MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 171 (XV) - Nr. 406              LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE              Marti, 10 iunie 2003

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.327/2002. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării cu privire la aprobarea Metodelogiei de organizare si desfăsurare a examenului de capacitate 2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

cu privire la aprobarea Metodelogiei de organizare si desfăsurare  a examenului de capacitate 2003

 

În baza Legii învătământului  nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,  în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Calendarul examenului de capacitate 2003, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Metodelogia de organizare si desfăsurare a examenului de capacitate 2003, prevăzutăîn anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Se aprobă programele pentru disciplinele examenului national de capacitate din sesiunile anului 2003, prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Directia generală pentru învătământ preuniversitar, Directia generală pentru învătământ în limbile minoritătilor,  Serviciul  national  de  evaluare  si  examinare, inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, conducerile scolilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 30 august 2002.

Nr. 4.327.

 

ANEXA Nr. 1

 

CALENDARUL EXAMENULUI DE CAPACITATE 2003

 

Sesiunea iunie 2003

6 iunie 2003

Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

9-12 iunie 2003

Înscrierea candidatilor

16 iunie 2003

Limba si literatura română – proba scrisă

17 iunie 2003

Limba si literatura maternă – proba scrisă

18 iunie 2003

Matematică - proba scrisă

19 iunie 2003

Istoria românilor sau Geografia României - proba scrisă

21 iunie 2003

Afisarea rezultatelor – până la ora 12

Depunerea contestatiilor – până la ora 18

22-23 iunie 2003

Rezolvarea contestatiilor

24 iunie 2003

Afisarea rezultatelor finale

Sesiunea august 2003

 

1-4 iulie 2003

Înscrierea candidatilor

25 august 2003

Limba si literatura română – proba scrisă

26 august 2003

Limba si literatura maternă – proba scrisă

27 august 2003

Matematică - proba scrisă

28 august 2003

Istoria românilor sau Geografia României - proba scrisă

30 august 2003

Afisarea rezultatelor – până la ora 12

Depunerea contestatiilor – până la ora 18

31 august – 1 septembrie 2003

Rezolvarea contestatiilor

2 septembrie 2003

Afisarea rezultatelor finale

 

METODOLOGIA

de organizare si desfăsurare a examenului national de capacitate 2003

 

CAPITOLUL I

Dspozitii generale

 

Art. 1. - (1) Potrivit art. 22 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată cu modificările si completările ulte­rioare, studiile gimnaziale se încheie cu sustinerea unui examen national de capacitate, structurat pe baza unei metodelogii elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării si date publicitătii până la data începerii anului scolar, la Limba si Literatura română, Matematică si la o probă din Istoria românilor sau Geografia României. Elevii apartinând minoritâtilor nationale, care frecventează cursurile gimna­ziale în limba maternă, sustin si a probă la limba si literatura maternă.

(2) Conform art. 38 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată cu modificările si completările ulterioare în învâtământul de artă si în învătământul sportiv examenul de capacitate include si o proba practică, specifică demeniului artistic sau sportiv studiat.

Art. 2. - La examenul national de capacitate se pot prezenta elevii care au promovat clasa a VIII-a de gimna­ziu din seria curentă si din seriile anterioare, care nu au promovat examenul de capacitate, indiferent de vârsta can­didatului.

Art. 3. - (1) Examenul national de capacitatc se sustine anual în deuă sesiuni.

(2) În caz de nepromovare a examenului national de capacitate, acesta poate fi sustinut în oricare dintre sesiuni.

(3) Candidatii proveniti din învătământul de stat nu sustine examenul national de capacitate fără taxă, de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la acest examen sunt conditionate de achitarea unor taxe.

(4) Candidatii proveniti din învătămăntul particular vor sustine examenul de capacitate, cu taxă, în centre de exa­men stabilite de inspectoratele scolare judetene (al munici­piului Bucuresti).

(5) Taxele prevăzute la alin. (3) si (4) sunt stabilite de inspectoratele scolare judetene, potrivit legii.

La stabilirea cuantumului taxelor se vor lua în calcul toate cheltuielile pe candidat.

Art. 4. - Elevilor care promovează examenul nationat de capacitate li se acordă certificat de capacitate. Celor care nu promovează examenul national de capacitate li se eliberează, la cerere, copie de pe foaia matricolă.

 

CAPITOLUL II

Organizarea examenului national de capacitate

 

Art. 5. - Coordonarea pe plan national a actiunilor privind organizarea si desfăsurarea examenului national de capacitate este asigurată de Comisia natională de capacitate, care se constituie anual prin ordin al ministrului educatiei si cercetării si functionează în cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării.

Art. 6. - (1) În fiecare judet si în municipiul Bucuresti se constituie comisia judeteană (a municipiului Bucuresti) de capacitate.

(2) Comisiile judetene (a municipiului Bucuresti) de capacitate asigură aplicarea riguroasă a normelor metodologice, organizează si coordonează desfăsurarea examenului de capacitate în fiecare judet (în municipiul Bucuresti).

(3) În fiecare judet se constituie centre în care se sustin probele examenului de capacitate, denumite în cele ce urmează centre de examen, si centre în care se realizează evaluarea lucrărilor scrise, denumite în cele ce urmează centre zonale de evaluare. Se recomandă organizarea unui singur centru zonal de evaluare pe judet. În fiecare centru de examen si în fiecare centru zonal de evaluare se constituie si functionează comisii de examen, numite în conformitate cu prezenta metodologie si coordonate de un presedinte.

Art. 7. - (1) Comisia natională de capacitate se compune din:

- presedinte - secretarul de stat pentru învătământ preuniversitar;

- vicepresedinti - directorul general al Directiei generale pentru învătământ preuniversitar;

- directorul Serviciului national de evaluare si examinare;

- directorul general al Directiei generale pentru învătământ în limbile minoritătilor; secretar - un specialist din cadrul Serviciului national de evaluare si examinare;

- membri - directori generali adjuncti, inspectori de specialitate din minister, specialisti din cadrul Serviciului national de evaluare si examinare, profesori din învătământul preuniversitar.

(2) Componenta nominală a acestei comisii se aprobă anual prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

Art. 8. - (1) Comisia natională de capacitate are următoarele atributii:

a) publică, la începutul anului scolar, Calendarul si Metodologia de organizare si desfăsurare a examenului de capacitate, precum si programele de examen valabile pentru disciplinele la care se sustin probe;

b) instruieste presedintii comisiilor judetene (a municipiului Bucuresti) de capacitate;

c) elaborează formularele-tip pentru centralizarea rezultatelor examenului national de capacitate si le distribuie în teritoriu prin intermediul comisiilor judetene de capacitate (a municipiului Bucuresti);

d) aprobă lista centrelor de examen si a centrelor zonale de evaluare din fiecare judet;

e) coordonează elaborarea subiectelor pentru probele scrise si a baremelor de evaluare, selectând si valorificând propuneri ale profesorilor si inspectorilor scolari din judete;

f) asigură traducerea subiectelor pentru proba de matematică în limbile minoritătilor nationale, la sediul Serviciului national de evaluare si examinare, si oferă membrilor comisiilor din centrele de examen consultantă în ceea ce priveste traducerea;

g) coordonează multiplicarea subiectelor în functie de numărul centrelor de examen;

h) decide, în cazuri deosebite, folosirea subiectelor de rezervă;

i) controlează si îndrumă actiunile privind organizarea si desfăsurarea examenului de capacitate;

j) poate decide evaluarea si notarea lucrărilor scrise dintr-un judet în alt judet, atât pentru evaluarea initială, cât si pentru contestatii;

k) analizează desfăsurarea si rezultatele examenului national de capacitate, pe baza rapoartelor elaborate de comisiile judetene (a municipiului Bucuresti) de capacitate si prezintă concluziile conducerii Ministerului Educatiei si Cercetării;

l) propune ministrului educatiei si cercetării eventualele modificări în modul de organizare si desfăsurare a examenului national de capacitate;

m) poate decide reevaluarea unor lucrări, în perioada desfăsurării examenului sau ulterior;

n) elaborează modele de procese-verbale orientative necesare desfăsurării examenului national de capacitate.

(2) Comisia natională de capacitate nu se ocupă de solutionarea contestatiilor referitoare la lucrările de examen.

Art. 9. - (1) Comisia natională de capacitate poate delega, pe o perioadă limitată, reprezentanti pe lângă comisiile judetene (a municipiului Bucuresti) de capacitate.

