MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 171 (XV) - Nr. 407              LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE              Miercuri, 11 iunie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

236. - Lege privind organizarea pietei tutunului brut în România

 

342. - Decret pentru promulgarea Legii privind organizarea pietei tutunului brut în România

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 182 din 8 mai 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6739 din Codul de procedură civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

320. - Ordin al ministrului industriei si resurselor privind prelungirea activitătii organismelor desemnate în domeniul compatibilitătii electromagnetice, cuprinse în lista aprobată prin Ordinul nr. 430/2001

 

322. - Ordin al ministrului industriei si resurselor pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoasterea si desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitătii ascensoarelor

 

547. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitătii dispozitivelor medicale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind organizarea pietei tutunului brut în România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.Încărcare text...

 

 

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează organizarea pietei tutunului brut.

Art. 2. - Clasificarea soiurilor de tutun este prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta lege.

Art. 3. - În sensul prezentei legi, termenii de mai jos au următorul înteles:

a) livrare - toate operatiunile care au loc pentru predarea tutunului de la producător la unitatea prim-procesatoare;

b) grupuri de producători - asocierea liber consimtită între producătorii de tutun, persoane fizice si persoane juridice, constituită în vederea cultivării si comercializării tutunului brut;

c) unitatea prim-procesatoare - toate persoanele juridice autorizate conform legilor în vigoare pentru prima procesare a tutunului;

d) prima procesare a tutunului - transformarea tutunului brut în produs stabil, stocat si conditionat în baloturi sau colete omogene de calitate corespunzătoare exigentelor de utilizare finală;

e) primul cumpărător - unitatea prim-procesatoare, parte contractantă cu producătorul;

f) lot - partea din totalul productiei care face obiectul unei livrări de fiecare producător, divizată în una sau mai multe părti distincte pe clase de calitate;

g) atestat de control - documentul eliberat de către prim-procesator sau contractant, care certifică cantitatea, calitatea si pretul plătit;

h) prag de prim-procesare - cantitatea maximă de tutun ce urmează a fi supusă operatiilor de primă transformare a tutunului frunză;

i) atestat de cotă - documentul eliberat de autoritatea competentă a statului, care atestă cota atribuită producătorului de tutun;

j) varietate de tutun - tipurile de tutun cultivate, care contin mai multe soiuri;

k) primă de productie - sprijinul financiar acordat de stat producătorilor de tutun brut, în vederea sustinerii costurilor de productie.

 

CAPITOLUL II
Grupurile de producători

Art. 4. - În vederea cultivării si comercializării tutunului brut, producătorii de tutun se pot organiza în grupuri de producători.

Art. 5. - Grupurile de producători recunoscute de autoritatea competentă a statului fac obiectul prezentei legi.

Art. 6. - Recunoasterea unui grup de producători se acordă la solicitarea în scris a grupului de producători.

Art. 7. - Pentru a fi recunoscut, grupul de producători trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să fie constituit la initiativa membrilor săi;

b) să fie constituit în scopul adaptării unitare a productiei membrilor săi la exigentele pietei;

c) să dispună de un statut care să stabilească functionarea grupului de producători;

d) să fie afiliat la asociatiile profesionale si interprofesionale pe produs;

e) să aibă personalitate juridică.

Art. 8. - Grupul de producători trebuie să cuprindă un număr de membri, persoane fizice si juridice, care pot produce o cantitate minimă de 25 de tone de tutun brut atestat de cotă; în regiunile de cultură izolate, grupul de producători trebuie să producă o cantitate ce reprezintă minimum 10 tone de tutun brut atestat de cotă.

Art. 9. - (1) Autoritatea statului care recunoaste grupurile de producători este Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, prin directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti.

(2) În termen de 60 de zile de la depunerea cererii de recunoastere, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor decide recunoasterea grupului de producători, potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 10. - Anual, prin asociatiile profesionale si interprofesionale pe produs, se întocmeste situatia cu datele care au stat la baza recunoasterii grupurilor de producători si se comunică Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor până la data de 15 noiembrie.

Art. 11. - (1) Neîndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 6-8, precum si furnizarea de date eronate atrag retragerea recunoasterii.

(2) Recunoasterea este retrasă si dacă ajutorul specific este utilizat în alte scopuri decât cele prevăzute de lege.

(3) După ce recunoasterea este retrasă, grupul de producători trebuie să redepună cererea de recunoastere.

CAPITOLUL III
Unitatea prim-procesatoare

Art. 12. - (1) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor autorizează unitatea prim-procesatoare pentru încheierea contractelor de cultură cu producătorii de tutun.

(2) Unitatea prim-procesatoare solicită, în scris, Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor autorizarea, care este decisă în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii.

(3) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor retrage autorizarea unitătii prim-procesatoare în cazul în care conditiile de autorizare nu mai sunt respectate.

Art. 13. - Conditiile pe care trebuie să le îndeplinească unitătile prim-procesatoare pentru a obtine autorizatia de functionare se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

 

CAPITOLUL IV
Contractul de cultură

 

Art. 14. - Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor determină, pentru fiecare grupă de varietate, zonele de productie pe baza criteriului de calitate, cu consultarea asociatiilor profesionale si interprofesionale recunoscute. Zonele de productie pentru tutun se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

Art. 15. - (1) Între unitatea prim-procesatoare si producătorii de tutun brut se încheie contracte de cultură.

(2) Prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor se stabileste contractul-tip de cultură a tutunului brut si modul de înregistrare a acestuia.

Art. 16. - (1) Contractul de cultură se încheie până cel târziu la data de 31 ianuarie a anului de recoltă.

(2) Contractele de cultură încheiate sunt prezentate, spre a fi înregistrate, Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor prin unitătile teritoriale subordonate, nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data semnării lor, cu exceptia situatiilor de fortă majoră.

(3) Contractul va avea ca anexă lista nominală a membrilor grupului si suprafetele aferente fiecăruia, atunci când unitatea prim-procesatoare încheie contracte de cultură cu un grup de producători.

 

CAPITOLUL V
Primele de productie

 

Art. 17. - Se instituie un sistem de prime de productie stabilite anual, pentru fiecare varietate de tutun, valoarea totală a acestora fiind acordată din bugetul de stat.

Art. 18. - (1) Prima de productie acordată producătorului se stabileste anual prin hotărâre a Guvernului.

(2) Valoarea primei de productie se fixează anual pe kilogram de tutun frunză uscată.

(3) Prima de productie cuprinde o parte fixă, o parte variabilă si un ajutor specific.

(4) Partea variabilă a primei de productie reprezintă între 30 si 45% din valoarea primei. Procentul se stabileste anual o dată cu valoarea totală a primei de productie.

(5) Partea fixă a primei de productie se plăteste producătorilor individuali, nemembri ai unui grup, si grupurilor de producători care o distribuie, corespunzător productiei livrate, fiecărui membru al grupului.

(6) Partea variabilă a primei de productie este plătită numai grupurilor de producători care o distribuie fiecărui membru al grupului, în functie de valoarea totală obtinută de la unitatea prim-procesatoare.

