MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 171 (XV) - Nr. 394              LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE              Vineri, 6 iunie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            239. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

 

            350. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

6. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

7. - Hotărâre privind prelungirea termenului de functionare a Comisiei speciale pentru elaborarea propunerilor legislative prevăzute la art. 79 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României si avizarea proiectelor de legi pentru aprobarea ordonantelor si ordonantelor de urgentă emise de Guvern în acest domeniu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

616. - Hotărâre privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

622. - Hotărâre privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

623. - Hotărâre privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            170. - Ordin al ministrului dezvoltării si prognozei privind acordarea titlului de parc industrial Asocierii în participatiune “Parc Industrial Botosani”

 

            Lista agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale

 

            Lista depozitelor speciale (completare)

 

LEGI S I DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 14 din 30 ianuarie 2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI.5 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 1 februarie 2003, cu următoarele modificări si completări:

1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(2) Autoritatea are sediul în municipiul Bucuresti.”

2. Alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“(2) Comisia superioară se numeste prin ordin de către presedintele Autoritătii si are următoarea componentă:

a) presedinte, medic de expertiză medicală si de recuperare a capacitătii de muncă;

b) doi medici specialisti, propusi de Ministerul Sănătătii si Familiei, în functie de afectiunea care produce handicapul;

c) un psiholog;

d) un reprezentant desemnat de organizatiile neguvernamentale care desfăsoară activităti de protectie specială a persoanelor cu handicap.”

3. Alineatul (2) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

“(2) Institutul National pentru Prevenirea si Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, denumit în continuare Institutul, are sediul în Bucuresti.”

4. Alineatele (7) si (10) ale articolului 13 vor avea următorul cuprins:

“(7) Comisiile se înfiintează prin hotărâre a consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, si au următoarea componentă:

a) un presedinte, medic specialist în expertiza capacitătii de muncă;

b) doi medici specialisti, propusi de directia de sănătate publică judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, în functie de afectiunea care produce handicapul;

c) un psiholog;

d) un reprezentant desemnat de organizatiile neguvernamentale care desfăsoară activităti de protectie specială a persoanelor cu handicap.

…………………………………………………………………..

(10) Cheltuielile curente si de capital necesare functionării comisiilor se asigură din bugetele consiliilor judetene, respectiv ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, inclusiv din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.”

5. După alineatul (3) al articolului 14 se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:

“(4) Asociatia Nevăzătorilor din România va preda Autoritătii, până la data de 30 iunie 2003, întreaga documentatie privind persoanele cu handicap vizual, beneficiare ale drepturilor prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare.

(5) Autoritatea va preda documentatia prevăzută la alin. (4) consiliilor judetene, respectiv consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, până la data de 31 iulie 2003.

(6) Plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap vizual se va efectua de către Asociatia Nevăzătorilor din România, până la data de 30 septembrie 2003, urmând ca, ulterior acestei date, plata să se facă de către consiliile judetene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, prin serviciile publice de asistentă socială.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 19 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 6 iunie 2003.

Nr. 239.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 iunie 2003.

Nr. 350.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

            În temeiul art. 38 alin. 4 si al art. 41 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

 

            Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, cu modificările ulterioare, se modifică în sensul că domnul deputat Mircea Man, apartinând Grupului parlamentar al PD, trece, în calitatea de membru, de la Comisia pentru politică economică, reformă si privatizare la Comisia pentru sănătate si familie.

 

            Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 5 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 5 iunie 2003.

Nr. 6.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului de functionare a Comisiei speciale pentru elaborarea propunerilor legislative prevăzute la art. 79 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României si avizarea proiectelor de legi pentru aprobarea ordonantelor si ordonantelor de urgentă emise de Guvern în acest domeniu

 

            În temeiul art. 64 din Constitutia României si al art. 79 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

 

            Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se prelungeste termenul de functionare a Comisiei speciale pentru elaborarea propunerilor legislative prevăzute la art. 79 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, stabilit prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 35/2001 privind instituirea Comisiei speciale pentru elaborarea propunerilor legislative prevăzute la art. 79 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României si avizarea proiectelor de legi pentru aprobarea ordonantelor si ordonantelor de urgentă emise de Guvern în acest domeniu, cu modificările ulterioare, până la sfârsitul celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2003.

 

            Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 5 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 5 iunie 2003.

Nr. 7.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie, precum si al art. 10 si 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, persoane care au avut această cetătenie si care solicită redobândirea ei cu stabilirea domiciliului în tară.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

p. Ministrul de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 mai 2003.

Nr. 616.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor cărora li s-a aprobat redobândirea cetăteniei române în temeiul art. 10 alin. 1 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

            1. Petre Petre, fiul lui Petre Pantilimon si Gherghina, născut la 28 iulie 1954 în localitatea Copăceni, judetul Ilfov, România, apatrid, cu domiciliul actual în Bucuresti, Str. Alunisului nr. 3, bl. 12C, sc. 1, ap. 16, sectorul 4.