(2) Delegatul Comisiei nationale de capacitate are următoarele atributii:

a) controlează respectarea metodologiei de examen de către comisia judeteană (a municipiului Bucuresti) de capacitate si comisia judeteană (a municipiului Bucuresti) de contestatii;

b) inspectează centrele de examen si centrele zonale de evaluare, verificând modul de cunoastere si de respectare a Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului national de capacitate;

c) consiliază comisiile judetene de capacitate, comisiile din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare, în privinta organizării si desfăsurării examenului de capacitate;

d) propune comisiei judetene (a municipiului Bucuresti) de capacitate - atunci când constată abateri de la regulament - schimbări în componenta comisiilor (supraveghetori, evaluatori, secretari, examinatori, vicepresedinti, presedinti);

e) în cazul în care constată disfunctii serioase în organizarea examenului, reprezentantul Comisiei nationale de capacitate propune inspectoratului scolar judetean (al municipiului Bucuresti), conform Statutului personalului didactic, sanctionări ale cadrelor didactice în cauză, interzicerea participării acestora ca membri în comisiile pentru examenele nationale de capacitate sau propune suspendarea dreptului de a organiza centru de examen în unitatea respectivă, în anul scolar următor;

f) verifică prin sondaj, după comunicarea rezultatelor, dacă lucrările scrise de la centrele de examen arondate centrului zonal de evaluare au fost amestecate;

g) analizează si interpretează toate datele obtinute si informează în scris Comisia natională de capacitate.

Art. 10. - (1) Comisiile judetene (a municipiului Bucuresti) de capacitate se compun din:

- presedinte- unul dintre inspectorii scolari generali adjuncti;

- vicepresedinte - un inspector scolar (în municipiul Bucuresti poate fi numit un vicepresedinte pentru fiecare sector);

- secretari- 2-3 inspectori scolari;

- membri- inspectori scolari de specialitate; directori de institutii de învătământ si profesori de specialitate pentru fiecare disciplină de învătământ la care se sustine probă.

(2) În judetele în care se sustin probe în limbile minoritătilor nationale, din comisia de capacitate va face parte, în calitate de secretar, si inspectorul care coordonează învătământul cu predare în limbile minoritătilor nationale.

(3) Componenta nominală a acestor comisii se aprobă anual, prin decizie a inspectorilor scolari generali judeteni (al municipiului Bucuresti).

Art. 11. - Comisiile judetene (a municipiului Bucuresti) de capacitate au următoarele atributii:

a) organizează si răspund de desfăsurarea examenului national de capacitate pe tot teritoriul judetului (al municipiului Bucuresti);

b) iau măsuri de asigurare a fondurilor financiare necesare în vederea organizării si desfăsurării examenului national de capacitate, de dotare a centrelor de examen si de evaluare, după caz, cu un număr suficient de copiatoare, calculator, telefon etc.; se va tine cont de faptul că fiecare candidat trebuie să primească subiect fotocopiat;

c) se adresează directiilor judetene de sănătate publică (a municipiului Bucuresti) pentru a asigura prezenta personalului medical în fiecare centru în care se sustin probe în cadrul examenului de capacitate si obtin confirmarea scrisă a acestora;

d) se adresează inspectoratelor judetene de politie pentru a asigura prezenta politistilor sau a jandarmilor la transportul lucrărilor scrise de la centrele de examen la cele de evaluare si invers, pentru păstrarea în sigurantă a plicurilor cu subiecte si a lucrărilor scrise, pentru respectarea ordinii publice la centrele de examen si de evaluare si obtin confirmarea scrisă a acestora;

e) stabilesc lista centrelor de examen si a centrelor de evaluare pe judet (municipiul Bucuresti) si emit decizii corespunzătoare, după aprobarea acesteia de către Comisia natională de capacitate;

f) nominalizează centrele unde se organizează sustinerea probelor examenului national de capacitate, unitătile scolare arondate acestora, precum si centrele zonale de evaluare; transmit Comisiei nationale de capacitate - Serviciul national de evaluare si examinare lista centrelor mentionate anterior, până la data de 1 mai pentru prima sesiune si până la data de 11 iulie pentru a doua sesiune de examen;

g) transmit Comisiei nationale de capacitate, în scris si pe suport electronic, lista profesorilor propusi ca presedinti ai centrelor de examen si ai centrelor zonale de evaluare, precum si lista profesorilor propusi ca membri în comisiile din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare, până la data de 1 aprilie pentru prima sesiune de examen si până la data de 11 iulie pentru a doua sesiune de examen;

h) alcătuiesc un model de legitimatii de examen pentru candidati, valabil în judetul respectiv, si asigură numărul de legitimatii necesar pentru fiecare centru de examen, în functie de numărul de candidati arondati;

i) numesc profesorii supraveghetori din centrele de examen, precum si profesorii evaluatori din centrele zonale de evaluare;

j) instruiesc presedintii comisiilor din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare;

k) iau măsuri de asigurare a transportului elevilor la centrele de examen;

l) confectionează două tipuri de stampile, inscriptionate după cum urmează:

1. stampila pentru centrele de examen: "Capacitate 2003 - C.E.";

2. stampila pentru centrele zonale de evaluare: "Capacitate 2003 - C.Z.E.";

m) preiau, în conditii de securitate, de la Comisia natională de capacitate - Serviciul national de evaluare si examinare, pe bază de delegatie nominală, prin presedintele comisiei judetene (a municipiului Bucuresti) de capacitate si unul dintre secretarii acesteia, subiectele pentru probele scrise pentru fiecare centru de examen si baremele de evaluare si notare pentru fiecare centru de evaluare;

n) păstrează, în deplină sigurantă, subiectele si baremele de evaluare si de notare;

o) transmit comisiilor de examen din centrele de examen subiectele pentru fiecare probă scrisă, cu cel mult 24 de ore înaintea sustinerii acesteia;

p) transmit comisiilor de evaluare din fiecare centru zonal de evaluare baremele de evaluare si notare, în dimineata fiecărei probe scrise;

q) efectuează, dacă este cazul, schimbări ale presedintilor si/sau membrilor comisiilor de examen din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare;

r) distribuie în teritoriu formularele-tip elaborate de Comisia natională de capacitate, în care se consemnează rezultatele examenului de capacitate;

s) sesizează imediat Comisia natională de capacitate despre orice situatie care impune anularea unor subiecte si solicită subiecte de rezervă;

 s) controlează modul de organizare si de desfăsurare a examenului national de capacitate în centrele de examen si în centrele zonale de evaluare din teritoriu;

t) decid reevaluarea unor lucrări, în perioada desfăsurării examenului sau ulterior, si informează Comisia natională de capacitate despre rezultatele acestor reevaluări;

 t) organizează transportul lucrărilor scrise de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare si înapoi si răspund de securitatea lucrărilor scrise, de la preluarea lor de la comisia din centrul de examen/centrul zonal de evaluare si până la predarea lor către comisia din centrul zonal de evaluare/centrul de examen;

u) organizează comisii judetene (a municipiului Bucuresti) de solutionare a contestatiilor;

v) centralizează rezultatele cerute de Comisia natională de capacitate pentru examenul national de capacitate, prin formulare-tip;

w) transmit Serviciului national de evaluare si examinare rezultatele examenului national de capacitate, imediat după afisarea acestora (înainte si după contestatii), astfel: număr de candidati înscrisi, număr de candidati prezenti si număr de candidati promovati, pe transe de medii;

x) analizează modul de desfăsurare a examenului national de capacitate, pe baza rapoartelor elaborate de comisiile din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare;

y) elaborează si transmit Comisiei nationale de capacitate, în termen de 7 zile de la încheierea sesiunii respective a examenului national de capacitate, raportul cu privire la rezultatele acestuia si propun modificări sau completări în Metodologia de organizare si desfăsurare a examenului nationale de capacitate.

Art. 12. - (1) Comisiile pentru examenul de capacitate din centrele de examen se compun din:

a) presedinte - un profesor cu gradul I din altă unitate de învătământ decât cele arondate centrului, ales prin tragere la sorti din lista propusă de unitătile scolare si aprobată de inspectoratul scolar judetean (al municipiului Bucuresti);

b) membri - 2 profesori din altă unitate de învătământ decât cele arondate centrului, alesi prin tragere la sorti din lista propusă de unitătile scolare si aprobată de inspectoratul scolar judetean (al municipiului Bucuresti). Alegerea acestora se va face tinându-se cont si de competentele de operare pe calculator;

c) profesori supraveghetori - câte două cadre didactice pentru fiecare sală în care se desfăsoară probe, cadre didactice de altă specialitate decât cea la care se sustine examen, alese prin tragere la sorti din alte unităti de învătământ decât cele arondate centrului. Supraveghetorii vor fi alesi, de regulă, unul dintre cadrele didactice care predau la scoala generală si celălalt dintre cadrele didactice care predau la liceu.

