MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 171 (XV) - Nr. 392             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Vineri, 6 iunie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

614. - Hotărâre privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat si a unor venituri ale populatiei începând cu luna iunie 2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

258. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate animală si de sănătate publică, precum si certificarea veterinară pentru activitătile de import de carne tocată si carne preparată din tări terte

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat si a unor venituri ale populatiei începând cu luna iunie 2003

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 81 alin. (2) si al art. 168 alin. (3) si (4) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, al art. 15 alin. (3) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 nr. 632/2002, precum si al art. 48 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Începând cu luna iunie 2003 pensionarii din sistemul public de pensii ale căror cuantumuri de pensie, cuvenite sau aflate în plată, sunt mai mici sau egale cu suma de 11.725.005 lei, reprezentând echivalentul în lei, la data de 31 mai 2003, a unui punctaj mediu anual de 5 puncte, beneficiază de indexarea pensiilor în conditiile

prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) Valoarea unui punct de pensie se actualizează prin indexare cu 2,7%.

(2) Valoarea actualizată a punctului de pensie este de 2.408.317 lei.

Art. 3. - (1) În cazul persoanelor al căror punctaj mediu anual a fost stabilit conform prevederilor art. 180 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, si corectat conform prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.474/2002 privind aplicarea în luna ianuarie 2003 a celei de-a treia etape de recorelare a pensiilor din sistemul public, pensia indexată rezultă prin aplicarea valorii actualizate a punctului de pensie asupra punctajului mediu anual.

(2) De la prevederile alin. (1) se exceptează persoanele prevăzute la art. 180 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale căror drepturi s-au deschis în perioada 1 ianuarie 1998 - 31 decembrie 2000, care beneficiază de un cuantum al pensiei, cuvenit sau aflat în plată, indexat cu 2,7%.

(3) De la prevederile alin. (1) se exceptează si persoanele prevăzute la art. 180 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale căror drepturi s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2001 - 31 martie 2001, care beneficiază de un cuantum al pensiei, cuvenit sau aflat în plată, indexat cu 1%.

(4) Cuantumul pensiei indexate potrivit prevederilor alin. (3) nu poate fi mai mic decât cuantumul actualizat corespunzător punctajului mediu estimat, pentru fiecare categorie de pensie.

(5) Punctajul mediu estimat, pe categorii de pensii, este cel prevăzut la art. 2 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 523/2001 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii si a unor venituri ale populatiei pentru trimestrul II al anului 2001.

(6) Cuantumul pensiei cuvenite sau aflate în plată, pentru persoanele ale căror drepturi s-au deschis anterior datei de 1 ianuarie 2001 si al căror punctaj mediu anual este mai mare de 5 puncte, nu poate fi mai mic decât cuantumul actualizat aferent punctajului mediu anual de 5 puncte, respectiv 12.041.585 lei.

Art. 4. - În situatia în care din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri rezultă un cuantum al pensiei mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se mentine cuantumul avantajos.

Art. 5. - (1) Pentru drepturile de pensie deschise în baza Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, cuantumurile se stabilesc conform prevederilor art. 76 alin. (1) si (3), luându-se în considerare valoarea punctului de pensie în sumă de 2.408.317 lei, stabilită conform prevederilor art. 81.

(2) De la prevederile alin. (1) se exceptează persoanele ale căror cuantumuri de pensie, cuvenite sau aflate în plată în luna mai 2003, sunt mai mari decât suma de 11.725.005 lei, reprezentând echivalentul în lei la data de 31 mai 2003 al unui punctaj mediu anual de 5 puncte.

(3) Cuantumul pensiei cuvenite sau aflate în plată, calculat conform prevederilor alin. (1) si (2) pentru pensionarii al căror punctaj mediu anual este mai mare de 5 puncte, nu poate fi mai mic decât cuantumul actualizat aferent punctajului mediu anual de 5 puncte, în sumă de 12.041.585 lei.

Art. 6. - Pensiile militare, cuvenite sau aflate în plată în luna mai 2003, stabilite în baza legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, se indexează începând cu luna iunie 2003 cu 2,7%.