(7) Grupurile de producători primesc un ajutor specific de până la 2% din totalul primei de productie, în vederea dezvoltării activitătii lor.

Art. 19. - (1) Prima de productie se acordă în următoarele conditii:

a) tutunul să provină dintr-o zonă de productie determinată pentru fiecare soi;

b) tutunul să corespundă cerintelor calitative prevăzute în anexele nr. 2 si 2a) la prezenta lege;

c) livrarea tutunului de la producător la unitatea prim-procesatoare să se realizeze în limita contractului de cultură încheiat.

(2) Aplicarea sistemului de primă de productie în baza contractului de cultură se reglementează prin hotărâre a Guvernului.

CAPITOLUL VI
Cotele de productie

Art. 20. - (1) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, în baza strategiei sectorului si a contractelor de cultură înregistrate, stabileste anual o cantitate totală de tutun brut, denumită prag de prim-procesare.

(2) Strategia sectorului tutun brut este realizată de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor împreună cu asociatiile profesionale si interprofesionale.

Art. 21. - Pentru asigurarea respectării pragului de prim-procesare, se stabileste un sistem de cote de productie alocate fiecărui cultivator de tutun proportional cu media cantitătilor livrate pentru prim-procesare, în perioada a 3 ani precedenti ultimului an de recoltă, repartizate pe grupe de varietăti.

Art. 22. - (1) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor poate transfera către grupele de varietăti, înainte de data limită prevăzută pentru încheierea contractelor de cultură, cantităti de tutun, în limita respectării pragului de prim-procesare.

(2) Transferul cantitătilor prevăzut la alin. (1) se realizează prin compensare tonă pe tonă.

Art. 23. - În limita a 10% din pragul de prim-procesare se creează o rezervă natională de cotă de productie pentru tutunul brut.

Art. 24. - Subventiile nu se acordă pentru cantitătile care depăsesc cotele stabilite, conforme cu atestatele de cote.

Art. 25. - Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor asigură si dispune de baza de date privind productia, livrările si toti producătorii. Această bază de date este necesară si pentru transferul de cote de productie între producători. Baza de date se realizează prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, cu consultarea asociatiilor profesionale si interprofesionale.

Art. 26. - Programele de reconversie a cultivatorilor se pun în aplicare individual, pentru fiecare cultivator, numai prin acordul acestuia de a părăsi sectorul. În paralel se aplică un program de reasezare a cotei corespunzătoare cultivatorului care părăseste sectorul, fie prin anularea cotei corespunzătoare cultivatorilor si, implicit, prin reducerea pragului total de prim-procesare, fie prin realocarea cotei respective altui cultivator si mentinerea pragului total de prim-procesare.

Art. 27. - Programele de reconversie a productiei si cultivatorilor de tutun se pun în aplicare în conditiile stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, împreună cu asociatiile profesionale si interprofesionale, în functie de fixarea primei de reconversie acordate producătorilor si de stabilirea cultivatorilor care pot beneficia de prima de reconversie.

 

CAPITOLUL VII
Controlul pietei tutunului brut


Art. 28. - Piata tutunului brut este supusă următoarelor controale:

a) controlul administrativ al livrărilor, al corectitudinii evidentei acestora si al respectării contractelor de cultură;

b) controlul plătii primelor către grupurile de producători si producătorii membri si/sau producătorii individuali nemembri ai unui grup de producători;

c) controlul respectării conditiilor de recunoastere a grupurilor de producători;

d) controlul unitătilor prim-procesatoare, în sensul respectării conditiilor de autorizare în vederea încheierii contractelor de cultură cu producătorii.

Art. 29. - Organismele de control, în sensul respectării dispozitiilor prezentei legi, au acces la:

a) instalatiile de productie si procesare;

b) datele contabile, stocurile unitătilor prim-procesatoare, la alte documente ajutătoare controlului si pot obtine copii ale documentelor si/sau extrase de cont;

c) evidenta datelor referitoare la productii realizate, volumul livrărilor, pretul de cumpărare plătit producătorilor;

d) obtinerea tuturor informatiilor utile pentru a verifica dacă tutunul livrat a fost efectiv procesat;

e) controlul sumelor vărsate, prin operatiuni bancare, de unitătile prim-procesatoare către producători, corespunzătoare calitătii tutunului livrat;

f) controlul anual al suprafetelor plantate de producătorii individuali;

g) solicitarea oricărei informatii si/sau document care facilitează controlul.

Art. 30. - Organismul responsabil cu activitatea de control si precizările referitoare la desfăsurarea acestei activităti sunt stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

 

CAPITOLUL VIII
Dispozitii finale

Art. 31. - În vederea sprijinirii si stimulării productiilor de tutun brut, cercetarea si dezvoltarea se vor realiza si prin constituirea unui fond în cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor din cota de 2% din primele acordate producătorilor.

Art. 32. - (1) În caz de litigii privind calitatea tutunului livrat, unitatea prim-procesatoare se poate adresa unei comisii de arbitraj.

(2) Dispozitiile legale privind arbitrajul, cuprinse în Codul de procedură civilă, rămân aplicabile.

Art. 33. - În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor împreună cu Ministerul Finantelor Publice vor emite norme metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 34. - Anexele nr. 1, 2 si 2a) fac parte integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 13 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANUBucuresti, 2 iunie 2003.

Nr. 236.

 

Anexa Nr. 1

Anexa Nr. 2

Anexa Nr. 2a)

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind organizarea pietei tutunului brut în România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează :

Articol unic. - Se promulgă Legea privind organizarea pietei tutunului brut în România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

 

Bucuresti, 29 mai 2003.

Nr. 342.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

DECIZIA Nr. 182

din 8 mai 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6739 din Codul de procedură civilă

 

Costică Bulai - presedinte

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 673 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Nicolae Panaitescu în Dosarul nr. 790/2002 al Judecătoriei Lipova.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Autorul exceptiei solicită admiterea acesteia astfel cum a fost motivată în concluziile scrise depuse la dosar.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca nefondată, arătând că textul criticat stabileste criteriile de formare si atribuire a loturilor în cadrul împărtelii judiciare, fără nici o discriminare.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 21 noiembrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 790/2002, Judecătoria Lipova a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6739 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Nicolae Panaitescu într-o cauză având ca obiect solutionarea unei actiuni de iesire din indiviziune si grănituire.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că textul de lege criticat încalcă dispozitiile art. 16 alin. (1) si ale art. 41 alin. (1) si alin. (2) teza întâi din Constitutie. Se arată că dispozitia legală criticată, care prevede că la formarea si atribuirea loturilor instanta va tine seama de domiciliul si ocupatia părtilor, dezavantajează coproprietarii ce au mai multe imobile situate în localităti diferite, iar ocupatia diferită a acestora nu ar trebui să determine aplicarea unui tratament juridic diferentiat.

Judecătoria Lipova consideră că textul criticat "nu încalcă nici dispozitiile din Constitutie invocate de reclamant, nici alte dispozitii constitutionale, enumerând câteva criterii orientative pentru formarea si atribuirea loturilor cu ocazia partajului".

