MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 171 (XV) - Nr. 410              LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE              Miercuri, 11 iunie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 128 din 1 aprilie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 pct. 3 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cărtile funciare

 

Decizia nr. 172 din 6 mai 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate  a  dispozitiilor  art.  17 alin. 11-13 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea  judecătorească,  republicată,  cu  modificările si completările ulterioare

 

Decizia nr. 186 din 8 mai 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 50 alin. (13) si ale art. 139 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

624. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

247. - Decizie privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea ambulatoriilor de specialitate

 

249. - Decizie privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu

 

252. - Decizie privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea farmaciilor

 

256. - Decizie privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

110. - Decizie privind concentrarea economică realizată de către societatea belgiană Carmeuse - S.A. prin dobândirea controlului asupra Bohemian Lime BV

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIE Nr. 128

din 1 aprilie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 pct. 3 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cărtile funciare

 

Costică Bulai- presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Constantin Doldur- judecător

Lucian Stângu- judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ioan Vida – judecător

Aurelia Popa – procuror

Maria Bratu- magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 pct. 3 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cărtile funciare, exceptie ridicată de Societatea Comercială "INTEROIL" - S.A. din Oradea în Dosarul nr. 3.292/2002 al Curtii de Apel Oradea.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei, arătând că textul criticat nu contravine prevederilor constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 27 august 2002, pronuntată în Dosarul nr. 3.292/2002, Curtea de Apel Oradea a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 pct. 3 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cărtile funciare, exceptie ridicată de Societatea Comercială "INTEROIL" - S.A. din Oradea.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile criticate contravin art. 49 din Constitutie, care reglementează conditiile în care exercitiul unor drepturi si libertăti poate fi restrâns prin lege. Se mai arată, în acest sens, că aplicarea prevederilor ce fac obiectul exceptiei "determină practic imposibilitatea exercitării drepturilor de creditorul ipotecar, constituind o restrângere a exercitiului drepturilor de ipotecă, iar o asemenea restrângere, nejustificată de existenta vreuneia dintre situatiile prevăzute la art. 49 din Constitutie, reprezintă o încălcare a acestor dispozitii constitutionale".

Instanta de judecată apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Presedintele Camerei Deputatilor consideră că rectificarea intabulărilor ori a înscrierilor provizorii în cartea funciară are scopul de a asigura concordanta între situatia tabulară si situatia juridică reală a imobilului înscris, astfel că nu poate fi vorba despre o restrângere a exercitiului vreunor drepturi sau libertăti, prevăzută în art. 49 din Constitutie.

Guvernul arată că rostul actiunii în rectificare este acela de a apăra titularii drepturilor înscrise în cartea funciară împotriva înscrierilor care le-ar putea vătăma interesele, dar si de a asigura realitatea înscrierilor în cartea funciară, astfel încât aceasta din urmă să oglindească în permanentă situatia juridică exactă a imobilelor înscrise, în interesul tertilor dobânditori. Astfel, conchide Guvernul, nu poate fi vorba despre o restrângere a exercitiului vreunor drepturi sau libertăti, prevăzută în art. 49 din Constitutie.

Avocatul Poporului observă, de asemenea, că exceptia este neîntemeiată, întrucât dispozitia legală criticată reglementează posibilitatea corectării sau, după caz, a actualizării înscrierii din cartea funciară, astfel că textul constitutional invocat de autorul exceptiei nu este relevant în cauză.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor, Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Critica de neconstitutionalitate are ca obiect prevederile art. 34 pct. 3 din Decretul-lege nr. 115/1938, al căror continut este următorul: "Rectificarea unei intabulări sau înscrieri provizorii se va cere de orice persoană interesată: [...] 3. Sau dacă nu mai sunt întrunite conditiile de existentă ale dreptului înscris, sau au încetat efectele actului juridic în temeiul căruia s-a făcut înscrierea."

Examinând exceptia ridicată, Curtea observă că textul criticat din Decretul-lege nr. 115/1938 si care se aplică provizoriu în diferitele judete ale tării unde nu au fost finalizate operatiile de introducere a reglementării noi, date prin Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, a fost preluat integral, fără modificări, în această din urmă lege.

Autorul exceptiei critică aceste dispozitii pe motiv că aplicarea lor "determină imposibilitatea exercitării drepturilor de creditor ipotecar", ceea ce în opinia sa constituie "o restrângere a exercitiului dreptului de ipotecă, iar o asemenea restrângere nejustificată de existenta vreuneia dintre situatiile prevăzute de art. 49 din Constitutie reprezintă o încălcare a acestor dispozitii constitutionale".

Analizând aceste critici, Curtea constată că sunt neîntemeiate, urmând a fi respinse.

Rectificarea înscrierilor făcute în cartea funciară, la care se referă art. 34 pct. 3 din Decretul-lege nr. 115/1938, nu este decât o operatie prin care se consemnează acte si fapte juridice extrinseci - în cazul respectiv stingerea dreptului ce face obiectul înscrierii - dacă nu mai sunt întrunite conditiile de existentă a acestui drept ori în cazul în care au încetat efectele actului ce a stat la baza înscrierii. Înscrierile supuse rectificării au, asadar, caracterul unor înregistrări, neputând nici să restrângă exercitiul drepturilor ce le fac obiectul si nici să lezeze, în alt fel, pe titularul acelor drepturi. De altfel, rectificarea nu poate fi decât obiectul unei hotărâri judecătoresti definitive.

Asadar, textul nu are în vedere ipoteze în care exercitarea dreptului înscris în cartea funciară ar fi supusă unor limitări, deoarece acestea decurg din acte si fapte juridice prevăzute de lege, iar nu din notarea situatiilor juridice în cartea funciară. Într-adevăr, notarea acestora are în vedere exclusiv publicitatea drepturilor reale imobiliare, asadar opozabilitatea lor în toate situatiile juridice ce pot interesa pe terti.

Fată de cele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 pct. 3 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cărtile funciare, exceptie ridicată de Societatea Comercială "INTEROIL" - S.A. din Oradea în Dosarul nr. 3.292/2002 al Curtii de Apel Oradea.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 1 aprilie 2003.

 

PRESEDINTE

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIE Nr. 172

din 6 mai 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 alin. 11-13 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Nicolae Popa – presedinte

Costică Bulai- judecător

Nicolae Cochinescu – judecător

Constantin Doldur- judecător

Kozsokár Gábor- judecător

Petre Ninosu – judecător

Lucian Stângu- judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ioan Vida – judecător

Florentina Baltă- procuror

Ioana Marilena Chiva- magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 alin. 11-13 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială "Crisalex Dent Co" - S.R.L. din Constanta în Dosarul nr. R3.010/2002 al Tribunalului Constanta - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, apreciind că dispozitiile criticate nu contravin prevederilor constitutionale referitoare la independenta si impartialitatea justitiei, deoarece magistratii consultanti nu participă la judecată cu vot deliberativ, invocând în acest sens Decizia nr. 73/2003 a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 27 septembrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. R3.010/2002, Tribunalul Constanta - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 alin. 11-13 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială "Crisalex Dent Co" - S.R.L. din Constanta în cadrul unui litigiu de muncă cu Gheorghe Cristian si Gheorghe Marioara.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autoarea acesteia sustine că dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, contravenind prevederilor art. 51, 123, 124 si 125 din Constitutie, referitoare la independenta si impartialitatea justitiei, deoarece participarea magistratilor consultanti în completul de judecată, chiar cu vot consultativ, reprezintă o ingerintă în activitatea de judecată.

