MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 551              LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE              Joi, 31 iulie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            304. - Lege pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice

 

            437. - Decret privind promulgarea Legii pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 239 din 5 iunie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            209. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoasterea organismelor pentru evaluarea conformitătii aparatelor cu cerintele esentiale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 si de Hotărârea Guvernului nr. 88/2003

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

            Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileste cadrul de reglementare a relatiilor dintre furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice, pe de o parte, si utilizatorii finali, pe de altă parte.

            (2) Prezenta lege instituie reguli privind:

            a) serviciul universal;

            b) drepturile utilizatorilor finali;

            c) obligatiile furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativă pe piată;

            d) obligatiile furnizorilor de retele publice de comunicatii si ale furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului.

            (3) În exercitarea atributiilor prevăzute de prezenta lege, Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii, denumită în continuare ANRC, asigură promovarea concurentei, precum si protectia drepturilor si intereselor utilizatorilor finali, astfel încât acestia să obtină un maximum de beneficii în conditiile unei piete concurentiale, în ceea ce priveste diversitatea ofertei, tarifele si calitatea serviciilor.

            Art. 2. - (1) În întelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

            a) telefon public cu plată - telefonul pus la dispozitie publicului, plata realizându-se în numerar, prin cărti de credit sau debit, cartele preplătite, inclusiv cartele utilizabile pe bază de coduri de apelare;

            b) retea publică de telefonie - reteaua de comunicatii electronice folosită în vederea furnizării de servicii de telefonie destinate publicului, permitând comunicarea vocală sau altă formă de comunicare, precum fax sau date, între punctele terminale ale retelei;

            c) serviciu de telefonie destinat publicului - serviciul destinat publicului, care permite initierea sau primirea de apeluri nationale sau internationale si folosirea serviciilor de urgentă prin utilizarea unui număr sau a unor numere stabilite prin planul national de numerotatie sau printr-un plan international de numerotatie telefonică. De asemenea, acesta poate include, după caz, unul sau mai multe dintre următoarele servicii: serviciul de relatii cu clientii, serviciul de informatii privind abonatii, registrele abonatilor, telefoane publice cu plată, servicii furnizate în conditii speciale, facilităti pentru persoanele cu handicap sau cu nevoi sociale speciale ori servicii nongeografice;

            d) număr geografic - numărul stabilit conform planului national de numerotatie, în cuprinsul căruia una sau maimulte cifre servesc la identificarea din punct de vedere geografic a punctului terminal al retelei;

            e) număr nongeografic - numărul stabilit conform planului national de numerotatie, care nu este număr geografic; constituie numere nongeografice, printre altele, numerele alocate serviciilor de telefonie mobilă, numerele gratuite si numerele cu tarif special;

            f) punct terminal al retelei - punctul fizic la care unui abonat i se furnizează accesul la o retea publică de comunicatii; în cazul retelelor care utilizează comutarea sau rutarea, punctul terminal este identificat prin intermediul unei adrese specifice de retea, care poate fi asociată numărului

sau numelui unui abonat;

            g) furnizor de serviciu universal - furnizorul de retele sau servicii de comunicatii electronice desemnat de ANRC să presteze unul sau mai multe servicii din sfera serviciului universal.

            (2) În cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea, aplicabile definitiile prevăzute la art. 2 pct. 8, 9, 12 si 13 din Legea nr. 676/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul telecomunicatiilor, cu modificările ulterioare, la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 18/2002 privind functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 398/2002, la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 527/2002, denumită în continuare Ordonanta privind accesul, si la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, denumită în continuare Ordonanta-cadru.

 

CAPITOLUL II

Serviciul universal

 

            Art. 3. - (1) Dreptul de acces la serviciul universal reprezintă dreptul tuturor utilizatorilor finali de pe teritoriul României de a beneficia de serviciile din sfera serviciului universal, la un anumit nivel de calitate, indiferent de localizarea geografică si la tarife accesibile.

            (2) Serviciile incluse în sfera serviciului universal sunt:

            a) furnizarea accesului la reteaua publică de telefonie, la un punct fix;

            b) serviciul de informatii privind abonatii si punerea la dispozitie a registrelor abonatilor;

            c) accesul la telefoanele publice cu plată.

            Art. 4. - (1) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei stabileste politica si strategia privind implementarea serviciului universal, cu respectarea principiilor transparentei, obiectivitătii, proportionalitătii si nediscriminării;

            (2) În stabilirea politicii si strategiei, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va actiona în vederea limitării posibilelor efecte negative asupra concurentei, determinate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, precum si a asigurării protectiei interesului public.

            (3) Pe baza politicii si strategiei stabilite potrivit alin. (1) si (2), ANRC are obligatia să asigure dreptul de acces la serviciul universal pe întreg teritoriul României. În acest scop ANRC va desemna unul sau mai multi furnizori de serviciu universal care să presteze unul sau mai multe

servicii din sfera serviciului universal, în anumite zone sau pe întreg teritoriul României.

            (4) Conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal se stabilesc de către ANRC, cu respectarea principiilor eficientei, obiectivitătii, transparentei si nediscriminării.

            (5) Procedura de desemnare trebuie să asigure că furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal se efectuează într-o modalitate eficientă din punct de vedere al costurilor.

            Art. 5. - (1) ANRC va lua toate măsurile necesare si va stabili conditiile, astfel încât cererile rezonabile ale utilizatorilor finali privind accesul si conectarea la un punct fix la retele publice de telefonie si de acces la un punct fix la serviciile de telefonie destinate publicului să fie acoperite

de cel putin un furnizor de retele sau servicii de comunicatii electronice.

            (2) Furnizorii de serviciu universal desemnati să presteze serviciile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) au obligatia să rezolve cererile tuturor utilizatorilor finali, într-un termen determinat, în conditiile impuse de ANRC.

            (3) Conexiunea furnizată trebuie să asigure utilizatorilor finali posibilitatea de a initia si de a primi apeluri telefonice locale, nationale si internationale, comunicatii prin fax si comunicatii de date, la o rată de transfer suficientă pentru a permite accesul functional la Internet, având în vedere tehnologiile utilizate preponderent de majoritatea abonatilor si fezabilitatea tehnologică.

            Art. 6. - (1) Furnizorii de serviciu universal desemnati să presteze serviciile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) sunt obligati să pună la dispozitie utilizatorilor finali cel putin un registru complet al abonatilor, în formă tipărită, electronică sau în ambele forme. Registrul trebuie actualizat periodic, cel putin o dată pe an, iar forma acestuia se aprobă în prealabil de către ANRC.

            (2) Furnizorii de serviciu universal desemnati să presteze serviciile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) sunt obligati să pună la dispozitie utilizatorilor finali, inclusiv utilizatorilor de telefoane publice cu plată, cel putin un serviciu de informatii privind abonatii.

            (3) Registrul abonatilor prevăzut la alin. (1) si serviciul de informatii privind abonatii prevăzut la alin. (2) vor cuprinde numerele de telefon si datele cu caracter personal ale tuturor abonatilor la servicii de telefonie destinate publicului, în conditiile prevăzute la art. 14 din Legea nr. 676/2001.

            (4) Furnizorii de serviciu universal desemnati să pună la dispozitie utilizatorilor finali registrele abonatilor sau serviciile de informatii privind abonatii, în conditiile alin. (1)-(3), au obligatia să prelucreze în mod nediscriminatoriu datele care le-au fost puse la dispozitie de către furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului.

            Art. 7. - (1) ANRC poate impune furnizorilor de serviciu universal desemnati să presteze serviciile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c) obligatii privind asigurarea unui număr suficient de telefoane publice cu plată, a unei acoperiri geografice corespunzătoare, a accesibilitătii acestor telefoane pentru persoanele cu handicap si a unui anumit nivel de calitate a serviciilor, în vederea satisfacerii necesitătilor rezonabile ale utilizatorilor finali.

            (2) ANRC poate să nu impună obligatiile prevăzute la alin. (1) cu privire la întreg teritoriul national sau la o parte a acestuia, în cazul în care consideră că serviciile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c) sau alte servicii comparabile sunt larg accesibile. În luarea acestei măsuri ANRC va respecta procedura de consultare prevăzută la art. 50 din Ordonanta-cadru.

            (3) Furnizorii de serviciu universal desemnati să presteze serviciile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c) au obligatia să asigure utilizatorilor finali posibilitatea de a initia, în mod gratuit si fără a folosi nici un mijloc de plată, apeluri de urgentă de la telefoanele publice cu plată, folosind numărul unic pentru apeluri de urgentă sau alte numere telefonice nationale pentru anuntarea urgentelor.

            Art. 8. - ANRC va impune furnizorilor de serviciu universal, dacă este cazul, obligatia de a lua măsuri specifice pentru a asigura că persoanele cu handicap beneficiază de serviciile din sfera serviciului universal în conditii similare cu cele oferite celorlalti utilizatori finali.

            Art. 9. - (1) ANRC monitorizează evolutia si nivelul tarifelor serviciilor din sfera serviciului universal, prestate de furnizorii de serviciu universal, în special în legătură cu nivelul general al preturilor si al veniturilor consumatorilor.

            (2) ANRC poate obliga furnizorii de serviciu universal să aplice tarife comune, inclusiv prin stabilirea unei medii pe zone geografice, pe teritoriul national, având în vedere conditiile specifice, sau să respecte anumite plafoane tarifare sau formule de control al cresterii tarifelor.

