MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 548         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 30 iulie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 245 din 10 iunie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

26. - Ordin al ministrului economiei si comertului privind unele măsuri pregătitoare pentru organizarea activitătilor aferente notificării substantelor chimice

 

131. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea licentei de concesiune pentru explorarea apei minerale din perimetrul Pischia, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Stea Rom” - S.R.L. Timisoara

 

132. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea licentei de concesiune pentru explorarea apei minerale din perimetrul Vedere-Cetătuia, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Perla Harghitei” - S.A. Sâncrăieni

 

945. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Instructiunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe veniturile microîntreprinderilor

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 245

din 10 iunie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Ioana Marilena Chiva - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Severin” - S.R.L. din Bosanci în Dosarul nr. 215/2003 al Curtii de Apel Suceava - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată, având în vedere că dispozitiile legale criticate instituie o procedură specială de executare silită, care nu contravine prevederilor constitutionale, invocând în acest sens si jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, si anume deciziile nr. 189/2000, nr. 202/2000 si nr. 289/2001.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 30 ianuarie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 215/2003, Curtea de Apel Suceava – Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Severin” - S.R.L. din Bosanci într-o cauză având ca obiect recursul declarat de autoarea exceptiei împotriva unei sentinte a Tribunalului Suceava prin care s-a admis cererea de declansare a procedurii falimentului debitoarei, cerere formulată în baza Legii nr. 64/1995 de către creditoarea D.G.F.P. Suceava.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autoarea acesteia sustine că dispozitiile legale criticate încalcă dreptul de proprietate al debitorului, deoarece orice creditor care se încadrează în conditiile prevăzute de art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995, republicată, are posibilitatea de a încălca dreptul de dispozitie al debitorului asupra bunurilor sale. Totodată, textul criticat încalcă si prevederile constitutionale ale art. 134 alin. (2) lit. a), întrucât limitează libertatea comertului prin posibilitatea creditorului de a introduce cererea de deschidere a falimentului debitorului.

Curtea de Apel Suceava - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că exceptia este neîntemeiată, iar dispozitiile criticate, prin care se instituie dreptul oricărui creditor de a introduce la tribunal o cerere împotriva unui debitor care timp de cel putin 30 de zile a încetat plătile, nu contravin prevederilor art. 41 alin. (1) si (2) si ale art. 134 alin. (2) lit. a) din Constitutie.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat si punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că procedura reorganizării judiciare si a falimentului, prevăzută de Legea nr. 64/1995, republicată, reprezintă o procedură specială de executare silită aplicată unui debitor, care se încadrează în conditiile prevăzute de art. 29 alin. (1) din aceeasi lege, în scopul de a se asigura egalitatea creditorilor, fiecare dintre acestia având dreptul la urmărirea debitorului său. Introducerea cererii de deschidere a procedurii prevăzute de Legea nr. 64/1995 nu determină automat restrângerea exercitiului unor drepturi ale debitorului, ci reprezintă deschiderea unei proceduri administrate de către judecătorul-sindic. Dreptul de proprietate al debitorului si în special dreptul de dispozitie trebuie exercitate în conditiile legii, tinând cont si de dispozitiile art. 1718 din Codul civil, care instituie gajul general asupra bunurilor debitorilor pentru urmărirea creantelor creditorilor. Având în vedere acestea, precum si faptul că procedura reglementată de Legea nr. 64/1995 este instituită si în favoarea debitorului, dispozitiile criticate nu contravin prevederilor art. 41 alin. (1) si (2) si nici celor ale art. 134 alin. (2) lit. a) din Constitutie, în acelasi sens fiind si jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, de exemplu deciziile nr. 189 si nr. 202/2000, precum si Decizia nr. 289/2001.

