MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 171 (XV) - Nr. 399              LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE              Luni, 9 iunie 2003

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

41. - Ordonantă de urgentă pentru aprobarea supli­mentării cu suma de 600 miliarde lei a despăgubi­rilor acordate producătorilor agricoli în caz de calamităti naturale

 

42. - Ordonantă de urgentă privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creantei statului provenite din executa­rea garantiei emise pentru împrumutul extern acor­dat Societătii Nationale „Îmbunătătiri Funciare" ­S.A.

 

43. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii cetăteniei române nr. 21/1991

 

625. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru orasul Pucioasa, judetul Dâmbovita

 

642. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 551/2003 privind suplimen­tarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dis­pozitia Guvernului pe anul 2003

 

643. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

100. - Ordin al ministrului pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperate privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Grupului de lucru pentru coordonarea imple­mentării măsurilor prevăzute în Carta Europeană pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI  ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru aprobarea suplimentării cu suma de 600 miliarde lei a despăgubirilor acordate producătorilor agricoli în caz de calamităti naturale

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezena ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă suplimentarea cu suma de 600 miliarde lei a despăgubirilor acordate producătorilor agricoli în caz de calamităti naturale, prin diminuarea cu aceeasi sumă a programelor pentru sprijinirea producătorilor agricoli, în cadrul bugetului aprobat Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pe anul 2003.

(2) Ministerul Finantelor Publice va efectua modificările corespunzătoare în anexa nr. 3/22 la Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 29 mai 2003.

Nr. 41.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creantei statului provenite din executarea garantiei emise perttru împrumutul extern acordat Societătii Nationale „Îmbunătătiri Funciare" - S.A.

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Prezenta ordonantă de urgentă reglementează preluarea în vederea valorificării de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creantelor statului provenite din executarea garantiei emise de Ministerul Finantelor Publice pentru împrumutul extern acordat de către Citibank N.A. - S.U.A. pentru achizitionarea unor pachete agricole, tehnologii si servicii de către Societatea Natională „Îmbunătătiri Funciare” - S.A., în cadrul Programului ROM AG 98.

Art. 2. - (1) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare preia fără plată, la valoarea nominală, creanta prevăzută la art. 1 constând în rate de capital, dobânzi, comisioane si comisionul la fondul de risc, în baza unui contract de cesiune de creantă ce va fi încheiat cu Ministerul Finantelor Publice în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, în conditiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată.

(2) Majorările de întârziere si penalitătile oferente creantei prevăzute la alin. (1) si datorate de Societatea Natională „Îmbunătătiri Funciare” - S.A. se scutesc de la plată.

Art. 3. - Înregistrarea în evidentele contabile ale Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare a creantei preluate potrivit art. 2 alin. (1) se face la valoarea nomi­nală si în structura monetară existentă în evidentele conta­bile ale Ministerului Finantelor Publice; creanta se consolidează în dolari S.U.A. pe baza raportului leu/dolar S.U.A. valabil la data preluării.

Art. 4. - Conventiile si/sau acordurile de recuperare încheiate de Ministerul Finantelor Publice, în calitate de garant, si Societatea Natională  “Îmbunătătiri Funciare” - ­S.A., în calitate de beneficiar al împrumutului extern acor­dat de Citibank N.A. - S.U.A., reprezintă titluri constatatoare ale creantei cesionate si constituie de drept titluri executorii.

Art. 5. - Valorificarea creantei preluate de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare potrivit art. 2 alin. (1) se face prin metodele reglementate de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, republi­cată, si exclusiv asupra bunurilor achizitionate de Societatea Natională „Îmbunătătiri Funciare" - S.A. în cadrul Programului ROM AG 98.

Art. 6. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 32 din Legea datoriei Publice nr. 81/1999, sumele scadente în viitor în cadrul acordului de împrumut extern încheiat între Citibank N.A. - S.U.A. si Societatea Natională „Îmbunătătiri Funciare" - S.A., cu garantia statului, vor fi plătite la data scadentei de către Ministerul Finantelor Publice.

(2) Creantele rezultate din plătile efectuate de Ministerul Finantelor Publice potrivit alin. (1) vor fi cesionate Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare, în termen de 15 zile de la data plătii.