(2) Pentru centrele zonale de evaluare stabilite la nivel judetean (al municipiului Bucuresti) se păstrează aceeasi structură, cu exceptia profesorilor supraveghetori, care se înlocuiesc cu:

- profesori evaluatori pentru fiecare disciplină de examen - cadre didactice calificate, alese din alte unităti de învătământ decât cele arondate centrului de evaluare. Numărul profesorilor evaluatori din fiecare centru de evaluare va fi stabilit în functie de numărul de lucrări care trebuie evaluate în centrul respectiv, avându-se în vedere ca, în măsura posibilului, fiecare evaluator să evalueze cel putin 100 de lucrări. De regulă, vor fi numiti pentru fiecare echipă de evaluatori câte un profesor care predă la scoala generală si unul care predă la liceu.

(3) În legătură cu comisiile din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare se fac următoarele precizări:

a) presedintii si membrii comisiilor din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare sunt alesi prin tragere la sorti de către Comisia natională de capacitate, din lista transmisă de comisia judeteană de capacitate;

b) în functie de numărul lucrărilor repartizate la centrul zonal de evaluare, în comisia din respectivul centru pot fi numiti mai multi membri.

(4) Comisiile din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare vor fi alcătuite din cadre didactice cu prestantă si cu autoritate profesională (pe cât posibil, cu gradul I sau II). Nu vor fi numiti în comisiile de examen sau de evaluare si nu vor primi nici o altă atributie legată de examen persoanele care au rude în rândul candidatilor. De asemenea, nu vor primi nici o atributie legată de examen persoanele care în sesiunile anterioare de examen au desfăsurat activităti necorespunzătoare (ca profesori supraveghetori sau evaluatori, ca presedinti sau membri).

(5) În vederea respectării prevederilor prezentei metodologii si pentru asigurarea corectitudinii examenului national de capacitate, presedintele comisiei de examen din centrele de examen/evaluare va solicita declaratii scrise de la fiecare membru al comisiei. Declaratiile-tip vor contine asumarea responsabilitătii cadrului didactic pentru respectarea întocmai a prevederilor legale, pentru declaratia că nu are rude în rândul candidatilor si vor cuprinde mentiunea că, în cazul constatării unor nereguli în activitatea sa din cadrul comisiei de examen, stie că se vor lua măsuri de sanctionare, care pot merge până la excluderea din învătământ.

(6) Componenta nominală a comisiilor se stabileste prin tragere la sorti din lista propusă de consiliile de administratie ale scolilor si aprobată de consiliul de administratie al inspectoratului scolar. Lista continând propunerile de cadre didactice care doresc să participe la examenul national de capacitate se înaintează de unitătile scolare inspectoratului scolar până la data de 15 martie pentru prima sesiune de examen si până la data de 1 iulie pentru a doua sesiune de examen.

(7) Tragerea la sorti a presedintilor si membrilor comisiilor din centrele de examen si din centrele zonale de corectare se face la Ministerul Educatiei si Cercetării. Tragerea la sorti pentru profesorii supraveghetori si pentru profesorii evaluatori se face la nivelul inspectoratului scolar si are loc, în sedintă publică, cu cel mult 48 de ore înaintea începerii examenului, urmând ca inspectorul scolar general să emită decizii scrise. Stabilirea repartizării profesorilor supraveghetori pentru fiecare sală de examen se face în centrul de examen, prin tragere la sorti, în prezenta tuturor membrilor comisiei, în dimineata fiecărei probe.

(8) Comisiile de examen se întrunesc pentru instruire cu cel putin 24 de ore înainte de începerea primei probe.

Art. 13. - (1) Organizarea centrelor de examen se face după cum urmează:

a) în mediul urban elevii vor fi grupati pe centre de examen, de regulă, astfel încât într-un centru să nu fie mai putin de 250 de elevi; numărul de elevi pe centru va fi decis tinându-se cont de desfăsurarea în conditii optime a examenului national de capacitate; în cazuri exceptionale, bine motivate, se pot organiza si centre de examen cu mai putin de 250 de elevi, cu aprobarea Comisiei nationale de capacitate;

b) în mediul rural unitătile scolare cu mai putin de 100 de absolventi ai clasei a VIII-a vor fi arondate, împreună cu altele, la centre (municipii, orase, comune), în functie de distanta pe care acestia o au de parcurs si de mijloacele de transport existente. În acest caz o atentie deosebită trebuie acordată problemei transportului elevilor;

c) în mediul rural, în cazuri exceptionale, se pot organiza si centre de examen cu mai putin de 100 de candidati, cu aprobarea Comisiei nationale de capacitate.

(2) În a doua sesiune a examenului national de capacitate, în cazul în care numărul total de candidati pe judet este mai mic de 250, comisia judeteană de capacitate va organiza un singur centru de examen, respectiv un singur centru zonal de evaluare, fără a mai solicita aprobarea Comisiei nationale de capacitate.

Art. 14. - Comisiile din centrele de examen au următoarele atributii:

a) organizează si răspund de desfăsurarea examenului national de capacitate în centrele respective;

b) primesc cererile de înscriere si verifică autenticitatea actelor si respectarea conditiilor de participare la examen;

c) eliberează fiecărui candidat legitimatia de examen, cu fotografie si stampilă, care permite acestuia accesul în sala de examen;

d) preiau de la comisiile judetene de capacitate, în conditii de securitate, cu cel mult 24 de ore înaintea probei scrise, prin presedinti însotiti de un membru din comisie, subiectele si le păstrează în conditii de securitate deplină, în casa de fier sau în dulapuri metalice care se sigilează. Iau măsuri ca accesul la subiecte să se poată face doar în prezenta a cel putin două persoane simultan si răspund de păstrarea secretă si în sigurantă a subiectelor până în momentul distribuirii lor în clasă, întocmesc procese-verbale în legătură cu securitatea subiectelor, de fiecare dată când se deschid dulapurile în care se află acestea;

e) organizează desfăsurarea probelor scrise, conform graficului elaborat de Comisia natională de capacitate;

f) întocmesc lista absolventilor care participă la examen, îi repartizează pe săli, în ordine alfabetică si tinând cont de optiunea pentru proba de Istorie sau de Geografie, de limba în care se sustin probele, si afisează listele la avizierul centrului de examen si pe usile sălilor de examen, cu 24 de ore înainte de începerea examenului national de capacitate;

g) stabilesc, prin tragere la sorti, repartizarea pe săli a supraveghetorilor si instruiesc cadrele didactice care asigură supravegherea în sălile în care se sustin probele scrise;

h) multiplică subiectele de examen, sigilând apoi originalul, pentru păstrarea secretului;

i) sesizează comisia judeteană de capacitate despre orice situatie în care impune anularea unor subiecte si solicită subiecte de rezervă;

j) controlează si îndrumă activitatea tuturor cadrelor didactice din centrele de examen, care au sarcini privind organizarea si desfăsurarea probelor;

k) presedintele răspunde de transportul în deplină sigurantă si predarea, cu proces-verbal, a lucrărilor scrise la centrele zonale de evaluare; lucrările sunt însotite pe perioada transportului de presedinte si un membru al comisiei de examen, împreună cu un reprezentant al politiei sau jandarmeriei;

l) primesc de la centrul zonal de evaluare, cu ocazia predării lucrărilor scrise, baremele de evaluare si notare pentru proba din ziua respectivă, pentru a fi afisate în centrul de examen;

m) după încheierea operatiilor de evaluare si notare, primesc cu proces-verbal, prin presedinte si vicepresedinte, cataloagele de la centrele speciale de evaluare; asigură transportul acestora în deplină sigurantă la centrele de examen;

n) afisează listele cu rezultatele examenului, după primirea cataloagelor de la centrele de evaluare;

o) primesc eventualele contestatii pentru probele scrise;

p) transmit comisiilor din centrele zonale de evaluare cererile candidatilor care contestă notele obtinute la evaluarea initială;

q) afisează listele cu rezultatele definitive, după primirea de la comisia judeteană de contestatii a copiei de pe procesul-verbal în care sunt consemnate deciziile acestei comisii;

r) întocmesc, prin secretarii comisiilor, extrase din catalog, cuprinzând rezultatele la examen, si le transmit scolilor arondate centrului de examen;

s) predau pentru arhivare, cu proces-verbal, directorului unitătii de învătământ unde se sustine examenul, toate documentele examenului de capacitate;

t) presedintele centrului de examen verifică si semnează toate documentele privind organizarea si desfăsurarea examenului national de capacitate.