Avocatul Poporului apreciază că procedura reglementată de Legea nr. 64/1995 reprezintă un mijloc de constrângere a debitorului care nu si-a executat de bunăvoie obligatiile de plată si, totodată, o sanctiune a nerespectării ordinii de drept. Având în vedere acestea, precum si faptul că această procedură încetează în cazul în care creantele au fost acoperite în totalitate, dispozitiile criticate nu îngrădesc dreptul de proprietate al debitorului. De asemenea, nu se poate sustine nici încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 134 alin. (2) lit. a) referitoare la libertatea comertului, deoarece dispozitiile criticate nu urmăresc lichidarea debitorului, ci instituie o procedură specială de executare silită, pentru plata pasivului debitorului aflat în încetare de plăti, prin care se urmăreste realizarea unei egalităti între creditori.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 13 decembrie 1999, dispozitii modificate prin art. I pct. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 82/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 26 martie 2003. Ca urmare a acestor modificări, dispozitiile criticate de autoarea exceptiei au următorul continut: “Orice creditor care are o creantă certă, lichidă si exigibilă poate introduce la tribunal o cerere împotriva unui debitor care, timp de cel putin 30 de zile, a încetat plătile, în următoarele conditii:

a) dacă creanta izvorăste din raporturi de muncă sau raporturi obligationale civile, creanta trebuie să aibă un cuantum superior valorii însumate a 6 salarii medii pe economie, stabilite în conditiile legii si calculate la data formulării cererii introductive;

b) în celelalte cazuri creanta trebuie să aibă un cuantum superior echivalentului în lei al sumei de 5.000 euro, calculat la data formulării cererii introductive;

c) în cazul unui creditor care detine creante din ambele categorii mentionate la lit. a) si b), cuantumul total al creantelor trebuie să fie superior valorii însumate a 6 salarii medii pe economie, stabilite în conditiile legii si calculate la data formulării cererii introductive.”

În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate, autoarea acesteia apreciază că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate următoarele prevederi constitutionale:

- Art. 41 alin. (1) si (2): “(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor.”;

- Art. 134 alin. (2) lit. a): . (2) Statul trebuie să asigure: a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie;”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 29 din Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, fac parte din capitolul III “Procedura”, sectiunea 1 “Cererile introductive”, subsectiunea 2 “Cererile creditorilor ori ale camerelor de comert si industrie teritoriale” si prevăd conditiile în care un creditor poate introduce la tribunalul în a cărui rază teritorială îsi are sediul debitorul o cerere de deschidere a procedurii reorganizării judiciare sau a falimentului unui debitor persoană juridică.

Scopul Legii privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului este, potrivit art. 2 din Legea nr. 64/1995, republicată, instituirea unei proceduri pentru plata pasivului debitorului în încetare de plăti, fie prin reorganizarea întreprinderii si activitătii acestuia sau prin lichidarea unor bunuri din averea lui până la acoperirea pasivului, fie prin faliment. Astfel, dispozitiile legii au fost instituite si pentru protejarea intereselor debitorului, având în vedere faptul că acesta este supus unei singure urmăriri silite, iar nu câte uneia sau chiar mai multor executări silite efectuate de fiecare creditor.

Sustinerile autoarei exceptiei, conform cărora dispozitiile criticate, prin faptul că dau posibilitatea oricărui creditor să solicite deschiderea procedurii reorganizării judiciare sau a falimentului unui debitor, încalcă dreptul de proprietate al debitorului, care nu poate dispune de patrimoniul său pentru realizarea scopurilor economice la care este îndreptătit în calitate de comerciant, sunt neîntemeiate, întrucât numai creditorii care îndeplinesc toate conditiile prevăzute de dispozitiile art. 29 din Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pot formula o cerere de deschidere a procedurii reorganizării judiciare sau a falimentului unui debitor care, de asemenea, se încadrează în conditiile prevăzute de aceleasi dispozitii legale. Astfel, pentru a se putea cere deschiderea procedurii reorganizării judiciare sau a falimentului, creditorul trebuie să aibă o creantă certă, lichidă si exigibilă, în cuantum superior echivalentului în lei al sumei de 5.000 euro, calculat la data formulării cererii introductive, iar debitorul trebuie să fi încetat plătile timp de cel putin 30 de zile.