            (3) ANRC poate obliga furnizorii de serviciu universal să ofere consumatorilor optiuni tarifare sau pachete tarifare diferite de cele practicate în conditii comerciale normale, în scopul asigurării posibilitătii persoanelor cu venituri reduse sau cu nevoi sociale speciale de a beneficia de serviciile de telefonie destinate publicului. Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei poate stabili categoriile de persoane care beneficiază de optiunile tarifare sau pachetele tarifare oferite.

            (4) Conditiile în care utilizatorii finali beneficiază de tarifele prevăzute la alin. (2) si (3) trebuie să fie transparente, se publică si vor fi aplicate în mod nediscriminatoriu de către furnizorii de serviciu universal cărora li s-a impus obligatia de a practica asemenea tarife.

            (5) ANRC poate impune modificarea sau renuntarea la anumite tarife sau scheme tarifare, cu respectarea procedurii de consultare prevăzute la art. 50 din Ordonanta-cadru.

            Art. 10. - (1) Furnizorii de serviciu universal nu pot impune abonatilor obligatii privind plata unor servicii suplimentare fată de cele din sfera serviciului universal pe care au obligatia să le presteze sau a unor facilităti suplimentare fată de cele prevăzute la art. 8 sau la art. 9 alin. (3), decât dacă sunt necesare furnizării acelor servicii din sfera serviciului universal sau a acelor facilităti.

            (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul în care serviciile sau facilitătile suplimentare au fost solicitate în mod expres de către abonati.

            (3) Furnizorii de serviciu universal sunt obligati să asigure, la cerere, următoarele facilităti, astfel încât abonatii să poată monitoriza si controla cheltuielile ocazionate de plata tarifelor serviciilor din sfera serviciului universal si să evite deconectarea nejustificată:

            a) facturarea detaliată;

            b) restrictionarea selectivă, gratuită, a initierii de apeluri de un anumit tip sau către anumite tipuri de numere;

            c) modalităti de plată în avans;

            d) plata esalonată a tarifelor de conectare la reteaua publică de telefonie.

            (4) ANRC poate stabili, cu respectarea prevederilor art. 10 din Legea nr. 676/2001, informatiile minime pe care trebuie să le contină factura detaliată care va fi emisă de către furnizorii de serviciu universal în mod gratuit.

            (5) Acolo unde este cazul, abonatilor le pot fi oferite informatii suplimentare fată de cele prevăzute la alin. (3), în mod gratuit sau la un tarif rezonabil, aprobat în prealabil de ANRC. Apelurile gratuite initiate de către abonat, inclusiv apelurile de urgentă, nu vor fi cuprinse în factura detaliată.

            (6) ANRC poate impune furnizorilor de serviciu universal stabilirea unor modalităti prin care consumatorii au posibilitatea de a plăti în avans tariful de utilizare a retelei publice de telefonie si a serviciilor de telefonie destinate publicului.

            (7) ANRC poate impune furnizorilor de serviciu universal stabilirea unor modalităti prin care consumatorii au posibilitatea de a plăti esalonat tariful de conectare la reteaua publică de telefonie.

            (8) ANRC aprobă măsurile specifice pe care furnizorii de serviciu universal le pot lua în cazul neplătii facturii telefonice pentru utilizarea la un punct fix a retelei publice de telefonie. Aceste măsuri se publică, trebuie să fie proportionale si se aplică în mod nediscriminatoriu.

            (9) În măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, măsurile prevăzute la alin. (8) trebuie să asigure că orice suspendare a furnizării serviciului este limitată la serviciul în cauză. Fac exceptie cazurile de fraudă, de întârzieri repetate ale plătii sau de persistentă în neplata facturii telefonice.

            (10) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei poate stabili anumite categorii de persoane care, datorită veniturilor reduse sau nevoilor sociale speciale, necesită o protectie suplimentară. În acest caz ANRC poate impune furnizorilor de serviciu universal obligatia de a oferi acestor persoane următoarele facilităti, aplicabile în caz de neplată a facturii telefonice, facilităti care vor fi prevăzute expres în contractele încheiate cu utilizatorii finali care fac parte din aceste categorii:

            a) sumele datorate de abonat să nu fie purtătoare de dobânzi, majorări sau penalităti;

            b) deconectarea de la reteaua publică de telefonie să nu aibă loc mai devreme de expirarea termenului stabilit în prealabil de ANRC, calculat de la suspendarea furnizării serviciului;

            c) pe toată durata cât serviciul este suspendat, abonatul să poată initia sau primi apeluri care nu presupun nici o plată din partea sa si să nu datoreze furnizorului nici un fel de tarife;

            d) reluarea furnizării serviciului, indiferent dacă se realizează după suspendare sau după deconectare, să se facă în mod gratuit, după achitarea de către abonat a facturii a cărei neplată a atras suspendarea.

            (11) În toate cazurile suspendarea furnizării, la un punct fix, a serviciului de telefonie destinat publicului, în caz de neplată a facturii telefonice, se va realiza doar în urma notificării abonatului de către furnizor. Deconectarea de la reteaua publică de telefonie nu va avea loc mai devreme de 60 de zile de la suspendare, perioadă în care este permisă doar initierea sau primirea de apeluri care nu presupun nici o plată de către abonat.

            (12) ANRC poate impune tuturor furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice obligatia de a lua măsurile prevăzute la alin. (8), (9), (10) sau (11).

            (13) ANRC poate retrage obligatiile prevăzute la alin. (4), (6), (7) sau (10), în cazul în care consideră că interesele consumatorilor sunt protejate si fără interventia sa.

            Art. 11. - (1) ANRC stabileste parametrii de calitate pentru furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal si metodele de evaluare a respectării acestora.

            (2) ANRC poate stabili parametri de calitate suplimentari pentru furnizarea serviciilor incluse în sfera serviciului universal către persoanele cu handicap.

            (3) Furnizorii de serviciu universal sunt obligati să transmită ANRC si să publice informatii corespunzătoare si actualizate privind modul de respectare a parametrilor de calitate pentru furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal pe care sunt obligati să le presteze.

            (4) ANRC stabileste continutul, forma si modul de transmitere si publicare a informatiilor prevăzute la alin. (3), pentru ca utilizatorii finali să beneficieze de informatii complete, comparabile si usor accesibile.

            (5) ANRC poate impune furnizorilor de serviciu universal îndeplinirea anumitor obiective de performantă privind calitatea serviciilor din sfera serviciului universal pe care sunt obligati să le presteze. În stabilirea acestor obiective ANRC va respecta procedura de consultare prevăzută la art. 50 din Ordonanta-cadru.

            (6) ANRC va monitoriza îndeplinirea de către furnizorii de serviciu universal a obiectivelor prevăzute la alin. (5). În acest sens ANRC poate dispune verificarea datelor privind realizarea obiectivelor de performantă printr-un audit independent, pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal în cauză, pentru a asigura exactitatea si comparabilitatea datelor furnizate de către acesta.

            Art. 12. - (1) În cazul în care estimează că furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal în conditiile art. 5-11 ar putea constitui o sarcină injustă pentru furnizorii de serviciu universal, ANRC va determina costul net al furnizării acestor servicii.

            (2) În acest scop ANRC poate recurge la următoarele metode:

            a) calcularea costului net pe care îl presupune îndeplinirea obligatiilor de furnizare a serviciilor din sfera serviciului universal, în conformitate cu procedura stabilită de ANRC,luând în considerare toate beneficiile comerciale ce pot fi  realizate de furnizorul de serviciu universal în legătură cu serviciile din sfera serviciului universal pe care este obligat să le presteze;

            b) utilizarea costului net rezultat în urma aplicării procedurii de desemnare a furnizorului de serviciu universal.

            (3) Informatiile contabile si orice alte informatii utilizate pentru calcularea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, conform prevederilor alin. (2) lit. a), vor fi verificate de către ANRC sau de către un auditor independent, auditul fiind aprobat de ANRC.

            Rezultatele calculării costului si concluziile auditului vor fi puse la dispozitie publicului de către ANRC.

            Art. 13. - (1) În cazul în care constată, pe baza determinării costului net în conformitate cu prevederile art. 12, că prestarea serviciilor din sfera serviciului universal reprezintă o sarcină injustă pentru furnizorul de serviciu universal, ANRC va decide, la cererea furnizorului de serviciu universal, compensarea costului net astfel determinat.

            (2) ANRC va determina mecanismul de compensare a costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, cu respectarea principiilor transparentei, minimei atingeri aduse concurentei, nediscriminării si proportionalitătii. În acest scop ANRC va stabili furnizorii de retele de comunicatii electronice si furnizorii de servicii de comunicatii electronice care au obligatia să contribuie la compensare, cuantumul contributiilor datorate, modalitatea si termenul de plată, precum si orice alte elemente necesare în vederea functionării acestui mecanism.

            Art. 14. - (1) ANRC va face public mecanismul de compensare a costului net stabilit în conformitate cu prevederile art. 13.

            (2) În cazul în care s-a realizat compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, ANRC va publica un raport anual privind acest cost, contributiile efectuate de către furnizorii de retele si de servicii de comunicatii electronice stabiliti potrivit art. 13 alin. (2), precum si avantajele comerciale care au putut fi realizate de furnizorul de serviciu universal în legătură cu serviciile din sfera serviciului universal pe care este obligat să le presteze.

