MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 552              LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE              Joi, 31 iulie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 253 din 12 iunie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (4) si ale art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

858. - Hotărâre pentru abrogarea si modificarea unor acte normative

 

870. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.254/2002 privind garantarea unor credite externe si/sau interne pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, necesare pentru finantarea Programului de reabilitare a statiilor de cale ferată din orasele resedintă de judet

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

433. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste informatiile minime necesare pentru baza de date privind animalele si produsele  de origine animală introduse în România

 

494. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului privind constituirea Comisiei pentru analizarea si avizarea importurilor de grâu pentru panificatie, de grâu destinat însământării si a importurilor de secară, orz si porumb destinate furajării animalelor, exceptate de la plata taxelor vamale, precum si pentru avizarea exportului de grâu

 

718. - Ordin al ministrului sănătătii privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 35/2002 privind reorganizarea asistentei medicale în ambulatoriul de specialitate si în ambulatoriul de spital

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 253

din 12 iunie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (4) si ale art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mădălina Stefania Diaconu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (4) si ale art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Media Pro Pictures” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 14.619/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată. În acest sens arată că, în conformitate cu jurisprudenta constantă a Curtii Constitutionale, prevederile Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată nu încalcă dispozitiile constitutionale, iar în speta de fată nu s-au învederat elemente noi, de natură a determina reconsiderarea acestei practici.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 19 noiembrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 14.619/2002, Tribunalul Bucuresti – Sectia a VI-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (4) si ale art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, exceptie ridicată de Societatea Comercială ‘Media Pro Pictures” - S.A. din Bucuresti în cadrul judecării unei cereri în anulare formulate împotriva ordonantei cu somatia de plată.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autoarea acesteia sustine că dispozitiile art. 4 alin. (4) si ale art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 limitează dreptul părtilor litigante de a-si dovedi sustinerile la proba cu înscrisuri, iar această limitare “determină o flagrantă încălcare a dreptului la apărare pentru debitor în faza procesuală a actiunii în anulare, când sarcina probei îi incumbă”. Consideră că, în acest mod, dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 24 alin. (1) din Constitutie, precum si reglementărilor cuprinse în art. 10 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului si în art. 6 alin. (1) din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comercială apreciază că exceptia ridicată nu este întemeiată, întrucât “în mod expres de judicios si de echitabil legiuitorul a limitat accesul debitoarei-reclamante în actiunea în anulare la proba cu înscrisuri, în conditiile în care în cadrul procedurii somatiei de plată a obligat pe creditoare să-si sustină cererea tot pe baza înscrisurilor”.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Presedintele Camerei Deputatilor consideră că nu sunt întemeiate sustinerile autorului exceptiei, iar dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, deoarece în conditiile în care, în urma modificărilor introduse în ordonantă prin Legea nr. 295/2002, întreaga procedură se desfăsoară cu citirea obligatorie a părtilor, “regulile ce urmează a fi aplicate, în materie de probatiune, în lipsa unor prevederi exprese ale Ordonantei Guvernului nr. 5/2001, sunt cele ale dreptului comun”. De altfel, prin Decizia nr. 109/2003,

Curtea Constitutională a retinut constitutionalitatea acestor dispozitii legale criticate.

Guvernul apreciază că exceptia ridicată nu este întemeiată. Textele art. 4 si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 “trebuie privite în contextul întregii reglementări a somatiei de plată, care este o procedură specială în materia executării creantelor, a cărei adoptare, departe de a constitui o încălcare a principiilor constitutionale, constituie expresia aplicării lor”. Orice debitor, citat în mod obligatoriu în fata judecătorului, îsi poate face apărările, poate formula cerere în anulare si poate exercita calea de atac a recursului, iar în cadrul judecării cererii în anulare nu există nici o limitare a mijloacelor de probă de care se poate uza conform regulilor de drept comun.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridi- cată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al presedintelui Camerei Deputatilor si cel al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 4 alin. (4) si ale art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 5 iunie 2002, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 5 noiembrie 2002. Aceste dispozitii au următoarea redactare:

- Art. 4 alin. (4): “În citatie se va face mentiunea că până cel mai târziu în ziua fixată pentru înfătisare debitorul poate să

depună întâmpinare, precum si actele ce pot contribui la solutionarea cererii.”;

- Art. 6 alin. (1): “Dacă nu a intervenit închiderea dosarului în conditiile art. 5, judecătorul va examina cererea pe baza actelor depuse, precum si a explicatiilor si lămuririlor părtilor, ce i-au fost prezentate potrivit art. 4.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate sunt contrare următoarelor prevederi constitutionale si reglementări internationale:

- Art. 24 alin. (1) din Constitutie, care prevede că “Dreptul la apărare este garantat.”;

- Art. 6 alin. (1) din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, conform căruia: “Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instantă independentă si impartială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzatii în materie penală îndreptate împotriva sa. [...]”;

- Art. 10 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, potrivit căruia: “Orice persoană are dreptul, în deplină egalitate, să fie ascultată în mod echitabil si public de un tribunal independent si impartial, care va hotărî fie asupra drepturilor si obligatiilor sale, fie asupra temeiniciei oricărei acuzatii în materie penală îndreptate împotriva ei.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că a mai solutionat până în prezent numeroase exceptii de neconstitutionalitate având ca obiect Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 în ansamblul ei ori unele dispozitii ale sale, respingându-le pe toate ca fiind neîntemeiate.

Astfel, prin Decizia nr. 109 din 13 martie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2003, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (4) si ale art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, ridicată într-o altă cauză aflată pe rolul aceleiasi instante judecătoresti, de acelasi autor si cu o motivare identică. În această decizie s-a retinut că, după modificarea art. 4 din ordonantă prin Legea nr. 295/2002, procedura dobândeste un evident caracter oral si contradictoriu si, chiar dacă textul “omite să precizeze cum pot fi probate explicatiile si lămuririle la care face referire, el nu contine însă nici o dispozitie expresă de limitare a mijloacelor de probă exclusiv la înscrisuri. În lipsa unei asemenea dispozitii, urmează a-si găsi aplicarea dreptul comun, asa cum prevede art. 11 din aceeasi ordonantă”. În consecintă, Curtea a constatat că dispozitiile legale criticate sunt în concordantă cu prevederile constitutionale si cu reglementările internationale invocate.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (3) si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (4) si ale art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Media Pro Pictures” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 14.619/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 iunie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mădălina Stefania Diaconu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea si modificarea unor acte normative

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 578/2002 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si a Ministerului Educatiei si Cercetării în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 14 iunie 2002.

Art. II. - (1) Obiectivul de investitii, proprietate publică statului, prevăzut la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 578/2002, compus din 13 corpuri cu o suprafată construită totală de 14.594 m2 si terenul aferent în suprafată de 54.000 m2, situat în municipiul Bucuresti, Splaiul Unirii, împreună cu mijloacele fixe aferente, revine în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor.

(2) Obiectivul de investitii, proprietate publică a statului, prevăzut la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 578/2002, având o suprafată construită de 3.006 m2, situat în municipiul Bucuresti, Splaiul Unirii, împreună cu mijloacele fixe aferente, revine în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului.

Art. III. - Anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 23 septembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Obiectivul prevăzut la titlul “Obiective asigurate cu pază în cooperare cu serviciul de protectie si pază” al punctului II din anexa nr. 1 “Lista obiectivelor la care se asigură paza militară cu efective de jandarmi” va avea următorul cuprins: “Sediul Guvernului”.

2. Obiectivul prevăzut la titlul “Obiective asigurate cu pază în cooperare cu serviciul de protectie si pază” al punctului II din anexa nr. 2 “Lista cu unitătile bugetare beneficiare de pază militară cu efective de jandarmi, care sunt exceptate de la plată”, va avea următorul cuprins: “Sediul Guvernului”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Athanasiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 iulie 2003.