Totodată, Curtea retine că procedura prevăzută de Legea nr. 64/1995 a fost instituită de legiuitor ca un mijloc de constrângere a debitorului care nu si-a îndeplinit obligatiile de plată de bunăvoie, iar dreptul de proprietate si prerogativele sale, în special dreptul de dispozitie, trebuie exercitate în conditiile legii, cu respectarea drepturilor creditorilor. În acest sens, dispozitiile art. 1718 din Codul civil stabilesc, cu valoare de principiu, că patrimoniul unei persoane reprezintă gajul general al creditorilor acesteia pentru asigurarea îndeplinirii obligatiilor sale. Având în vedere acestea, precum si faptul că, în cazul în care creantele creditorilor au fost acoperite în totalitate, se va proceda la închiderea procedurii falimentului înainte ca bunurile din averea debitorului să fi fost lichidate în întregime, Curtea constată că dispozitiile legale criticate nu contravin dreptului de proprietate consacrat de prevederile art. 41 alin. (1) si (2) din Constitutie.

În ceea ce priveste pretinsa încălcare a dispozitiilor constitutionale ale art. 134 alin. (2) lit. a), de asemenea, Curtea constată că această sustinere este nefondată, întrucât scopul Legii nr. 64/1995 fiind tocmai instituirea unei proceduri pentru plata pasivului debitorului aflat în încetare de plăti, prin dispozitiile criticate se realizează respectarea întocmai a obligatiei statului de a asigura libertatea comertului, protectia concurentei loiale, precum si crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie.

În acelasi sens Curtea s-a mai pronuntat asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor criticate, statuând, prin Decizia nr. 202 din 17 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 15 februarie 2001, că acestea nu contravin prevederilor constitutionale.

Fată de cele mai sus arătate, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si 25 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Severin” - S.R.L. din Bosanci în Dosarul nr. 215/2003 al Curtii de Apel Suceava - Sectia comercială si de contencions administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 iunie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiva

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

ORDIN

privind unele măsuri pregătitoare pentru organizarea activitătilor aferente notificării substantelor chimice

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (2), art. 15 si ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.300/2002 privind notificarea substantelor chimice, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 707/2002 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase si ale art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din veniturile extrabugetare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 27/1999, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se înfiintează, în cadrul Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase, Registrul special al substantelor chimice notificate, care contine numerele de înregistrare ale dosarelor de notificare si numerele oficiale de notificare atribuite substantelor sau preparatelor chimice notificate.

Art. 2. - Se aprobă tarifele reactualizate pentru activitătile aferente procedurii de notificare a substantelor chimice, în vederea introducerii pe piată, ca atare sau sub formă de preparate chimice, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Sumele provenite din aplicarea tarifelor, reprezentând echivalentul în lei al valorii exprimate în euro la cursul Băncii Nationale a României din ziua plătii, se depun în contul Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile pct. 2 al sectiunii I din anexa la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 568/2002 pentru aprobarea Nomenclatorului de lucrări si servicii care se prestează de către Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase în regim de tarifare si cuantumul tarifelor aferente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 5 decembrie 2002, se abrogă.

 

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2003.

Nr. 26.

 

ANEXĂ

 

LISTA

tarifelor reactualizate pentru activitătile aferente procedurii de notificare a substantelor chimice, efectuate de Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase

 

Nr.

crt.

Scopul activitătii

Denumirea activitătilor efectuate (euro)*)

 

Tariful

1.

Notificarea completă a

substantelor chimice fabricate pe teritoriul

României sau al Uniunii Europene

a) Verificarea si avizarea dosarului tehnic al substantei chimice, cuprinzând datele si informatiile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.300/2002 (anexa VIIA, Directiva 92/32/EEC) si descrierea studiilor efectuate si metodelor de testare utilizate etc.

600

b) Verificarea declaratiei cu privire la efectele periculoase ale substantelor chimice, corelate cu utilizarea lor previzibilă

100

c) Verificarea si avizarea clasificării si etichetării, propuse pentru substantele chimice periculoase pentru sănătate si mediu

200

d) Verificarea si avizarea propunerii de fisă tehnică de securitate pentru substantele chimice clasificate ca periculoase pentru sănătate si mediu

350

e) Modificări si completări ale dosarului tehnic al substantei chimice, pentru  notificarea completă

150

2.