            2. Petre Floarea, fiica lui Pătraulescu Alexandru si Alexandra, născută la 15 octombrie 1952 în localitatea Scornicesti, judetul Olt, România, apatrid, cu domiciliul actual în Bucuresti, Str. Alunisului nr. 3, bl. 12C, sc. 1, ap. 16, sectorul 4.

            3. Găină Grigore, fiul lui Găină Grigore si Maria, născut la 11 ianuarie 1968 în localitatea Feldru, judetul Bistrita-Năsăud, România, apatrid, cu domiciliul actual în localitatea Feldru, Str. Principală nr. 609, judetul Bistrita-Năsăud.

            4. Jurj Lucia, fiica lui Stancu Doina, născută la 19 februarie 1953 în localitatea Lugoj, judetul Timis, România, apatrid, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, Str. Stuparilor nr. 5, judetul Timis.

            5. Jurj Petru, fiul lui Jurj Grigorie si Elisabeta, născut la 13 ianuarie 1951 în localitatea Svinita, judetul Mehedinti, România, apatrid, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, Str. Stuparilor nr. 5, judetul Timis.

            6. Sărăndan Vasile, fiul lui Sărăndan Eftimie si Elena, născut la 20 februarie 1957 în localitatea Prunisor, judetul Arad, România, apatrid, cu domiciliul actual în localitatea Prunisor nr. 174, judetul Arad.

            7. Petrescu Crîng, fiul lui Petrescu Alexandru si Maria, născut la 3 ianuarie 1963 în Bucuresti, România, apatrid, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Aurel Vlaicu nr. 39, ap. 28, sectorul 2.

            8. Cândea Ovidiu, fiul lui Cândea Nicolae si Paulina, născut la 23 iulie 1953 în localitatea Huedin, judetul Cluj, România, apatrid, cu domiciliul actual în Bucuresti, Bd. Tineretului nr. 21, bl. Z6, ap. 35, sectorul 4.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 10 si 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei cu stabilirea domiciliului în tară.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

p. Ministrul de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 mai 2003.

Nr. 622.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor cărora li s-a aprobat redobândirea cetăteniei române conform art. 10 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

            1. Pohilă Oleg, cetătean moldovean, născut la 31 august 1975 în localitatea Sângerei, judetul Bălti, Republica Moldova, fiul lui Ion si Maria, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, bd. Stefan cel Mare nr. 3, ap. 279.

            2. Pohilă Violeta, cetătean moldovean, născută la 26 aprilie 1979 în localitatea Briceni, judetul Edinet, Republica Moldova, fiica lui Serafim si Larisa, cu domicilul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Florica Nită nr. 7, bl. 1, ap. 12.

            3. Urechean Larisa, cetătean moldovean, născută la 22 decembrie 1949 în localitatea Gribova, judetul Drochia, Republica Moldova, fiica lui

Eugeniu si Galina, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Florica Nită nr. 7, bl. 1, ap. 12.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie, precum si al art. 10 si 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, persoane care au avut această cetătenie si care solicită redobândirea ei cu stabilirea domiciliului în tară.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

p. Ministrul de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 mai 2003.

Nr. 623.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor cărora li s-a aprobat redobândirea cetăteniei române în temeiul art. 10 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

            1. Stancu Pardaillane, apatrid, născut la 10 februarie 1966 în localitatea Goranu, judetul Vâlcea, România, fiul lui Stancu Drăghici si Cîrpaci

Sofia, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, str. Zurich nr. 12, judetul Timis, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, judetul Timis.

            2. Ciucur Bato, apatrid, născut la 27 decembrie 1977 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiul lui Ciucur Mantu si Căldăras Floarea, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, str. Samuil Micu nr. 2, judetul Timis, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, judetul Timis.

            3. Căldăras Dorel, apatrid, născut la 16 ianuarie 1965 în localitatea Lugoj, judetul Timis, România, fiul lui Căldăras Elena, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, str. Caraiman nr. 2, judetul Timis, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, judetul Timis.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII SI PROGNOZEI

 

ORDIN

privind acordarea titlului de parc industrial Asocierii în participatiune “Parc Industrial Botosani”

 

            Având în vedere prevederile art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, precum si ale art. 2 alin. (2) din Instructiunile de acordare si anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 264/2002,

            în temeiul prevederilor art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 758/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării si Prognozei, cu modificările si completările ulterioare,

 

            ministrul dezvoltării si prognozei emite prezentul ordin.

 

            Art. 1. - Se acordă titlul de parc industrial asocierii în participatiune alcătuite din următorii membri:

            a) Societatea Comercială “Electromining” - S.A., având numărul de înregistrare la Oficiul registrului comertului J07/188/1999, codul unic de înregistrare R 12070484, sediul social în municipiul Botosani, Calea Natională nr. 6 bis, judetul Botosani;

            b) Societatea Comercială “Electrocontact” - S.A., având numărul de înregistrare la Oficiul registrului comertului J07/88/1991, codul unic de înregistrare R 607321, sediul social în municipiul Botosani, Calea Natională nr. 6, judetul Botosani;

            c) Societatea Comercială “Mecanica” - S.A., având numărul de înregistrare la Oficiul registrului comertului J07/10/1991, codul unic de înregistrare R 605690, sediul social în municipiul Botosani, str. Manolesti Deal nr. 97, judetul Botosani;

            d) Consiliul Local al Municipiului Botosani, municipiul Botosani, Piata Revolutiei nr. 1, judetul Botosani.