Nr. 858.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.254/2002 privind garantarea unor credite externe si/sau interne pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, necesare pentru finantarea Programului de reabilitare a statiilor de cale ferată din orasele resedintă de judet

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 27, art. 35 alin. (1) si al art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.254/2002 privind garantarea unor credite externe si/sau interne pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, necesare pentru finantarea Programului de reabilitare a statiilor de cale ferată din orasele resedintă de judet, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 19 noiembrie 2002, se modifică după cum urmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

“HOTĂRÂRE

privind garantarea unor credite externe si/sau interne pentru Ministerul Transporturilor, Constructiilor  si Turismului, necesare pentru finantarea Programului de reabilitare a unor statii de cale ferată din România”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se aprobă contractarea de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului a unor credite externe si/sau interne în valoare totală de 60 milioane dolari S.U.A., destinate finantării Programului de reabilitare a unor statii de cale ferată din România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Se aprobă garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor credite externe si/sau interne în valoare totală de 60 milioane dolari S.U.A., precum si a primelor de asigurare, dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente, în vederea asigurării resurselor financiare pentru realizarea Programului de reabilitare a unor statii de cale ferată din România prevăzute în anexă.”

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Reabilitarea statiilor de cale ferată din România, mentionată la art. 1, se va efectua în conformitate cu prevederile cuprinse în cap. III pct. 3.3.6 din Programul de guvernare pe perioada 2001-2004.”

5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Valoarea lucrărilor de reabilitare a statiilor de cale ferată din România si ordinea de executare a acestora se vor stabili de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului pe bază de proiecte aprobate conform reglementărilor în vigoare, până la concurenta sumei prevăzute la art. 1.

(2) În valoarea totală a lucrărilor de reabilitare a fiecărei statii de cale ferată se vor include si cheltuielile de proiectare, consultantă si alte cheltuieli prevăzute de lege, necesare realizării Programului de reabilitare a unor statii de cale ferată din România.”

6. Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.254/2002 se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 iulie 2003.

Nr. 870.

 

ANEXĂ

 

STATIILE DE CALE FERATĂ

propuse să facă parte din Programul de reabilitare a unor statii de cale ferată din România

 

Nr.crt.

Denumirea statiei de cale ferată

1.

Ploiesti- Sud

2.

Arad

3.

Deva

4.

Alba Iulia

5.

Brasov

6.

Bacău

7.

Suceava

8.

Buzău

9.

Focsani

10.

Târgoviste

11.

Sighisoara

12.

Drobeta-Turnu Severin

13.

Galati

14.

Fetesti

15.

Sibiu

16.

Oradea

17.

Pitesti

18.

Râmnicu Vâlcea

19.

Vaslui

20.

Brăila

21.

Târgu Jiu

22.

Târgu Mures

23.

Tulcea

24.

Giurgiu

25.

Satu Mare

26.

Baia Mare

27.

Călărasi

28.

Resita

29.

Piatra-Neamt

30.

Miercurea-Ciuc

31.

Zalău

32.

Bistrita

33.

Alexandria

34.

Slatina

35.

Slobozia

36.

Botosani

37.

Sfântu Gheorghe

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste informatiile minime necesare pentru baza de date privind animalele si produsele de origine animală introduse în România

 

Având în vedere prevederile art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

văzând Referatul de aprobare nr. 154.580 din 25 iunie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară care stabileste informatiile minime necesare pentru baza de date privind animalele si produsele de origine animală introduse în România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală si directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 1 ianuarie 2007.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 10 iulie 2003.

