MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 386         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 4 iunie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 140 din 8 aprilie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 67 din Legea gospodăriei comunale nr. 4/1981

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

582. - Hotărâre privind plata contributiei României la Programul LIFE-Natura al Comunitătii Europene pe anii 2003 si 2004

 

583. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003 pentru Asezământul sociocaritativ “Providenta”, municipiul Iasi, din cadrul Mitropoliei Moldovei si Bucovinei

 

591. - Hotărâre privind aprobarea Protocolului pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord privind readmisia persoanelor, semnat la Bucuresti la 20 februarie 2003

 

Protocol pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord privind readmisia persoanelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

218. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru aprobarea Instructiunilor privind reîncadrarea functionarilor publici

 

242/36. - Ordin al ministrului administratiei publice si al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie privind modalitatea de decontare a cheltuielilor efectuate de către asistentii maternali profesionisti pentru cresterea si îngrijirea copiilor aflati în plasament sau  încredintare

 

361. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare “Agricultură, alimentatie si silvicultură” pentru perioada 2003-2007

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 140

din 8 aprilie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 67 din Legea gospodăriei comunale nr. 4/1981

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokâr Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 67 din Legea gospodăriei comunale nr. 4/1981, exceptie ridicată de Sucursala de Exploatare, Transport Tehnologic si Prelucrare Primară a Lemnului Câmpina în Dosarul nr. 2.753/2000 al Tribunalului Prahova - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal este prezentă Societatea Comercială “Compania Publică de Gospodărire Comunală” - S.A. din Câmpina, prin consilier juridic, lipsind autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, ca inadmisibilă, arătând că Legea gospodăriei comunale nr. 4/1981 a fost abrogată expres prin Legea nr. 326/2001.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 27 aprilie 2000, pronuntată în Dosarul nr. 2.753/2000, Tribunalul Prahova – Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 67 din Legea gospodăriei comunale nr. 4/1981, exceptie ridicată de Sucursala de Exploatare, Transport Tehnologic si Prelucrare Primară a Lemnului Câmpina.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile legale criticate încalcă art. 134 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Constitutie.

Instanta de judecată consideră exceptia “judicioasă si în legătură cu prezenta cauză”.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul arată că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, întrucât Legea gospodăriei comunale nr. 4/1981 a fost abrogată prin Legea nr. 326/2001, iar continutul art. 67 din această lege nu a fost preluat în noua reglementare.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Exceptia de neconstitutionalitate are ca obiect dispozitiile art. 67 din Legea gospodăriei comunale nr. 4/1981. Cu privire la exceptia ridicată Curtea Constitutională constată că Legea gospodăriei comunale nr. 4/1981 a fost abrogată prin Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326 din 28 iunie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 4 iulie 2001, dispozitiile art. 67 nefiind preluate în noul act normativ.

Curtea Constitutională constată, de asemenea, că, desi exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată în fata instantei de judecată la data de 27 aprilie 2000, încheierea de sesizare a fost înaintată Curtii abia la data de 28 noiembrie 2002, deci ulterior abrogării Legii gospodăriei comunale nr. 4/1981.

Potrivit prevederilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unor dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă numai dacă acestea sunt în vigoare.

În consecintă, Curtea Constitutională constată că nu se poate exercita controlul de constitutionalitate a unor dispozitii legale abrogate si că se impune respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 67 din Legea gospodăriei comunale nr. 4/1981, exceptie ridicată de Sucursala de Exploatare, Transport Tehnologic si Prelucrare Primară a Lemnului Câmpina în Dosarul nr. 2.753/2000 al Tribunalului Prahova - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 aprilie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind plata contributiei României la Programul LIFE-Natura al Comunitătii Europene pe anii 2003 si 2004

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, si al Protocolului aditional la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele lor membre, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 iunie 1995, ratificat prin Legea nr. 41/1996,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă plata, în limita echivalentului în lei, a sumei de 297.400 euro, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, reprezentând contributia României la Programul LIFE-Natura al Comunitătii Europene pentru anii 2003 si 2004.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se suportă din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 mai 2003.

Nr. 582.

 

ANEXĂ

 

CONTRIBUTIA ROMÂNIEI

la Programul LIFE-Natura pentru anii 2003 si 2004

 

Contributia beneficiarului român conform Contractului LIFENAT00/RO/007174:

Anul

Contributia României (euro)

2003

125.000

2004

15.000

 

Contributia beneficiarului român conform Contractului LIFE02NAT/RO/008573:

Anul

Contributia României (euro)

2003

38.900

Anul

Contributia României (euro)

2004

58.500

 

Contributia beneficiarului român conform Contractului LIFE02NAT/RO/008576:

Anul

Contributia României (euro)

2003

24.000

2004

36.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003 pentru Asezământul sociocaritativ “Providenta”, municipiul Iasi, din cadrul Mitropoliei Moldovei si Bucovinei

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, precum si al art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea cu suma de 3.000 milioane lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003, a bugetului Ministerului Culturii si Cultelor, la capitolul 59.01 “Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret”, titlul “Transferuri”, pentru Asezământul sociocaritativ “Providenta”, municipiul Iasi, din cadrul Mitropoliei Moldovei si Bucovinei.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice va introduce modificările corespunzătoare în bugetul Ministerului Culturii si Cultelor si în bugetul de stat pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 mai 2003.

Nr. 583.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Protocolului pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord privind readmisia persoanelor, semnat la Bucuresti la 20 februarie 2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Protocolul pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord privind readmisia persoanelor, semnat la Bucuresti la 20 februarie 2003.

Art. 2. - Protocolul prevăzut la art. 1 se aplică începând cu data intrării în vigoare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord privind readmisia persoanelor, semnat la Bucuresti la 20 februarie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 mai 2003.

Nr. 591.

 

PROTOCOL

pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord privind readmisia persoanelor

 

Semnat la Bucuresti la 20 februarie 2003

Guvernul României si Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, denumite în continuare părti contractante,

în dorinta de a reglementa aplicarea Acordului încheiat între ele privind readmisia persoanelor, semnat la Bucuresti la 20 februarie 2003, denumit în continuare acord,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL I

Cereri pentru readmisia persoanelor în baza art. 2 din acord

 

(1) Orice cerere pentru readmisie în baza art. 2 din acord se va face în scris si va contine:

a) denumirea si adresa autoritătii competente a părtii contractante solicitante, numărul dosarului si data cererii;

b) denumirea si adresa autoritătii competente a părtii contractante solicitate;

c) un text introductiv, după cum urmează: “Există motive pentru a se crede că persoana identificată mai jos intră sub incidenta prevederilor art. 2 din Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord privind readmisia persoanelor si cerem ca această persoană să fie acceptată pe teritoriul (României) (Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord) în con- formitate cu prevederile acestui acord.”

(2) Cele ce urmează vor fi mentionate în orice cerere pentru readmisie:

a) date personale:

(i) numele de familie si alte nume;

(ii) data nasterii;

(iii) locul si tara nasterii;

(iv) sexul;

(v) numai în cazul minorilor, numele de familie si alte nume ale oricărei rude cunoscute de partea contractantă solicitantă;

b) copii legalizate ale documentelor originale care constituie mijloace de probă sau mijloace de stabilire a prezumtiei privind cetătenia ori dreptul de rezidentă al persoanei ce urmează a fi returnată:

Art. 3. - Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

(i) documente care atestă cetătenia: număr, data si locul emiterii, autoritatea emitentă; sau

(ii) pasaport: tip si număr, data eliberării, autoritatea emitentă si locul emiterii; sau

(iii) orice alt document de călătorie care atestă cetătenia: denumirea documentului, numărul, data si locul emiterii si autoritatea emitentă; sau

(iv) alte documente care constituie un mijloc pentru stabilirea unei prezumtii pentru care trebuie acceptul părtii contractante solicitate, potrivit prevederilor alin. (2) al art. 3 din acord (de exemplu: permis de conducere, certificat de nastere etc.);

c) două fotografii format pasaport;

d) o listă care cuprinde mijloacele de probă si/sau mijloacele de stabilire a prezumtiei, care au fost furnizate în conformitate cu acordul;

e) itinerarul planificat, mijloacele de transport, data si perioada readmisiei planificate, puncte de trecere a frontierei;

f) instructiuni privind necesitatea escortei politienesti sau de altă natură si/sau a supravegherii medicale, ori de câte ori aceasta este necesară si posibilă; dacă escorta urmează a fi asigurată de către autoritatea competentă a părtii contractante solicitante, detalii privind personalul care escortează persoana;

g) declaratie conform căreia persoana în cauză îndeplineste cerintele prevăzute la art. 2 din acord;

h) semnătura si stampila autoritătii competente a părtii contractante solicitante.