Tribunalul Constanta - Sectia civilă a opinat în sensul că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată, întrucât statutul magistratilor consultanti, reglementat prin Legea nr. 92/1992, modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2002, nu este contrar prevederilor constitutionale invocate de autorul exceptiei. Astfel, magistratii consultanti sunt, asemenea judecătorilor, în slujba legii, iar participarea lor la deliberări cu vot consultativ nu încalcă secretul deliberărilor si independenta judecătorilor.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat si punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât dispozitiile criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate de autoarea exceptiei, deoarece completul de judecată este format numai din judecători, magistratii consultanti având "doar calitatea de a asista completul, nefăcând parte din acesta" si având doar un rol consultativ, hotărârea fiind luată numai de judecători. Totodată, dispozitiile criticate nu încalcă nici prevederile art. 51 si 125 din Constitutie, întrucât competenta si procedura de judecată sunt stabilite prin lege, conform alin. (3) al art. 125 din Constitutie. În final, invocă jurisprudenta Curtii Constitutionale, si anume Decizia nr. 112/2002, prin care s-a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor criticate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât "din actuala redactare a dispozitiilor legale criticate rezultă că magistratii consultanti îndeplinesc numai o activitate de consultantă la solutionarea, de către judecător, a cauzelor privind conflictele si litigiile de muncă, participând cu vot consultativ la deliberări, si nu o activitate de judecată rezervată, prin Legea fundamentală, exclusiv judecătorului". De asemenea, invocă si jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie (de exemplu, Decizia nr. 292/2002).

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 17 alin. 11-13 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, dispozitii introduse prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/1999 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 17 noiembrie 1999) si modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20 din 20 februarie 2002 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 28 februarie 2002), aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 653/2002 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 12 decembrie 2002). În urma acestor modificări, dispozitiile criticate au următorul cuprins:

- Art. 17 alin. 11-13: "Cauzele privind conflictele de muncă se judecă în primă instantă, cu celeritate, de către complete formate din doi judecători, asistati de doi magistrati consultanti. Magistratii consultanti participă la deliberări cu vot consultativ. Opiniile separate ale acestora sau, după caz, opinia separată se consemnează în hotărâre. În cazul în care judecătorii, care intră în compunerea completului, nu ajung la un acord asupra hotărârii, procesul se rejudecă în complet de divergentă, prevederile alin. 5 fiind aplicabile."

În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate, autoarea acesteia apreciază că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate următoarele prevederi constitutionale:

- Art. 51: "Respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie."

- Art. 123: "(1) Justitia se înfăptuieste în numele legii.

(2) Judecătorii sunt independenti si se supun numai legii."

- Art. 124: "(1) Judecătorii numiti de Presedintele României sunt inamovibili, potrivit legii. Presedintele si ceilalti judecători ai Curtii Supreme de Justitie sunt numiti pe o perioadă de 6 ani. Ei pot fi reînvestiti în functie. Promovarea, transferarea si sanctionarea judecătorilor pot fi dispuse numai de Consiliul Superior al Magistraturii, în conditiile legii. (2) Functia de judecător este incompatibilă cu orice altă functie publică sau privată, cu exceptia functiilor didactice din învătământul superior."

- Art. 125: "(1) Justitia se realizează prin Curtea Supremă de Justitie si prin celelalte instante judecătoresti stabilite de lege. (2) Este interzisă înfiintarea de instante extraordinare. (3) Competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege."

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

I. Prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 322 din 20 noiembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 30 ianuarie 2002, s-a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 alin. 11 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, asa cum au fost modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/1999, constatându-se că aceste dispozitii contravin art. 1 alin. (3), art. 124 si 125 din Legea fundamentală.

Ca urmare a acestei decizii a instantei constitutionale, prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 653/2002, dispozitiile art. 17 alin. 11-13 din Legea nr. 92/1992, republicată, au fost modificate în sensul excluderii asistentilor judiciari (denumiti acum "magistrati consultanti") de la actul de deliberare judiciară si al definirii participării lor la judecată ca o activitate consultativă. Prin aceeasi ordonantă de urgentă s-a introdus în Legea nr. 92/1992 o nouă sectiune - sectiunea a II1-a, titlul IV, capitolul II, intitulată "Magistratii consultanti", prin care se reglementează statutul acestora, adică numirea si eliberarea din functie, atributiile, durata mandatului si răspunderea disciplinară.

II. Dispozitiile art. 17 alin. 11-13 din Legea pentru organizarea judecătorească, în redactarea actuală, nu contravin Constitutiei, dat fiind că din continutul lor rezultă cu claritate că solutionarea cauzelor deduse judecătii este hotărâtă de judecători, iar magistratii consultanti nu au decât un rol consultativ, util judecătii în vederea stabilirii adevărului cu privire la drepturile subiective ale părtilor în litigiu.

Prezenta la judecată a magistratilor consultanti, fără vot deliberativ, constituie o problemă de procedură, reglementată prin lege, potrivit art. 125 alin. (3) din Legea fundamentală, fără ca prin textele legale mentionate să se încalce în vreun fel independenta judecătorilor, impartialitatea justitiei si, pe un plan mai general, principiile statului de drept.

De asemenea, si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului este în acelasi sens. Cu titlu de exemplu, în Cauza Ettl contra Elvetiei, 1987, s-a arătat că participarea unor experti la judecarea anumitor cauze nu contravine principiului independentei si impartialitătii instantei, prevăzut de art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Totodată, s-a retinut că legislatia internă a statelor membre ale Consiliului Europei oferă numeroase exemple de instante care cuprind, alături de magistrati de profesie, specialisti în diverse domenii si ale căror cunostinte sunt necesare pentru rezolvarea litigiilor de competenta lor.

În aceiasi sens, Curtea s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 73 din 18 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 27 martie 2003, prin care a statuat că dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2002 sunt în concordantă cu prevederile si principiile constitutionale. Neintervenind elemente noi de natură a reconsidera jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, atât solutia, cât si considerentele acestei decizii îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

 

Fată de cele mai sus arătate, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 alin. 11-13 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială "Crisalex Dent Co" - S.R.L. din Constanta în Dosarul nr. R3.010/2002 al Tribunalului Constanta - Sectia civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 mai 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiva

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIE nr. 186

din 8 mai 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 50 alin. (13) si ale art. 139 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare

 

Costică Bulai- presedinte

Constantin Doldur- judecător

Kozsokár Gábor- judecător

Petre Ninosu – judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ioan Vida – judecător

Florentina Baltă- procuror

Ioana Marilena Chiva- magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 50 alin. (13) si ale art. 139 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Inspectoratul Scolar Judetean din Sibiu în Dosarul nr. 5.192/2002 al Curtii de Apel Alba Iulia - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, apreciind că motivele de neconstitutionalitate invocate de autorul exceptiei vizează, în principal, interpretarea si completarea dispozitiilor legale criticate, iar astfel, fată de dispozitiile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 13 ianuarie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 5.192/2002, Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 alin. (13) si ale art. 139 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare. Exceptia a fost ridicată de Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu într-un litigiu de muncă având ca obiect recursul declarat de Clubul Copiilor si Elevilor Medias împotriva unei sentinte a Tribunalului Sibiu, prin care s-a admis actiunea formulată de reclamantul Ludwig Wilhelm, obligând pârâtii la plata diferentei de spor pentru solicitare neuropsihică si spor de vechime.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că dispozitiile legale mentionate sunt contrare "principiului fundamental prevăzut în Constitutie care arată că orice muncă trebuie plătită". De asemenea, consideră că dispozitiile criticate sunt neconstitutionale, deoarece, "chiar dacă art. 139 din lege arată că persoanele angajate în învătământ, provenite din alte sectoare de activitate, în conditiile acestui articol, beneficiază de vechime în muncă, ca vechime în învătământ, totusi aceste persoane nu pot beneficia de spor pentru suprasolicitare neuropsihică, deoarece nu au prestat munca efectiv la catedră". În continuare arată că, desi "legiuitorul nu a sesizat această coroborare gresită a art. 139 si art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997, aceste dispozitii nu pot rămâne în continuare nemodificate, deoarece s-ar crea o discriminare la nivelul cadrelor didactice angajate".

Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia civilă si-a exprimat opinia în sensul că dispozitiile criticate sunt constitutionale si nu contin reglementări contradictorii. Totodată, arată că autorul exceptiei nu a indicat nici o dispozitie constitutională care ar fi încălcată, ci doar "principiul fundamental prevăzut de Constitutie care arată că orice muncă trebuie plătită".

