MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 549         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 30 iulie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

863. - Hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit a unor bunuri intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

864. - Hotărâre privind unele măsuri de reglementare a pietei grâului si exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a importului de secară, orz si porumb destinate furajării animalelor

 

865. - Hotărâre privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli, în anul 2003, pentru construirea de adăposturi de vaci de lapte, precum si pentru achizitionarea de juninci si instalatii zootehnice si pentru aprobarea normelor metodologice

 

866. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Tribunalului Bucuresti în administrarea Ministerului Justitiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

34. - Ordin al ministrului economiei si comertului pentru aprobarea Listei organismelor recunoscute care realizează evaluarea conformitătii aparatelor de cântărit cu functionare neautomată

 

44. - Ordin al ministrului economiei si comertului privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitătii ascensoarelor

 

656/463. - Ordin al ministrului sănătătii si al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului pentru interzicerea introducerii pe piată si a importului de jeleuri continând aditivul alimentar E 425 Konjac

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea cu titlu gratuit a unor bunuri intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se transmit cu titlu gratuit schele metalice, părti de constructii, subansambluri de constructii si materiale, în valoare totală de 6.638.196.680 lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aflate la Directia generală a finantelor publice a municipiului Bucuresti, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Integrării Europene.

Art. 2. - Predarea-primirea bunurilor atribuite potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Directia generală a finantelor publice a municipiului Bucuresti si Ministerul Integrării Europene, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

 

Bucuresti, 17 iulie 2003.

Nr. 863.

 

ANEXĂ*)

 

SITUATIA

privind atribuirea cu titlu gratuit a unor bunuri intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

Pagina a 2-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri de reglementare a pietei grâului si exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a importului de secară, orz si porumb destinate furajării animalelor

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 70 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se exceptează temporar de la plata taxelor vamale de import cantitatea de 1.000.000 tone grâu, din care 940.000 tone grâu pentru panificatie si 60.000 tone grâu destinat însământării.

(2) Se exceptează temporar de la plata taxelor vamale de import cantitatea de 12.000 tone secară, cantitatea de 100.000 tone orz si cantitatea de 500.000 tone porumb destinate furajării animalelor.

(3) Pozitiile tarifare, denumirea produselor si perioadele pentru care acestea sunt exceptate de la plata taxelor vamale sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Efectuarea importului se face pe bază de licente de import eliberate de Ministerul Economiei si Comertului, cu avizul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

(2) Procedurile si documentele necesare pentru eliberarea avizului prevăzut la alin. (1) vor fi stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului.

Art. 3. - (1) Temporar, până la data de 1 iulie 2004, se suspendă exportul de grâu corespunzător pozitiei tarifare 10.01 - grâu si meslin din Tariful vamal de import al României.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru contractele de export încheiate în baza contractelor de prefinantare a recoltei sau în situatia încasării în avans a contravalorii exportului de grâu, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, exportul este permis numai pe baza avizului scris al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

(3) Procedurile si documentele necesare pentru eliberarea avizului prevăzut la alin. (2) vor fi stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului.

Art. 4. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 iulie 2003.

Nr. 864.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând pozitiile tarifare, denumirea produselor si perioada de aplicare

 

Pozitia tarifară

Denumirea produsului

Perioada de aplicare

10.01

Grâu si meslin

 

1001.90

- Altele:

 

1001.90.10

-- Alac (Triticum spelta) destinat însământării

Până la data de 31 decembrie 2003 inclusiv

 

-- Alt alac (Triticum spelta), grâu comun si meslin:

 

1001.90.91

--- Grâu comun si meslin, destinate însământării

Până la data de 31 decembrie 2003 inclusiv

ex 1001.90.99

---- Altele (grâu pentru panificatie)

Până la data de 31 decembrie 2003 inclusiv

ex 1002.00.00

- Secară (pentru furajarea animalelor)

Până la data de 31 octombrie 2003 inclusiv

ex 1003.00.90

-- Altele (orz pentru furajarea animalelor)

Până la data de 31 octombrie 2003 inclusiv

ex 1005.90.00

-- Altele (porumb pentru furajarea animalelor)

Până la data de 31 octombrie 2003 inclusiv

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli, în anul 2003, pentru construirea de adăposturi de vaci de lapte, precum si pentru achizitionarea de juninci si instalatii zootehnice si pentru aprobarea normelor metodologice

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 11 din Legea zootehniei nr. 72/2002 si al art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 166/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului pe anul 2003, se acordă producătorilor agricoli un sprijin direct din partea statului în vederea achizitionării unui număr de 20 de capete juninci, construirii unui adăpost corespunzător celor 20 de juninci si tineretului aferent, precum si a achizitionării instalatiilor zootehnice necesare dotării adăpostului, conditii care trebuie îndeplinite cumulativ de către fiecare solicitant care formulează cerere scrisă si dovedeste capacitatea tehnică si financiară de a desfăsura activităti de crestere si exploatare a vacilor de lapte.

Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:

a) producătorii agricoli sunt persoane fizice sau juridice care detin ori administrează exploatatii agricole cu activitate în sectorul animalier;

b) sprijinul direct al statului constă în acordarea unei prime pentru achizitionarea unui număr de 20 de capete juninci, precum si a unor alocatii în vederea construirii unui adăpost de vaci de lapte si achizitionării unor instalatii zootehnice, pentru fiecare solicitant;

c) instalatiile zootehnice sunt instalatiile de muls, tancurile de răcire a laptelui de capacitate mică si medie, precum si instalatiile de adăpare, achizitionate din productia internă sau din import.

Art. 3. - (1) Valoarea totală a sprijinului prevăzut la art. 1, acordat producătorilor agricoli, este de 200 miliarde lei.

(2) Punctajul si criteriile de selectare a producătorilor agricoli pentru acordarea sprijinului prevăzut la art. 1, în vederea îmbunătătirii activitătii de crestere si exploatare a vacilor de lapte, precum si producerii laptelui materie primă, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 4. - (1) Prima acordată producătorilor agricoli pentru achizitionarea unui număr de 20 de capete juninci, din productia internă sau din import, este de 50% din valoarea de achizitie a animalului (cu TVA inclusă), dar nu mai mult de 30 milioane lei/cap, în functie de valoarea productivă preconizată si atestată de certificatul de origine si productivitate.

(2) Pot fi achizitionate junincile diagnosticate cu gestatie între luna a 4-a si a 7-a, care au fost însământate artificial la vârsta cuprinsă între 18-21 de luni si cu o performantă productivă estimată pentru prima lactatie de minimum 4.500 kg lapte, în functie de rasă. Junincile achizitionate din productia internă sau din import sunt atestate de către organismele de selectie abilitate, prin certificat de origine si productivitate.

(3) Atestarea gestatiei la juninci, din însământări artificiale, se face pe baza înscrierii în registrele unice de montă si fătări, completate de operatorii însământători autorizati să desfăsoare activitatea de reproductie, în conformitate cu legislatia în vigoare, sau pe baza adeverintei de însământare artificială, în cazul importului de juninci.

(4) Achizitionarea junincilor se realizează după finalizarea si receptia adăpostului.

(5) Beneficiarii au obligatia să asigure carantină animalelor achizitionate conform legislatiei în vigoare.

Art. 5. - (1) Alocatia acordată producătorilor agricoli pentru construirea unui adăpost corespunzător celor 20 de juninci si tineretului aferent este de 50% din valoarea (cu TVA inclusă) constructiei, dar nu mai mult de 575 milioane lei.

(2) Caracteristicile tehnice generale pentru construirea unui adăpost corespunzător unui număr de 20 de vaci de lapte si tineretului aferent sunt prevăzute în anexa nr. 2, iar în functie de acestea se va elabora documentatia tehnico-economică, potrivit anexei nr. 3, din fondurile proprii ale solicitantului.

(3) Urmărirea si decontarea lucrărilor de executie pentru construirea adăpostului se fac în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare pentru institutiile bugetare si cu respectarea conditiilor stabilite în prezenta hotărâre.

(4) Pentru solicitantii care fac dovada executiei adăpostului în regie proprie, decontarea lucrărilor se face pe baza situatiei de lucrări, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare pentru institutiile bugetare, cu justificarea costurilor suportate de către acestia si cu respectarea conditiilor stabilite în prezenta hotărâre.

(5) Pentru fiecare solicitare de plată pe bază de situatie lunară de lucrări, producătorul agricol va primi 50% din volumul cheltuielilor aferente acesteia.

Art. 6. - Alocatia acordată producătorilor agricoli este de 50% din valoarea de achizitie a instalatiilor (cu TVA inclusă), fără să depăsească 90 milioane lei pentru tancul de răcire, 30 milioane lei pentru instalatia de muls si 5 milioane lei pentru instalatia de adăpare.

Art. 7. - (1) Beneficiarii sprijinului trebuie să detină o suprafată pentru producerea furajelor de minimum 1 ha de teren arabil/păsuni/fânete pe cap de animal sau să ia în arendă această suprafată.

(2) Beneficiarii sprijinului trebuie să aibă asigurată baza furajeră pentru animalele achizitionate în baza prezentei hotărâri.

Art. 8. - Beneficiarii sprijinului îsi asumă răspunderea prin angajament scris fată de directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti că vor conduce o evidentă a efectivelor si productiilor realizate, date pe care le pun la dispozitia acestora.

Art. 9. - (1) Junincile pentru care se acordă prima trebuie mentinute în exploatatie minimum 5 ani, cu exceptia cazurilor de sacrificare de necesitate sau moarte accidentală.

(2) Înstrăinarea instalatiilor achizitionate de către beneficiari, înainte de 5 ani, este interzisă si atrage restituirea alocatiei acordate, actualizată cu rata inflatiei, inclusiv plata de penalităti la bugetul de stat potrivit legii.

(3) Beneficiarii sprijinului sunt obligati să nu schimbe profilul si specificul activitătii zootehnice cel putin 5 ani de la data achizitionării junincilor în conditiile prezentei hotărâri.