Art. 15. - Comisiile din centrele zonale de evaluare au următoarele atributii:

a) preiau de la comisiile judetene de capacitate, în dimineata fiecărei probe scrise, prin presedinti, însotiti de un membru din comisie, plicurile cu bareme de evaluare si le păstrează, în conditii de deplină securitate, în casa de fier sau în dulapuri metalice care se sigilează, până la încheierea probei scrise respective. Iau măsuri ca accesul la plicurile cu bareme să se poată face în prezenta a cel putin două persoane simultan;

b) primesc, cu proces-verbal semnat de presedinte si membri, lucrările scrise aduse de la centrele de examen de către presedintele comisiei si un membru al acesteia, spre a fi evaluate;

c) predau delegatilor din centrele de examen baremele de evaluare, spre a fi afisate în centrele respective;

d) răspund de securitatea lucrărilor scrise, pe perioada în care se află în centrul de evaluare;

e) evaluează lucrările, respectând baremul de evaluare si notare;

f) calculează si scriu pe lucrări si în cataloage notele si mediile;

g) calculează mediile generale si le trec în cataloage;

h) predau, cu proces-verbal, prin presedinte si un membru, cataloagele de examen, presedintelui si vicepresedintilor din centrul de examen, spre a fi depuse la centrele de examen;

i) transmit către comisia judeteană de contestatii, în deplină sigurantă, lucrările scrise ale căror note au fost contestate de candidati/părinti;

j) preiau de la comisiile de contestatii lucrările scrise ale căror note initiale au fost contestate, după reevaluarea acestora;

k) predau, cu proces-verbal, prin presedinte si un membru, lucrările scrise, borderourile detailate si de sinteză si celelalte documente ale examenului national de capacitate, directorului unitătii de învătământ în care s-a organizat centrul de evaluare.

Art. 16. - Cadrele didactice si personalul tehnico-administrativ implicat în examen au obligatia de a respecta cu strictete normele privind organizarea si desfăsurarea acestuia; persoanele care se abat de la normele stabilite vor fi înlocuite imediat si sanctionate, conform reglementărilor în vigoare.


CAPITOLUL III
Înscrierea candidatilor pentru sustinerea examenului national de capacitate

 

Art. 17. - (1) La examenul national de capacitate se pot înscrie elevii care au promovat clasa a VIII-a de gimnaziu din seria curentă si din seriile anterioare, care nu au promovat examenul de capacitate, indiferent de vârsta candidatului.

(2) Elevii români care au studiat în străinătate se pot înscrie la sustinerea examenului de capacitate numai după echivalarea studiilor si promovarea examenelor de diferentă stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetării.

(3) Înscrierea candidatilor din seriile anterioare sau a celor pentru sesiunea a doua se face la centrul de examen de care apartine scoala generală absolvită.

(4) În cazul candidatilor din seria curentă, acestia depun actele necesare pentru înscriere la prima sesiune de capacitate la secretariatul scolii pe care au absolvit-o, unde va fi verificat dosarul fiecărui candidat. Înscrierea se face la centrul de examen la care este arondată unitatea, de către director, însotit de secretarul scolii mentionate, conform unei programări stabilite de comisia judeteană (a municipiului Bucuresti) de capacitate.

(5) În cazul schimbării domiciliului în altă localitate, candidatii se vor adresa inspectoratului scolar judetean (al municipiului Bucuresti) al judetului în care au noul domiciliu si se vor înscrie la centrul de examen stabilit de comisia judeteană (a municipiului Bucuresti) de capacitate a respectivului judet.

(6) Candidatii proveniti din învătământul particular se înscriu la centrul de examen desemnat de comisia judeteană (a municipiului Bucuresti) de capacitate.

Art. 18. - Înscrierea pentru examenul national de capacitate se face pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip de înscriere;

b) buletinul de identitate (respectiv certificatul de nastere, pentru absolventii care nu au buletin de identitate) în original si în copie autentificată de secretarul care face înscrierea;

c) foaia matricolă pentru clasele I-VIII;

d) două fotografii recente, tip buletin/carte de identitate, care se vor aplica una pe cererea de înscriere si cealaltă pe legitimatia de examen.


CAPITOLUL IV
Continutul examenului national de capacitate

 

Art. 19. - (1) Probele la care se va sustine examenul national de capacitate sunt următoarele:

• Limba si literatura română - probă scrisă, din materia claselor V-VIII, conform programei de examen;

• Matematică - probă scrisă, din materia claselor V-VIII, conform programei de examen;

• Istoria românilor sau Geografia României (la alegere) - probă scrisă, din materia clasei a VIII-a, conform programei de examen.

(2) Candidatii apartinând minoritătilor nationale, care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă, sustin si o probă la:

• Limba si literatura maternă - probă scrisă, din materia claselor V-VIII, conform programei de examen.

(3) Absolventii învătământului gimnazial de artă si sportiv sustin si probă practică specifică domeniului artistic sau sportiv studiat, obligatorie pentru obtinerea certificatului de capacitate; proba se sustine în timpul celui de-al doilea semestru al clasei a VIII-a. Rezultatele obtinute la această probă se consemnează în certificatul de capacitate, dar nu intră în calculul mediei finale a examenului de capacitate (vezi anexa la prezenta metodologie).

Art. 20. - Aprecierea probelor scrise sau practice se face cu note de la 10 la 1; nota minimă de promovare la fiecare probă scrisă sau practică este 5.

 

CAPITOLUL V
Elaborarea subiectelor de examen

 

Art. 21. - Subiectele probelor de examen si baremele de evaluare si notare se elaborează în cadrul Serviciului national de evaluare si examinare, tinându-se seama de următoarele cerinte:

a) să fie formulate clar, precis si în strictă concordantă cu programele scolare si cu programele de examen în vigoare pentru examenul national de capacitate 2003;

b) să permită efectuarea în două ore;

c) să aibă un grad mediu de dificultate.


CAPITOLUL VI
Organizarea sălilor de examen, accesul si repartizarea în săli a elevilor, a supraveghetorilor, desfăsurarea, evaluarea si notarea probelor

 

Art. 22. - Organizarea sălilor de examen, accesul si repartizarea în săli a supraveghetorilor si a elevilor se fac după cum urmează:

A. Pregătirea sălilor de examen

Sălile destinate pentru sustinerea probelor de examen vor fi adaptate activitătilor legate de examen, prin:

a) dotarea corespunzătoare;

b) eliminarea oricăror materiale didactice care ar putea influenta elevii în elaborarea lucrărilor;

c) afisarea pe usa fiecărei săli a listei nominale alfabetice cu elevii repartizati în sala respectivă, avizată de presedintele comisiei;

d) afisarea pe usa fiecărei săli a prevederilor din regulament, care îi informează pe elevi că pătrunderea în săli cu materiale ajutătoare, cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, frauda sau tentativa de fraudă atrag eliminarea din examen;

e) afisarea pe usa fiecărei săli a prevederilor din regulament, care îi informează pe elevi că subiectele rezolvate pe ciornă sau pe foaia cu subiectele xeroxate nu se iau în considerare;

B. Repartizarea pe săli a supraveghetorilor

a) Înaintea intrării în săli presedintele comisiei din centrul de examen instruieste supraveghetorii în legătură cu îndatoririle ce le revin, cu prevederile Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului national de capacitate, cu informatiile pe care trebuie să le furnizeze candidatilor aflati în săli.

b) La încheierea instructajului participantii vor semna un proces-verbal, care se va arhiva alături de celelalte documente ale examenului national de capacitate.

c) Repartizarea pe săli a cadrelor didactice care supraveghează se face de către presedintele comisiei, prin tragere la sorti - câte două cadre didactice pentru fiecare sală - cu trei sferturi de oră înainte de începerea fiecărei probe, luându-se măsuri să nu rămână aceleasi formatii de supraveghere pentru aceleasi săli la probe diferite, iar cadrele didactice să nu fie de specialitatea probei la care supraveghează.

d) Supraveghetorii intră în săli după ce au primit din partea secretarului comisiei listele cu candidati, procesul-verbal de predare a lucrărilor scrise, hârtie tipizată si hârtie stampilată pentru ciorne; numărul de coli de examen si numărul de coli pentru ciorne, primite pentru fiecare sală de examen, vor fi consemnate în procesul-verbal de instruire, care va fi semnat de fiecare supraveghetor, de secretarul si de presedintele comisiei.

e) Se interzice supraveghetorilor intrarea în sălile de examen cu telefoane mobile.