Art. 7. - Sumele rezultate din indexarea pensiilor în sistemul public, conform prevederilor prezentei hotărâri, se evidentiază distinct pe talonul de pensie.

Art. 8. - (1) Începând cu luna iunie 2003 se indexează cu 2,7% următoarele venituri ale populatiei:

a) pensiile I.O.V.R.;

b) indemnizatia pentru incapacitate temporară de muncă, din a 91-a zi de concediu medical;

c) indemnizatia de maternitate, precum si indemnizatia pentru îngrijirea copilului bolnav, din a 91-a zi de concediu de maternitate, respectiv de concediu medical;

d) indemnizatia pentru cresterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani sau a copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani, din a 91-a zi de concediu pentru cresterea copilului;

e) indemnizatiile lunare acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate înstrăinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare, si a Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările si completările ulterioare;

f) indemnizatiile si sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor si văduvelor de război în temeiul Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si văduvelor de război, cu modificările si completările ulterioare, si al Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată.

(2) Măsura de protectie socială prevăzută la alin. (1) se aplică indemnizatiilor mentionate la lit. b) si c), care au îndeplinit anterior lunii iunie 2003 sau în cursul acestei luni conditia prevăzută de lege pentru acordarea indexării si ale căror cuantumuri nu depăsesc plafonul de 3 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de asigurări sociale de stat pe anul 2003, respectiv 20.886.000 lei.

(3) Măsura de protectie socială prevăzută la alin. (1) se aplică indemnizatiilor mentionate la lit. d), care au îndeplinit anterior lunii iunie 2003 sau în cursul acestei luni conditia prevăzută de lege pentru acordarea indexării si ale căror cuantumuri nu depăsesc valoarea salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003, respectiv 6.962.000 lei.

Art. 9. - Sumele rezultate în urma aplicării măsurilor de protectie socială prevăzute de prezenta hotărâre se suportă din aceleasi fonduri ca si drepturile de bază.

Art. 10. - Prezenta hotărâre se aplică începând cu luna iunie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

p. Ministru de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 mai 2003.

Nr. 614.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITAT ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate animală si de sănătate publică, precum si certificarea veterinară pentru activitătile de import de carne tocată si carne preparată din tări terte

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 150.273 din 14 ianuarie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate animală si de sănătate publică, precum si certificarea veterinară pentru activitătile de import de carne tocată si carne preparată din tări terte, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Agentia Natională Sanitară Veterinară, institutele centrale de profil si directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispozitii contrare.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 30 de zile de la publicare.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 aprilie 2003.

Nr. 258.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind conditiile de sănătate animală si de sănătate publică, precum si certificarea veterinară pentru activitătile de import de carne tocată si carne preparată din tări terte

 

Art. 1. - Prezenta normă sanitară veterinară stabileste conditiile de sănătate animală si de sănătate publică, precum si certificarea sanitară veterinară pentru importul de carne tocată si de carne preparată.

Art. 2. - Importul de carne tocată este supus următoarelor conditii:

a) carnea tocată trebuie să fi fost produsă în conformitate cu cerintele stabilite la art. 3 si 7 din Norma sanitară veterinară privind conditiile pentru producerea si comercializarea cărnii tocate si a cărnii preparate, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 490/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 25 martie 2003;

b) carnea tocată trebuie să provină dintr-o întreprindere sau din întreprinderi care asigură garantiile prevăzute în anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind conditiile pentru producerea si comercializarea cărnii tocate si a cărnii preparate;

c) carnea tocată trebuie să fi fost congelată în întreprinderea de producere sau în unitătile de origine.

Art. 3. - Importul de carne preparată este supus următoarelor conditii:

a) carnea proaspătă trebuie să fie produsă conform cerintelor stabilite la art. 5 si 7 din Norma sanitară veterinară privind conditiile pentru producerea si comercializarea cărnii tocate si a cărnii preparate;

b) carnea preparată trebuie să provină dintr-o întreprindere sau din întreprinderi care asigură garantiile prevăzute la anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind conditiile pentru producerea si comercializarea cărnii tocate si a cărnii preparate;

c) carnea preparată trebuie să fie congelată în întreprinderea de producere sau în unitătile de origine.