Art. 10. - Sprijinul direct al statului se acordă unui producător agricol o singură dată, pentru construirea unui singur adăpost, pentru achizitionarea unei instalatii de muls, a unui tanc de răcire a laptelui de capacitate medie sau a două tancuri de răcire a laptelui de capacitate mică, a unei instalatii de adăpare si a unui număr de 20 de capete juninci.

Art. 11. - (1) Sprijinul de la bugetul de stat se acordă pe bază de cerere scrisă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, înaintată de solicitant către directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti în sesiunile organizate pentru depunerea dosarelor, însotită de:

a) documentatia tehnico-economică în faza de studiu de fezabilitate, conform anexei nr. 3, pentru construirea adăpostului;

b) copie de pe certificatul de urbanism, emis conform legislatiei în vigoare;

c) adeverintă eliberată de consiliul local, prin care se atestă suprafata de teren pe care solicitantul o are în proprietate sau în folosintă;

d) avizul reprezentantului Agentiei Domeniilor Statului din teritoriu, în cazul celor care exploatează terenuri si ferme concesionate de la Agentia Domeniilor Statului, privind achitarea la zi a redeventei;

e) avizul reprezentantului Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare” - S.A. din teritoriu, în cazul celor care au beneficiat de prestatiile de irigatii efectuate de Societatea Natională “Îmbunătătiri Funciare” - S.A., privind achitarea la zi a acestor prestatii;

f) documente care să ateste capacitatea financiară de desfăsurare a activitătii de crestere a animalelor;

g) angajamentul scris prin care solicitantul declară că va conduce o evidentă a efectivelor si productiilor realizate, date pe care le pune la dispozitie directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti.

(2) Sesiunile de depunere a dosarelor sunt:

a) 1 august-15 august 2003;

b) 1 septembrie-15 septembrie 2003;

c) 1 octombrie-15 octombrie 2003, în limita fondurilor prevăzute în prezenta hotărâre.

(3) După verificarea conformitătii dosarelor, directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti transmit dosarele Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului pentru aprobarea acestora în cadrul comisiei, ale cărei componentă si atributii se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. Comisia va deschide un registru special în vederea monitorizării solicitărilor.

(4) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, după obtinerea avizelor comisiei din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, întocmesc si transmit la Directia generală buget-finante din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului situatia centralizatoare, conform normelor metodologice.

(5) În termen de 15 zile de la data încheierii sesiunii de depunere a dosarelor, solicitantul va fi înstiintat de directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti asupra avizării dosarului.

(6) Durata maximă de realizare a adăpostului este de 120 de zile de la data când solicitantul este înstiintat că a obtinut avizul favorabil.

(7) Pentru a i se deconta 50% din volumul cheltuielilor aferente construirii adăpostului, producătorul agricol are obligatia de a depune autorizatia de construire împreună cu solicitarea de plată a primei situatii de lucrări.

(8) Suma pentru achizitionarea de instalatii zootehnice se decontează după depunerea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrărilor de executie a adăpostului si a documentului de plată, care atestă achitarea de către beneficiar a diferentei dintre valoarea din factura pro forma si alocatia stabilită pentru instalatiile zootehnice, la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană sau a municipiului Bucuresti, în vederea completării dosarului depus initial si avizat favorabil.

(9) Pentru achizitionarea junincilor solicitantul a cărui cerere a fost aprobată va depune la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană sau a municipiului Bucuresti procesul-verbal de receptie la terminarea lucrărilor de executie a adăpostului si documentul de plată, care atestă achitarea de către beneficiar a diferentei dintre valoarea de achizitie a animalului si prima stabilită pentru juninci, în vederea completării dosarului depus initial si avizat favorabil.

Art. 12. - Decontarea sprijinului se face de către directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, prin virament, în contul beneficiarului astfel: pentru persoana juridică, la trezorerii, iar pentru persoana fizică, în contul deschis de aceasta la băncile comerciale sau la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A.

Art. 13. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului transmite la Ministerul Finantelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare. Cererea de deschidere a creditelor bugetare va fi însotită de situatia centralizatoare pe judete, conform normelor metodologice.

Art. 14. - (1) Încasarea sumelor de la bugetul de stat în mod necuvenit, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situatii nereale pe documentele de decontare, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei, precum si cu obligarea la restituirea contravalorii stimulentelor încasate nejustificat, majorate potrivit indicelui de inflatie.

(2) Sanctiunile prevăzute la alin. (1) se aplică si persoanelor juridice.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către persoanele anume împuternicite din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

(4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(5) Contraventiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 15. - Se aprobă Normele metodologice privind verificarea, acordarea si plata sprijinului direct al statului acordat producătorilor agricoli, în anul 2003, pentru construirea de adăposturi de vaci de lapte, precum si pentru achizitionarea de juninci si instalatii zootehnice, prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 16. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 iulie 2003.

Nr. 865.