 

Notificarea redusă a substantelor chimice fabricate pe teritoriul României sau al Uniunii Europene

a) Verificarea si avizarea dosarului tehnic al substantei chimice, cuprinzând datele si informatiile prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.300/2002 (anexa VIIB, Directiva 92/32/EEC) si descrierea studiilor efectuate si metodelor de testare utilizate etc.

400

b) Verificarea si avizarea dosarului tehnic al substantei chimice, cuprinzând datele si informatiile prevăzute în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.300/2002 (anexa VIIC, Directiva 92/32/EEC) si descrierea studiilor efectuate si metodelor de testare utilizate etc.

400

c) Verificarea declaratiei cu privire la efectele periculoase ale substantelor chimice, corelate cu utilizarea lor previzibilă

100

d) Verificarea si avizarea clasificării si etichetării propuse pentru substantele chimice periculoase pentru sănătate si mediu

200

e) Verificarea si avizarea propunerii de fisă tehnică de securitate pentru substantele chimice clasificate ca periculoase pentru sănătate si mediu

350

f) Completarea dosarului tehnic al substantei chimice, pentru notificarea redusă sau completă, după caz

400

3.

Notificarea completă

sau redusă a substantelor chimice fabricateb în afara teritoriilor României si Uniunii Europene

a) Verificarea si avizarea dosarului de notificare completă a substantei chimice fabricate în afara teritoriilor României si Uniunii Europene, cu modificările si completările ulterioare

1.400

b) Verificarea si avizarea dosarului de notificare redusă a substantei chimice fabricate în afara teritoriilor României si Uniunii Europene, cu completările ulterioare

1.450

c) Verificarea declaratiei producătorului substantei chimice cu privire la calitatea de reprezentant unic a notificatorului

100

4.

Transmiterea datelor

si informatiilor pentru

substantele chimice deja notificate, introduse pe piată

a) Verificarea datelor si informatiilor pentru substantele chimice introduse pe piată, în cantităti mai mici de 10 t/an/producător sau un total de 50 t/producător

150

b) Verificarea datelor si informatiilor pentru substantele chimice introduse pe piată, în cantităti mai mici de 100 t/an/producător sau un total de 500 t/producător

200

c) Verificarea datelor si informatiilor pentru substantele chimice introduse pe piată, în cantităti mai mici de 1.000 t/an/producător sau un total de 5.000 t/producător

300

 

d) Verificarea datelor si informatiilor pentru substantele chimice introduse pe piată, în cazul în care se efectuează testări suplimentare

250

5.

Exceptări de la notificare

Înregistrarea si aprobarea cererii de exceptare, a declaratiei scrise asupra intentiei de a introduce pe piată o substantă chimică deja notificată în altă tară si a acordului scris al notificatorului initial

300

 


*) Se încasează echivalentul în lei la cursul oficial al Băncii Nationale a României din ziua plătii.

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea licentei de concesiune pentru explorarea apei minerale din perimetrul Pischia, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Stea Rom” - S.R.L. Timisoara

 

Având în vedere art. 15 si art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune nr. 4.445/2003 privind explorarea apei minerale din perimetrul Pischia, situat în judetul Timis, încheiată cu Societatea Comercială “Stea Rom” - S.R.L. Timisoara, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Începerea activitătii miniere prezentate în licenta prevăzută la art. 1 se autorizează de către Agentia Natională pentru Resurse Minerale în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia, cu respectarea conditiilor prevăzute la art. 22 din Legea minelor nr. 85/2003.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 25 iulie 2003.

Nr. 131.

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea licentei de concesiune pentru explorarea apei minerale din perimetrul Vedere-Cetătuia, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Perla Harghitei” - S.A. Sâncrăieni

 

Având în vedere art. 15 si art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune nr. 4.446/2003 privind explorarea apei minerale din perimetrul Vedere-Cetătuia, situat în judetul Harghita, încheiată cu Societatea Comercială “Perla Harghitei” - S.A. Sâncrăieni, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Începerea activitătii miniere prezentate în licenta prevăzută la art. 1 se autorizează de către Agentia Natională pentru Resurse Minerale în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia, cu respectarea conditiilor prevăzute la art. 22 din Legea minelor nr. 85/2003.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 25 iulie 2003.

Nr. 132.