Art. 7. - (1) Programul ROM AG 98 se încheie la sfârsitul anului agricd 2002-2003, dar nu mai târziu de 30 noiembrie 2003, Societatea Natională „Îmbunătătiri Funciare" - S.A. având obligatia rezilierii tuturor contrac­telor comerciale de livrare la intern cu cumpărătorii mentionati la art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 686/1997 privind autorizarea Societătii Nationale „Îmbunătătiri Funciare" - S.A. privind achizitionarea unor pachete agri­cole, a Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior pentru aprobarea garantării creditului extern si a Ministerului Finantelor de a garanta creditul în numele statului, cu modificările ulterioare, si regularizării taxei pe valoarea adăugată aferente acestor contracte; majorările si penalitătile de întârziere calculate pentru taxa pe valoarea adăugată se scutesc de la plată.

(2) Societatea Natională „Îmbunătătiri Funciare" - S.A. este mandatată să încheie contracte de închiriere a instalatiilor de irigat aflate în exploatare, pentru perioada rămasă până la data încheierii Programului ROM AG 98, cu notificarea prealabilă a Autoritătii pentru Valorificarea Acfivelor Bancare cu privire la termenii contractuali.

(3) Sumele rămase de încasat din anul 2002 si integral 2003 de Societatea Natională „Îmbunătătiri Funciare" ­- S.A. din contractele de închiriere încheiate cu Societatea Comercială „Transag Production Company" - S.R.L. vor fi virate la data încasării, în contul datoriei fată de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare.

Art. 8. - Sumele recuperate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare în urma valorificării creantelor preluate potrivit prezentei ordonante de urgentă, rămase după deducerea cheltuielilor aferente, constituie venituri si se virează la fondul de risc, în vederea reîntre­girii acestuia, în termen de 5 zile de la încasarea sumelor respective.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor Publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Autoritătii

pentru Valorificarea Activelor Bancare,

Ionel Blănculescu

 

Bucuresti, 29 mai 2003.

Nr. 42.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii cetăteniei române nr. 21/1991 în temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republi­cată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 98 din 6 martie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul 3 articolului 5 va avea urmatorul cuprins:

„Copilul găsit pe teritoriul statului român este considerat cetătean român, dacă nici unul dintre părinti nu este cunoscut, până la proba contrarie."

2. Literele a), b), d) si g) ale alineatului 1 al articolului 8 vor avea următorul cuprins:

„a) s-a născut si domiciliază, la data cererii, pe teritoriul României sau, desi nu s-a născut pe acest teritoriu, domi­ciliază în conditile legii pe teritoriul statului român de cel putin 8 ani sau, în cazul în care este căsătorit si convietuieste cu un cetătean român, de cel putin 5 ani de la data căsătoriei;

b) dovedeste, prin comportament, actiuni si atitudine, loialitate fată de statul român si declară că nu întreprinde sau sprijină si nici în trecut nu a întreprins sau sprijinit actiuni împotrrva ordinii de drept ori a sigurantei nationale;

d) are asigurate în România mijoace legale pentru o existentă decentă, în conditiile stabilite de legislatia privind regimul străinilor;

g) cunoaste prevederile Constitutiei României si imnul national."

3. Alineatul 2 al articolului 8 va avea următorul cuprins: „Termenele prevăzute la alin. 1 lit. a) pot fi reduse până la jumătate în cazul în care solicitantul este o personalitate recunoscută pe plan international ori a investit în România sume care depăsesc 500.000 euro."

4. După alineatul 2 al articolului 8 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:

„Dacă cetăteanul străin sau persoana fără cetătenie care a solicitat să i se acorde cetătenia română se află în afara teritoriului statului român o perioadă mai mare de 6 luni în cursul unui an, anul  respectiv nu se ia în calcul la stabili­rea perioadei prevăzute la alin. 1 lit. a)."

5. Articolul 10 va evea următorul cuprins:

„Art. 10. - Cetătenia română se poate acorda si per­soanei care a pierdut această cetătenie si care cere redobândirea ei, cu păstrarea cetăteniei străine si stabilirea domiciliului în tară sau cu mentinerea acestuia în străinătate, dacă îndeplineste în mod corespunzător conditiile prevăzute la art. 8 alin. 1 lit. b), c), d) si e).

Dispozitiile alin. 1 se aplică în mod corespunzător si apatrizilor fosti cetăteni români.