 

ANEXA Nr. 1

 

PUNCTAJUL SI CRITERIILE DE SELECTARE

a producătorilor agricoli

 

A. Persoane fizice

 

Criteriile si conditiile de selectare

Punctajul

- adăpostul este amplasat într-o zonă cu:

- potential ridicat

15 p

- potential mediu

10 p

- potential scăzut

5 p

- cunostinte tehnice de specialitate atestate pe bază de diplomă de studii medii sau superioare

15 p

- alte cursuri de specialitate

5 p

- plan de afaceri pentru activitatea de crestere si exploatare a vacilor de lapte

10 p

- performante anterioare în domeniul cresterii vacilor de lapte si producerii laptelui materie primă, dovedite prin acte de valorificare a productiei de lapte

10 p

- capacitate financiară de desfăsurare a activitătii de crestere si exploatare a vacilor de lapte, din fonduri proprii sau atrase si dovedite prin scrisori de confort sau scrisori de garantie bancară

10 p

- achizitia de lucrări de executie a adăpostului cu o firmă specializată în domeniul constructiilor

10 p

- realizarea adăpostului în regie proprie

5 p

- terenuri în proprietate, destinate bazei furajere

10 p

- terenuri luate în arendă, destinate bazei furajere

5 p

- contractarea productiei de lapte estimate, de la cele 20 de juninci după fătare, pentru minimum 2 ani, cu un agent economic specializat în procesare si cu licentă de fabricatie

10 p

- contractarea productiei de lapte cu un procesator acreditat în productie ecologică, iar producătorul agricol se angajează să se certifice (este certificat) ecologic

20 p

- amplasarea adăpostului la drum de acces auto

10 p

- amplasarea adăpostului în zonă de munte, conform legislatiei în vigoare

15 p

TOTAL:

 

B. Persoane juridice

 

- adăpostul este amplasat într-o zonă cu:

- potential ridicat

15 p

- potential mediu

10 p

- potential scăzut

5 p

- cunostinte tehnice de specialitate în cresterea si exploatarea vacilor de lapte, ale reprezentantului sau angajatului cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, atestate pe bază de diplomă de studii medii sau superioare

15 p

- alte cursuri de specialitate

5 p

- plan de afaceri pentru activitatea de crestere si exploatare a vacilor de lapte

10 p

- performante anterioare în domeniul cresterii vacilor de lapte si producerii laptelui materie primă, dovedite prin acte de valorificare a productiei de lapte

10 p

- capacitate financiară de desfăsurare a activitătii de crestere si exploatare a vacilor de lapte, prin fonduri proprii sau fonduri atrase si dovedite prin contracte încheiate cu băncile comerciale, scrisori de confort sau scrisori de garantie bancară

10 p

- achizitia de lucrări de executie a adăpostului cu o firmă specializată în domeniul constructiilor

10 p

- realizarea adăpostului în regie proprie

5 p

- terenuri în proprietate, destinate bazei furajere

10 p

- terenuri luate în arendă, destinate bazei furajere

5 p

- contractarea productiei de lapte estimate, de la cele 20 de juninci după fătare, pentru minimum 2 ani, cu un agent economic specializat în procesare si cu licentă de fabricatie

10 p

- contractarea productiei de lapte cu un procesator acreditat în productie ecologică, iar producătorul agricol se angajează să se certifice (este certificat) ecologic

20 p

- amplasarea adăpostului la drum de acces auto

10 p

- amplasarea adăpostului în zonă de munte, conform legislatiei în vigoare

15 p

TOTAL:

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

CARACTERISTICILE TEHNICE GENERALE

pentru construirea unui adăpost corespunzător unui număr de 20 de vaci de lapte si tineretului aferent

 

A. Elemente tehnologice

1. Sistemul de întretinere:

Vaci de lapte:

Legat, liber, în cusete individuale sau în boxe colective, pe asternut permanent. Cusetele asezate pe un rând sau pe două rânduri.

Sistemul legat:

Stand - dimensiuni 1,15/1,80 m sau 1,20/1,90 m

Materiale: cărămidă, lemn, covor de cauciuc pe beton

Despărtituri: metalice, individuale sau la două locuri

Sistemul liber:

Cusetă - dimensiuni 1,15/2,20 m sau 1,20/2,30 m

Materiale: cărămidă, covor de cauciuc pe beton

Despărtituri: metalice, individuale

Boxă colectivă: suprafata - 5,00 m2/cap

Material: beton

Tineret:

Liber în boxe colective, în grajd

Suprafata pe categorii de vârstă, de la 1,3 m2/cap la 4 m2/cap

Materiale: cărămidă, beton

2. Furajarea: manuală, semimecanizată sau mecanizată

3. Adăparea: adăpători cu supapă, cu nivel constant sau jgheaburi cu flotor

4. Mulsul: mecanic, cu instalatie fixă, grup mobil de muls sau în loc special amenajat - sală de muls

5. Evacuarea dejectiilor: manual, mecanic sau hidraulic

6. Ventilatia:

Natural organizată, cu posibilităti de reglare a sectiunilor de intrare si iesire a aerului