(3) Cele ce urmează vor fi furnizate numai în cazul în care sunt disponibile:

a) date personale:

(i) numele complet al tatălui si/sau al mamei;

(ii) nume anterioare;

(iii) pseudonime sau aliasuri;

(iv) ultima adresă pe teritoriul statului părtii contractante solicitate;

(v) informatii privind starea de sănătate, cu mentionarea, în limba latină, a denumirii bolii contagioase de care persoana ce urmează a fi returnată este posibil să sufere;

b) în ceea ce priveste minorii, copia legalizată a certificatului de nastere.

 

ARTICOLUL II

Răspuns la cererea de readmisie a persoanelor în baza art. 2 din acord

 

(1) Răspunsul la cererea de readmisie în baza art. 2 din acord va fi transmis de autoritatea competentă a părtii contractante solicitate autoritătii competente a părtii contractante solicitante în conformitate cu procedura si în termenul stabilite la art. 6 din acord.

(2) Răspunsul la cerere va contine:

a) denumirea si adresa autoritătii competente a părtii contractante solicitate, numărul dosarului si data la care a fost dat răspunsul la cerere;

b) denumirea si adresa autoritătii competente a părtii contractante solicitante;

c) numele de familie si alte nume ale persoanei care urmează să fie returnată, data nasterii, locul nasterii si tara nasterii, dacă sunt disponibile; si

d) fie:

(i) în cazul unui răspuns pozitiv, confirmarea că persoana care urmează să fie returnată intră sub incidenta prevederilor art. 2 din acord; sau

(ii) în cazul unui răspuns negativ, motivele pentru care persoana nu intră sub incidenta prevederilor art. 2 din acord.

 

ARTICOLUL III

Documentul de călătorie

 

(1) Autoritătile competente ale părtii contractante solicitante vor înainta către reprezentanta diplomatică sau consulară a părtii contractante solicitate răspunsul pozitiv la cerere, în vederea emiterii documentului de călătorie, dacă acesta este necesar. Reprezentanta diplomatică sau consulară a părtii contractante solicitate va elibera, pe baza răspunsului pozitiv la cerere, un document de călătorie pentru persoana a cărei returnare a fost acceptată, în termen de 3 zile lucrătoare după primirea răspunsului pozitiv.

(2) Documentul de călătorie va fi valabil pentru utilizare o perioadă care nu va depăsi 30 de zile de la data primirii lui de către partea contractantă solicitantă sau o perioadă aplicabilă în conformitate cu alin. (4) al art. 6 sau cu alin. (4) al art. 10 din acord.

 

ARTICOLUL IV

Cerere pentru readmisia cetătenilor unui stat tert

 

(1) Orice cerere pentru readmisie în baza art. 7 sau 8 din acord va fi făcută în scris si va contine:

a) denumirea si adresa autoritătii competente a părtii contractante solicitante, numărul dosarului si data cererii;

b) denumirea si adresa autoritătii competente a părtii contractante solicitate;

c) un text introductiv, după cum urmează: “Există motive pentru a se crede că persoana identificată mai jos intră sub incidenta prevederilor art. 7 (sau 8, după caz) al Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord privind readmisia persoanelor si cerem ca această persoană să fie acceptată pe teritoriul (României) (Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord) în conformitate cu prevederile acestui acord.”

(2) Cele ce urmează vor fi mentionate în orice cerere

pentru readmisie:

a) date personale:

(i) numele de familie si alte nume;

(ii) data nasterii;

(iii) locul si tara nasterii;

(iv) sexul;

(v) numai în cazul minorilor, numele de familie si alte nume ale oricărei rude cunoscute de partea contractantă solicitantă;

b) copii legalizate ale documentelor originale care constituie mijloace de probă sau mijloace pentru stabilirea prezumtiei, privind posesia unei vize valabile sau a unui permis de sedere valabil emis de autoritătile competente ale părtii contractante solicitate de către persoana ce urmează a fi returnată, precum si dreptul acesteia de intrare si de sedere în conformitate cu legislatia natională a acelei părti contractante, după cum urmează:

(i) documente care atestă cetătenia, inclusiv o viză valabilă sau document de sedere: numărul, data si locul emiterii, autoritatea emitentă; sau

i(ii) pasaport, incluzând viza valabilă sau permisul de sedere: tip si număr, data emiterii, autoritatea emitentă si locul emiterii; sau

(iii) orice alt document de călătorie care atestă cetătenia si include viza valabilă sau permisul de sedere: denumirea documentului, număr, data si locul emiterii si autoritatea emitentă; sau

(iv) numai în legătură cu art. 8 din acord, alte documente care constituie mijloace de probă sau mijloace de stabilire a prezumtiei, privind intrarea sau sederea pe teritoriul statului părtii contractante solicitate, asa cum este prevăzut la art. 9 din acord;

c) două fotografii format pasaport;

d) o listă cuprinzând mijloacele de probă si/sau mijloacele de stabilire a prezumtiei, care au fost furnizate în conformitate cu prevederile acordului;

e) itinerarul planificat, mijloacele de transport, data si perioada readmisiei planificate, puncte de trecere a frontierei;

f) instructiuni privind necesitatea unei escorte politienesti sau de altă natură si/sau a supravegherii medicale, dacă aceasta este necesară si posibilă; dacă escorta urmează să fie asigurată de către autoritatea competentă a părtii contractante solicitante, detalii privind personalul care escortează persoana;

g) declaratie conform căreia persoana în cauză îndeplineste cerintele prevăzute la art. 7 (sau 8, după caz) din acord;

h) semnătura si stampila autoritătii competente a părtii contractante solicitante.

(3) Cele ce urmează vor fi furnizate numai în cazul în care sunt disponibile:

a) date personale:

(i) numele complet al tatălui si/sau al mamei;

(ii) nume anterioare;

(iii) pseudonime sau aliasuri;

(iv) ultima adresă pe teritoriul statului părtii contractante solicitate;

i(v) informatii privind starea de sănătate, cu mentionarea, în limba latină, a denumirii bolii contagioase de care persoana care urmează să fie returnată este posibil să sufere;

b) în ceea ce priveste minorii, copia legalizată a certificatului de nastere.

 

ARTICOLUL V

Răspuns la cererea de readmisie pentru cetătenii unui stat tert

 

(1) Răspunsul la cererea de readmisie în baza art. 7 (sau 8, după caz) din acord va fi transmis de autoritatea competentă a părtii contractante solicitate autoritătii competente a părtii contractante solicitante, în conformitate cu procedura si în termenul stabilite la art. 10 din acord.

(2) Răspunsul la cerere va contine:

a) denumirea si adresa autoritătii competente a părtii contractante solicitate, numărul dosarului si data la care a fost dat răspunsul la cerere;

b) denumirea si adresa autoritătii competente a părtii contractante solicitante;

c) numele de familie si alte nume ale persoanei care urmează să fie returnată, data nasterii, locul nasterii si tara nasterii, dacă sunt disponibile; si

d) fie: (i) în cazul unui răspuns pozitiv, confirmarea că persoana care urmează să fie returnată intră sub incidenta prevederilor art. 7 (sau 8, după caz) din acord; sau

(ii) în cazul unui răspuns negativ, motivele pentru care persoana nu intră sub incidenta prevederilor art. 7 (sau 8, după caz) din acord.

 

ARTICOLUL VI

Cerere pentru permiterea tranzitului

 

(1) Orice cerere pentru permiterea tranzitului în temeiul art. 13 din acord va fi făcută în scris si va contine:

a) denumirea si adresa autoritătii competente a părtii contractante solicitante, numărul dosarului si data cererii;

b) denumirea si adresa autoritătii competente a părtii contractante solicitate; si

c) un text introductiv, după cum urmează: “Există motive pentru a se crede că persoana identificată mai jos intră sub incidenta prevederilor art. 13 din Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord privind readmisia persoanelor si cerem ca trecerea acestei persoane în tranzit pe teritoriul (Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord) (României) să fie permisă în conformitate cu prevederile acestui acord.”