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997 , cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al Avocatului Poporului.

Guvernul apreciază că exceptia este neîntemeiată, arătând că textul criticat stabileste situatiile de care trebuie să tină seama instanta la formarea si atribuirea loturilor în cadrul împărtelii judiciare. Astfel, consideră Guvernul, "nu este vorba de o reglementare de favoare pentru vreuna dintre părti, de aplicarea automată a unei solutii prestabilite, ci de folosirea, pe baza dezbaterilor contradictorii, a unor modalităti admise de lege pentru stabilirea drepturilor deduse judecătii si pentru realizarea acestora cu respectarea întocmai a principiului egalitătii în fata legii, precum si a dreptului de proprietate reprezentat, în spetă, de cota-parte cuvenită fiecărui copărtas". De asemenea, se sustine că dispozitiile procedurale criticate nu creează discriminări între cetăteni, ele fiind aplicabile în toate cauzele respective, precum si tuturor părtilor din aceste cauze, în egală măsură.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 6739 din Codul de procedură civilă sunt constitutionale, acestea nefiind contrare prevederilor art. 41 si ale art. 16 din Constitutie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile părtii prezente si ale procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 6739 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora "La formarea si atribuirea loturilor, instanta va tine seama, după caz, si de acordul părtilor, mărimea cotei-părti ce se cuvine fiecăruia din masa bunurilor de împărtit, natura bunurilor, domiciliul si ocupatia părtilor, faptul că unii dintre coproprietari, înainte de a se cere împărteala, au făcut constructii, îmbunătătiri cu acordul coproprietarilor sau altele asemenea".

Critica de neconstitutionalitate se bazează pe sustinerea că sunt încălcate dispozitiile art. 16 alin. (1) si ale art. 41 alin. (1) si (2) teza întâi din Constitutie, texte care au următorul cuprins:

- Art. 16 alin. (1): "Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.";

- Art. 41 alin. (1) si alin. (2) teza întâi: "(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite prin lege. (2) Proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular."

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că textul criticat pentru neconstitutionalitate face parte din cap. VII1 al Codului de procedură civilă, intitulat "Procedura împărtelii judiciare", introdus prin art. I pct. 222 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138 din 14 septembrie 2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 2 octombrie 2000, modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59 din 25 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 27 aprilie 2001.

Potrivit art. 6731 din Codul de procedură civilă, text de început al capitolului respectiv, "judecarea oricărei cereri de împărteală privind bunuri asupra cărora părtile au un drept de proprietate comună se face cu procedura prevăzută în capitolul de fată, în afara cazurilor în care legea stabileste o altă procedură".

Textul criticat pentru neconstitutionalitate stabileste criteriile de care instanta trebuie să tină seama la formarea si atribuirea loturilor pentru realizarea împărtelii judiciare.

Examinând aceste criterii legale, Curtea retine că existenta lor este justificată rational si obiectiv, având finalitatea de a îndruma instanta tocmai pentru a evita arbitrarul în formarea loturilor si atribuirea lor acelor părti care au un drept de proprietate comună. Textul nu prevede, prin reglementarea criteriilor, nici un fel de inegalitate sau discriminare, întrucât, fără a se crea vreo diferentiere, este aplicabil tuturor părtilor, în aceeasi măsură.

În consecintă, Curtea Constitutională constată că nu sunt încălcate dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie.

Curtea nu poate retine nici pretinsa încălcare a dispozitiilor art. 41 alin. (1) si (2) din Constitutie, întrucât, prin însăsi ipoteza avută în vedere de textul criticat, si anume, împărteala unor bunuri asupra cărora părtile au un drept de proprietate comună, este exclusă, ab initio, încălcarea prevederilor constitutionale care se referă la protectia proprietătii private. Întreaga procedură a împărtelii judiciare, reglementată de cap. VII1 al Codului de procedură civilă, are ca finalitate iesirea din starea de indiviziune, procedură în urma căreia fiecare copărtas devine proprietar exclusiv al unei anumite părti concret determinate din ceea ce forma obiectul coproprietătii. Textul criticat pentru neconstitutionalitate nu afectează nici cota-parte ideală din masa bunurilor care formează proprietatea comună a părtilor si, cu atât mai mult, dreptul autorului exceptiei de a i se atribui, în urma împărtelii, un lot de bunuri corespunzător drepturilor sale. Prevederile art. 6739 din Codul de procedură civilă au ca scop, corelativ cu celelalte texte ale capitolului respectiv, să înlesnească, într-un mod cât mai echitabil, încetarea stării de indiviziune. Totodată, Curtea retine că acest text procedural a fost adoptat în conformitate cu dispozitiile art. 125 alin. (3) din Constitutie, potrivit cărora "Competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege".

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE :

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6739 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Nicolae Panaitescu în Dosarul nr. 790/2002 al Judecătoriei Lipova.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 mai 2003.

 

PRESEDINTE,
prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,
Mihai Paul Cotta

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

privind prelungirea activitătii organismelor desemnate în domeniul compatibilitătii electromagnetice, cuprinse în lista aprobată prin Ordinul nr. 430/2001

 

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de functionare a aparatelor electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările ulterioare,

ministrul industriei si resurselor emite următorul ordin:

Art. 1. - Organismele desemnate în domeniul compatibilitătii electromagnetice, cuprinse în lista aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 430/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 7 ianuarie 2002, îsi prelungesc activitatea până la data de 31 decembrie 2003.

Art. 2. - Pe baza metodologiei de evaluare a organismelor, întocmită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de functionare a aparatelor electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice, se va reactualiza lista organismelor prevăzută la art. 1 în termen de 9 luni, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2003.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul industriei si resurselor,
Mihai Berinde,
secretar de stat

 

Bucuresti, 29 mai 2003.

Nr. 320.

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoasterea si desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitătii ascensoarelor

 

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) si ale art. 19 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a ascensoarelor,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul industriei si resurselor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind recunoasterea si desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitătii ascensoarelor, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se înfiintează Comisia de recunoastere a organismelor care realizează evaluarea conformitătii ascensoarelor, denumită în continuare Comisia de recunoastere, care functionează în cadrul Directiei generale politică industrială.

(2) Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de recunoastere este prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Componenta nominală a Comisiei de recunoastere este prevăzută în anexa nr. 3*)

Art. 3. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Se abrogă Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 396/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitătii ascensoarelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 17 septembrie 2002, si Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 459/2002, prin care se constituie Comisia de desemnare si se aprobă regulamentul de organizare si functionare al acesteia.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul industriei si resurselor,
Mihai Berinde,
secretar de stat

 

Bucuresti, 29 mai 2003.

Nr. 322.


*) Anexa nr. 3 se pune la dispozitie institutiilor interesate.

 

ANEXA Nr. 1

 

 

NORME METODOLOGICE
privind recunoasterea si desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitătii ascensoarelor

 

A. Dispozitii generale

1. Prezentele norme metodologice stabilesc procedura privind recunoasterea si desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitătii ascensoarelor, denumite în continuare organisme, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a ascensoarelor.