 

CAPITOLUL III

Obligatii impuse furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativă pe piată

 

            Art. 15. - (1) Dacă în urma unei analize de piată realizate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind efectuarea analizelor de piată si determinarea puterii semnificative pe piată, elaborat în temeiul art. 32 din Ordonanta-cadru, ANRC stabileste că pe o anumită piată la nivelul furnizării serviciilor cu amănuntul nu există concurentă efectivă, iar obligatiile impuse în conformitate cu prevederile art. 8 din Ordonanta privind accesul sau cu cele prevăzute la art. 18 din prezenta lege nu sunt suficiente pentru atingerea obiectivelor prevăzute la art. 45 din Ordonanta-cadru, ANRC poate impune furnizorilor de retele sau servicii de comunicatii electronice care au putere semnificativă pe piata respectivă, în mod corespunzător, una sau mai multe dintre obligatiile prevăzute la alin. (2), în scopul protejării intereselor utilizatorilor finali si al promovării unei concurente efective.

            (2) Obligatiile impuse de ANRC pot privi:

            a) interzicerea practicării de preturi excesive în raport cu costurile pe care le implică furnizarea serviciilor;

            b) interzicerea practicării de preturi sub costurile pe care le implică furnizarea serviciilor, care poate avea ca efect limitarea intrării pe piată sau restrângerea concurentei;

            c) interzicerea favorizării nejustificate a anumitor utilizatori finali în comparatie cu altii;

d) interzicerea conditionării furnizării serviciului de acceptare de către utilizatorii finali a unor prestatii suplimentare, fără legătură cu serviciul solicitat.

(3) În acest scop ANRC poate stabili:

a) impunerea unor plafoane tarifare sau formule de control al cresterii tarifelor la furnizarea serviciilor cu amănuntul;

b) măsuri de control al tarifelor individuale;

c) măsuri de orientare a tarifelor către costuri sau către preturile ori tarifele practicate pe piete comparabile.

(4) Obligatiile prevăzute la alin. (2) si (3) trebuie să fie corespunzătoare naturii problemei identificate, proportionale si necesare pentru atingerea obiectivelor prevăzute la art. 45 din Ordonanta-cadru.

(5) ANRC va impune acelor furnizori ale căror tarife sunt supuse controlului său obligatia de a implementa un sistem de evidentiere contabilă a costurilor, necesar în vederea exercitării controlului. ANRC poate stabili formatul si metodologia contabilă ce vor fi folosite.

(6) Furnizorii mentionati la alin. (5) au obligatia de a supune spre verificare unui auditor independent modul de implementare a sistemului de evidentiere contabilă a costurilor prevăzut la alin. (5), în conditiile stabilite de ANRC.

(7) De asemenea, furnizorii mentionati la alin. (5) vor publica anual, în conditiile stabilite de ANRC, o declaratie pe propria răspundere privind respectarea sistemului de evidentiere contabilă a costurilor, prevăzut la alin. (5).

Art. 16. - (1) Dacă în urma unei analize de piată realizate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind efectuarea analizelor de piată si determinarea puterii semnificative pe piată, elaborat în temeiul art. 32 din Ordonanta-cadru, ANRC stabileste că pe piata furnizării unei părti sau a întregului set minim de linii închiriate revăzut la art. 29 alin. (1) nu există concurentă efectivă, va identifica furnizorii cu putere semnificativă pe piata respectivă si va impune acestora obligatii privind furnizarea unei părti sau a întregului set minim de linii închiriate, în conditii de nediscriminare, orientare a tarifelor către costuri si transparentă în conformitate cu prevederile alin. (2)-(8).

(2) Acolo unde este cazul, ANRC va impune furnizorilor identificati ca având putere semnificativă pe piată, potrivit alin. (1), să aplice conditii similare în situatii similare pentru furnizorii care prestează servicii similare si să furnizeze linii închiriate către terti în aceleasi conditii si la aceeasi calitate cu cele folosite pentru furnizarea propriilor servicii sau ale filialelor ori ale altor societăti din acelasi grup.

(3) Acolo unde este cazul, ANRC va impune furnizorilor identificati ca având putere semnificativă pe piată, potrivit alin. (1), obligatia de a implementa un sistem adecvat de evidentiere contabilă a costurilor. Acesti furnizori au obligatia de a transmite ANRC, la cerere, informatii detaliate privind sistemul contabil utilizat.

(4) ANRC va impune furnizorilor identificati ca având putere semnificativă pe piată, potrivit alin. (1), obligatia de a publica într-o formă usor accesibilă următoarele informatii în legătură cu furnizarea de linii închiriate, stabilind totodată conditiile în care se efectuează publicarea:

a) caracteristicile tehnice, inclusiv caracteristicile fizice si electrice, precum si specificatiile tehnice si de performantă detaliate care se aplică la punctul terminal al retelei;

b) tarifele practicate, incluzând tarifele initiale de conectare, tarifele de utilizare si alte tarife;

c) conditiile de furnizare.

(5) Informatiile privind conditiile de furnizare a liniilor închiriate se vor referi cel putin la:

a) procedura de efectuare a comenzilor;

b) termenul obisnuit de livrare, care reprezintă perioada în care 95% din liniile închiriate de acelasi tip au fost puse la dispozitie consumatorilor, calculată de la data efectuării unei comenzi ferme de către utilizator;

c) durata contractului, incluzând durata stabilită în mod obisnuit în contract, precum si durata minimă pe care utilizatorii sunt obligati să o accepte;

d) termenul obisnuit de efectuare a reparatiilor, care reprezintă perioada în care 80% din defectiunile apărute la liniile închiriate de acelasi tip au fost remediate, calculată de la momentul în care notificarea defectiunii a fost primită de către departamentul responsabil cu remedierea defectiunilor. În cazurile în care, pentru acelasi tip de linii închiriate, sunt oferite servicii de reparatii de calităti diferite, termenele diferite de efectuare a reparatiilor vor fi publicate;

e) cazurile si procedura de acordare a despăgubirilor sau a sumelor de restituit utilizatorilor.

(6) Termenul obisnuit de livrare, prevăzut la alin. (5) lit. b), se va stabili luându-se în considerare duratele în care liniile închiriate au fost puse la dispozitie consumatorilor, pe parcursul unui interval de timp suficient, apropiat de momentul la care se efectuează această determinare. În stabilirea termenului obisnuit de livrare nu se vor lua în calcul cazurile în care utilizatorii au solicitat livrarea într-un termen mai lung.

(7) Dacă, într-un caz concret, un furnizor identificat ca având putere semnificativă pe piată, potrivit alin. (1), consideră că furnizarea unei linii închiriate din setul minim prevăzut la art. 29 alin. (1) la tarifele si în conditiile publicate potrivit alin. (4) si (5) este nerezonabilă, acesta va putea solicita acordul ANRC pentru modificarea tarifelor sau conditiilor.

(8) În cazul în care consideră că performantele realizate în furnizarea setului minim de linii închiriate nu satisfac necesitătile utilizatorilor, ANRC poate impune furnizorilor identificati ca având putere semnificativă pe piată, potrivit alin. (1), obligatia de a atinge anumite obiective de performantă privind conditiile de furnizare prevăzute la alin. (5) si (6).

Art. 17. - Dacă în urma unei analize de piată realizate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind efectuarea analizelor de piată si determinarea puterii semnificative pe piată, elaborat în temeiul art. 32 din Ordonanta-cadru, ANRC stabileste că pe piata furnizării unei părti sau a întregului set minim de linii închiriate prevăzut la art. 29 alin. (1) există concurentă efectivă, va retrage obligatiile impuse potrivit art. 16 alin. (2)-(8).

Art. 18. - (1) Dacă în urma unei analize de piată realizate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind efectuarea analizelor de piată si determinarea puterii semnificative pe piată, elaborat în temeiul art. 32 din Ordonanta-cadru, un furnizor de retele sau servicii de comunicatii electronice este desemnat ca având putere semnificativă pe piata furnizării conectării la un punct fix la retelele publice de telefonie si a utilizării la un punct fix a acestor retele, ANRC va impune acestuia obligatia de a oferi abonatilor săi posibilitatea de a utiliza serviciile oricărui furnizor de servicii de telefonie destinate publicului, cu care este interconectat, în următoarele moduri:

a) la fiecare apel, prin formarea unui cod de selectare a furnizorului de servicii care va efectua, fără a afecta continutul informatiei, transportul semnalului din reteaua în care este initiat către reteaua de destinatie;

b) prin preselectare, cu posibilitatea de a renunta la optiunea preselectată la fiecare apel, prin formarea unui cod de selectare a furnizorului de servicii prevăzut la lit. a).

(2) Cererea utilizatorilor ca facilitătile prevăzute la alin. (1) să fie implementate si pe alte retele sau în alte moduri va fi evaluată de ANRC pe baza unei analize de piată realizate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind efectuarea analizelor de piată si determinarea puterii semnificative pe piată, elaborat în temeiul art. 32 din Ordonanta-cadru, iar obligatiile necesare pentru satisfacerea acestei cereri vor fi impuse în conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanta privind accesul.

(3) ANRC asigură, prin impunerea de obligatii specifice, că tarifele de acces si interconectare privind furnizarea facilitătilor prevăzute la alin. (1) sunt orientate către costuri si că eventualele sume plătite de abonati nu sunt prohibitive pentru utilizarea acestor facilităti.