(2) Cele ce urmează vor fi mentionate în orice cerere pentru permiterea tranzitului:

a) date personale:

(i) numele de familie si alte nume;

(ii) data nasterii;

(iii) locul si tara nasterii;

(iv) sexul;

(v) numai în cazul minorilor, numele de familie si alte nume ale oricărei rude cunoscute de partea contractantă solicitantă;

b) copii legalizate ale documentelor originale care constituie dovada că acceptarea cetăteanului unui stat tert în oricare alte state de tranzit si în statul de destinatie este asigurată;

c) două fotografii format pasaport;

d) o listă care cuprinde mijloacele de probă si/sau mijloacele de stabilire a prezumtiei, furnizate în conformitate cu acordul;

e) itinerarul planificat, mijloacele de transport, data si perioada readmisiei planificate, puncte de trecere a frontierei;

f) instructiuni privind necesitatea escortei politienesti sau de altă natură si/sau a supravegherii medicale, dacă aceasta este necesară si posibilă; dacă escorta urmează să fie asigurată de către autoritatea competentă a părtii contractante solicitante, detalii privind personalul care escortează persoana;

g) declaratie conform căreia persoana în cauză intră sub incidenta art. 13 din acord;

h) semnătura si stampila autoritătii competente a părtii contractante solicitante.

(3) Cele ce urmează vor fi furnizate numai în cazul în care sunt disponibile:

a) date personale:

(i) numele complet al tatălui si/sau al mamei;

(ii) nume anterioare;

(iii) pseudonime sau aliasuri;

(iv) ultima adresă pe teritoriul statului părtii contractante solicitate;

i(v) informatii privind starea de sănătate, cu mentionarea denumirii, în limba latină, a bolii contagioase de care persoana ce urmează să fie returnată este posibil să sufere;

b) în ceea ce priveste minorii, copia legalizată a certificatului de nastere.

 

ARTICOLUL VII

Răspuns la cererea de permitere a tranzitului

 

(1) Răspunsul la cererea de permitere a tranzitului în temeiul art. 13 din acord va fi transmis de autoritatea competentă a părtii contractante solicitate autoritătii competente a părtii contractante solicitante, în conformitate cu procedura si în termenul stabilite la art. 15 din acord.

(2) Răspunsul la cerere va contine:

a) denumirea si adresa autoritătii competente a părtii contractante solicitate, numărul dosarului si data răspunsului la cerere;

b) denumirea si adresa autoritătii competente a părtii contractante solicitante;

c) numele de familie si alte nume ale persoanei care urmează să fie returnată, data nasterii, locul nasterii si tara nasterii, dacă sunt disponibile; si

d) fie: (i) în cazul unui răspuns pozitiv, confirmarea că persoana care urmează să fie tranzitată prin teritoriul statului părtii contractante solicitate intră sub incidenta prevederilor art. 13 (specificându-se, după caz, că aceasta reprezintă o conditie pentru obtinerea permisiunii de tranzit de către cetăteanul statului tert, înainte de plecarea sa de pe teritoriul statului părtii contractante solicitante pentru a tranzita teritoriul statului său în aplicarea alin. (3) al art. 15 din acord); sau

(ii) în cazul unui răspuns negativ, motivele pentru care cetăteanul statului tert nu intră sub incidenta prevederilor art. 13 din acord.

 

ARTICOLUL VIII

Procedura de preluare

 

(1) Autoritatea competentă a părtii contractante solicitante va notifica autoritatea competentă a părtii contractante solicitate despre îndepărtarea sau plecarea persoanei care urmează să fie returnată pe sau tranzitată prin teritoriul statului părtii contractante solicitate, cu cel putin 5 zile lucrătoare înaintea îndepărtării sau plecării planificate.

(2) Notificarea se va face în scris si va contine următoarele informatii:

a) denumirea si adresa autoritătii competente a părtii contractante solicitante, numărul dosarului si data notificării;

b) denumirea si adresa autoritătii competente a părtii contractante solicitate;

c) un text introductiv, după cum urmează: “Vă informăm că la data de (ziua, luna si anul) ... de la aeroportul ..., cu zborul nr. ..., ora plecării ..., si ajungând pe aeroportul ... la ora ..., persoana identificată mai jos va fi returnată în (România) (Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord)”; sau “Vă informăm că la data de (ziua, luna si anul) ... de la aeroportul ..., cu zborul nr. ..., ora plecării ..., si ajungând pe aeroportul ... la ora ..., persoana identificată mai jos va tranzita (România) (Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord) către ... cu zborul nr. ..., ora plecării ..., si ajungând pe aeroportul ... la ora ...”;

d) numele de familie si alte nume, data si locul nasterii persoanei care urmează să fie returnată, numărul dosarului si data la care a fost dat răspunsul la cererea de readmisie;

e) indicatii privind o eventuală dependentă de asistentă etc., datorată afectiunilor medicale sau vârstei;

f) indicatii privind posibilitatea producerii unor incidente, în vederea asigurării unei escorte oficiale.

(3) În cazul în care autoritatea competentă a părtii contractante solicitante nu poate returna persoana care urmează a fi returnată la data stabilită în notificare, aceasta va informa imediat în scris despre situatia respectivă autoritatea competentă a părtii contractante solicitate.

 

ARTICOLUL IX

Puncte de trecere a frontierei

 

Returnarea unei persoane în baza acordului va avea loc în următoarele puncte de trecere a frontierei:

a) în România, în orice aeroport folosit pentru zborurile comerciale internationale;

b) în Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, în orice aeroport folosit pentru zborurile comerciale internationale.

 

ARTICOLUL X

Costuri

 

(1) Costurile prevăzute la art. 19 din acord, care vor fi suportate de către partea contractantă solicitantă, includ, fără însă a se limita la acestea, costurile rezonabile privind emiterea documentelor de călătorie pentru persoanele care urmează a fi returnate sau tranzitate si costurile totale de transport aerian, inclusiv până în statul de destinatie în cazul tranzitului, precum si pentru orice escortă necesară.

(2) Pentru orice costuri suplimentare partea contractantă solicitată va trimite o factură autoritătilor competente ale părtii contractante solicitante, în termen de 15 zile lucrătoare de la data readmisiei sau plecării în cazul tranzitului. Toate costurile vor fi plătite reprezentantei diplomatice sau consulare a părtii contractante solicitate în termen de 30 de zile de la primirea unei astfel de facturi.

 

ARTICOLUL XI

Protectia datelor

 

(1) În măsura în care, în baza acordului, o parte contractantă (partea contractantă transmitătoare) transferă celeilalte părti contractante (partea contractantă primitoare) date care sunt considerate date personale, în conformitate cu legislatiile statelor părtilor contractante, următoarele prevederi se vor aplica în plus fată de regulile stabilite la nivel national:

a) partea contractantă primitoare va folosi datele numai în scopurile indicate si în conditiile stipulate de partea contractantă transmitătoare si în nici un caz pentru orice alte scopuri decât cele pentru care a fost încheiat acordul;

b) partea contractantă primitoare va informa partea contractantă transmitătoare, la cererea acesteia, despre utilizarea datelor transferate si rezultatele obtinute astfel;

c) datele personale transferate în baza acordului vor fi transferate numai către autoritătile competente;

d) dacă legislatia natională a părtii contractante primitoare permite exceptarea de la prevederile lit. a)-c) ale prezentului articol, punerea în aplicare a acestor exceptii va necesita permisiunea prealabilă a părtii contractante transmitătoare, care îsi va da consimtământul în scris;

e) partea contractantă transmitătoare va verifica corectitudinea datelor care vor fi transferate, precum si necesitatea si proportionalitatea transferului care se efectuează, înainte de efectuarea transferului. Transferurile interzise prin legislatia natională a oricărei părti contractante vor fi în continuare interzise. Dacă se transmit date incorecte sau al căror transfer este interzis, partea contractantă primitoare va fi informată neîntârziat, urmând ca în baza acestei informări partea contractantă primitoare să corecteze sau să distrugă, după caz, datele respective;

f) la cerere, persoana care face subiectul datelor personale va fi informată în legătură cu datele care au fost transferate si cu scopul transferului. Cererile pentru informare ale persoanelor care fac obiectul datelor personale vor fi solutionate în conformitate cu legislatia natională a părtii contractante în care este cerută informatia;

g) dacă legislatia natională a părtii contractante transmitătoare prevede limite de timp pentru păstrarea datelor personale, partea contractantă primitoare va fi informată corespunzător de către partea contractantă

transmitătoare. Indiferent de aceste limite de timp, datele personale transferate vor fi distruse atunci când nu mai pot servi scopului pentru care au fost transferate sau când acel scop a fost îndeplinit;

h) autoritătile transmitătoare si primitoare vor fi obligate să înregistreze transferul si primirea datelor personale în formă scrisă;

i) părtile contractante transmitătoare si primitoare vor fi obligate să protejeze datele personale transferate împotriva accesului neautorizat, modificării neautorizate si publicării neautorizate.