C. Accesul si repartizarea în săli a candidatilor

a) Accesul candidatilor în săli este permis pe baza buletinului/cărtii de identitate (a certificatului de nastere, în cazul în care candidatul nu are buletin/carte de identitate) si a legitimatiei de examen, până cel târziu cu o jumătate de oră înaintea începerii probei. Candidatii care nu au asupra lor buletinul de identitate (certificatul de nastere, pentru candidatii care nu au buletin/carte de identitate) si legitimatia de examen nu sunt primiti în sală.

b) În cazuri exceptionale, comisia de examen poate accepta în sala de concurs candidati care nu au documentele mentionate anterior, cu conditia ca acestia să fie recunoscuti de un cadru didactic sau de 2 candidati si sub rezerva prezentării documentelor până a doua zi. în caz contrar, lucrarea candidatului va fi anulată si candidatul va fi eliminat din examen. Situatia va fi mentionată într-un proces-verbal special, care se va păstra alături de celelalte documente de examen. Comisia judeteană va fi informată despre situatia creată.

c) Se interzice intrarea în săli cu manuale scolare, materiale scrise sau cu alte materiale care ar putea fi folosite pentru rezolvarea subiectelor, cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare cu exteriorul. Profesorii supraveghetori vor verifica respectarea acestei prevederi înainte de aducerea subiectelor în săli. Nerespectarea acestor dispozitii duce la eliminarea din sală a candidatului de către presedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele respective au fost folosite sau nu, si la sanctionarea supraveghetorilor.

d) Candidatii se asază câte unul în fiecare bancă, în ordine alfabetică, conform listelor afisate.

 Fiecare elev primeste o coală tipizată pentru examen, pe care îsi scrie cu majuscule numele, initiala tatălui si prenumele si completează citet celelalte date de pe coltul care urmează să fie lipit. Candidatii vor primi atâtea coli tipizate câte le sunt necesare si vor completa pe fiecare dintre acestea datele personale, în coltul care urmează să fie lipit.

e) Înainte de începerea probei scrise profesorii supraveghetori vor explica elevilor modul de desfăsurare a probei si modul de completare a datelor generale sau personale de pe foaia tipizată. Se va insista asupra faptului că rezolvarea subiectelor se face exclusiv pe foaia tipizată si că solutiile scrise pe ciorne sau pe foaia xeroxată cu subiecte nu se iau în considerare.

f) Coltul colii/colilor tipizate va fi lipit după distribuirea subiectelor în săli, numai după ce supraveghetorii au verificat identitatea candidatilor, precum si completarea corectă a tuturor datelor prevăzute. Supraveghetorii vor semna fiecare lucrare în locul prevăzut pentru semnături, în interiorul portiunii care urmează a fi sigilată. Pentru lipirea coltului lucrării se va folosi lipici sau acelasi tip de etichete auto-colante pentru toate centrele de examen din judet. Presedintele comisiei de examen va pune stampila tip "Capacitate 2003 - C.E." peste coltul închis si lipit al lucrării. Aceste operatii se vor încheia înaintea iesirii primului elev din săli.

g) Înscrierea numelui candidatilor pe foile tipizate, în afara rubricii care se sigilează, si orice alt semn distinctiv care ar permite identificarea lucrării atrag anularea acesteia.

h) Pentru ciorne candidatii vor primi atâtea coli stampilate cu stampila "Capacitate 2003 - C.E." câte le sunt necesare.

Art. 23. - Desfăsurarea probelor de examen va avea loc după cum urmează:

a) În prezenta presedintelui si a membrilor comisiei de examen, a delegatilor comisiei judetene sau nationale de capacitate se verifică faptul că subiectele primite de la comisia judeteană (a municipiului Bucuresti) de capacitate au fost păstrate secrete. După comunicarea de către Comisia natională de capacitate a numărului variantei de examen se extrage varianta de examen, apoi plicul se resigilează, se semnează de către toti membrii comisiei si se păstrează în conditii de perfectă securitate, în fiset metalic. După extragere, în prezenta presedintelui si a membrilor comisiei, se multiplică subiectele în număr egal cu numărul candidatilor, copiile se introduc în plicuri care se sigilează, apoi sunt distribuite în săli de către presedintele comisiei de examen. La deschiderea plicurilor pentru fiecare probă de examen se încheie proces-verbal semnat de toti cei prezenti.

b) Supraveghetorii de săli primesc plicurile cu subiecte de la presedinte sau de la un membru al comisiei de examen, verifică integritatea acestora, le deschid si distribuie subiectele multiplicate fiecărui candidat. La încheierea acestor operatii începe rezolvarea subiectelor de către candidati.

 Presedintele si membrii comisiei de examen verifică în toate sălile de examen dacă subiectele multiplicate pentru fiecare elev sunt complete. Acestia nu pot da elevilor indicatii referitoare la rezolvarea subiectelor.

c) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte nici un elev nu mai poate intra în sală si nici un elev nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă si semnează de predarea acesteia. Elevii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine proba respectivă. În cazuri exceptionale, dacă un candidat se simte rău si solicită părăsirea temporară a sălii, el va fi însotit de unul dintre profesorii care supraveghează, până la înapoierea în sala de examen.

d) Nici un membru al comisiei de examen nu poate părăsi centrul de examen si nu poate comunica în afara scolii continutul subiectelor până la încheierea examenului national de capacitate.

e) Pentru elaborarea lucrării scrise elevii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor si a desenelor vor folosi numai creion negru. Se interzice folosirea în timpul probelor scrise a minicalculatoarelor, a riglelor de calcul, a altor mijloace de calcul sau a dictionarelor, hărtilor etc. Pentru redactarea lucrărilor, precum si pentru ciorne nu se va folosi altă hârtie decât cea distribuită elevilor de către supraveghetori.

f) În cazul în care unii elevi, din diferite motive (corecturi numeroase, greseli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoastere etc.), doresc să îsi transcrie lucrarea, fără să depăsească timpul stabilit, vor primi alte coli tipizate. Colile folosite initial se anulează pe loc de către supraveghetori, mentionându-se pe ele "anulat" si se semnează de către cei doi supraveghetori.

g) În timpul desfăsurării probelor scrise supraveghetorii de săli nu dau candidatilor nici o indicatie, nu rezolvă subiectul de examen, nu discută între ei. Unul dintre supraveghetori stă în fata clasei, celălalt în spatele ei.

h) În timpul desfăsurării probelor scrise supraveghetorii de săli răspund de asigurarea ordinii si linistii în sala de clasă, de respectarea de către candidati a tuturor prevederilor prezentei metodologii, având în acelasi timp un comportament calm, echilibrat, adecvat unui cadru didactic si situatiei de examen. Supraveghetorii verifică dacă elevii au intrat în sală cu materiale interzise prin prezenta metodologie sau cu alte materiale care le-ar permite sau facilita rezolvarea subiectelor de examen. De asemenea, supraveghetorii nu permit candidatilor să comunice în nici un fel între ei sau cu exteriorul si informează presedintele comisiei asupra oricărei încălcări a prezentei metodologii.

i) Eventualele tentative de fraudă, orice alte nereguli în desfăsurarea examenului, semnalate de elevi profesorilor supraveghetori, precum si cele sesizate de supraveghetori vor fi comunicate imediat presedintelui comisiei, care este obligat să verifice si să ia măsurile ce se impun. Comisia judeteană va fi informată imediat despre orice situatie specială.

j) Încălcarea prevederilor de mai sus poate duce la înlocuirea profesorilor supraveghetori si, după caz, la sanctionarea lor, mergând până la desfacerea contractului de muncă.

k) În timpul desfăsurării probelor scrise, în sălile de examen au voie să intre numai presedintele, vicepresedintele si secretarul comisiei judetene (a municipiului Bucuresti), presedintele si membrii comisiei centrului de examen, precum si reprezentantii Comisiei nationale de capacitate si ai comisiei judetene de capacitate, împuterniciti cu delegatie. Acestia nu dau elevilor nici un fel de indicatie referitoare la rezolvarea subiectelor. Un comportament contrar poate duce la sanctionarea persoanelor vinovate, conform prevederilor prezentei metodologii.

l) După ce îsi încheie lucrările, elevii le predau supraveghetorilor. La expirarea timpului acordat, elevii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depăsirea timpului stabilit. Ultimii 3 elevi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări. La predarea lucrărilor, elevii semnează pentru confirmarea predării lucrării si a numărului de pagini.

m) La primirea lucrărilor de la candidati supraveghetorii barează spatiile nescrise, verifică numărul total de pagini scrise (si rânduri, pentru paginile incomplete) si îl trec în listele nominale, precum si în rubrica specială prevăzută în acest scop pe prima pagină a lucrării.