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat si punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât dispozitiile criticate sunt în deplină concordantă cu prevederile constitutionale.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile criticate, raportate la principiul egalitătii cetătenilor în fata legii, prevăzut de art. 16 din Constitutie, sunt constitutionale, întrucât "în situatii diferite este posibil ca persoanelor care lucrează în învătământ (cadre didactice) să li se aplice tratamente specifice, bazate pe reglementări diferite", invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale, si anume Decizia nr. 351/2001. Cu privire la pretinsa încălcare a "principiului constitutional conform căruia orice muncă trebuie plătită", apreciază că acest principiu nu este prevăzut de Constitutie si nici nu rezultă din dispozitiile acesteia, motiv pentru care nu se pune problema constitutionalitătii.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 50 alin. (13) si ale art. 139 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997), cu modificările si completările ulterioare, dispozitii care au următorul cuprins:

- Art. 50 alin. (13): "Personalul didactic beneficiază, la fiecare transă de vechime în învătământ, de un spor de 3% din salariul de bază, pentru suprasolicitare neuropsihică. Acest spor se include în salariul de bază.";

- Art. 139: "(1) Persoanele angajate în învătământ, provenite din alte sectoare de activitate, care fac dovada că au profesat în specialitatea înscrisă pe diploma de studii si care ocupă un post didactic în această specialitate, beneficiază de vechimea în muncă, ca vechime recunoscută în învătământ, în vederea stabilirii drepturilor salariate. (2) Cetătenilor români care au lucrat în străinătate în învătământ sau în cercetare li se echivalează integral vechimea în învătământ. Includerea perioadelor lucrate în străinătate ca vechime în muncă se va face conform legislatiei muncii în vigoare. (3) Pentru personalul didactic care a fost salarizat din alte sectoare de activitate, reconstituirea vechimii în învătământ se face pe baza evidentelor institutiilor de învătământ unde a lucrat efectiv."

În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia apreciază că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate următoarele prevederi constitutionale:

- Art. 16 alin. (1): "Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări."

De asemenea, autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale mentionate sunt contrare "principiului fundamental prevăzut în Constitutie care arată că orice muncă trebuie plătită".

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că dispozitiile art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997 prevăd aplicarea unui spor de suprasolicitare neuropsihică de 3% din salariul de bază pentru personalul didactic, la fiecare transă de vechime în învătământ. Totodată, dispozitiile art. 139 alin. (1) din acelasi act normativ prevăd că persoanele provenite din alte sectoare de activitate care fac dovada că au profesat în specialitatea înscrisă pe diploma de studii si care ocupă un post didactic în această specialitate beneficiază de vechimea în muncă, ca vechime recunoscută în învătământ în vederea stabilirii drepturilor salariale.

Autorul exceptiei nu indică în mod expres textul constitutional pretins a fi încălcat prin dispozitiile legale criticate, dar precizează că prin acordarea sporului pentru suprasolicitare psihică atât cadrelor didactice cu vechime efectivă în exercitarea profesiei, cât si celor provenite din alte sectoare de activitate se creează o discriminare pozitivă în favoarea acestora din urmă. Având în vedere această precizare, urmează ca examinarea exceptiei să se raporteze la art. 16 alin. (1) din Constitutie privind egalitatea cetătenilor în fata legii, fără privilegii si fără discriminări.

Curtea constată că în cauză nu se poate retine neconstitutionalitatea vreunuia dintre textele de lege criticate în raport cu prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie, deoarece nici unul dintre acestea nu cuprinde dispozitii de natură a fi aplicate neuniform. Astfel, reglementarea prevăzută în art. 50 alin. (13) din lege, prin care este instituit sporul pentru suprasolicitare psihică, se referă la personalul didactic, fără indicarea vreunei conditii de natură să determine diferentieri în cadrul acestei categorii profesionale. La fel, dispozitiile art. 139 alin. (1) din lege, privind vechimea recunoscută în învătământ, se referă la persoanele angajate în învătământ provenite din alte sectoare de activitate, care fac dovada că au profesat în specialitatea înscrisă pe diploma de studii si care ocupă un post didactic în această specialitate, fără ca, în limitele acestei conditionări, să se facă vreo discriminare.

În ceea ce priveste interpretarea si aplicarea prevederilor cuprinse în art. 139 alin. (1) din lege, Curtea retine că această problemă nu este una de constitutionalitate, ci de aplicare a legii, care se află în competenta exclusivă a instantei de judecată, asa cum reiese din dispozitiile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, potrivit cărora, "În exercitarea controlului, Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra problemelor de drept, fără a putea modifica sau completa prevederea legală supusă controlului. De asemenea, Curtea Constitutională nu se poate pronunta asupra modului de interpretare si aplicare a legii, ci numai asupra întelesului său contrar Constitutiei".

Referitor la pretinsa încălcare a "principiului fundamental prevăzut în Constitutie care arată că orice muncă trebuie plătită", Curtea constată că acest principiu nu este prevăzut de dispozitiile constitutionale si, ca atare, nu poate primi această critică de neconstitutionalitate.

Fată de cele mai sus arătate, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 50 alin. (13) si ale art. 139 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Inspectoratul Scolar Judetean din Sibiu în Dosarul nr. 5.192/2002 al Curtii de Apel Alba Iulia - Sectia civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 mai 2003.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiva

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTARÂRE

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. XIV alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Agentia Natională a Functionarilor Publici se organizează si functionează în subordinea Ministerului Administratiei Publice, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică.

(2) Agentia Natională a Functionarilor Publici, denumită în continuare Agentie, asigură aplicarea strategiei si a Programului de guvernare în domeniul managementului functiei publice si al functionarilor publici.

(3) Sediul Agentiei este în municipiul Bucuresti, str. Smârdan nr. 3, sectorul 3.

Art. 2. - (1) Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Structura organizatorică a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Agentia este condusă de un presedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat.

(2) Presedintele si vicepresedintele sunt numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administratiei publice.

(3) Presedintele Agentiei conduce aparatul propriu al Agentiei, stabilit prin prezenta hotărâre, numeste si eliberează din functie personalul acesteia, în conditiile legii.

(4) Presedintele reprezintă Agentia în raporturile cu ministerele, cu celelalte autorităti ale administratiei publice centrale, cu autoritătile administratiei publice locale, cu alte autorităti si institutii publice centrale si locale, cu persoane juridice si persoane fizice române sau străine, precum si în justitie.

(5) În exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine cu caracter normativ si individual.

(6) Vicepresedintele îndeplineste atributiile si sarcinile care îi sunt delegate de presedinte prin ordin.

Art. 4. - (1) Agentia are un secretar general care face parte din categoria înaltilor functionari publici si este numit în conditiile legii.

(2) Secretarul general are studii superioare de lungă durată juridice sau administrative, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă.

Art. 5. - (1) Pe lângă presedintele Agentiei se organizează si functionează Colegiul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici ca organ consultativ.

(2) Componenta si regulamentul de organizare si functionare ale Colegiului Agentiei Nationale a Functionarilor Publici se aprobă prin ordin al ministrului administratiei publice, la propunerea presedintelui Agentiei.

(3) Colegiul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici se întruneste o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar. Sedintele sunt prezidate de presedintele Agentiei.

Art. 6. - (1) Numărul de posturi în aparatul propriu al Agentiei este de 85, exclusiv demnitarii.

(2) Atributiile compartimentelor, atributiile si responsabilitătile personalului, precum si circuitul intern al documentelor se stabilesc prin regulamentul intern de organizare si functionare, care se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei, precum si prin fisa postului.

Art. 7. - Statul de functii al Agentiei si structura posturilor pe compartimente se aprobă prin ordin al ministrului administratiei publice, la propunerea presedintelui Agentiei, în limita numărului de posturi aprobat.

Art. 8. - Stabilirea numărului de autoturisme si a consumului lunar de carburanti se face potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 9. - (1) Agentia se reorganizează în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

(2) Reîncadrarea functionarilor publici în functiile publice se face cu respectarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, pe baza conditiilor de reîncadrare stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei.

Art. 10. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 299/2001 pentru aprobarea Regulamentului de reorganizare si functionare a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 21 martie 2001, cu modificările ulterioare, precum si orice alte prevederi contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 29 mai 2003.