 

CAPITOLUL IV

Drepturile utilizatorilor finali

 

Art. 19. - (1) Contractele între utilizatorii finali si furnizorii de servicii de comunicatii electronice vor fi încheiate în scris si vor contine următoarele clauze minime, privitoare la:

a) datele de identificare a furnizorului;

b) serviciile furnizate, nivelurile de calitate oferite, precum si termenul în care se realizează conectarea initială;

c) tipurile de servicii de întretinere si reparatii oferite;

d) preturile si tarifele aferente fiecărui produs sau serviciu contractat, modul de aplicare a acestora, precum si

modalitătile prin care pot fi obtinute informatii actualizate privind tarifele de furnizare a serviciilor de comunicatii electronice si a serviciilor de întretinere si reparatii;

e) durata contractului, conditiile privind reînnoirea si încetarea contractului, precum si conditiile în care operează suspendarea furnizării serviciului;

f) despăgubirile aplicabile si procedura de acordare a acestora în cazul nerespectării nivelurilor de calitate convenite sau a celorlalte clauze contractuale;

g) metoda de initiere a procedurii de solutionare a litigiilor.

(2) În cazul în care contractul încheiat prevede pentru furnizor posibilitatea modificării unilaterale, acesta este obligat să-i notifice utilizatorului final această intentie cu cel putin 30 de zile înainte de operarea modificării. Orice abonat are dreptul de a denunta unilateral contractul în cazul în care nu este de acord cu modificările propuse, fără a plăti nici o despăgubire.

(3) În cuprinsul notificării se va prevedea expres dreptul abonatului de a denunta unilateral contractul în conditiile prevăzute la alin. (2).

Art. 20. - (1) Furnizorii de retele publice de telefonie si furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului au obligatia de a pune la dispozitie publicului informatii clare, detaliate si actualizate privind preturile si tarifele aplicabile, precum si celelalte conditii privind posibilitatea de obtinere si utilizare a serviciilor de telefonie destinate publicului, pentru a asigura posibilitatea utilizatorilor finali de a decide în cunostintă de cauză.

(2) Informatiile prevăzute la alin. (1) vor privi:

a) datele de identificare a furnizorului;

b) serviciile de telefonie destinate publicului, pe care le oferă furnizorul;

c) procedura de solutionare a reclamatiilor primite de la utilizatorii finali si procedura de solutionare a litigiilor dintre furnizori si utilizatorii finali;

d) drepturile privind furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, incluzând facilitătile prevăzute la art. 10 alin. (3)-(11).

(3) Informatiile prevăzute la alin. (2) lit. b) vor fi detaliate în ceea ce priveste:

a) categoriile de servicii oferite, cu indicarea serviciilor pentru care se plăteste tariful initial de conectare si a celor pentru care se plăteste tariful periodic de utilizare;

b) tarifele standard de conectare, utilizare, întretinere si reparatii, precum si facilitătile tarifare standard si tarifele impuse potrivit art. 9 alin. (2) sau (3);

c) cazurile si procedura de acordare a despăgubirilor sau a sumelor de restituit utilizatorilor;

d) tipurile de servicii de întretinere si reparatii oferite;

e) conditiile contractuale standard, inclusiv durata minimă a contractului, dacă este cazul.

(4) ANRC va stabili modalitatea în care informatiile prevăzute la alin. (1)-(3) vor fi puse la dispozitie publicului.

(5) ANRC va oferi, prin intermediul paginii sale de Internet sau prin alte mijloace, informatii comparative privind tarifele si conditiile oferite de diferiti furnizori de retele si servicii de comunicatii electronice, în vederea asigurării posibilitătii utilizatorilor finali de a face evaluări independente.

Art. 21. - (1) ANRC poate impune furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, după parcurgerea procedurii de consultare prevăzute la art. 50 din Ordonanta-cadru, obligatia de a publica informatii comparabile, adecvate si actualizate privind calitatea serviciilor oferite. La cererea ANRC aceste informatii îi vor fi furnizate înainte de a fi publicate.

(2) ANRC poate stabili parametrii de calitate a serviciilor ce urmează să fie măsurati si orice alte elemente necesare pentru evaluarea calitătii serviciilor oferite, precum si continutul, forma si modalitatea în care informatiile

prevăzute la alin. (1) vor fi publicate, pentru a se asigura că utilizatorii finali beneficiază de informatii complete, comparabile si usor accesibile.

Art. 22. - (1) Furnizorii de retele publice de telefonie si furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului sunt obligati să ia toate măsurile necesare pentru a asigura integritatea retelei publice de telefonie la punctele fixe si, în caz de perturbare gravă a functionării retelei sau în caz de fortă majoră, disponibilitatea retelei publice de telefonie la punctele fixe.

(2) Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului la puncte fixe sunt obligati să ia toate măsurile necesare pentru a asigura în mod neîntrerupt posibilitatea efectuării de apeluri de urgentă.

(3) ANRC poate să impună furnizorilor de retele publice de telefonie si furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului măsurile minime pe care acestia trebuie să le ia în vederea îndeplinirii în mod corespunzător a obligatiilor care le revin în temeiul alin. (1) si (2).

Art. 23. - (1) Toti abonatii serviciilor de telefonie destinate publicului au dreptul de a fi inclusi în registrul abonatilor prevăzut la art. 6 alin. (1).

(2) Furnizorii de servicii de comunicatii electronice care atribuie numere de telefon abonatilor au obligatia de a pune la dispozitie furnizorilor de servicii de informatii privind abonatii sau de registre ale abonatilor, la cererea

rezonabilă a acestora, toate informatiile relevante, într-o formă convenită cu solicitantul, în conditiile echitabile, obiective, orientate către costuri si nediscriminatorii.

(3) Toti utilizatorii finali conectati la o retea publică de telefonie au dreptul de acces la serviciile de informatii privind abonatii, în conformitate cu art. 6 alin. (2), precum si la serviciile de relatii cu clientii.

(4) Prevederile prezentului articol nu aduc atingere dispozitiilor art. 14 din Legea nr. 676/2001.

Art. 24. - ANRC va lua toate măsurile necesare pentru a asigura informarea adecvată a publicului despre existenta si modul de utilizare a numărului unic pentru apeluri de urgentă 112 în retelele publice de telefonie, reglementat prin Ordonanta Guvernului nr. 18/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 398/2002.

Art. 25. - (1) Codul standard de acces international este “00”. Apelurile între puncte geografice apropiate, aflate de o parte si de alta a frontierei de stat a României, pot fi efectuate pe baza unor acorduri speciale, furnizorii de servicii de comunicatii electronice care oferă servicii pe baza acordurilor respective având obligatia de a informa în mod prompt si complet utilizatorii finali despre existenta si continutul acestor acorduri.

(2) Furnizorii de retele publice de telefonie au obligatia de a transmite la destinatie toate apelurile efectuate prin utilizarea codului de acces prevăzut la alin. (1).

Art. 26. - Furnizorii de retele publice de telefonie si de servicii de telefonie destinate publicului vor asigura, atunci când este tehnologic si economic fezabil, receptionarea apelurilor internationale către numere nongeografice pe teritoriul României, cu exceptia cazurilor în care abonatul care receptionează astfel de apeluri a decis, din motive comerciale, restrictionarea apelurilor primite din anumite puncte geografice.

Art. 27. - (1) ANRC poate impune furnizorilor de retele publice de telefonie obligatia de a pune la dispozitie utilizatorilor finali servicii de semnalizare tip multifrecventă bitonală (DTMF) si servicii de identificare a liniei care apelează, acolo unde este tehnic fezabil si economic viabil, în conditiile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 676/2001.

(2) ANRC poate retrage obligatiile impuse potrivit alin. (1), cu privire la întreg teritoriul national sau la o parte a acestuia, după parcurgerea procedurii de consultare prevăzute la art. 50 din Ordonanta-cadru, în cazul în care consideră că aceste servicii sunt disponibile la un nivel satisfăcător.

Art. 28. - (1) ANRC va impune furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului, inclusiv furnizorilor de servicii de telefonie mobilă destinate publicului, obligatia de a asigura abonatilor lor, la cerere, posibilitatea de a-si păstra numărul de telefon, indiferent de furnizorul serviciului, astfel:

a) la un anumit punct geografic, în cazul numerelor geografice;

b) la orice punct geografic, în cazul numerelor nongeografice.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul transferului numerelor între retelele de comunicatii electronice care sunt utilizate pentru furnizarea la un punct fix de servicii de telefonie si retelele de telefonie mobilă.

(3) ANRC va impune obligatii specifice pentru ca tarifele de interconectare legate de furnizarea serviciului de portabilitate a numerelor să fie orientate către costuri si sumele datorate de abonati pentru acest serviciu să fie accesibile.

(4) ANRC poate impune furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului obligatia de a publica informatii detaliate referitoare la tarifele practicate pentru serviciul de portabilitate a numerelor.

(5) ANRC nu va impune la furnizarea cu amănuntul a serviciului de portabilitate a numerelor tarife care să aducă atingere concurentei, precum tarife specifice sau tarife comune.

Art. 29. - (1) ANRC stabileste si actualizează setul minim de linii închiriate a căror furnizare este necesară în scopul satisfacerii necesitătilor utilizatorilor, inclusiv caracteristicile tehnice ale tipurilor de linii închiriate care fac parte din acest set.

(2) În cazul în care apreciază că necesitătile utilizatorilor nu sunt acoperite la un nivel satisfăcător, ANRC poate impune unor furnizori de retele sau servicii de comunicatii electronice care au capacitatea necesară obligatia de a furniza o parte sau întreg setul de linii închiriate prevăzut la alin. (1), stabilind totodată si conditiile în care liniile închiriate vor fi puse la dispozitie utilizatorilor.