Confirmă prin semnătură primirea lucrării si numărul de pagini.

n) Ciornele si lucrările anulate se strâng separat. Subiectele rezolvate pe ciorne sau pe foaia xeroxată cu subiecte nu se iau în considerare. Această informatie va fi transmisă candidatilor, în mod obligatoriu, de către supraveghetori, la începutul probei scrise si în momentul preluării lucrărilor.

o) Operatiunile mentionate la lit. m) si n) se efectuează de către supraveghetori în fata candidatului, după care acesta semnează listele nominale.

p) Supraveghetorii duc lucrările scrise din sala de examen la sala în care se află presedintele si ceilalti membri ai comisiei si le predau acestora, sub semnătură. De asemenea, se predau/preiau listele nominale, semnate de elevi si de cei 2 supraveghetori, colile de examen nefolosite, ciornele si foile anulate, precum si foile de ciornă nefolosite. Presedintele sau un membru al comisiei verifică dacă numărul lucrărilor predate corespunde cu numărul semnăturilor de pe listă si dacă numărul paginilor scrise coincide cu cel transcris în rubrica specială de pe prima pagină a lucrării si în lista nominală si semnează de primire pe listele nominale. Acestia numără si colile de examen nefolosite, ciornele si foile anulate, precum si foile de ciornă nefolosite, înscriind numărul lor în procesul-verbal de predare-primire, care va fi semnat de supraveghetori si de presedinte si vicepresedinte.

q) Toate lucrările scrise se predau, prin presedinte si un membru al comisiei de examen, pe bază de proces-verbal, persoanei autorizate din centrul zonal de evaluare. După ultima probă scrisă, alături de lucrările scrise se predau la centrul zonal de evaluare si cele două cataloage de la centrul de examen, completate cu numele candidatilor, initiala tatălui si scoala de provenientă.

r) După încheierea fiecărei probe scrise comisia din centrul de examen afisează baremele de evaluare, preluate de la centrul de evaluare.

s) Pe perioada desfăsurării probelor scrise (începând cu momentul extragerii numărului variantei de examen în Comisia natională de capacitate si până la plecarea delegatilor cu lucrările către centrul de evaluare) în centrul de examen nu se pot afla decât candidatii, membrii comisiei de capacitate prevăzuti de prezenta metodologie si un delegat al unitătii scolare în care este organizat centrul de examen, care asigură asistenta tehnică pentru copiatoare, calculatoare si care pune la dispozitie comisiei foi de examen, foi de ciornă, lipici, etichete etc. Delegatul mentionat anterior nu pătrunde în sălile de examen si în sălile în care îsi desfăsoară activitatea comisia de examen si nu are acces la subiectele de examen.

Art. 24. - Desfăsurarea activitătii în centrele zonale de evaluare:

a) Presedintele si membrii comisiei primesc, pe bază de proces-verbal de predare-primire, lucrările scrise aduse de la fiecare centru de examen de către presedinte si un membru al comisiei acestuia, spre a fi evaluate.

b) Lucrările de la aceeasi probă de examen sunt amestecate de presedinte si membrii comisiei, numerotate de la 1 la n si grupate în seturi.

c) Seturile de lucrări se introduc în plicuri (dosare) numerotate, cu mentionarea numărului de lucrări din fiecare plic. Pe fiecare lucrare se înscriu numărul de ordine al plicului (dosarului) si numărul de ordine al lucrării. Plicurile cu lucrările numerotate sunt predate cu proces-verbal de presedinte sau vicepresedinte profesorilor desemnati să evalueze si să noteze lucrările.

d) Fiecare lucrare este evaluată de 2 profesori evaluatori, desemnati de presedintele comisiei.

 De regulă, unul dintre evaluatori este profesor la scoală generală, iar celălalt la liceu. Profesorii evaluatori nu vor cunoaste de la care centru de examen provin lucrările scrise pe care le evaluează.

e) Evaluarea si notarea lucrărilor scrise se efectuează de către cei 2 profesori evaluatori în săli separate, stabilite de presedintele comisiei. În fiecare sală de evaluare se vor afla cel putin 3 profesori evaluatori în acelasi timp. Pe perioada evaluării, în sălile de evaluare au voie să intre pe lângă evaluatori doar presedintele si vicepresedintele comisiei judetene (a municipiului Bucuresti), membrii comisiei centrului zonal de evaluare, precum si reprezentantii Comisiei nationale de capacitate si ai comisiei judetene de capacitate, împuterniciti cu delegatie.

f) Fiecare lucrare se evaluează si se apreciază independent de către profesorii evaluatori din comisie, cu note de la 10 la 1, respectându-se cu strictete baremele de evaluare si notare transmise de Comisia natională de capacitate. Greselile vor fi evidentiate prin subliniere cu pix, stilou sau creion de culoare rosie.

Fiecare evaluator înregistrează în borderouri punctajele si notele acordate pentru fiecare lucrare.

g) Zilnic, după terminarea programului de evaluare, seturile de lucrări si borderourile individuale de notare se predau cu proces-verbal presedintelui sau vicepresedintelui pentru a fi păstrate în casa de fier sau în dulapuri metalice, închise si sigilate. Cheia si sigiliul vor fi păstrate separat de presedinte si de unul dintre membri.

h) După încheierea de către ambii evaluatori a actiunii de evaluare si notare borderourile întocmite conform baremului de evaluare si notare si semnate de fiecare profesor evaluator sunt predate presedintelui comisiei o dată cu lucrările evaluate. După ce presedintele comisiei se asigură că diferenta dintre notele acordate de cei 2 evaluatori este de cel mult un punct, notele obtinute se trec pe lucrare cu cerneală rosie. Media finală se trece pe lucrare, în prezenta profesorilor evaluatori, de presedintele comisiei. Presedintele comisiei verifică media finală, ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, între notele acordate de cei 2 evaluatori, si semnează alături de acestia.

i) În cazul în care presedintele comisiei constată că între notele acordate unei lucrări de către cei 2 profesori evaluatori există o diferentă mai mare de un punct, o repartizează pentru reevaluare si notare unui alt profesor de specialitate. Reevaluarea se va face în prezenta profesorilor care au acordat initial notele. Nota dată la reevaluare este nota care se trece pe lucrare si va fi semnată de către cei 3 profesori si de presedintele comisiei. Aceste situatii, care necesită o a treia evaluare, vor fi consemnate într-un proces-verbal semnat de cei amintiti anterior.

j) Cataloagele de examen tipizate se completează cu numele candidatilor, initiala tatălui si scoala de provenientă, pe centre de examen, în două exemplare identice, de către secretarii comisiei de examen. Cele două exemplare se numerotează, se stampilează si, după înscrierea notelor pentru toate probele de examen, se semnează de către toti profesorii evaluatori pe prima pagină si de către presedinte si membrii comisiei pe fiecare pagină.

k) După ce toate lucrările scrise au fost evaluate, acestea se deschid în prezenta profesorilor evaluatori, a presedintelui si a membrilor comisiei. Notele finale se înregistrează imediat în cataloagele de examen, cu cerneală sau pastă albastră, de către un membru al comisiei. Presedintele comisiei verifică corectitudinea transcrierii notelor de pe lucrări în catalog.

 Eventualele corecturi ale erorilor de transcriere a notelor finale în cataloagele de examen se fac numai cu cerneală sau pastă rosie de către presedintele comisiei. Presedintele semnează alături de modificarea făcută si stampilează.

l) După încheierea evaluării tuturor lucrărilor scrise si trecerea notelor în catalog, cataloagele de examen se predau de către presedinte si un membru al comisiei din centrul de evaluare presedintelui si unui membru al comisiei din fiecare centru de examen, pentru a fi transportate la centrele respective. Lucrările scrise si borderourile se predau, cu proces-verbal, directorului unitătii de învătământ în care s-a organizat centrul zonal de evaluare, după încheierea etapei de contestatii.


CAPITOLUL VII
Stabilirea si comunicarea rezultatelor finale

Art. 25. - a) Un candidat este considerat reusit dacă obtine cel putin nota 5 la fiecare probă scrisă sau practică.

b) Media generală se calculează în centrele de examen după încheierea tuturor probelor, pentru fiecare candidat care a obtinut minimum nota 5 la fiecare probă de examen.

c) Media generală se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obtinute la cele 3 probe scrise (respectiv 4 probe scrise, pentru candidatii care sustin si probă scrisă la limba si literatura maternă).

Art. 26. - Tabelul nominal cu notele si media obtinute de fiecare elev se va afisa la fiecare centru de examen, în dreptul fiecărui candidat se va scrie, după caz, si rezultatul final: "reusit", "respins", "neprezentat", "eliminat din examen". Un candidat este considerat neprezentat dacă nu a fost prezentat la cel putin una dintre probele de examen.

 

CAPITOLUL VIII
Depunerea si rezolvarea contestatiilor

 

Art. 27. - (1) Eventualele contestatii cu privire la rezultatul probelor de examen se depun în ziua prevăzută de graficul de desfăsurare a examenului de capacitate.

(2) Contestatiile se înregistrează la secretariatele centrelor de examen si se analizează la comisia de contestatii.