Nr. 624.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

 

Art. 1. - (1) Agentia Natională a Functionarilor Publici, denumită în continuare Agentie, îndeplineste următoarele atributii principale:

1. În domeniul managementului functiei publice si al functionarilor publici:

a) elaborează politici si strategii privind managementul functiei publice si al functionarilor publici, pe care le prezintă ministrului administratiei publice pentru a fi însusite si supuse spre aprobare Guvernului;

b) fundamentează, elaborează si prezintă spre aprobare ministrului administratiei publice programe privind managementul functiei publice si al functionarilor publici;

c) elaborează studii, analize si prognoze privind dinamica si structura corpului functionarilor publici;

d) urmăreste modul de aplicare a strategiilor si programelor referitoare la functia publică si functionarii publici;

e) gestionează corpul de rezervă al functionarilor publici si asigură redistribuirea functionarilor publici, în conditiile legii;

f) organizează si gestionează concursurile pentru ocuparea functiilor publice vacante, în conditiile legii;

g) acordă aviz pentru organizarea concursurilor în vederea ocupării functiilor publice vacante de către autorităti si institutii publice, în conditiile legii;

h) avizează si monitorizează recrutarea pentru functiile publice specifice;

i) tine evidenta functiilor publice vacante, potrivit prevederilor legale;

j) elaborează, cu consultarea autoritătilor si institutiilor publice, Planul de ocupare a functiilor publice, pe care îl supune spre aprobare Guvernului;

k) stabileste criteriile de performantă profesională, pe baza cărora se va face evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici, care se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei;

l) sprijină autoritătile administratiei publice pentru derularea unor actiuni de perfectionare a pregătirii profesionale a personalului în domeniul functiei publice si al functionarilor publici, participând la actiuni de instruire în vederea aplicării corecte si unitare a legislatiei privind functia publică si functionarii publici;

m) conlucrează cu Institutul National de Administratie si cu centrele regionale de perfectionare pentru derularea programelor de formare si perfectionare a functionarilor publici; sprijină aceste institutii cu personal de predare;

n) centralizează propunerile de instruire a functionarilor publici, stabilite ca urmare a evaluării performantelor profesionale ale functionarilor publici;

o) colaborează cu Institutul National de Administratie la stabilirea tematicii specifice programelor de formare specializată în administratia publică si de perfectionare a functionarilor publici.

2. În domeniul reglementării functiei publice:

a) elaborează proiecte si acte normative privind functia publică si functionarii publici, pe care le supune spre aprobare Guvernului prin Ministerul Administratiei Publice;

b) elaborează norme metodologice si instructiuni cu caracter normativ privind functia publică si functionarii publici;

c) analizează si avizează proiectele de acte normative care contin prevederi referitoare la functia publică si la functionarii publici, elaborate de alte ministere si de celelalte autorităti ale administratiei publice centrale;

d) acordă aviz, în conditiile legii, pentru stabilirea de către autorităti si institutii publice a functiilor publice;

e) elaborează reglementări comune autoritătilor si institutiilor publice privind functiile publice, evaluarea, gradarea si clasificarea posturilor, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative ale functionarilor publici;

f) elaborează proiectul legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare a functionarilor publici;

g) elaborează normele de organizare, utilizare si prelucrare a informatiilor cuprinse în baza de date referitoare la functiile publice si functionarii publici.

3. În domeniul gestiunii de programe:

a) gestionează programele privind functia publică si functionarii publici, urmăreste îndeplinirea acestora si prezintă periodic ministrului administratiei publice rapoarte privind modul de derulare a acestora;

b) elaborează si administrează baza de date cuprinzând evidenta natională a functiilor publice si a functionarilor publici, precum si a functiilor publice vacante.

4. În domeniul reprezentării:

a) reprezintă autoritătile administratiei publice centrale si locale în raporturile cu persoanele juridice si fizice, române si străine, în domeniul managementului functiei publice si al functionarilor publici;

b) colaborează cu ministerele si cu alte autorităti publice în îndeplinirea atributiilor ce îi revin;

c) colaborează cu institutii si organisme similare din tară si din străinătate în domeniul său de activitate;

d) conlucrează cu organizatiile asociative ale functionarilor publici, din tară si din străinătate, precum si cu organizatiile neguvernamentale cu atributii în domeniul său de activitate;

e) participă la negocierile dintre organizatiile sindicale reprezentative ale functionarilor publici si Ministerul Administratiei Publice;

f) negociază, cu acordul ministrului administratiei publice, încheierea unor acorduri si proiecte de colaborare internatională în domeniul functiei publice, al functionarilor publici si al managementului resurselor urmane; prezintă acordurile convenite ministrului administratiei publice pentru a fi aprobate de acesta sau, după caz, însusite si supuse spre aprobare Guvernului.

5. În domeniul monitorizării si controlului activitătii referitoare la functia publică si la functionarii publici:

a) acordă sprijin si îndrumare metodologică autoritătilor administratiei publice, în scopul aplicării uniforme si corecte a legislatiei din domeniul functiei publice si al functionarilor publici;

b) coordonează metodologic si acordă sprijin de specialitate compartimentelor de resurse umane din cadrul autoritătilor si institutiilor publice centrale si locale;

c) monitorizează si controlează aplicarea legislatiei privind functia publică si functionarii publici;

d) sprijină autoritătile administratiei publice centrale si locale si le acordă asistentă tehnică de specialitate pentru elaborarea si aprobarea unor norme specifice în acest domeniu;

e) monitorizează modul în care sunt asigurate si respectate de către autoritătile si institutiile publice conditiile de muncă pentru functionarii publici; în acest scop conlucrează cu organizatiile sindicale ale acestora;

f) controlează modul de respectare de către conducătorii autoritătilor si institutiilor publice a drepturilor legale cuvenite functionarilor publici, precum si aplicarea măsurilor privind respectarea egalitătii de sanse si tratament în domeniul relatiilor de serviciu;

g) coordonează metodologic, monitorizează, verifică si controlează aplicarea si respectarea prevederilor legale privind normele de conduită morală si profesională a functionarilor publici, organizarea si functionarea comisiilor paritare si a comisiilor de disciplină, organizarea si desfăsurarea concursurilor, organizarea perioadei de stagiu, evaluarea performantelor profesionale ale functionarilor publici;

h) întocmeste rapoarte anuale cu privire la managementul functiilor publice si al functionarilor publici, la gradul de ocupare a posturilor, precum si cu privire la respectarea legislatiei specifice, pe care le prezintă Guvernului, prin ministrul administratiei publice, pentru a fi înaintate pentru dezbatere si aprobare Parlamentului.

6. În domeniul armonizării legislatiei:

a) coordonează si sprijină procesul de adaptare a statutelor aprobate prin legi speciale la prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;

b) elaborează proiectele de acte normative pentru armonizarea legislatiei din domeniul functiei publice cu reglementările Uniunii Europene si alte acte cu caracter international pe care România le-a ratificat;

c) urmăreste ca proiectele de acte normative elaborate de ministere si de alte autorităti publice centrale si locale, care contin prevederi referitoare la functiile publice si la functionarii publici, să fie în concordantă cu reglementările europene existente în acest domeniu.

(2) Agentia îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege.

Art. 2. - (1) În exercitarea atributiilor prevăzute la art. 1, Agentia colaborează cu ministerele, cu celelalte autorităti ale administratiei publice centrale sau locale, precum si cu alte personaje juridice de drept public sau privat, române ori străine.

(2) Autoritătile si institutiile publice sunt obligate să comunice Agentiei, la termenele stabilite, informatiile solicitate referitoare la functiile publice si la functionarii publici, în conditiile legii.

(3) Agentia va comunica persoanelor interesate informatii de interes public referitoare la functiile publice si la functionarii publici, în conditiile legii.

(4) Agentia poate edita buletine informative si alte publicatii de specialitate.

Art. 3. - (1) Orice modificare apărută în evidenta functiilor publice din cadrul autoritătii sau institutiei publice se comunică Agentiei în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data producerii ei.

