MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 547       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 30 iulie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 271 din 24 iunie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002

 

Decizia nr. 308 din 10 iulie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a art. 47 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

344/B/4.620/1.448. - Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, ministrului afacerilor externe si al ministrului economiei si comertului pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular

 

Rectificări la: Hotărârea Guvernului nr. 857/2003

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 271

din 24 iunie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, exceptie ridicată de Jenică Băsescu în Dosarul nr. 981/2003 al Tribunalului Iasi.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită. Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 149C/2003, având ca obiect aceeasi exceptie, ridicată de Sergiu Mihai Băsescu în Dosarul nr. 980/2003 al Tribunalului Iasi. La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită. Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor. Curtea, în temeiul art. 16 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, raportat la art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 149C/2003 la Dosarul nr. 148C/2003.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, sustinând că textele de lege criticate respectă prevederile constitutionale invocate ca fiind încălcate. Arată că în cauză îsi mentin valabilitatea cele statuate de Curtea Constitutională în Decizia Plenului nr. 1/1994 privind liberul acces la justitie al persoanelor în apărarea drepturilor, libertătilor si intereselor lor legitime.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 13 martie 2003, pronuntate în dosarele nr. 981/2003 si nr. 980/2003, Tribunalul Iasi a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, exceptie ridicată de Jenică Băsescu si Sergiu Mihai Băsescu în cauze având ca obiect contestatii în anulare.

În motivarea exceptiei, al cărei continut este identic, se sustine că dispozitiile de lege criticate contravin art. 1 alin. (3), art. 16 alin. (1) si (2), art. 21 alin. (1) si (2), art. 51 si 128 din Constitutie. Se arată că prin “stabilirea competentei sectiei de contencios administrativ a tribunalului în rezolvarea recursului împotriva hotărârii judecătoresti prin care s-a solutionat plângerea contraventională” s-au încălcat dispozitiile constitutionale referitoare la egalitatea în fata legii si a instantelor de judecată, precum si cele privind folosirea căilor de atac, întrucât “un raport juridic în care cealaltă parte - în spetă, Primăria Municipiului Iasi - s-a situat pe o pozitie net superioară, este dedus judecătii unei instante de contencios administrativ în loc să fie dat în competenta instantei civile, cum ar fi normal”.

Tribunalul Iasi apreciază că textele criticate nu încalcă principiile constitutionale enuntate de autorul exceptiei.

Astfel, arată că legalitatea procesului-verbal de contraventie, care este un act administrativ de autoritate, este supusă controlului judecătoresc, “tocmai pentru a proteja pe particulari împotriva eventualelor abuzuri ale agentilor publici”. Mai arată că “judecătoria, fiind competentă să solutioneze conflictul juridic dintre un organ al puterii executive si un particular [...], desfăsoară o activitate de contencios administrativ fără procedura prevăzută de Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 si fără a fi instantă specializată în solutionarea unor astfel de conflicte, asa cum este sectia de contencios administrativ a tribunalului”. Se consideră că “un astfel de conflict juridic nu poate fi privit ca un proces civil si tocmai în scopul de a pune de acord procedura privind controlul judecătoresc asupra actului administrativ de autoritate care este procesul-verbal de contraventie cu natura acestui act si totodată de a unifica această procedură de control si în ceea ce priveste calea de atac a recursului, prin Legea nr. 180/2002 au fost introduse în Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 dispozitiile art. 34 alin. (2) ce stabilesc competenta de solutionare a acestei căi de atac în favoarea sectiei de contencios administrativ a tribunalului”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Precizează că “normele criticate trebuie privite în contextul întregii reglementări a regimului juridic al contraventiilor, a cărei adoptare, departe de a constitui o încălcare a principiilor constitutionale invocate, constituie expresia aplicării lor”. În acest sens, în esentă, arată că, respectându-se dispozitiile art. 21, 51, 128 si ale art. 125 alin. (3) din Constitutie, actul normativ criticat prevede, prin art. 31 alin. (1), art. 32 alin. (2) si art. 34 alin. (2), posibilitatea exercitării căilor de atac, respectiv formularea plângerii la judecătorie împotriva procesului-verbal contraventional, precum si a recursului împotriva hotărârii prin care s-a solutionat plângerea. Competenta sectiei de contencios administrativ a tribunalului de a judeca recursul se justifică prin caracterul raporturilor juridice deduse judecătii, iar faptul că judecătoria este competentă să solutioneze în primă instantă aceste cauze nu schimbă cu nimic caracterul raporturilor juridice ori natura răspunderii administrative. În fapt, Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, creează un tratament diferentiat pentru părtile raportului juridic născut dintr-un act administrativ de autoritate, aflate, după cum este si firesc, în situatii diferite, fără ca prin aceasta să aducă atingere principiului egalitătii în drepturi a cetătenilor. În acest sens este mentionată Decizia Plenului Curtii Constitutionale nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994.