(3) Candidatii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Art. 28. - (1) Presedintele împreună cu un membru al comisiei din centrul de examen primesc contestatiile si le înregistrează.

(2) Cererile prin care se contestă notele obtinute la evaluarea initială, însotite de un borderou în care se precizează numele contestatarilor si disciplina/disciplinele pentru care este depusă contestatia, se înaintează de un delegat al comisiei din centrul de examen comisiei din centrul zonal de evaluare.

(3) După primirea cererilor prin care se contestă notele obtinute la evaluarea initială, de la centrele de examen în centrul zonal de evaluare, lucrările candidatilor care au depus contestatii se închid pentru a deveni secrete, atât în ceea ce priveste numele candidatului, centrul de examen, cât si notele acordate, se aplică stampila "Capacitate 2003 - C.Z.E." si se înaintează, prin delegat, comisiilor de contestatii. Totodată se transmite un borderou în care se mentionează numărul de ordine al lucrărilor, proba de examen si numărul de pagini al fiecărei lucrări.

(4) De sigilarea lucrărilor contestate si de securitatea transmiterii lor la comisia de contestatii răspunde presedintele comisiei din centrul de evaluare.

(5) Comisia natională de capacitate va stabili si va transmite comisiilor judetene de capacitate în ce judet trebuie transmise lucrările pentru contestatii.

(6) Comisia natională de capacitate poate stabili, de asemenea, organizarea de centre de contestatii la nivel regional. În acest caz componenta comisiei de contestatii va fi stabilită de Comisia natională de capacitate, cu consultarea comisiilor judetene de capacitate.

Art. 29. - (1) Comisiile judetene (a municipiului Bucuresti) de contestatii au următoarea componentă:

 presedinte - inspectorul scolar general;

 secretari - inspectori scolari;

 membri - câte 2 profesori pentru fiecare disciplină de examen si pentru maximum 100 de lucrări contestate.

(2) Criteriul pentru selectarea profesorilor evaluatori va fi competenta profesională deosebită (gradele I si II), probitatea morală si faptul că nu au făcut parte în sesiunea respectivă din comisiile de evaluare. În fiecare an membri ai comisiei de contestatii vor fi alti profesori decât cei din anul anterior.

(3) Comisiile judetene (a municipiului Bucuresti) de contestatii sigilează numărul de ordine acordat de scoală, reevaluează lucrările primite si acordă note lucrărilor contestate, conform baremelor de evaluare si notare.

(4) Pentru lucrările care au primit la comisia de evaluare note de până la 9,50, nota acordată initial se modifică, prin crestere sau descrestere, dacă între nota initială si nota acordată de comisia de contestatii se va constata o diferentă de cel putin 0,50 puncte. Dacă diferenta dintre cele două note este mai mică de 0,50 puncte, nota initială rămâne neschimbată.

(5) Pentru lucrările care au primit initial cel putin nota 9,50, nota definitivă este nota acordată de comisia de contestatii.

(6) Nota acordată după contestatii rămâne definitivă, după validarea ei de către presedintele comisiei de contestatii.

(7) În situatia în care se constată diferente de notare mai mari de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea initială si cele de la contestatii, presedintele comisiei de contestatii analizează situatia si sesizează inspectoratului scolar pentru luarea măsurilor ce se impun.

(8) Hotărârile comisiei judetene (a municipiului Bucuresti) de contestatii se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de către membrii comisiei si de presedinte.

(9) Lucrările scrise se restituie comisiilor din centrele de examen, împreună cu o copie de pe procesul-verbal. Borderourile de evaluare de la comisia de contestatii si procesul-verbal se păstrează la sediul inspectoratului scolar care a organizat comisia de contestatii, timp de 2 ani.

(10) După primirea lucrărilor de la comisia de contestatii, comisiile din centrele de examen operează în cataloage schimbările ce se impun, recalculează, după caz, media generală si rectifică în mod corespunzător rezultatul.

(11) Modificările se înscriu în catalog cu cerneală rosie si sunt semnate de presedintele centrului de examen.

(12) Rezultatele la contestatii se comunică candidatilor prin afisare la avizierul centrului de examen, conform graficului anuntat.

 

CAPITOLUL IX
Dispozitii finale

 

Art. 30. - Comisiile de examen din centrele de examen, centrele zonale de evaluare, precum si comisiile judetene (a municipiului Bucuresti) au obligatia să informeze imediat Comisia natională de capacitate cu privire la situatiile deosebite care apar în organizarea si desfăsurarea examenului national de capacitate.

Art. 31. - (1) Documentele întocmite pentru examenul de capacitate se păstrează în arhiva centrului de examen până la sfârsitul anului scolar următor, iar cataloagele de examen, permanent.

(2) Plicurile cu subiecte, care se deschid în centrele de examen, vor purta semnăturile presedintelui si ale membrilor comisiei, ora si data deschiderii; ele vor fi stampilate si se vor păstra timp de un an în arhiva centrului de examen.

(3) Lucrările scrise si borderourile de notare, autentificate de presedintii centrelor zonale de evaluare, se predau, cu proces-verbal, directorului unitătii de învătământ în care s-a organizat centrul zonal de evaluare si se păstrează până la sfârsitul anului scolar următor.

Art. 32. - (1) Certificatele de capacitate se completează cu datele din cataloagele de examen numai de către secretarii unitătilor de învătământ la care titularii au promovat ultimul an de studiu si vor fi semnate de presedintele comisiei centrului de examen, în termen de cel mult 15 zile de la încheierea examenului de capacitate. În cazuri exceptionale certificatele pot fi semnate de presedintele comisiei judetene (a municipiului Bucuresti).

(2) Pentru eliberarea foilor matricole absolventii se vor adresa secretariatelor scolilor unde au absolvit clasa a VIII-a.

Art. 33. - Respectarea întocmai a Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului national de capacitate este obligatorie pentru toate persoanele implicate în examen.

Art. 34. - Orice abatere comisă si dovedită cu probe se sanctionează după cum urmează:

a) candidatii surprinsi având asupra lor materiale care ar putea fi folosite pentru copiat sau mijloace de comunicare cu exteriorul, cei surprinsi copiind în timpul desfăsurării probelor sau comitând alte fraude menite să le favorizeze rezolvarea subiectelor sunt eliminati din examen pentru sesiunea respectivă. Tentativa de fraudă se pedepseste în acelasi mod;

b) cadrele didactice angajate în organizarea si desfăsurarea examenului national de capacitate, care comit fapte cu caracter infractional (furnizând solutiile problemelor, înlocuind lucrări, falsificând lucrări, modificând nejustificat note, facilitând actiuni sau intentii de fraudă ale elevilor etc.) sau care manifestă neglijentă în îndeplinirea răspunderilor, vor fi sanctionate în conformitate cu prevederile Statutului personalului didactic sau, după caz, ale Codului penal;

c) în cazul în care frauda este dovedită de organele în drept, după încheierea probei sau a examenului, candidatii care au beneficiat de părtinire frauduloasă sunt eliminati din examen, pierzând sesiunea respectivă sau, după caz, li se anulează certificatul de capacitate.

Art. 35. - (1) În perioada de evaluare a lucrărilor sau ulterior Comisia natională de capacitate poate desemna la nivel central sau la nivelul fiecărui judet (municipiului Bucuresti) o comisie de reevaluare, prin sondaj, a unui număr de lucrări din fiecare disciplină de examen, urmărindu-se astfel corectitudinea respectării baremelor de evaluare si notare.

(2) Raportul privind rezultatul acestor reevaluări va fi trimis de Comisia natională de capacitate către inspectoratul scolar, care are obligatia de a-l transmite si de a urmări analizarea sa în fiecare unitate scolară care a participat, prin personalul ei, la organizarea examenului national de capacitate.

(3) Notele obtinute de elevi în cadrul examenului national de capacitate nu se modifică în urma acestor reevaluări.

(4) În cazul în care se constată diferente mari de notare, inspectoratul scolar propune sanctionarea vinovatilor conform prevederilor Statutului personalului didactic.

(5) Procedura de sanctionare pentru abaterile personalului didactic mentionate în prezenta metodologie se desfăsoară în conformitate cu prevederile art. 117-123 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Punctul de plecare al cercetării este procesul-verbal alcătuit de organele de control. În baza aceluiasi proces-verbal inspectoratul scolar propune sanctiunea. Inspectoratul scolar va face comunicare scrisă către unitatea de învătământ de la care provine cadrul didactic respectiv, în care se precizează abaterea constatată si propunerea de sanctionare.