 

ARTICOLUL XII

Comitetul de experti

 

(1) Comitetul de experti constituit în baza art. 17 din acord va fi format din reprezentanti ai fiecărei părti contractante. Fiecare parte contractantă va numi un expert-sef si cel mult 2 membri care să facă parte din comitet. Un presedinte va fi numit de către expertul-sef (sau o persoană nominalizată de către expertul-sef) al oricăreia dintre părtile contractante care găzduieste întâlnirea. Expertii care nu sunt membri ai Comitetului de experti pot fi invitati de către un expert-sef (sau o persoană nominalizată de către un expert-sef) la sesiunile comitetului.

(2) Autoritătile competente ale părtilor contractante se vor informa reciproc asupra numelor reprezentantilor lor în Comitetul de experti la data sau înaintea datei la care acordul si prezentul protocol vor intra în vigoare.

(3) Autoritătile competente ale părtilor contractante vor notifica în termen de 30 de zile autoritătile competente ale celeilalte părti contractante despre orice schimbări produse în componenta delegatiilor lor în Comitetul de experti.

(4) Între sarcinile Comitetului de experti se numără:

a) înaintarea către autoritătile competente ale părtilor contractante a propunerilor pentru solutionarea posibilelor probleme practice apărute în legătură cu aplicarea acordului;

b) formularea de propuneri către autoritătile competente ale părtilor contractante privind modificarea si completarea acordului;

c) monitorizarea aplicării si interpretării acordului si furnizarea reciprocă de asistentă în această privintă;

d) elaborarea si promovarea propunerilor de măsuri adecvate pentru combaterea migratiei ilegale în general.

(5) Părtile contractante îsi rezervă dreptul de a aproba sau nu propunerile Comitetului de experti.

(6) Comitetul de experti se va reuni la propunerea unuia dintre expertii-sefi.

 

ARTICOLUL XIII

Statutul protocolului

 

Prezentul protocol se aplică numai în legătură cu si în contextul acordului.

 

ARTICOLUL XIV

Aplicarea teritorială

 

Prezentul protocol se va aplica:

a) României;

b) în cazul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord:

(i) pentru Anglia si Tara Galilor, Scotia si Irlanda de Nord; si

(ii) pentru orice teritoriu ale cărui relatii internationale se află în responsabilitatea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si asupra căruia acordul va fi fost extins, în functie de orice modificare convenită de părtile contractante prin schimb de scrisori. O astfel de extindere poate fi denuntată de oricare dintre părtile contractante printr-o notificare adresată în scris, prin canale diplomatice, celeilalte părti contractante, cu un devans de 6 luni.

 

ARTICOLUL XV

Intrarea în vigoare

 

Fiecare parte contractantă va notifica cealaltă parte contractantă, prin canale diplomatice, despre îndeplinirea procedurilor legale interne impuse de legislatia sa pentru intrarea în vigoare a acestui protocol. Prezentul protocol va intra în vigoare în cea de-a 60-a zi de la data primirii ultimei dintre aceste notificări sau la data intrării în vigoare a acordului, dacă aceasta este ulterioară termenului mentionat.

 

ARTICOLUL XVI

Durată, suspendare, modificare si denuntare

 

(1) Prezentul protocol este încheiat pentru o perioadă nedeterminată.

(2) Fiecare parte contractantă poate denunta prezentul protocol, din motive importante, printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părti contractante. Denuntarea produce efecte în cea de-a 30-a zi de la primirea notificării scrise de către cealaltă parte contractantă sau la o dată ulterioară, dacă aceasta este specificată în notificare.

(3) Fiecare parte contractantă poate suspenda prezentul protocol, din motive importante, printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părti contractante. Suspendarea va produce efecte o dată cu primirea notificării scrise de către cealaltă parte contractantă sau la o altă dată, dacă aceasta este specificată în notificare. Părtile contractante se vor informa reciproc, prin canale diplomatice, fără întârziere, despre revocarea unei astfel de notificări.

(4) Orice modificări ale prezentului protocol vor fi convenite de către părtile contractante prin schimb de note verbale care vor intra în vigoare în cea de-a 30-a zi de la data primirii ultimei note verbale.

Drept care subsemnatii, pe deplin autorizati de către guvernele lor respective, au semnat prezentul protocol.

Semnat la Bucuresti la data de 20 februarie 2003, în două exemplare originale, fiecare în limbile română si engleză, toate textele fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Alexandru Fărcas,

secretar de stat

Pentru Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii

si Irlandei de Nord,

Bob Ainsworth,

viceministru de interne

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ A FUNCTIONARILOR PUBLICI

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor privind reîncadrarea functionarilor publici

 

Având în vedere:

- prevederile art. 21 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederile art. XVI si XVII din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei;

- prevederile pct. 39 din Programul de aplicare a Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 504/2003, în temeiul art. 20 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile privind reîncadrarea functionarilor publici, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritătile si institutiile publice au obligatia de a duce la îndeplinire aplicarea instructiunilor prevăzute la art. 1, cu exceptia prevederilor art. 7.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

Romeo Paul Postelnicu

 

Bucuresti, 27 mai 2003.

Nr. 218.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

privind reîncadrarea functionarilor publici

 

Art. 1. - Reîncadrarea functionarilor publici în functiile publice prevăzute de Legea nr. 188/1999, cu modificările si completările ulterioare, se face până la data de 15 iulie 2003, în conformitate cu prevederile art. XVI si XVII din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu aplicarea prezentelor instructiuni.

Art. 2. - (1) Functionarii publici vor fi numiti în functiile publice prevăzute de Legea nr. 188/1999, cu modificările si completările ulterioare, dacă îndeplinesc conditiile legale pentru ocuparea unei functii publice si cu aplicarea cumulativă a următoarelor criterii:

a) functia publică detinută până la data la care se face reîncadrarea - 3 puncte;

b) calificativul obtinut la ultima evaluare a performantelor profesionale individuale - 0,5 puncte pentru calificativul “bun” si 1,5 puncte pentru calificativul “foarte bun” sau “exceptional”, respectiv pentru calificativul “corespunzător”, în cazul functionarilor publici debutanti;

c) vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării functiei publice - câte 0,5 puncte pentru fiecare an de vechime, dar nu mai mult de 3 puncte;

d) complexitatea si importanta atributiilor prevăzute în fisa postului aferentă functiei publice detinute până la data reîncadrării si contributia la realizarea obiectivelor autoritătii sau institutiei publice - maximum 2,5 puncte.

(2) Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării functiei publice se calculează pe ani si luni împlinite.

(3) În cazul în care functionarul public este nemultumit de aplicarea criteriilor de reîncadrare se poate adresa organizatiilor sindicale al căror membru este, care, în conditiile art. 28 din Legea sindicatelor nr. 54/2003, pot solicita conducătorului autoritătii sau institutiei publice informatii cu privire la modul de reîncadrare.

Art. 3. - (1) Reîncadrarea în functii publice corespunzătoare categoriei functionarilor publici de conducere din cadrul fiecărei autorităti sau institutii publice se face cu respectarea punctajului minim necesar ocupării acestor functii publice.

(2) Punctajul necesar pentru reîncadrarea în functiile publice corespunzătoare categoriei functionarilor publici de conducere este de cel putin 8 puncte. Punctajul se obtine ca urmare a aplicării criteriilor de reîncadrare prevăzute la art. 2.

(3) Functionarii publici care au detinut functii publice de conducere până la data reîncadrării vor fi reîncadrati în functiile publice corespunzătoare categoriei functionarilor publici de conducere prevăzute de Legea nr. 188/1999, cu modificările si completările ulterioare, de acelasi nivel, prevăzute de structura organizatorică. În cazul în care structura organizatorică rezultată se reduce, reîncadrarea se poate face si în functii publice de conducere de nivel inferior.