2. Poate fi recunoscută drept organism orice persoană juridică sau entitate din cadrul unei persoane juridice cu sediul în România, înregistrată la oficiul registrului comertului, care dovedeste că poate realiza sarcini specifice în legătură cu evaluarea conformitătii ascensoarelor si care respectă criteriile aplicabile organismelor, prevăzute în anexa nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 439/2003, precum si cerintele prevăzute în prezentele norme metodologice.

3. Organismele recunoscute si desemnate conform prevederilor prezentelor norme metodologice îndeplinesc sarcinile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 439/2003.

B. Documentele solicitate organismelor pentru evaluare în vederea recunoasterii

4. Cererea de recunoastere si desemnare se completează de către organism, conform modelului redat în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, si se transmite la Ministerul Industriei si Resurselor - Comisia de recunoastere. Cererea de recunoastere si desemnare trebuie să fie însotită de următoarele documente:

a) certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comertului sau orice act juridic echivalent privind înfiintarea, în copie;

b) certificatul de acreditare ca organism de evaluare a conformitătii, emis de către organismul national de acreditare, în copie; evaluarea în vederea acreditării se va face în conformitate cu standardele din seria SR EN 45000;

c) asigurarea de răspundere civilă, în copie, pentru cazul în care răspunderea nu revine statului prin lege, însotită de o adresă emisă de societatea de asigurare, prin care să se certifice că polita de asigurare acoperă despăgubirile care pot fi solicitate în urma activitătii pentru care se solicită desemnarea;

d) scurtă prezentare a activitătii organismului, din care să rezulte experienta si abilitătile acestuia în domeniul evaluării ascensoarelor, cu indicarea codului si clasei CAEN din care aceste produse fac parte, inclusiv organigrama organismului;

e) prezentarea schemei/schemelor de evaluare care se aplică de către organism în calitate de organism recunoscut, în functie de produs, cu indicarea procedurilor pe care are capabilitate să le efectueze si a dotărilor de care dispune, aferente acestora; schema/schemele trebuie să facă referire la cerintele si procedura pentru evaluarea conformitătii utilizată;

f) lista personalului implicat în activitatea de evaluare a conformitătii de care dispune, cu indicarea experientei si expertizei acestuia;

g) o declaratie scrisă, prin care solicitantul este de acord ca organismul national de acreditare să pună la dispozitie autoritătii competente, la cerere, documente si informatii în legătură cu acreditarea sa;

h) raportul întocmit de către organismul national de acreditare, referitor la acordul privind procedura de evaluare a conformitătii, documentată si aplicată de către solicitant, si sistemul de management al calitătii, conform prevederilor art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 439/2003

i) documentele încheiate pentru subcontractarea activitătilor în legătură cu sarcinile pentru care solicită recunoasterea, în copie, dacă este cazul.

C. Evaluarea solicitării, acordarea, limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării si recunoasterii

5. Comisia de recunoastere evaluează solicitarea privind recunoasterea în urma examinării documentelor prevăzute la pct. 4 si a verificării respectării:

a) criteriilor pentru evaluarea organismelor prevăzute în anexa nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 439/2003;

b) prevederilor art. 16 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor;

c) cerintelor privind competenta tehnică si capabilitatea organismului de a evalua conformitatea ascensoarelor cu cerintele esentiale din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 439/2003;

d) sarcinilor în legătură cu procedura/procedurile de evaluare a conformitătii prevăzute în anexele nr. 4-12 la Hotărârea Guvernului nr. 439/2003, pentru care organismul solicită recunoasterea si desemnarea;

e) valorii minime a asigurării de răspundere civilă conform pct. 4 lit. c);

f) oricăror alte cerinte aplicabile organismelor conform prezentelor norme metodologice.

6. În măsura în care este necesar pentru luarea deciziei privind recunoasterea si desemnarea organismului, Comisia de recunoastere poate întreprinde orice alte măsuri pentru informarea sa completă si corectă.

 În vederea luării deciziei, Comisia de recunoastere poate realiza si o evaluare a solicitantului la sediul acestuia. Toate cheltuielile ocazionate de deplasarea Comisiei de recunoastere la sediul solicitantului (transport, cazare, diurnă) se suportă de către solicitant.

7.1. Comisia de recunoastere eliberează un certificat de recunoastere organismului solicitant care a dovedit conformitatea cu cerintele prezentelor norme metodologice, stabilind scopul si sarcinile pentru care va fi desemnat, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de recunoastere. Modelul certificatului de recunoastere este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

7.2. În situatia în care organismul nu dovedeste conformitatea cu cerintele prevăzute în prezentele norme metodologice, Comisia de recunoastere, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de recunoastere si desemnare, comunică organismului respingerea motivată a solicitării.

7.3. Rezultatul evaluării realizate de Comisia de recunoastere si decizia acesteia se consemnează într-un proces-verbal întocmit si păstrat conform Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de recunoastere.

7.4. Până la data intrării în vigoare a PECA pentru domeniul ascensoare, Comisia de recunoastere solicită înscrierea organismului în Registrul organismelor recunoscute.

8.1. Până la data prevăzută la pct. 7.4, lista cuprinzând organismele recunoscute se aprobă prin ordin al ministrului industriei si resurselor si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 19 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 439/2003.

8.2. Ordinul prevăzut la pct. 8.1 contine pentru fiecare organism desemnat informatii privind denumirea completă, sediul, produsele sau grupele de produse care se supun evaluării asociate claselor CAEN, procedura/procedurile de evaluare a conformitătii produselor respective pentru care este desemnat, precum si numărul de identificare din Registrul organismelor recunoscute.

8.3. În cazuri motivate, desemnarea poate fi acordată pentru o perioadă limitată; în această situatie, Comisia de recunoastere va decide ulterior privind prelungirea, limitarea sau retragerea desemnării.

8.4. În termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului prevăzut la pct. 8.1, Comisia de recunoastere solicită organismului desemnat stabilirea, împreună cu organismul national de acreditare, a programului de supraveghere; organismul desemnat va transmite, în copie, programul de supraveghere astfel convenit Comisiei de recunoastere, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data la care organismul a primit cererea.

9. După data intrării în vigoare a PECA pentru domeniul ascensoare, Ministerul Industriei si Resurselor comunică Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene, cu respectarea prevederilor speciale din PECA sau conform prevederilor din reglementările tehnice în cazul în care un astfel de protocol nu este încheiat, organismele pe care le-a recunoscut si sarcinile specifice pe care acestea le vor executa, precum si numărul de identificare alocat anterior de Comisie; lista organismelor notificate si numărul lor de identificare, precum si sarcinile specifice pentru care au fost notificate se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

10.1 Comisia de recunoastere poate limita, suspenda sau retrage desemnarea ori notificarea unui organism în cazul nerespectării cerintelor care au stat la baza recunoasterii si desemnării sau notificării ori în situatia în care organismul solicită acest lucru.