Art. 4. - (1) Fiecare transport de carne tocată va fi însotit de originalul certificatului de sănătate publică veterinară, numerotat, completat, semnat si datat, compus dintr-o singură filă, fată-verso, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Fiecare transport de carne preparată va fi însotit de originalul certificatului de sănătate publică veterinară, numerotat, completat, semnat si datat, compus dintr-o singură filă, fată-verso, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Certificatele vor fi emise în limba tării de origine, în cea a tării importatoare si într-o limbă de circulatie internatională.

Art. 5. - (1) Autoritatea veterinară centrală a României, prin Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, poate adopta acte normative sau prevederi administrative suplimentare, necesare prezentei norme sanitare veterinare, pentru a asigura implementarea si conformitatea cu prevederile acesteia.

(2) Autoritatea veterinară centrală a României va lua măsurile administrative si va sanctiona, potrivit legii, orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(3) Atunci când autoritatea veterinară centrală a României adoptă prevederile mentionate la alineatele precedente, trebuie să se facă o referire expresă la prezenta normă sanitară veterinară.

Art. 6. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXA Nr. 1

la norma sanitară veterinară

 

ANIMAL AND PUBLIC HEALTH  CERTIFICATE FOR MINCED MEAT 1)

CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ SI SĂNĂTATE PUBLICĂ

PENTRU CARNE TOCATĂ 1)

 

Note for the importer: This certificate is only for veterinary purposes and has to accompany the consignment until it reaches its destination.

Notă pentru importator: Acest certificat este utilizat doar pentru scopuri veterinare si trebuie să însotească transportul până când acesta ajunge la destinatie.

Coded number2)

Numărul de cod2)

Country of destination ....................................................................................................................

Tara de destinatie ..........................................................................................................................

Exporting country3)....................Code of territory ..........................................................................

Tara exportatoare3).....................Codul teritoriului ........................................................................

Ministry ............................................................................................................................................

Ministerul ........................................................................................................................................

Competent issuing authority ..........................................................................................................

Autoritatea competentă emitentă ..................................................................................................

I. Identification of minced meat

I. Identificarea cărnii tocate

Lot No. Nature of meat (species)4) Number of individual items or packages

Nr. lot Natura cărnii (specia)4) Numărul de articole sau pachete separate

Storage and transport temperature

Temperatura de depozitare si transport

Storage life

Durata de depozitare

Net weight

Greutatea netă

Nature of products5)

Natura produselor5)

II. Origin of minced meat

II. Originea cărnii tocate

Address(es) and veterinary approval number(s) of approved manufacturing establishment(s):

........................................................................................................................................................................

Adresa/adresele si numărul/numerele de autorizare veterinară al/ale întreprinderilor (unitătilor) autorizate care fabrică             ..............................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Address(es) and approval number(s) of approved cold store(s)6): ............................................

..........................................................................................................................................................

Adresa/adresele si numărul/numerele de autorizare al/ale frigoriferului, autorizat6) ....................

..........................................................................................................................................................

1) Within the meaning of Article 3 (1) of Directive 94/65/EC.

1) În sensul art. 3 (1) din Directiva 94/65/CE.

2) Issued by the competent authority.

2) Eliberat de autoritatea veterinară competentă.

3) Name of the country of origin which must be the same as the country of export.

3) Numele tării de origine care trebuie să fie acelasi cu cel al tării de export.

4) Bovine, pigs, sheep and goats.

4) Bovine, porcine, ovine si caprine.

5) Mention any ionizing radiation for medical reasons.

5) Mentionati orice iradiere cu radiatii ionizante din motive medicale.

6) If necessary, III. Destination of minced meat.

6) Dacă este necesar, III. Destinatia cărnii tocate.

Address(es) of place of loading ......................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Adresa/adresele locului de încărcare ..............................................................................................

..........................................................................................................................................................

Name and address of consignor ....................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Numele si adresa expeditorului .......................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Name and address of consignee ....................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Numele si adresa destinatarului ......................................................................................................

..........................................................................................................................................................