(4) În cazul în care, în urma modificării structurii organizatorice a autoritătii sau institutiei publice potrivit art. XVI din Legea nr. 161/2003, prin comasarea unor activităti corespunzătoare mai multor compartimente la nivelul unui compartiment, după aplicarea alin. (3), numărul functionarilor publici de conducere care îndeplinesc conditiile de reîncadrare este mai mare decât numărul functiilor publice de conducere stabilite si avizate în conditiile legii, departajarea se face prin organizarea unui test profesional care se va desfăsura în baza regulamentului aprobat prin act administrativ al conducătorului autoritătii sau institutiei publice.

(5) Functionarii publici care au detinut functii publice de conducere si care nu îndeplinesc conditiile de reîncadrare prevăzute la alin. (1), (2) si (3) pot fi reîncadrati, potrivit studiilor absolvite, în functii publice de executie, în conditiile prezentelor instructiuni. Acestia îsi păstrează drepturile salariale, stabilite conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 192/2002*) privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale functionarilor publici, pentru functia publică de executie corespunzătoare functiei publice de conducere detinute la data intrării în vigoare a Legii nr. 161/2003.

(6) Reîncadrarea functionarilor publici care ocupă temporar o functie publică de natura functiilor publice corespunzătoare categoriei functionarilor publici de conducere se face pe functia publică de executie.

Art. 4. - (1) Reîncadrarea în functiile publice de executie se face astfel:

a) pentru reîncadrarea în functiile publice în gradul profesional “superior” functionarul public trebuie să obtină minimum 7 puncte;

b) pentru reîncadrarea în functiile publice în gradul profesional “principal” functionarul public trebuie să obtină minimum 5 puncte;

c) pentru reîncadrarea în functiile publice în gradul profesional “asistent” functionarul public trebuie să obtină minimum 4 puncte.

(2) Functionarii publici debutanti care, la data aplicării prezentelor instructiuni, îsi desfăsoară perioada de stagiu vor fi reîncadrati în functii publice de executie în gradul profesional “debutant”, în limita functiilor publice prevăzute potrivit statului de functii al autoritătii sau institutiei publice.

(3) Pentru reîncadrarea functionarilor publici care au absolvit cu diplomă studii medii cu profil teoretic, se acordă câte 0,2 puncte pentru fiecare an de vechime în muncă, dar nu mai mult de 3 puncte, care se vor lua în calcul la stabilirea punctajului pentru criteriul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c).

(4) Functionarilor publici care au beneficiat de dispozitiile art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 192/2002 li se acordă câte 0,2 puncte pentru fiecare an de vechime în muncă, dar nu mai mult de 3 puncte cumulat cu punctajul rezultat din aplicarea criteriului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c).

Art. 5. - (1) Reîncadrarea functionarilor publici se face în ordinea punctajelor obtinute, în conditiile art. 3, respectiv art. 4 alin. (1).

(2) În situatia în care numărul functionarilor publici care au obtinut punctajele minime prevăzute pentru reîncadrare este mai mare decât numărul functiilor publice stabilite si avizate pentru gradele profesionale, se vor aplica în ordine următoarele criterii suplimentare:

a) programe sau cursuri de formare profesională ori forme de învătământ postuniversitar urmate;

b) doctorat în specialitatea functiei publice;

c) vechimea în categoria, clasa si gradul functiei publice detinute la data intrării în vigoare a Legii nr. 161/2003.

(3) Conducătorii autoritătilor si institutiilor publice pot aproba prin act administrativ criterii suplimentare specifice activitătii autoritătii sau institutiei publice numai în măsura în care criteriile suplimentare prevăzute la alin. (2) nu asigură departajarea functionarilor publici în vederea reîncadrării.

Art. 6. - (1) Prezentele instructiuni se aplică si functionarilor publici ale căror raporturi de serviciu sunt suspendate în conditiile legii.

(2) În cazul functionarilor publici ale căror raporturi de serviciu sunt suspendate în conditiile legii, criteriul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) se aplică luându-se în considerare calificativul obtinut la ultima evaluare a performantelor profesionale individuale.

(3) În cazul în care functionarul public nu a obtinut un calificativ, beneficiază de 1,5 puncte care se acordă pentru criteriul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b).

Art. 7. - (1) Functionarii publici eliberati din functia publică din motive neimputabile, cuprinsi în baza de date a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici în vederea redistribuirii, vor fi mentinuti în această bază de date, dacă îndeplinesc conditiile prevăzute de art. 481 si 49 din Legea nr. 188/1999, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Redistribuirea functionarilor publici eliberati din functie din motive neimputabile, aflati în baza de date a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, se face pe functiile publice pentru care îndeplinesc conditiile legale prevăzute pentru ocuparea unei functii publice, precum si de prezentele instructiuni.

Art. 8. - Pentru anul 2003 datele referitoare la functionarii publici se gestionează si se transmit Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, cu specificarea functiei publice în care functionarul public a fost reîncadrat, precum si cu specificarea functiei publice detinute anterior intrării în vigoare a Legii nr. 161/2003.


*) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 192/2002 a fost aprobată si modificată prin Legea nr. 228/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 27 mai 2003.

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE

Nr. 242 din 27 mai 2003

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI ADOPTIE

Nr. 36 din 19 mai 2003

 

ORDIN

privind modalitatea de decontare a cheltuielilor efectuate de către asistentii maternali profesionisti pentru cresterea si îngrijirea copiilor aflati în plasament sau încredintare

 

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, aprobată si modificată prin Legea nr. 252/2001, ale art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 216/2001 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie si ale art. 20 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat în dificultate,

ministrul administratiei publice si secretarul de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie emit următorul ordin:

Art. 1. - Plata sumelor necesare acoperirii cheltuielilor de hrană, echipament, cazarmament, jucării, materiale igienico-sanitare, rechizite scolare, materiale cultural-sportive si transport pentru copilul aflat în plasament sau încredintare la asistentul maternal profesionist se face prin avansarea acestora de către serviciul public specializat pentru protectia copilului, până la data de 5 a fiecărei luni.

Art. 2. - Decontarea sumelor de bani avansate de către serviciul public specializat pentru protectia copilului în contul cheltuielilor mentionate la art. 1 se face pe baza documentelor justificative, începând cu luna următoare celei în care s-a avansat suma, cu respectarea prevederilor art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice.

Art. 3. - Plata de către serviciul public specializat pentru protectia copilului, a sumelor aferente cheltuielilor mentionate la art. 1, se face în limita baremurilor prevăzute de lege pentru copiii ocrotiti în institutiile publice de asistentă socială.

Art. 4. - Calcularea sumelor necesare acoperirii cheltuielilor de echipament, cazarmament, jucării, materiale igienico-sanitare, rechizite scolare, materiale cultural-sportive si transport pentru copilul aflat în plasament sau încredintare la asistentul maternal profesionist se face prin împărtirea lunară a baremului anual prevăzut de lege pentru aceste cheltuieli pentru copiii ocrotiti în institutiile publice de asistentă socială.

Art. 5. - Decontarea cheltuielilor de locuit se face pe baza documentelor justificative, prin calcularea cotei-părti aferente numărului de copii aflati în plasament sau încredintare la asistentul maternal profesionist, cu respectarea prevederilor art. 52 din Legea nr. 500/2002.

Art. 6. - Depunerea documentelor justificative pentru plata sumelor necesare acoperirii cheltuielilor mentionate la art. 1 si 5 se face până în ultima zi lucrătoare a lunii în care s-a primit suma.

Art. 7. - Plata sumelor necesare acoperirii cheltuielilor mentionate la art. 1 si 5 se poate face direct, prin mandatar postal sau virament.

Art. 8. - Serviciile publice specializate nu pot deconta în contul cheltuielilor efectuate de către asistentii maternali profesionisti pentru cresterea si îngrijirea copiilor aflati în plasament sau încredintare sume reprezentând contravaloarea unor produse al căror consum ori comercializare este interzisă minorilor.

Art. 9. - Neprezentarea de către asistentul maternal profesionist a documentelor justificative pentru sumele plătite în vederea acoperirii cheltuielilor mentionate la art. 1 si 5 sau utilizarea sumelor primite în alte scopuri decât cele necesare îngrijirii copiilor aflati în plasament sau încredintare conduce la suspendarea si, respectiv, la sistarea plătilor de către serviciul public specializat pentru protectia copilului.