Avocatul Poporului consideră că textele legale criticate sunt constitutionale. În esentă, se arată că dispozitiile art. 34 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, nu încalcă dispozitiile art. 16 din Constitutie, întrucât principiul egalitătii nu exclude, ci presupune solutii diferite pentru situatii diferite, si nici principiul accesului liber la justitie, consacrat de art. 21 din Constitutie. Dimpotrivă, “prin textul legal atacat asigurându-se tocmai accesul la justitie, respectiv la o cale de atac, în cazul unor litigii care au un caracter specific”, în acest sens mentionându-se Decizia Plenului Curtii

Constitutionale nr. 1 din 8 februarie 1994. “Reglementarea prin lege a unei anumite sectii din cadrul unei instante, care să judece un anumit tip de litigii, este conformă prerogativei legiuitorului de a institui, potrivit art. 125 alin. (3) din Constitutie, reguli de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti, inclusiv a unor reguli speciale de procedură” si nu contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 128 din Legea fundamentală. În ceea ce priveste invocarea art. 1 alin. (3) si art. 51 din Constitutie, se apreciază că aceste texte nu au relevantă în cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 34 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, astfel cum a fost modificat prin articolul unic pct. 11 din Legea nr. 180/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Aceste prevederi au următorul cuprins: “Hotărârea judecătorească prin care s-a solutionat plângerea poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, la sectia contencios administrativ a tribunalului. Motivarea recursului nu este obligatorie. Motivele de recurs pot fi sustinute si oral în fata instantei. Recursul suspendă executarea hotărârii.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, aceste dispozitii de lege contravin următoarelor articole din Constitutie:

- Art. 1 alin. (3): “România este stat de drept, democratic si social, în care demnitatea omului, drepturile si libertătile cetătenilor, libera dezvoltare a personalitătii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezintă valori supreme si sunt garantate.”

- Art. 16 alin. (1) si (2): “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.”;

- Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”;

- Art. 51: “Respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie.”

- Art. 128: “Împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine:

Art. 34 alin. (2) din ordonanta criticată, astfel cum a fost modificat prin articolul unic pct. 11 din Legea nr. 180/2002, stabileste că hotărârea judecătorească prin care a fost solutionată plângerea formulată împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunii poate fi atacată cu recurs, în termen de 15 zile de la comunicare, la sectia de contencios administrativ a tribunalului.

În esentă, prin critica de neconstitutionalitate formulată se sustine că, “stabilind competenta sectiei de contencios administrativ a tribunalului în rezolvarea recursului împotriva hotărârii judecătoresti prin care s-a solutionat plângerea contraventională, s-au încălcat dispozitiile constitutionale referitoare la egalitatea în fata legii si a instantelor, precum si la folosirea căilor de atac”, asadar, art. 16 alin. (1) si (2) si art. 128 din Constitutie.

Din analiza criticilor formulate prin raportare la prevederile art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, referitoare la egalitatea în drepturi, Curtea constată că prin stabilirea competentei sectiei de contencios administrativ a tribunalului de a judeca recursul declarat împotriva hotărârii judecătoresti de solutionare a plângerii împotriva procesului-verbal contraventional nu se creează nici o discriminare.

Aceasta deoarece principiul egalitătii în fata legii nu înseamnă uniformitate, astfel încât la situatii egale trebuie să corespundă un tratament egal, iar la situatii diferite, un tratament juridic diferentiat. În acest sens a statuat Curtea în mod constant în jurisprudenta sa, de exemplu, prin Decizia Plenului Curtii Constitutionale nr. 1 din 8 februarie 1994 privind liberul acces la justitie al persoanelor în apărarea drepturilor, libertătilor si intereselor lor legitime, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994. În cauză, existenta unor reguli diferite si a unui tratament juridic distinct sunt justificate de specificul litigiilor în care se judecă legalitatea unor acte administrative, cum este si procesul-verbal de constatare si de aplicare a sanctiunilor.