*) Anexa se comunică titularului licentei de concesiune pentru explorare.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe veniturile microîntreprinderilor

 

În temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si al art. III alin. (1) din Legea nr. 232/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscală,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile privind metodologia de calcul al impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu anul fiscal 2003.

Art. 3. - Directia generală de politici si legislatie privind veniturile bugetului general consolidat si Directia generală de proceduri pentru gestiunea veniturilor bugetului general consolidat vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.880/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii la microîntreprinderi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 17 octombrie 2001.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 25 iulie 2003.

Nr. 945.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

privind metodologia de calcul al impozitului pe veniturile microîntreprinderilor

 

Pentru persoanele juridice care se încadrează în criteriile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor, aprobată si modificată prin Legea nr. 111/2003, astfel cum a fost modificată si completată prin Legea nr. 232/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscală, denumite în continuare microîntreprinderi, se emit următoarele instructiuni:

I. Organizarea contabilitătii si determinarea bazei impozabile

1. Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe venit organizează si conduc contabilitatea potrivit Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/2002.

2. Baza impozabilă asupra căreia se aplică cota de 1,5% este totalul veniturilor trimestriale care sunt înregistrate în creditul conturilor din clasa a 7-a “Conturi de venituri”, cu exceptia celor înregistrate în:

- contul 711 “Variatia stocurilor”;

- contul 721 “Venituri din productia de imobilizări necorporale”;

- contul 722 “Venituri din productia de imobilizări corporale”;

- contul 758 “Alte venituri din exploatare” analitic reprezentând veniturile din cota-parte a subventiilor guvernamentale si altor resurse similare pentru finantarea investitiilor;

- conturile 781 “Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare” si 786 “Venituri financiare din provizioane”; precum si

- veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorărilor datorate către bugetul de stat care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementărilor legale.

Diferentele favorabile de curs valutar rezultate în urma evaluării creantelor si datoriilor în valută existente la data de 31 decembrie 2002, înregistrate în contabilitate în contul 117 “Rezultatul reportat” ca urmare a aplicării prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 306/2002 pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, sunt venituri impozabile pe măsura încasării creantelor sau plătii datoriilor.

3. Numărul de salariati reprezintă numărul de persoane angajate cu contract individual de muncă, potrivit dispozitiilor Codului muncii, indiferent de durata timpului de muncă, înscrise lunar în statele de plată si/sau în registrul general de evidentă a salariatilor.

La analiza îndeplinirii conditiei privind numărul de salariati nu se iau în considerare cazurile de încetare a raporturilor de muncă ca urmare a pensionării sau desfacerii contractului individual de muncă în urma săvârsirii unor acte care, potrivit legii, sunt sanctionate inclusiv prin acest mod.

Pentru persoanele juridice care au un singur angajat care îsi suspendă unilateral contractul individual de muncă, în cursul unei luni, conditia prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2001, modificată prin Legea nr. 111/2003 si Legea nr. 232/2003, se consideră îndeplinită dacă în cursul lunii următoare este angajat un alt salariat.

4. Pentru încadrarea în conditia privind nivelul veniturilor realizate în anul precedent, se vor lua în calcul aceleasi venituri care constituie baza impozabilă prevăzută la pct. 2, iar cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel de la închiderea aceluiasi exercitiu financiar.

5. În întelesul art. 1 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2001, modificată prin Legea nr. 111/2003 si Legea nr. 232/2003, în cazul în care în cursul anului fiscal una dintre conditiile impuse nu mai este îndeplinită, contribuabilul este obligat ca începând cu anul fiscal următor să nu mai aplice impozitul pe venit, chiar dacă ulterior îndeplineste criteriile prevăzute la lit. b) si c) ale art. 1 alin. (1) din respectiva ordonantă.

6. În cazul în care se achizitionează case de marcat, cota de impozit se aplică asupra bazei impozabile din care se scade valoarea caselor de marcat, în conformitate cu documentul justificativ, în luna punerii în functiune. Punerea în functiune se face potrivit prevederilor legale.