 

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

Autoritatea Natională pentru Protectia Copilului si Adoptie

Gabriela Coman,

secretar de stat

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare “Agricultură, alimentatie si silvicultură” pentru perioada 2003-2007

 

În baza Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică si a Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Planul sectorial de cercetare-dezvoltare “Agricultură, alimentatie si silvicultură” pentru perioada 2003-2007, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 27 mai 2003.

Nr. 361.

 

ANEXĂ

 

PLAN SECTORIAL

de cercetare-dezvoltare “Agricultură, alimentatie si silvicultură” pentru perioada 2003-2007

 

I. OBIECTIVE PRIORITARE

- Tehnici si tehnologii de inventariere, monitorizare, protectie, ameliorare si utilizare durabilă a resurselor naturale agroecologice (sol, apă, climă), corespunzător cerintelor privind dezvoltarea durabilă a agriculturii, mediului rural si economiei nationale si integrarea României în structurile Uniunii Europene

- Realizarea de sisteme de cultură a plantelor de câmp adaptate conditiilor agroecologice ale României, în vederea obtinerii de recolte stabile si de calitate superioară - Restructurarea si rentabilizarea plantatiilor si culturilor horticole, introducerea în cultură a sortimentelor noi, competitive si a tehnologiilor moderne, performante, în functie de conditiile ecologice, structura de proprietate si cerintele diversificate de valorificare si de piată

- Genofond animal perfectionat, tehnici si tehnologii performante biologic si economic

- Adaptarea si diversificarea produselor alimentare la cerintele securitătii alimentare

- Formarea structurilor agrare de productie, organizare, management si marketing viabile si eficiente

- Tehnologii si sisteme de echipamente tehnice, destinate agriculturii si industriei alimentare, corespunzător cerintelor dezvoltării durabile si ecologice a agriculturii, mediului rural si integrării României în structurile Uniunii Europene

- Realizarea unei exploatări durabile a bioresurselor acvatice din apele naturale si amenajări în concordantă cu cresterea eficientei economice si cerintele de dezvoltare ale mediului rural

- Evaluarea, monitorizarea si managementul ecosistenelor forestiere în vederea conservării, ameliorării si gestionării durabile a pădurilor.

 

II. PROGRAME SECTORIALE DE CERCETARE-DEZVOLTARE

1. Program 1: “Evaluarea potentialului agroproductiv al resurselor de sol, apă si climă; ameliorarea si valorificarea lui superioară potrivit cerintelor dezvoltării durabile a agriculturii si mediului rural”

1.1. Scop:

- Protectia, ameliorarea, evaluarea si utilizarea durabilă a resurselor naturale (sol, apă, climă) ale productiei agricole si dezvoltării durabile a agriculturii si mediului rural la nivelul noilor cerinte ale economiei nationale si conditiilor de integrare în structurile Uniunii Europene, avându-se în vedere, cu prioritate: managementul eficient al resurselor; evaluarea si monitorizarea capacitătii agroproductive a acestora; reactualizarea zonării culturilor, amenajărilor hidroameliorative si productiei agricole în functie de acest criteriu; identificarea, caracterizarea si reconstructia ecologică a terenurilor degradate; reabilitarea si modernizarea amenajărilor funciare (combaterea eroziunii solului, irigatii, îndiguiri, desecări, drenaje etc.) si a procedeelor de exploatare a acestora; prevenirea si combaterea poluării solului; protectia si ameliorarea mediului înconjurător si a biodiversitătii în agricultură.

1.2. Obiectiv general: Tehnici si tehnologii de inventariere, monitorizare, protectie, ameliorare si utilizare durabilă a resurselor naturale agroecologice (sol, apă, climă), corespunzător cerintelor privind dezvoltarea durabilă a agriculturii, mediului rural si economiei nationale si integrarea României în structurile Uniunii Europene.

1.3. Obiective subsidiare:

- Managementul resurselor de sol în scopul asigurării cresterii productiei agricole si standardelor de calitate a culturilor, în conditiile mentinerii biodiversitătii

- Monitorizarea resurselor naturale ale agriculturii si organizarea băncilor de date respective la nivel judetean si national

- Zonarea terenurilor agricole în functie de pretabilitatea lor la diferite folosinte si sisteme agricole în conditiile cresterii standardului de viată al populatiei rurale si protectiei mediului înconjurător

- Identificarea terenurilor agricole afectate de diferite fenomene de degradare (inclusiv zone contaminate), evaluarea riscurilor si propuneri de măsuri de contracarare si refacere ecologică a acestora

- Noi tipuri de amenajare si exploatare a lucrărilor de îmbunătătiri funciare (irigatii, desecări-drenaje, combaterea eroziunii solului) în concordantă cu structura de proprietate si tipurile de exploatatii agricole

- Bonitarea calitătii solului si capacitătii productive a terenurilor agricole si evolutia ei în contextul schimbărilor globale (încălzire globală, desertificare etc.), măsuri de contracarare si limitare a efectelor acestora

- Elaborarea de tehnologii si procedee ecologice pentru lucrările agropedoameliorative si amenajările de îmbunătătiri funciare.

1.4. Rezultate preconizate:

- Armonizarea legislativă referitoare la protectia, ameliorarea si utilizarea durabilă a resurselor naturale ale agriculturii (sol, apă si climă), instituirea sistemului informational cu privire la protectia, ameliorarea si utilizarea durabilă a resurselor naturale ale agriculturii (sol, apă si climă)

- Continuarea identificării arealelor poluate cu îngrăsăminte chimice, reziduuri de pesticide si alti poluanti, în vederea reabilitării ecologice a solurilor respective - Fundamentarea stiintifică pedologică si hidroameliorativă a unor proiecte specifice pentru zona montană si Delta Dunării si în zonele cu detinători de teren agricol sub 2,5 ha.

- Prevenirea si combaterea eroziunii solului, împădurirea terenurilor degradate

- Fundamentarea stiintifică pedologică si tehnico-inginerească pentru proiectele privind irigatiile.

2. Program 2: “Sisteme durabile si performante cu impact poluant redus asupra culturii plantelor de câmp”

2.1. Scop:

- Elaborarea de solutii tehnologice cu impact negativ redus asupra mediului

- Creatii biologice adecvate permanent la noile conditii, precum si la cerintele curente ale pietei si producătorilor - Elaborarea si implementarea sistemelor de agricultură durabilă

- Promovarea unor metode de productie ecologice;

realizarea de produse de calitate, sănătoase - Conservarea ambientului

- Solutii pentru cresterea calitătii si sănătătii productiei agricole în conditiile protectiei resurselor naturale, la nivel competitiv în mediul concurential european si global.

2.2. Obiectiv general: Realizarea de sisteme de cultură a plantelor de câmp adaptate conditiilor agroecologice ale României, în vederea obtinerii de recolte stabile si de calitate superioară.

2.3. Obiective subsidiare:

- Sortiment de culturi si genotipuri diversificate, competitive, cu performante superioare de calitate si stabilitate a recoltelor, în vederea satisfacerii cerintelor generale si specifice ale pietei

- Producerea de seminte din categoriile biologice superioare la soiurile solicitate de piată si la noile creatii în curs de implementare

- Tehnologii alternative de cultură a plantelor pentru conditii variate ecologic si economic

- Tehnologii de cultură a plantelor cu eficientă ridicată în utilizarea apei si elementelor nutritive în conditii critice de crestere si dezvoltare

- Tehnologii de protectie a plantelor cu consum redus de pesticide fără impact negativ asupra mediului si produselor agricole

- Tehnologii ecologice integrate de cultivare a terenurilor si de protectie a mediului înconjurător.

2.4. Rezultate preconizate:

- Promovarea unor structuri de soiuri si hibrizi din principalele culturi agricole mai bine adaptate diferitelor zone si tipuri de exploatatii agricole

- Cresterea si diversificarea calitătii pe destinatii de folosinte

- Asigurarea producerii de sământă din categorii biologice superioare la materialele biologice solicitate annual - Reducerea costurilor producerii de seminte hibride la porumb

- Recomandări de sisteme zonale de agricultură, competitive cu cele din agricultura tărilor dezvoltate

- Recomandări privind complexul de măsuri tehnologice si manageriale pentru conservarea si valorificarea eficientă a apei si în vederea realizării de productii stabile si economice la principalele culturi de câmp în zonele frecvent afectate de secetă

- Recomandări privind măsurile tehnologice pentru valorificarea eficientă a îngrăsămintelor minerale, în vederea obtinerii de productii stabile si economice simultan cu reducerea impactului negativ asupra mediului

- Recomandări privind zonarea soiurilor de plante furajere anuale prin sporirea valorii nutritive si a randamentelor de conversie

- Recomandări de sisteme zonale, eficiente economic, de combatere a buruienilor, a patogenilor si dăunătorilor din culturile de câmp în conditii de secetă si/sau de reducere a lucrărilor solului

- Tehnologii si norme de agricultură ecologică.