10.2. Solicitarea organismului privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării ori notificării trebuie înaintată Comisiei de recunoastere cu minimum 3 luni înainte de încetarea activitătii organismului în cauză.

10.3. În situatia prevăzută la pct. 10.1, organismul trebuie să asigure predarea, într-un mod corespunzător, a documentelor si înregistrărilor în legătură cu evaluările realizate sau în curs de realizare din perioada în care a fost desemnat conform pct. 8.1 sau notificat conform pct. 9, cu acceptul clientului, către Comisia de recunoastere sau către un alt organism desemnat ori notificat, după caz, din domeniu, stabilit de Comisia de recunoastere.

10.4. Decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării ori notificării determină retragerea recunoasterii prin anularea certificatului de recunoastere si actualizarea ordinului ministrului industriei si resurselor prevăzut la pct. 8.1 sau informarea corespunzătoare a Comisiei Europene si a statelor membre ale Uniunii Europene prevăzută la pct. 9, după caz.

10.5. Limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării ori notificării, după caz, unui organism nu afectează valabilitatea certificatelor de conformitate emise de către acesta anterior datei la care s-a luat decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării ori notificării organismului, până când se dovedeste că acestea trebuie retrase.

11. Organismele pot contesta la instanta judecătorească competentă decizia privind retragerea desemnării sau notificării, în conformitate cu legislatia în vigoare.

D. Supravegherea organismelor desemnate sau notificate, după caz

12.1. Organismele desemnate sau notificate trebuie să îndeplinească în mod permanent cerintele si conditiile care au stat la baza deciziei privind recunoasterea si desemnarea sau notificarea.

12.2. Organismele desemnate sau notificate trebuie să facă cunoscut Comisiei de recunoastere si organismului national de acreditare orice intentie de modificare a unor documente prevăzute la pct. 4, precum si orice altă măsură ce se doreste a fi implementată si care ar putea afecta îndeplinirea cerintelor si respectarea conditiilor în legătură cu recunoasterea si desemnarea sau notificarea, cu cel putin 10 zile lucrătoare înainte de punerea în aplicare a modificării. Organismele desemnate/notificate vor comunica totodată si data pentru punerea în aplicare a modificării.

12.3. Organismele desemnate sau notificate vor transmite Comisiei de recunoastere raportul organismului national de acreditare referitor la impactul modificărilor, dacă acestea afectează conditiile prevăzute la pct. 12.1. În situatia în care modificările privesc certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comertului, organismul desemnat sau notificat va transmite Comisiei de recunoastere si copia documentului actualizat.

13.1. Supravegherea organismelor desemnate sau notificate se realizează de către organismul national de acreditare în conformitate cu programul de supraveghere prevăzut la pct. 8.4.

13.2. În termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii auditului de supraveghere, organismul desemnat sau notificat va informa Comisia de recunoastere cu privire la rezultatul auditului de supraveghere, prin transmiterea raportului complet de audit încheiat de către echipa de evaluare a organismului national de acreditare.

13.3. Organismele desemnate sau notificate vor informa Comisia de recunoastere cu privire la limitarea, suspendarea, retragerea, expirarea acreditării si/sau reînnoirea acesteia.

14.1. În caz de existentă a oricărui dubiu privind respectarea cerintelor care au stat la baza recunoasterii desemnării sau notificării, organismul desemnat sau notificat va transmite, la solicitarea Comisiei de recunoastere, toate informatiile necesare pentru clarificarea situatiei apărute. Dacă este cazul, la solicitarea Comisiei de recunoastere, organismul national de acreditare va realiza un audit de supraveghere neplanificat la organismul desemnat sau notificat în cauză. Totodată Comisia de recunoastere poate întreprinde orice alte măsuri necesare clarificării dubiilor existente.

14.2. Organismul national de acreditare va transmite Comisiei de recunoastere raportul si concluziile referitoare la auditul de supraveghere prevăzut la pct. 14.1, în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea acestuia.

15.1. În situatia în care în cadrul procesului de supraveghere se constată neconformităti fată de cerintele prezentelor norme metodologice, organismul national de acreditare si organismul desemnat sau notificat în cauză vor stabili măsurile necesare si programul pentru eliminarea neconformitătilor, care se aprobă de către Comisia de recunoastere.

15.2. În functie de natura neconformitătilor, Comisia de recunoastere poate decide ca pe o perioadă determinată, până la eliminarea neconformitătilor, activitatea organismului în domeniul în care este desemnat să fie limitată sau suspendată.

16. Organismele desemnate sau notificate trebuie să permită neconditionat accesul reprezentantilor Comisiei de recunoastere la documente, precum si participarea la activitătile care privesc încercările si/sau evaluările ce se realizează de către acestea în legătură cu obiectul desemnării sau notificării si supravegherii, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

17. Organismele desemnate sau notificate vor transmite Comisiei de recunoastere în fiecare an, anterior datei de 1 martie, un raport scris referitor la activitătile de certificare efectuate în anul calendaristic anterior. Raportul anual va contine în principal informatii privind:

a) documentele emise, refuzate sau retrase, conform sarcinilor atribuite organismului ca urmare a desemnării sau notificării;

b) reclamatiile si apelurile înregistrate împotriva deciziilor organismului desemnat sau notificat, inclusiv informatii privind negocierile si rezultatele în legătură cu acestea;

c) experienta acumulată în urma realizării sarcinilor ce i-au revenit ca urmare a desemnării sau notificării si propuneri de perfectionare a activitătii;

d) activitătile subcontractate, subcontractantii si experienta dobândită ca urmare a subcontractării activitătilor pentru realizarea sarcinilor ce i-au revenit ca urmare a desemnării sau notificării;

e) dificultătile întâmpinate în realizarea sarcinilor ce i-au revenit ca urmare a desemnării sau notificării si măsurile pe care le-a luat pentru eliminarea acestora său pe care urmează să le ia în acest scop;

f) modul de participare la activitătile de standardizare din domeniul în care a fost desemnat.

18. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

 

Modelul cererii de recunoastere si desemnare

 

Organismul ........................................................................

(denumirea completă, adresa, tel./fax, e-mail, cod unic de înregistrare)

Nr. .... data ........1) 

 

CERERE DE RECUNOASERE SI DESEMNARE

 

Organismul2) ........................., având sediul în3) ................................., reprezentat prin director/presedinte4) ............................., în aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Normele etodologice privind desemnarea si notificarea natională a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, si ale art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a ascensoarelor, solicită Ministerului Industriei si Resurselor - Comisia de recunoastere a organismelor care realizează evaluarea conformitătii ascensoarelor să fie evaluat în vederea desemnării în scopul de a realiza evaluarea conformitătii pentru grupa de produse5) ................ prin6) ............................. .

Anexăm la prezenta următoarele documente7): ............................................................................................... ............................................................................................... ...............................................................................................

 

Directorul/presedintele8) organismului, .................................................

 


1) Numărul/data de înregistrare la Comisia de recunoastere.

2) Denumirea completă a organismului.

3) Adresa completă, codul postal.

4) Numele si prenumele.