            Art. 2. - (1) Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are următoarele caracteristici:

            a) este situat în zona industrială din nordul municipiului Botosani;

            b) are o suprafată totală de 12,95 ha;

            c) este alcătuit din loturi învecinate, alcătuind o singură zonă delimitată, proprietatea membrilor asocierii în participatiune, astfel:

            1. teren în suprafată de 1,60 ha – proprietatea Societătii Comerciale “Electromining” - S.A.;

            2. teren în suprafată de 4,84 ha – proprietatea Societătii Comerciale “Electrocontact” - S.A.;

            3. teren în suprafată de 4,36 ha – proprietatea Societătii Comerciale “Mecanica” - S.A.;

            4. teren în suprafată de 2,15 ha - proprietatea municipiului Botosani.

            (2) Societatea comercială desemnată de membrii asocierii ca administrator al Parcului Industrial Botosani este Societatea Comercială “Electromining” - S.A., cod unic de înregistrare R 12070484.

            Art. 3. - (1) Titlul de parc industrial este valabil în perimetrul prevăzut în anexa la prezentul ordin, în conditiile existentei asocierii constituite pentru realizarea parcului industrial si respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute de legislatia în vigoare.

            (2) Anexa face parte integrantă din prezentul ordin si se va comunica celor interesati de către directia de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării si Prognozei.

            Art. 4. - Membrii asocierii în participatiune prevăzuti la art. 1 urmăresc realizarea obiectivelor enumerate la art. 1 alin. (1) din Instructiunile de acordare si anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 264/2002, si transmit trimestrial Ministerului Dezvoltării si Prognozei rapoarte privind activitătile realizate în parcul industrial.

 

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

 

Bucuresti, 2 iunie 2003.

Nr. 170.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

LISTA

agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale

 

Nr. crt.

Denumirea societătii comerciale

Judetul

Codul unic de înregistrare

1.

Agrotransport Alba - S.A.

Alba

1761050

2.

Agromec Beliu - S.A.

Arad

8180268

3.

Complex Herta Import-Export - S.R.L.

Arad

4935518

4.

Recom Trans - S.A.

Arad

13383919

5.

Radical Zero - S.R.L.

Arges

14564832

6.

Stefan Lucian-Impex - S.R.L.

Bacău

5580588

7.

Transcrisana - S.A.

Bihor

5707992

8.

Cicsa-Acs - S.R.L.

Bistrita-Năsăud

12742313

9.

Sitas - S.A.

Brăila

2258210

10.

Torcan Impex - S.R.L.

Brăila

7861504

11.

Exvam - S.R.L.

Bucuresti

13227944

12.

Metalcas Grup - S.R.L.

Bucuresti

6546649

13.

SUGCT - S.A.

Călărasi

1931520

14.

Euro Vial Trading Company - S.R.L.

Constanta

8518114

15.

Vector International - S.A.

Constanta

6745919

16.

Macro-Com - S.R.L.

Covasna

14399980

17.

2 Vest Criscior - S.R.L.

Hunedoara

12068905

18.

Gemil Prodimcom - S.R.L.

Hunedoara

9611059

19.

Araval - S.R.L.

Prahova

13717067

20.

Arevis Com - S.R.L.

Prahova

11954962

21.

Confind - S.R.L.

Prahova

1324099

22.

Geobaz - S.A.

Prahova

1345075

23.

Golden Neo-Life Diemite Distribution S.R.L.

Prahova

14636653

24.

Izvorul Rece PS - S.R.L.

Prahova

1332067

25.

Expres Agressione - S.R.L.

Suceava

9056846

26.

Prospect - S.R.L.

Vâlcea

6596736

27.

Orion - S.R.L.

Vrancea

1447245

                                               

LISTA

depozitelor speciale (completare)

 

Nr. crt.

 

Denumirea societătii comerciale autorizate

Codul unic

de înregistrare

Numărul de autorizare

la Garda Financiară

Centrală

Numărul avizului pentru  autorizare depozite speciale -

Ministerul Industriei

si Resurselor

Adresa depozitului special

 

1.

PETROLEXPORTIMPORT - S.A. Bucuresti

1578364

 

393526 din 30 mai 2003

 

41 din 28 mai 2003

 

Societatea  Comercială “DISCORD INSTALATII” - S.R.L.  Brasov,  satul Lunca Calnicului, comuna Prejmer, str. I. C. Frimu, judetul Brasov

2.

 

VGB COMPANY - S.R.L. Craiova, judetul Dolj

14710865

 

393557 din 5 iunie 2003

 

40 din 27 mai 2003

Societatea  Comercială “IUGECOM” - S.R.L. Brasov,  Str.  Turnului

nr. 5, judetul Brasov