3. Program 3: “Produse horticole proaspete si procesate, competitive calitativ si cantitativ”

3.1. Scop:

- Dezvoltarea horticulturii ca o cerintă importantă în vederea aderării României la Uniunea Europeană - Obtinerea produselor horticole proaspete si procesate de înaltă calitate

- Retehnologizarea si implementarea unor dotări moderne si a unui control eficient în momentele-cheie de obtinere a unui produs, potrivit metodologiei “punctelor critice de control”.

3.2. Obiectiv general: Restructurarea si rentabilizarea plantatiilor si culturilor horticole, introducerea în cultură a sortimentelor noi, competitive si a tehnologiilor moderne, performante, în functie de conditiile ecologice, structura de proprietate si cerintele diversificate de valorificare si de piată.

3.3. Obiective subsidiare:

- Reabilitarea sectorului de producere a materialului săditor si semincer horticol, conform normelor Uniunii Europene, prin utilizarea unor tehnici si tehnologii moderne de înmultire si prin diversificarea si îmbunătătirea bazei genetice

- Îmbunătătirea lucrărilor de zonare a soiurilor la plantele horticole, în vederea cresterii calitătii si cantitătii produselor proaspete si procesate

- Dezvoltarea metodelor moderne, informatizate, în elaborarea tehnologiilor de cultură la plantele horticole din câmp si din spatii protejate

- Solutii de realizare a unor productii ecologice si de mentinere a ecosistemelor si a biodiversitătii în diferite zone de cultură a plantelor horticole

- Modernizarea si mecanizarea fluxurilor tehnologice de cultură, recoltare, prelucrare si conditionare a productiei la principalele specii horticole

- Perfectionarea tehnologiilor de obtinere a vinurilor albe si rosii si a altor produse horticole industrializate, în vederea cresterii competitivitătii acestora pe piată

- Mecanisme si solutii de ridicare a nivelului socioeconomic din mediul rural prin activităti noi de producere si valorificare a productiei horticole.

3.4. Rezultate preconizate:

- Intensificarea lucrărilor de selectie clonală, crearea de soiuri noi si de selectie conservativă

- Obligativitatea respectării noii metodologii de obtinere a materialului săditor horticol certificat si introducerea metodelor moderne si rapide de multiplicare (biotehnologii)

- Îmbunătătirea periodică a lucrărilor de zonare, cu soiuri noi autohtone si cu soiuri valoroase din sortimentul mondial, la culturile horticole, în concordantă cu cerintele pietei interne si ale celei externe

- Promovarea unor tehnologii ecologice de cultură, pentru obtinerea unor produse cu adevărat sanogene - Conservarea biodiversitătii din ecosistemele de cultură a legumelor, pomilor si vitei de vie

- Promovarea în cultură a soiurilor rezistente sau cel putin tolerante la boli, dăunători si conditii nefavorabile extreme de mediu

- Perfectionarea combaterii integrate si introducerea unor verigi tehnologice nepoluante privind protectia fitosanitară, fertilizarea chimică, mecanizarea lucrărilor etc.

- Păstrarea caracterului sanogen al productiilor obtinute la valorificare în stare proaspătă si procesată a produselor horticole ecologice

- Elaborarea unor tehnologii competitive cu cele practicate în Uniunea Europeană, care să conducă la ridicarea calitătii, pentru a răspunde cerintelor actuale ale economiei de piată si ale exportului

- Modernizarea fluxului de productie pentru valorificarea la maximum a autenticitătii si tipicitătii soiurilor pentru vinurile albe si rosii cu denumire de origine

- Stabilirea etapizată a elementelor tehnologice de interventie în vederea refacerii potentialului productiv al patrimoniului horticol

- Proiecte si solutii tehnologice adaptate specificului întreprinderilor mici si mijlocii din mediul rural, pentru preluare, conditionare, depozitare, procesare si comercializare.

4. Program 4: “Sisteme de exploatare, fond genetic si tehnologii performante în cresterea animalelor”

4.1. Scop:

- Selectarea din populatiile de animale (la toate speciile) a genitorilor cu potential genetic ridicat si perfectionarea lor în directii de productie cerute de economia de piată internă si externă

- Perfectionarea si elaborarea de noi tehnologii si tehnici de exploatare a animalelor, care să pună în evidentă progresul genetic obtinut în munca de selectie

- Obtinerea de produse animaliere cerute de piată, competitive sub aspect calitativ si economic.

4.2. Obiectiv general: Genofond animal perfectionat, tehnici si tehnologii performante biologic si economic.

4.3. Obiective subsidiare:

- Tehnici performante, linii, populatii si hibrizi de animale superioare din punct de vedere calitativ, cantitativ, economic si competitiv pe piata internă si în Uniunea Europeană

- Producerea de reproducători cu potential genetic ridicat pentru fermele de animale si gospodăriile populatiei

- Tehnologii si tehnici de valorificare superioară a resurselor furajere

- Tehnologii de reproductie, furajare, crestere si exploatare a animalelor de fermă, economice, slab energofage si adaptate directiilor de productie, zonelor geoclimatice si tipurilor de fermă

- Tehnici eficiente de depistare, prevenire si combatere a bolilor de importantă majoră la animale, eficientizarea măsurilor privind sănătatea publică veterinară.

4.4. Rezultate preconizate:

- Cresterea calitătii productiei la nivelul cerintelor Comunitătii Europene si realizarea unei diversificări a produselor în functie de cerintele consumatorilor

- Reducerea pierderilor prin mortalitate cauzată de bolile de importantă majoră, precum si cresterea rezistentei la boli a populatiilor de animale

- Sănătatea publică veterinară si protectia consumatorului sub aspectul bolilor transmisibile de la animale vor fi la standardele europene.

5. Program 5: “Valorificarea complexă a resurselor agricole si conexe în scopul realizării produselor destinate alimentatiei umane”

5.1. Scop:

- Cresterea disponibilitătilor alimentare prin valorificarea complexă a resurselor agricole si conexe

- Îmbunătătirea calitătii produselor alimentare si a competitivitătii acestora

- Accelerarea retehnologizării si modernizării procesării produselor agroalimentare

- Aprovizionarea pietei interne si externe cu produse alimentare procesate

- Satisfacerea exigentelor Uniunii Europene în asigurarea securitătii alimentului, alimentatiei-nutritiei populatiei.

5.2. Obiectiv general: Adaptarea si diversificarea produselor alimentare la cerintele securitătii alimentare.

5.3. Obiective subsidiare:

- Reconsiderarea, adaptarea si promovarea tehnologiilor si a produselor alimentare nationale în scopul satisfacerii cerintelor securitătii alimentare

- Realizarea de noi produse alimentare si sisteme pentru promovarea alimentatiei corecte a populatiei, inclusiv a grupelor vulnerabile

- Valorificarea extinsă a noi resurse naturale în vederea obtinerii de ingrediente valoroase si aditivi alimentari naturali utilizati în realizarea si aprovizionarea pietei cu produse alimentare de calitate

- Elaborarea sistemului de supraveghere-control al calitătii resurselor si produselor alimentare conform cerintelor asigurării securitătii alimentului-alimentatiei si ale reglementărilor Uniunii Europene

- Procesarea primară a resurselor agroalimentare în sistemul întreprinderilor mici si mijlocii, inclusiv în mediul rural.

5.4. Rezultate preconizate:

- Reconsiderarea, adaptarea si realizarea de noi produse alimentare, cu o pondere ridicată în alimentatia populatiei, îndeosebi a grupelor vulnerabile ale acesteia - Realizarea de tehnologii adecvate produselor alimentare ce fac obiectul investigatiilor

- Crearea unor noi sectoare ale productiei alimentare, inclusiv în cadrul întreprinderilor mici si mijlocii din mediul rural

- Dezvoltarea pietei alimentare cu precădere a produselor destinate grupelor vulnerabile ale populatiei

- Promovarea unei diversificate productii alimentare ecologice ca suport al asigurării securitătii alimentatieinutritiei-sănătătii populatiei si al satisfacerii cerintelor alinierii la exigentele actuale

- Valorificarea complexă a resurselor agricole si neagricole, inclusiv din flora spontană, pentru obtinerea de noi ingrediente si aditivi alimentari naturali

- Asigurarea inocuitătii produselor alimentare si a protectiei consumatorilor.