II. Prevederi privind optiunea si încadrarea ca microîntreprindere

1. În sensul art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2001, modificată prin Legea nr. 111/2003 si Legea nr. 232/2003, optiunea se exercită pentru plata impozitului pe veniturile obtinute din orice sursă, iar iesirea din acest sistem de impunere se efectuează începând cu anul următor celui în care nu se mai îndeplineste una dintre conditiile prevăzute la acest articol.

2. Pot opta pentru plata unui impozit aplicat asupra veniturilor obtinute din orice sursă următoarele persoane juridice:

a) Persoanele juridice nou-înfiintate după data de 31 mai 2003 inclusiv, dacă îndeplinesc cumulativ conditiile de la lit. a) si d) ale art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2001, modificată prin Legea nr. 111/2003 si Legea nr. 232/2003, la data înregistrării la registrul comertului; conditia prevăzută la lit. b) a art. 1 alin. (1) se consideră îndeplinită dacă angajarea se realizează în 60 de zile de la data eliberării certificatului de înregistrare, chiar dacă acest termen se regăseste în anul fiscal următor.

Optiunea se înscrie în cererea de înregistrare la registrul comertului si este definitivă pentru anul fiscal respectiv si pentru anii fiscali următori, atâta timp cât sunt îndeplinite conditiile prevăzute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 24/2001, modificată prin Legea nr. 111/2003 si Legea nr. 232/2003.

b) Persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit pot opta pentru impozitul pe venit numai la începutul anului fiscal, dacă la finele anului precedent sunt îndeplinite conditiile prevăzute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 24/2001, modificată prin Legea nr. 111/2003 si Legea nr. 232/2003, si nu au fost plătitori de impozit pe venit pe parcursul functionării lor.

Optiunea se comunică organelor fiscale teritoriale la începutul anului fiscal, prin depunerea Declaratiei de mentiuni pentru persoane juridice, asociatii familiale si asociatii fără personalitate juridică (010), cod M.F.P.

14.13.01.10.11/1, până la data de 31 ianuarie inclusiv. Pot opta si persoanele juridice care desfăsoară activităti în zonele libere si/sau în zonele defavorizate.

3. Persoanele juridice înfiintate până la data de 31 mai 2003, plătitoare de impozit pe venit si care nu au nici un salariat rămân sub incidenta acestui sistem de impunere si pentru anii fiscali următori, în conditiile în care angajează între 1 si 9 salariati inclusiv, până la data de 31 decembrie 2003, si îndeplinesc si celelalte conditii prevăzute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 24/2001, modificată prin Legea nr. 111/2003 si Legea nr. 232/2003.

4. Persoanele juridice care nu pot opta pentru acest sistem de impunere sunt:

a) persoanele juridice care se organizează si functionează potrivit legilor speciale de organizare si functionare din domeniul bancar (băncile, societătile de credit ipotecar, cooperativele de credit etc.);

b) persoanele juridice care se organizează si functionează potrivit legilor speciale de organizare si functionare din domeniul asigurărilor (de exemplu:

societătile de asigurare-reasigurare), al pietei de capital (de exemplu: burse de valori sau de mărfuri, societătile de servicii de investitii financiare, societătile de registru, societătile de depozitare), cu exceptia persoanelor juridice care desfăsoară activităti de intermediere în aceste domenii (brokerii si agentii de asigurare);

c) persoanele juridice care desfăsoară activităti în domeniul jocurilor de noroc, al pariurilor sportive si al cazinourilor.

Persoanele juridice plătitoare de impozit pe venit sau pe profit care desfăsoară activitătile din domeniile prevăzute la alineatul precedent, precum si cele care desfăsoară activitate de comert exterior îsi păstrează acelasi regim de impunere până la data de 31 decembrie 2003.

Persoanele juridice care au ca obiect de activitate comertul si în cadrul acestei activităti predomină activitatea de comert exterior, respectiv vânzarea mărfurilor românesti pe pietele externe, importul de mărfuri, precum si alte operatiuni de comert international (clearing, barter), asa cum sunt definite în Clasificarea activitătilor din economia natională, beneficiază de acest sistem de impunere.

Persoanele juridice fără scop patrimonial nu intră sub incidenta prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 24/2001, modificată prin Legea nr. 111/2003 si Legea nr. 232/2003.