Admisia: prize izolate în perete

Evacuarea: deschidere continuă în coamă, cosuri deflectoare

7. Iluminatul: natural si artificial

8. Volum construit: 20-30 m3 aer/cap vacă si 8-15 m3 aer/cap tineret, în functie de categoria de vârstă

9. Front de furajare:

0,45-0,60 m/cap

Iesle excavată în aleea de furajare sau la nivelul aleii de distributie a furajului

Material: beton sclivisit

10. Alee de furajare:

1,20-3,20 m, inclusiv ieslele. Se adaptează la solutia de distribuire aleasă

Material: beton rolat

11. Alee de serviciu:

Lătime: 1,20-1,35 m

Material: beton rolat

12. Zona de furajare pentru vaci libere:

Lătime: 2,20-3,0 m

Material: beton rolat

13. Fătarea: pe stand sau în boxe special amenajate

14. Cameră de colectat lapte:

Apă curentă rece si caldă

Pardoseală din mozaic sau gresie

Pereti faiantati

Suport pentru bidoane si aparate de muls

Tancuri de răcire si depozitare

15. Cameră pompă vacuum:

Racord electric, iluminat natural si artificial

Racord exterior pentru esapamentul pompelor

 

B. Elemente constructive

1. Grajd:

Fundatia: beton cu bolovani de râu sau cu piatră ori alte elemente admise în constructie, în functie de zona climatică

Pereti: cărămidă, lemn, alte elemente, în functie de zona climatică

Plansee: beton sau lemn la variantele cu depozitarea furajelor în pod

Sarpantă: lemn sau metal

Învelitoare: orice fel de învelitoare, în functie de zona climatică

Pardoseli: beton, cărămidă, lemn

Tencuieli: cu respectarea normelor sanitare veterinare

Zugrăveli: cu respectarea normelor sanitare veterinare

Vopsitorie: cu respectarea normelor sanitare veterinare

2. Platformă dejectii:

Structură: beton armat

3. Bazin purin:

Structură: beton armat sau cărămidă, izolat pentru a se evita infiltratiile în apa freatică.

 

ANEXA Nr. 3

 

MODUL DE ELABORARE

a documentatiei tehnico-economice

 

I. Elaborarea studiului de fezabilitate

A. Parte scrisă:

1. Date generale:

a) beneficiar (producător agricol);

b) amplasamentul adăpostului (judet, localitate, adresă).

2. Datele tehnice ale lucrării:

a) suprafata si situatia juridică a terenului care urmează să fie ocupat de constructii (titlu de proprietate sau contract de arendare);

b) caracteristicile geofizice ale terenului (zona seismică de calcul, natura terenului de fundare, nivelul maxim al apelor freatice si altele).

3. Caracteristicile principale ale constructiilor:

a) deschideri - travee, arie construită, înăltime, volum construit;

b) pentru retele de apă, canalizare, electrice: lungimi, materiale, diametrele conductelor, conditii de pozare.

4. Solutii constructive:

a) descrierea solutiilor tehnice adoptate, cu recomandări privind tehnologia de realizare, materialele utilizate (dacă le are în dotare proprie, în ce procent, sau dacă le achizitionează);

b) pentru instalatii aferente de iluminat, apă, canalizare se vor descrie solutiile adoptate;

c) se va descrie modul în care se bransează, se racordează la retelele existente în zonă.

5. Devizul general al investitiei:

Valoarea totală a investitiei, cu detalierea cheltuielilor pe structura devizului general (acesta va fi întocmit conform cerintelor Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general si a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 5 noiembrie 2002).

6. Avize si acorduri:

- certificat de urbanism (cu toate cerintele pentru obtinerea autorizatiei de construire).

B. Parte desenată:

a) plan de încadrare în zonă;

b) plan de situatie, cu pozarea retelelor;

c) plan al parterului (cu compartimentări);

d) sectiune longitudinală si transversală;

e) fatade.

II. Avizarea studiului de fezabilitate

Studiul de fezabilitate continând toate elementele descrise împreună cu certificatul de urbanism si celelalte documente prevăzute la art. 11 alin. (1) din prezenta hotărâre vor fi depuse la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, pentru avizare.

Directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană sau a municipiului Bucuresti, după verificarea încadrării studiului de fezabilitate în cerintele prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, îl va transmite la Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului pentru a fi avizat de comisia numită în acest sens prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului.

După emiterea avizului de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului si transmiterea acestuia producătorului agricol, prin directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană sau a municipiului Bucuresti, se vor elabora proiectul tehnic si detaliile de executie, cu antemăsurători pe cantitătile de lucrări, caietul de sarcini pentru executie, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare pentru institutiile publice.

Producătorul agricol are obligatia de a depune autorizatia de construire împreună cu solicitarea de plată a primei situatii de lucrări.