The meat will be sent to: (country and place of destination) ................................................

Carnea va fi trimisă la: (tara si locul de destinatie) ................................................................. by the following means of transport7) prin următoarele mijloace de transport7)

Railway wagon Lorry Aircraft Ship

Vagon de cale ferată Camion Avion Vapor

III. Destination of minced meat6)

III. Destinatia cărnii tocate6)

IV. Health attestation

IV. Atestat de sănătate

I, the undersigned, certify that I have read and understood Council Directive 94/65/EC and that the mincend meat described above:

Eu, subsemnatul, certific că am citit si am înteles prevederile Directivei 94/65/EC, iar carnea tocată descrisă anterior:

a) consists of meat derived from the species referred to in I above that:

a) constă din carne provenită de la specii la care se referă paragraful de mai sus si care:

1. satisfies the relevant animal health requirements laid down in Commission Decision (s) 94/65/CE8);

1. îndeplinesc cerintele relevante de sănătate animală stabilite de Decizia Comisiei 94/65/CE8);

and/or9)

si/sau9)

2. originates in a Member State of the European Community satisfying the requirements of Council Directive 64/433/EEC10);

2. este originară dintr-un stat membru al Comunitătii Europene ce îndeplineste cerintele Directivei Consiliului 64/433/CEE10);

b) was produced in accordance with the requirements laid down in Article 3 and 7 of Directive 94/65/EC;

b) a fost produsă în concordantă cu cerintele stabilite la art. 3 si 7 din Directiva 94/65/CE;

c) comes from an establishment or establishments offering the guarantees provided for in Annex I of Directive 94/65/EC;

c) provine de la o unitate sau de la unităti ce oferă garantiile prevăzute la anexa nr. 1 la Directiva 94/65/CE;

d) has been deep-frozen at the production plant or plants of origin;

d) a fost congelată la temperatură joasă la fabrica de productie sau la fabricile de origine.

Done at ........................................................................................., on .....................................

(place) (date)

Întocmit ........................................................................................., din .....................................

(locul) (data)

(Stamp and signature of official veterinarian)11)

(Stampila si semnătura medicului veterinar oficial)11)

........................................................................................................

(Name in capital letters)

(Numele cu majuscule)

7) For railway wagons or lorries, the registration number should be given, where known. For bulk containers, the number of the container. The number of the seal must be indicated.

7) Pentru vagoane sau camioane va fi dat numărul de înmatriculare, atunci când este cunoscut. Pentru containerele de vrac se va da numărul containerului. Trebuie să fie indicat numărul sigiliului.

8) Number of relevant and current Decision (s) for fresh meat of the corresponding susceptible domestic species must be included. Only meat from the concerned exporting third country can be utilized in the manufacture of the minced meat.

8) Trebuie să fie inclus numărul deciziei/deciziilor relevante si în vigoare pentru carnea proaspătă provenită de la speciile domestice receptive corespondente. Numai carnea provenită din tara tertă exportatoare respectivă poate fi utilizată la fabricarea cărnii tocate.

9) Delete as appropriate.

9) Se elimină, după caz.

10) Only meat of species and categories for which imports from the concerned third are authorized by the EC can be sourced from the Member States for utilization in the manufacture of the minced meat.

10) Numai carnea de la speciile si categoriile pentru care activitătile de import din respectiva tară tertă sunt autorizate de către Comunitatea Europeană poate fi folosită de România la producerea cărnii tocate.

11) The signature and the seal must be in a different colour to that of the printing.

11) Semnătura si sigiliul trebuie să fie de o altă culoare decât cea a textului.

 

ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară

 

ANIMAL AND PUBLIC HEALTH CERTIFICATE FOR MEAT PREPARATIONS 1)

CERTIFICAT DE SĂNĂTATE PUBLICĂ SI SĂNĂTATE ANIMALĂ

PENTRU CARNE PREPARATĂ 1)

 

Note for the importer: This certificate is only for veterinary purposes and has to accompany the consignment until it reaches its destination.

Notă pentru importator: Acest certificat este utilizat doar pentru scopuri veterinare si trebuie să însotească transportul până ce acesta ajunge la destinatie.