Art. 30. - Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianti si consumatori, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distantă, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale celorlalte acte normative cu incidentă în domeniu se aplică în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL V

Regimul sanctionator

 

Art. 31. - (1) Următoarele fapte constituie contraventii:

1. încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 5;

2. încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 6;

3. încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 7 alin. (1);

4. neasigurarea posibilitătii de initiere a apelurilor de urgentă, în conditiile prevăzute la art. 7 alin. (3);

5. neimplementarea măsurilor specifice prevăzute la art. 8;

6. neaplicarea tarifelor comune, nerespectarea plafoanelor tarifare sau a formulelor de control al cresterii tarifelor stabilite în conditiile art. 9 alin. (2);

7. neoferirea de optiuni tarifare sau de pachete tarifare speciale, în conditiile art. 9 alin. (3);

8. nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (4);

9. nemodificarea sau nerenuntarea la anumite tarife sau scheme tarifare, în conditiile art. 9 alin. (5);

10. nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1);

11. încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 10 alin. (3);

12. emiterea gratuită de facturi detaliate care nu contin toate informatiile stabilite în conditiile art. 10 alin. (4) sau perceperea unui tarif pentru emiterea facturilor detaliate care contin numai informatiile stabilite în conditiile art. 10 alin. (4);

13. nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (5);

14. neoferirea către consumatori a posibilitătii de a plăti în avans tariful de utilizare a retelei publice de telefonie si a serviciilor de telefonie destinate publicului, în conditiile art. 10 alin. (6);

15. neoferirea către consumatori a posibilitătii de a plăti esalonat tariful de conectare la reteaua publică de telefonie, în conditiile art. 10 alin. (7);

16. nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (8) si (9);

17. neincluderea în contractele încheiate cu utilizatorii finali a facilitătilor aplicabile în caz de neplată a facturii telefonice, în conditiile art. 10 alin. (10);

18. nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (11);

19. încălcarea de către un furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice a obligatiei prevăzute la art. 10 alin. (12);

20. încălcarea obligatiilor de a transmite ANRC si de a publica informatiile prevăzute la art. 11 alin. (3), în conditiile prevăzute la art. 11 alin. (4);

21. neîndeplinirea obiectivelor de performantă prevăzute la art. 11 alin. (5);

22. refuzul de a se supune auditului privind realizarea obiectivelor de performantă în conditiile prevăzute la art. 11 alin. (6);

23. încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 15 alin. (2), (3) sau (5);

24. refuzul de a se supune auditului prevăzut la art. 15 alin. (6);

25. nepublicarea declaratiei pe propria răspundere în conditiile prevăzute la art. 15 alin. (7);

26. încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 16 alin. (1)-(6) sau (8);

27. încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 18 alin. (1) sau (3);

28. nerespectarea prevederilor art. 19;

29. încălcarea obligatiei de a pune la dispozitie publicului informatiile prevăzute la art. 20 alin. (1)-(3), în conditiile prevăzute la art. 20 alin. (4);

30. nepublicarea, în conditiile art. 21, a informatiilor privind calitatea serviciilor oferite;

31. neadoptarea măsurilor prevăzute la art. 22;

32. nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (1);

33. nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (2);

34. nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (3);

35. încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 25 alin. (1);

36. încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 25 alin. (2);

37. nerespectarea prevederilor art. 26;

38. încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 27 alin. (1);

39. încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 28 alin. (1);

40. încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 28 alin. (3);

41. încălcarea obligatiei prevăzute la art. 28 alin. (4);

42. încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 29 alin. (2).

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează astfel:

a) cu amendă de la 3.500.000 lei la 35.000.000 lei, faptele prevăzute la pct. 32, 33, 35 si 38;

b) cu amendă de la 35.000.000 lei la 350.000.000 lei, faptele prevăzute la pct. 13, 30, 31, 34, 36, 37 si 39-42;

c) prin derogare de la dispozitiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu amendă de la 350.000.000 lei la 3.500.000.000 lei, faptele prevăzute la pct. 1-5, 8, 10-12, 14-16, 18-20, 22, 24, 25, 28 si 29;

d) prin derogare de la dispozitiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu amendă de la 3.500.000.000 lei la 35.000.000.000 lei, faptele prevăzute la pct. 6, 7, 9, 17, 21, 23, 26 si 27.

Art. 32. - (1) Contributiile datorate de către furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal constituie creante bugetare, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 79/2003, cu modificările ulterioare, aplicându-li-se în mod corespunzător prevederile acesteia.

(2) Dacă în termen de 90 de zile de la data scadentei furnizorul nu achită contributia si accesoriile acesteia, ANRC îi poate suspenda sau retrage dreptul de a mai furniza retele sau servicii de comunicatii electronice pe baza autorizatiei generale.

Art. 33. - (1) Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 31 alin. (1) se realizează de către agentii constatatori ai ANRC împuterniciti în acest scop.

(2) Sanctiunile prevăzute la art. 31 alin. (2) lit. a) se aplică de către agentii constatatori ai ANRC împuterniciti în acest scop.

(3) Sanctiunile prevăzute la art. 31 alin. (2) lit. b), c) si d) se aplică potrivit dispozitiilor art. 21 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

(4) Sanctiunile prevăzute la art. 32 alin. (2) se aplică de către presedintele ANRC.

(5) În măsura în care prin prezenta lege nu se prevede altfel, contraventiilor prevăzute la art. 31 li se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 28.

Art. 34. - Regimul sanctionator instituit prin prezentul capitol se completează în mod corespunzător cu prevederile art. 59 din Ordonanta-cadru.

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 35. - (1) ANRC va lua în considerare, cu respectarea procedurii de consultare prevăzute la art. 50 din Ordonanta-cadru, punctele de vedere ale utilizatorilor finali, inclusiv persoanele cu handicap, ale asociatiilor acestora, ale Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, ale producătorilor si ale furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice în legătură cu probleme privind drepturile utilizatorilor finali referitoare la serviciile de comunicatii electronice destinate publicului, în special atunci când aceste probleme au un impact semnificativ pe piată.

(2) Părtile interesate pot dezvolta, cu sprijinul ANRC, mecanisme care pot implica consumatori, grupuri de utilizatori si furnizori de servicii, pentru a îmbunătăti calitatea generală a serviciilor prin elaborarea de coduri de conduită si standarde de operare, precum si prin monitorizarea aplicării acestora.

Art. 36. - În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ANRC va stabili o procedură de mediere transparentă, simplă si necostisitoare, în scopul solutionării amiabile, corecte si prompte a litigiilor ocazionate de aplicarea prezentei legi, apărute între utilizatorii finali si furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice. ANRC poate stabili un sistem de rambursare a cheltuielilor făcute de utilizatorii finali sau de despăgubire pentru prejudiciile suferite de acestia în raporturile cu furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice, aplicabil în cazuri întemeiate.

Art. 37. - Conditiile generale referitoare la interoperabilitatea echipamentelor de televiziune digitală ale consumatorilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 38. - Până la adoptarea, în temeiul prezentei legi, a unei decizii a presedintelui ANRC privind nivelul tarifelor pentru furnizarea serviciilor cu amănuntul, tarifele practicate pentru aceste servicii de către Societatea Comercială de Telecomunicatii “Romtelecom” - S.A. la momentul intrării în vigoare a prezentei legi nu vor putea fi majorate decât cu acordul ANRC.

Art. 39. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: liniuta a 5-a “Servicii telefonice de bază”, liniuta a 6-a “Servicii postale de bază” si liniuta a 7-a “Servicii de radiocomunicatii si telecomunicatii” din anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 7 martie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 205/2002, cu modificările ulterioare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 4 iulie 2003.

Nr. 304.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României, 

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 2 iulie 2003.

Nr. 437.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 239

din 5 iunie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Mădălina Stefania Diaconu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor, exceptie ridicată de Elisei Constantin în Dosarul nr. 1.000/2003 al Tribunalului Mures.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată. Arată că statutul magistratilor consultanti diferă în mod esential de cel al celorlalte categorii de magistrati, ceea ce impune instituirea de către legiuitor a unui tratament juridic diferit, care nu contravine art. 16 din Constitutie sau reglementărilor internationale. În considerarea deosebirilor privitoare la conditiile de numire, durată si încetare a functiei si la atributiile acestora, legiuitorul a înteles să creeze o categorie aparte de magistrati, cu atributii substantial diferite fată de cele ale judecătorilor, procurorilor si magistratilor-asistenti, atributii cărora le corespund, în mod firesc, drepturi cu continut diferit, fără ca prin aceasta să se instituie vreo discriminare, în sensul Constitutiei sau al Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 3 martie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 1.000/2003, Tribunalul Mures a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002, exceptie ridicată de Elisei Constantin.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 sunt contrare prevederilor art. 16 alin. (1) si ale art. 20 alin. (1) din Constitutie, cu raportare la art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si la art. 26 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice. Consideră că textul de lege criticat, care acordă magistratilor consultanti doar o parte din drepturile salariale si de altă natură prevăzute pentru ceilalti magistrati, instituie o discriminare între cele două categorii de magistrati.