Art. 36. - (1) Până la data de 1 noiembrie inspectoratele scolare vor alcătui un raport special despre examenul national de capacitate din anul în curs, care va fi trimis în copie si la Ministerul Educatiei si Cercetării, Directia generală pentru învătământ preuniversitar si la Serviciul national de evaluare si examinare. Un exemplar al raportului special va fi trimis fiecărei unităti scolare din judet.

(2) Raportul va cuprinde informatii despre monitorizarea desfăsurării acestor examene, inclusiv date despre esantioanele de lucrări reevaluate la decizia comisiei nationale sau judetene de capacitate.

(3) Comisia judeteană de capacitate va decide reevaluarea de lucrări la cel putin două discipline. Numărul minim de lucrări reevaluate la o disciplină va fi de 50, iar criteriile de selectare a lucrărilor vor fi stabilite de inspectoratul scolar. Inspectorii scolari de specialitate vor coordona evaluarea esantioanelor si vor prezenta în scris inspectoratului scolar general concluziile acestei reevaluări. De asemenea, vor fi reevaluate automat, la toate disciplinele, acele lucrări la care diferenta dintre notarea initială si cea finală (de la contestatii) este mai mare de 1,00 punct.

(4) În urma reevaluării inspectoratul scolar general poate decide, în situatii bine justificate, aplicarea de sanctiuni, conform Statutului personalului didactic si prezentei metodologii. Raportul anual va cuprinde informatii despre sanctiunile aplicate si numele persoanelor sanctionate, inclusiv despre personalul didactic căruia comisia judeteană de capacitate a decis să îi retragă dreptul de a participa la examenele nationale de capacitate.

Art. 37. - (1) Comisiile de capacitate vor asigura conditii de egalizare a sanselor pentru candidatii cu deficiente, prin adaptarea procedurilor de examinare la subiectele de concurs unice, în functie de particularitătile individuale si de cele specifice deficientei respective.

(2) Exemple de asemenea adaptări sunt:

a) asigurarea posibilitătii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille pentru elevii nevăzători, respectiv a limbajului mimico-gesticular pentru elevii cu deficiente de auz (inclusiv posibilitatea asigurării, după caz, a unui interpret autorizat);

b) mărirea cu până la o oră a timpului destinat efectuării lucrării scrise de către candidatii cu deficiente fizice (motorii) sau vizuale grave;

c) asigurarea scrierii cu caractere mărite a subiectelor pentru candidatii ambliopi;

d) transmiterea prin dictare, pentru elevii cu anumite deficiente vizuale, a informatiilor corespunzătoare subiectelor de examen afisate/prezentate vizual;

e) realizarea probei scrise, prin dictarea continutului acesteia, de către candidatul cu deficiente, către un profesor asistent, de altă specialitate decât cea la care se desfăsoară proba respectivă, în prezenta altor două cadre didactice.

(3) În situatia în care unitatea scolară la care este înscris candidatul nu poate asigura realizarea adaptărilor mentionate, inspectoratul scolar poate aproba înscrierea candidatului la un centru organizat pentru absolventii învătământului special sau poate decide organizarea unei subcomisii speciale cu acest specific.

(4) Candidatii cu deficiente pot beneficia de prevederile alin. (2) în baza certificatului de handicapat sau a unei adeverinte medicale, în urma hotărârii comisiei judetene de capacitate. Comisia natională de capacitate poate aproba si alte proceduri de sustinere a examenului de capacitate pentru candidatii cu deficiente/handicap, la propunerea comisiilor judetene de capacitate.

Art. 38. - În situatii exceptionale, pentru elevii imobilizati la pat temporar sau definitiv, comisiile judetene de capacitate pot organiza, la cererea candidatului si cu avizul Comisiei nationale de capacitate, sustinerea probelor la locul imobilizării, simultan cu toti candidatii din tară. Organizarea acestor probe se face la cererea candidatului si în baza unui document medical care să ateste imposibilitatea deplasării acestuia.


ANEXĂ
la metodologie

 

ORGANIZAREA
probei practice din cadrul examenului national de capacitate pentru absolventii scolilor cu program integrat/suplimentar de artă si sportiv

 

Art. 1. - (1) Pentru scolile cu program integrat sau suplimentar de artă si sportiv, comisiile pentru proba practică specifică domeniului artistic sau sportiv studiat, din cadrul examenului national de capacitate, vor fi alcătuite din profesori din unitatea scolară respectivă, specializati în disciplinele/probele studiate de elevi.

(2) Componenta nominală a comisiei de examinare pentru proba practică este propusă de unitatea de învătământ, cu avizul inspectorului de specialitate, si se aprobă de inspectoratul scolar judetean (al municipiului Bucuresti) cu 3 zile înaintea începerii probei.

(3) Comisia de examinare pentru proba practică se compune din:

a) presedinte - directorul scolii;

b) secretar - secretarul scolii;

c) profesori examinatori - câte 2 profesori de specialitate sau specialităti înrudite din unitatea respectivă.

Art. 2. - Comisia de examinare pentru proba practică are următoarele atributii:

a) întocmeste graficul privind organizarea si desfăsurarea probei si îl afisează cu două zile înainte de începerea probei (programarea candidatilor în ordinea alfabetică, pe zile, ore, clase, specialităti);

b) pregăteste documentatia si asigură conditiile normale de desfăsurare a probei;

c) organizează si efectuează examinarea si notarea candidatilor;

d) afisează rezultatele după încheierea probelor;

e) asigură asistenta medicală pentru probele sportive.

Art. 3. - Continutul probei practice din cadrul examenului national de capacitate se stabileste după cum urmează:

a) Pentru arte plastice:

Compozitie dinamică cu personaje: exprimare la alegere, în culoare (pictură) sau volum (modelaj). La pictură - compozitia va fi realizată valorificând un contrast cromatic studiat în ciclul gimnazial (la decizia comisiei), va avea minimum 3-5 personaje si va fi realizată în culori de apă, pe suport hârtie format A3.

La modelaj - lucrarea va avea minimum 3 personaje si va fi realizată în lut; înăltimea maximă a lucrării va fi de 25 cm.

 Criterii de apreciere:

- compunerea spatiului plastic;

- evidentierea dinamismului compozitional prin mijloacele de expresie învătate;

- nota personală a lucrării.

 Comisiile se vor orienta spre titluri sugestive, precum: sport, balet, circ, carnaval, activităti de muncă, joc de copii etc.

b) Pentru muzică:

1. probă de instrument (pentru toate instrumentele), care constă din două lucrări, la alegere, diferite ca stil, caracter si formă;

2. probă de teorie-solfegiu-dicteu:

- un solfegiu la prima vedere, de dificultate medie, diferentiat pentru corzi grave, suflători-percutie, instrumente populare, conform programei;

- dicteu melodic de 8-12 măsuri de dificultate medie, diferentiat pentru corzi grave, suflători-percutie, instrumente populare, conform programei.

 Pentru proba de teorie-solfegiu-dicteu subiectele vor fi elaborate de un colectiv al catedrei din specialitatea respectivă, numit prin decizie a inspectoratului scolar general, la propunerea conducătorului de unitate si avizată de inspectorul de specialitate; subiectele se elaborează cu o oră înaintea probei, în prezenta presedintelui/vicepresedintelui si a inspectorului de specialitate.

c) Pentru coregrafie:

1. probă de dans clasic (conform programei);

2. probă cu elemente de dans românesc (conform programei).

d) Pentru învătământul sportiv:

- probele de examen vor fi stabilite conform metodologiei "Evaluarea si examinarea elevilor din învătământul sportiv", elaborată de Directia generală pentru învătământ preuniversitar si Serviciul national de evaluare si examinare.

Art. 4. - (1) Fiecare profesor examinator apreciază răspunsul/performanta candidatilor cu note de la 10 la 1.

(2) Dacă diferenta între notele acordate de cei 2 examinatori la proba practică este mai mare de un punct, presedintele comisiei de examinare mediază situatiile în care diferenta de notare este mai mare de un punct, iar hotărârea sa este definitivă.

(3) Nota finală reprezintă media aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei 2 examinatori.

(4) Fiecare profesor înscrie în catalog nota acordată, iar presedintele înscrie nota finală.

(5) Cataloagele de examen tipizate pentru proba practică se completează în două exemplare identice, se numerotează, se semnează si se stampilează pe fiecare pagină.

Art. 5. - Media minimă de promovare a probei practice este 5,00 (cinci).

Art. 6. - La probele practice nu se admit contestatii.

Art. 7. - (1) La învătământul de artă probele practice nu sunt publice.

(2) Probele practice pentru învătământul sportiv se desfăsoară în zone special amenajate, numite zone de concurs. La desfăsurarea lor poate participa public spectator, care se va afla într-o zonă special desemnată de comisia de examinare.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

Pagina a 31-a

Pagina a 32-a