Coded number2)

Numărul de cod2)

Country of destination ....................................................................................................................

Tara de destinatie ..........................................................................................................................

Exporting country3) ........ Code of territory ..................................................................................

Tara exportatoare3) ........ Codul teritoriului ..................................................................................

Ministry ............................................................................................................................................

Ministerul ........................................................................................................................................

Competent issuing authority ...........................................................................................................

Autoritatea competentă emitentă ..................................................................................................

I. Identification of meat preparation

I. Identificarea cărnii preparate

 

Nature of meat (species)4)

Natura cărnii (specia)4)

Number of individual items

or packages

Numărul de articole

sau pachete separate

Bovine and farmed cloven-hoofed game (excluding swine)

Bovine si vânat biongulat (excluzând porcinele)

Farmed pigs

Porci de crescătorie

 

Storage and transport

temperature

Temperatura de depozitare si transport

Farmed ovine and caprine

Ovine si caprine de fermă

Wild swine

Porci sălbatici

Storage life

Durata de depozitare

Wild cloven-hoofed game (excluding swine)

Vânat biongulat sălbatic (excluzând porcinele)

Wild leporidae

Leporide sălbatice

Net weight

Greutatea netă

Wild game birds

Vânat cu pene

Domestic rabbit

Iepuri domestici

Nature of products5)

Natura produselor5)

Farmed poultry and farmed feathered game

Păsări de fermă si vânat cu pene de crescătorie

 

 

II. Origin of meat preparation

II. Originea cărnii preparate

Address(es) and veterinary approval number(s) of approved manufacturing establishment(s)

..........................................................................................................................................................

Adresa/adresele si numărul/numerele de autorizare veterinară al/ale întreprinderilor (unitătilor)

autorizate care fabrică ..........................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

1) Within the meaning of Article 5(1) of Directive 94/65/EC.

1) În sensul art. 5(1) din Directiva 94/65/CE.

2) Issued by the competent authority.

2) Eliberat de autoritatea veterinară competentă.

3) Name of the country of origin which must be the same as the country of export.

3) Numele tării de origine care trebuie să fie acelasi cu cel al tării de export.

4) To mark with a “x” in the empty box as appropriate.

4) A se nota cu “x” cutiile goale, după caz.

5) Mention any ionizing radiation for medical reasons.

5) A se mentiona orice iradiere cu radiatii ionizante din motive medicale.

Address(es) and approval number(s) of approved cold store(s)6) ............................................

..........................................................................................................................................................

Adresa/adresele si numărul/numerele de autorizare al/ale frigoriferului/frigoriferelor autorizat/autorizate6) .............................................................................................................................

Address(es) of place of loading ....................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Adresa/adresele locului de încărcare .............................................................................................

..........................................................................................................................................................

Name and address of consignor ..............................................................................................

..........................................................................................................................................................

Numele si adresa expeditorului ..................................................................................................

..........................................................................................................................................................

III. Destination of meat preparations

III. Destinatia cărnii preparate

Name and address of consignee ..........

Numele si adresa destinatarului ........

The meat will be sent to (country and place of destination) .......

Carnea va fi trimisă la (tara si locul de destinatie) ........... by the following means of transport7) prin următoarele mijloace de transport7)

Railway wagon Lorry Aircraft Ship

Vagon de cale ferată Camion Avion Vapor

IV. Health attestation

IV. Atestat de sănătate

I, the undersigned, certify that I have read and understood Council Directive 94/65/EC and that the minced meat described above:

Eu, subsemnatul, certific faptul că am citit si am înteles prevederile Directivei Consiliului 94/65/CE, iar carnea tocată descrisă anterior:

a) consists of meat derived from the species referred to in I above that:

a) constă din carne provenită de la specii la care se referă paragraful de mai sus si care:

1. satisfies the relevant animal health requirements laid down in Commission Decision (s) ......8);

1. îndeplinesc cerintele relevante de sănătate animală stabilite de Decizia Comisiei .......8);

and/or9)

si/sau9)

2. originates in a Member State of the European Community satisfying the requirements of Council Directive 64/433/EEC10);