5) Denumirea si codul grupei de produse ce face obiectul evaluării, asociate activitătilor CAEN.

6) Denumirea procedurilor de evaluare a conformitătii produselor ce fac obiectul evaluării.

7) Documentele conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Normele metodologice privind desemnarea si notificarea natională a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002.

8) Numele, prenumele si semnătura directorului/presedintelui si stampila organismului.

 

ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

 

Modelul certificatului de recunoastere

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

Comisia de recunoastere a organismelor care realizează evaluarea conformitătii ascensoarelor 

 

CERTIFICAT DE RECUNOASTERE

Nr. ...../data emiterii ............

 

În aplicarea prevederilor art. 17 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, ca urmare a cererii de recunoastere si desemnare înregistrate cu nr. ...../......., se emite prezentul certificat de recunoastere, prin care se atestă că organismul1) ..........., cu sediul în2) ............................, respectă cerintele minime prevăzute la art. 14 din Legea nr. 608/2001 si are capacitate, competentă si capabilitate de a realiza sarcinile specifice privind evaluarea conformitătii produselor prin3) ................................... pentru produsele sau grupa de produse4) ................................., conform prevederilor aplicabile din Hotărârea Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a ascensoarelor. Prezentul certificat dă dreptul organismului1) ............................. de a actiona ca organism desemnat de la includerea acestuia în lista organismelor recunoscute care realizează evaluarea conformitătii ascensoarelor, aprobată si publicată conform prevederilor art. 19 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 439/2003. La data excluderii din listă a organismului1) ...... prezentul certificat devine nul.

 

Presedintele5) Comisiei de recunoastere, ......................................................

 


1) Denumirea completă a organismului.

2) Adresa completă, codul postal.

3) Denumirea procedurii de evaluare a conformitătii produselor.

4) Denumirea si codul produselor sau grupei de produse asociate activitătilor CAEN

5) Numele, prenumele, semnătura si stampila presedintelui Comisiei de recunoastere.

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Comisiei de recunoastere

 

1. Comisia de recunoastere, denumită în continuare comisie, functionează în cadrul Directiei generale politică industrială si are componenta redată în anexa nr. 3.

2. Comisia are următoarele atributii principale:

- recunoasterea organismelor care realizează evaluarea conformitătii ascensoarelor si eliberarea certificatului de recunoastere;

- supravegherea periodică a organismului desemnat.

3. Convocarea comisiei se face ori de câte ori este necesar de către presedinte sau, în lipsa acestuia, de vicepresedinte.

4. Convocarea va fi însotită de ordinea de zi.

5. Comisia este legal întrunită dacă sunt prezenti cel putin 4 membri.

6. Deciziile se iau cu majoritatea simplă a celor prezenti.

7. Comisia analizează cererea de recunoastere si desemnare si documentele prevăzute la lit. B din anexa nr. 1 si poate decide privind efectuarea unor vizite de verificare la sediul si în spatiile de încercare ale solicitantului, actiuni în urma cărora ia decizia de acceptare sau de respingere a solicitării de recunoastere si desemnare.

8. Deciziile comisiei se consemnează într-un proces-verbal înscris într-un registru unic gestionat de comisie.

9. În termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii certificatului de recunoastere, comisia solicită înscrierea organismului care a obtinut desemnarea în Registrul organismelor recunoscute sau solicită atribuirea numărului de identificare la Comisia Europeană pentru organismele pe care le-a recunoscut.

10. Până la intrarea în vigoare a PECA pentru domeniul ascensoare, comisia propune spre aprobare ministrului industriei si resurselor lista organismelor recunoscute. Lista organismelor recunoscute va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 439/2003

11. Modificarea sau completarea prezentului regulament de organizare si functionare se face la cererea presedintelui sau a majoritătii membrilor si se aprobă prin votul a două treimi din numărul membrilor prezenti.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitătii dispozitivelor medicale

 

Având în vedere:

- prevederile art. 23 din Normele metodologice privind desemnarea si notificarea natională a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr.  608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002;

- Referatul de aprobarea al Directiei aparatură medicală, contractare si derulare credite externe nr. DB 5.090/2003,

în temeiul art. 43 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 190/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de utilizare a dispozitivelor medicale si al Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitătii dispozitivelor medicale, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se constituie Comisia de desemnare a organismelor care realizează evaluarea conformitătii dispozi­tivelor medicale, denumită în continuane Comisia de desemnare, care functionează în cadrul Directiei aparatură medicală, contractare si derulare credite externe.

            (2) Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de desemnare este prevăzut în anexa inn. 2.

            (3) Componenta nominala a Comisiei de desemnare se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii si familiei, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 4 iunie 2003.

Nr. 547.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME METODOLOGICE

privind desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitătii dispozitivelor medicale

 

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

1. Prezentele norme metodologice stabilesc procedura privind desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitătii dispozitivelor medicale, denumite în continuare organisme, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 190/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de utilizare a dispozitivelor medicale.

2. Poate fi desemnat orice organism, persoană juridică sau entitate din cadrul unei persoane juridice cu sediul în România, care dovedeste că poate realiza sarcini specifice în legătură cu evaluarea conformitătii dispozitivelor medicale si care respectă cerintele si criteriile aplicabile organismelor notificate, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 190/2003, precum si cerintele prevăzute de prezentele norme metodologice.

3. Organismele desemnate conform prevederilor prezentelor norme metodologice îndeplinesc sarcinile care fac obiectul desemnării atât pentru operatori economici români, cât si străini si prestează serviciile pentru care au fost desemnate atât pe teritoriul României, cât si în afara acestuia, după caz.

 

CAPITOLUL II
Documentele care se solicită organismelor pentru evaluare în vederea desemnării

 

1. Solicitarea pentru desemnare se realizează prin completarea si transmiterea de către organism la Ministerul Sănătătii si Familiei a cererii de desemnare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, însotită de următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comertului sau orice act juridic echivalent privind înfiintarea, în copie;

b) scurtă prezentare a activitătii organismului, din care să rezulte experienta si abilitătile acestuia în domeniul evaluării dispozitivelor medicale, inclusiv organigrama organismului;

c) certificatul de acreditare ca organism de evaluare a conformitătii, emis de organismul national de acreditare, în copie;

d) asigurarea de răspundere civilă, în copie, pentru cazul în care răspunderea nu revine statului prin lege;

e) referinte privind schema/schemele de evaluare care se aplică de către organism în calitate de organism desemnat si notificat; schema/schemele de evaluare trebuie să facă referire la cerintele si procedurile pentru evaluarea conformitătii;

f) raportul întocmit de către organismul national de acreditare privind competenta tehnică a organismului pentru a evalua conformitatea dispozitivelor medicale cu cerintele esentiale;

g) documentele încheiate pentru subcontractarea activitătilor în legătură cu sarcinile pentru care solicită desemnarea, în copie, dacă este cazul;

h) modelul contractului de subcontractare a activitătilor, dacă este cazul;

i) o declaratie scrisă prin care solicitantul este de acord ca organismul national de acreditare să pună la dispozitie Ministerului Sănătătii si Familiei, la cerere, documente si informatii în legătură cu acreditarea sa.