6. Program 6: “Economie, organizare, management si marketing în agricultură”

6.1. Scop:

- Solutii si măsuri de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare si a mediului rural românesc

- Previzionarea cerintelor în scopul asigurării securitătii alimentare si a unui excedent pentru export

- Fundamentarea solutiilor alternative propuse la stabilirea unor concepte moderne privind organizarea exploatatiilor agricole, functionalitatea pietei, a cunoasterii tendintelor de dezvoltare a acestora, marketingul agricol, politici si sisteme de interventie, analiza mediului concurential, asigurarea stabilitătii pietei, mecanisme de reglare a cererii si ofertei în domeniul agricol.

6.2. Obiectiv general: Formarea structurilor agrare de productie, organizare, management si marketing viabile si eficiente.

6.3. Obiective subsidiare:

- Fundamentarea tehnico-economică a necesitătii creării si dezvoltării exploatatiilor agricole de dimensiuni optime, în vederea cresterii productiei agricole si a eficientei economice

- Sisteme si mecanisme moderne privind functionarea pietei produselor agricole si agroalimentare, în vederea stimulării productiei agricole

- Evolutia pietei funciare în tara noastră. Implicatii în procesul reformei agrare

- Studii privind dezvoltarea durabilă a zonei montane.

6.4. Rezultate preconizate:

- Îmbunătătirea structurilor de productie si cresterea nivelului cantitativ si calitativ al productiei agricole vegetale si animale

- Evaluarea resurselor financiare la nivel de fermă

- Determinarea eficientei activitătii economico-financiare la nivel de fermă

- Elaborarea strategiilor de rentabilizare în concordantă cu cererea pietei la nivel de fermă

- Evaluarea preturilor de valorificare în functie de inputuri/outputuri

- Evaluarea structurii organizationale actuale a pietelor agricole

- Crearea unor structuri moderne de aprovizionare, distributie si comercializare a produselor agricole

- Functionarea pietei funciare, optimizarea structurilor agrare, în special a formării exploatatiilor agricole viabile, comerciale

- Solutii pentru consolidarea economică si socială a gospodăriilor agricole montane

- Previziuni privind dezvoltarea si modernizarea generală a mediului rural românesc.

7. Program 7: “Tehnologii si echipamente tehnice destinate mecanizării lucrărilor din agricultură si industria alimentară”

7.1. Scop:

- Elaborarea unor tehnologii de mecanizare performante si fundamentarea stiintifică a utilizării sistemelor de echipamente tehnice adecvate, destinate mecanizării lucrărilor din agricultură si industria alimentară.

7.2. Obiectiv general: Tehnologii si sisteme de echipamente tehnice destinate agriculturii si industriei alimentare, corespunzător cerintelor dezvoltării durabile si ecologice a agriculturii, mediului rural si integrării României în structurile Uniunii Europene.

7.3. Obiective subsidiare:

- Tehnologii si sisteme de echipamente tehnice pentru prelucrarea solului în sistem conservativ, pentru realizarea unei agriculturi durabile si ecologice

- Tehnologii de mecanizare si echipamente tehnice pentru executarea lucrărilor în câmpurile experimentale din cadrul unitătilor de cercetare agricolă, în vederea îmbunătătirii activitătii de cercetare

- Tehnologii si sisteme de echipamente tehnice pentru transportul, manipularea, conditionarea si depozitarea produselor agricole în scopul eficientizării acestor operatii si al reducerii pierderilor

- Elaborarea unui sistem informational de monitorizare a echipamentelor tehnice utilizate în agricultură, pe zone pedoclimatice, judete si mărimi de exploatatii, în scopul implementării unor politici eficiente de mecanizare

- Tehnologii si sisteme de echipamente tehnice destinate fermelor zootehnice de diverse mărimi

- Realizarea si implementarea tehnologiilor de mecanizare destinate prelucrării primare a produselor agricole, în vederea valorificării superioare a acestora.

7.4. Rezultate preconizate:

- Tehnologii de mecanizare si sisteme de echipamente tehnice destinate exploatatiilor agricole, corespunzătoare diferitelor conditii predoclimatice, zonale si mărimii, pentru realizarea unei agriculturi durabile si ecologice

- Tehnologii de mecanizare si sisteme de echipamente tehnice destinate fermelor zootehnice, pe specii si module

- Monitorizarea echipamentelor tehnice utilizate în agricultură

- Valorificarea superioară a produselor agricole

- Reducerea pierderilor în transportul, manipularea, conditionarea si depozitarea produselor agricole

- Solutii privind îmbunătătirea managementului în mecanizarea agriculturii.

8. Program 8: “Sisteme si tehnologii performante pentru exploatarea durabilă a bioresurselor acvatice din ecosistemele naturale si amenajările piscicole”

8.1. Scop:

- Mentinerea tendintei de crestere a nivelului productiei piscicole totale

- Asigurarea stabilitătii nivelului de productie din acvacultură

- Reducerea presiunii asupra stocurilor naturale, prin cresterea aportului acvaculturii intensive.

8.2. Obiectiv general: Realizarea unei exploatări durabile a bioresurselor acvatice din apele interioare naturale si amenajări, în concordantă cu cresterea eficientei economice si cerintele de dezvoltare ale mediului rural.

8.3. Obiective subsidiare:

- Evaluarea si monitorizarea productivitătii si biodiversitătii bazinelor hidrografice

- Elaborarea de tehnologii de piscicultură extensivă perfectionate pentru exploatarea durabilă a bunurilor naturale si amenajărilor

- Elaborarea de tehnologii de acvacultură intensivă adaptate cerintelor si conditiilor economice specifice tării noastre

- Elaborarea de sisteme integrate de tip agropiscicol destinate exploatatiilor familiale

- Realizarea de echipamente moderne pentru acvacultură si pescuit

- Introducerea de specii noi în acvacultură

- Mentinerea stării de sănătate a materialului piscicol, combaterea bolilor si poluantilor, prevenirea transmiterii lor la om

- Combaterea actiunii prădătorilor protejati.

8.4. Rezultate preconizate:

- Tehnologii perfectionate de acvacultură intensivă si piscicultură extensivă

- Solutii tehnice si norme metodologice

- Tratamente ihtiosanitare curative si profilactice, măsuri tehnologice preventive

- Studii stiintifice de fundamentare privind fondul piscicol si productivitatea

- Studii de impact.

9. Programul 9: “Silvicultura si gestionarea durabilă a pădurilor în contextul integrării europene”

9.1. Scop:

- Fundamentarea managementului durabil al ecosistemelor forestiere pe baza monitorizării si evaluării stării actuale a acestora, în vederea conservării si ameliorării potentialului productiv si protectiv al pădurilor.

9.2. Obiectiv general: Evaluarea, monitorizarea si managementul ecosistemelor forestiere în vederea conservării, ameliorării si gestionării durabile a pădurilor.

9.3. Obiective subsidiare:

- Monitorizarea si evaluarea impactului modificărilor globale de mediu asupra ecosistemelor forestiere - Conservarea si ameliorarea diversitătii biologice si a resurselor genetice forestiere

- Ameliorarea potentialului productiv, protectiv si social al pădurilor si îmbunătătirea măsurilor silvotehnice

- Managementul resurselor cinegetice si salmonicole

- Aplicatii ale sistemului informatic geografic (G.I.S.) si teledetectiei în silvicultură

- Studii de fundamentare a proiectelor de acte normative în domeniul silviculturii.

9.4. Rezultate preconizate

- Elaborarea de metode si tehnologii noi sau modernizate pentru instalarea, îngrijirea si conducerea ecosistemelor forestiere destructurate/degradate

- Desemnarea celor mai corespunzătoare materiale forestiere de reproducere pe zone geografice, specii, proveniente, descendente de arbori forestieri, productive, rezistente si adaptate în diferite conditii stationale

- Stabilirea de măsuri si metode modernizate pentru managementul ecosistemelor forestiere si al resurselor cinegetice si salmonicole pentru conservarea biodiversitătii, precum si pentru ameliorarea potentialului productiv si protectiv al pădurilor

- Elaborarea de metode moderne pe bază de G.I.S., utilizabile în managementul durabil al pădurilor.