 

ANEXA Nr. 4*)

 

CERERE
pentru încasarea de la bugetul de stat a sprijinului direct al statului pentru achizitionarea unui număr de 20 de capete juninci, construirea unui adăpost corespunzător celor 20 de juninci si tineretului aferent, precum si pentru achizitionarea instalatiilor zootehnice

 

ANEXA Nr. 5

 

NORME METODOLOGICE

privind verificarea, acordarea si plata sprijinului direct al statului acordat producătorilor agricoli, în anul 2003, pentru construirea de adăposturi de vaci de lapte, precum si pentru achizitionarea de juninci si instalatii zootehnice

 

Art. 1. - (1) În sensul prezentelor norme metodologice, beneficiarii sprijinului direct al statului pentru acordarea de prime si alocatii de la bugetul de stat sunt producătorii agricoli, asa cum sunt definiti la art. 2 lit. a) din prezenta hotărâre, care construiesc un adăpost corespunzător unui număr de 20 de vaci de lapte si tineretului aferent si care achizitionează un număr de 20 de capete juninci, precum si instalatii zootehnice, în vederea desfăsurării de activităti zootehnice, direct si nemijlocit, pentru producerea si comercializarea laptelui materie primă.

(2) În cazul în care sunt mai multi solicitanti decât limita fondurilor bugetare prevăzute în prezenta hotărâre, selectia se face în functie de respectarea conditiilor stabilite si în raport cu punctajul obtinut.

Art. 2. - (1) Valoarea primei de 50% din valoarea de achizitie a animalului (cu TVA inclusă), dar nu mai mult de 30 milioane lei/cap, se acordă furnizorului de animale o dată cu atestarea achitării diferentei dintre valoarea de achizitie a animalului si prima stabilită pentru juninci, în baza facturii pro forma depuse de cumpărător la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană sau a municipiului Bucuresti.

(2) În situatia în care producătorul agricol achită integral valoarea animalelor, valoarea primei de 50% din valoarea de achizitie a animalului (cu TVA inclusă), dar nu mai mult de 30 milioane lei/cap, se acordă cumpărătorului, în baza facturii de vânzare-cumpărare depuse la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană sau a municipiului Bucuresti.

(3) Certificatele de origine si productivitate trebuie să ateste performante ale mamei tatălui si ale mamei, care să permită obtinerea unei productii de minimum 4.500 kg lapte pentru prima lactatie a junincii.

(4) Atestarea lunii de gestatie a junincilor se face printr-un certificat întocmit conform datelor din registrele de evidentă a montelor si fătărilor.

(5) Animalele achizitionate din import vor respecta conditiile de carantină, conform legislatiei sanitare veterinare în vigoare.

Art. 3. - (1) Valoarea alocatiei de 50% din valoarea constructiei (cu TVA inclusă), dar nu mai mult de 575 milioane lei, se acordă producătorului agricol care construieste un adăpost corespunzător unui număr de 20 de vaci de lapte si tineretului aferent, respectând caracteristicile tehnice si modul de elaborare a documentatiei tehnico-economice.

(2) În functie de productia de lapte si produse lactate se diferentiază următoarele zone:

a) cu potential ridicat: Suceava, Cluj, Iasi, Maramures, Arges, Botosani, Bihor, Neamt, Bacău;

b) cu potential mediu: Dâmbovita, Mures, Bistrita-Năsăud, Harghita, Teleorman, Alba, Buzău, Dolj, Hunedoara, Satu Mare, Prahova, Giurgiu, Brasov, Olt;

c) cu potential scăzut: Timis, Gorj, Vrancea, Caras-Severin, Sălaj, Arad, Vâlcea, Brăila, Ialomita, Galati, Vaslui, Sibiu, Constanta, Tulcea, Bucuresti, Covasna, Mehedinti, Călărasi, Ilfov.

(3) În functie de zona în care se amplasează adăpostul, asa cum este definită la alin. (2), se obtin puncte care contribuie la calcularea punctajului total.

Art. 4. - (1) Valoarea alocatiei de 50% din valoarea de achizitie a instalatiilor zootehnice (cu TVA inclusă), dar nu mai mult de 90 milioane lei pentru tancul de răcire – unul de capacitate medie sau două de capacitate mică -, 30 milioane lei pentru instalatia de muls si 5 milioane lei pentru instalatia de adăpare, se acordă furnizorului de instalatii zootehnice, o dată cu atestarea achitării diferentei dintre valoarea din factura pro forma si alocatia stabilită pentru instalatiile zootehnice, depusă de producătorul agricol la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană sau a municipiului Bucuresti.

(2) În situatia în care producătorul agricol achită integral valoarea instalatiilor zootehnice, valoarea alocatiei de 50% din valoarea de achizitie a instalatiilor zootehnice prevăzute la alin. (1) se acordă cumpărătorului, în baza facturii de vânzare-cumpărare depuse la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală.

Art. 5. - Pentru a beneficia de primele si alocatiile de la bugetul de stat, producătorii agricoli care construiesc un adăpost, achizitionează juninci si instalatii zootehnice trebuie să completeze cererea-tip.

Art. 6. - (1) Producătorul agricol depune cererea împreună cu documentele prevăzute în art. 11 alin. (1) din prezenta hotărâre la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană sau a municipiului Bucuresti, în vederea verificării si aprobării.