(2) Informatiile privind functiile publice si functionarii publici vor fi transmise pe suport magnetic, în formatul standard stabilit de Agentie.

Art. 4. - În exercitarea atributiilor sale, Agentia colaborează direct cu compartimentele specializate în gestiunea resurselor umane din structura ministerelor, a celorlalte autorităti publice centrale, a serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, din cadrul prefecturilor si din aparatul propriu al consiliilor locale si judetene.

Art. 5. - (1) Sumele necesare în vederea functionării Agentiei se asigură de la bugetul de stat.

(2) În scopul realizării rolului si atributiilor ce îi revin, Agentia poate beneficia de consultantă si asistentă din străinătate, precum si de programe de formare si perfectionare a pregătirii functionarilor publici, în limita fondurilor bugetare alocate sau a altor surse atrase din tară sau din străinătate, potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 2

 

Numărul maxim de posturi = 85, exclusiv demnitarii

 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

DECIZIE

privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea ambulatoriilor de specialitate

 

Având în vedere prevederile art. 37 alin. (2) si ale art. 76 alin. (1) lit. p) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 20 noiembrie 2002, precum si Hotărârea Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 22 din 19 mai 2003 pentru aprobarea Standardelor pentru acreditarea ambulatoriilor de specialitate,

în temeiul dispozitiilor art. 77 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se aprobă Standardele pentru acreditarea ambulatoriilor de specialitate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Directiile de specialitate ale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, Subcomisia natională de acreditare a ambulatoriilor de specialitate, comisiile judetene de acreditare a ambulatoriilor de specialitate, furnizorii de servicii medicale în ambulatoriu care intră în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 3. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Eugeniu Turlea

 

Bucuresti, 30 mai 2003.

Nr. 247.

 

ANEXĂ

 

STANDARDE

pentru acreditarea ambulatoriilor de specialitate

 

I. Standarde referitoare la organizare:

1. Ambulatoriul de specialitate, centrul medical, centrul de diagnostic si tratament sau centrul de referintă (denumit în continuare ambulatoriu) este înfiintat si functionează în mod legal.

2. Ambulatoriul are autorizatie sanitară de functionare definitivă, valabilă fără conditii în întregul său, eliberată de directia de sănătate publică, conform prevederilor legale în vigoare.

3. Ambulatoriul respectă reglementările legale în vigoare privind structura si normele de functionare specifice fiecărei activităti.

4. Ambulatoriul are un regulament de organizare si functionare de care întregul personal a luat la cunostintă în scris.

II. Standarde referitoare la resursele fizice:

5. Ambulatoriul îsi desfăsoară activitatea într-un spatiu de care dispune în mod legal si care este destinat exclusiv asistentei medicale.

6. Medicamentele, reactivii si materialele sanitare utilizate în cadrul activitătii în ambulatoriu sunt înregistrate si depozitate în mod adecvat.

7. La sediul ambulatoriului există cel putin un aparat telefonic functional, care are alocat un număr de apel.

III. Standarde referitoare la resursele umane:

8. Medicii si asistentii medicali care lucrează în ambulatoriu au autorizatie de liberă practică valabilă, conform prevederilor legale.

9. Medicii si asistentii medicali care lucrează în ambulatoriu au contracte de muncă legale.

10. Medicii care lucrează în ambulatoriu sunt membri ai colegiului medicilor din judetul, respectiv municipiul Bucuresti, unde se află ambulatoriul.

11. Toate persoanele care lucrează în ambulatoriu au fise ale postului, în care sunt definite atributiile si obligatiile acestora, semnate de persoana în cauză si aprobate de reprezentantul legal al unitătii ambulatoriului.

12. Există un document intern prin care conducerea ambulatoriului se angajează să respecte independenta de decizie profesională a medicilor.

13. Medicii care lucrează în ambulatoriu au asigurare de răspundere civilă profesională (malpraxis) în vigoare.

14. Personalul poartă în permanentă ecuson pe care sunt înscrise numele si calificarea respectivei persoane.

15. Asistentii medicali care lucrează în ambulatoriu sunt membri ai Ordinului Asistentilor Medicali din România si sunt înscrisi în Registrul unic al asistentilor medicali.

16. Activitatea fiecărei persoane care lucrează în cadrul ambulatoriului este evaluată periodic, cel putin anual.

IV. Standarde functionale generale:

17. În incinta ambulatoriului nu se află vectori animali ai bolilor infectioase si plante cu potential alergic.

18. Ambulatoriul are un program de lucru afisat, vizibil din exterior.

19. Atât la intrarea, cât si în interiorul ambulatoriului nu există pericol de accidentare sau de vătămare corporală atât pentru pacienti, cât si pentru personal.

20. Ambulatoriul acordă servicii în mod nediscriminatoriu.

21. Ambulatoriul foloseste pentru manevre invazive materiale sanitare sterile de unică folosintă, iar în cazul instrumentelor refolosibile, le sterilizează în mod adecvat.

V. Standarde referitoare la managementul informatiei:

22. Ambulatoriul are evidenta consultatiilor, tratamentelor si serviciilor medicale oferite, astfel încât să fie identificabil pacientul si cine a oferit serviciul, precum si momentul în timp când s-a furnizat serviciul.

23. Ambulatoriul are programul informatic necesar pentru a transmite caselor de asigurări de sănătate datele solicitate.

24. Ambulatoriul are prevăzut în regulamentul de organizare si functionare norme de păstrare a confidentialitătii fată de terti (conform reglementărilor în vigoare). Confidentialitatea se referă la datele de identificare si serviciile furnizate fiecărui pacient.

25. Ambulatoriul de specialitate, centrul medical, centrul de diagnostic si tratament sau centrul de referintă a luat măsuri pentru protectia informatiei si a suportului acesteia împotriva pierderii, degradării si folosirii acesteia de către persoane neautorizate.

VI. Standarde referitoare la asigurati:

26. Asiguratii au acces neîngrădit la un registru de reclamatii si sesizări; acest registru este numerotat.

27. Ambulatoriul are afisat la loc vizibil un document ce contine drepturile pacientului.

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

DECIZIE

privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu

 

Având în vedere prevederile art. 37 alin. (2) si ale art. 76 alin. (1) lit. p) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 20 noiembrie 2002, precum si Hotărârea Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 20 din 19 mai 2003 pentru aprobarea Standardelor pentru acreditarea furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu,

în temeiul dispozitiilor art. 77 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002,

            presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se aprobă Standardele pentru acreditarea furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Directiile de specialitate ale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, Subcomisia natională de acreditare a furnizorilor de îngrijiri la domiciliu, furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 3. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Eugeniu Turlea

 

Bucuresti, 30 mai 2003.

Nr. 249.

 

ANEXĂ

 

STANDARDE

pentru acreditarea furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu

 

I. Standarde referitoare la organizare:

1. Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu are statut legal din care rezultă că are ca obiect de activitate furnizarea de îngrijiri medicale la domiciliu, unul sau mai multe servicii medicale de îngrijiri la domiciliu conform normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru în vigoare.

2. Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu detine autorizatie de functionare emisă de Ministerul Sănătătii si Familiei.

3. Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu are un regulament de organizare si functionare de care întregul personal a luat la cunostintă în scris.

II. Standarde referitoare la resursele fizice:

4. Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu are un sediu aflat într-un spatiu de care dispune în mod legal.

5. Materialele sanitare utilizate în cadrul activitătii de îngrijiri medicale la domiciliu sunt înregistrate si depozitate în mod adecvat.

6. La sediul furnizorului de îngrijiri medicale la domiciliu există cel putin un aparat telefonic functional, care are alocat un număr de apel.

III. Standarde referitoare la resursele umane:

7. Personalul sanitar are autorizatie de liberă practică, iar celălalt personal are diplomă de studii si instruirea corespunzătoare activitătii pe care o desfăsoară, atestată printr-un act recunoscut de autoritatea de reglementare în domeniu.

8. Fiecare persoană care lucrează în cadrul organizatiei furnizoare de îngrijiri medicale la domiciliu are o fisă a postului, în care sunt mentionate atributiile; fisa postului este semnată de titular.