În legătură cu invocarea încălcării prevederilor art. 128 din Constitutie privind “Folosirea căilor de atac”, Curtea constată că textul criticat este chiar în sensul acestor dispozitii, potrivit cărora, “Împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii”, precum si al dispozitiilor constitutionale ale art. 125 alin. (3), potrivit cărora legiuitorul stabileste prin lege competenta si procedura de judecată. Or, reglementarea prin prevederile art. 34 alin. (2) din ordonanta criticată a competentei de solutionare a recursului de către instanta de contencios administrativ, atunci când parte în proces este un organ al administratiei publice, iar nu, asa cum sustine autorul exceptiei, de către instanta civilă, nu numai că nu este contrară textelor din Constitutie mentionate, ci, dimpotrivă, le dă expresie.

În sfârsit, autorul exceptiei mai invocă si încălcarea art. 1 alin. (3), art. 21 si 51 din Constitutie, în legătură cu care însă nu formulează nici un motiv de neconstitutionalitate. Asa fiind, cu privire la acestea, Curtea nu se poate pronunta, întrucât s-ar substitui autorului exceptiei în ceea ce priveste invocarea unui motiv de neconstitutionalitate si, în felul acesta, ar executa din oficiu un control de constitutionalitate, ceea ce este inadmisibil.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, exceptie ridicată de Jenică Băsescu în Dosarul nr. 981/2003 al Tribunalului Iasi si de Sergiu Mihai Băsescu în Dosarul nr. 980/2003 al aceleiasi instante.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 24 iunie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 308

din 10 iulie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a art. 47 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Elisaveta Cristea în Dosarul nr. 937/2002 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia civilă.

La apelul nominal se prezintă autoarea exceptiei de neconstitutionalitate, prin avocat, precum si părtile, Liliana Ionescu si Carmen Benga, de asemenea, prin apărător, lipsind partea, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul autoarei exceptiei sustine neconstitutionalitatea textului de lege criticat, arătând că art. 47 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 creează o discriminare între reclamant si pârât în cadrul unui litigiu având ca obiect imobile preluate de stat în mod abuziv. Întrucât părtile nu se află în situatii juridice diferite, de natură a justifica un tratament diferentiat, ci doar pe pozitii procesuale distincte, posibilitatea recunoscută exclusiv reclamantului de a alege calea Legii nr. 10/2001, renuntând la judecarea cauzei aflată în curs de desfăsurare pe rolul instantei judecătoresti sau solicitând suspendarea acesteia, reprezintă un privilegiu acordat persoanei îndreptătite, care înfrânge dispozitiile art. 16 din Constitutie, referitoare la egalitatea în drepturi a cetătenilor.

Avocatul părtilor Liliana Ionescu si Carmen Benga apreciază că nu poate exista identitate de tratament între persoanele deposedate în mod abuziv de către stat în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 si cele care, având calitatea de chiriasi, au dobândit imobilele în baza unor reglementări ulterioare. Situatiile juridice sunt în mod evident diferite, astfel încât tratamentul aplicabil nu poate fi decât diferit. Critica de neconstitutionalitate este cu atât mai nefondată cu cât pârâtul într-un proces nu este în măsură de a renunta la judecată sau de a cere suspendarea cauzei aflate pe rolul instantei judecătoresti, în ceea ce îl priveste negăsindu-si aplicare principiul disponibilitătii.

Se mai arată că finalitatea textului de lege criticat este aceea de a asigura mijloace procesuale egale persoanelor îndreptătite, care au întreprins demersuri înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001, ca si celor care au formulat actiuni în temeiul legii noi, ceea ce este în deplină concordantă cu principiul constitutional al egalitătii în drepturi.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, sustinând că art. 47 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 nu încalcă prevederile constitutionale invocate de autoarea exceptiei. În acest sens, arată că textul de lege criticat dă expresie principiului disponibilitătii în procesul civil, fără a crea privilegii sau discriminări între părtile aflate în litigiu.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 21 februarie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 937/2002, Curtea Supremă de Justitie – Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, exceptie ridicată de Elisaveta Cristea.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată că din redactarea art. 47 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 reiese că, în cazul litigiilor aflate pe rolul instantelor în momentul intrării în vigoare a acestei legi, numai reclamantul (.persoana îndreptătită”) poate beneficia de prevederile noii legi, nu si pârâtul care este, în cele mai multe cazuri, fostul chirias dobânditor, în conditiile Legii nr. 112/1995, al imobilului revendicat.