Nr. 433.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

care stabileste informatiile minime necesare pentru baza de date privind animalele si produsele de origine animală

introduse în România

 

Art. 1. - Datele minime ce urmează a fi introduse de autoritatea veterinară centrală a României în baza de date privind animalele si produsele de origine animală introduse pe teritoriul României vor fi cele stabilite în anexa la prezenta normă sanitară veterinară.

Art. 2. - (1) Autoritatea veterinară centrală a României poate adopta, prin Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, acte normative sau prevederi administrative suplimentare prezentei norme sanitare veterinare.

(2) Autoritatea veterinară centrală a României, prin Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, va lua măsurile necesare, potrivit legii, si va sanctiona orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(3) Atunci când autoritatea veterinară centrală a României adoptă cele mentionate la alineatele precedente, trebuie să se facă o referire expresă la prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXĂ

la norma sanitară veterinară

 

DATE MINIME

despre animalele si produsele de origine animală introduse în România

 

1. Identificarea postului de inspectie de frontieră

Numele si numărul de cod Animo ale postului de inspectie de frontieră

2. Identificarea transportului

a) Tipul de bunuri si codul Animo

b) Numărul/cantitatea/unitătile

c) Numărul anexei B

d) Tara tertă de origine (cod ISO)

e) Numele si numărul de aprobare ale întreprinderii de origine

f) Statul membru de destinatie/tara de destinatie (cod ISO)

3. Controale efectuate

a) Controlul documentelor (da/nu/neconform)

b) Controlul de identitate (da/nu/neconform)

c) Controlul fizic (da/nu/neconform)

d) Examinarea de laborator (da/nu/neconform)

4. Rezultat

a) Acceptat (data)

b) Returnat (data)

c) Distrus (data)

d) Prelucrat (data)

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

privind constituirea Comisiei pentru analizarea si avizarea importurilor de grâu pentru panificatie, de grâu destinat însământării si a importurilor de secară, orz si porumb destinate furajării animalelor, exceptate de la plata taxelor vamale, precum si pentru avizarea exportului de grâu

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 864/2003 privind unele măsuri de reglementare a pietei grâului si exceptarea de la plata taxelor vamale a importului de secară, orz si porumb destinate furajării animalelor,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se constituie Comisia pentru analizarea si avizarea importurilor de grâu pentru panificatie, de grâu destinat însământării si a importurilor de secară, orz si porumb destinate furajării animalelor, exceptate de la plata taxelor vamale, precum si pentru avizarea exportului de grâu, din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, în următoarea componentă:

1. Vasile Băcilă - director general al Directiei generale de implementare si reglementare - presedintele comisiei;

2. Petre Niculae - Directia de productie animală si industrie alimentară - membru;

3. Elena Tatomir - Directia de productie vegetală si horticultură - membru;

4. Dana Vasilescu - Directia de implementare si management al politicilor agricole - membru;

5. Tudorel Baltă - Directia de productie animală si industrie alimentară - membru;

6. Serban Dobrescu - Directia de productie animală si industrie alimentară - membru;

7. Ioana Văcărescu - Directia de productie vegetală si horticultură - membru;

8. Gheorghe Georgescu - Ministerul Economiei si Comertului - Directia de licente - membru;

9. Mariana Gheorghe - Serviciul pentru licentierea depozitelor - membru secretariat comisie;

10. Marcela Alecu - Serviciul pentru licentierea depozitelor - membru secretariat comisie.

Art. 2. - (1) Pentru importul de grâu pentru panificatie, solicitantul va depune următoarele documente:

a) cerere adresată Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului pentru solicitarea avizului;

b) cerere pentru licenta de import (formularul se procură de la Ministerul Economiei si Comertului - Directia de licente, Bucuresti, str. Ion Câmpineanu nr. 16, sectorul 1);

c) copie de pe certificatul de înregistrare;

d) copie de pe actul constitutiv sau statutul societătii;

e) copie de pe actul de identitate al reprezentantului solicitantului;

f) contractul de import, în original si în copie.