(2) În baza procesului-verbal de receptie la terminarea lucrărilor de executie a adăpostului, producătorul agricol depune la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană sau a municipiului Bucuresti, pentru completarea dosarului initial, factura pro forma pentru achizitionarea instalatiilor zootehnice, precum si factura pro forma pentru achizitionarea junincilor sau, după caz, facturile care atestă achitarea integrală a contravalorii acestora.

(3) Documentele care atestă capacitatea financiară de desfăsurare a activitătii de crestere a animalelor sunt scrisorile de confort, scrisorile de garantie bancară si/sau contractele încheiate cu băncile comerciale.

(4) După verificarea conformitătii dosarelor, directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti transmit dosarele Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului pentru aprobarea acestora în cadrul comisiei, ale cărei componentă si atributii se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, în termen de 10 zile de la publicarea prezentei hotărâri. Comisia va deschide un registru special în vederea monitorizării solicitărilor.

(5) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, după obtinerea avizelor comisiei, întocmesc si transmit la Directia generală buget-finante din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului situatia centralizatoare, conform anexei nr. 1 la prezentele norme metodologice.

(6) În termen de 15 zile de la data încheierii sesiunii de depunere a dosarelor, solicitantul va fi înstiintat de directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti asupra avizării dosarului.

Art. 7. - În baza situatiei centralizatoare a cererilor pentru încasarea sprijinului, transmisă de directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului transmite Ministerului Finantelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare. Cererea de deschidere a creditelor bugetare va fi însotită de situatia centralizatoare pe judete, întocmită potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

Art. 8. - După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finantelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului se alimentează conturile directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, care, pe baza cererilor aprobate pentru încasarea sprijinului cuvenit producătorului agricol, virează sumele în contul beneficiarului astfel: pentru persoana juridică, la trezorerii, iar pentru persoana fizică, în contul deschis de aceasta la băncile comerciale sau la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A.

Art. 9. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Directia pentru agricultură

si dezvoltare rurală a judetului ......

 

CENTRALIZATORUL

pentru încasarea de la bugetul de stat a sprijinului direct al statului pentru achizitionarea unui număr de 20 de capete juninci, construirea unui adăpost corespunzător celor 20 de juninci si tineretului aferent, precum si pentru achizitionarea instalatiilor zootehnice

 

Nr.

crt.

 

Beneficiarul, nr. si data dosarului

Adăposturi

 

Instalatii zootehnice

Juninci

 

Tancuri de răcire

Instalatii de muls

Instalatie de adăpare

valoarea

constructie

(mil. lei)

 

valoarea

alocatiei

(mil. lei)

valoarea

tancului

(mil. lei)

valoarea   alocatiei

(mil. lei)

valoarea

instalatiei

de muls

(mil. lei)

valoarea

alocatiei

(mil. lei)

 

valoarea

instalatiei

de adăpare

(mil. lei)

valoarea

alocatiei

(mil. lei)

 

valoarea

de achizitie

(mil. lei)

valoarea

primei

(mil. lei)

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total general (col. 3 + col. 5 + col. 7 + col. 9 + col. 11)

 

Director,

………………………

Contabil-sef,

………………………

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

Se aprobă

Ordonator principal de credite,

………………………………………

 

SITUATIE CENTRALIZATOARE

pentru încasarea de la bugetul de stat a sprijinului direct al statului pentru achizitionarea

unui număr de 20 de capete juninci, construirea unui adăpost corespunzător celor 20 de juninci si tineretului aferent, precum si pentru achizitionarea instalatiilor zootehnice

Nr.

crt.

 

Beneficiarul, nr. si data dosarului

Adăposturi

 

Instalatii zootehnice

Juninci

Tancuri de răcire

Instalatii de muls

Instalatie de adăpare

valoarea

constructie

(mil. lei)

valoarea

alocatiei

(mil. lei)

valoarea

tancului

(mil. lei)

valoarea   alocatiei

(mil. lei)

valoarea

instalatiei

de muls

(mil. lei)

valoarea

alocatiei

(mil. lei)

 

valoarea

instalatiei

de adăpare

(mil. lei)

valoarea

alocatiei

(mil. lei)

 

valoarea

de achizitie

(mil. lei)

valoarea

primei

(mil. lei)

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total general (col. 3 + col. 5 + col. 7 + col. 9 + col. 11)

 

Directia generală buget-finante

 

Director general,

...........................

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Tribunalului Bucuresti în administrarea Ministerului Justitiei

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului, proprietate publică a statului, situat în municipiul Bucuresti, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Tribunalului Bucuresti în administrarea Ministerului Justitiei.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 iulie 2003.