9. Fiecare persoană care lucrează în cadrul furnizorului de îngrijiri medicale la domiciliu este angajată conform prevederilor legale în vigoare.

10. Medicii si asistentii medicali au asigurare de răspundere civilă (malpraxis) în vigoare.

11. Medicii sunt cuprinsi într-un program de pregătire continuă avizat de Colegiul Medicilor din România, iar asistentii medicali sunt cuprinsi într-un program de pregătire continuă avizat de Ordinul Asistentilor Medicali din România. Restul personalului este cuprins într-un program de pregătire continuă în cadrul institutiei, iar personalul nou-angajat beneficiază de un program de orientare la locul de muncă de cel putin două săptămâni.

12. Activitatea fiecărei persoane care lucrează în cadrul organizatiei furnizoare de îngrijiri medicale la domiciliu este evaluată periodic, cel putin anual.

IV. Standardele referitoare la îngrijiri:

13. Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu acordă servicii în mod nediscriminatoriu.

14. Regulamentul de organizare si functionare al furnizorului de îngrijiri medicale la domiciliu cuprinde pachetul de servicii oferite de organizatie, care contine integral pachetul de servicii medicale de bază pentru îngrijiri la domiciliu, prevăzut în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru în vigoare.

15. Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu foloseste pentru manevre care implică solutii de continuitate materiale sanitare sterile de unică folosintă, iar în cazul instrumentelor refolosibile, le sterilizează în mod adecvat.

16. Există o înregistrare medicală pentru fiecare pacient (fisa de îngrijire), vizată de medicul de familie. Această înregistrare contine acordul scris al pacientului (sau al apartinătorilor, dacă pacientul nu poate semna), pentru furnizare de îngrijiri la domiciliu.

17. Fisa de îngrijiri contine o rubrică prin care fiecare serviciu medical de îngrijire furnizat este confirmat în scris de către pacient sau de apartinător, dacă pacientul nu poate semna.

18. Pentru fiecare pacient îngrijit la domiciliu, furnizorul îngrijirilor anuntă medicul de familie al pacientului.

19. Pentru fiecare pacient există un plan de îngrijiri elaborat de către asistenta medicală desemnată să îngrijească bolnavul, pe baza recomandărilor din fisa de îngrijire.

20. În recomandarea prin care un medic trimite un pacient spre a fi îngrijit la domiciliu se specifică în mod expres schema terapeutică si îngrijirile indicate, conform normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru în vigoare.

21. Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu are un sistem de monitorizare a evolutiei pacientului aflat în îngrijire. Fiecare pacient care primeste îngrijiri la domiciliu este monitorizat.

22. Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu informează în scris, printr-un act înregistrat, medicul care a recomandat îngrijirea medicală la domiciliu despre efectul îngrijirilor la domiciliu pentru fiecare pacient, cel putin săptămânal si la încheierea episodului de îngrijire.

23. Furnizorul are un document intern aprobat de reprezentantul legal, în care se mentionează că întregul personal al furnizorului este obligat să păstreze confidentialitatea fată de terti (conform reglementărilor în vigoare) privind datele de identificare si îngrijirile acordate fiecărui asigurat.

24. Asiguratii au acces neîngrădit la un registru de reclamatii si sesizări; acest registru este numerotat.

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

DECIZIE

privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea farmaciilor

 

Având în vedere prevederile art. 37 alin. (2) si ale art. 76 alin. (1) lit. p) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 20 noiembrie 2002, precum si Hotărârea Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 24 din 19 mai 2003 privind aprobarea standardelor pentru acreditarea farmaciilor,

în temeiul dispozitiilor art. 77 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se aprobă Standardele pentru acreditarea farmaciilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Directiile de specialitate ale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, Subcomisia natională de acreditare a farmaciilor, comisiile judetene de acreditare a farmaciilor si farmaciile care intră în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 3. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Eugeniu Turlea

 

Bucuresti, 30 mai 2003.

Nr. 252.

 

ANEXĂ

 

STANDARDE

pentru acreditarea farmaciilor

 

I. Standarde referitoare la organizare:

1. Farmacia are autorizatie de functionare valabilă, eliberată de Ministerul Sănătătii si Familiei, conform prevederilor legale în vigoare.

2. Farmacia are autorizatie de manipulare a produselor toxice, în vigoare.

3. Farmacia are autorizatie de manipulare a produselor stupefiante, în vigoare.

4. Există o declaratie notarială a reprezentantului legal al farmaciei, în care se mentionează că nici un actionar sau asociat al acesteia nu este medic care lucrează într-o unitate sanitară aflată în relatie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate.

5. Farmacia are regulament de organizare si functionare de care întregul personal a luat cunostintă în scris.

6. Farmacia are sediul într-un spatiu de care dispune în mod legal.

7. În farmacie există cel putin un aparat telefonic functional, care are alocat un număr de apel.

II. Standarde referitoare la resursele umane:

8. Farmacistul-sef, farmacistii, asistentii de farmacie si celălalt personal de specialitate din farmacie au autorizatie de liberă practică valabilă.

9. Farmacistul-sef, farmacistii, asistentii de farmacie, precum si celălalt personal care lucrează în farmacie sunt angajati legal.

10. Farmacistul-sef nu exercită această calitate si în altă farmacie.

11. Farmacistul-sef desemnează un înlocuitor (farmacist) pe perioada în care nu se află în farmacie.

12. Farmacistul-sef si farmacistii care lucrează în farmacie sunt membri ai Colegiului Farmacistilor din România.

13. Asistentii de farmacie sunt membri ai Ordinului Asistentilor Medicali din România.

14. Farmacia are un document intern, aprobat de reprezentantul legal, în care sunt definite atributiile personalului care lucrează în farmacie.

15. Există o declaratie notarială pe propria răspundere a patronului farmaciei, dacă nu este farmacist, sau un document intern, dacă patronul farmaciei este farmacist, prin care acesta se angajează să respecte independenta profesională a farmacistilor si dreptul de decizie al acestora.

16. Farmacistii si asistentii de farmacie au asigurare de răspundere civilă (malpraxis) în vigoare.

17. Farmacistul-sef, farmacistii si asistentii de farmacie au un program de lucru de maximum 8 ore pe zi în respectiva farmacie.

18. Pe întreaga perioadă de lucru, în farmacie se află un farmacist angajat al farmaciei respective.

19. Personalul poartă în permanentă ecuson pe care sunt înscrise numele si calificarea respectivei persoane.

20. Farmacistul-sef si farmacistii care lucrează în farmacie au absolvit cel putin 40 de ore de educatie profesională (farmaceutică) în ultimul an.

III. Standarde functionale generale:

21. În incinta farmaciei nu se află vectori animali ai bolilor infectioase si plante cu potential alergic.

22. Farmacia are un program de lucru afisat, vizibil din exterior.

23. Farmacia respectă programul de functionare, care este de cel putin de 8 ore zilnic în zilele lucrătoare.

24. Atât la intrarea, cât si în interiorul farmaciei nu există pericol de accidentare sau de vătămare corporală atât pentru cumpărători, cât si pentru personal.

IV. Standarde functionale referitoare la medicamente:

25. Farmacia păstrează/stochează medicamentele conform standardelor prevăzute de lege.

26. Farmacia are o evidentă cantitativ-valorică pentru medicamentele existente.

27. Pretul este inscriptionat pe ambalajul individual al fiecărui medicament.

V. Standarde referitoare la managementul informatiei:

28. Farmacia are programul informatic necesar pentru a transmite caselor de asigurări de sănătate datele solicitate, programul fiind compatibil cu cel al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si avizat de aceasta.

29. Farmacia are un document intern aprobat de reprezentantul legal, în care se mentionează că întregul personal al farmaciei este obligat să păstreze confidentialitatea fată de terti (conform reglementărilor în vigoare) privind datele de identificare si medicamentele eliberate fiecărui asigurat.

30. Farmacia a luat măsuri pentru protectia informatiei si a suportului acesteia împotriva pierderii, degradării si folosirii acesteia de către persoane neautorizate.