Tribunalul Mures apreciază că exceptia ridicată este întemeiată, iar dispozitiile art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 “sunt neconstitutionale în măsura în care exclud pe magistratii consultanti de la aplicarea în mod corespunzător a tuturor drepturilor stabilite pentru magistrati”. Instanta consideră că “vocatia magistratilor consultanti de a exercita drepturile aferente statutului de magistrat nu poate fi diferită de cea a tuturor celorlalti magistrati”. În acest sens invocă si Decizia nr. 88/1999, precum si Decizia nr. 89/1999 ale Curtii Constitutionale, prin care s-a statuat inadmisibilitatea discriminării între magistrati.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat si punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului. 

Guvernul apreciază că exceptia ridicată este neîntemeiată. Arată în acest sens că “acordarea, prin lege, a anumitor drepturi se face în considerarea unei multitudini de aspecte, de natură economică, socială, profesională etc.”. În cazul magistratilor consultanti, recunoasterea sau acordarea doar a unora dintre drepturile stabilite magistratilor trebuie raportată la statutul lor, care este diferit, magistratii consultanti nefăcând parte din corpul magistratilor. Astfel, stabilirea drepturilor de care beneficiază tine de optiunea legiuitorului. Potrivit doctrinei si jurisprudentei constitutionale, principiul egalitătii nu pretinde uniformitate, ci permite solutii legislative diferentiate pentru situatii diferite.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 sunt constitutionale, deoarece, “asa cum s-a arătat în Decizia Plenului Curtii Constitutionale nr. 1 din 8 februarie 1994, principiul egalitătii în fata legii, instituit de art. 16 din Constitutia României, presupune instituirea unui tratament egal pentru situatii care, în functie de scopul urmărit, nu sunt diferite. De aceea, el nu exclude, ci presupune solutii diferite pentru situatii diferite”. Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, în art. 17 si art. 691-695, reglementează un rol si un statut aparte pentru magistratii consultanti, diferit de cel al magistratilor, atât în privinta atributiilor si competentelor lor, cât si în ce priveste conditiile si modalitătile de numire sau de eliberare a lor din functie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului si cel al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 18 decembrie 2002, dispozitii potrivit cărora “Magistratii consultanti beneficiază de drepturile prevăzute la art. 5, 21, art. 25 alin. (1), art. 27, 28 si 30”.

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate contravin următoarelor prevederi constitutionale:

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 20 alin. (1): “Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor vor fi interpretate si aplicate în concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care România este parte.”, cu raportare la reglementările cuprinse în:

- Art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, ratificată de România prin Legea nr. 30/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 31 mai 1994, conform cărora “Exercitarea drepturilor si libertătilor recunoscute de prezenta conventie trebuie să fie asigurată fără nici o deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine natională sau socială, apartenentă la o minoritate natională, avere, nastere sau orice altă situatie”;

- Art. 26 din Pactul International cu privire la drepturile civile si politice, ratificat de România prin Decretul nr. 212/1974, publicat în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 20 noiembrie 1974, care prevăd că “Toate persoanele sunt egale în fata legii si au, fără discriminare, dreptul la o ocrotire egală din partea legii”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate si continutul dispozitiilor legale criticate, cu raportare la prevederile constitutionale si la reglementările internationale invocate, Curtea retine următoarele:

Art. 42 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, prevede că “Au calitatea de magistrat si fac parte din corpul magistratilor judecătorii de la toate instantele judecătoresti, procurorii din cadrul parchetelor de pe lângă acestea, precum si magistratii-asistenti ai Curtii Supreme de Justitie”. De asemenea, potrivit art. 2 alin. (8) din Legea nr. 124/2000 privind structura personalului Curtii Constitutionale, magistratii-asistenti de la această institutie “fac parte din Corpul magistratilor, în sensul prevăzut prin  titlul IV din Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare”.

Pe de altă parte, legislatia actuală recunoaste o parte dintre drepturile acordate magistratilor anumitor categorii de persoane care sunt asimilate cu acestia. Spre exemplu, potrivit art. 43 alin. 2 din Legea nr. 92/1992, modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/1999, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 559 din 17 noiembrie 1999, personalul de specialitate juridică din Ministerul Justitiei si Institutul National al Magistraturii este asimilat magistratilor. De asemenea, fac parte din categoria persoanelor asimilate, în unele privinte, cu magistratii si cărora li se recunosc, în consecintă, anumite drepturi ale acestora si consilierii juridici din Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, personalul de specialitate juridică din Centrul de Pregătire si Perfectionare a Grefierilor si a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate, specialistii de înaltă calificare din cadrul Parchetului National Anticoruptie, precum si personalul de specialitate al Institutului National de Criminologie.

Un statut similar cu cel al judecătorilor ce compun instantele judecătoresti au si magistratii Curtii de Conturi.

În jurisprudenta sa constantă, Curtea Constitutională aretinut că magistratii Curtii de Conturi, care exercită activitatea jurisdictională a acesteia, nu sunt judecători în sensul constitutional al termenului, activitatea lor fiind una administrativ-jurisdictională, iar nu o activitate de judecată (a se vedea deciziile nr.: 64/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 12 iulie 1994, si 147/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 508 din 15 iulie 2002).

În considerarea conditiilor specifice de numire, functionare si eliberare din functie si, mai ales, a atributiilor profund diferite pe care le au toate aceste categorii de persoane, legiuitorul a stabilit drepturi diferite de care beneficiază acestea, drepturi care sunt indisolubil legate de rolul, răspunderea, complexitatea si de privatiunile inerente fiecărei functii în parte, fără ca prin aceasta să se aducă vreo atingere principiului egalitătii persoanelor în fata legii si a autoritătilor publice, garantat de art. 16 din Constitutie si de reglementările internationale.

În ceea ce priveste functia de magistrat consultant, aceasta a fost creată în urma modificării si completării Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 28 februarie 2002. Prin această reglementare conceptul de asistent judiciar a fost înlocuit cu cel de magistrat consultant, atribuindu-se denumirea de magistrat acestei functii în considerarea faptului că titularul său face parte din completul de judecată care solutionează, în primă instantă, conflictele de muncă. Alăturând cuvântului magistrat atributul de “consultant”, legiuitorul a evidentiat de la început statutul diferit al acestei categorii fată de ceilalti magistrati.

Astfel conditiile de numire a magistratilor consultanti sunt diferite de conditiile generale de acces în magistratură. Art. 691 alin. 1 din Legea nr. 92/1992, introdus prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2002, prevede că “Magistratii consultanti sunt numiti pe o perioadă de 4 ani de ministrul justitiei, la propunerea Consiliului Economic si Social, dintre persoanele care au studii juridice superioare, o vechime în specialitate de cel putin 2 ani si îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 46 alin. 1 lit. a)-e) si alin. 2”. Potrivit art. 1 din Legea nr. 109/1997 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 7 iulie 1997, modificat prin Legea nr. 58/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 21 martie 2003, “Consiliul Economic si Social este institutie publică de interes national, tripartită, autonomă, constituită în scopul realizării dialogului social la nivel national dintre patronat, sindicate si Guvern si a climatului de stabilitate si pace socială”, reprezentând, asadar, un segment bine determinat al vietii politice si sociale, iar nu interesele generale ale societătii.

Eliberarea din functie a magistratilor consultanti este, de asemenea, supusă unor conditii diferite fată de cele care se aplică celorlalte categorii de magistrati. Art. 695 alin. 1 din Legea nr. 92/1992, introdus prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2002, prevede că “Magistratii consultanti pot fi eliberati din functie de ministrul justitiei, în conditiile art. 92, care se aplică în mod corespunzător. De asemenea, ei pot fi eliberati din functie ca urmare a reducerii numărului de posturi de magistrati consultanti, în raport cu volumul de activitate”, în vreme ce alte categorii de magistrati se bucură de inamovibilitate.

În cazul aplicării sanctiunilor disciplinare magistratii consultanti beneficiază de calea de atac a contestatiei împotriva acestor sanctiuni, îndreptată la sectia de contencios administrativ a curtii de apel în circumscriptia căreia functionează cel sanctionat [art. 693 alin. 2 din Legea nr. 92/1992], în mod similar cu functionarii publici (art. 74 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 8 decembrie 1999). Spre deosebire de aceste două categorii, magistratilor enumerati la art. 42 din Legea nr. 92/1992, republicată, li se aplică, în materie disciplinară, prevederile art. 124-129 din Legea nr. 92/1992, republicată.

În plus, art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2002 stabileste caracterul temporar al dispozitiilor privitoare la magistratii consultanti, prevăzând că “Magistratii consultanti vor functiona potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă până la instituirea tribunalelor muncii, în conditiile legii”.

De asemenea, potrivit art. 692 alin. 4 din Legea nr. 92/1992 si ca o măsură de protectie instituită în favoarea magistratilor consultanti, caracterul temporar al acestei functii este însotit de suspendarea contractelor de muncă sau, după caz, a raporturilor de muncă si de rezervarea posturilor ocupate anterior numirii ca magistrat consultant, pe perioada în care persoanele vizate îsi desfăsoară activitatea în această calitate. Cu totul alta este situatia celorlalte categorii de magistrati (judecători, procurori sau magistrati-asistenti), pentru care art. 111 alin. 1 din Legea nr. 92/1992, republicată, prevede că “Functia de magistrat este incompatibilă cu orice altă functie publică sau privată, cu exceptia functiilor didactice din învătământul superior”. Prin urmare, magistratilor consultanti li se oferă beneficiul legal al rezervării postului ocupat anterior, prin suspendarea contractului de muncă, spre deosebire de magistratii enumerati la art. 42 din Legea nr. 92/1992, republicată, cărora le este interzis cumulul functiei de magistrat cu alte functii publice sau private, tocmai pentru a avea garantia impartialitătii si independentei acestora în raport cu alte institutii, organe sau persoane.