 

CAPITOLUL III
Evaluarea solicitării, acordarea, limitarea, suspendarea si retragerea desemnării

 

1. Comisia de desemnare evaluează solicitarea privind desemnarea în urma examinării documentelor prevăzute la cap. II si a verificării respectării:

a) prevederilor art. 14 si 16 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor;

b) criteriilor pentru desemnarea organismelor prevăzute în anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 190/2003;

c) cerintelor privind competenta tehnică si capabilitatea organismului de a evalua conformitatea dispozitivelor medicale cu cerintele esentiale prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 190/2003;

d) sarcinilor în legătură cu procedura/procedurile de evaluare a conformitătii prevăzute în anexele nr. 2 - 6 la Hotărârea Guvernului nr. 190/2003, pentru care organismul solicită desemnarea;

e) valorii minime a asigurării de răspundere civilă;

f) oricăror alte cerinte aplicabile organismelor conform prezentelor norme metodologice.

2. În măsura în care este necesar pentru luarea deciziei privind desemnarea si notificarea organismului, Comisia de desemnare poate întreprinde orice alte măsuri pentru informarea sa completă si corectă.

3.1. Comisia de desemnare emite certificatul de recunoastere a organismului solicitant care a dovedit conformitatea cu cerintele prevăzute de prezentele norme metodologice, stabilind scopul si sarcinile pentru care acesta va fi desemnat, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de desemnare. Modelul certificatului de recunoastere este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

3.2. În situatia în care organismul nu dovedeste conformitatea cu cerintele prevăzute de prezentele norme metodologice, Comisia de desemnare, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de desemnare, face cunoscută organismului respingerea motivată a desemnării.

3.3. Rezultatul evaluării realizate de Comisia de desemnare si decizia acesteia se consemnează într-un proces-verbal întocmit si păstrat conform Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de desemnare.

3.4. Comisia de desemnare solicită, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 487/2002, înscrierea organismului prevăzut la pct. 3.1 în Registrul organismelor notificate.

4.1. Comisia de desemnare propune ministrului sănătătii si familiei includerea organismului prevăzut la pct. 3.1 în lista cuprinzând organismele notificate care realizează evaluarea conformitătii dispozitivelor medicale. Lista cuprinzând organismele notificate se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii si familiei si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

4.2. Ordinul ministrului sănătătii si familiei prevăzut la pct. 4.1 va contine pentru fiecare organism din listă informatii privind denumirea completă, sediul, dispozitivele sau grupele de dispozitive care se supun evaluării conformitătii, procedura/procedurile de evaluare a conformitătii, sarcinile specifice pentru care a fost desemnat si numărul de identificare alocat ca urmare a înregistrării acestuia în Registrul organismelor notificate.

4.3. În cazuri motivate desemnarea si notificarea pot fi acordate pentru o perioadă limitată; în această situatie Comisia de desemnare va decide ulterior privind prelungirea, limitarea sau retragerea desemnării si notificării.

4.4. În termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului prevăzut la pct. 4.1, Comisia de desemnare solicită organismului desemnat stabilirea, împreună cu reprezentantii organismului national de acreditare, a programului de supraveghere; programul de supraveghere astfel convenit va fi transmis, în copie, Comisiei de desemnare de către organismul desemnat, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data formulării solicitării.

5.1. Comisia de desemnare poate suspenda, limita sau retrage desemnarea unui organism, în cazul nerespectării cerintelor care au stat la baza desemnării sau în situatia în care organismul solicită acest lucru.

5.2. Solicitarea organismului privind suspendarea, limitarea sau retragerea desemnării trebuie înaintată Comisiei de desemnare cu minimum 3 luni înainte de încetarea activitătii.

5.3. În situatia retragerii desemnării si notificării organismul trebuie să asigure predarea într-un mod corespunzător a documentelor si înregistrărilor în legătură cu evaluările realizate sau în curs de realizare din perioada cât a fost desemnat, cu acceptul clientului, către Comisia de desemnare sau către un alt organism desemnat din domeniu, stabilit de Comisia de desemnare.

5.4. Decizia privind suspendarea, limitarea sau retragerea desemnării determină actualizarea ordinului ministrului sănătătii si familiei care cuprinde lista organismelor notificate care realizează evaluarea conformitătii dispozitivelor medicale, prevăzută la pct. 4.1.

5.5. Suspendarea, limitarea sau retragerea desemnării unui organism nu afectează certificatele de conformitate emise de acesta anterior datei la care s-a luat decizia privind suspendarea, limitarea sau retragerea desemnării, cu exceptia cazului prevăzut în art. 45 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 190/2003.

6. Decizia privind retragerea desemnării si notificării se poate contesta de către organism la instanta judecătorească competentă, în conformitate cu legislatia în vigoare.

CAPITOLUL IV
Supravegherea organismelor desemnate

1.1. Organismele desemnate trebuie să îndeplinească în mod permanent cerintele si conditiile care au stat la baza deciziei privind desemnarea lor.

1.2. Organismele desemnate trebuie să facă cunoscute Comisiei de desemnare si organismului national de acreditare orice modificare care se intentionează a fi adusă documentelor prevăzute la cap. II pct. 1 lit. a), c), d), e), g) si h), precum si orice altă măsură ce se doreste a fi implementată si care ar putea afecta îndeplinirea cerintelor si respectarea conditiilor în legătură cu desemnarea cu cel putin 10 zile lucrătoare înainte de punerea în aplicare a modificării. Organismele desemnate vor comunica totodată si data pentru punerea în aplicare a modificării. În situatia în care modificările privesc documentele prevăzute la cap. II, organismul desemnat va transmite Comisiei de desemnare si copia documentului actualizat.

1.3. Organismele desemnate vor transmite Comisiei de desemnare raportul organismului national de acreditare referitor la impactul modificărilor prevăzute la pct. 1.2, dacă aceste modificări afectează conditiile prevăzute la pct. 1.1.

2.1. Supravegherea organismelor desemnate se realizează de către organismul national de acreditare în conformitate cu programul de supraveghere al acestuia.

2.2. În termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii auditului de supraveghere organismul desemnat va informa Comisia de desemnare cu privire la rezultatul auditului de supraveghere, prin transmiterea raportului complet de audit încheiat de echipa de evaluare a organismului national de acreditare.

2.3. Organismele desemnate vor informa Comisia de desemnare cu privire la limitarea, suspendarea, retragerea, expirarea acreditării si reînnoirea acesteia.

3.1. În cazul existentei oricărui dubiu privind respectarea cerintelor care au stat la baza desemnării, organismul desemnat va transmite, la solicitarea Comisiei de desemnare, toate informatiile necesare pentru clarificarea situatiei apărute. Dacă este cazul, la solicitarea Comisiei de desemnare, organismul national de acreditare va realiza un audit de supraveghere neplanificat la organismul desemnat în cauză. Totodată Comisia de desemnare poate întreprinde orice alte măsuri necesare clarificării dubiului.