Nr. 866.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, transmis din administrarea Tribunalului Bucuresti în administrarea Ministerului Justitiei

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 5, sectorul 4

Tribunalul Bucuresti

Ministerul Justitiei

- Clădire cu numărul de inventar M.F.P. 35252, cod de clasificare 8.29.07

- Regim de înăltime: S+P+M+1

- Aria construită = 8.778 m2

- Aria construită desfăsurată = 33.235 m2

- Terenul aferent constructiei = 10.068 m2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei organismelor recunoscute care realizează evaluarea conformitătii aparatelor de cântărit cu functionare neautomată

 

În conformitate cu prevederile art. 18 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 617/2003 pentru stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de punere în functiune a aparatelor de cântărit cu functionare neautomată si ale pct. 8.1 si 8.2 din sectiunea B a anexei nr. 1 la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 29/2003 pentru aprobarea unor măsuri privind recunoasterea si desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitătii aparatelor de cântărit cu functionare neautomată, în temeiul art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista organismelor recunoscute care realizează evaluarea conformitătii aparatelor de cântărit cu functionare neautomată, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 644/2002 pentru aprobarea Listei organismelor notificate care realizează evaluarea conformitătii aparatelor de cântărit cu functionare neautomată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 964 din 28 decembrie 2002.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si comertului,

Mihai Berinde,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 iulie 2003.

Nr. 34.

 

ANEXĂ

 

LISTA

organismelor recunoscute care realizează evaluarea conformitătii aparatelor de cântărit cu functionare neautomată

 

Denumirea si adresa organismului recunoscut

pentru evaluarea conformitătii

 

 

Nr. de înregistrare

în Registrul organismelor recunoscute

Grupa de produse

 

 

Sarcini conform Hotărârii Guvernului nr. 617/2003 pentru stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de punere în functiune a aparatelor de cântărit cu functionare neautomată

BRML-CERT al Biroului Român de Metrologie Legală sos. Vitan-Bârzesti nr. 11, 75669, sectorul 4, Bucuresti

01

Aparate de cântărit cu functionare neautomată

- examinarea CE de tip (pct. 1 din anexa nr. 2)

- verificarea CE a produsului (pct. 3 din anexa nr. 2)

- verificarea CE a unitătii de produs (pct. 4 din anexa nr. 2)

Societatea Română pentru Asigurarea Calitătii - SRAC str. Teodor Burada nr. 6, 70650, sectorul 1, Bucuresti

03

 

Aparate de cântărit cu functionare neautomată

- asigurarea calitătii productiei (pct. 2 din anexa nr. 2)

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitătii ascensoarelor

 

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) si ale art. 19 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a ascensoarelor,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitătii ascensoarelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se abrogă Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 653/2002 privind aprobarea listei organismelor notificate care efectuează evaluarea conformitătii ascensoarelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 957 din 27 decembrie 2002.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si comertului,

Mihai Berinde,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 iulie 2003.

Nr. 44.

 

ANEXĂ

 

LISTA

organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitătii ascensoarelor

 

Denumirea si sediul

organismului recunoscut

pentru evaluarea conformitătii

ascensoarelor

Nr. de identificare

în Registrul

organismelor

recunoscute

Grupa de produse

 

Sarcini specifice

 

 

Hotărârea Guvernului

nr. 439/2003 privind

stabilirea conditiilor de introducere pe piată a ascensoarelor (art. 8)

ISCIR-CERT din cadrul Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR), str. Sfântul Elefterie nr. 47-49, sectorul 1, Bucuresti

 

02 A

 

Ascensoare si scări mecanice

Componente de securitate

 

- Examinarea CE de tip

- Conformitatea cu tipul

- Asigurarea calitătii produsului

- Asigurarea totală a calitătii

- Inspectia finală

- Asigurarea calitătii produsului

pentru ascensoare

- Asigurarea calitătii productiei

- Asigurarea totală

a calitătii ascensoarelor

- Verificarea unitătii de produs

- Anexa nr. 4

- Anexa nr. 5

- Anexa nr. 6

- Anexa nr. 7

- Anexa nr. 8

- Anexa nr. 9

- Anexa nr. 10

- Anexa nr. 11

- Anexa nr. 12

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 656 din 7 iulie 2003

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

Nr. 463 din 17 iulie 2003

 

ORDIN

pentru interzicerea introducerii pe piată si a importului de jeleuri continând aditivul alimentar E 425 Konjac

 

În temeiul art. 24 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, cu modificările si completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si al Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de sănătate publică nr. 34.512/2003 si Referatul de aprobare al Directiei de industrie alimentară, standarde, mărci si licente nr. 127.181/2003,

ministrul sănătătii si ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emit următorul ordin:

Art. 1. - Introducerea pe piată de jeleuri, inclusiv minijeleuri, care contin aditivul alimentar E 425 Konjac:

(i) gumă de Konjac; (ii) glucomanan de Konjac, este interzisă.

Art. 2. - La fabricarea jeleurilor, inclusiv a minijeleurilor, utilizarea aditivului alimentar E 425 Konjac: (i) gumă de Konjac; (ii) glucomanan de Konjac este interzisă.

Art. 3. - Importul de jeleuri, inclusiv de minijeleuri, care contin aditivul alimentar E 425 Konjac: (i) gumă de Konjac;

(ii) glucomanan de Konjac, este interzis.

Art. 4. - Prevederile prezentului ordin sunt obligatorii pentru toate unitătile din sistemul public si privat.

Art. 5. - Directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti din subordinea Ministerului Sănătătii, împreună cu directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - La intrarea în vigoare a prezentului ordin orice prevederi contrare se abrogă.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Beuran

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu