a trecut o perioadă semnificativă între data achizitiei si cea a vânzării terenului si/sau clădirii în cauză.

2.5.2. În principiu, valoarea de piată nu trebuie să fie fixată sub costurile initiale o perioadă de cel putin 3 ani după achizitia terenului si/sau clădirii, în afară de cazul în care expertul independent constată expres un recul general al valorii de circulatie a terenurilor si/sau clădirilor pe piata în cauză.

 

CAPITOLUL III

 

3. Notificarea

3.1. În vederea stabilirii existentei unui ajutor de stat, cât si a modului în care acesta afectează acordurile internationale la care România este parte, furnizorii ajutorului de stat trebuie să notifice Consiliului Concurentei următoarele tranzactii:

a) orice vânzare care nu a fost încheiată pe baza unei proceduri de ofertă deschisă si neconditionată, cuprinzând/prevăzând vânzarea către cel mai bun ofertant sau către unicul ofertant;

b) orice vânzare care a avut loc în lipsa unei asemenea proceduri, la o valoare inferioară celei de pe piată, asa cum a fost stabilită de experti independenti.

 

CAPITOLUL IV

 

4. Plângeri

4.1. Atunci când Consiliul Concurentei primeste o plângere sau o sesizare din partea unui tert, care se referă la existenta unui element de ajutor de stat într-un acord de vânzare de terenuri si/sau clădiri de către autoritătile publice, acesta va stabili că ajutorul de stat nu este implicat, dacă, în urma analizării informatiilor comunicate de către  furnizorii ajutorului de stat, constată că regulile prevăzute la cap. II au fost respectate.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

5. Conditii pentru aplicarea prezentelor instructiuni

5.1. Dispozitiile prezentelor instructiuni se vor aplica în conformitate cu Regulamentul privind forma, continutul si alte detalii ale notificării unui ajutor de stat si cu Regulamentul privind pragul minim al ajutorului de stat care nu cade sub incidenta obligatiei de notificare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 27/2000.

6. Ajutorul de stat care nu intră sub incidenta prezentelor instructiuni

6.1. Prezentele instructiuni se aplică ajutoarelor de stat acordate pentru vânzarea de terenuri si clădiri de către autoritătile publice, notificate după intrarea în vigoare a acestor instructiuni, precum si atunci când ajutoarele de stat au fost notificate înainte de intrarea lor în vigoare, dar decizia Consiliului Concurentei este ulterioară acestei date sau Consiliul Concurentei nu a emis încă o decizie.

7. Punerea în aplicare

7.1. Prezentele instructiuni se adoptă prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei si intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

RECTIFICĂRI

 

1. În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 133/1995 pentru acordarea cetăteniei române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 17 martie 1995, se face următoarea rectificare:

- la nr. crt. 22 din lista anexă, în loc de: “El Hamami Hasan Mahmoud” se va citi: “Al Hamami Hasan”.

2. În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 189/1998 pentru acordarea cetăteniei române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 3 aprilie 1998, se fac următoarele rectificări:

- la nr. crt. 73 din lista anexă, în loc de: “Lobo Wilfred” se va citi: “Lobo Wilfred Valerian”;

- la nr. crt. 82 din lista anexă, în loc de: “Rashid A.R. Ahmad” si “fiul lui Abdul Razak si Atia” se va citi: “Agill Ahmad”, respectiv “fiul lui A.R. Rashid si Atia”;

- la nr. crt. 91 din lista anexă, în loc de: “Touiesh Fadi Mohamed, cetătean sirian, născut la 30 martie 1957 în Damasc” se va citi: “Touich Mohammad Fadi, cetătean sirian, născut la 18 martie 1957 în Damasc”.

3. În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 826/1999 privind acordarea cetăteniei române unor persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 13 octombrie 1999, se face următoarea rectificare:

- la nr. crt. 112 din lista anexă, în loc de: “Kalach Mahomud, cetătean sirian, născut de 6 mai 1966 în localitatea Alep” se va citi: “Kalach Mahmoud, cetătean sirian, născut la 15 iunie 1996 în localitatea Alep”.

4. În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 412/2000 privind acordarea cetăteniei române unor persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 26 mai 2000, se face următoarea rectificare:

- la nr. crt. 22 din lista anexă, în loc de: “Gajabazar Sarantuia” se va citi: “Gayabazar Sarantuya”.

5. În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 465/2000 privind acordarea cetăteniei române unor persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 16 iunie 2000, se face următoarea rectificare:

- la nr. crt. 151 din lista anexă, în loc de: “Mustafa Dzemail” se va citi: “Mustafa Gjemail”.

6. În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 775/2002 privind acordarea cetăteniei române unor persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 2 august 2002, se face următoarea rectificare:

- la nr. crt. 62 din lista anexă, în loc de: “localitatea Kadesia” se va citi: “localitatea Al-Kadesia”.

7. În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2002 privind aprobarea cererilor de acordare a cetăteniei române, formulate de unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 20 ianuarie 2003, se fac următoarele rectificări:

- la nr. crt. 75 din lista anexă, în loc de: “Nasser Ayham, cetătean sirian, născut la 17 octombrie 1977” se va citi: “Nasser Ayham, cetătean sirian, născut la 7 octombrie 1977”;

- la nr. crt. 94 din lista anexă, în loc de: “fiul lui Seyed Mohamad si Tahere” se va citi: “fiul lui Mohammad si Tahereh”;

- la nr. crt. 106 din lista anexă, în loc de: “Erar Kamel Nazmi” se va citi: “Earar Kamel”.

8. În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 192/2003 privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 18 martie 2003, se face următoarea rectificare:

- la nr. crt. 100 din lista anexă, în loc de: “Schobe Camelia-Anda, născută la 16 februarie 1964” se va citi: “Schobe Camelia-Anda, născută la 16 februarie 1974”.

9. În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/2003 privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 27 iunie 2003, se face următoarea rectificare:

- se anulează pozitia 12 din lista anexă privind pe numita Gădean Ioana, născută la 13 februarie 1950 în localitatea Besenova Veche, judetul Timis, România, fiica lui Sebastianov Ioan si Petronela, cu domiciliul actual în Austria, 4030 Linz, Alleitenweg 15/23, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Bran nr. 2, sc. A, ap. 1, judetul Timis.