2. este originară dintr-un stat membru al Comunitătii Europene ce îndeplineste cerintele Directivei Consiliului 64/433/CEE10);

3. in the case of fresh meat from domestic bovine, porcine, sheep and goats, the requirements of Council Directive 64/433/EEC9);

3. în cazul cărnii proaspete provenite de la animale domestice, din speciile bovine, porcine, ovine si caprine, cerintele normei sanitare veterinare mentionate anterior9);

4. in the case of fresh meat from domestic poultry, the requirements of Council Directive 91/494/EEC9);

4. în cazul cărnii proaspete provenite de la păsări domestice, cerintele Directivei Consiliului 91/494/CEE9);

6) If necessary.

6) Dacă este necesar.

7) For railway wagons or lorries, the registration number should be given, where known. For bulk containers the number of the container. The number of the seal must be indicated.

7) Pentru vagoane sau camioane va fi dat numărul de înmatriculare, atunci când este cunoscut. Pentru containerele de vrac se va da numărul containerului. Trebuie să fie indicat numărul sigiliului.

8) Number of the relevant and current Decision (s) for fresh meat of the corresponding susceptibile species must be included. Only meat from the concerned exporting third country can be utilised in the manufacture of the meat preparations.

8) Trebuie inclus numărul deciziei/deciziilor relevante si în vigoare pentru carnea proaspătă provenită de la speciile receptive corespondente. Numai carnea provenită din tara tertă exportatoare respectivă poate fi utilizată la fabricarea preparatelor din carne.

9) Delete as appropriate.

9) Se elimină, după caz.

10) Only meat of species and categories for which imports from the concerned third country are authorized by the C can be sourced from the Member States for utilization in the manufacture of the meat preparations.

10) Numai carnea de la speciile si categoriile pentru care activitătile de import din tara tertă respectivă sunt autorizate de către Comunitatea Europeană poate fi folosită de România la producerea preparatelor din carne.

5. in the case of rabbit meat and farmed game meat, the requirements of Articles 3, 4, 5 and 6 of Council Directive 91/495/EEC8);

5. în cazul cărnii de iepure si cărnii de iepure de crescătorie, cerintele art. 3, 4, 5 si 6 din Directiva Consiliului 91/495/CEE8);

6. in the case of wild game meat, the requirements of Articles 3, 4, 5 and 6 of Council Directive 92/45/EEC9);

6. în cazul cărnii de vânat sălbatic, cerintele art. 3, 4, 5 si 6 din Directiva Consiliului 92/45/CEE9);

b) were produced in accordance with the requirements laid down in Article 5 and 7 of Directive 94/65/EC;

b) au fost produse în concordantă cu cerintele stabilite la art. 5 si 7 din Directiva 94/65/CE;

c) comes from an establishment or establishments offering the guarantees provided for in Annex I of Directive 94/65/EC;

c) provine de la o întreprindere sau de la întreprinderi ce oferă garantiile prevăzute la anexa nr. 1 la Directiva 94/65/CE;

d) has been deep-frozen at the production plant or plants of origin;

d) a fost congelată la temperatură joasă la fabrica de productie sau la fabricile de origine.

Done at ........................................................................................., on ..................................... (place) (date)

Întocmit ........................................................................................., din .................................... (locul) (data)

 

(Stamp and signature of official veterinarian)11)

(Stampila si semnătura medicului veterinar oficial)11)

........................................................................................................

(Name in capital letters)

(Numele cu majuscule)

8) Number of the relevant and current Decision (s) for fresh meat of the corresponding susceptible species must be included. Only meat from the concerned exporting third country can be utilised in the manufacture of the meat preparations.

8) Trebuie inclus numărul deciziei/deciziilor relevante si în vigoare pentru carnea proaspătă provenită de la speciile receptive corespondente. Numai carnea provenită din tara tertă exportatoare respectivă poate fi utilizată la fabricarea preparatelor din carne.

9) Delete as appropriate.

9) Se elimină, după caz.

11) The signature and the seal must be in a different colour to that of the printing.

11) Semnătura si sigiliul trebuie să fie de o altă culoare decât cea a textului.