Asadar, dincolo de denumirea comună de “magistrat”, magistratii consultanti se află într-o situatie esential diferită fată de alte categorii de magistrati, chiar si fată de persoanele asimilate acestora, deoarece conditiile de numire si de încetare a functiei, durata acesteia si procedura sanctionării disciplinare a magistratilor consultanti diferă în mod esential de cele aplicabile celorlalte categorii de magistrati, iar atributiile specifice acestei functii nu sunt exercitate cu caracter de permanentă, ci doar în cazurile când se judecă, în primă instantă, conflicte de muncă.

Curtea constată că situatia diferită în care se află magistratii consultanti justifică, atât în sensul prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, cât si în sensul reglementărilor internationale, instituirea unui tratament juridic diferentiat, drepturile care li se acordă tinând de optiunea legiuitorului, fără obligativitatea recunoasterii tuturor drepturilor stabilite pentru magistrati.

În ceea ce priveste sustinerea autorului exceptiei că art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 încalcă art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, Curtea retine că, în conformitate cu jurisprudenta europeană, acest articol nu are o existentă independentă si nu se poate, asadar, retine încălcarea sa decât dacă aceasta intervine în legătură cu un drept sau cu o libertate consacrate de textul Conventiei (a se vedea cauza Curtii europene a drepturilor omului Syndicat national de la police belge contra Belgiei, 1975). Având în vedere faptul că autorul exceptiei nu a indicat care anume drept garantat de Conventie consideră că este încălcat prin art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002, Curtea constată că este nemotivată critica privind încălcarea principiului nediscriminării prevăzut în această reglementare internatională.

Cu privire la problema cazării magistratilor consultanti care au domiciliul în altă localitate decât cea în care se află sediul instantei, pe care autorul exceptiei o ridică în spetă, Curtea retine că aceasta este rezolvată în art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002, potrivit căruia “În cazul în care magistratii consultanti sunt numiti sau functionează ori sunt delegati la instante care au sediul în alte localităti decât cele în care îsi au domiciliul, acestia beneficiază de cheltuieli de transport, diurnă si cazare, potrivit dispozitiilor legale aplicabile personalului din unitătile bugetare”, iar competenta de solutionare a unei cereri întemeiate pe acest text legal revine în exclusivitate instantelor de judecată.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (3) si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor, exceptie ridicată de Elisei Constantin în Dosarul nr. 1.000/2003 al Tribunalului Mures.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 iunie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mădălina Stefania Diaconu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoasterea organismelor pentru evaluarea conformitătii aparatelor cu cerintele esentiale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 si de Hotărârea Guvernului nr. 88/2003

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.337/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea si notificarea natională a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor,

în temeiul prevederilor art. 34 din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) si ale art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de functionare a aparatelor electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind recunoasterea organismelor pentru evaluarea conformitătii aparatelor cu cerintele esentiale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 si de Hotărârea Guvernului nr. 88/2003, prezentate în anexă.

Art. 2. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data publicării.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

 

Bucuresti, 30 iunie 2003.

Nr. 209.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind recunoasterea organismelor pentru evaluarea conformitătii aparatelor cu cerintele esentiale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 si de Hotărârea Guvernului nr. 88/2003

 

SECTIUNEA I

Generalităti

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme metodologice stabilesc procedura de evaluare si recunoastere a organismelor care realizează evaluarea conformitătii în domeniul echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii, respectiv în domeniul compatibilitătii electromagnetice, cu cerintele esentiale aplicabile, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora, respectiv de Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de functionare a aparatelor electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice.

(2) Organizatiile prevăzute la art. 1 fac parte dintre organismele care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate de Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor si sunt supuse, în principiu, prevederilor privind regulile de procedură pentru desemnarea natională a acestora, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea si notificarea natională a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor.

(3) În domeniile reglementate privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii,  respectiv compatibilitatea electromagnetică, sunt aplicabile procedurile de evaluare a conformitătii, prevăzute la art. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003, respectiv la art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 497/2003, ceea ce implică si un mod specific de evaluare a competentei organismelor, în vederea recunoasterii.

 

SECTIUNEA a II-a

Termeni si definitii

 

Art. 2. - Termenii de specialitate, în întelesul prezentelor norme metodologice, se definesc după cum urmează:

a) autoritate competentă - organ al administratiei publice centrale responsabil cu reglementarea unui domeniu. Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei este autoritatea competentă pentru domeniul echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii si pentru domeniul compatibilitătii electromagnetice;

b) cerinta esentială - cerintă care are în vedere protectia sănătătii si securitătii utilizatorilor, protectia proprietătii si a mediului, astfel cum este prevăzut în legislatia în vigoare;

c) domeniu reglementat - ansamblul activitătilor economice si al produselor asociate acestora, pentru care autoritatea competentă emite reglementări tehnice specifice privind conditiile de introducere pe piată si de punere în functiune. Domeniul echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii, precum si domeniul compatibilitătii electromagnetice sunt domenii reglementate;

d) recunoastere - procedura prin care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei confirmă că un organism de certificare satisface conditiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 sau de Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 pentru a aplica procedurile adecvate de evaluare a conformitătii;

e) evaluare a conformitătii - activitatea al cărei obiect este determinarea faptului că sunt îndeplinite cerintele esentiale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 sau de Hotărârea Guvernului nr. 88/2003;

f) inspectie - evaluare a conformitătii prin observare si rationament, însotită, după caz, de măsurare, încercare sau comparare;

g) încercare - operatiune tehnică ce constă în determinarea uneia sau mai multor caracteristici ale unui produs, în concordantă cu o procedură specificată;

h) organism de certificare - organism independent fată de clientul său si fată de alte părti interesate, care aplică regulile unui sistem de certificare în scopul evaluării, certificării si supravegherii conformitătii;

i) organism de certificare recunoscut - organism de certificare, persoană juridică cu sediul în România, care a fost recunoscut de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei să efectueze evaluarea conformitătii în domeniul reglementat al echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii, precum si în domeniul reglementat al compatibilitătii electromagnetice.

 

SECTIUNEA a III-a

Criterii pentru evaluarea organismelor în vederea recunoasterii

 

Art. 3. - În vederea recunoasterii, organismele solicitante trebuie să îndeplinească criteriile minime prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 497/2003, anexa nr. 1, respectiv în Hotărârea Guvernului nr. 88/2003, anexa nr. VI.

 

SECTIUNEA a IV-a

Recunoasterea organismului solicitant

 

Art. 4. - Recunoasterea competentei organismului solicitant pentru evaluarea conformitătii echipamentelor cu cerintele esentiale aplicabile prevăzute la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 497/2003, respectiv la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003, se face de către Comisia de evaluare, al cărei regulament de organizare s functionare este prezentat în anexa A.

Art. 5. - Pentru recunoasterea competentei organismului solicitant se parcurg următoarele etape:

a) Organismul solicită recunoasterea la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Directia generală pentru comunicatii. Cererea de recunoastere trebuie să fie însotită de documentele prevăzute în sectiunea a V-a.

b) În vederea luării hotărârii de recunoastere, Comisia de evaluare poate decide o inspectare a organismului solicitant. Rezultatele inspectării sunt consemnate într-un raport de inspectie semnat si de reprezentantul organismului solicitant.

c) În termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de evaluare, după analizarea documentelor prevăzute în sectiunea a V-a (depuse de solicitant) si a raportului de inspectie, pe baza hotărârii Comisiei de evaluare, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, prin Directia generală pentru comunicatii, va elibera Certificatul de recunoastere, prin care organismul care a solicitat evaluarea si care a îndeplinit criteriile minime prevăzute în sectiunea a III-a este recunoscut ca având competenta tehnică si capabilitatea să îndeplinească sarcinile din cadrul procedurilor de evaluare a conformitătii cu cerintele esentiale aplicabile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 497/2003, respectiv în Hotărârea Guvernului nr. 88/2003.

Modelul Certificatului de recunoastere este prezentat în anexa C.

d) În situatia în care organismul solicitant nu îndeplineste criteriile minime prevăzute în sectiunea a III-a, pe baza hotărârii Comisiei de evaluare, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, prin Directia generală pentru comunicatii, va comunica solicitantului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de evaluare, respingerea motivată a cererii.  

e) Organismul se consideră recunoscut de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind aprobarea listei organismelor recunoscute pentru evaluarea conformitătii echipamentelor cu cerintele esentiale aplicabile prevăzute la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 497/2003, respectiv la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003.

Lista organismelor recunoscute va fi reactualizată ori de câte ori va fi necesar.

f) Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind aprobarea listei organismelor recunoscute pentru evaluarea conformitătii echipamentelor cu cerintele esentiale aplicabile prevăzute la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 497/2003, respectiv la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003, contine pentru fiecare organism recunoscut informatii privind denumirea completă, sediul, produsele sau grupele de produse care pot fi supuse evaluării conformitătii, precum si sarcinile specifice pentru care a fost recunoscut.

g) Pe perioada de valabilitate a Certificatului de recunoastere, Directia generală pentru comunicatii, prin Comisia de evaluare, poate efectua audituri de supraveghere, privind respectarea conditiilor care au stat la baza eliberării certificatului.

În situatia în care se constată că un organism nu mai îndeplineste conditiile în baza cărora a fost recunoscut, Comisia de evaluare va consemna neconformitătile si va stabili termenele de eliminare a acestora sau, după caz, va propune retragerea recunoasterii, pentru o perioadă deter-minată de timp, până la eliminarea neconformitătilor.