3.2. Organismul national de acreditare va transmite Comisiei de desemnare raportul si concluziile referitoare la auditul de supraveghere neplanificat prevăzut la pct. 3.1, în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea acestuia.

4.1. În situatia în care în cadrul procesului de evaluare sau supraveghere se constată neconformităti fată de cerintele prezentelor norme metodologice, Comisia de desemnare împreună cu organismul national de acreditare si organismul desemnat în cauză vor stabili măsurile necesare si programul pentru eliminarea neconformitătilor.

4.2. În functie de natura neconformitătilor, Comisia de desemnare poate decide ca pe o perioadă determinată, până la eliminarea neconformitătilor, activitatea organismului în domeniul în care este desemnat să fie limitată sau suspendată.

5. Organismele trebuie să permită neconditionat reprezentantilor Comisiei de desemnare accesul la documente si participarea la activitătile care privesc încercările si/sau evaluările ce se realizează de către acestea în legătură cu obiectul desemnării si supravegherii, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

6. Organismul desemnat va transmite Comisiei de desemnare în fiecare an, anterior datei de 1 martie, un raport scris referitor la activitătile întreprinse în anul calendaristic anterior ca urmare a desemnării. Raportul anual va contine informatii privind:

a) documentele emise, refuzate sau retrase, care sunt în legătură cu sarcinile ce îi revin acestuia;

b) reclamatiile înregistrate împotriva deciziilor organismului, inclusiv informatii privind modul de rezolvare a acestora;

c) dificultătile întâmpinate în realizarea sarcinilor; măsurile proprii întreprinse si/sau pe care le propune pentru îmbunătătirea activitătii;

d) activitătile subcontractate, subcontractantii; măsurile întreprinse si/sau pe care le propune pentru îmbunătătirea acestor activităti;

e) participarea la activitătile de standardizare din domeniul în care a fost desemnat.

 

CAPITOLUL V
Dispozitii finale

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

 

Modelul cererii de desemnare

 

Organismul ........................................................................

(denumirea completă, adresa, tel./fax, e-mail, cod unic de înregistrare)

Nr. ....../ data ..........1)

 

CERERE DE DESEMNARE

 

Organismul2) .........................., având sediul în3) ................................, reprezentat prin director/presedinte4) ............................., în aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Normele metodologice privind desemnarea si notificarea natională a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, si ale art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 190/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de utilizare a dispozitivelor medicale, solicită Ministerului Sănătătii si Familiei - Comisia de desemnare a organismelor care realizează evaluarea conformitătii dispozitivelor medicale să fie evaluat în vederea desemnării, în scopul de a realiza evaluarea conformitătii pentru dispozitive medicale, grupa, clasa5) ............., prin6) .....................................

Anexăm la prezenta cerere următoarele documente7): .............................................................................................. ...............................................................................................

 

Directorul/presedintele8) organismului, ........................................

 


1) Numărul/data de înregistrare la Comisia de desemnare.

2) Denumirea completă a organismului.

3) Adresa completă, codul postal.

4) Numele si prenumele.

5) Grupe de dispozitive medicale, clasa acestora.

6) Denumirea procedurii de evaluare a conformitătii produselor ce fac obiectul evaluării.

7) Documentele conform prevederilor cap. II din normele metodologice.

8) Numele, prenumele si semnătura directorului/presedintelui si stampila organismului.


ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

 

Modelul certificatului de recunoastere

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Comisia de desemnare a organismelor care realizează evaluarea conformitătii dispozitivelor medicale

 

CERTIFICAT DE  RECUNOASTERE

Nr. ......../data emiterii ..........

 

În aplicarea prevederilor art. 7 din Normele metodologice privind desemnarea si notificarea natională a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, ca urmare a cererii de desemnare înregistrate cu nr. ...../.........., se emite prezentul certificat de recunoastere, prin care se atestă că organismul1) ...................., cu sediul în2) .................., respectă cerintele minime prevăzute la art. 14 din Legea nr. 608/2001 si are capacitatea, competenta si capabilitatea de a realiza sarcinile specifice privind evaluarea conformitătii produselor prin3) ............... pentrudispozitive medicale, grupa, clasa4) ............., conform prevederilor art. 18-21 din Hotărârea Guvernului nr. 190/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de utilizare a dispozitivelor medicale.

Prezentul certificat dă dreptul organismului1) .................... de a actiona ca organism desemnat de la includerea acestuia în lista organismelor notificate care realizează evaluarea conformitătii dispozitivelor medicale, aprobată si publicată conform prevederilor art. 8 din Normele metodologice privind desemnarea si notificarea natională a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legeanr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002.

La data excluderii din listă a organismului1) ............................ prezentul certificat devine nul.

 

Presedintele5) Comisiei de desemnare, ...........................................

 


1) Denumirea completă a organismului.

2) Adresa completă, codul postal.

3) Denumirea procedurilor de evaluare a conformitătii produselor.

4) Grupe de dispozitive medicale, clasa acestora.

5) Numele, prenumele, semnătura si stampila presedintelui Comisiei de desemnare.

 

ANEXA NR. 2

 

REGULAMENT

 de organizare si functionare a Comisiei de desemnare a organismelor care realizează evaluarea conformitătii dispozitivelor medicale

 

1. Comisia de desemnare este formată din 5 membri si un secretar. Presedintele Comisiei de desemnare este directorul Directiei aparatură medicală, contractare si derulare credite externe.

2. Comisia de desemnare are următoarele atributii principale:

- desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitătii dispozitivelor medicale si eliberarea certificatului de recunoastere;

- supravegherea periodică a organismului desemnat.

3. Convocarea Comisiei de desemnare se face ori de câte ori este necesar de către presedinte.

4. Convocarea va fi însotită de ordinea de zi.

5. Comisia de desemnare este legal întrunită dacă sunt prezenti cel putin 4 membri.

6. Deciziile se iau cu majoritatea simplă a celor prezenti.

7. Cererea de desemnare, însotită de documentele prevăzute în cap. II din anexa nr. 1, se adresează Directiei aparatură medicală, contractare si derulare credite externe si se înregistrează de către secretarul Comisiei de desemnare într-un registru unic gestionat de comisie.

8. Comisia de desemnare analizează cererea de desemnare si documentele însotitoare si poate decide efectuarea unor vizite de verificare la sediul si în spatiile de încercare ale solicitantului, actiuni în urma cărora ia decizia de acceptare sau de respingere a solicitării de desemnare.

9. Deciziile Comisiei de desemnare se consemnează într-un proces-verbal înscris în registrul unic gestionat de comisie.

10. În termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii certificatului de recunoastere, Comisia de desemnare solicită înscrierea organismului care a obtinut desemnarea în Registrul organismelor notificate, conform Legii nr. 608/2001

11. Comisia de desemnare propune spre aprobare ministrului sănătătii si familiei lista organismelor notificate.

12. Modificarea sau completarea prezentului regulament de organizare si functionare se face la cererea presedintelui sau a majoritătii membrilor si se aprobă prin votul a două treimi din numărul membrilor prezenti.