Părintii care solicită redobândirea cetăteniei române hotărăsc si în privinta cetăteniei copiilor lor minori. În situatia în care părintii nu cad de acord, tribunalul de la domiciliul minorului va decide, tinând seama de interesele aaestuia. În cazul copilului care a împlinit vârsta de 14 ani este necesar consimtământul acestuia.

Redobândirea cetăteniei de către unul dintre soti nu are nici o consecintă asupra cetăteniei celuilalt sot. Sotul cetătean străin sau fără cetătenie al persoanei care redobândeste cetătenia română poate cere dobândirea cetăteniei Române în conditiile prezentei legi."

6. După articolul 10 se introduc două noi articole, articolele 101 si 102, cu următorul cuprins:

„Art. 101. - Fostii cetăteni români care înainte de data de 22 decembrie 1989 au pierdut cetătenia română din motive neimputabile lor sau această cetătenie le-a fost ridi­cată fără voia lor, precum si descendentii acestora până la gradul II pot redobândi ori li se poate acorda cetătenia română, la cerere, cu păstrarea cetătaniei străine si stabili­rea domiciliului în tară sau cu mentinerea acestuia în străinătate, dacă îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 8 alin. 1 lit. b), c), e) si f).

Dispozitiile art. 10 alin. 2-4 se aplică în mod cores­punzător.

Art. 102. – Persoanele prevăzute la art. 101 care au domiciliul sau resedinta în România pot depune la Ministerul Justitiei o cerere de redobândire a cetăteniei române după împlinirea unui termen de 4 ani de la momentul obtinerii dreptului de sedere, respectiv al stabilirii domiciliului în România."

7. Alineatul 1 al articolului 11 va avea următorul cuprins:

„Aprobarea cererilor de acordare ori de redobândire a cetăteniei române se face prin Hotărâre a Guvernului, care apreciază, în acest sens, asupra propunerilor ministrului justitiei."

8. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Cererea de acordare sau, după caz, de redobândire a cetăteniei române se face personal sau, în cazuri temeinic justificate, prin mandatar cu procură spe­cială si autentică si va fi însotită de acte care dovedesc îndeplinirea conditiilor prevăzute de prezenta lege.

Fostii cetăteni Români sau, după caz, descendentii aces­tora până la gradul II, cu domiciliul sau resedinta în străinătate, care solicită redobândirea, respectiv dobândirea cetăteniei române potrivit art. 10 si 101, pot depune cere­rile la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, care le înaintează de îndată comisiei prevăzute la art. 13.”

9. Litera a) a articolului 15 va avea următorul cuprins: „a) invitarea petitionarului pentru completarea actelor, pentru orice explicatii, precum si la interviu. Neprezentarea nejustificată a acestuia la două termene consecutive atrage respingerea cererii ca nesustinută;"

10. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - Pe baza raportului comisiei, ministrul justitiei va prezenta Guvernului proiectul de hotărâre pentru acor­darea cetăteniei Române ori, după caz, pentru redobândirea cetăteniei române.

În cazul în care nu sunt îndeplinite conditiile cerute de lege pentru acordarea ori redobândirea cetăteniei, comisia, prin încheiere motivată, dispune respingerea cererii.

Încheierea de respingere poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia.

O nouă cerere de acordare a cetăteniei române se poate depune după 6 luni de la respingerea cererii anterioare.

11. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - Persoana căreia i se acordă cetătenia română, potrivit art. 8, 10 si 101, cu stabilirea domiciliului în tară, depune în termen de 6 luni, în fata ministrului justitiei sau a secretarului de stat delegat anume în acest scup, jurământul de credintă fată de România.

Jurământul are următorul continut: «Jur să fiu devotat patriei si poporului Român, să apăr drepturile si interesele nationale, să respect Constitutia si legile României.”

Persoana care a obtinut cetătenia Română în conditiile prevăzute la art. 10 si 101, cu mentinerea domiciliului în străinătate, va depune jurământul de credintă în fata sefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular al României din tara în care domiciliază, în termenul prevăzut la alin. 1."

12. Alineatul 2 al articolului 20 va avea următorul cuprins:

„După depunerea jurământului, ministrul justitiei ori seful misiunii diplomatice sau al oficiului consular va elibera per­soanei căreia i s-a acordat cetătenia Română un certificat constatator pe care se aplică fotografia titularului. În situatia în care copiii minori dobândesc cetătenia română împreună cu părintii, acestia vor fi înscrisi în certficatul constatator."