 

SECTIUNEA a V-a

Documentele ce trebuie prezentate de organismul solicitant pentru evaluarea competentei sale în vederea recunoasterii

 

Art. 6. - Pentru evaluarea competentei organismului solicitant, în vederea recunoasterii, acesta trebuie să depună la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei următoarele documente:

a) cerere pentru evaluarea competentei sale privind evaluarea conformitătii echipamentelor cu cerintele esentiale aplicabile prevăzute la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 497/2003, respectiv la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003, în vederea recunoasterii. La formularea cererii se va avea în vedere modelul din anexa B;

b) copie de pe documentele de înfiintare (certificat de înregistrare în registrul comertului, codul unic de înregistrare, statut, hotărâre a Guvernului - după caz);

c) o prezentare a activitătii, din care să rezulte experienta în domeniul compatibilitătii electromagnetice sau în domeniul echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii;

d) lista personalului angajat în activitătile din domeniul compatibilitătii electromagnetice sau al echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii (atributiile si responsabilitătile rezultate din fisa postului; competenta si experienta profesională rezultate din curriculum vitae);

e) o declaratie a conducerii, din care rezultă că sunt însusite si documentate procedurile de evaluare a conformitătii pentru care se solicită desemnarea, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 sau în Hotărârea Guvernului nr. 88/2003;

f) o declaratie a conducerii, prin care aceasta se angajează că personalul responsabil pentru îndeplinirea sarcinilor din domeniul compatibilitătii electromagnetice sau al echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii păstrează confidentialitatea si secretul profesional cu privire la toate informatiile obtinute;

g) un document care demonstrează independenta conducerii si a personalului tehnic fată de toate grupurile ori persoanele direct sau indirect interesate de echipamentele în cauză.

Acest document trebuie să precizeze că acestia nu sunt proiectanti, producători, furnizori sau instalatori de echipamente pentru care solicită recunoasterea, operatori de retele sau furnizori de servicii de comunicatii si nici mandatari ai unuia dintre acestia, nu participă direct la proiectarea, comercializarea si întretinerea echipamentelor si nici nu reprezintă părtile angajate în aceste activităti;

h) copie de pe asigurarea de răspundere civilă, în cazul în care răspunderea nu revine statului prin lege;

i) lista laboratoarelor de încercări cu care colaborează în scopul realizării activitătii sale din domeniul compatibilitătii electromagnetice sau din domeniul echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii.

Art. 7. - În cazul în care este necesar pentru luarea deciziei privind desemnarea, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei poate întreprinde orice alte măsuri.

 

SECTIUNEA a VI-a

Obligatiile organismelor recunoscute de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

Art. 8. - Organismele recunoscute de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei au următoarele obligatii:

a) să informeze Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, prin Directia generală pentru comunicatii, cu privire la orice modificare fată de documentele care au stat la baza recunoasterii;

b) să pună la dispozitie Comisiei de evaluare, la solicitarea acesteia, toate informatiile si datele privind respectarea conditiilor care au stat la baza eliberării Certificatului de recunoastere;

c) să informeze, ori de câte ori este nevoie, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, prin Directia generală pentru comunicatii si, după caz, Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor cu privire la produsele depistate neconforme, ca urmare a activitătilor de evaluare a conformitătii pentru care a fost recunoscut;

d) să prezinte, la cererea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, prin Directia generală pentru comunicatii, copii de pe certificatele de conformitate, precum si de pe reclamatiile înregistrate împotriva deciziilor organismului recunoscut, inclusiv informatii privind modul de rezolvare a acestora;

e) să transmită Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, prin Directia generală pentru comunicatii, o copie de pe raportul de audit, în cel mult 10 zile de la efectuarea auditului de supraveghere.

 

SECTUNEA a VII-a

Dispozitii finale

 

Art. 9. - Prezentele norme metodologice se aprobă prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 10. - Anexele A, B si C fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA A

la normele metodologice

 

REGULAMENT U L

de organizare si functionare a Comisiei de evaluare

 

CAPITOLUL I

Atributii

 

1. Comisia de evaluare a organismelor solicitante, în vederea recunoasterii competentei acestora pentru evaluarea conformitătii echipamentelor cu cerintele esentiale aplicabile prevăzute la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 497/2003, respectiv la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003, este numită prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si activează pe lângă Directia generală pentru comunicatii.

2. Comisia de evaluare se compune din presedinte, secretar si 3 membri.

3. Comisia de evaluare analizează cererea de evaluare si documentele însotitoare prezentate de organismul solicitant în conformitate cu prevederile sectiunii a V-a.

4. Comisia de evaluare poate decide, după caz, inspectarea organismului solicitant, presedintele Comisiei de evaluare desemnând în acest scop pe unul dintre membrii comisiei. În cadrul inspectiei se examinează îndeplinirea criteriilor prevăzute în sectiunea a III-a si se întocmeste un raport de inspectie.

 

CAPITOLUL II

Modul de functionare

 

1. Concluziile Comisiei de evaluare si hotărârea privind acordarea organismului solicitant a Certificatului de recunoastere sau de respingere a acestuia, hotărâre luată cu majoritatea simplă a celor prezenti, se consemnează într-un proces-verbal.

2. Comisia de evaluare poate lua hotărâri valabile în prezenta a cel putin 4 membri. Pe baza examinării documentelor prezentate si a raportului de inspectie, Comisia de evaluare stabileste dacă sunt întrunite criteriile minime prevăzute în sectiunea a III-a pentru acordarea Certificatului de recunoastere.

3. Dezbaterile si hotărârile Comisiei de evaluare se consemnează într-un registru de procese-verbale, fiecare proces-verbal fiind contrasemnat de membrii acesteia participanti la sedintă. Registrul de procese-verbale este păstrat de secretarul Comisiei de evaluare.

4. Secretarul Comisiei de evaluare asigură legătura cu Directia generală pentru comunicatii, cu membrii Comisiei de evaluare si, din dispozitia presedintelui, convoacă reunirea Comisiei de evaluare.

5. Secretarul Comisiei de evaluare primeste si arhivează toate documentele aferente unei cereri de recunoastere.

6. Secretarul Comisiei de evaluare înaintează Directiei generale pentru comunicatii propunerile de eliberare a Certificatului de recunoastere privind organismul recunoscut, respectiv de retragere a recunoasterii, în baza hotărârilor luate.

7. Presedintele Comisiei de evaluare semnează documentele emise de Comisia de evaluare.

 

CAPITOLUL III

Alte dispozitii

 

Contestatiile privind respingerea unei hotărâri de recunoastere, respectiv de retragere a recunoasterii, se analizează numai în prezenta tuturor membrilor Comisiei de evaluare.

 

ANEXA B

la normele metodologice

 

MODEL

 

Denumirea solicitantului - Antet

……………

Către:

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

DIRECTIA GENERALĂ PENTRU COMUNICATII

CERERE DE EVALUARE

în vederea recunoasterii

 

Solicitantul (denumirea completă)…………………….., adresa completă ………………...., telefon…………., fax …………., numărul de înregistrare în registrul comertului …………….., cod unic de înregistrare ………….., reprezentat prin ……………..., (numele si prenumele, functia) potrivit prevederilor aplicabile din:

- Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de functionare a aparatelor electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice; sau

- Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora, ……….. 1) solicită:

- să fie recunoscut pentru a efectua evaluarea conformitătii cu cerintele esentiale a următoarelor echipamente: ...2)

Anexăm la prezenta cerere documentele prevăzute în sectiunea a V-a din normele metodologice.

 

Reprezentantul solicitantului,

…………………………….
(functia, numele, semnătura)


1) Se completează corespunzător competentelor pentru care se solicită recunoasterea, în concordantă cu procedurile de evaluare a conformitătii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 sau de Hotărârea Guvernului nr. 88/2003.

2) Se completează corespunzător claselor de echipamente prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 sau de Hotărârea Guvernului nr. 88/2003, pentru care se solicită recunoasterea.

 

ANEXA C

la normele metodologice

 

MODEL

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

DIRECTIA GENERALĂ PENTRU COMUNICATII

 

C ERTIFICAT DE RECUNOASTERE

Nr. …….. din .…..

 

Comisia de evaluare, ca urmare a Cererii de evaluare nr. …… din …… a (denumirea solicitantului, adresa, nr. de înregistrare în registrul comertului, cod unic de înregistrare, telefon, fax, e-mail)...,

- în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de functionare a aparatelor electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice: ……1);

- în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora: ...1);

- în conformitate cu Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. .. din ..;

- în conformitate cu hotărârea Comisiei de evaluare consemnată în Procesul-verbal nr. .. din ..., recunoaste competenta si capabilitatea (denumirea solicitantului): ...

- pentru a efectua evaluarea conformitătii cu cerintele esentiale a următoarelor echipamente: ….2)

Prezentul certificat de recunoastere operează si este valabil 2 ani din momentul aprobării listei organismelor recunoscute, printr-un ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei, ce va intra în vigoare pe data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Director general,

……………………………….

(semnătura)


1) Se completează corespunzător competentelor pentru care se propune recunoasterea, în concordantă cu procedurile de evaluare a conformitătii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 sau de Hotărârea Guvernului nr. 88/2003.

2) Se completează corespunzător claselor de echipamente prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 sau de Hotărârea Guvernului nr. 88/2003, pentru care se recunosc competenta si capabilitatea.