Legea nr. 10/2001 nu se aplică în mod egal tuturor părtilor din proces si, drept urmare, ne aflăm în fata unui caz neechivoc de violare a principiului constitutional al egalitătii cetătenilor în fata legii.

Curtea Supremă de Justitie - Sectia civilă apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul consideră că textul de lege care face obiectul criticii de neconstitutionalitate dă expresie principiului disponibilitătii, în temeiul căruia reclamantul are dreptul de a stabili cadrul procesual. Din această perspectivă, notiunea de “persoană îndreptătită” trebuie înteleasă ca desemnând persoana care are dreptul si, în acelasi timp, obligatia de a arăta temeiul juridic al pretentiilor sale, deci reclamantul care solicită restituirea în natură a imobilului sau măsuri reparatorii.

Legea nu se aplică “în mod egal tuturor”, dacă această aplicare presupune o pozitie procesuală diferită a părtilor.

Acest lucru nu reprezintă însă o încălcare a principiului constitutional al egalitătii în fata legii.

Se consideră, în consecintă, că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 este neîntemeiată.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 47 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 se referă la două situatii distincte, si anume, situatia fostului proprietar care revendică imobilul (el fiind persoana îndreptătită să beneficieze de măsurile reparatorii prevăzute de Legea nr. 10/2001) si situatia fostului chirias care a cumpărat imobilul în baza Legii nr. 112/1995. Aceste situatii distincte creează premisele unui tratament juridic diferit si, prin urmare, nu se încalcă principiul egalitătii în drepturi.

Asa fiind, se apreciază că dispozitiile art. 47 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, modificată si completată, sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 47 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001.

Textul legal criticat are următorul continut:

- Art. 47 alin. (1): “Prevederile prezentei legi sunt aplicabile si în cazul actiunilor în curs de judecată, persoana îndreptătită putând alege calea acestei legi, renuntând la judecarea cauzei sau solicitând suspendarea cauzei.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale:

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că textul de lege criticat dă expresie principiului disponibilitătii, consacrat de legea procesuală română, care conferă reclamantului - în anumite limite - dreptul de a decide cu privire la continuarea procesului pe care l-a declansat si, prin urmare, nu constituie o încălcare a drepturilor părtilor litigante si nu creează discriminări pe plan procesual între acestea. În concordantă cu ceea ce Curtea a statuat în mod constant, egalitatea de tratament presupune în mod necesar identitatea de situatii juridice, calificarea unei reglementări ca fiind discriminatorie justificându-se doar atunci când, pentru situatii similare, instituie regimuri juridice diferite pentru persoanele cărora li se aplică. Or, în cauză, regimul juridic diferit este determinat de apartenenta părtilor la categoria de “persoane

îndreptătite”, cu semnificatia conferită prin art. 3 din Legea nr. 10/2001, apartenentă care, procesual, le conferă calitate procesuală activă sau, dimpotrivă, la categoria beneficiarilor preluării abuzive care, ca detinători ai bunurilor în litigiu, au calitate procesuală pasivă. Asa fiind, situatiile diferite în care se găsesc părtile în proces justifică un tratament diferentiat si, prin urmare, critica de neconstitutionalitate a reglementării în cauză, în raport cu prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie, este neîntemeiată.

Pe de altă parte, Curtea constată că dispozitiile art. 47 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 au caracter derogator de la dreptul comun în materie, care instituie anumite limite ale exercitării dreptului reclamantului de a se desista temporar sau definitiv de la judecată (art. 242 alin. 1 din Codul de procedură civilă prevede că “Instanta va suspenda judecata:

1. când amândouă părtile o cer; [...]”, respectiv art. 246 alin. 4 din acelasi cod dispune că atunci “Când părtile au intrat în dezbaterea fondului, renuntarea nu se poate face decât cu învoirea celeilalte părti”). Această derogare este justificată de scopul Legii nr. 10/2001, si anume repararea prejudiciilor suferite de fostii proprietari, care se realizează prin restituirea în natură a imobilelor preluate în mod abuziv de către stat sau, în cazul în care restituirea nu mai este posibilă, prin stabilirea unor măsuri reparatorii prin echivalent. Astfel, finalitatea textului de lege criticat este aceea de a crea posibilitatea tuturor persoanelor îndreptătite de a beneficia în egală măsură de dispozitiile Legii nr. 10/2001, indiferent de momentul în care au formulat actiuni având ca obiect restituirea imobilelor de care au fost deposedate, respectiv înainte sau după intrarea în

vigoare a legii mentionate. În virtutea acestei reglementări, persoanele îndreptătite la măsuri reparatorii sunt supuse aceluiasi tratament juridic, în deplină concordantă cu principiul egalitătii în drepturi a cetătenilor, fără ca, în ceea ce le priveste, norma legală să consacre diferente pe planul regimului juridic, singura ipoteză în care s-ar fi putut retine că este discriminatorie, deci neconstitutională.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Elisaveta Cristea în Dosarul nr. 937/2002 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 iulie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII

SOCIALE SI FAMILIEI

Nr. 344 din 16 iulie 2003

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Nr. B/4.620 din 18 iulie 2003

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

Nr. 1.448 din 18 iulie 2003

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular

 

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei;

- Hotărârea Guvernului nr. 733/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe;

- Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului;

- Hotărârea Guvernului nr. 771/2003 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei, ministrul afacerilor externe si ministrul delegat pentru comert emit următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 2 iunie 2003, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se aplică de către Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Economiei si Comertului, Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, casele teritoriale si locale de pensii, precum si de către persoanele juridice si fizice cărora le revin drepturi si obligatii care decurg din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul delegat pentru comert,

Eugen Dijmărescu

 

ANEXĂ

 

NORME

de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular

 

1. În sensul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, au calitatea de membri ai personalului diplomatic si consular actualii si fostii angajati ai Ministerului Afacerilor Externe si ai directiilor generale cu atributii de comert exterior si cooperare economică internatională din Ministerul Economiei si Comertului, care au dobândit grade diplomatice si consulare, precum si persoanele trimise în misiuni permanente, cu grade diplomatice ca ministru consilier, consilier economic, secretar economic I, secretar economic II, secretar economic III, la ambasadele, consulatele si alte reprezentante ale României în străinătate, de către Ministerul Economiei si Comertului si fostele ministere si departamente de comert exterior.

Aceste persoane trimise în misiuni permanente au calitatea de membri ai personalului diplomatic si consular numai pe durata misiunilor respective.

Directiile generale din Ministerul Economiei si Comertului mentionate mai sus sunt: Europa, Relatii bilaterale, Politici comerciale si promovare export, aflate în coordonarea ministrului delegat pentru comert.

2. Membrii personalului diplomatic si consular din Ministerul Afacerilor Externe, care beneficiază de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2003, au următoarele grade diplomatice si consulare:

- ambasador;

- ministru plenipotentiar;

- ministru consilier;

- consilier diplomatic, consul general;

- secretar I, consul;

- secretar II, viceconsul;

- secretar III;

- atasat, agent consular.

Membrii personalului diplomatic si consular ocupă în administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la ambasadele, consulatele si alte reprezentante ale României în străinătate, functii diplomatice si consulare echivalente gradelor diplomatice sau consulare pe care le detin.

3. Categoriile de personal din directiile generale cu atributii de comert exterior si cooperare economică internatională din Ministerul Economiei si Comertului si fostele ministere si departamente de comert exterior si cooperare economică internatională, care beneficiază de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2003, sunt:

a) în directiile generale cu atributii de comert exterior si cooperare economică internatională din Ministerul

Economiei si Comertului, personalul încadrat pe grade, respectiv functii diplomatice, precum si personalul încadrat pe functii publice de executie, care desfăsoară activitate de comert exterior si cooperare economică internatională:

- grade si functii diplomatice:

- ministru consilier;

- consilier diplomatic;

- secretar I;

- secretar II;

- secretar III;

- atasat;

- functii publice de executie:

- consilier A/I/1;

- consilier A/I/2;

- consilier A/I/3;

- expert A/II/1;

- expert A/II/2;

b) din fostele ministere si departamente de comert exterior si cooperare economică internatională, personalul încadrat la data pensionării pe următoarele functii:

- ministru consilier;

- consilier economic;

- secretar economic;

- economist principal;

- inginer principal;

- economist;

- inginer;

- consilier juridic;

- inspector general;

- consilier IA;

- consilier I;

- consilier II;

- consilier A/I/1;

- consilier A/I/2;

- consilier A/I/3.

4. În vederea stabilirii pensiei de serviciu, în conformitate cu prevederile art. 2 si ale art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003, a membrilor personalului diplomatic si consular din Ministerul

Afacerilor Externe si a diplomatilor si functionarilor publici din directiile generale cu atributii de comert exterior si cooperare economică internatională din Ministerul Economiei si Comertului, dosarul de pensie trebuie să cuprindă:

- actele necesare stabilirii pensiei, conform prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare;

- adeverintă-tip pentru pensia de serviciu, conform anexelor nr. 1 si 3 la prezentele norme, întocmită de Ministerul Afacerilor Externe, respectiv de Ministerul Economiei si Comertului, care va cuprinde vechimea în diplomatie sau vechimea în activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională si venitul salarial lunar net la data acordării dreptului de pensie.

5. Venitul salarial lunar net pe baza căruia se stabileste pensia de serviciu se determină prin scăderea din venitul salarial lunar brut realizat a impozitului aferent. Venitul salarial lunar brut se compune din salariul de bază si suma aferentă procentului de spor de vechime avut la data pensionării.

6. Pentru membrii personalului diplomatic si consular care au lucrat atât în Ministerul Afacerilor Externe, cât si în directiile generale cu atributii de comert exterior si cooperare economică internatională din Ministerul Economiei si Comertului si fostele ministere si departamente de comert exterior si cooperare economică internatională si care îndeplinesc conditiile de acordare a pensiei de serviciu, adeverinta-tip va fi eliberată de ultima institutie angajatoare, pe baza confirmării vechimii realizate de către institutiile angajatoare anterioare.

7. Constituie vechime în diplomatie munca diplomatică desfăsurată de angajatii Ministerului Afacerilor Externe începând cu data dobândirii calitătii de membri ai personalului diplomatic si consular până la data pensionării din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la care se adaugă perioadele aferente cursurilor postuniversitare si stagiilor de pregătire, respectiv de specializare pentru activitatea diplomatică si consulară.

8. În sensul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2003, se consideră vechime în diplomatie cursurile si stagiile de pregătire, respectiv de specializare pentru activitatea diplomatică si consulară, care îndeplinesc următoarele conditii:

- cursurile postuniversitare de relatii internationale sau altele similare, efectuate în tară sau în străinătate, dacă sunt înscrise ca vechime în carnetele de muncă, iar absolventii acestor cursuri au fost angajati în Ministerul Afacerilor Externe ca membri ai personalului diplomatic si consular;

- stagiile de specializare efectuate în tară sau în străinătate de membri ai personalului diplomatic si consular;

- stagiile de specializare în activitatea diplomatică sau consulară, efectuate în Ministerul Afacerilor Externe de angajati ai acestui minister ca referenti ajutori si referenti cu studii superioare sau ca referenti ajutori relatii si referenti relatii cu studii superioare; din aceste stagii se consideră vechime în diplomatie perioada până la dobândirea calitătii de membru al personalului diplomatic si consular, dar nu mai mult de 2 ani, în cazul în care dobândirea calitătii de membru al personalului diplomatic si consular s-a realizat într-o perioadă mai mare de 2 ani;

- stagiile de specializare în activitatea diplomatică sau consulară, efectuate în Ministerul Afacerilor Externe de angajati ai acestui minister, de la data încadrării în functia de atasat stagiar sau în functii juridice la directiile consulare, juridică si tratate, până la data dobândirii calitătii de membru al personalului diplomatic si consular, dar nu mai mult de 3 ani, în cazul în care dobândirea acestei calităti s-a realizat într-o perioadă mai mare de 3 ani.

9. În situatia întreruperii activitătii diplomatice din diverse motive, perioadele lucrate în diplomatie se însumează dacă persoana a fost sau este încadrată, la data pensionării, în administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe.

10. Se consideră vechime în activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională perioada cuprinsă de la data angajării în directiile generale cu atributii de comert exterior si cooperare economică internatională din Ministerul Economiei si Comertului sau în administratiile centrale ale fostelor ministere si departamente de comert exterior si cooperare economică internatională, în compartimente cu specific de comert exterior sau cooperare economică internatională, până la data pensionării din administratiile centrale ale acestor ministere, departamente si directii generale.

De asemenea, se consideră vechime în activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională si perioada în care o persoană a lucrat în calitate de trimis în misiuni permanente cu grade diplomatice de către Ministerul Economiei si Comertului sau de către fostele ministere si departamente de comert exterior.

11. În situatia întreruperii activitătii de comert exterior si cooperare economică internatională din diverse motive, perioadele lucrate în aceste domenii se însumează dacă persoana care solicită pensie de serviciu a fost sau este încadrată, la data pensionării, în directiile generale cu atributii de comert exterior si cooperare economică internatională din Ministerul Economiei si Comertului si în administratiile centrale ale fostelor ministere si departamente de comert exterior si cooperare economică internatională.

12. Pensiile aflate în plată până la aparitia Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 se actualizează în conformitate cu prevederile art. 3 si ale art. 4 alin. (3) din această ordonantă de urgentă. Drepturile de pensie stabilite ca urmare a actualizării se cuvin si se plătesc începând cu data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2003, respectiv de la 2 iunie 2003, cu respectarea termenului general de prescriptie.

13. Actualizarea pensiei de serviciu, conform prevederilor art. 3 si ale art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003, se face în baza unei cereri adresate casei teritoriale de pensii, însotită de adeverinta-tip prezentată în anexele nr. 2 si 4 la prezentele norme, eliberată de Ministerul Afacerilor Externe sau, după caz, de Ministerul Economiei si Comertului.

14. Actualizarea pensiilor persoanelor prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 se face prin echivalarea functiilor avute la data pensionării cu functiile persoanelor aflate în activitate în directiile generale cu atributii de comert exterior si cooperare economică internatională din Ministerul Economiei si Comertului, luându-se în considerare salariile de bază ale acestora la limita maximă de încadrare, la data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2003, stabilite conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale functionarilor publici si Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 207/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului diplomatic salarizat potrivit Ordonantei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea unor categorii de diplomati. Responsabilitatea privind legalitatea si corectitudinea acestei echivalări revine în exclusivitate Ministerului Economiei si Comertului.

15. Răspunderea pentru corectitudinea si legalitatea stabilirii venitului salarial lunar net, cât si a vechimii în diplomatie, respectiv a vechimii în activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională, revine în exclusivitate institutiei care eliberează adeverinta-tip.

16. Stabilirea, actualizarea si plata pensiilor de serviciu se efectuează de către Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, prin casele teritoriale de pensii.

17. Cererea de înscriere la pensia de serviciu sau de actualizare a pensiilor din sistemul public, însotită de adeverinta-tip, va fi depusă de solicitant la casa teritorială de pensii, care va calcula atât pensia din sistemul public stabilită conform Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, cât si pensia de serviciu stabilită potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2003.

Pensia care se achită titularului este pensia cea mai avantajoasă.

18. Casa teritorială de pensii va emite o singură decizie de pensie în care vor fi înscrise distinct cuantumurile celor două categorii de pensii, pensia din sistemul public, respectiv pensia de serviciu, precum si diferenta dintre cele două pensii care urmează a fi suportată de la bugetul de stat conform art. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003.

Această diferentă urmează a fi evidentiată distinct si pe fisa contabilă.

19. Pensiile personalului diplomatic si consular din Ministerul Afacerilor Externe, aflate în plată la data aparitiei Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2003, se actualizează în conformitate cu prevederile art. 3 din această ordonantă de urgentă.

Pentru personalul diplomatic si consular din Ministerul Afacerilor Externe, cu decizie emisă si nepusă în plată, pensia de serviciu se va stabili ca o înscriere nouă, avându-se în vedere si perioada lucrată în diplomatie după stabilirea dreptului de pensie.

20. Pensiile persoanelor pensionate din administratia centrală a Departamentului de Comert Exterior si a celorlalte ministere si departamente de comert exterior mentionate la art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003, indiferent dacă acestea sunt sau nu în plată la data aparitiei ordonantei de urgentă susmentionate, se actualizează în conformitate cu prevederile alin. (3) al aceluiasi articol.

21. Actualizarea pensiilor de serviciu conform prevederilor art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 se face după cum urmează:

a) pentru persoanele care se vor pensiona conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2003, în functie de evolutia salariilor de bază avute de acestea la data pensionării;

b) pentru persoanele prevăzute la art. 3 si la art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003, în functie de evolutia salariilor de bază corespunzătoare limitei maxime de încadrare a membrilor personalului diplomatic si consular, cu aceleasi grade diplomatice sau consulare din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, respectiv a persoanelor cu aceleasi functii din directiile generale cu atributii de comert exterior si cooperare economică internatională din Ministerul Economiei si Comertului.

În cazul în care se va introduce o limită minimă, respectiv maximă, si la salarizarea membrului personalului diplomatic si consular cu gradul si functia de ambasador, aflat în activitate în administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, actualizarea pensiei de serviciu pentru membrii personalului diplomatic si consular, prevăzuti la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 se efectuează, conform alin. (1) al aceluiasi articol, în functie de limita maximă de salarizare a ambasadorului.

22. În aplicarea prevederilor art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003, privind actualizarea pensiei de serviciu, se stabileste următoarea procedură:

a) Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Economiei si Comertului vor informa în scris Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale ori de câte ori va avea loc o majorare a salariilor lunare de bază ale personalului aflat în activitate.

b) Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale va transmite celor două ministere mentionate la lit. a) listele cu titularii pensiilor de serviciu, aflati în plată, conform anexelor nr. 5 si 6 la prezentele norme.

c) Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Economiei si Comertului vor completa listele mentionate la lit. b) cu datele necesare actualizării pensiilor de serviciu si le vor transmite caselor teritoriale de pensii în vederea punerii în aplicare.

23. Actualizarea pensiilor de serviciu se va face o dată cu majorarea salariilor de bază ale personalului în activitate în administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, respectiv a Ministerului Economiei si Comertului.

24. Persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) si la art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003, pensionari de invaliditate, care solicită trecerea în categoria pensionarilor pentru limită de vârstă în baza art. 64 din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, li se va calcula, la cerere, si pensia de serviciu prevăzută de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003, dacă la data pensionării pentru limită de vârstă au stagiul complet de cotizare si o vechime în diplomatie, respectiv în activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională, de cel putin 20 de ani bărbatii si 15 ani femeile. Perioada cât solicitantii au beneficiat de pensie de invaliditate nu constituie vechime în diplomatie sau în activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională.

25. Pensia de serviciu nu se recalculează prin valorificarea stagiilor de cotizare realizate, după pensionare, în diplomatie sau în activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională.

26. Pensia de urmas se calculează potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, din pensia de serviciu a titularului.

27. Pensia de urmas, calculată din pensia de serviciu, nu se actualizează. Pensia de urmas, calculată din pensia pentru limită de vârstă din sistemul public, este supusă măsurilor de protectie socială acordate acestei categorii de pensie, iar diferenta initială dintre pensia de urmas stabilită din pensia de serviciu si pensia de urmas stabilită din pensia pentru limită de vârstă rămâne constantă.

 

ANEXE

la norme

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 857/2003 privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul privat al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 24 iulie 2003, se fac următoarele rectificări:

- la coloana 2 - Persoana juridică de la care se transmite imobilul - în loc de: “Agentia Domeniilor Statului, Statiunea de Cercetare si Productie Pomicolă Băneasa - Bucuresti” se va citi: “Agentia Domeniilor Statului, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Plantelor - Bucuresti”;

- la coloana 4 - Caracteristicile tehnice ale imobilului:

- în loc de: “Parcela 703 = 0,1 ha” se va citi: “Parcela 783 = 2,90 ha”;

- în loc de: “Parcela 704 = 2,59 ha” se va citi: “Parcela 782 = 2,11 ha”;

- în loc de: “Tarlaua 705 = 3,31 ha” se va citi: “Parcelele 779 si 769 în suprafată de 0,99 ha”;

- în loc de: “Statiunea de Cercetare si Productie Pomicolă Băneasa - Bucuresti” se va citi: “Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Plantelor - Bucuresti”.