(2) În cazul importatorilor care au activitate de productie de morărit si/sau de panificatie, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) acestia trebuie să depună:

a) copii de pe licenta de fabricatie si fisa unitătii de productie, conform Regulamentului cu privire la acordarea, suspendarea si retragerea (anularea) licentelor de fabricatie agentilor economici care desfăsoară activităti în domeniul productiei de produse alimentare, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 357/2003;

b) declaratie pe propria răspundere privind productia fizică realizată în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2003;

c) contractul de împrumut de la rezerva de stat, în original si în copie.

(3) În cazul importatorilor care nu au activitate de productie de morărit si/sau de panificatie, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) acestia trebuie să depună:

a) contractele de livrare a grâului importat, încheiate cu agentii economici cu activitate de productie de morărit si/sau de panificatie, în original si în copie;

b) documentele prevăzute la alin. (2) lit. a) si b), emise de agentul economic beneficiar al grâului importat;

c) contractul de împrumut de la rezerva de stat, în original si în copie.

Art. 3. - Pentru importul de grâu destinat însământării în toamna anului 2003, solicitantul va depune următoarele documente:

a) cerere adresată Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului pentru solicitarea avizului;

b) cerere pentru licenta de import (formularul se procură de la Ministerul Economiei si Comertului - Directia de licente, Bucuresti, str. Ion Câmpineanu nr. 16, sectorul 1);

c) copie de pe certificatul de înregistrare;

d) copie de pe actul constitutiv sau statutul societătii;

e) copie de pe actul de identitate al reprezentantului solicitantului;

f) lista beneficiarilor semintelor pentru care solicită aviz de import sau dovada că detin suprafete de teren pe care le vor însământa cu grâu, în cazul în care efectuează importul de sământă de grâu pentru necesar propriu, vizată de directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti.

Art. 4. - Pentru importul de secară, orz si porumb destinate furajării animalelor, solicitantul va depune următoarele documente:

a) cerere adresată Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, care va contine: denumirea solicitantului, adresa, telefonul, cantitatea de secară, orz, porumb solicitată, partenerul extern cu care are încheiat contract, beneficiarul;

b) cerere pentru licenta de import (formularul se procură de la Ministerul Economiei si Comertului - Directia de licente, Bucuresti, str. Ion Câmpineanu nr. 16, sectorul 1);

c) copie de pe certificatul de înregistrare;

d) copie de pe actul constitutiv sau statutul societătii;

e) copie de pe actul de identitate al reprezentantului solicitantului;

f) declaratie pe propria răspundere că secara, orzul si porumbul sunt folosite în hrana animalelor, că acestea sunt nemodificate genetic si se încadrează în limitele de radioactivitate admise;

g) miscarea efectivelor de animale din luna precedentă solicitării, vizată de directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti;

h) contractul/contractele încheiat/încheiate cu crescătorii de animale în situatia în care importul se derulează prin agentii economici care nu detin animale (importatori sau producători de furaje combinate), însotit/însotite de documentul mentionat la lit. g).

Art. 5. - Acordarea avizului pentru cantitătile de secară, orz si porumb solicitate se face în functie de specie, numărul de animale si de necesarul pentru furajarea animalelor până la data de 31 octombrie 2003.

Art. 6. - Se interzice schimbarea destinatiei de folosintă, respectiv furajarea animalelor, a secarei, orzului si porumbului care fac obiectul importului.

Art. 7. - Documentele se depun la Biroul unic al Directiei de informare si relatii publice din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, unde se înregistrează, sub semnătură, ziua si ora depunerii. Comisia va analiza si va verifica documentele depuse si va propune ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului avizarea importurilor.

Art. 8. - (1) Avizul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului este valabil 30 de zile calendaristice de la data acordării acestuia, pentru importul efectuat pe cale terestră si fluvială, si 45 de zile calendaristice, pentru importul efectuat pe cale maritimă.