13. După alineatul 3 al articolului 20 se introduc două nouă alineate cu următorul cuprins:

„Constatarea încetării efectelor hotărării Guvernului de acordare a cetăteniei române fată de persoanele care nu au depus jurământul în conditiile legii se face de ministrul justitiei sau, după caz, de seful misiunii diplomatice ori al oficiului consular.

Constatarea prevăzută la alin. 4, întocmită de seful misiunii diplomatice ori al oficiului consular, se comunică, în copie, Ministerului Justitiei, în termen de 10 zile de la întocmeste."

14. La alineatul 1 al articolului 24, după litera c) se introduce litera d) cu următorul cuprins:

„d) este cunoscută ca având legături sau a sprijină, sub orice formă, grupări teroriste ori a săvârsit alte fapte care pun în pericol siguranta natională."

15. La articolul 32, după alineatul 1 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:

„Cetătenii Români cu domiciliul sau resedinta în străinătate pot depune cererile de renuntare la cetătenia română la misiunile diplomatice ori la oficiile consulare ale României în raza în care locuiesc."

16. După alineatul 1 al articolului 33 se introduce un ali­neat nou cu următorul cuprins:

„Dovada renuntării la cetătenia română se face cu ade­verinta eliberată de secretariatul comisiei care functionează pe lângă Ministerul Justitiei, pentru persoanele cu domiciliul în România, ori de misiunile diplomatice sau oficiile consu­lare ale României, pentru persoanele cu domiciliul în străinătate."

17. Alineatul 2 al articolului 36 va avea următorul cuprins:

„Prin derogare de la prevederile alin. 1, redobândirea cetăteniei române potrivit art. 10 alin. 2 si art. 101 este scutită de plata taxelor prevăzute de lege”.

18. După articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 371, cu următorul cuprins:

„Art. 371. - Persoanele prevăzute la art. 101 care au redobândit cetătenia română cu stabilirea domiciliului în România sau care si-au stabilit ulterior domiciliul în România nu vor putea exercita dreptul la liberă circulatie în baza pasaportului emis de autoritătile române pentru a călători în alte state decât statul de origine timp de 4 ani de la data stabilirii, respectiv a schimbării domiciliului.

Ministerul de Interne poate acorda dispensă pentru exercitarea dreptului la liberă circulatie, prin derogare de la prevederile alin. 1, în umătoarele situatii:

a) reîntregirea familiei sau vizitarea sotului ori a unei rude până la gradul II inclusiv;

b) vizitarea unei rude până la gradul IV grav bolnave;

c) realizarea unei interventii medicale în lipsa căreia sănătatea persoanei ar fi în pericol;

d) efectuarea unui stagiu de perfectionare sau ca urmare a obtinerea unei burse;

e) deplasări determinate de natura ocupatiei exercitate în România.”

19. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

„Art. 39. - Pentru situatiile în care se cere consimtământul celuilalt părinte sau al minorului care a împlinit vârsta de 14 ani, acesta trebuie făcut în forma unei declaratii autentice date în fata notarului public sau, în străinătate, la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României."

Art. II. - Cererile aflate în curs de solutionare la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se vor rezolva în conformitate cu prevederile acesteia. Conditiile de dobândire a cetăteniei române rămân supuse regle­mentărilor în vigoare la data depunerii cererii.

Art. III. - Pentru persoanele care au dobândit cetătenia română înainte de intrarea în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2002 pentru modificarea si completarea Legii cetăteniei române nr. 21/1991, care nu au depus jurământul de credintă fată de România, terme­nul de 6 luni prevăzut la art. 19 alin. 1 curge de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. IV. - Legea cetăteniei Române nr. 21/1991, repu­blicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin pre­zenta ordonantă de urgentă, se va republica după adopta­rea legii de aprobare a acesteia, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Simona Maya Teodoroiu,

secretar de stet

p. Ministrul afacerilor exteme,

Cristian Niculescu,

secretar de slat

p. Ministru de Interne,

Toma Zaharia,

secretar de slat

 

Bucuresti, 29 mai 2003.

Nr. 43.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRARE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru orasul Pucioasa, judetul Dâmbovita

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, precum si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003, cu suma de 300 milioane lei, pentru judetul Dâmbovita, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, si alocarea acesteia Consiliului Local al Orasului Pucioasa, judetul Dâmbovita, pentru organizarea aniversării a 465 de ani de atestare documentară si a 175 de ani de existentă a statiunii balneoclimaterice de interes national Băile Pucioasa, judetul Dâmbovita.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se va face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dis­pozitiilor legale.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei Publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor Publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 29 mai 2003.