VI. Standarde referitoare la asigurati:

31. Farmacia are o intrare care permite accesul persoanelor cu handicap motor, care se deplasează în fotoliu rulant.

32. Asiguratii au acces neîngrădit la un registru de reclamatii si sesizări; acest registru este numerotat si poartă stampila casei de asigurări cu care farmacia se află în relatie contractuală.

33. Farmacia are afisat la loc vizibil un document ce contine drepturile ce decurg din calitatea de asigurat în privinta eliberării medicamentelor.

34. În fisa postului celor care eliberează medicamente în farmacie există o prevedere expresă privind obligatia informării pacientilor despre modul de utilizare a medicamentelor si a potentialelor riscuri sau efecte adverse.

35. În farmacie se află expus la loc vizibil numărul de apel al unui serviciu de ambulantă.

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

DECIZIE

privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale

 

Având în vedere prevederile art. 37 alin. (2) si ale art. 76 alin. (1) lit. p) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 20 noiembrie 2002, precum si Hotărârea Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 25 din 19 mai 2003 privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale,

în temeiul dispozitiilor art. 77 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se aprobă Standardele pentru acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Directiile de specialitate ale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, Subcomisia natională de acreditare a furnizorilor de dispozitive medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale si furnizorii de dispozitive medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale care intră în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 3. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Eugeniu Turlea

 

Bucuresti, 30 mai 2003.

Nr. 256.

 

ANEXĂ

 

STANDARDE

pentru acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale

 

I. Standarde referitoare la organizare:

1. Furnizorul are aviz de functionare valabil, eliberat de Ministerul Sănătătii si Familiei, conform prevederilor legale în vigoare.

2. Furnizorul are declaratie de conformitate pentru produsele comercializate, eliberată de producător.

3. Furnizorul are autorizatie de utilizare emisă de Ministerul Sănătătii si Familiei, pentru produsele comercializate.

4. Furnizorul are certificate de garantie de la producător, pentru marfa comercializată.

5. Furnizorul are punctul de lucru într-un spatiu de care dispune în mod legal si este înregistrat la oficiul registrului comertului.

6. Furnizorul are un regulament de organizare si functionare de care întregul personal a luat cunostintă în scris.

II. Standarde referitoare la resursele fizice:

7. Furnizorul aflat în relatie directă cu clientul asigură accesul persoanelor cu handicap locomotor, are un spatiu destinat receptiei clientilor si sală de asteptare.

8. Furnizorul are o încăpere special destinată depozitării materialelor pentru productie, respectiv produselor comercializate.

9. Furnizorul are încăperi special destinate confectionării mulajelor si protezelor.

10. Furnizorul are o încăpere special destinată încercării si reglării protezei.

11. Furnizorul are cel putin un aparat telefonic functional, care are alocat un număr de apel, aparat fax si PC.

12. Furnizorul are cel putin un grup sanitar pentru personal si clienti.

13. Fiecare încăpere are la intrare un afis vizibil, conform destinatiei acesteia.

14. Fiecare încăpere are afisat planul de evacuare în caz de incendiu, cu indicarea pozitiei privitorului.

III. Standarde referitoare la resursele umane:

15. Personalul care lucrează în punctul de lucru îsi desfăsoară activitatea conform cadrului legal.

16. Furnizorul are un document intern, aprobat de reprezentantul legal, în care sunt definite atributiile personalului care lucrează în punctul de lucru si care este semnat de lucrători.

17. Personalul poartă în permanentă ecuson pe care sunt înscrise numele si calificarea respectivei persoane.

18. Personalul are calificarea necesară îndeplinirii atributiilor din statul de functii.

IV. Standarde functionale generale:

19. Furnizorul are o firmă vizibilă din exterior, la intrarea în incinta unitătii.

20. În incinta furnizorului nu se află vectori animali ai bolilor infectioase si plante cu potential alergic.

21. Furnizorul are un program de lucru afisat, vizibil din exterior.

22. Furnizorul respectă programul de functionare, care asigură accesul zilnic în zilele lucrătoare.

23. Atât la intrarea, cât si în interiorul incintei furnizorului nu există pericol de accidentare sau de vătămare corporală atât pentru cumpărători, cât si pentru personal.

24. Furnizorul are o listă pentru produsele aflate la vânzare, care include pretul acestora, actualizată, completă si afisată în sala de asteptare a clientilor.

25. Pentru fiecare produs comercializat există o fisă cu specificatiile tehnice ale produsului si care este accesibilă clientilor.

V. Standarde functionale referitoare la dispozitive:

26. Furnizorul respectă prevederile legale (contractul-cadru si normele metodologice de aplicare a acestuia) în vigoare, referitoare la eliberarea de dispozitive medicale. Există un registru de prescriptii medicale aprobate de casa de asigurări de sănătate.

27. Furnizorul are o evidentă cantitativ-valorică pentru dispozitivele de care beneficiază asiguratii.

VI. Standarde referitoare la calitate:

28. Furnizorul are un manual al calitătii specific activitătii sale, disponibil tuturor angajatilor.

29. Aparatele de măsură si control, utilizate în testare, sunt verificate metrologic, conform legii.

30. Furnizorul are certificate de calitate pentru marfa comercializată.

VII. Standarde referitoare la asigurati:

31. Asiguratii au acces neîngrădit la un registru de reclamatii si sesizări, cu pagini numerotate.

32. Furnizorul are afisat la loc vizibil un document ce contine drepturile ce decurg din calitatea de asigurat în privinta dispozitivelor.

33. Furnizorul are un document intern aprobat de reprezentantul legal, în care se mentionează că întregul personal al furnizorului este obligat să păstreze confidentialitatea fată de terti (conform reglementărilor în vigoare) privind datele de identificare si dispozitivele medicale eliberate fiecărui asigurat.

34. În fisa postului celor care eliberează dispozitive există o prevedere expresă privind obligatia informării pacientilor asupra utilizării dispozitivelor.

35. Furnizorul are un registru de vânzări în care clientii confirmă primirea dispozitivelor, precum si un chitantier (facturier).

36. Furnizorul oferă instructiuni de utilizare si întretinere pentru dispozitivele comercializate, cel putin în limba română. Există un registru pentru confirmarea primirii instructiunilor.

37. Furnizorul are un registru de garantie cu rubrică pentru service, în care clientii confirmă primirea fisei de garantie si reparatiile.

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

DECIZIE

privind concentrarea economică realizată de către societatea belgiană Carmeuse - S.A. prin dobândirea controlului asupra Bohemian Lime BV

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

în baza:

1. Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;

2. Legii concurentei nr. 21/1996;

3. Regulamentului de organizare, functionare si procedură al Consiliului Concurentei;

4. Regulamentului privind autorizarea concentrărilor economice;

5. Instructiunilor cu privire la definirea pietei relevante, în scopul stabilirii unei părti substantiale de piată;

6. Instructiunilor date în aplicarea art. 33 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu privire la calcului taxei de autorizare a concentrărilor economice;

7. Notificării concentrării economice, înregistrată cu nr. RS-312 din 25 noiembrie 2002 la Consiliul Concurentei;

8. actelor si lucrărilor din Dosarul cauzei nr. RS-312 din 25 noiembrie 2002;

9. Notei Departamentului bunuri industriale cu privire la concentrarea economică notificată,

 având în vedere următoarele:

1. Concentrarea economică analizată se realizează în conditiile art. 11 alin. (2) lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996, prin încheierea Contractului de vânzare-cumpărare, între HeidelbergCement AG si CBR Construction Materials BV1), în calitate de vânzători, si societatea belgiană Carmeuse - S.A., în calitate de cumpărător. Obiectul tranzactiei îl constituie achizitionarea întregului pachet de actiuni al societătii germane Bohemian Lime BV, care controla unic direct societătile comerciale Temelia - S.A. Brasov (96,7%) din România, Duna-Drava Meszmuvek (100%) din Ungaria si Ceskomoravski Vapno s.r.o. (100%) din Cehia.

2. La scurt timp, între Carmeuse - S.A. si societatea spaniolă Calcinor - S.A., la care Grupul Carmeuse detine un pachet de 42%, s-a încheiat un Contract call option, prin care cumpărătorul initial, Carmeuse - S.A., se înlocuieste cu Calcinor - S.A. Acest contract stabileste si drepturile speciale acordate Societătii Carmeuse - S.A., drepturi care îi conferă acesteia controlul de facto al activitătii Societătii Bohemian Lime BV.