(2) În situatii exceptionale, la cererea justificată a agentilor economici, licentele de import pot fi prelungite, o singură dată, cu 5 zile. În acest sens importatorul va prezenta la Ministerul Economiei si Comertului - Directia de licente documentele justificative.

Art. 9. - Avizarea cererilor de licentă de import se face în ordinea cronologică a înregistrării acestora, în termen de cel mult 24 de ore, în limita cantitătii disponibile.

Art. 10. - În termen de 5 zile de la expirarea termenului de valabilitate a licentei de import, agentii economici importatori sunt obligati să transmită la Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului următoarele documente:

a) declaratie pe propria răspundere a importatorului privind cantitatea importată;

b) fotocopie (fată-verso) de pe formularul rosu de vamă al licentei de import;

c) fotocopii lizibile de pe declaratiile vamale de import.

Art. 11. - Importatorii care, din motive independente de vointa lor, apreciază că nu vor realiza total sau partial cantitatea aprobată prin licenta de import sunt obligati să returneze la Ministerul Economiei si Comertului - Directia de licente exemplarul verde si exemplarul rosu ale licentei de import, pentru anularea sau diminuarea corespunzătoare a cantitătii si redistribuirea acesteia în cadrul termenului de valabilitate a acesteia.

Art. 12. - Agentii economici care nu respectă prevederile art. 10 si 11 si nu realizează minimum 80% din cantitatea aprobată prin licenta de import nu vor mai primi avize, respectiv licente de import.

Art. 13. - Agentii economici care au contracte de export de grâu încheiate în baza contractelor de prefinantare a recoltei sau au încasat în avans contravaloarea exportului de grâu până la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 864/2003 vor putea efectua exportul, cu avizul scris al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 14. - Pentru avizarea exportului de grâu, solicitantii vor depune următoarele documente:

a) cerere pentru avizarea exportului;

b) copie de pe certificatul de înregistrare;

c) copie de pe actul constitutiv sau statutul societătii;

d) copie de pe actul de identitate al reprezentantului solicitantului;

e) contractul de export, în original si în copie;

f) contractul de prefinantare a recoltei de grâu, în original si în copie;

g) documentul bancar de plată a prefinantării recoltei de grâu conform contractului, în care să apară data efectuării plătii si suma plătită, în original si în copie;

h) documentul bancar în care să apară data efectuării plătii în avans si suma plătită, conform contractului, în original si în copie;

i) declaratie pe propria răspundere că nu au efectuat exportul corespunzător plătii anticipate sau prefinantării, până la data solicitării licentei, sau că au efectuat livrarea partială a unor cantităti din această plată. În cazul unor livrări partiale trebuie să prezinte declaratia vamală de export în copie.

Art. 15. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 29 iulie 2003.

Nr. 494.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

Directia generală de implementare si reglementare

 

AVIZ DE EXPORT

nr. ............... din data de ..................

 

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 864/2003, se avizează exportul cantitătii de ................... tone grâu, în ........................, de către Societatea Comercială ......................................................, în baza documentatiei prezentate la Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului cu nr. ............./................. .

 

Director general,

………………………………

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 35/2002 privind reorganizarea asistentei medicale în ambulatoriul de specialitate si în ambulatoriul de spital

 

Având în vedere Referatul Directiei strategie si structuri sanitare nr. MB 1.391/2003,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Ultima liniută a articolului 5 din Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 35/2002 privind reorganizarea asistentei medicale în ambulatoriul de specialitate si în ambulatoriul de spital, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 29 ianuarie 2002, se modifică si va avea următorul cuprins:

“- centrele medicale cu personalitate juridică se reorganizează, numai prin ordin al ministrului sănătătii, până la 31 decembrie 2003.”

Art. II. - Directiile din Ministerul Sănătătii, directiile de sănătate publică, precum si unitătile sanitare implicate vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Beuran

 

Bucuresti, 24 iulie 2003.

Nr. 718.