Nr. 625.

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 551/2003 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul  2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind fmantele publice si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul  2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 551/2003 pri­vind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul  2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 26 mat 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se aprobă alocarea de la bugetul de stat a sumei de 1,4 miliarde lei pentru asigurarea cheltuielilor necesare organizării si desfăsurării, în perioada 14-15 iunie 2003, a Reuniunii la nivel înalt pe probleme de strategie de dezvoltare eoonomică."

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 4, cu următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) În vederea luării măsurilor necesare pen­tru buna desfăsurare a actiunii prevăzute la art. 1, se con­stituie un colectiv de organizare format din reprezentanti, la nivel de secretar de stat sau adjunct al sefului institutiei, al Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului de Interne si Serviciului de Protectie si Pază.

(2) Conducerea colectivului prevăzut la alin. (1) se asigură de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, în calitate de ordonator principal de credite pentru utilizarea fondurilor alocate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul afacerilor exteme,

Mircea Geoană

p. Ministrul finantelor Publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

 

Bucuresti, 5 iunie 2003.

Nr. 642.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernuiui pe anul  2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele Publice si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul  2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea de la bugetul de stat a sumei de 600 milioane lei pentru acoperirea, partial, a unor cheltuieli aferente vizitei de documentare a unei delegatii elvetiene pentru valorificarea si promovarea pe plan international a patrimoniului turistic, cultural si spiritual românesc.

Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul  2003, la capitolul 51.01 „Autorităti Publice", titlul „Cheltuieli materiale si servicii" din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul  2003 si în bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul  2003.

Art. 4. - Cu sumele neutilizate se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, până la data de 15 decembrie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 iunie 2003.

Nr. 643.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Grupului de lucru pentru coordonarea implementării măsurilor prevăzute în Carta Europeană pentru Întreprinderile Mici

 

Având în vedere dispozitiile art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 656/2002 pentru acceptarea Cartei Europene pentru Întreprinderile Mici, adoptată la 13 iunie 2000,

În temeiul art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie,

ministrul pentru întreprinderile mici si mijlocii emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se aprobă Regulamentul de orga­nizare si functionare a Grupului de lucru pentru coordonarea implementării măsurilor prevăzute in Carte Europeană pentru Întreptinderile Mici, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul pentru Întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie,

Silvia Ciornei

 

Bucuresti, 7 mai 2003.

Nr. 100.

 

REGULAMENT

de organizere si functionare a Grupului de lucru pentru coordonarea Implementării măsurilor prevăzute în Carta Europeană pentru Întreprinderile Mici

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Grupul de lucru pentru coordonarea imple­mentării măsurilor prevăzute în Carta Europeană pentru Întreprinderile Mici este constituit si functionează în confor­mitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 656/2002 pen­tru acceptarea Cartei Europene pentru Întreprinderile Mici, adoptată la 13 iunie 2000.

Art. 2. - Grupul de lucru, organism fără personalitate juridică care functionează pe lângă Ministerul pentru Între­prinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie, îsi exercită atributiile în limitele competentelor stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 656/2002.

 

CAPITOLUL II

Componentă, reguli de organizare si functionare

 

Art. 3. - Componenta Grupului de lucru pentru coordo­narea implementării măsurilor prevăzute în Carta Europeană pentru Întreprinderile Mici este cea stabilită în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 656/2002.

Art. 4. - Grupul de lucru este coordonat de ministrul pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie, în cali­tate de presedinte, sau, în lipsa acestuia, de secretarul de stat pentru întreprinderile mici si mijiocii si cooperatie, în calitate de vicepresedinte.

Art. 5. - (1) Secretariatul grupului de lucru se asigură de Ministerul pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie prin directorul Directiei de analize, sinteze, stra­tegii si politici pentru întreprinderile mici si mijlocii, în cali­tate de secretar al grupului.

(2) Secretarul grupului de lucru va desemna specialisti din cadrul aceleiasi directii pentru rezolvarea operativă a problemelor de secretariat.