3. Anterior realizării acestei operatiuni, aceleasi părti implicate2) au notificat la Consiliul Concurentei intentia de realizare a unei societăti în comun concentrative, dosar finalizat prin Decizia presedintelui Consiliului Concurentei nr. 58 din 1 martie 2001. Prevederile contractului încheiat la acel moment au rămas la stadiul de intentie, deoarece operatiunea de concentrare economică nu s-a mai realizat.

Efectul acestei intentii a părtilor a constat în faptul că HeidelbergCement AG a transferat activele si activitatea legată de operatiunile cu var ale Societătii Comerciale "Casial" - S.A. Deva3) către Societatea Comercială "Temelia" S.A. Brasov4). Prin aceasta, Societatea Comercială "Temelia" - S.A. Brasov a ajuns să controleze si activele de var ale Societătii Comerciale "Casial" - S.A. Deva si să functioneze cu două puncte de lucru, la Brasov si Deva, ceea ce reprezintă o restructurare internă în cadrul grupului.

4. Carmeuse - S.A., societatea care a dobândit controlul de facto asupra Bohemian Lime BV este o societate belgiană care operează în întreaga lume, în principal în domeniul calcarului de carieră, în productia si comercializarea pietrei, calcarului si a produselor de var.

Societatea este controlată unic direct de L.V.I. Holding N.V., societate de holding a grupului.

Carmeuse - S.A. controlează numeroase societăti comerciale în lumea întreagă, societăti care desfăsoară activităti în domeniul producerii si comercializării materialelor de constructii, în special var, în domeniile financiar-bancare, în comert, activităti imobiliare.

Pe piata românească societatea Carmeuse - S.A. este prezentă prin Societatea Comercială "Cedru&Melon" - S.A. Câmpulung5), societate care activează în domeniul producerii si comercializării varului.

5. Calcinor - S.A. este o societate spaniolă care desfăsoară activităti în domeniul producerii varului, al agregatelor si al produselor refractare.

În România societatea Calcinor - S.A. nu este prezentă.

6. Societatea achizitionată este Bohemian Lime BV, o societate de holding care anterior realizării operatiunii analizate detinea activitătile desfăsurate de Grupul HeidelbergCement în domeniul producerii si comercializării varului în România, Ungaria si Cehia.

7. Societatea Comercială "Temelia" - S.A. Brasov este societatea pe care HeidelbergCement AG o controla indirect în România, prin Bohemian Lime BV, înainte de realizarea operatiunii în spetă.

Obiectul principal de activitate al acesteia este producerea si comercializarea varului nestins si a laptelui de var, iar cel secundar, a cimenturilor speciale, a produselor de carieră etc.

8. Piata relevantă aferentă concentrării economice realizate a fost definită ca fiind piata varului, pe întregul teritoriu al României.

9. Oferta de var pe piata României este reprezentată de societătile comerciale producătoare: Societatea Comercială "Lafarge Romcim" - S.A., cu fabricile: Medgidia, Târgu Jiu; Societatea Comercială "Holcim România" - S.A., cu fabrica Alesd; HeidelbergCement AG, cu fabrica Societatea Comercială "Romcif" - S.A. Fieni si Societatea Comercială "Prescon" - S.A. Brasov.

Pe piata relevantă definită există concurenti potentiali, reprezentati de combinatele siderurgice, uzinele clorosodice si fabricile de zahăr, care la acest moment produc var doar pentru nevoile proprii, precum si de numerosi producători locali (vărării).

Pe această piată importurile de var sunt nesemnificative.

10. Cererea de var este reprezentată, în principal, de agentii economici care îsi desfăsoară activitatea în domeniul constructiilor.

Pe piata varului nu s-au realizat exporturi de astfel de produse.

11. Segmentul de piată al concentrării economice analizate, neglijând concurenta potentială6) si vărăriile locale, are valoarea de cca [....]7) si reprezintă suma cotelor de piată detinute anterior realizării operatiunii de către Societatea Comercială "Cedru&Melon" - S.A. Câmpulung si Societatea Comercială "Temelia" - S.A. Brasov.

12. Situatia comparativă a preturilor practicate la aceste produse pe piata relevantă ilustrează valori apropiate, pentru toti concurentii.

13. Societatea achizitoare a întocmit un vast program de investitii pe care intentionează să îl realizeze în cadrul Societătii Comerciale "Temelia" - S.A. Brasov.

14. Analiza concentrării economice realizate a ilustrat faptul că, desi operatiunea cade sub incidenta Legii concurentei nr. 21/1996, aceasta nu creează si nu consolidează o pozitie dominantă, neavând ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei pe piata românească,

DECIDE:

Art. 1. - În conformitate cu dispozitiile art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996 si pct. 124 din cap. II partea a II-a din Regulamentul privind autorizarea concentrărilor economice, se autorizează concentrarea economică notificată, constatându-se că, desi operatiunea cade sub incidenta legii, nu există motive pentru a fi refuzată.

Art. 2. - Taxa de autorizare, prevăzută la art. 33 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, este de 305.107.100 lei si se va plăti cu ordin de plată, în contul 361280008300, deschis la Banca Comercială Română - Centrala, cod SWIFT RNCBROBU, beneficiar Directia trezorerie si contabilitate publică Brasov, cu mentiunea "Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare". Pe versoul ordinului de plată, în rubrica "Cod cont" se va înscrie contul 20.17.01.03.

Taxa de autorizare se va plăti în termen de 30 (treizeci) de zile de la data comunicării prezentei decizii. O copie de pe ordinul de plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului Concurentei.

Art. 3. - Prezenta decizie devine aplicabilă de la data comunicării acesteia către părti.

Art. 4. - Decizia Consiliului Concurentei poate fi atacată, conform dispozitiilor art. 52 alin. (3) din Legea concurentei nr. 21/1996, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios-administrativ.

Art. 5. - În conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala societătii spaniole Calcinor - S.A.

Art. 6. - Departamentul bunuri industriale si Secretariatul general din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări aducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

Art. 7. - Prezenta decizie se comunică părtilor de către Secretariatul general al Consiliului Concurentei.

1. Calcinor - S.A. Spania

Carmeuse - S.A. Belgia

Domnului Bernard ORTEGAT

Prin împuterniciti Dl. Stefan Damian (Partener), Dl. Ciprian Dragomir (Asociat Senior) sau Dra. Raluca Tiparu (Asociat)

Musat&asociatii - Societate de avocati

Sediul: Bucuresti, sectorul 1, Str. dr. Grigore Mora nr. 11

Tel. 223 37 17, 223 39 51

Fax 223 39 57, 223 04 95

2. Societatea Comercială "Temelia" - S.A. Brasov

Str. Carpatilor nr. 24, Brasov, judetul Brasov

Telefon: 0268/417 103

Fax: 0268/311 833

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Theodor Valentin Purcărea

 

Bucuresti, 24 martie 2003.

Nr. 110.

 


1) Societate germană controlată 100% de către Grupul HeidelbergCement. 2) Carmeuse - S.A. si HeidelbergCement AG.

3) Concentrarea economică, realizată prin dobândirea controlului acesteia de către Grupul HeidelbergCement, a fost autorizată prin Decizia presedintelui Consiliului Concurentei nr. 416 din 24 august 2000.

4) Concentrarea economică, realizată prin dobândirea controlului acesteia de către Grupul HeidelbergCement, a fost autorizată prin Decizia presedintelui Consiliului Concurentei nr. 252 din 1 noiembrie 1999.

5) Operatiunea de concentrare economică, realizată de Carmeuse - S.A. prin dobândirea controlului unic direct la Societatea Comercială “Cedru&Melon" - S.A. Câmpulung, a fost autorizată prin Decizia presedintelui Consiliului Concurentei nr. 57 din 1 martie 2001.

6) Reprezentată de combinatele siderurgice, uzinele clorosodice si fabricile de zahăr.

7) Informatie protejată, secret de afaceri.