Art. 6. - (1) Grupul de lucru se întruneste trimestrial în sedintă ordinară, la convocarea presedintelui sau, în lipsa acestuia, a vicepresedintelui. În situatii exceptionale grupul de lucru se întruneste în sedintă extraordinară, în aceleasi conditii.

(2) Procedura de lucru pentru sedintele ordinare ale gru­pului de lucru este „procedura scrisă".

(3) Coordonatorul membrilor grupului de lucru materialele ce vor fi discutate, cu cel putin 15 zile calendaristice înainte de data limită de transitere a punctelor de vedere asupra materialelor supuse spre analiză.

(4) În cazul în care un membru al grupului de lucru nu îsi exprimă punctul de vedere asupra materialelor supuse spre analiză în termenul prevăzut în scrisoarea de însotire, se aplică regula „acordului tacit", acel membru exprimându-si în acest fel acordul asupra materialelor supuse spre analiză.

(5) Membrii grupului de lucru vor fi convocati în scris sau prin postă electronică, cu cel putin 7 zile calendaristice înaintea sedintelor ordinare, respectiv cu cel putin 4 zile calendaristice înaintea sedintelor extraordinare. Convocarea va include: locul, data si ora sedintei, precum si ordinea de zi, la care se vor adăuga documentele de lucru.

(6) În perioada dintre două sedinte secretariatul asigură legătura dintre membrii grupului de lucru prin schimbul de informatii si documente necesare pentru desfăsurarea adi­vitătii.

(7) În cadrul grupului de lucru hotărările se adoptă cu votul majoritătii membrilor prezenti.

(8) În situatia exceptională în care un membru titular nu poate participa la sedintele grupului de lucru, acesta poate fi înlocuit de o altă persoană nominalizată de institutia în cauză, nominalizarea fiind transmisă secretariatului grupului de lucru, cu cel putin 3 zile înaintea sedintei.

 

CAPITOLUL III

Atributii si responsabilitati

 

Art. 7. - Grupul de lucru pentru coordonarea imple­mentării măsurilor prevăzute în Carta Europeană pentru Întreprinderile Mici are următoarele atributii:

a) supervizeaxă toate aspectele legate de procesul de implementare a Cartei Europene pentru intreprinderile Mici;

b) anulizează trimestrial stadiul implementării Cartei Europene pentru Întreprinderile Mici, pe baza planului de actiune aprobat;

c) anual, evaluează întreaga activitate desfăsurată, for­mulând recomandări si propuneri concrete de îmbunătătire a activitătii si de sporire a eficacitătii implementării Cartei Europene pentru Întreprinderile Mici;

d) asigură conformitatea actiunilor incluse în cadrul directiilor de actiune ale Cartei Europene pentru Întreprinderile Mici cu strategiile relevante ale institutiilor pe care le reprezintă;

e) supervizează contributia României la rapoartele anuale privind implementarea Cartei Europene pentru între­prinderile Mici, rapoarte elaborate de Comisia Europeană;

f) monitorizează realizarea măsurilor stabilite în planul de actiuni pentru implementarea Cartei Europene psntru întreprinderile Mici.

Art. 8. - Membrii Grupului de lucru pentru coordonarea implementării măsurilor prevăzute în Carta Europeană pen­tru Întreprinderile Mici au următoarele responsabilităti:

a) acordă asistentă si sprijin Ministerului pentru Între­prinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie în orice problemă legată de implementarea Cartei Europene pentru Întreprin­derile Mici;

b) informează periodic conducerea institutiilor din care provin asupra activitătilor grupului de lucru;

c) exprimă punctul de vedere al institutiei pe care o reprezintă asupra variantei preliminare a contributiei României la rapoartele anuale privind implementarea Cartei Europene pentru Întreprinderile Mici.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 9. - (1) Dezbaterile fiecărei sedinte se consem­nează într-un proces-verbal, semnat de secretarul general  de lucru, care este supus aprobării la următoarea sedintă. Hotărârile adoptate se consemnează separat în procesul-verbal, cu mentionarea rezultatului votului prin care au fost adoptate. Fiecare membru al grupului de lucru primeste un exemplar al procesului-verbal.

(2) Registrul cuprinzând procesele-verbale se păstrează de către secretarul grupului de lucru.

Art. 10. - Regulamentul de organizare si functioonare a grupului de lucru se modifică prin ordin al ministrului pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie, la propunerea a cel putin două treimi din numărul membrilr grupului de lucru.